Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • Bing Translator   
     
    The service that allows users to translate text and web pages into different languages using the Microsoft statistical machine translation system.

Παράδειγμα με ποινές "Μεταφραστής Bing", μεταφραστική μνήμη

add example
Έως τίς 12 Δεκεμβρίου 1982 , οί δήμ οι Egvad , Holmsland , Ringkøbing καί Skjern , στην Κομητεία Ringkø bing πρέπει νά θεωρηθούν σάν ομαλές ζώνες ενι σχύσεων .It therefore decided to raise no objection to that part of the aid ( UKL 80 million ) which was intended to meet the cost of redundancies , but to open the Article 8 ( 3 ) procedure regarding the rest .
Και αυτή στα δεξιά είναι η Bai BingAnd the one on the right is Bai Bing
Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αφού συμφωνήσω με τα σχόλια που έκαναν οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από εμένα και επίσης αφού ενστερνιστώ τα αιτήματα της κ. Muscardini, θα ήθελα να σας μεταφέρω μια εικόνα από το βιβλίο του Italo Calvino με τίτλο Τα κοσμοκωμικά, στο οποίο το "bing bang" περιγράφεται ως μια συμπαγής υλική μάζα στην οποία κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για τον άλλον ή για την καταγωγή του άλλου.Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, endorsing the comments made by the Members who spoke before me and also espousing the requests made by Mrs Muscardini, I would like to recall an image from a book by Italo Calvino entitled Cosmicomics, in which the big bang is described as an indistinct mass of matter in which nothing is known about anyone or about anyone's origins.
Κεράσια των ποικιλιών Burlat, Tilagua, Planera, Nadal, Picota και Picota Ambrunesa (κύριες ποικιλίες), Stark Hardy Geant, Bing και Van (επικονιαστήριες ποικιλίες), προερχόμενων από το Prunus avium, L, Prunus cerasum, L ή των υβριδίων τους, προοριζόμενων για ανθρώπινη κατανάλωση υπό μορφή νωπών προϊόντωνFruit of the varieties Burlat, Tilagua, Planera, Nadal, Picota and Picota Ambrunesa (main varieties), Stark Hardy Geant, Bing and Van (pollinating varieties), derived from Prunus avium, L., Prunus cerasum, L. or hybrids thereof destined for human consumption fresh
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος ‧- Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. ‧ (‧/‧/ΕΚStatement of revenue and expenditure of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year ‧- Amending Budget No ‧ (‧/‧/EC
Συμφωνώ με τον Επίτροπο στο ότι το ενιαίο νόμισμα δεν μπορεί να μεταφραστεί σαν μία ρήξη ανάμεσα σε πλούσιες και φτωχές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως διαπιστώνω με θλίψη ότι η δήλωση αυτή πολύ λίγο συμπίπτει με την πρόθεση που εξέφρασε η γαλλική κυβέρνηση - και που εν μέρει την αποδέχεται και ο Επίτροπος - να μελετήσει τουλάχιστον την πιθανότητα κοινοτικών επιδοτήσεων σε υποτιμημένα νομίσματα και να θέσει προϋποθέσεις - κάτι ακόμα χειρότερο - στα Διαρθρωτικά Ταμεία για την εξυγίανση των δημοσιονομικών χρηματοδοτήσεων.I would agree with the Commissioner that the introduction of the single currency must not give rise to a split between the rich and poor countries of the European Union, but I note with regret that this statement is far from consistent with the intention expressed by the French Government - and partly taken up by the Commissioner - of at least studying the possibility of paying Community grants in depreciated currency and - what is worse - of making Structural Fund support conditional on the improvement of public finances.
Η παρουσίαση του Sarajevske sveske ήταν ένα από αρκετά γεγονότα κατά τη διάρκεια τριών ημερών με λογοτεχνικές συναντήσεις οι οποίες διοργανώθηκαν από το Andre Malraux Centre του Σαράγιεβο, το φεστιβάλ Etonnants Voyageurs του Saint- Maloa και το Διεθνές Κολέγιο Λογοτεχνικών Μεταφραστών από το ΆρλThe Sarajevske sveske promotion was one of several events during three days of literary meetings put together by Sarajevo 's Andre Malraux Centre, the Etonnants Voyageurs festival from Saint-Maloa and the International College of Literary Translators from Arles
Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςTranslation Centre for the Bodies of the European Union
τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται προς μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργοthe services and work sent out for translation and typing to the Translation Centre for the bodies of the European Union in Luxembourg
Το προσωπικό των υπό σύσταση ισπανικών και πορτογαλι κών μεταφραστικών ομάδων δεν επέτρεψε στην Υπηρεσία Μεσοπρό θεσμων και Μακροπρόθεσμων Μεταφράσεων να αναλάβει τη μετά φραση προς αυτές τις γλώσσες .Since the Portuguese and Spanish teams were still being set up the MLTTS was unable to carry out translation into these languages .
Κυρία Πρόεδρε, λυπάμαι αλλά δύο πράγματα μπορώ να υποθέσω: ή ότι δεν μεταφράστηκε η επερώτησή μου ή ότι ο κύριος εκπρόσωπος του Συμβουλίου δεν απάντησε καθόλου σ' αυτά που τον ρώτησα.(EL) Madam President, I am sorry but I can only assume two things: either that my supplementary question was not translated or that the President-in-Office of the Council did not reply at all to what I asked him.
έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου, της ‧ης Νοεμβρίου ‧, για την ίδρυση Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθροhaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ setting up a Translation Centre for bodies of the European Union, and in particular Article ‧ thereof
(LT) Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο έργο των καλών μεταφραστών μας, στην ποιότητα του έργου τους.(LT) I would like to draw your attention to the work of our fine translators, to the quality of their work.
Τέλος, πέμπτον, ο καταμερισμός της εργασίας και, συνεπώς, η μείωση του χρόνου εργασίας, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στη ζωή και προκειμένου η αύξηση της παραγωγικότητας να μη μεταφραστεί σε επιπλέον ανεργία.Finally and fifthly, I must mention job sharing and the reduction of working time which are necessary in order to give more time for life and so that the increase in productivity is not translated into further unemployment.
Όταν άρχισε η ψηφοφορία , μεταφράστηκε ότι έληξε η συνε δρίαση .When the vote was requested , what I heard through the translation was that a request was being made to close the sitting .
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτοςStatement of revenue and expenditure of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year
Δεν υπάρχει μια « προδιαγεγραμμένη πορεία » για να γίνει κανείς μεταφραστής ή διερμηνέας , παρά το γεγονός ότι τα επαγγέλματα αυτά απαιτούν ειδικές ικανότητες .There is no standard route to the job of translator or interpreter , although they do require specific skills .
Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςTranslation Centre for the Bodies of the European Union
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος ‧- Διορθωτικός προϋπολογισμόςStatement of revenue and expenditure of the Translation Centre for the bodies of the European Union for the financial year ‧- Amending Budget
3 ) Έδρα του Μεταφραστικού Κέντρου3 ) Seat of the Translation Centre
Μεταφράστηκαν ‧. ‧ υπότιτλοι!!This guy' s a hoot
Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, ΛουξεμβούργοServices of the Translation Centre, Luxembourg
Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη ΕφημερίδαAfter the two-week deadline has passed, the list of corrections to votes and voting intentions will be finalised so that it can be translated and published in the Official Journal
Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Επιδότηση στον τίτλο 3Translation Centre for the Bodies of the European Union Subsidy — under Title 3
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η συνεργασία σήμερα; Έχει μεταφραστεί - όπως μόλις επισημάνθηκε - σε πολυάριθμα κοινά σχέδια - περίπου 350 - τα οποία έδωσαν ήδη ορατά αποτελέσματα.What has this cooperation become today? As has just been mentioned, it has led to around 350 joint projects and these have produced results that are already visible.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1843 φράσεις που ταιριάζουν φράση Μεταφραστής Bing.Βρέθηκαν σε 0,978 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.