Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • Brazilian   
    (noun, adjv   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (1)

βραζιλιάνικοςBrazilian

Παράδειγμα με ποινές "βραζιλιάνικη", μεταφραστική μνήμη

add example
Ως εκ τούτου, συμφωνώ ότι παρατηρητές δεν μπορούν να αποσταλούν και το αποτέλεσμα των εκλογών του Νοεμβρίου δεν μπορεί να αναγνωριστεί επειδή αυτές θα διεξαχθούν υπό μη δημοκρατικές συνθήκες και με έναν νόμιμο πρόεδρο που είναι εγκλωβισμένος στη βραζιλιάνικη πρεσβεία.Therefore, I agree that observers cannot be sent and that the result of the November elections cannot be recognised, because they are being carried out under conditions of lack of freedom and with a legitimate president who is confined to the Brazilian embassy.
Πιθανότατα θα έχετε ακούσει για τον Όμιλο Aker, τον ισχυρότερο ναυπηγικό όμιλο στη σύγχρονη Ευρώπη, που έφερε κοντά τη σκανδιναβική, τη γαλλική, τη γερμανική και ακόμα και τη βραζιλιάνικη ναυπηγική, υποθέτω για να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από την Άπω Ανατολή.You have probably heard of the Aker Group, the most powerful shipbuilding group in modern Europe, which brought together Scandinavian, French, German and even Brazilian shipbuilding, I suppose to counter competition from the Far East.
Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την διαφύλαξη των τροπικών δασών της Βραζιλίας -υπενθυμίζω ότι σκοπός του είναι να εμπνεύσει τις βραζιλιάνικες αρχές για μια στρατηγική ανάπτυξης του Αμαζονίου πιο προσαρμοσμένη στις περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις-, έχει μόλις εγκριθεί ένα σχέδιο ελέγχου των πυρκαγιών και της αποδάσωσης κόστους 20 εκατομμυρίων δολαρίων.Within the pilot programme for preserving the tropical forests of Brazil - I recall that it had the effect of inspiring the Brazilian authorities to an Amazon development strategy which is better adapted to environmental constraints - a project for control of fires and deforestation has just been approved, at a cost of 20 million dollars.
Παρά ταύτα, διαπιστώνουμε ότι στις 17 Δεκεμβρίου, η βραζιλιάνικη κυβέρνηση του χορήγησε καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα.Yet we find that on 17 December, the Brazilian Government, a democratic government, has granted him political refugee status.
Ενόψει των φιλόδοξων στόχων για τις σχέσεις ΕΕ-Βραζιλίας, ιδιαίτερα ως προς τα ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής ολοκλήρωσης, φαίνεται ότι καθίσταται αναγκαία η θεσμική ενίσχυση της βραζιλιάνικης δομής που εξασφαλίζει τον σύνδεσμο μεταξύ των δύο μερών, ώστε να προωθηθεί η αποτελεσματικότητα και τα επιτεύγματα της στρατηγικής εταιρικής σχέσης στην οποία και τα δύο μέρη προσβλέπουνGiven the ambitious nature of the aims of EU-Brazil relations, particularly concerning economic and social integration, there is a need to strengthen the Brazilian institutional structure acting as an interface between the two sides, in order to maximise the efficiency and results of the strategic partnership both sides seek
Η Πορτογαλία εξήγησε ότι πρόκειται για την πρώτη εμπειρία διεθνοποίησης της Cordex, η οποία δεν διέθετε προηγούμενη γνώση της βραζιλιάνικης αγοράςPortugal has explained that this is the first internationalisation experience of Cordex which had no previous knowledge of the Brazilian market
1775 ) των μη Ινδιάνων κατοίκων και της κυβέρνησης της Roraima , έναντι των πρώτων προτάσεων της FUNAI σχετικά με την οριοθέτηση της περιοχής αυτόχθονος πληθυσμού Raposa / Serra do Sol , η βραζιλιάνικη κυβέρνηση υπέβαλε πρότ αση σχετικά με την οριοθέτηση της εν λόγω περιοχής , με την οποία προβλέπεται μείωση της επιφανείας της κατά το 1 / 5 ( ήτοι 300 000 εκτάρια ) .1775 ) of non-Indian people occupying land and the government of Roraima to the FUNAI ' s original proposals for the demarcation of the indigenous area of Raposa / Tena do Sol , in late 1996 the Brazilian government submitted a new proposal for demarcation which would reduce the indigenous area by one fifth ( or 300 000 hectares ) .
Σαμ, θυμάσαι εκείνη τη Βραζιλιάνικη υπόθεσηHey, Sam, remember that Brazilian dead drop?
Είναι βραζιλιάνικη νοοτροπίαThis is a Brazilian thing
" στρατηγική μας εταιρική σχέση θα πρέπει επίσης να στηρίζει την ανάπτυξη μιας ισχυρής βραζιλιάνικης κοινωνίας των πολιτών, ενθαρρύνοντας επαφές μεταξύ ευρωπαϊκών και βραζιλιάνικων ΜΚΟ, φόρουμ επιχειρηματιών και επιχειρήσεων, και θα πρέπει να προωθεί ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό και πολιτισμικό περιβάλλον. " συνεργασία για την ανώτατη εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Mundus ή άλλων διαπεριφερειακών συστημάτων θα πρέπει να θεωρούνται ως επένδυση σε ό,τι αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας χώρας, το ανθρώπινο δυναμικό της.Our strategic partnership should also support the development of a strong Brazilian civil society, encouraging contacts between European and Brazilian NGOs, entrepreneurs and businesspeople fora, and should promote exchanges on an educational and cultural level. Cooperation on higher education under the Erasmus Mundus programme or other biregional schemes should be viewed as an investment in what is the most precious capital of a country, its human resources.
Βραζιλιάνικη (pt-brBrazilian (pt-br
Και ονομάζεται αλλιώς...Βραζιλιάνικη Περιπλανώμενη ΑράχνηAnd it has another name... the Brazilian wandering spider
Οι βραζιλιάνικες αρχές μας ενημερώνουν ότι το θέμα συνεχίζει είναι σε διαδικασία προσφυγής ενώπιον του ανώτατου ομοσπονδιακού δικαστηρίου, αλλά είναι λυπηρό το γεγονός ότι η υπόθεση έχει πάρει τέτοια τροπή.The Brazilian authorities inform us that the matter is still awaiting an appeal before the federal supreme court, but it is lamentable that the case has proceeded in this manner.
Είμαι αρκετά σίγουρος ότι θα βρεις ίχνη σε σκόνη...... από το δηλητήριο της Βραζιλιάνικης οχιάς...... ιθαγενές στη ΒραζιλίαI' m quite certain you' il find traces of a powdered form of the venom of the Brazilian vine snake, native to Brazil
Ορισμένες φορές μοιάζει με συνδυασμό αργεντινού ταγκό με βραζιλιάνικη σάμπα.It sometimes resembles the combination of an Argentine tango with a Brazilian samba.
Σε κάποια περίπτωση, όπου τρεις κτηνοτροφικές επιχειρήσεις παρουσίαζαν σημαντικές ανεπάρκειες, οι βραζιλιάνικες αρχές προέβησαν σε διορθωτικές ενέργειες ούτως ώστε να αφαιρεθούν όλες οι σχετικές επιχειρήσεις από τον κατάλογο των εγκεκριμένων για εξαγωγές επιχειρήσεων και να εκπαιδευτούν εκ νέου οι ελεγκτές που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο αυτών.In one state, where three holdings showed significant deficiencies, the Brazilian authorities took corrective action to de-list all the holdings concerned and to retrain the auditors responsible for their audits.
Στόχος αυτής της ενίσχυσης είναι να στηρίξει μέρος των δαπανών της Djebel για την αγορά μετοχών του κεφαλαίου της RASH- Administração de Hotéis de Turismo, Lda, μιας βραζιλιάνικης επιχείρησης της οποίας το μόνο περιουσιακό στοιχείο είναι το ξενοδοχείο Rio Atlântico στο Ρίο ντε Τζανέιρο της ΒραζιλίαςThe aim of the aid is to support part of the costs incurred by Djebel to acquire shares in the capital of RASH- Administração de Hotéis de Turismo, Lda, a Brazilian company whose only asset is hotel Rio Atlântico located in Rio de Janeiro in Brazil
Η δεύτερη καταγγελία , και p i ά λ ι όσον αφορά ε p i ο ρ ι κ ό φ ρ αγ ό τη Βραζιλία , υ p i ο β λ ή θ η κ ε α p i ό τη γ ε ρ αν ι κ ή εταιρεία κατα σ κ ε υ ή αεροσκαφών Dornier και αφορούσε τι ε p i ι δ ο τ ή σε ι εξαγωγών p i ο υ η κυβέρνηση τη Βραζιλία χορηγούσε στην βραζιλιάνικη εταιρεία κατα σ κ ε υ ή αεροσκαφών Embraer .The second case , again concerning a trade barrier in Brazil , was lodged by Dornier , the German aircraftmanufacturer , as regards the export subsidies the Brazilian Government was giving to one of their aircraftmanufacturers , Embraer .
Ακόμη, η Ευρώπη και η Βραζιλία μπορούν να καθιερώσουν από κοινού μια συνεργασία με την Αφρική, για την εξαγωγή της βραζιλιάνικης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, με στόχο την παραγωγή βιοαιθανόλης στην Αφρική, προωθώντας έτσι την ανάπτυξή της μέσα από μια νέας γενεάς πολιτική για την τριμερή συνεργασίαMoreover, Europe and Brazil can work together to set up cooperation with Africa with a view to exporting Brazilian technology and know-how for establishing bio-ethanol production there, thus promoting development there through a new generation of tripartite political cooperation
Στο ψήφισμα αυτό κατηγο ρούμε ένα υπάλληλο της βραζιλιάνικης κυβέρνησης ότι διαπράττει παράνομες πράξεις .However , I do not believe , as one of the motions for resolutions now before us suggests , that it would be an effective move on our part to suspend once more the work of the EEC-Turkey Joint Committee .
Είναι < < Βραζιλιάνικη ΑποτρίχωσηIt' s called " The Brazilian Wax. "
Κυρία Figueiredo, με το αίτημά του προς τις βραζιλιάνικες αρχές και την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο δεν ζητά απλώς να γίνουν σεβαστοί οι νομικοί κανόνες και οι διμερείς συμφωνίες, αλλά αποσκοπεί επίσης να επιβεβαιώσει την αρχή σύμφωνα με την οποία κανένας ιδεολογικός λόγος δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις πράξεις ενός δολοφόνου και καμία χώρα δεν μπορεί να του εγγυηθεί ατιμωρησία.Mrs Figueiredo, Parliament's request to the Brazilian authorities and to the Commission does not only ask for the respect of legal rules and bilateral agreements, but also aims to affirm the principle that no ideological reason can justify the actions of a murderer and no country may guarantee him impunity.
Ως εκ τούτου, λαμβανομένων υπόψη των δεσμών φιλίας μεταξύ της ΕΕ και της Βραζιλίας, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στις βραζιλιάνικες αρχές ότι η ΕΕ είναι ένας καλός σύμμαχος και φίλος και ότι ελπίζουμε, σε ανταπόδοση, ότι δεν θα ενεργήσουν πράξουν κατ' αυτόν τον τρόπο, όπως συνέβη στο παρελθόν.Therefore, taking into consideration the bonds of friendship between the European Union and Brazil, the Brazilian authorities should be reminded that the EU is a good ally and friend and that we hope, in return, that they will not act in this manner, as has been the case in the past.
Συμπεριφέρονται στα παιδιά σαν σε σκλάβους, προκειμένου να λειτουργούν οι βραζιλιάνικες εκμεταλλεύσεις, και αυτό χωρίς να αναφέρουμε τις φυτείες μπανάνας, στις οποίες μικρά παιδιά οκτώ ετών αποκοιμούνται εξαντλημένα σε χαρτοκιβώτια και έρχονται σε επαφή με φυτοπροστατευτικά προϊόντα που τους προκαλούν ιλίγγους, και όλα αυτά για μονάχα 2 δολάρια την ημέρα.The latter are treated like slaves so that the Brazilian farms can be kept in operation, and that is without mentioning the banana plantations, in which little eight-year-olds fall asleep exhausted on cardboard boxes and come into contact with plant-care products that make them dizzy, all for just USD 2 a day.
Το εάν στον κατάλογο θα συμπεριληφθούν και άλλα αγροκτήματα ή όχι εξαρτάται ολοκληρωτικά από τις βραζιλιάνικες αρχές και από το εάν είναι έτοιμες να δαπανήσουν τα χρήματα που πρέπει, προκειμένου τα αγροκτήματα τους να εγκριθούν σύμφωνα με τα πρότυπά μας και, ως εκ τούτου, να έχουν τη δυνατότητα εξαγωγών.Whether more farms are put on the list or not depends entirely on the Brazilian authorities, and on whether they are prepared to spend the money that they have to spend in order to have their farms approved in accordance with our standards and to be able to export.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 33 φράσεις που ταιριάζουν φράση βραζιλιάνικη.Βρέθηκαν σε 0,244 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.