Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • Bing Translator   
     
    The service that allows users to translate text and web pages into different languages using the Microsoft statistical machine translation system.

Παράδειγμα με ποινές "Μεταφραστής Bing", μεταφραστική μνήμη

add example
Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αφού συμφωνήσω με τα σχόλια που έκαναν οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από εμένα και επίσης αφού ενστερνιστώ τα αιτήματα της κ. Muscardini, θα ήθελα να σας μεταφέρω μια εικόνα από το βιβλίο του Italo Calvino με τίτλο Τα κοσμοκωμικά, στο οποίο το "bing bang" περιγράφεται ως μια συμπαγής υλική μάζα στην οποία κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για τον άλλον ή για την καταγωγή του άλλου.Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, endorsing the comments made by the Members who spoke before me and also espousing the requests made by Mrs Muscardini, I would like to recall an image from a book by Italo Calvino entitled Cosmicomics, in which the big bang is described as an indistinct mass of matter in which nothing is known about anyone or about anyone's origins.
Κεράσια των ποικιλιών Burlat, Tilagua, Planera, Nadal, Picota και Picota Ambrunesa (κύριες ποικιλίες), Stark Hardy Geant, Bing και Van (επικονιαστήριες ποικιλίες), προερχόμενων από το Prunus avium, L, Prunus cerasum, L ή των υβριδίων τους, προοριζόμενων για ανθρώπινη κατανάλωση υπό μορφή νωπών προϊόντωνFruit of the varieties Burlat, Tilagua, Planera, Nadal, Picota and Picota Ambrunesa (main varieties), Stark Hardy Geant, Bing and Van (pollinating varieties), derived from Prunus avium, L., Prunus cerasum, L. or hybrids thereof destined for human consumption fresh
Και αυτή στα δεξιά είναι η Bai BingAnd the one on the right is Bai Bing
Ακόμα και με ιδανικές συνθήκες, και παρά την υψηλή ποιότητα των μεταφραστών των οργάνων - που φέρνουν σε πέρας ένα θαυμάσιο έργο -, αυτό το πλαίσιο μπορεί να δώσει αφορμή για μακρές φράσεις, λιγότερο σαφείς, μη ταυτόσημα κείμενα, ακόμα και κείμενα χωρίς συνοχή, συνεχώς δε πρέπει να προβαίνουμε σε διορθώσεις στις διαφορετικές εθνικές γλώσσες.Even in ideal conditions, and despite the high-quality work produced by the institutions' translators - who do an admirable job -, that constraint can mean that sentences tend to be longer and less clear, and that there are discrepancies between the various texts and even inconsistencies. Corrigenda to the various language versions are constantly required.
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχουν ανεξάρτητοι ή προσωρινοί μεταφραστές ή με τις εργασίες δακτυλογράφησης και άλλες εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους από τη μεταφραστική υπηρεσίαThis appropriation is intended to cover expenditure on work carried out by freelance or temporary translators and typing and other work sent out by the translation service
Με ποιον άλλον τρόπο μπορούμε να κινητοποιήσουμε πρώτα τα θεσμικά όργανα να κάνουν χρήση των εφεδρικών εσωτερικών μεταφραστικών δυνατοτήτων τους και να μην στρέφονται αυτόματα σε εξωτερικούς παρόχους; Στόχος μας σε όλους αυτούς τους τομείς είναι να καταστήσουμε τις εφεδρικές δυνατότητες κάθε θεσμικού οργάνου διαθέσιμες σε άλλα όργανα.How else can we motivate institutions first to make use of their spare internal translation capacities and not to turn automatically to external providers? Our aim in all of these areas is to make the spare capacities of every institution available to other institutions.
έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου, της ‧ης Νοεμβρίου ‧, για την ίδρυση Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθροhaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ setting up a Translation Centre for bodies of the European Union, and in particular Article ‧ thereof
τις δαπάνες που συνδέονται με την απόκτηση, την ανάπτυξη και την προσαρμογή λογισμικών μετάφρασης και άλλων πολυγλωσσικών εργαλείων ή εργαλείων υποβοήθησης της μετάφρασης, καθώς και την απόκτηση, την ενοποίηση και την επέκταση των περιεχομένων των γλωσσολογικών βάσεων και βάσεων τεκμηρίωσης, μεταφραστικών μνημών, λεξικών αυτόματης μετάφρασης, με προοπτική ιδίως την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πολυγλωσσίας και την ενίσχυση της διοργανικής συνεργασίαςexpenditure on the acquisition, development and adaptation of software, translation tools and other multilingual tools or aids to translation and the acquisition, consolidation and extension of the contents of linguistic and terminological databases, translation memories and automatic translation dictionaries, particularly with a view to the more efficient treatment of multilingualism and enhanced inter-institutional cooperation
Οι αξιώσεις για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία καταστρατηγούνται στη χώρα μου με μεταφραστικά τεχνάσματα.Claims to access for disabled persons are circumvented in my country with translation tricks.
Ωστόσο, η αναφορά στα εθνικά κράτη υπό το περιφερειακό και το ευρωπαϊκό πρίσμα θα έπρεπε, στις αιτιολογικές σκέψεις και στα διάφορα σημεία του ψηφίσματος, να είχε μεταφραστεί ως προάσπιση των διαρθρωτικών πολιτικών, οι οποίες, προάγοντας τις πιο μειονεκτικές περιφέρειες, συμβάλλουν στην ανάδειξη παραγόντων ανταγωνιστικότητας που μέχρι τώρα δεν έχουν αξιοποιηθεί στον επιθυμητό βαθμό (και έτσι, επομένως, η περιφερειακή πολιτική δεν θα είχε αποκλειστικά και μόνο κοινωνική και πολιτική αιτιολόγηση).The reference to nations at regional and European level should, however, have been reflected in the recitals and paragraphs of the resolution, defending structural policies which, by promoting less favoured areas, help to promote aspects of competitiveness which have hitherto been less developed (since the only justification for regional policy was then social and political).
Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη εξόδων που σχετίζονται με υπηρεσίες παρεχόμενες από το Μεταφραστικό ΚέντροThis appropriation is intended to cover the costs of services from the CDT
Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε απαίτηση επιστροφής δαπανών, τις οποίες συνεπάγεται η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιμο, από δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες, καθώς και για διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοιThe Contracting Parties shall waive all claims on each other for the reimbursement of expenses incurred pursuant to this Agreement, except, as appropriate, for expenses to experts and witnesses, and those to interpreters and translators who are not public service employees
έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους τελικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος ‧ συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμούhaving regard to the Court of Auditors’ report on the final annual accounts of the Translation Centre for the bodies of the European Union for the financial year ‧, together with the Centre’s replies
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος ‧ [C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC)]- Επιτροπή Ελέγχου των ΠροϋπολογισμώνReport on discharge in respect of the implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year ‧ [C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC)]- Committee on Budgetary Control
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος ‧ (N‧-‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(DECEuropean Parliament decision on the closure of the accounts of the Translation Centre for the bodies of the European Union for the financial year ‧ (N‧-‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC
Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου στο ΛουξεμβούργοServices of the Translation Centre in Luxembourg
Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να μεταφραστούν σε άλλες επίσημες γλώσσεςThis information should be translated into other official languages
Η ανισορροπία των Ασιατών ερευνητών στις χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, δείχνει ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος έλλειψης οραμάτων που μπορεί στη συνέχεια να μεταφραστεί σε δυσκολίες στις εμπορικές συναλλαγές.Given the imbalance as regards presence of Asian researchers in the Union, there is a real risk that the European Union will lack visibility and that could translate into commercial difficulties.
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος ‧ [N‧-‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC)]- Επιτροπή Ελέγχου των ΠροϋπολογισμώνReport on the discharge for the implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year ‧ [N‧-‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC)]- Committee on Budgetary Control
Θητεία του διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης *The term of office of the Director of the Translation Centre for bodies of the European Union *
Διαβούλευση σημαίνει ότι μπορείς να πεις τη γνώμη σου η οποία θα μεταφραστεί κατόπιν σε έντεκα γλώσσες και ακολούθως θα πεταχθεί σε ένα καλάθι αχρήστων.Consultation means that you can give your opinion, which is then translated into eleven languages and finally thrown in the bin.
Συμπαvτικός μεταφραστήςThat' s fun.A universal translator
Τονίσαμε, κύριε Χατζηδάκη, τη σημασία που αποδίδουμε στο να μεταφραστούν οι συμφωνίες που έχουμε συνάψει σε μια αποτελεσματική οργάνωση, επί τόπου και εν ευθέτω χρόνω, πριν να διατεθούν οι πρώτες πιστώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη νέα περίοδο προγραμματισμού.We have stressed, Mr Hatzidakis, the importance which we attach to translating agreements into an efficient organisation on the ground, well in advance of payment of the first appropriations by the European Union for the new programming period.
Οι διάφοροι μεταρρυθμιστικοί στόχοι θα μεταφραστούν τώρα σε απλούς, πιο ισορροπημένους κανόνες.The various reform objectives will now be translated into simple, more balanced rules.
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις αποδοχές, καθώς και την εργοδοτική εισφορά στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των επικουρικών μεταφραστώνThis appropriation is intended to cover the remuneration of auxiliary translators and the institution's social security contributions in respect of such staff
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1482 φράσεις που ταιριάζουν φράση Μεταφραστής Bing.Βρέθηκαν σε 1,469 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.