Παράδειγμα με ποινές "πιστοποιητικό γεννήσεως", μεταφραστική μνήμη

add example
Η VRV αναφέρει ότι θα χρησιμοποιήσει την ενίσχυση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών κατάρτισης και διατήρησης γενεαλογικών μητρώων ζώων, εισαγωγής των δεδομένων για τις γεννήσεις και τα γενεαλογικά μητρώα στη βάση δεδομένων, καθώς και παραγωγής και έκδοσης ζωοτεχνικών και γενεαλογικών πιστοποιητικώνNach Aussage von VRV wird die Beihilfe zur Bestreitung der Verwaltungskosten für das Anlegen und Führen dieser Herdbücher verwendet, darunter für das Eintragen von Geburts- und Abstammungsangaben in die Datenbank und das Erstellen und Liefern von tierzüchterischen Bescheinigungen und Abstammungsnachweisen
άλλα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή φωτοαντίγραφά τους, τα οποία προσδιορίζουν τον τόπο γέννησης και/ή τον τόπο μόνιμης κατοικίας στο έδαφος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας·sonstige Dokumente oder Bescheinigungen- oder Fotokopien davon- mit Angabe des Geburtsorts und/oder des ständigen Aufenthaltsorts im Hoheitsgebiet der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien
Πιστοποιητικά γέννησης ή φωτοαντίγραφά τους, που έχουν εκδοθεί από την πρώην Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας·Von der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien ausgestellte Geburtsurkunden oder Fotokopien davon
Διαβατήρια: α) Λιβεριανό διπλωματικό διαβατήριο: D/‧-‧· β) Λιβεριανό κοινό διαβατήριο ‧ (διάρκεια ισχύος από ‧.‧.‧ έως ‧.‧.‧· ονοματεπώνυμο: Mamadee Kamara, ημερομηνία γέννησης: ‧.‧.‧, τόπος γέννησης: Gbarnga, Bound County)· γ) Λιβεριανό διπλωματικό διαβατήριο ‧ (διάρκεια ισχύος από ‧.‧.‧ έως ‧.‧.‧, ημερομηνία γέννησης: ‧.‧.‧, τόπος γέννησης: Ganta, Nimba County)· δ) Λιβεριανό διπλωματικό διαβατήριο DReisepässe: a) liberischer Diplomatenpass D‧-‧, b) liberischer Reisepass ‧ (gültig ‧.‧.‧ bis ‧.‧.‧; Name: Mamadee Kamara, Geburtsdatum: ‧.‧.‧, Geburtsort: Gbarnga, Bound County); c) liberischer Diplomatenpass ‧ (gültig ‧.‧.‧ bis ‧.‧.‧, Geburtsdatum: ‧.‧.‧, Geburtsort: Ganta, Nimba County); d) liberischer Diplomatenpass D
Διαβατήρια: α) λιβεριανό διπλωματικό διαβατήριο: D‧-‧, β) λιβεριανό κοινό διαβατήριο ‧ (διάρκεια ισχύος ‧.‧.‧-‧.‧.‧· όνομα: Mamadee Kamara, ημερομηνία γέννησης: ‧.‧.‧, τόπος γέννησης: Gbarnga, Bound County)· γ) λιβεριανό διπλωματικό διαβατήριο ‧ (διάρκεια ισχύος ‧.‧.‧-‧.‧.‧, ημερομηνία γέννησης: ‧.‧.‧, τόπος γέννησης: Ganta, Nimba County)· δ) λιβεριανό διπλωματικό διαβατήριο DReisepässe: a) liberischer Diplomatenpass D‧-‧, b) liberischer Reisepass ‧ (gültig ‧.‧.‧ bis ‧.‧.‧; Name: Mamadee Kamara, Geburtsdatum: ‧.‧.‧, Geburtsort: Gbarnga, Bound County); c) liberischer Diplomatenpass ‧ (gültig ‧.‧.‧ bis ‧.‧.‧, Geburtsdatum: ‧.‧.‧, Geburtsort: Ganta, Nimba County); d) liberischer Diplomatenpass D
τις προϋποθέσεις για την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, την αναστολή ή την ανάκληση πιστοποιητικών τύπου, των περιορισμένων πιστοποιητικών τύπου, την έγκριση των αλλαγών στα πιστοποιητικά τύπου, των ατομικών πιστοποιητικών αξιοπλοΐας, των περιορισμένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας, των πτητικών αδειών και των πιστοποιητικών για προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξήςBedingungen für Erteilung, Beibehaltung, Änderung, Aussetzung oder Widerruf von Musterzulassungen, eingeschränkten Musterzulassungen, Änderungsgenehmigungen für Musterzulassungen, individuellen Lufttüchtigkeitszeugnissen, eingeschränkten Lufttüchtigkeitszeugnissen, Fluggenehmigungen und Zeugnissen für Erzeugnisse, Teile oder Ausrüstungen, einschließlich folgender Aspekte
Μερικά ή όλα από τα επιλεγμένα πιστοποιητικά είναι εκδότες (πιστοποιητικά CA) για άλλα, μη επιλεγμένα πιστοποιητικά. Η διαγραφή ενός πιστοποιητικού CA θα διαγράψει επίσης και όλα τα άλλα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από αυτόMindestens eines der ausgewählten Zertifikate ist Aussteller (CA-Zertifikat) für weitere, nicht ausgewählte Zertifikate. Wenn Sie ein CA-Zertifikat löschen, werden auch alle von dieser CA ausgestellten Zertifikate gelöscht
λαμβάνει γνώση με ανησυχία ότι το σύστημα των πιστοποιητικών ελέγχου, παρά το υψηλό κόστος του, το ‧ δεν έχει ακόμη παράσχει τις προσδοκώμενες εγγυήσεις, αφού το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει δηλώσεις με σφάλματα στις δαπάνες προσωπικού και στα γενικά έξοδα, σφάλματα για τα οποία ήδη είχαν εκδοθεί πιστοποιητικά ελέγχου χωρίς επιφυλάξεις· σημειώνει ωστόσο ότι η ποιότητα του πιστοποιητικού ελέγχου έχει βελτιωθεί μετά τη δημοσίευση των απαιτήσεων για τα εν λόγω πιστοποιητικά· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω κατάλληλα κριτήρια για τα πιστοποιητικά ελέγχου για να επιτύχει καλύτερη χρησιμότητα για αυτά·nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass das System der Prüfungsbescheinigungen trotz seiner hohen Kosten ‧ noch nicht die erhofften Garantien gebracht hat, zumal der Rechnungshof fehlerhafte Erklärungen über Personalkosten und allgemeine Ausgaben festgestellt hat, für die Prüfungsbescheinigungen ohne Vorbehalte ausgestellt worden waren; stellt allerdings fest, dass sich die Qualität der Prüfungsbescheinigungen verbessert hat, nachdem die Anforderungen für diese Bescheinigungen veröffentlicht wurden; ersucht die Kommission, weiterhin geeignete Kriterien für Prüfungsbescheinigungen zu entwickeln, um ihren Nutzen zu verbessern
εκτιμώντας ότι, παρά το γεγονός ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει ότι όλα τα παιδιά πρέπει να καταγράφονται αμέσως μετά τη γέννησή τους, σύμφωνα με τη Unicef, πάνω από τις μισές γεννήσεις επί του συνόλου των γεννήσεων στον αναπτυσσόμενο κόσμο-με εξαίρεση την Κίνα- δεν καταγράφονται (πάνω από ‧ εκατομμύρια παιδιά)· εκτιμώντας ότι όλα αυτά τα αόρατα παιδιά, μαζί με εκατομμύρια ορφανά και παιδιά του δρόμου είναι τα πλέον ευάλωτα στην εμπορία, καθώς αποτελούν εύκολη λεία για παράνομες υιοθεσίες ή για εμπορία με σκοπό τη χρήση ανθρωπίνων οργάνων· εκτιμώντας ότι οι συγκρούσεις, οι καταστροφές και οι καταστάσεις που επικρατούν μετά τις συγκρούσεις εκθέτουν επίσης τα παιδιά σε μεγαλύτερους κινδύνους εκμετάλλευσης στο πλαίσιο εμπορίας ανθρώπωνin der Erwägung, dass trotz des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes, wonach jedes Kind unmittelbar nach der Geburt registriert werden muss, nach Informationen der UNICEF mehr als die Hälfte der Geburten in den Entwicklungsländern- ausgenommen China- nicht registriert sind (mehr als ‧ Millionen Kinder); in der Erwägung, dass diese unsichtbaren Kinder zusammen mit Millionen von Waisen und Straßenkindern am stärksten durch den Menschenhandel gefährdet sind, da sie eine einfache Quelle für illegale Adoptionen oder für den Handel mit menschlichen Organen werden; ferner in der Erwägung, dass auch Konflikte, Katastrophen und Zeiten nach Konflikten und Katastrophen dazu beitragen, dass Kinder häufiger Opfer von Menschenhandel werden können
Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα, ο όρος γέννηση στη ρήτρα ‧.‧ της Οδηγίας ‧/‧/ΕΚ έχει την έννοια ότι δημιουργείται διττό δικαίωμα χορηγήσεως γονικής άδειας στους εργαζόμενους γονείς, βασιζόμενο στο ότι η δίδυμη κύηση καταλήγει σε δύο διαδοχικές γεννήσεις παιδιών (δίδυμα παιδιά) ή ότι η γονική άδεια παρέχεται για μία γέννηση, ανεξάρτητα από το πόσα παιδιά γεννιούνται με αυτή, χωρίς στην τελευταία περίπτωση, να παραβιάζεται η ισότητα ενώπιον του νόμου κατά το άρθρο ‧ του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςBei Verneinung der ersten Frage: Ist der Begriff Geburt in Paragraf ‧ Nr. ‧ der Rahmenvereinbarung über Elternurlaub im Anhang der Richtlinie ‧/‧/EG dahin auszulegen, dass für erwerbstätige Eltern ein doppeltes Recht auf Gewährung von Elternurlaub geschaffen wird, das darauf gestützt ist, dass die Zwillingsschwangerschaft mit zwei aufeinander folgenden Geburten (der Zwillingskinder) endet, oder dahin, dass der Elternurlaub für eine einzige Geburt gewährt wird, unabhängig von der Zahl der bei dieser Geburt zur Welt gekommenen Kinder, ohne dass im letzteren Fall die Gleichheit vor dem Gesetz gemäß Art. ‧ der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verletzt wird?
Τόπος γέννησης: α) Bashali, Masisi [αναφορικά με την ημερομηνία γέννησης α)]· β) Γκόμα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (πρώην Ζαΐρ) [αναφορικά με την ημερομηνία γέννησης β)]Geburtsort: a) Bashali, Masisi (bei Geburtsdatum a), b) Goma, Demokratische Republik Kongo (früher Zaire) (bei Geburtsdatum b
Οι πληροφορίες για το τόπο γέννησης πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με τον τόπο συνήθους διαμονής της μητέρας κατά το χρόνο της γέννησης, ή, εάν δεν είναι διαθέσιμες, σύμφωνα με τον τόπο όπου έλαβε χώρα η γέννησηBei der Erhebung von Daten über den Geburtsort wird der übliche Aufenthaltsort der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt zugrunde gelegt oder, falls diese Angabe nicht vorliegt, der Ort der Geburt
Τόπος γέννησης: α) Bashali, Masisi, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό [αναφορικά με την ημερομηνία γέννησης (α)], (β) Goma, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό [αναφορικά με την ημερομηνία γέννησης (β)]Geburtsort: a) Bashali, Masisi, DRK (in Verbindung mit Geburtsdatum a)), b) Goma, DRK (in Verbindung mit Geburtsdatum b
Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο αρμόδιος οργανισμός εισπράττει από τον κάτοχο του πιστοποιητικού ένα ορισμένο ποσό για την ποσότητα για την οποία δεν τηρήθηκε η υποχρέωση εξαγωγής που απορρέει από το πιστοποιητικό εξαγωγής που αναφέρεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧, όταν η εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ είναι χαμηλότερη από τη διαφορά μεταξύ της επιστροφής κατά την εξαγωγή που αναφέρεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ και ισχύει την τελευταία μέρα της ισχύος του πιστοποιητικού, και της επιστροφής που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικόAußer im Falle höherer Gewalt zahlt der Lizenzinhaber an die zuständige Stelle einen bestimmten Betrag für die Menge, für die die Ausfuhrverpflichtung im Zusammenhang mit der in Artikel ‧ Absatz ‧ genannten Ausfuhrlizenz nicht erfüllt wurde, wenn die in Artikel ‧ Absatz ‧ genannte Sicherheit geringer ist als die Differenz zwischen der Ausfuhrerstattung gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧, die am letzten Gültigkeitstag der Lizenz in Kraft ist, und der in der fraglichen Lizenz genannten Erstattung
Εάν για λόγους ταυτοποίησης των μερών της παρτίδας (πίνακας στο σημείο I.‧ του υποδείγματος πιστοποιητικού), στο πιστοποιητικό επισυνάπτονται πρόσθετες σελίδες, τότε οι σελίδες αυτές θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτότυπου πιστοποιητικού με την τοποθέτηση της υπογραφής και της σφραγίδας, σε καθεμία από τις σελίδες, του επίσημου κτηνιάτρου που εκδίδει το πιστοποιητικόWerden der Bescheinigung zwecks Identifizierung der die Sendung ausmachenden Waren (Stückverzeichnis gemäß Nummer I.‧ der Musterbescheinigung) weitere Seiten beigefügt, so gelten auch diese als Teil des Bescheinigungsoriginals, und jede einzelne dieser Seiten muss mit Unterschrift und Stempel des bescheinigungsbefugten amtlichen Tierarztes versehen sein
Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο αρμόδιος οργανισμός εισπράττει από τον κάτοχο του πιστοποιητικού ένα ορισμένο ποσό, για την ποσότητα για την οποία δεν τηρήθηκε η υποχρέωση εξαγωγής που απορρέει από το πιστοποιητικό εξαγωγής το οποίο αναφέρεται στον τίτλο V σημείο ‧.‧, όταν η εγγύηση που αναφέρεται στον τίτλο ‧ σημείο ‧.‧ είναι μικρότερη από τη διαφορά μεταξύ της επιστροφής κατά την εξαγωγή που αναφέρεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ που ισχύει την τελευταία ημέρα ισχύος του πιστοποιητικού, και της επιστροφής που αναφέρεται στο εν λόγω πιστοποιητικόAußer im Fall höherer Gewalt zahlt der Lizenzinhaber an die zuständige Stelle einen bestimmten Betrag für die Menge, für welche die Ausfuhrverpflichtung, die sich aus der Lizenz gemäß Abschnitt V Nummer ‧.‧ ergibt, nicht erfüllt wurde, wenn die Sicherheit nach Abschnitt ‧ Nummer ‧.‧ niedriger ist als die Differenz zwischen der Ausfuhrerstattung nach Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧, die am letzten Tag der Gültigkeitsdauer der Lizenz anwendbar ist, und der in der Lizenz ausgewiesenen Erstattung
Όταν ο δικαιούχος ή ο εκδοχέας πιστοποιητικού εισαγωγής, εξαγωγής ή προκαθορισμού, προσκομίζει στις αρμόδιες αρχές επαρκή απόδειξη ότι το πιστοποιητικό ή απόσπασμα, αφενός, δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου ή εν μέρει και, αφετέρου, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδίως λόγω της ολικής ή μερικής καταστροφής του, εκδίδεται από τον οργανισμό εκδόσεως του αρχικού πιστοποιητικού πιστοποιητικό αντικαταστάσεως ή απόσπασμα αντικαταστάσεως για ποσότητα προϊόντων η οποία, επαυξημένη, ενδεχομένως, κατά το όριο ανοχής, αντιστοιχεί στη διαθέσιμη ποσότηταWeist der Inhaber oder der Übernehmer einer Einfuhr-oder Ausfuhrlizenz oder einer Vorausfestsetzungsbescheinigung zur Zufriedenheit der zuständigen Stellen nach, daß eine Lizenz oder eine Teillizenz nicht oder nur teilweise verwendet wurde und wegen ihrer vollständigen oder teilweisen Vernichtung nicht mehr ausgenutzt werden kann, so erteilt die Stelle, die die ursprüngliche Lizenz erteilt hat, eine Ersatzlizenz oder eine Ersatz-Teillizenz für die Menge, die, gegebenenfalls zuzüglich der Toleranz, der verfügbaren Menge entspricht
Απαγορεύει ο κανονισμός (ΕΟΚ) ‧/‧ του Συμβουλίου, της ‧ης Ιουνίου ‧, σχετικά με την καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (όπως έχει τροποποιηθεί), ειδικότερα δε το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, στοιχείο γ', αυτού, τη χορήγηση πιστοποιητικού στον κάτοχο βασικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως προς ένα προϊόν, για το οποίο έχουν χορηγηθεί, κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως χορηγήσεως του πιστοποιητικού, ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά σε έναν ή περισσότερους κατόχους ενός ή περισσοτέρων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίαςSteht die Verordnung Nr. (EWG) Nr. ‧/‧ des Rates vom ‧. Juni ‧ über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel (ABl. L ‧ vom ‧. Juli ‧, S. ‧) in ihrer jeweils geltenden Fassung, insbesondere ihr Art. ‧ Abs. ‧ Buchst. c, dem entgegen, dass dem Inhaber eines Grundpatents ein Zertifikat für ein Erzeugnis erteilt wird, für das zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zertifikat bereits ein oder mehrere Zertifikate an einen oder mehrere Inhaber von Grundpatenten erteilt worden sind?
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι ο πάροχοςς υπηρεσιών πιστοποίησης που εξέδωσε πιστοποιητικό ως ανεγνωρισμένο πιστοποιητικό στο κοινό υπέχει ευθύνη για τη ζημία που προξενείται σε οιοδήποτε φορέα ή φυσικό πρόσωπο, που ευλόγως βασίζεται στο πιστοποιητικό, λόγω παράλειψής του να καταγράψει την ανάκληση του πιστοποιητικού, εκτός εάν ο πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης αποδείξει ότι δεν ενήργησε αμελώςDie Mitgliedstaaten gewährleisten als Mindestregelung, daß ein Zertifizierungsdiensteanbieter, der ein Zertifikat als qualifiziertes Zertifikat öffentlich ausgestellt hat, in bezug auf Schäden gegenüber einer Stelle oder einer juristischen oder natürlichen Person, die vernünftigerweise auf das Zertifikat vertraut, für den Fall haftet, daß der Widerruf des Zertifikats nicht registriert worden ist, es sei denn, der Zertifizierungsdiensteanbieter weist nach, daß er nicht fahrlässig gehandelt hat
Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η περιοδική επιθεώρηση και δεν μπορεί να εκδοθεί ή να αναρτηθεί στο πλοίο νέο πιστοποιητικό πριν από τη λήξη ισχύος του υφιστάμενου πιστοποιητικού, η Αρχή ή αναγνωρισμένος οργανισμός ασφάλειας ενεργών εκ μέρους της Αρχής, δύναται να θεωρεί το υφιστάμενο πιστοποιητικό· το πιστοποιητικό αυτό θα γίνεται δεκτό ως έγκυρο για περαιτέρω χρονική περίοδο μη υπερβαίνουσα τους πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης ισχύοςIst eine Folgeüberprüfung abgeschlossen und kann ein neues Zeugnis nicht vor dem Ablauf der Geltungsdauer des bisherigen Zeugnisses ausgestellt oder an Bord gebracht werden, so kann die Verwaltung oder die im Namen der Verwaltung tätige anerkannte Stelle zur Gefahrenabwehr im bisherigen Zeugnis einen entsprechenden Vermerk anbringen; ein solches Zeugnis ist für einen weiteren Zeitraum von nicht mehr als fünf Monaten nach dem Ablauf der Geltungsdauer als gültig anzuerkennen
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι με την έκδοση πιστοποιητικού ως αναγνωρισμένου πιστοποιητικού στο κοινό ή με την εγγύηση τέτοιου πιστοποιητικού στο κοινό, πάροχος υπηρεσιών πιστοποίησης υπέχει ευθύνη για την προκληθείσα ζημία έναντι οποιουδήποτε φορέα ή φυσικού ή νομικού προσώπου που ευλόγως βασίζεται στο πιστοποιητικόDie Mitgliedstaaten gewährleisten als Mindestregelung, daß ein Zertifizierungsdiensteanbieter, der ein Zertifikat als qualifiziertes Zertifikat öffentlich ausstellt oder für ein derartiges Zertifikat öffentlich einsteht, in bezug auf Schäden gegenüber einer Stelle oder einer juristischen oder natürlichen Person, die vernünftigerweise auf das Zertifikat vertraut, dafür haftet, daß
Εάν, για λόγους ταυτοποίησης των μερών της παρτίδας (πίνακας στο τμήμα I.‧ του υποδείγματος πιστοποιητικού), επισυνάπτονται πρόσθετα φύλλα στο πιστοποιητικό, τα φύλλα αυτά θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτότυπου πιστοποιητικού και κάθε σελίδα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του επίσημου κτηνιάτρου ο οποίος εκδίδει το πιστοποιητικόWerden der Bescheinigung zwecks Identifizierung der zur Sendung gehörenden Waren (Aufstellung gemäß Nummer I.‧ der Muster-Veterinärbescheinigung) weitere Blätter beigefügt, so gelten auch diese als Teil des Bescheinigungsoriginals, falls jede einzelne Seite mit Unterschrift und Stempel des/der Bescheinigungsbefugten versehen ist
ότι η διαδικασία έκδοσης του υγειονομικού πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο α) της οδηγίας ‧/ΕΟΚ πρέπει να καλύπτει επίσης τον ορισμό υποδείγματος πιστοποιητικού, τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει το εν λόγω πιστοποιητικό να συντάσσεται και την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου ατόμου για την υπογραφή του πιστοποιητικούDie Einzelheiten der Gesundheitsbescheinigung gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe a) der Richtlinie ‧/EWG müssen die Festlegung eines Bescheinigungsmusters, die Wahl der Sprache oder Sprachen, in der/denen die Bescheinigung erstellt werde muß, und die Amtsbezeichnung des Unterzeichneten umfassen
Ο Οργανισμός μπορεί να παρεκκλίνει από την υποχρέωση του υποψηφίου ή προσφέροντος να υποβάλει τα αποδεικτικά πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο ‧, εφόσον τα εν λόγω πιστοποιητικά έχουν υποβληθεί ήδη για τους σκοπούς άλλης διαδικασίας ανάθεσης και με την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών δεν είναι παλαιότερη του έτους και ότι τα πιστοποιητικά εξακολουθούν να ισχύουνDie Agentur kann einen Bewerber oder Bieter von der Verpflichtung zur Vorlage des in Absatz ‧ genannten Nachweises entbinden, wenn ein solcher Nachweis bereits zu Zwecken eines anderen Vergabeverfahrens vorgelegt wurde, die Ausstellung des Nachweises nicht länger als ein Jahr zurückliegt und der Nachweis nach wie vor gültig ist
Βλέπετε τη σελίδα 3. Βρέθηκαν 15838 φράσεις που ταιριάζουν φράση πιστοποιητικό γεννήσεως.Βρέθηκαν σε 12,241 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.