Παράδειγμα με ποινές "πιστοποιητικό γεννήσεως", μεταφραστική μνήμη

add example
κατά τον χρόνο της επανεξέτασης της κράτησης από τον δικαστή, υπήρχε συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους την υπηκοότητα του οποίου έχει ο ενδιαφερόμενος, αλλά λόγω υπάρξεως νέων αποδείξεων –ενός πιστοποιητικού γέννησης του ενδιαφερόμενου– το κράτος μέλος δεν έκανε χρήση των διατάξεων της εν λόγω συμφωνίας, δεδομένου ότι ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμούσε την επιστροφή τουzum Zeitpunkt der Überprüfung der Inhaftierung durch das Gericht ein Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Staat des Drittstaatsangehörigen besteht, der Mitgliedstaat sich aber wegen des Vorliegens eines neuen Beweises- eine Geburtsurkunde des Betreffenden- nicht auf die Bestimmungen dieses Abkommens bezogen hat, wobei der Betreffende nicht zurückkehren möchte
Η VRV Αναφέρει ότι θα χρησιμοποιήσει την ενίσχυση για την πληρωμή διοικητικών δαπανών κατάρτισης και τήρησης γενεαλογικών βιβλίων, στα οποία καταχωρούνται τα στοιχεία γέννησης και τα γενεαλογικά μητρώα της βάσης δεδομένων, καθώς και τη σύνταξη και έκδοση ζωοτεχνικών και γενεαλογικών πιστοποιητικώνDie VRV gibt an, die Beihilfe für die Zahlung der Verwaltungskosten für das Anlegen und Führen dieser Herdbücher zu verwenden, darunter das Eintragen von Geburtsangaben und Abstammungsangaben in die Datenbank und das Erstellen und Liefern von tierzüchterischen Bescheinigungen und Abstammungsnachweisen
άλλα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή φωτοαντίγραφά τους, τα οποία προσδιορίζουν τον τόπο γέννησης και/ή τον τόπο μόνιμης κατοικίας στο έδαφος της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας·sonstige Dokumente oder Bescheinigungen- oder Fotokopien davon- mit Angabe des Geburtsorts und/oder des ständigen Aufenthaltsorts im Hoheitsgebiet der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien
Διαβατήρια: α) λιβεριανό διπλωματικό διαβατήριο: D‧-‧, β) λιβεριανό κοινό διαβατήριο ‧ (διάρκεια ισχύος ‧.‧.‧-‧.‧.‧· όνομα: Mamadee Kamara, ημερομηνία γέννησης: ‧.‧.‧, τόπος γέννησης: Gbarnga, Bound County)· γ) λιβεριανό διπλωματικό διαβατήριο ‧ (διάρκεια ισχύος ‧.‧.‧-‧.‧.‧, ημερομηνία γέννησης: ‧.‧.‧, τόπος γέννησης: Ganta, Nimba County)· δ) λιβεριανό διπλωματικό διαβατήριο DReisepässe: a) liberischer Diplomatenpass D‧-‧, b) liberischer Reisepass ‧ (gültig ‧.‧.‧ bis ‧.‧.‧; Name: Mamadee Kamara, Geburtsdatum: ‧.‧.‧, Geburtsort: Gbarnga, Bound County); c) liberischer Diplomatenpass ‧ (gültig ‧.‧.‧ bis ‧.‧.‧, Geburtsdatum: ‧.‧.‧, Geburtsort: Ganta, Nimba County); d) liberischer Diplomatenpass D
Διαβατήρια: α) Λιβεριανό διπλωματικό διαβατήριο: D/‧-‧· β) Λιβεριανό κοινό διαβατήριο ‧ (διάρκεια ισχύος από ‧.‧.‧ έως ‧.‧.‧· ονοματεπώνυμο: Mamadee Kamara, ημερομηνία γέννησης: ‧.‧.‧, τόπος γέννησης: Gbarnga, Bound County)· γ) Λιβεριανό διπλωματικό διαβατήριο ‧ (διάρκεια ισχύος από ‧.‧.‧ έως ‧.‧.‧, ημερομηνία γέννησης: ‧.‧.‧, τόπος γέννησης: Ganta, Nimba County)· δ) Λιβεριανό διπλωματικό διαβατήριο DReisepässe: a) liberischer Diplomatenpass D‧-‧, b) liberischer Reisepass ‧ (gültig ‧.‧.‧ bis ‧.‧.‧; Name: Mamadee Kamara, Geburtsdatum: ‧.‧.‧, Geburtsort: Gbarnga, Bound County); c) liberischer Diplomatenpass ‧ (gültig ‧.‧.‧ bis ‧.‧.‧, Geburtsdatum: ‧.‧.‧, Geburtsort: Ganta, Nimba County); d) liberischer Diplomatenpass D
τις προϋποθέσεις για την έκδοση, τη διατήρηση, την τροποποίηση, την αναστολή ή την ανάκληση πιστοποιητικών τύπου, των περιορισμένων πιστοποιητικών τύπου, την έγκριση των αλλαγών στα πιστοποιητικά τύπου, των ατομικών πιστοποιητικών αξιοπλοΐας, των περιορισμένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας, των πτητικών αδειών και των πιστοποιητικών για προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό, όπου συμπεριλαμβάνονται τα εξήςBedingungen für Erteilung, Beibehaltung, Änderung, Aussetzung oder Widerruf von Musterzulassungen, eingeschränkten Musterzulassungen, Änderungsgenehmigungen für Musterzulassungen, individuellen Lufttüchtigkeitszeugnissen, eingeschränkten Lufttüchtigkeitszeugnissen, Fluggenehmigungen und Zeugnissen für Erzeugnisse, Teile oder Ausrüstungen, einschließlich folgender Aspekte
λαμβάνει γνώση με ανησυχία ότι το σύστημα των πιστοποιητικών ελέγχου, παρά το υψηλό κόστος του, το ‧ δεν έχει ακόμη παράσχει τις προσδοκώμενες εγγυήσεις, αφού το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει δηλώσεις με σφάλματα στις δαπάνες προσωπικού και στα γενικά έξοδα, σφάλματα για τα οποία ήδη είχαν εκδοθεί πιστοποιητικά ελέγχου χωρίς επιφυλάξεις· σημειώνει ωστόσο ότι η ποιότητα του πιστοποιητικού ελέγχου έχει βελτιωθεί μετά τη δημοσίευση των απαιτήσεων για τα εν λόγω πιστοποιητικά· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω κατάλληλα κριτήρια για τα πιστοποιητικά ελέγχου για να επιτύχει καλύτερη χρησιμότητα για αυτά·nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass das System der Prüfungsbescheinigungen trotz seiner hohen Kosten ‧ noch nicht die erhofften Garantien gebracht hat, zumal der Rechnungshof fehlerhafte Erklärungen über Personalkosten und allgemeine Ausgaben festgestellt hat, für die Prüfungsbescheinigungen ohne Vorbehalte ausgestellt worden waren; stellt allerdings fest, dass sich die Qualität der Prüfungsbescheinigungen verbessert hat, nachdem die Anforderungen für diese Bescheinigungen veröffentlicht wurden; ersucht die Kommission, weiterhin geeignete Kriterien für Prüfungsbescheinigungen zu entwickeln, um ihren Nutzen zu verbessern
Μερικά ή όλα από τα επιλεγμένα πιστοποιητικά είναι εκδότες (πιστοποιητικά CA) για άλλα, μη επιλεγμένα πιστοποιητικά. Η διαγραφή ενός πιστοποιητικού CA θα διαγράψει επίσης και όλα τα άλλα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από αυτόMindestens eines der ausgewählten Zertifikate ist Aussteller (CA-Zertifikat) für weitere, nicht ausgewählte Zertifikate. Wenn Sie ein CA-Zertifikat löschen, werden auch alle von dieser CA ausgestellten Zertifikate gelöscht
Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο προηγούμενο ερώτημα, ο όρος γέννηση στη ρήτρα ‧.‧ της Οδηγίας ‧/‧/ΕΚ έχει την έννοια ότι δημιουργείται διττό δικαίωμα χορηγήσεως γονικής άδειας στους εργαζόμενους γονείς, βασιζόμενο στο ότι η δίδυμη κύηση καταλήγει σε δύο διαδοχικές γεννήσεις παιδιών (δίδυμα παιδιά) ή ότι η γονική άδεια παρέχεται για μία γέννηση, ανεξάρτητα από το πόσα παιδιά γεννιούνται με αυτή, χωρίς στην τελευταία περίπτωση, να παραβιάζεται η ισότητα ενώπιον του νόμου κατά το άρθρο ‧ του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςBei Verneinung der ersten Frage: Ist der Begriff Geburt in Paragraf ‧ Nr. ‧ der Rahmenvereinbarung über Elternurlaub im Anhang der Richtlinie ‧/‧/EG dahin auszulegen, dass für erwerbstätige Eltern ein doppeltes Recht auf Gewährung von Elternurlaub geschaffen wird, das darauf gestützt ist, dass die Zwillingsschwangerschaft mit zwei aufeinander folgenden Geburten (der Zwillingskinder) endet, oder dahin, dass der Elternurlaub für eine einzige Geburt gewährt wird, unabhängig von der Zahl der bei dieser Geburt zur Welt gekommenen Kinder, ohne dass im letzteren Fall die Gleichheit vor dem Gesetz gemäß Art. ‧ der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verletzt wird?
Τόπος γέννησης: α) Bashali, Masisi [αναφορικά με την ημερομηνία γέννησης α)]· β) Γκόμα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (πρώην Ζαΐρ) [αναφορικά με την ημερομηνία γέννησης β)]Geburtsort: a) Bashali, Masisi (bei Geburtsdatum a), b) Goma, Demokratische Republik Kongo (früher Zaire) (bei Geburtsdatum b
Οι πληροφορίες για το τόπο γέννησης πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με τον τόπο συνήθους διαμονής της μητέρας κατά το χρόνο της γέννησης, ή, εάν δεν είναι διαθέσιμες, σύμφωνα με τον τόπο όπου έλαβε χώρα η γέννησηBei der Erhebung von Daten über den Geburtsort wird der übliche Aufenthaltsort der Mutter zum Zeitpunkt der Geburt zugrunde gelegt oder, falls diese Angabe nicht vorliegt, der Ort der Geburt
Τόπος γέννησης: α) Bashali, Masisi, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό [αναφορικά με την ημερομηνία γέννησης (α)], (β) Goma, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό [αναφορικά με την ημερομηνία γέννησης (β)]Geburtsort: a) Bashali, Masisi, DRK (in Verbindung mit Geburtsdatum a)), b) Goma, DRK (in Verbindung mit Geburtsdatum b
εκτιμώντας ότι, παρά το γεγονός ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει ότι όλα τα παιδιά πρέπει να καταγράφονται αμέσως μετά τη γέννησή τους, σύμφωνα με τη Unicef, πάνω από τις μισές γεννήσεις επί του συνόλου των γεννήσεων στον αναπτυσσόμενο κόσμο-με εξαίρεση την Κίνα- δεν καταγράφονται (πάνω από ‧ εκατομμύρια παιδιά)· εκτιμώντας ότι όλα αυτά τα αόρατα παιδιά, μαζί με εκατομμύρια ορφανά και παιδιά του δρόμου είναι τα πλέον ευάλωτα στην εμπορία, καθώς αποτελούν εύκολη λεία για παράνομες υιοθεσίες ή για εμπορία με σκοπό τη χρήση ανθρωπίνων οργάνων· εκτιμώντας ότι οι συγκρούσεις, οι καταστροφές και οι καταστάσεις που επικρατούν μετά τις συγκρούσεις εκθέτουν επίσης τα παιδιά σε μεγαλύτερους κινδύνους εκμετάλλευσης στο πλαίσιο εμπορίας ανθρώπωνin der Erwägung, dass trotz des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes, wonach jedes Kind unmittelbar nach der Geburt registriert werden muss, nach Informationen der UNICEF mehr als die Hälfte der Geburten in den Entwicklungsländern- ausgenommen China- nicht registriert sind (mehr als ‧ Millionen Kinder); in der Erwägung, dass diese unsichtbaren Kinder zusammen mit Millionen von Waisen und Straßenkindern am stärksten durch den Menschenhandel gefährdet sind, da sie eine einfache Quelle für illegale Adoptionen oder für den Handel mit menschlichen Organen werden; ferner in der Erwägung, dass auch Konflikte, Katastrophen und Zeiten nach Konflikten und Katastrophen dazu beitragen, dass Kinder häufiger Opfer von Menschenhandel werden können
Εάν ο αιτών που είναι εγκατεστημένος στα συμβαλλόμενα μέρη, είναι κάτοχος ενός διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ασφάλειας ή/και προστασίας εκδοθέντος βάσει διεθνών συμβάσεων, ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ασφάλειας ή/και προστασίας εκδοθέντος βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας, ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, ή εφαρμόζει διεθνές πρότυπο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης ή ευρωπαϊκό πρότυπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης, τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο ‧ θεωρείται ότι πληρούνται καθόσον τα κριτήρια για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών είναι τα ίδια ή αντίστοιχα με εκείνα που προβλέπονται στο παρόν παράρτημαIst der auf dem Territorium einer der Vertragsparteien ansässige Antragsteller Inhaber eines auf der Grundlage einer internationalen Übereinkunft ausgestellten international anerkannten Sicherheitszeugnisses, eines auf der Grundlage des Gemeinschaftsrechts, einer internationalen Norm der Internationalen Organisation für Normung oder einer europäischen Norm der europäischen Normenorganisationen ausgestellten europäischen Sicherheitszeugnisses oder eines anderen anerkannten Sicherheitszeugnisses, so gelten die in Absatz ‧ genannten Kriterien als erfüllt, soweit für die Erteilung dieser Zeugnisse dieselben Kriterien oder denen des vorliegenden Anhangs entsprechende Kriterien gelten
Εάν, κατά την επιθεώρηση, οι αρχές διαπιστώσουν ότι το σκάφος φέρει πιστοποιητικό που δεν ισχύει ή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πιστοποιητικού, αλλά ότι το μη ισχύον πιστοποιητικό ή η μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού δεν αποτελούν εμφανή κίνδυνο, ο πλοιοκτήτης του σκάφους ή ο αντιπρόσωπός του λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να επανορθώσουν αυτή την κατάστασηWenn die Behörde bei einer Prüfung feststellt, dass das Fahrzeug ein ungültiges Zeugnis mitführt oder den Angaben dieses Zeugnisses nicht entspricht, aber das ungültige Zeugnis oder diese mangelnde Übereinstimmung keine offenkundige Gefahr darstellt, muss der Eigner des Fahrzeuges oder sein Vertreter alle notwendigen Maßnahmen treffen, um Abhilfe zu schaffen
Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η περιοδική επιθεώρηση και δεν μπορεί να εκδοθεί ή να αναρτηθεί στο πλοίο νέο πιστοποιητικό πριν από τη λήξη ισχύος του υφιστάμενου πιστοποιητικού, η Αρχή ή αναγνωρισμένος οργανισμός ασφάλειας ενεργών εκ μέρους της Αρχής, δύναται να θεωρεί το υφιστάμενο πιστοποιητικό· το πιστοποιητικό αυτό θα γίνεται δεκτό ως έγκυρο για περαιτέρω χρονική περίοδο μη υπερβαίνουσα τους πέντε μήνες από την ημερομηνία λήξης ισχύοςIst eine Folgeüberprüfung abgeschlossen und kann ein neues Zeugnis nicht vor dem Ablauf der Geltungsdauer des bisherigen Zeugnisses ausgestellt oder an Bord gebracht werden, so kann die Verwaltung oder die im Namen der Verwaltung tätige anerkannte Stelle zur Gefahrenabwehr im bisherigen Zeugnis einen entsprechenden Vermerk anbringen; ein solches Zeugnis ist für einen weiteren Zeitraum von nicht mehr als fünf Monaten nach dem Ablauf der Geltungsdauer als gültig anzuerkennen
Ο κάτοχος του πιστοποιητικού ή των πιστοποιητικών φέρεται ως ο κύριος υπεύθυνος για την απόδοση κάθε επιστροφής που καταβλήθηκε αχρεωστήτως εφόσον αποδειχθεί ότι το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά εκδίδονται βάσει συμβάσεως ή μια από τις δεσμεύσεις που προβλέπονται στο στοιχείο δ), που δεν αντιστοιχεί στον διαγωνισμό ο οποίος έχει προκηρυχθεί από την τρίτη χώραDer Inhaber der Lizenz bzw. der Lizenzen haftet grundsätzlich für die Rückzahlung jeder zu Unrecht gezahlten Erstattung, wenn festgestellt wird, daß der Vertrag oder eine der Verpflichtungen gemäß Buchstabe d), auf deren Grundlage die Lizenz oder die Lizenzen erteilt wurden, nicht der in dem Drittland eröffneten Ausschreibung entspricht
Εάν για λόγους ταυτοποίησης των μερών της παρτίδας (πίνακας στο σημείο Ι.‧ του υποδείγματος πιστοποιητικού), στο πιστοποιητικό επισυνάπτονται πρόσθετες σελίδες, τότε οι σελίδες αυτές θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτότυπου πιστοποιητικού με την τοποθέτηση της υπογραφής και της σφραγίδας, σε καθεμία από τις σελίδες, του επίσημου κτηνιάτρου που εκδίδει το πιστοποιητικόWerden der Bescheinigung zwecks Identifizierung der die Sendung ausmachenden Waren (Stückverzeichnis gemäß Nummer I.‧ der Musterbescheinigung) weitere Seiten beigefügt, so gelten auch diese als Teil des Bescheinigungsoriginals, und jede einzelne dieser Seiten muss mit Unterschrift und Stempel des bescheinigungsbefugten amtlichen Tierarztes versehen sein
Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο κάτοχος του πιστοποιητικού καταβάλλει στον αρμόδιο οργανισμό ορισμένο ποσό για όση ποσότητα δεν έχει τηρηθεί η υποχρέωση εξαγωγής, η οποία απορρέει από το πιστοποιητικό εξαγωγής του τίτλου V σημείο ‧.‧ και όταν η εγγύηση του τίτλου ‧ σημείο ‧.‧ είναι μικρότερη από τη διαφορά μεταξύ της επιστροφής του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ υπό α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ η οποία ισχύει την τελευταία ημέρα ισχύος του πιστοποιητικού και της αναγραφόμενης στο πιστοποιητικό επιστροφήςAußer im Fall höherer Gewalt zahlt der Lizenzinhaber an die zuständige Stelle einen bestimmten Betrag für die Menge, für welche die Ausfuhrverpflichtung, die sich aus der Lizenz gemäß Abschnitt V Nummer ‧.‧ ergibt, nicht erfüllt wurde, wenn die Sicherheit nach Abschnitt ‧ Nummer ‧.‧ niedriger ist als die Differenz zwischen der Ausfuhrerstattung nach Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧, die am letzten Tag der Gültigkeitsdauer der Lizenz anwendbar ist, und der in der Lizenz ausgewiesenen Erstattung
Εφόσον η εισαγωγή ή η εξαγωγή δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού λόγω περιστατικού, το οποίο ο εμπορευόμενος θεωρεί ως περίπτωση ανωτέρας βίας, ο δικαιούχος του πιστοποιητικού ζητά από τον αρμόδιο οργανισμό του κράτους μέλους εκδόσεως του πιστοποιητικού είτε την παράταση της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού είτε την ακύρωσή τουKann die Einfuhr oder Ausfuhr infolge eines Umstands, den der Marktteilnehmer als Fall höherer Gewalt geltend macht, während der Gültigkeitsdauer der Lizenz nicht durchgeführt werden, so beantragt der Lizenzinhaber bei der zuständigen Stelle des die Lizenz erteilenden Mitgliedstaats entweder die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Lizenz oder deren Annullierung
Κάποια πιστοποιητικά που πρόκειται να διαγραφούν είναι είτε δικά σας, ή εκδότες ενός από τα δικά σας πιστοποιητικά. Τα πιστοποιητικά σας περιέχουν υλικό ιδιωτικού κλειδιού, το οποίο απαιτείται για την αποκρυπτογράφηση όλης της προηγούμενης κρυπτογραφημένης επικοινωνίας με αυτά. Επομένως δεν μπορούν να διαγραφούν αυτά και οι εκδότες τους. Αν επιλέξετε να συνεχίσετε, τα δικά σας, καθώς και όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν, θα παραλειφθούν από τη διαγραφήEinige der zur Löschung ausgewählten Zertifikate sind entweder Ihr eigenes oder sind Herausgeber eines Ihrer eigenen Zertifikate. Ihre eigenen Zertifikate enthalten privates Schlüsselmaterial, das benötigt wird, um bereits an diese Zertifikate verschlüsselte Kommunikationsdaten entschlüsseln zu können. Daher können Sie weder Ihre eigenen Zertifikate noch deren Herausgeberzertifikate löschen. Wenn Sie fortfahren, werden diese Zertifikate von der Löschung ausgenommen
Θα μπορούσε η Επιτροπή να επιβεβαιώσει οτι στην πρώτη περίπτωση του προς χορήγηση πιστοποιητικού διαλειτουργικότητας, το πιστοποιητικό διαλειτουργικότητας που αναφέρεται στο Κριτήριο ‧ πρόκειται για το οριστικό πιστοποιητικό το οποίο ορίζεται στο Κριτήριο ‧ κι όχι το προσωρινό πιστοποιητικό του ΚριτηρίουKann die Kommission bitte bestätigen, dass, falls das erste Interoperabilitätszertifikat ausgestellt werden soll, das in Anforderung ‧ genannte Interoperabilitätszertifikat das in Anforderung ‧ beschriebene endgültige Zertifikat und nicht das vorläufige Zertifikat aus Anforderung ‧ ist?
Εάν, για λόγους ταυτοποίησης των μερών της παρτίδας (πίνακας στο τμήμα I.‧ του υποδείγματος πιστοποιητικού), επισυνάπτονται πρόσθετα φύλλα στο πιστοποιητικό, τα φύλλα αυτά θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτότυπου πιστοποιητικού και κάθε σελίδα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα του επίσημου κτηνιάτρου ο οποίος εκδίδει το πιστοποιητικόWerden der Bescheinigung zwecks Identifizierung der zur Sendung gehörenden Waren (Aufstellung gemäß Nummer I.‧ der Muster-Veterinärbescheinigung) weitere Blätter beigefügt, so gelten auch diese als Teil des Bescheinigungsoriginals, falls jede einzelne Seite mit Unterschrift und Stempel des/der Bescheinigungsbefugten versehen ist
Απαγορεύει ο κανονισμός (ΕΟΚ) ‧/‧ του Συμβουλίου, της ‧ης Ιουνίου ‧, σχετικά με την καθιέρωση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα (όπως έχει τροποποιηθεί), ειδικότερα δε το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, στοιχείο γ', αυτού, τη χορήγηση πιστοποιητικού στον κάτοχο βασικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας ως προς ένα προϊόν, για το οποίο έχουν χορηγηθεί, κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως χορηγήσεως του πιστοποιητικού, ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά σε έναν ή περισσότερους κατόχους ενός ή περισσοτέρων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίαςSteht die Verordnung Nr. (EWG) Nr. ‧/‧ des Rates vom ‧. Juni ‧ über die Schaffung eines ergänzenden Schutzzertifikats für Arzneimittel (ABl. L ‧ vom ‧. Juli ‧, S. ‧) in ihrer jeweils geltenden Fassung, insbesondere ihr Art. ‧ Abs. ‧ Buchst. c, dem entgegen, dass dem Inhaber eines Grundpatents ein Zertifikat für ein Erzeugnis erteilt wird, für das zum Zeitpunkt der Anmeldung des Zertifikat bereits ein oder mehrere Zertifikate an einen oder mehrere Inhaber von Grundpatenten erteilt worden sind?
Βλέπετε τη σελίδα 3. Βρέθηκαν 15838 φράσεις που ταιριάζουν φράση πιστοποιητικό γεννήσεως.Βρέθηκαν σε 3,718 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.