Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 
Genitive masculine plural form of γερμανικός .
 
Genitive feminine plural form of γερμανικός .
 
Genitive neuter plural form of γερμανικός .

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (32)

Ανατολική ΓερμανίαEast Germany;
γερμανίαgermany
Γερμανία; Germany; Federal Republic of Germany
Γερμανία ΛΔGerman Democratic Republic
γερμανικά; German
ΓερμανικάGerman; German language
γερμανικά (Αυστρία)German (Austria)
γερμανικά (Ελβετία)German (Switzerland)
Γερμανικά ομόσπονδα κρατίδιαStates of Germany
γερμανικό; German
γερμανικό κλειδίwrench; spanner
Γερμανικό ΜάρκοDeutsche Mark
Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό ΔικαστήριοFederal Constitutional Court of Germany
Γερμανικό ΡάιχGerman Reich; German Empire
γερμανικού
γερμανίου
Γερμανό
Γερμανοί
γερμανόςgerman
Γερμανός; German
Γερμανός ΚαραβαγγέληςGermanos Karavangelis
Γερμανού
Γερμανούς
Γερμανών
Δυτική Γερμανία; West Germany
Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό ΚόμμαNazi Party
Ναζιστική ΓερμανίαNazi Germany
ομοσπονδιακός(ή) νόμος (νομοθεσία) (Γερμανία)federal law
Παλαιών Πατρών Γερμανός Γ ́Germanos of Patras
Πατριάρχης Γερμανός Ε ́Patriarch Germanus V of Constantinople
Συνθήκη Αγίου ΓερμανούTreaty of Saint-Germain-en-Laye
Το τραγούδι των ΓερμανώνDeutschlandlied

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "γερμανικών", μεταφραστική μνήμη

add example
Θα υπογράψετε μία δήλωση που θα λέει ότι το Κατίν ήταν Γερμανικό έγκλημαYou' il sign a statement that Katyn is a German crime
η εξαναγκαστική είσπραξη του εκκλησιαστικού φόρου από ανέργους χωρίς θρήσκευμα αποτελεί παραβίαση των ακόλουθων διατάξεων του γερμανικού Συντάγματοςthe compulsory levying of church tax among unemployed people without any religious affiliation violates the following provisions of the German Constitution
Ο Γερμανός θεωρεί τον εαυτό του αθώο θύμα της ζήλιας και του μίσους κατωτέρων ανθρώπων, κατωτέρων λαώνThe German sees himself as the innocent victim of envy and hatred- conspired against, set upon by inferior peoples, inferior nations
Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-‧/‧ και C-‧/‧: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της ‧ης Φεβρουαρίου ‧ [αίτηση του Bundespatentgericht (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως ]- Bild digital GmbH & Co. KG, anciennement Bild.T-Online.de AG & Co. KG (C ‧/‧), ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (C ‧/‧) κατά Προέδρου του Deutsches Patent- und Markenamt (Άρθρο ‧, παράγραφος ‧, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας- Οδηγία ‧/‧/ΕΟΚ- Αιτήσεις καταχώρισης σήματος- Εξέταση κατά περίπτωση- Δεν ελήφθησαν υπόψη προγενέστερες αποφάσεις- Προδήλως απαράδεκτεςJoined Cases C-‧/‧ and C-‧/‧: Order of the Court of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Bundespatentgericht (Germany))- Bild digital GmbH & Co. KG, formerly Bild.T-Online.de AG & Co. KG (C-‧/‧), ZVS Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH (C-‧/‧) v Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts (First subparagraph of Article ‧ of the Rules of Procedure- Directive ‧/‧/EEC- Applications for registration of trade marks- Examination on a case-by-case basis- Failure to take account of earlier decisions- Manifest inadmissibility
Κλείσιμο του συνοριακού σταθμού κτηνιατρικού ελέγχου στο Pomellen (ΓερμανίαClosure of veterinary border control point at Pomellen, Germany
Πρέπει να προσελκύσουμε προσοχή σε αυτό το σημαντικό σημείο όταν αυτά τα θέματα συζητούνται στο εσωτερικό της χώρας στα γερμανικά Länder.We should draw attention to this important point when these matters are discussed at home in the German Länder.
Στις ‧ Αυγούστου ‧ η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο ‧ του κανονισμού (EK) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου με την οποία η επιχείρηση Bayerische Landesbank (BayernLB, Γερμανία) αποκτά με την έννοια του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο της Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (HBINT, Αυστρία) με αγορά μετοχώνOn ‧ August ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Bayerische Landesbank (BayernLB, Germany) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the undertaking Hypo Alpe-Adria-Bank International AG (HBINT, Austria) by way of purchase of shares
Οι Ρώσοι αξιωματικοί, εκαναν αγώνα εναντίον του γερμανικού στρατού.Τους εκπαιδεύσαμεThe Russian officers, who now fight the German army, were trained by us
όπου οι αξιολογητές χρησιμοποίησαν μακροοικονομικά μοντέλα (Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία), οι εκτιμήσεις του αντίκτυπου των χρηματοδοτήσεων (ιδίως στην αύξηση του ΑεγχΠ) ήταν συχνά σημαντικά περιορισμένες σε σύγκριση με την εκ των προτέρων εκτίμηση, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα προγράμματα ήταν απίθανο να επιτύχουν τους στόχους τουςwhere evaluators used a macroeconomic model (Germany, Spain, Portugal and Italy) estimates of the impact of the funds (in particular on GDP growth) were often significantly reduced as compared with the ex ante appraisal, suggesting that programmes were unlikely to meet their objectives
Στην Ανατολική Γερμανία, ακόμη και σήμερα -είκοσι χρόνια μετά την επανένωση- αντιμετωπίζουμε προβλήματα ρύπανσης τα οποία δημιουργήθηκαν λόγω παράνομης ή κακοσχεδιασμένης διάθεσης αποβλήτων.In East Germany, we are still today - twenty years after reunification - having to deal with the pollution caused by illegal or poor waste disposal.
Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η προεδρία της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός της Ισλαμικής ΣυνόδουThe Steering Board members are Britain, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, the United States, the EU presidency, the European Commission and the Organisation of the Islamic Conference
Οι Γερμανοί δεν μπαίνουν σε εβραϊκές τουαλέτεςGermans never use Jewish toilets
Η CPMP αφού εξέτασε τα σημεία της διαφωνίας και τις απαντήσεις που δόθηκαν από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, φρονεί ότι οι αντιρρήσεις που ήγειραν η Γερμανία και η Ιταλία δεν πρέπει να εμποδίσουν την χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας για την νέα ένδειξη υπό την προϋπόθεση της τήρησης ορισμένων βασικών όρων για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του φαρμακευτικού προϊόντοςThe CPMP, having considered the points of disagreement and the responses provided by the Marketing Authorisation Holder, was of the opinion that the objections raised by Germany and Italy should not prevent the granting of a Marketing Authorisation for the new indication persistent severe primary hyperhidrosis of the axillae, which interferes with the activities of daily living and is resistant to topical treatment subject to certain essential conditions for the safe and effective use of the medicinal product
Στις ‧ Ιουνίου ‧, η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση μιας προτεινόμενης συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο ‧ του κανονισμού (EK) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου με την οποία η επιχείρηση Platinum Equity, LLC (Platinum, ΗΠΑ) αποκτά με την έννοια του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο β) του κανονισμού του Συμβουλίου έλεγχο του συνόλου της επιχείρησης Dystar Textilfarben GmbH & Co (Dystar, Γερμανία) με σύντομη περιγραφή: αγορά μετοχώνOn ‧.‧.‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Platinum Equity, LLC (Platinum, USA) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Dystar Textilfarben GmbH & Co (Dystar, Germany) by way of purchase of shares
για την Versatel: λειτουργός δικτύου στη Γερμανία που παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: τηλεφωνία συμβατών γραμμών, πρόσβαση Internet, ενοικιαζόμενες γραμμές και υπηρεσίες από μεταφορέα σε μεταφορέαfor Versatel: network operator in Germany providing the following services: fixed line telephony, Internet access, leased lines and carrier-to-carrier services
Hexal AG Industriestrasse ‧ D-‧ Holzkirchen ΓερμανίαHexal AG Industriestrasse ‧ D-‧ Holzkirchen Germany
Ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές: ο τρόπος λήψης αποφάσεων είναι ζήτημα των Γερμανών και της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης και όχι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.We ought to bear in mind that such a decision is a matter for the Germans, for the German Federal Government. It is not the concern of this House.
Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Γερμανία δεν κοινοποίησε την ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ της συνθήκης ΕΚ, αλλά την εφάρμοσε παράνομαThe Commission regrets that Germany did not notify the aid pursuant to Article ‧ of the EC Treaty but implemented it unlawfully
Ο κανόνας αυτός όμως προβλέπει μια εξαίρεση σύμφωνα με την οποία οι συνταξιούχοι με ελβετική σύνταξη οι οποίοι κατοικούν στη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία, την Πορτογαλία ή την Φινλανδία είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν αρχικά να μην ασφαλιστούν στην ΕλβετίαBut as an exception to this rule, pensioners with a Swiss pension residing in Germany, Italy, Austria, Portugal or Finland could initially ask not to be insured in Switzerland
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέλη που συνεχίζουν τη θητεία τους και μετά το ‧ κατάγονται από τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τα απερχόμενα μέλη (τα οποία μπορούν να θέσουν και πάλι υποψηφιότητα) κατάγονται από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, την Ελλάδα, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία και τη ΣουηδίαIt should be noted that the members whose terms extend beyond ‧ already include nationals of Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Portugal and the United Kingdom, and that outgoing members (who may reapply) include nationals of Austria, Belgium, Denmark, Greece, the Netherlands, Spain and Sweden
Ο M. K. δήλωσε στους SETimes πως έχει ακούσει ότι η Γερμανία " ευχαριστεί δημόσια τη Σερβία για τα ' μυαλά ' που της δίνει "M. K. told SETimes he has heard that Germany is “ publicly thanking Serbia for the ‘ brains’ Serbia is giving it”
Η Γερμανία έκρινε ότι η αποτελεσματικότητα του Methoxasol-T, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον αιτούντα, δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη και, ως εκ τούτου, το φαρμακευτικό προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο στα ζώα για τη θεραπεία των οποίων προορίζεταιGermany considered that the efficacy of Methoxasol-T as proposed by the applicant was not adequately justified, therefore resulting in a potential serious risk for the target animals
Η σθεναρή αντίσταση που πρόταξαν χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Γερμανία στη διάρκεια συζητήσεων για την ελευθέρωση των υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην Οδηγία Bolkestein, αποτελεί μια ακόμα απόδειξη των προσπαθειών επιβολής διακρίσεων σε βάρος εταιρειών από τα παλαιά κράτη μέλη.The fervent opposition voiced by countries such as France, Belgium and Germany during debates on the liberalisation of services, as detailed in the Bolkestein directive, is further evidence of attempts to discriminate against companies from the new Member States.
Το Συμβούλιο όμως αυτό θα πραγματοποιηθεί και κάτω από το φως των αγώνων των γερμανών εργαζομένων και των συναδέλφων τους στις άλλες χώρες, που αγωνίζονται ενάντια στην αυταρχική, αντιδημοκρατική, αντιλαϊκή πολιτική που επιβάλλει το διευθυντήριο των Βρυξελλών στα πλαίσια της Συνθήκης του Μάαστριχτ.At the same time, however, this European Council will take place under the shadow of the struggle being waged by German workers and their comrades in other countries against the high-handed, anti-democratic and antipopular policy being imposed by the Brussels masters in the framework of the Maastricht Treaty.
Αυτό έχει στα γερμανικά μια εντελώς διαφορετική σημασία.They mean something quite different in German.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 13373 φράσεις που ταιριάζουν φράση γερμανικών.Βρέθηκαν σε 3,813 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.