Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • settler     
    (Noun  ) (noun   )
     
    someone who settles in a new location, especially one who makes a previously uninhabited place his home
  • planter   
    (noun   )

Παράδειγμα με ποινές "έποικος", μεταφραστική μνήμη

add example
Θυμάμαι κάποτε, όταν για κάποιον λόγο βρέθηκα στη Βόρεια Κύπρο, είχα έναν τουρκοκύπριο οδηγό που μιλούσε καλά ελληνικά και μου είπε: "τρέφω μεγάλη συμπάθεια για τους ελληνόφωνους κυπρίους συμπολίτες μου και το πρόβλημά μας δεν είναι οι ελληνοκύπριοι, αλλά ο τουρκικός στρατός και οι έποικοι που μεταφέρθηκαν τεχνητά στη χώρα".I recall how, on one occasion when I was in Northern Cyprus, I had a Turkish Cypriot driver who spoke good Greek, and said: 'I have deep sympathy with my Greek-speaking fellow-Cypriots, and it is not the Greek Cypriots that are our problem, but the Turkish army and the settlers that have been brought into the country artificially.'
Μια από τις προτάσεις που θα έκανα είναι ότι οι πρόσφατες συζητήσεις μεταξύ του κ. Olmert και του κ. Mahmoud Abbas σχετικά με μια -εκ των πραγμάτων- οριστική λύση για την υφιστάμενη κατάσταση θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις διαπραγματεύσεις, τις οποίες ο ίδιος ο κ. Olmert, ένας νεαρός βουλευτής, πραγματοποίησε το 1987 και κατά τις οποίες ο ίδιος και η PLO (Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης) διαπραγματεύθηκαν στην πραγματικότητα κατ' ιδίαν να συζητήσουν σχετικά με την πρωτεύουσα του παλαιστινιακού κράτους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σχετικά με τα σύνορα του 1967 και σχετικά με την επιστροφή ορισμένων εποίκων.One of the propositions I would make is that the recent talks between Mr Olmert and Mr Mahmoud Abbas about - in effect - a final status solution, should reflect the negotiations that Mr Olmert himself, a young parliamentarian, had in 1987, where he and the PLO negotiated privately actually to talk about the capital of the Palestinian state in East Jerusalem, about the borders of 1967, and about some settlers returning.
Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, μαζί με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στην οποία συμμετείχαν βουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες, επισκεφτήκαμε την οικογένεια al-Kurd στο σπίτι της, και γίναμε αυτόπτες μάρτυρες του εκφοβισμού και της βίας που υφίσταται καθημερινά από τους εποίκους, οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί σε κάποια από τα σπίτια.Only last week, with the European Parliament's delegation in the occupied Palestinian territories, made up of MEPs from all the political groups, we visited the al-Kurd family in their house, and were direct witnesses of the bullying and violence that they were subjected to daily by the settlers, who were already in some of the houses.
Η έκθεση Van den Brink δεν είναι τέλεια αλλά αποτελεί σύμβολο των δημοκρατικών χωρών που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το θέμα εποικο δομητικά .The van den Brink report is not perfect but it is a symbol of democratic countries trying to be constructive .
Το 1947 υπήρχαν εκεί περίπου 10.000 έποικοι , των οποίων ο αρχικός τόπος προέλευσης δεν ήταν το Chittagong Hill Tracts .In 1947 there were about 10,000 settlers there who had not originated dhectly from the Chittagong Hills Tracts .
Το Συμβούλιο χαιρετίζει την πρω τοβουλία της Επιτροπής και υπογραμμίζει την ανάγκη συμμετοχής των αλιέων και όλων των άλλων ενδιαφερόμενων μερών σε έναν εποικο δομητικό διάλογο σχετικά με τη διαχείριση των αλιευόμενων ειδών , καθώς και την ανάγκη συνεκτίμησης των περιφερειακών ιδιαιτεροτή των τους . Καλεί την Επιτροπή να συνεχ ίσει τηνThe Council welcomed the Commis sion ' s initiative and stressed the importance of involving fishermen and other interested parties in a constructive dialogue about the manage ment of fisheries and ensuring that account is
Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή που η ειρηνευτική διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, θύμα προμελετημένων επιθέσεων και διαφόρων προκλήσεων, δεν θα υπενθυμίσουμε εδώ το άνοιγμα ενός τούνελ στην αραβική χώρα, τους επαναλειπτικούς αποκλεισμούς που εμποδίζουν την κυκλοφορία όλου του πληθυσμού, την εγκατάσταση νέων εξτρεμιστικών εποίκων, τις ομαδικές τιμωρίες, τους νεκρούς που προκάλεσαν οι απόπειρες δολοφονίας και την καταστολή.Mr President, at a time when the peace process is in a critical state, victim of premeditated aggression and multiple provocation, we will not dwell here on the opening of a tunnel in the Arab town, the repeated cordoning off which prevents an entire population from moving around, the installation of new extremist colonists, the collective reprisals, the deaths resulting from attacks, and the repression.
Θύματα αυτής της πολιτικής είναι και οι ίδιοι ακόμα οι Τουρκοκύπριοι, που φεύγουν διωγμένοι από τους εποίκους και τον στρατό κατοχής.The Turkish Cypriots, persecuted as they are by the settlers and the occupation army, are themselves also victims of this policy.
Ωστόσο, υπάρχουν επίσης δύο άλλα είδη διχόνοιας: οι ιστορικές -επειδή σε αυτό το τμήμα της χώρας οι Χριστιανοί θεωρούνται ντόπιοι και οι Μουσουλμάνοι έποικοι, παρά το γεγονός ότι έχουν ζήσει εκεί επί δυο ή τρεις γενεές- και ακόμη και πολιτικές διαφορές.However, there are also two other kinds of division: historical - because in that part of the country Christians are considered as locals, and Muslims as outsiders, despite the fact that they have lived there for two or three generations - and even political differences.
Πρώτα εξυπηρετούνται οι Γάλλοι, μετά εσείς οι έποικοι των αποικιών... και εμάς τους ιθαγενείς μάς ξεχνάτεThe French reward themselves, then you white Africans, and we Natives are forgotten
Αίμα και δάκρυα χύθηκαν σήμερα καθώς οι Ισραηλινοί άρχισαν την αναγκαστική εκκένωση των Εβραίων εποίκων από τα σπίτια τουςTears and blood were shed today as Israel began the forced evacuation of Jewish settlers from their homes
Θέμα: Τούρκοι έποικοι στην ΚύπροSubject: Turkish settlers in Cyprus
Θα παμε στου εποικουRight, we' il make for the homestead
Θα μπορούσαν να αναφερθούν πολλά παραδείγματα ιδιαίτερα έποικο-However the Commission supports the CouncU proposal to grant aid to Belorus limited to those areas where there is constitutional reform , protection of human rights and freedom of the press .
Φαίνεται πως μαζί με τους εποίκους έφτασε στην περιοχή και η συνήθεια του τηγανιτού τυριούIt is highly probable that the practice of frying cheese was started by these settlers
Ο Jean Monnet βοηθήθηκε σημα ντικά στο έργο του από τη βαθιά του επαφή με τον Hallstein και επίσης , θα μπορούσαμε να πούμε , από τις εποικ οδομητικές διαφωνίες του με τον Spierenburg , τον εκπρόσωπο των μικρών χωρών .Jean Mon net was aided enormously by his deep understanding with Hallstein and even , it might be said , by his constructive disagreement with Spierenburg , the spokesman for the smaller countries .
Θέμα: Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ και το ζήτημα των οικισμών εποίκωνSubject: EU‐Israel trade agreement and the question of the colonies
Ενόψει των ανωτέρω , η Επιτροπή θεωρεί ότι θα έπρεπε να θεσπιστεί πλαίσιο κανόνων και πολιτικ ής ανταγωνισμού , μέσα στο οποίο να μπορούν να αναπτυχθούν οι εποικο δομητικές κοινές επιχειρήσεις .But it is also true — and this is especially true of ' blockbuster ' mergers — that they can lead to anincreased dominance within markets , a reduction of competition and of theincentive to compete , and the creation of barriers to market entry .
Οι Δέκα είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν κάθε εποικο δομητική προσπάθεια για την εξεύρεση ειρηνικού δια κανονισμού στο πρόβλημα της Καμπότζης .The sense of alienation and frustration of the black population was demonstrated by the violence which surrounded those elections .
Μαζί με το ζήτημα του καθεστώτος της Ιερουσαλήμ και το πρόβλημα του νερού και των εποίκων, το θέμα των προσφύγων συνιστά έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή.The problem of the refugees, together with the status of Jerusalem, the problems of water and the settlers, is one of the key factors relating to peace in the Middle East.
Για να συμβεί όμως αυτό θα πρέπει να λυθούν προηγουμένως θέματα όπως αυτό των προσφύγων , των εποίκων , των οριστικών συνόρων .She reminded the visitors of Europe ' s own history of war and the realisation that it was folly to pursue this course .
Με τι πρακτικά μέτρα σκέπτονται να αντιμετωπί σουν οι δώδεκα Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΟΚ την συστηματική αλλοίωση από τον Τουρκικό Στρατό Κατοχής της Εθνικής Ταυτότητας των κατεχόμενων εδαφών , της Κυπριακής Δημοκρατίας , με τον εποικι σμό και τον αφανισμό των ιστορικών μαρτυριών , με απώτερο στόχο την τουρκοποίησή τους , παρά τα ψηιρίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενι κής Συνέλευσης του OHE καθώς και της ΕΟΚ ;What practical steps do the twelve Foreign Ministers of the EEC propose to take to deal with the Turkish army of occupation ' s systematic distortion of the national identity of the occupied territories belonging to the Cyprus Republic , by means of settlement and the elimination of historical evidence , with the ultimate aim of making them Turkish , in spite of the resolutions by the UN Security Council and General Assembly and by the EEC ?
Οι στρατιωτικές εισβολές δεν έχουν σταματήσει, ούτε άλλωστε και οι καθημερινές συλλήψεις και, ορισμένες φορές, οι δολοφονίες πολιτών, ο εκφοβισμός που πραγματοποιείται από τους εποίκους, οι ένοπλες επιδρομές τους και ο εμπρησμός σπιτιών που συνέβη στη Χεβρώνα, στη Ναμπλούς και σε άλλες περιοχές. Όπως επίσης και οι τρομοκρατικές επιθέσεις που διεξάγονται από εποίκους κατά των αγροτών κατά την περίοδο της συγκομιδής της ελιάς, η οποία θεωρείται από το λαό μας ως το σύμβολο της ειρήνης και της ζωής, όχι απλώς ένα μέσο διαβίωσης για δεκάδες χιλιάδες παλαιστινιακές οικογένειες.Military incursions have not stopped, nor have the daily arrests and sometimes assassinations of citizens; the bullying by settlers and their armed incursions and burning of homes which happened in Hebron, Nablus and other areas; and the terrorist attacks conducted by settlers against farmers in the olive season, which is considered by our people the symbol of peace and life, and not just the livelihood for tens of thousands of Palestinian families.
Αλλά, όταν η κυβέρνηση του Ισραήλ άρχισε, μερικές μόνο ημέρες έπειτα από το Wye Plantation, να αθετεί την ίδια την υπογραφή της, όταν ο Ariel Sharon, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ υποκινεί τους έποικους να καταλάβουν τη γη των Παλαιστινίων, τι γίνεται τότε; Ε! όχι πολλά - το πολύ πολύ κάποιο ψήφισμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.But when, only a few days after the Wye Plantation meeting, the Foreign Minister, Ariel Sharon, in breach of the recent agreement, openly encouraged Israeli settlers to occupy Palestinian territory, what happened then? Not very much - at most a resolution here in Parliament.
Τουρκία δεν συμμορφώνεται με τα ψηφίσματα των "νωμένων Εθνών και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο: διατηρεί 40.000 στρατιώτες στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, η πόλη της Αμμοχώστου συνεχίζει να είναι σφραγισμένη και να βρίσκεται υπό την κατοχή στρατευμάτων, και η Τουρκία εξακολουθεί να στέλνει εποίκους στο βόρειο τμήμα του νησιού.Turkey is not complying with United Nations resolutions and it is violating international law: it is keeping 40 000 soldiers in the northern part of Cyprus, the city of Famagusta continues to be sealed off and occupied by troops, and Turkey is still sending settlers to the north of the island.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 121 φράσεις που ταιριάζουν φράση έποικος.Βρέθηκαν σε 0,482 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.