Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • Bing Translator   
     
    The service that allows users to translate text and web pages into different languages using the Microsoft statistical machine translation system.

Παράδειγμα με ποινές "Μεταφραστής Bing", μεταφραστική μνήμη

add example
Και αυτή στα δεξιά είναι η Bai BingAnd the one on the right is Bai Bing
Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αφού συμφωνήσω με τα σχόλια που έκαναν οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από εμένα και επίσης αφού ενστερνιστώ τα αιτήματα της κ. Muscardini, θα ήθελα να σας μεταφέρω μια εικόνα από το βιβλίο του Italo Calvino με τίτλο Τα κοσμοκωμικά, στο οποίο το "bing bang" περιγράφεται ως μια συμπαγής υλική μάζα στην οποία κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για τον άλλον ή για την καταγωγή του άλλου.Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, endorsing the comments made by the Members who spoke before me and also espousing the requests made by Mrs Muscardini, I would like to recall an image from a book by Italo Calvino entitled Cosmicomics, in which the big bang is described as an indistinct mass of matter in which nothing is known about anyone or about anyone's origins.
Κεράσια των ποικιλιών Burlat, Tilagua, Planera, Nadal, Picota και Picota Ambrunesa (κύριες ποικιλίες), Stark Hardy Geant, Bing και Van (επικονιαστήριες ποικιλίες), προερχόμενων από το Prunus avium, L, Prunus cerasum, L ή των υβριδίων τους, προοριζόμενων για ανθρώπινη κατανάλωση υπό μορφή νωπών προϊόντωνFruit of the varieties Burlat, Tilagua, Planera, Nadal, Picota and Picota Ambrunesa (main varieties), Stark Hardy Geant, Bing and Van (pollinating varieties), derived from Prunus avium, L., Prunus cerasum, L. or hybrids thereof destined for human consumption fresh
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος ‧- Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. ‧ (‧/‧/ΕΚStatement of revenue and expenditure of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year ‧- Amending Budget No ‧ (‧/‧/EC
Συμφωνώ με τον Επίτροπο στο ότι το ενιαίο νόμισμα δεν μπορεί να μεταφραστεί σαν μία ρήξη ανάμεσα σε πλούσιες και φτωχές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως διαπιστώνω με θλίψη ότι η δήλωση αυτή πολύ λίγο συμπίπτει με την πρόθεση που εξέφρασε η γαλλική κυβέρνηση - και που εν μέρει την αποδέχεται και ο Επίτροπος - να μελετήσει τουλάχιστον την πιθανότητα κοινοτικών επιδοτήσεων σε υποτιμημένα νομίσματα και να θέσει προϋποθέσεις - κάτι ακόμα χειρότερο - στα Διαρθρωτικά Ταμεία για την εξυγίανση των δημοσιονομικών χρηματοδοτήσεων.I would agree with the Commissioner that the introduction of the single currency must not give rise to a split between the rich and poor countries of the European Union, but I note with regret that this statement is far from consistent with the intention expressed by the French Government - and partly taken up by the Commissioner - of at least studying the possibility of paying Community grants in depreciated currency and - what is worse - of making Structural Fund support conditional on the improvement of public finances.
Η παρουσίαση του Sarajevske sveske ήταν ένα από αρκετά γεγονότα κατά τη διάρκεια τριών ημερών με λογοτεχνικές συναντήσεις οι οποίες διοργανώθηκαν από το Andre Malraux Centre του Σαράγιεβο, το φεστιβάλ Etonnants Voyageurs του Saint- Maloa και το Διεθνές Κολέγιο Λογοτεχνικών Μεταφραστών από το ΆρλThe Sarajevske sveske promotion was one of several events during three days of literary meetings put together by Sarajevo 's Andre Malraux Centre, the Etonnants Voyageurs festival from Saint-Maloa and the International College of Literary Translators from Arles
Μεταφραστικό Κέντρο των οργάνων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςTranslation Centre for the Bodies of the European Union
τις υπηρεσίες και εργασίες που ανατίθενται προς μετάφραση και δακτυλογράφηση στο Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργοthe services and work sent out for translation and typing to the Translation Centre for the bodies of the European Union in Luxembourg
Κυρία Πρόεδρε, λυπάμαι αλλά δύο πράγματα μπορώ να υποθέσω: ή ότι δεν μεταφράστηκε η επερώτησή μου ή ότι ο κύριος εκπρόσωπος του Συμβουλίου δεν απάντησε καθόλου σ' αυτά που τον ρώτησα.(EL) Madam President, I am sorry but I can only assume two things: either that my supplementary question was not translated or that the President-in-Office of the Council did not reply at all to what I asked him.
έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου, της ‧ης Νοεμβρίου ‧, για την ίδρυση Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθροhaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ setting up a Translation Centre for bodies of the European Union, and in particular Article ‧ thereof
(LT) Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο έργο των καλών μεταφραστών μας, στην ποιότητα του έργου τους.(LT) I would like to draw your attention to the work of our fine translators, to the quality of their work.
Τέλος, πέμπτον, ο καταμερισμός της εργασίας και, συνεπώς, η μείωση του χρόνου εργασίας, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στη ζωή και προκειμένου η αύξηση της παραγωγικότητας να μη μεταφραστεί σε επιπλέον ανεργία.Finally and fifthly, I must mention job sharing and the reduction of working time which are necessary in order to give more time for life and so that the increase in productivity is not translated into further unemployment.
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτοςStatement of revenue and expenditure of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year
Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςTranslation Centre for the Bodies of the European Union
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος ‧- Διορθωτικός προϋπολογισμόςStatement of revenue and expenditure of the Translation Centre for the bodies of the European Union for the financial year ‧- Amending Budget
Μεταφράστηκαν ‧. ‧ υπότιτλοι!!This guy' s a hoot
Υπηρεσίες Μεταφραστικού Κέντρου, ΛουξεμβούργοServices of the Translation Centre, Luxembourg
Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη ΕφημερίδαAfter the two-week deadline has passed, the list of corrections to votes and voting intentions will be finalised so that it can be translated and published in the Official Journal
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η συνεργασία σήμερα; Έχει μεταφραστεί - όπως μόλις επισημάνθηκε - σε πολυάριθμα κοινά σχέδια - περίπου 350 - τα οποία έδωσαν ήδη ορατά αποτελέσματα.What has this cooperation become today? As has just been mentioned, it has led to around 350 joint projects and these have produced results that are already visible.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ (LA‧) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣENGLISH-LANGUAGE ASSISTANT TRANSLATORS (LA
Η Επιτροπή παραδέχεται ότι θα χρειαστεί περισσότερη εργασία για να μεταφραστεί η στρατηγική αυτή σε συγκεκριμένα σχέδια και θα χρησιμοποιήσει ειδικές δομές σχεδιασμού για το σκοπό αυτόThe Commission accepts that more work is necessary to translate this strategy into specific plans and will use specific coordination structures for the purpose
" επιτυχία στη Διάσκεψη Κορυφής θα μεταφραστεί, επομένως, σε επιτυχία σε σχέση με αυτές τις τρεις φιλοδοξίες.Success at the summit will, therefore, amount to success regarding the three aspirations.
(Φωνές) Ευτυχώς, κύριε Πρόεδρε, που μερικά απ' όσα φωνάζουν οι συνάδελφοι δεν μπορούν να μεταφραστούν, διαφορετικά θα γινόταν φανερό στα συνοπτικά πρακτικά ότι υπάρχουν εδώ άνθρωποι που έχουν πολύ κακή ανατροφή.It is fortunate, Mr President, that some of this heckling is impossible to translate, otherwise the Minutes would show that there are people here who were very badly brought up.
Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος ‧ [C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC)]- Επιτροπή Ελέγχου των ΠροϋπολογισμώνReport on discharge in respect of the implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year ‧ [C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC)]- Committee on Budgetary Control
Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι τα υφιστάμενα παραρτήματα 2, 3 και 4 της οδηγίας είχαν μια πολύ καλή πληρότητα σε διάφορα ουσιαστικά στοιχεία και βεβαίως το έλλειμμα ήταν ότι τα στοιχεία αυτά δεν μεταφράστηκαν σε συγκεκριμένη χρήση του κινδύνου.Here, I would like to stress that the existing Annexes 2, 3 and 4 of the Directive were commendably complete in respect of various important factors, and of course the fault was that those factors were not translated into a specific assessment of risk. I will now advance a few more ideas and would like an answer from the Commission.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1482 φράσεις που ταιριάζουν φράση Μεταφραστής Bing.Βρέθηκαν σε 0,538 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.