Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 
Genitive masculine plural form of γερμανικός .
 
Genitive feminine plural form of γερμανικός .
 
Genitive neuter plural form of γερμανικός .

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (32)

Ανατολική ΓερμανίαEast Germany;
γερμανίαgermany
Γερμανία; Germany; Federal Republic of Germany
Γερμανία ΛΔGerman Democratic Republic
γερμανικά; German
ΓερμανικάGerman; German language
γερμανικά (Αυστρία)German (Austria)
γερμανικά (Ελβετία)German (Switzerland)
Γερμανικά ομόσπονδα κρατίδιαStates of Germany
γερμανικό; German
γερμανικό κλειδίwrench; spanner
Γερμανικό ΜάρκοDeutsche Mark
Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό ΔικαστήριοFederal Constitutional Court of Germany
Γερμανικό ΡάιχGerman Reich; German Empire
γερμανικού
γερμανίου
Γερμανό
Γερμανοί
γερμανόςgerman
Γερμανός; German
Γερμανός ΚαραβαγγέληςGermanos Karavangelis
Γερμανού
Γερμανούς
Γερμανών
Δυτική Γερμανία; West Germany
Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό ΚόμμαNazi Party
Ναζιστική ΓερμανίαNazi Germany
ομοσπονδιακός(ή) νόμος (νομοθεσία) (Γερμανία)federal law
Παλαιών Πατρών Γερμανός Γ ́Germanos of Patras
Πατριάρχης Γερμανός Ε ́Patriarch Germanus V of Constantinople
Συνθήκη Αγίου ΓερμανούTreaty of Saint-Germain-en-Laye
Το τραγούδι των ΓερμανώνDeutschlandlied

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "γερμανικών", μεταφραστική μνήμη

add example
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Bundesfinanzhof (Γερμανία) στις ‧ Δεκεμβρίου ‧- Lothar Lohmeyer κατά Finanzamt MindenReference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany) lodged on ‧ December ‧- Lothar Lohmeyer v Finanzamt Minden
" Έστω και αν έχουν ανασταλεί τα οκτώ κεφάλαια, έχουμε άλλα ‧ ", δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σύμφωνα με το Γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA" Even though the eight chapters are frozen, we have another ‧ that are not, " German news agency DPA quoted the British prime minister as saying
Το σύστημα θα μπορέσει να λειτουργήσει - και εδώ αναφέρομαι στο πολύτιμο χρήμα - μόνο εάν όλοι είναι πρόθυμοι να κάνουν υποχωρήσεις σε ό, τι αφορά το εθνικό τους συμφέρον, το οποίο είναι κατά τα άλλα απόλυτα θεμιτό - επίσης και για τη Γερμανία - καθ' ότι η Ευρώπη λειτουργεί στο πλαίσιο μίας εντασιακής σχέσης μεταξύ της διατύπωσης εθνικών συμφερόντων και της κάμψης τους εν ονόματι του συμβιβασμού που πρέπει να επιτευχθεί για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.It can only succeed - and now I am coming to the age-old question of money - if everyone is prepared to look beyond their national interests, which are quite legitimate - in Germany too - and to set aside the conflicts between national interests in Europe for the sake of the compromise represented by integration.
Blum GmbH, Vaihingen, ΓερμανίαBlum GmbH, Vaihingen, Germany
Η Γερμανία δεν επιθυμούσε να γίνεται λόγος για θέματα που αφορούν το Ισραήλ φοβούμενη μήπως την υποψιαστούν για υστεροβουλία, ακόμη κι αν δηλώνει οποιαδήποτε άλλη άποψη.Germany, still frightened of being suspected of ulterior motives whatever opinion it expresses, did not want questions of interest to Israel to be discussed.
Γερμανία Ελλάδα Ισπανία Γαλλία Ιρλανδία Ιταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Αυστρία Πορτογαλία Φινλανδία Σουηδία Ηνωμένο ΒασίλειοBelgium Denmark Germany Greece Spain France Ireland Italy Luxembourg Netherlands Austria Portugal Finland Sweden United Kingdom
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν κατατεθεί διάφορα σχέδια ψηφίσμα τος που στρέφονται κατά της διεξαγωγής συναντήσεων παλαιών μελών ναζί στη Δυτική Γερμανία .Motions for resolutions against the holding of reunions of former nazis in Federal Germany have been tabled in the European Parliament .
Συμβούλιο αποφάσισε , μετά από πρόταση της Επιτροπής , να μεταφέρει στις 31 Δεκ εμβρίου 1985 την εκπνοή της περιόδου που θέσπισε ο κανονισμός ( ΕΟΚ ) 352 / 79 , με τον οποίο επιτράπηκε η ανάμειξη των ερυθρών γερμανικών οίνων με ερυθρούς οίνους με πκ > βαθύ χρώμα προερχομένους από τρίτες χώρες ( ' ) · Στο στάδιο αυτό και ελλείψει κοινής οργάνωσης της αγοράς αλκοόλης καθώς και κανόνων παραγωγής αρωματισμένων οίνων , το Συμβούλιο εξέδωσε τον κα νονισμό ( ΕΟΚ ) 3581 / 85 της 17ης Δεκεμβρίου 1985 ( 2 ) με τον οποίο παρέτεινε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1986 τις διατάξεις του κανονισμού ( ΕΟΚ ) 351 / 79 , κυ ρίως σε ό , τι αφορά την προσθήκη αλκοόλης στο γλεύκος σταφυλιών και στα κρασιά που προορίζονται για την παρασκευή αρωματισμένων κρασιών , κατά παρέκκλιση από το άρθρο 69 του βασικού κανονισμού για τα κρασιά .At this stage , in the absence of a common organization of the market in alcohol or of provisions governing the production of aromatized wines , by its Regulation ( EEC ) No 3581 / 85 of 17 December 1985 ' the Council extended until 31 December 1986 the provisions of Regulation ( EEC ) No 351 / 79 , in particular with regard to the addition of alcohol , by way of derogation from Article 69 of the basic Regulation on wine , to the grape musts and wines intended for the production of aromatized wine .
Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Finanzgericht Hamburg (Γερμανία) με διάταξη της ‧ης Ιανουαρίου ‧ στην υπόθεση Viamex Agrar Handels GmbH κατά Hauptzollamt Hamburg-JonasReference for a preliminary ruling from the Finanzgericht Hamburg by order of that court of ‧ January ‧ in Viamex Agrar Handels GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Jonas
Οι τάξεις που ήταν στην εξουσία, οι Δεξιοί δηλαδή... προτιμούσαν τους Γερμανούς... παρά τους δικούς τους ΚομμουνιστέςThe whole of the possessing classes, the Right if you like, preferred the idea of the Germans to their own communists
Η Ανατολική Γερμανία στον στόχο 1 μετά το 1999 ;Eastern Germany under Objective 1 after 1999 ?
Γαλλία προηγείται με ποσοστό μεγαλύτερο του 40%, η Γερμανία φθάνει περίπου στο 16%, αλλά πολλά άλλα κράτη μέλη υπολείπονται σημαντικά, και σας υπενθυμίζω ότι αυτό υποτίθεται ότι θα είναι η κοινή εμβληματική πρωτοβουλία της ευρωπαϊκής μας ψηφιακής πολιτικής για τον πολιτισμό.France is leading the way with over 40%, Germany is at around 16%, but many other Member States are much further behind, and this, remember, is supposed to be our joint flagship of European digital cultural policy.
Η προσφεύγουσα διατηρεί γραφεία σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοι νότητας , ιδίως δε στη Γερμανία .It has offices in all the Member States of the European Community , including Germany .
Οι Andreas Rodenbröker, Hövelhof (Γερμανία) κ.λπ., εκπροσωπούμενοι από τον δικηγόρο H. Glatzel, άσκησαν στις ‧ Μαρτίου ‧ ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσφυγή κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνAn action against the Commission of the European Communities was brought before the Court of First Instance of the European Communities on ‧ March ‧ by Andreas Rodenbröker, Hövelhof (Germany), and Others, represented by H. Glatzel, lawyer
Απόφαση της Επιτροπής, της ‧ης Φεβρουαρίου ‧, για την τροποποίηση της απόφασης ‧/‧/ΕΚ όσον αφορά τους όρους εξαίρεσης από την απαγόρευση εξόδου στο πλαίσιο του ενδοκοινοτικού εμπορίου και όσον αφορά την οριοθέτηση των απαγορευμένων ζωνών στη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε ‧]Commission Decision of ‧ February ‧ amending Decision ‧/‧/EC as regards the conditions for the exemption from the exit ban for intra-Community trade and as regards the demarcation of the restricted zones in Bulgaria, France, Germany, and Italy (notified under document number C
ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟGERMANY-LUXEMBOURG
Κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, οι κάτοικοι θα είναι σε θέση να πληρώνουν με γερμανικά μάρκα και να λαμβάνουν μετά τα ρέστα τους σε ευρώDuring a transition period, residents will be able to pay in deutschmarks and then receive their change in euros
Έτσι , η Γερμανία έχει το χαμηλότερο ποσοστό νέων γυναικών ( 0-19 ετών ) — 20,4 % — και το μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών ηλικίας άνω των 60 ετών ( 24,7 % ) .In 1990-91 , 49 % of children in compulsory schooling ( primary and lower secondary ) in the Community were girls — a figure which reflects the balance between the sexes at birth .
Κρατική ενίσχυση- ΓερμανίαState aid- Germany
Λήφθηκαν υpiόψη οι διαφορετικές piραγματικότητες των χωρών piου συμμετείχαν στο έργο ( Γερμανία , Ισpiανία , Κάτω Χώρες και Πορτογαλία ) , οι διαφορετικές ηλικίες κατά τις οpiοίες piραγματοpiοιείται η εγγραφή των piαιδιών στο σχολείοThe different realities in the countries participating in the project ( Germany , Spain , the Netherlands and Portugal ) , different ages of school enrolment and different pedagogical concepts of early technical education were taken into account .
Οι υποψήφιοι για τη νομισματική ένωση πρέπει να πληρούν αυστηρά φορολογικά και νομισματικά κριτήρια για δύο έτη πριν από την υιοθέτηση του νομίσματος, ενώ οι δύο μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ - η Γερμανία και η Γαλλία - που είναι στη ευρωζώνη, υπερέβησαν το όριο του ελλείμματος του προϋπολογισμού για τα τέσσερα έτη μεταξύ 2002-2005.The candidates for monetary union have to meet strict fiscal and monetary criteria for two years before adopting the currency, while the two largest EU countries - Germany and France - who are in the Euro Zone, exceeded the budget deficit threshold for the four years between 2002-2005.
Κύριε Πρόεδρε, η θλιβερή απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης, της οποίας ο κ. Schweitzer είναι απλός εκτελεστής, και η οποία έριξε στην ανεργία όχι 3000, αλλά 6000 βέλγους εργάτες, επιβεβαιώνει τη βούληση της Γαλλίας να ενταχθεί μαζί με τη Μεγ. Βρετανία και τη Γερμανία στο κλαμπ των κρατών που δεν περιμένουν απ&‧x02BC; την Ευρώπη τίποτε άλλο παρά προνόμια, χωρίς να αποδέχονται τους εξαναγκασμούς που συνεπάγεται η στοιχειώδης αλληλεγγύη μεταξύ των λαών.Mr President, the ominous decision by the French government, of which Mr Schweitzer is merely the executor, to put not just 3 000 but 6 000 Belgian workers out of a job confirms France's resolve to join the United Kingdom and Germany in the club of nations that expect only advantages from Europe, without accepting the constraints involved in elementary solidarity between our nations.
- για έναν πρώτο κύκλο έξι ετών : Βέλγιο , Δανία , Γερμανία , Ελλάδα , Ισπανία , Γαλλία , Ιρλανδία , Ιταλία , Λουξεμβούργο , Κάτω Χώρες , Πορτογαλία , Ηνωμένο Βασίλειο ,- for a first cycle of six years ; Belgium , Denmark , Germany , Greece , Spain , France , Ireland , Italy , Luxembourg , Netherlands , Portugal , United King dom ;
- κατά ένα ποσό κατ ' άποκοπή πού αντιπροσωπεύει τό σύνολο τών άλλων εξόδων πού δέν συνυπολογίζονται στή δασμολογητέα αξία καί πού εκφράζεται , αναλόγως μέ τήν περίπτωση , σέ εθνικό νόμισμα , ώς έξης : 125 βελγικά φράγκα , 22 δανικές κορώνες , 8,50 γερμανικά μάρκα , 18 γαλλικά φράγκα , 3.000 ίταλικές λιρέττες , 8,60 φιορίνια , 2 λίρες στερλίνες , 150 δραχμές ,- a standard amount of Bfrs 125 , Dkr 22 , DM 8.50 , FF 18 , Lit 3,000 , Fl 8.60 , £ 2 , DR 150 ( as appropriate in each particular case ) , representing all the other costs which are not to be included in the value for customs purposes ;
Οι Γερμανοί κατάσχουν όλα τα ελληνικά αποθέματα τρόφιμων...... για να τα στείλουν στη Βόρεια ΑφρικήThe Germans unrestrainedly seizeGreek food supplies and ship them to NorthAfrica for their field campaign
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 20739 φράσεις που ταιριάζουν φράση γερμανικών.Βρέθηκαν σε 5,741 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.