Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • cost-benefit analysis   

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (3)

ανάλυση κόστουςcost analysis
ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότηταςcost-effectiveness analysis
ανάλυση κόστους-οφέλουςcost-benefit analysis

Παράδειγμα με ποινές "ανάλυση κόστους-ωφέλειας", μεταφραστική μνήμη

add example
Πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα και δεν μπορούν να υπόκεινται σε μια απλή ανάλυση κόστους-ωφέλειας.These are fundamental rights, and a simple cost-benefit analysis is inappropriate where these are concerned.
γραπτώς. - Υπερψήφισα το ψήφισμα, το οποίο επιδοκιμάζει την ενεργειακή στρατηγική της Παγκόσμιας Τράπεζας και υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένη απάντηση στο πώς η πρόσβαση στις υπηρεσίες ενέργειας θα βοηθήσει στην έξοδο από τη φτώχεια, διευκολύνοντας παράλληλα τη στροφή προς το δρόμο της περιβαλλοντικά βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης· προτρέπει την Παγκόσμια Τράπεζα να ακολουθήσει μια προσέγγιση για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα η οποία θα αποβαίνει όσο το δυνατόν περισσότερο προς όφελος των φτωχών, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την αλλαγή του κλίματος· υπογραμμίζει ότι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό κοινοτικό επίπεδο, πρέπει να συνεκτιμώνται στη σφαιρική ανάλυση των ενεργειακών επιλογών από άποψη κόστους/ωφέλειας.in writing. - I voted for the resolution, which welcomes the World Bank's energy strategy and recalls that it should specifically address how access to energy can help lift people out of poverty, while facilitating the shift to an environmentally sustainable energy development path; urges the World Bank to pursue an approach to private-sector development that delivers maximum benefit to the poor while tackling climate change; and underlines that environmental and social factors, at both national and local community levels, must be taken into account in a comprehensive cost-benefit analysis of energy options.
Αν επιθυμούμε να εξετάσουμε την προέλευση των χρημάτων αυτών, προτείνω να κάνουμε μια πλήρη ανάλυση κόστους - ωφέλειας στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.If we want to look at where that money can come from, I suggest we do a proper cost-benefit analysis on the Economic and Social Committee.
Επομένως, δεν στέκει το ότι πρέπει να αρχίσουμε κάνοντας κάποια ανάλυση κόστους-ωφέλειας, κάτι που εξηγείται επίσης και σε αυτήν την ανακοίνωση.As is also explained in the present communication, it is not therefore correct that one must first begin with some sort of cost-benefit analysis.
Με βάση ανάλυση της σχέσης κόστους/ωφέλειας, η Επιτροπή δύναται να προσφεύγει σε νέα ή ήδη υφιστάμενη εκτελεστική υπηρεσία για την εφαρμογή του προγράμματος-πλαισίου, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου, της ‧ης Δεκεμβρίου ‧, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτωνThe Commission may use, on the basis of a cost-benefit analysis, a new or an existing executive agency for the implementation of the Framework Programme, as provided for in Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ laying down the statute for executive agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programmes
Αυτό έγινε στην επιτροπή, όταν ζητήσαμε να γίνει πραγματογνωμοσύνη για την εν λόγω έκθεση – ή μάλλον μια ανάλυση κόστους-ωφέλειας. Τότε ήσασταν κατά αυτής της πραγματογνωμοσύνης, κύριε Kronberger.There was in committee when we asked for an expert opinion, or rather, a cost-benefit analysis, on this report to be drawn up, something that you, Mr Kronberger, opposed.
τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-ωφελειώνthe results of the cost-benefit analysis
επισημαίνει ότι η νομοθεσία της Κοινότητας απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε τρία χρόνια σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων εξάλειψης της ασθένειας του αφθώδους πυρετού και τις αντίστοιχες κοινοτικές δαπάνες· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν έχει τηρήσει αυτή την υποχρέωση· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει μια τέτοια σφαιρική αξιολόγηση κάθε τρία χρόνια, αρχίζοντας από το ‧· θεωρεί ότι η αξιολόγηση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη αναλύσεις κόστους-ωφέλειας της στρατηγικής της Κοινότητας·Notes that Community legislation requires the Commission to submit a report to Parliament and the Council every three years on the application of foot-and-mouth disease eradication measures and the corresponding Community expenditure; regrets that the Commission has not hitherto discharged this obligation; asks the Commission to submit such a comprehensive evaluation every three years, starting in ‧; considers that this evaluation should take into account cost-benefit analyses of the Community's strategy
Στις περιπτώσεις που ανέφερε το Συνέδριο οι αναλύσεις κόστους-ωφέλειας ή οι χρηματοοικονομικές αναλύσεις κρίθηκε, συχνά μετά από εκτεταμένη εσωτερική συζήτηση, ότι δικαιολογούσαν τα προτεινόμενα ποσοστά συγχρηματοδότησηςIn the cases referred to by the Court the cost-benefit or financial analyses were, often after considerable internal discussion, considered to justify the co-financing rates proposed
Η οικονομική ΑΑ δίνει έμφαση στις αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και στην ανταγωνιστικότηταEconomic impact assessments make it possible to take greater account of cost-benefit analyses and of competition
Προτού εγκριθούν οι προδιαγραφές, η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει αξιολόγηση των επιπτώσεων που να περιλαμβάνει διεξοδική ανάλυση κόστους- ωφέλειας για τα μέτρα εφαρμογής που προβλέπονται από την οδηγίαBefore adopting specifications, the Commission should conduct an impact assessment comprising a comprehensive cost-benefit analysis for the implementing measures provided in the directive
" αρχική πρόταση της Επιτροπής πολύ σωστά επιζητούσε διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τη διενέργεια οικονομικής ανάλυσης κόστους/ωφελείας για τις οικονομικές επιπτώσεις.The original Commission proposal was perfectly correct in seeking stakeholder consultation and in seeking economic-impact cost-benefit analysis.
Στα κριτήρια αυτά θα συμπεριληφθούν, μεταξύ άλλων, στοιχεία έρευνας σχετικά με τα ατυχήματα, αποτελέσματα δοκιμών οχημάτων σε φυσική κλίμακα και αναλύσεις κόστους-ωφέλειαςThe review criteria will include inter alia accident research data, full scale car-to-car test results and cost-benefit considerations
Δεν έχει εκπληρωθεί το αίτημα το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εκπονηθεί μια κριτική ανάλυση κόστους-ωφέλειας για τα 14 έργα. Το αίτημα για αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον για το σύνολο των έργων επίσης δεν έχει εκπληρωθεί, υπήρξαν μόνο αποσπασματικές αξιολογήσεις των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τούτο αντίκειται στην αντίστοιχη οδηγία.As regards the 14 projects, the European Parliament' s call for a cost-benefit analysis was not heeded, whilst its call for environmental compatibility checks for all the projects was also ignored; only partial checks were carried out, which conflicts with the relevant directive.
Ερώτηση ‧ του John Purvis: Ανάλυση κόστους-ωφελειών για τα αναγνωριστικά στοιχεία και την καταχώριση αιγοπροβάτωνQuestion ‧ by John Purvis: Cost-benefit analysis of the identification and registration of sheep and goats
Για έργα αξίας μικρότερης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, η Επιτροπή δεν θα αξιολογεί πλέον αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και υπάρχει το ενδεχόμενο να μην διεξάγονται πλέον.For projects with a value under EUR 50 million, the Commission will no longer evaluate cost-benefit analyses and it may be that these analyses will no longer be carried out.
εκφράζει ανησυχία, αν και στηρίζει την πρόθεση του ΣΔΛΠ να βελτιώσει τα υπάρχοντα πρότυπα, καθώς οι συνεχείς αναπροσαρμογές, ακόμη και οι μικρές αλλαγές, μπορεί να επιφέρουν κόστος και να οδηγήσουν σε πολυδάπανες αλλαγές στις μεγάλες επιχειρήσεις· πιστεύει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνονται μόνο όταν κρίνονται αναγκαίες μετά από ανάλυση κόστους-ωφελειών·Expresses concern, while supporting the intention of the IASB to improve existing standards, about the fact that making continual adjustments, and even small changes, can be costly and result in expensive changes for large companies; believes that any changes should happen only when they are deemed necessary following a cost-benefit analysis
Τέλος, πρέπει να εκτιμήσουμε τους κινδύνους για το περιβάλλον μέσω μιας ετήσιας ανάλυσης του κόστους και των ωφελειών αυτών των ελευθερώσεων ΓΤΟ, μια εκτίμηση που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με διαφάνεια και θα πρέπει να επεκτείνεται στην υγεία των ζώων και των φυτών, καθώς και στα δημόσια και ιδιωτικά αγαθά.Lastly, the risks to the environment should be assessed via an annual cost-benefit analysis of these GMO releases, carried out in a transparent manner and extended to cover animal and plant health as well as public and private goods.
Για τον ίδιο σκοπό, προτείνουμε επίσης να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την εκπόνηση ανάλυσης κόστους-ωφελείας των μεταβλητών δαπανών.To the same end, we also propose that progress be made in carrying out a cost-benefit analysis of variable expenditure.
καλεί την Επιτροπή, παραλλήλως προς την ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών του ΔΝΟ, κατόπιν ανάλυσης της σχέσης κόστους-ωφέλειας, να υποβάλει πρόταση σχετικά με την καθιέρωση των ελαχίστων περιβαλλοντικών και υγειονομικών απαιτήσεων για την ανακύκλωση των προς απόσυρση πλοίων, την οποία θα συνοδεύσει με πρόγραμμα πιστοποίησης·Calls on the Commission, in parallel with the development of IMO guidelines, and subject to a cost-benefit analysis, to come forward with a proposal establishing minimum environmental and health requirements for the recycling of end-of-life vessels, supported by a certification scheme
Ευελπιστώ ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση στην πρόταση του εισηγητή να αναπτυχθούν στενότερες σχέσεις εργασίας μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής, καθώς και στην πρόταση για δημιουργία από τον Οργανισμό ενός μητρώου δεδομένων που θα συμπεριλαμβάνει τη νομοθεσία και τις αναγκαίες πληροφορίες με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και μια ανάλυση κόστους-ωφέλειας.I would hope that there will be a positive response to the rapporteur's proposal for a closer working relationship between the Agency and the Commission and also for the establishment of a data register by the Agency which would include legislation and information to improve the enforcement of EU environmental policy including a cost/benefit analysis.
σχολιασμένες περιλήψεις και αναλύσεις σχετικά με πίνακες αποτελεσμάτων· αξιολόγηση προσδοκώμενων αποτελεσμάτων των σχεδίων και σχέσης κόστους/ωφέλειας (προκαταρκτική αξιολόγηση)· σύγκριση αρχικών εκτιμήσεων με προβλέψεις (μεταγενέστερη αξιολόγησηsummarising and critically analysing management charts; assessing the expected impact of projects and the cost-benefit ratio (pre-assessment); comparing original estimates with provision (post-assessment
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να επαναλάβω, έχοντας κυρίως υπόψη τις δημοσιονομικές πτυχές, ότι πραγματοποιήθηκαν μόλις δύο τριμερείς διάλογοι -στις 7 Μαρτίου και στις 18 Απριλίου- στο πλαίσιο των οποίων ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να θέσουμε το ζήτημα των υπηρεσιών, των εκτελεστικών οργανισμών, των κοινών επιχειρήσεων και όλης της νέας διαχείρισης που δημιούργησε μια κοινή βάση στη νομοθεσία, τις συμφωνίες, τη χρηματοδότηση, τις αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και απαλλαγής τους προσεχείς μήνες.Mr President, if I may reiterate, with particular regard to budgetary aspects, we have just held two trialogues - on 7 March and 18 April - further to which we shall hopefully be able to give the issue of the agencies, the executive agencies, the joint undertakings and all the new administration that has been created a common basis in legislation, agreements, financing, cost-benefit analyses and discharge over the coming months.
κατανομή του προβλεπόμενου κόστους και περιγραφή των αναμενόμενων ωφελειών, στην οποία περιλαμβάνονται τα κριτήρια αξιολόγησης για τον υπολογισμό των εν λόγω ωφελειών μετά το στάδιο εκτέλεσης και λεπτομερής ανάλυση της επενδυτικής απόδοσης, καθώς και των βασικών στόχων (οροσήμων) που πρέπει να επιτευχθούν·a breakdown of the expected costs and a description of the expected benefits which includes assessment criteria for measuring those benefits beyond the implementation phase and a detailed analysis of return on investment as well as milestones to be achieved
Ακούσαμε για την ανάλυση κόστους-ωφελείας, για συντόμευση των νομοθετικών διαδικασιών. Πέντε χρόνια φθάνουν για να γίνει ένας νόμος, δεν χρειάζονται δέκα και παραπάνω.We have heard about cost-benefit analyses, about shorter legislative processes; five years are enough to make a law, not ten at least.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 44220 φράσεις που ταιριάζουν φράση ανάλυση κόστους-ωφέλειας.Βρέθηκαν σε 14,219 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.