Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 
Genitive masculine plural form of γερμανικός .
 
Genitive feminine plural form of γερμανικός .
 
Genitive neuter plural form of γερμανικός .

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (32)

Ανατολική ΓερμανίαEast Germany;
γερμανίαgermany
Γερμανία; Germany; Federal Republic of Germany
Γερμανία ΛΔGerman Democratic Republic
γερμανικά; German
ΓερμανικάGerman; German language
γερμανικά (Αυστρία)German (Austria)
γερμανικά (Ελβετία)German (Switzerland)
Γερμανικά ομόσπονδα κρατίδιαStates of Germany
γερμανικό; German
γερμανικό κλειδίwrench; spanner
Γερμανικό ΜάρκοDeutsche Mark
Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό ΔικαστήριοFederal Constitutional Court of Germany
Γερμανικό ΡάιχGerman Reich; German Empire
γερμανικού
γερμανίου
Γερμανό
Γερμανοί
γερμανόςgerman
Γερμανός; German
Γερμανός ΚαραβαγγέληςGermanos Karavangelis
Γερμανού
Γερμανούς
Γερμανών
Δυτική Γερμανία; West Germany
Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό ΚόμμαNazi Party
Ναζιστική ΓερμανίαNazi Germany
ομοσπονδιακός(ή) νόμος (νομοθεσία) (Γερμανία)federal law
Παλαιών Πατρών Γερμανός Γ ́Germanos of Patras
Πατριάρχης Γερμανός Ε ́Patriarch Germanus V of Constantinople
Συνθήκη Αγίου ΓερμανούTreaty of Saint-Germain-en-Laye
Το τραγούδι των ΓερμανώνDeutschlandlied

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "γερμανικών", μεταφραστική μνήμη

add example
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις ‧ Δεκεμβρίου ‧- Lothar Lohmeyer κατά Finanzamt MindenReference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany) lodged on ‧ December ‧- Lothar Lohmeyer v Finanzamt Minden
" Έστω και αν έχουν ανασταλεί τα οκτώ κεφάλαια, έχουμε άλλα ‧ ", δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σύμφωνα με το Γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA" Even though the eight chapters are frozen, we have another ‧ that are not, " German news agency DPA quoted the British prime minister as saying
Το σύστημα θα μπορέσει να λειτουργήσει - και εδώ αναφέρομαι στο πολύτιμο χρήμα - μόνο εάν όλοι είναι πρόθυμοι να κάνουν υποχωρήσεις σε ό, τι αφορά το εθνικό τους συμφέρον, το οποίο είναι κατά τα άλλα απόλυτα θεμιτό - επίσης και για τη Γερμανία - καθ' ότι η Ευρώπη λειτουργεί στο πλαίσιο μίας εντασιακής σχέσης μεταξύ της διατύπωσης εθνικών συμφερόντων και της κάμψης τους εν ονόματι του συμβιβασμού που πρέπει να επιτευχθεί για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.It can only succeed - and now I am coming to the age-old question of money - if everyone is prepared to look beyond their national interests, which are quite legitimate - in Germany too - and to set aside the conflicts between national interests in Europe for the sake of the compromise represented by integration.
Blum GmbH, Vaihingen, ΓερμανίαBlum GmbH, Vaihingen, Germany
Η Γερμανία δεν επιθυμούσε να γίνεται λόγος για θέματα που αφορούν το Ισραήλ φοβούμενη μήπως την υποψιαστούν για υστεροβουλία, ακόμη κι αν δηλώνει οποιαδήποτε άλλη άποψη.Germany, still frightened of being suspected of ulterior motives whatever opinion it expresses, did not want questions of interest to Israel to be discussed.
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Finanzgericht Hamburg (Γερμανία) με διάταξη της ‧ης Ιανουαρίου ‧ στην υπόθεση Viamex Agrar Handels GmbH κατά Hauptzollamt Hamburg-JonasReference for a preliminary ruling from the Finanzgericht Hamburg by order of that court of ‧ January ‧ in Viamex Agrar Handels GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Οι τάξεις που ήταν στην εξουσία, οι Δεξιοί δηλαδή... προτιμούσαν τους Γερμανούς... παρά τους δικούς τους ΚομμουνιστέςThe whole of the possessing classes, the Right if you like, preferred the idea of the Germans to their own communists
Γαλλία προηγείται με ποσοστό μεγαλύτερο του 40%, η Γερμανία φθάνει περίπου στο 16%, αλλά πολλά άλλα κράτη μέλη υπολείπονται σημαντικά, και σας υπενθυμίζω ότι αυτό υποτίθεται ότι θα είναι η κοινή εμβληματική πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής μας ψηφιακής πολιτικής για τον πολιτισμό.France is leading the way with over 40%, Germany is at around 16%, but many other Member States are much further behind, and this, remember, is supposed to be our joint flagship of European digital cultural policy.
Οι Andreas Rodenbröker, Hövelhof (Γερμανία) κ.λπ., εκπροσωπούμενοι από τον δικηγόρο H. Glatzel, άσκησαν στις ‧ Μαρτίου ‧ ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσφυγή κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνAn action against the Commission of the European Communities was brought before the Court of First Instance of the European Communities on ‧ March ‧ by Andreas Rodenbröker, Hövelhof (Germany), and Others, represented by H. Glatzel, lawyer
Απόφαση της Επιτροπής, της ‧ης Φεβρουαρίου ‧, για την τροποποίηση της απόφασης ‧/‧/ΕΚ όσον αφορά τους όρους εξαίρεσης από την απαγόρευση εξόδου στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού εμπορίου και όσον αφορά την οριοθέτηση των απαγορευμένων ζωνών στη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε ‧]Commission Decision of ‧ February ‧ amending Decision ‧/‧/EC as regards the conditions for the exemption from the exit ban for intra-Community trade and as regards the demarcation of the restricted zones in Bulgaria, France, Germany, and Italy (notified under document number C
ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟGERMANY-LUXEMBOURG
Κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, οι κάτοικοι θα είναι σε θέση να πληρώνουν με γερμανικά μάρκα και να λαμβάνουν μετά τα ρέστα τους σε ευρώDuring a transition period, residents will be able to pay in deutschmarks and then receive their change in euros
Κρατική ενίσχυση- ΓερμανίαState aid- Germany
Οι υποψήφιοι για τη νομισματική ένωση πρέπει να πληρούν αυστηρά φορολογικά και νομισματικά κριτήρια για δύο έτη πριν από την υιοθέτηση του νομίσματος, ενώ οι δύο μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ - η Γερμανία και η Γαλλία - που είναι στη ευρωζώνη, υπερέβησαν το όριο του ελλείμματος του προϋπολογισμού για τα τέσσερα έτη μεταξύ 2002-2005.The candidates for monetary union have to meet strict fiscal and monetary criteria for two years before adopting the currency, while the two largest EU countries - Germany and France - who are in the Euro Zone, exceeded the budget deficit threshold for the four years between 2002-2005.
Κύριε Πρόεδρε, η θλιβερή απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης, της οποίας ο κ. Schweitzer είναι απλός εκτελεστής, και η οποία έριξε στην ανεργία όχι 3000, αλλά 6000 βέλγους εργάτες, επιβεβαιώνει τη βούληση της Γαλλίας να ενταχθεί μαζί με τη Μεγ. Βρετανία και τη Γερμανία στο κλαμπ των κρατών που δεν περιμένουν απ&‧x02BC; την Ευρώπη τίποτε άλλο παρά προνόμια, χωρίς να αποδέχονται τους εξαναγκασμούς που συνεπάγεται η στοιχειώδης αλληλεγγύη μεταξύ των λαών.Mr President, the ominous decision by the French government, of which Mr Schweitzer is merely the executor, to put not just 3 000 but 6 000 Belgian workers out of a job confirms France's resolve to join the United Kingdom and Germany in the club of nations that expect only advantages from Europe, without accepting the constraints involved in elementary solidarity between our nations.
Οι Γερμανοί κατάσχουν όλα τα ελληνικά αποθέματα τρόφιμων...... για να τα στείλουν στη Βόρεια ΑφρικήThe Germans unrestrainedly seizeGreek food supplies and ship them to NorthAfrica for their field campaign
Είναι πλέον γνωστό ότι η Αγγλία και η Γερμανία λειτουργούν ως ενδιάμεσοι σταθμοί του εν λόγω συστήματος, ενώ ταυτόχρονα είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν υπογράψει όλες τις συμβάσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου.It is now known that the United Kingdom and Germany act as intermediaries in this system, despite being members of the European Union and signatories of all the conventions on human rights.
Και γιατί πρέπει ο επίτιμος δήμαρχος στη Γερμανία, όταν εισπράττει αποζημίωση για δαπάνες από το αξίωμά του, ξαφνικά να φορολογείται στη Γερμανία για το σύνολο του μισθού του, που όμως κερδίζει στο Λουξεμβούργο; Η λουξεμβουργιανή εταιρεία ενοχλείται από τα διπλά έξοδα, και κινδυνεύει η θέση εργασίας.And why should an honorary mayor working in Germany suddenly have to pay tax on his whole salary, which he earns in Luxembourg, because he receives an expenses allowance? Luxembourg firms are fighting against additional expenditure and additional costs, and so jobs are at risk.
Σε απλά Γερμανικά για απλούς ανθρώπουςPlain German for plain people
χαιρετίζει το άριστο έργο της εξεταστικής επιτροπής του γερμανικού Κοινοβουλίου και εκφράζει την πλήρη στήριξή του στη συνέχιση του έργου της·Welcomes the excellent work of the German parliamentary inquiry committee and expresses its full support for the continuation of that committee's work
Επομένως εμποδίζει τις απαράδεκτες προσπάθειες των γερμανών, πολωνών, ισπανών και ιταλών βουλευτών να ενισχύσουν το βάρος των κρατών με τον μεγαλύτερο πληθυσμό, μειώνοντας την εκπροσώπηση κρατών μεσαίου μεγέθους όπως η Πορτογαλία.It therefore blocks the unacceptable attempts of the German, Polish, Spanish and Italian Members to reinforce the weight of the more populous states by reducing the representation of the medium-sized states such as Portugal.
Ο Πρόεδρος της πΓΔΜ Γκιόργκε Ιβάνοφ ξεκίνησε την τριήμερη επίσκεψή του στη Γερμανία τη Δευτέρα ( ‧ Σεπτεμβρίου). [ Τόμισλαβ Γκεόργκιεφ/SETimes ]Macedonian President Gjorge Ivanov kicked off his three-day visit to Germany on Monday (September ‧ th). [ Tomislav Georgiev/SETimes ]
Επιπλέον, η Επιτροπή αμφιβάλλει αν η μείωση κατά [‧%-‧%] του ισολογισμού επαρκεί για την αντιστάθμιση του ιδιαίτερα υψηλού ποσού ενισχύσεων που χορηγήθηκαν και αν οι όροι επανιδιωτικοποίησης, σύμφωνα με τους οποίους η επανιδιωτικοποίηση θα πραγματοποιηθεί το αργότερο το ‧[...], εφόσον κατορθώσει η Γερμανία να επιτύχει αποδεκτή τιμή, αποτελούν κατάλληλο μέσο για να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμούIn addition, the Commission doubts whether the reduction of [‧-‧] % of the balance sheet is sufficient to compensate for the very significant amount of aid and whether the terms for reprivatisation, according to which the reprivatisation shall take place at the latest in ‧[...], provided that Germany can obtain an economically acceptable price, are an appropriate means to limit distortions of competition
Γερμανία είχε αρνητικές εμπειρίες με τη δημοπράτηση αδειών UMTS. "Germany has had bad experiences with the auctioning of UMTS licences.
Ο Μπέλκο έλαβε τα συνήθη ‧ γερμανικά μάρκα της αποζημίωσης απόλυσης, αλλά είπε ότι δέχτηκε με εκτίμηση τη τεχνική βοήθεια του ΔΟΜBelko received the normal ‧ in severance pay, but said he welcomed the IOM 's logistical help
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 13373 φράσεις που ταιριάζουν φράση γερμανικών.Βρέθηκαν σε 5,757 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.