Παράδειγμα με ποινές "πιστοποιητικό γεννήσεως", μεταφραστική μνήμη

add example
πιστοποιητικά γέννησης ή φωτοαντίγραφά τους, που έχουν εκδοθεί από την πρώην Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας·Von der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien ausgestellte Geburtsurkunden oder Fotokopien davon
Μόλις πραγματοποιηθεί ο τοκετός , πρέπει να αποστείλετε το πιστοποιητικό γέννησης του παι διού και ένα πιστοποιητικό « οικογενειακής κατά στασης » ( stato di famiglia ) στην ίδια υπηρεσία του INPS .Familienleistungen sind bei Ihrem Arbeitgeber schriftlich auf dem einschlägigen Vordruck , den Sie beim Arbeitgeber selbst oder den örtlichen INPS-Ge-schäftsstellen erhalten , zu beantragen . Diesem An trag ¡ st eine bei Ihrer Wohngemeinde zu beantragen de Familienstandsbescheinigung beizufügen , aus
Έχεις αντίγραφο του πιστοποιητικού γεννήσεως μουSie haben eine Kopie meiner Geburtsurkunde
Το πιστοποιητικό γέννησης ενός παιδιού κατοχυρώνει το όνομα και την ιθαγένειά του, καθώς και την πρόσβασή του, για παράδειγμα, στην ιατρική περίθαλψη.Die Geburtsurkunde garantiert einem Kind seinen Namen und seine Staatsbürgerschaft sowie beispielsweise Zugang zu medizinischer Versorgung. Ich bedauere nur, dass die Annahme des Berichts erst im Januar erfolgt.
λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι μεγάλα στρώματα του πληθυσμού της Μαυριτανίας δεν μπόρεσαν να αποδείξουν την ταυτότητά τους για να λάβουν εκλογικό δελτίο σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο που απαιτεί αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης των γονέων και των πάπωνin der Erwägung, dass jedoch weite Teile der mauretanischen Bevölkerung keinen Identitätsnachweis erbringen konnten, um gemäß dem Wahlgesetz, das eine Kopie der Geburtsurkunde der Eltern und Großeltern vorschreibt, eine Wählerkarte zu erhalten
πιστοποιητικά ιθαγένειας ή άλλα επίσημα έγγραφα που αναφέρουν ή προσδιορίζουν την ιθαγένεια (για παράδειγμα, πιστοποιητικό γέννησηςStaatsangehörigkeitsbescheinigungen und sonstige amtliche Dokumente, aus denen die Staatsangehörigkeit hervorgeht (z. B. Geburtsurkunde
των ανήλικων άγαμων τέκνων των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο ‧, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης ή την ιθαγένειά τους, εκτός αν έχουν ανεξάρτητο δικαίωμα διαμονής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·minderjährige unverheiratete Kinder der in Absatz ‧ genannten Personen unabhängig von ihrem Geburtsort oder ihrer Staatsangehörigkeit, es sei denn, sie besitzen ein eigenständiges Aufenthaltsrecht in Bosnien und Herzegowina
Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: ‧.‧.‧, Ratkovici, Βοσνία-ΕρζεγοβίνηGeburtsdatum/Geburtsort: ‧.‧.‧, Ratkovici, Bosnien und Herzegowina
Τόπος γέννησης: Ghardaia, ΑλγερίαGeburtsort: Ghardaia, Algerien
Όλη αυτή η αύξηση οφείλεται στη μετανάστευση και στις γεννήσεις μεταναστών.Dieses Wachstum entsteht aufgrund der Einwanderung und der Geburtenrate bei den Einwanderern.
Τόπος γεννήσεως: SharqiyahGeburtsort: Sharqiyah
Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη , χωρίς καμία απολύτως διάκριση , ειδικότερα ως προς τη φυλή , το χρώμα , το φύλο , τη γλώσσα , τις θρησκείες , τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις , την εθνική ή κοινωνική καταγωγή , την περιουσία , τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση .Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten , ohne irgendeinen Unterschied , etwa nach Rasse , Hautfarbe , Geschlecht , Sprache , Religion , politischer oder sonstiger Anschauung , nationaler oder sozialer Herkunft , Vermögen , Geburt oder sonstigem Stand .
Είχαμε όμως επίσης προβλήματα, επειδή στην πρώτη έκδοση της έκθεσης της κ. Hermange ήταν θεμελιωμένες πολλές κοινωνικοπολιτικές απόψεις που δεν ήταν για μας σε καμία περίπτωση αποδεκτές, όπως π.χ. η έκφραση «Ευρώπη χωρίς Ευρωπαίους» ή η φράση «η Ευρώπη αυτοκτονεί μέσω της μείωσης των γεννήσεων».Wir hatten aber auch Probleme, weil in der ersten Fassung von Frau Hermange viele gesellschaftspolitische Ausgaben verankert waren, die für uns in keiner Weise akzeptabel waren, z.B. der Ausdruck "Europa ohne Europäer" oder die Formulierung "Europa begeht Selbstmord durch Geburtenrückgang" .
Τα υγειονομικά προβλήματα και ιδίως η πρώτη κρίση της ΣΕΒ το ‧ οδήγησαν το Συμβούλιο να επανεξετάσει τις διατάξεις στον τομέα της αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και να ζητήσει την καθιέρωση ανιχνευσιμότητας των βοοειδών από τη γέννησή τους έως το σφαγείο, και στη συνέχεια από το σφαγείο έως τον διανομέαViehseuchenbedingte Probleme, insbesondere die erste BSE-Krise im Jahr ‧, veranlassten den Rat zu einer Überarbeitung der Bestimmungen für die Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und zur Erwägung von Maßnahmen, die eine Rückverfolgung der Rinder von der Geburt bis zum Schlachthof und anschließend vom Schlachthof bis zum Einzelhändler ermöglichen sollten
Ημερομηνία γέννησηςGeburtsdatum
Αν συνεχίσουμε να προωθούμε την πολιτική μας της πλήρους απασχόλησης και της διασφάλισης των θέσεων εργασίας, όχι μόνο θα περιορίσουμε το επίπεδο απουσιών λόγω ασθένειας, αλλά ίσως θα βοηθήσουμε ώστε να προκληθεί και πάλι αύξηση στο ποσοστό των γεννήσεων.Wenn wir noch dazu Vollzeitbeschäftigung und Arbeitsplatzsicherung vorantreiben, werden wir nicht nur krankheitsbedingte Ausfälle senken, sondern auch vielleicht unsere Kinderzahlen wieder ansteigen lassen.
Τόπος γεννήσεως: ΣουέζGeburtsort: Suez
Τα τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ με τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στους εφήβους μπορούν να αποτελέσουν δείκτη συγκριτικής αξιολόγησης για τα υπόλοιπα κράτη μέλη, όσον αφορά την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτούDie vier EU-Mitgliedstaaten mit der niedrigsten Zahl von Teenagerschwangerschaften könnten den anderen Mitgliedstaaten, die sich mit diesem Problem befassen, als Maßstab dienen
Στην περίπτωση που η εκμετάλλευση εκτροφής δεν συμπίπτει με την εκμετάλλευση γέννησης, ελέγχεται η δήλωση αγοράς και πώλησης, η οποία πρέπει να συντάσσεται από τον κτηνοτρόφο και στη συνέχεια να διαβιβάζεται στο Consejo ReguladorIst der Haltungsbetrieb nicht mit dem Geburtsbetrieb identisch, so muss der Halter beim Verkauf des Tieres zu Kontrollzwecken eine entsprechende Erklärung ausstellen, die er dann der Aufsichtsbehörde übermittelt
Με τη συλλογή ομφαλικού αίματος στη γέννηση, το οποίο κατά το παρελθόν απορρίπτονταν μαζί με τον πλακούντα, μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια σημαντική πηγή αδιαφοροποίητων βλαστικών κυττάρων χωρίς ενόχληση της μητέρας ή του παιδιού, αυτά δε μπορεί να διαφοροποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία ανά πάσα στιγμή στο μέλλον για τη θεραπεία της λευχαιμίας και τουλάχιστον 70 ακόμη ασθενειών.Durch die Entnahme von Nabelschnurblut bei der Geburt, das bisher mit der Nachgeburt entsorgt wurde, können wir eine bedeutende Quelle undifferenzierter Stammzellen gewinnen, ohne der Mutter oder dem Kind Unannehmlichkeiten zu bereiten. Die Stammzellen können dann angepasst und in Zukunft jederzeit erfolgreich eingesetzt werden, um Leukämie und mindestens 70 weitere Erkrankungen zu behandeln.
Ωστόσο, δυστυχώς, η κ. Záborská δεν ακολούθησε το σκεπτικό της μέχρι τέλους και παρέλειψε το μόνο μέτρο το οποίο μπορεί να παράσχει πραγματικά ελευθερία επιλογής και να προαγάγει την αύξηση του ποσοστού γεννήσεων καταργώντας τους οικονομικούς περιορισμούς, δηλαδή τη γονική αμοιβή που υποστηρίζει εδώ και χρόνια το Front National.Bedauerlich ist allerdings, dass Anna Záborská ihrer Logik nicht bis zum Schluss gefolgt ist und in ihren Ausführungen vergessen hat, die einzige Maßnahme zu erwähnen, die wirklich dazu geeignet wäre, sowohl die Wahlfreiheit als auch die Geburtenraten zu erhöhen, indem man die finanziellen Zwänge eliminiert - und zwar das Elterngehalt, für das sich der Front National bereits seit Jahren einsetzt.
Γέννηση και εκpiνηση τυ ΣυντάγματςEntstehung und Werdegang der Verfassung
Τόπος γέννησης: Tataouene, ΤυνησίαGeburtsort: Tataouene, Tunesien
Βλέπετε τη σελίδα 3. Βρέθηκαν 18915 φράσεις που ταιριάζουν φράση πιστοποιητικό γεννήσεως.Βρέθηκαν σε 3,723 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.