Παράδειγμα με ποινές "πιστοποιητικό γεννήσεως", μεταφραστική μνήμη

add example
Το πιστοποιητικό γέννησης ενός παιδιού κατοχυρώνει το όνομα και την ιθαγένειά του, καθώς και την πρόσβασή του, για παράδειγμα, στην ιατρική περίθαλψη.Die Geburtsurkunde garantiert einem Kind seinen Namen und seine Staatsbürgerschaft sowie beispielsweise Zugang zu medizinischer Versorgung. Ich bedauere nur, dass die Annahme des Berichts erst im Januar erfolgt.
λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι μεγάλα στρώματα του πληθυσμού της Μαυριτανίας δεν μπόρεσαν να αποδείξουν την ταυτότητά τους για να λάβουν εκλογικό δελτίο σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο που απαιτεί αντίγραφο πιστοποιητικού γέννησης των γονέων και των πάπωνin der Erwägung, dass jedoch weite Teile der mauretanischen Bevölkerung keinen Identitätsnachweis erbringen konnten, um gemäß dem Wahlgesetz, das eine Kopie der Geburtsurkunde der Eltern und Großeltern vorschreibt, eine Wählerkarte zu erhalten
πιστοποιητικά ιθαγένειας ή άλλα επίσημα έγγραφα που αναφέρουν ή προσδιορίζουν την ιθαγένεια (για παράδειγμα, πιστοποιητικό γέννησηςStaatsangehörigkeitsbescheinigungen und sonstige amtliche Dokumente, aus denen die Staatsangehörigkeit hervorgeht (z. B. Geburtsurkunde
των ανήλικων άγαμων τέκνων των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο ‧, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης ή την ιθαγένειά τους, εκτός αν έχουν ανεξάρτητο δικαίωμα διαμονής στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη·minderjährige unverheiratete Kinder der in Absatz ‧ genannten Personen unabhängig von ihrem Geburtsort oder ihrer Staatsangehörigkeit, es sei denn, sie besitzen ein eigenständiges Aufenthaltsrecht in Bosnien und Herzegowina
Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: ‧.‧.‧, Ratkovici, Βοσνία-ΕρζεγοβίνηGeburtsdatum/Geburtsort: ‧.‧.‧, Ratkovici, Bosnien und Herzegowina
Τόπος γέννησης: Ghardaia, ΑλγερίαGeburtsort: Ghardaia, Algerien
Όλη αυτή η αύξηση οφείλεται στη μετανάστευση και στις γεννήσεις μεταναστών.Dieses Wachstum entsteht aufgrund der Einwanderung und der Geburtenrate bei den Einwanderern.
Τόπος γεννήσεως: SharqiyahGeburtsort: Sharqiyah
Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη , χωρίς καμία απολύτως διάκριση , ειδικότερα ως προς τη φυλή , το χρώμα , το φύλο , τη γλώσσα , τις θρησκείες , τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις , την εθνική ή κοινωνική καταγωγή , την περιουσία , τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση .Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten , ohne irgendeinen Unterschied , etwa nach Rasse , Hautfarbe , Geschlecht , Sprache , Religion , politischer oder sonstiger Anschauung , nationaler oder sozialer Herkunft , Vermögen , Geburt oder sonstigem Stand .
Είχαμε όμως επίσης προβλήματα, επειδή στην πρώτη έκδοση της έκθεσης της κ. Hermange ήταν θεμελιωμένες πολλές κοινωνικοπολιτικές απόψεις που δεν ήταν για μας σε καμία περίπτωση αποδεκτές, όπως π.χ. η έκφραση «Ευρώπη χωρίς Ευρωπαίους» ή η φράση «η Ευρώπη αυτοκτονεί μέσω της μείωσης των γεννήσεων».Wir hatten aber auch Probleme, weil in der ersten Fassung von Frau Hermange viele gesellschaftspolitische Ausgaben verankert waren, die für uns in keiner Weise akzeptabel waren, z.B. der Ausdruck "Europa ohne Europäer" oder die Formulierung "Europa begeht Selbstmord durch Geburtenrückgang" .
Τα υγειονομικά προβλήματα και ιδίως η πρώτη κρίση της ΣΕΒ το ‧ οδήγησαν το Συμβούλιο να επανεξετάσει τις διατάξεις στον τομέα της αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και να ζητήσει την καθιέρωση ανιχνευσιμότητας των βοοειδών από τη γέννησή τους έως το σφαγείο, και στη συνέχεια από το σφαγείο έως τον διανομέαViehseuchenbedingte Probleme, insbesondere die erste BSE-Krise im Jahr ‧, veranlassten den Rat zu einer Überarbeitung der Bestimmungen für die Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und zur Erwägung von Maßnahmen, die eine Rückverfolgung der Rinder von der Geburt bis zum Schlachthof und anschließend vom Schlachthof bis zum Einzelhändler ermöglichen sollten
Ημερομηνία γέννησηςGeburtsdatum
Αν συνεχίσουμε να προωθούμε την πολιτική μας της πλήρους απασχόλησης και της διασφάλισης των θέσεων εργασίας, όχι μόνο θα περιορίσουμε το επίπεδο απουσιών λόγω ασθένειας, αλλά ίσως θα βοηθήσουμε ώστε να προκληθεί και πάλι αύξηση στο ποσοστό των γεννήσεων.Wenn wir noch dazu Vollzeitbeschäftigung und Arbeitsplatzsicherung vorantreiben, werden wir nicht nur krankheitsbedingte Ausfälle senken, sondern auch vielleicht unsere Kinderzahlen wieder ansteigen lassen.
Τόπος γεννήσεως: ΣουέζGeburtsort: Suez
Τα τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ με τα χαμηλότερα ποσοστά γεννήσεων στους εφήβους μπορούν να αποτελέσουν δείκτη συγκριτικής αξιολόγησης για τα υπόλοιπα κράτη μέλη, όσον αφορά την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτούDie vier EU-Mitgliedstaaten mit der niedrigsten Zahl von Teenagerschwangerschaften könnten den anderen Mitgliedstaaten, die sich mit diesem Problem befassen, als Maßstab dienen
Στην περίπτωση που η εκμετάλλευση εκτροφής δεν συμπίπτει με την εκμετάλλευση γέννησης, ελέγχεται η δήλωση αγοράς και πώλησης, η οποία πρέπει να συντάσσεται από τον κτηνοτρόφο και στη συνέχεια να διαβιβάζεται στο Consejo ReguladorIst der Haltungsbetrieb nicht mit dem Geburtsbetrieb identisch, so muss der Halter beim Verkauf des Tieres zu Kontrollzwecken eine entsprechende Erklärung ausstellen, die er dann der Aufsichtsbehörde übermittelt
Με τη συλλογή ομφαλικού αίματος στη γέννηση, το οποίο κατά το παρελθόν απορρίπτονταν μαζί με τον πλακούντα, μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια σημαντική πηγή αδιαφοροποίητων βλαστικών κυττάρων χωρίς ενόχληση της μητέρας ή του παιδιού, αυτά δε μπορεί να διαφοροποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία ανά πάσα στιγμή στο μέλλον για τη θεραπεία της λευχαιμίας και τουλάχιστον 70 ακόμη ασθενειών.Durch die Entnahme von Nabelschnurblut bei der Geburt, das bisher mit der Nachgeburt entsorgt wurde, können wir eine bedeutende Quelle undifferenzierter Stammzellen gewinnen, ohne der Mutter oder dem Kind Unannehmlichkeiten zu bereiten. Die Stammzellen können dann angepasst und in Zukunft jederzeit erfolgreich eingesetzt werden, um Leukämie und mindestens 70 weitere Erkrankungen zu behandeln.
Ωστόσο, δυστυχώς, η κ. Záborská δεν ακολούθησε το σκεπτικό της μέχρι τέλους και παρέλειψε το μόνο μέτρο το οποίο μπορεί να παράσχει πραγματικά ελευθερία επιλογής και να προαγάγει την αύξηση του ποσοστού γεννήσεων καταργώντας τους οικονομικούς περιορισμούς, δηλαδή τη γονική αμοιβή που υποστηρίζει εδώ και χρόνια το Front National.Bedauerlich ist allerdings, dass Anna Záborská ihrer Logik nicht bis zum Schluss gefolgt ist und in ihren Ausführungen vergessen hat, die einzige Maßnahme zu erwähnen, die wirklich dazu geeignet wäre, sowohl die Wahlfreiheit als auch die Geburtenraten zu erhöhen, indem man die finanziellen Zwänge eliminiert - und zwar das Elterngehalt, für das sich der Front National bereits seit Jahren einsetzt.
Τόπος γέννησης: Tataouene, ΤυνησίαGeburtsort: Tataouene, Tunesien
Μέσω προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας και ενημέρωσης, υπηρεσιών για τη μητέρα και το παιδί, καθώς και πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης από την ΕΕ, το ποσοστό γεννήσεων πρέπει να ανακτήσει την αυξητική τάση του και η Ρουμανία να παραμείνει στη δημογραφική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Durch Sozialhilfe und Informationsprogramme, Angebote für Mutter und Kind sowie zusätzliche finanzielle Unterstützung durch die EU muss die Geburtenrate wieder eine steigende Tendenz erreichen, und Rumänien muss Teil der demografischen Strategie der EU bleiben.
Έχει αναφερθεί μιτοχονδριακή δυσλειτουργία σε HIV αρνητικά βρέφη τα οποία είχαν εκτεθεί in utero ή/και μετά τη γέννηση σε νουκλεοσιδικά ανάλογαEs liegen Berichte über mitochondriale Funktionsstörungen bei HIV-negativen Kleinkindern vor, die in utero und/oder postnatal gegenüber Nukleosid-Analoga exponiert waren
επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής, ενόψει οδηγίας του Συμβουλίου που θα θέτει σε εφαρμογή την αρχή της ισότητας της μεταχείρισης των προσώπων, χωρίς διάκριση θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM‧), επεκτείνοντας έτσι το πεδίο της οδηγίας ‧/‧/ΕΚ σε όλες τις άλλες μορφές διακρίσεων, ώστε να τεθεί έτσι σε εφαρμογή το άρθρο ‧ του Χάρτη, που προσφέρει ευρύτερο περιθώριο ελιγμών από ό,τι το άρθρο ‧ της Συνθήκης ΕΚ, δεδομένου ότι μνημονεύει συμπληρωματικές περιπτώσεις διακρίσεων: το χρώμα, η κοινωνική προέλευση, τα γενετικά χαρακτηριστικά, η γλώσσα, οι πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, η ιδιότητα του μέλους μειονότητας, η ιδιοκτησία ή η γέννηση·begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Rates zur Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet Chancengleichheit der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung (KOM‧), wodurch der Anwendungsbereich der Richtlinie ‧/‧/EG auf alle anderen Formen von Diskriminierung erweitert und damit Artikel ‧ der Charta umgesetzt wird, der einen größeren Spielraum einräumt als Artikel ‧ des EG-Vertrags, da dort zusätzliche Fälle von Diskriminierung aufgezählt werden: aus Gründen der Hautfarbe, der sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer Minderheit, des Vermögens oder der Geburt
Τόπος γέννησης: Baja, ΤυνησίαGeburtsort: Baja, Tunesien
Βλέπετε τη σελίδα 3. Βρέθηκαν 15838 φράσεις που ταιριάζουν φράση πιστοποιητικό γεννήσεως.Βρέθηκαν σε 6,237 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.