Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • approximation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  imprecise solution
 • estimate           
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  (construction and business) a document specifying how much a job will probably cost
 • evaluation   
  (noun, adjv   )
   
  An assessment or a summary of a particular situation.
 • appraisal   
  (noun   )
 • appraise   
  (verb   )
 • appraisement   
  (noun   )
 • appreciation   
  (noun   )
 • assessment   
  (noun   )
 • esteem     
  (verb, noun   )
 • estimation   
  (noun   )
 • rating   
  (noun   )
 • respect       
  (verb, noun   )
 • valuation   
  (noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (9)

αποτίμηση (οικονομική εκτίμηση) πόρουresource appraisal
εκτίμηση από κάτω προς τα πάνωbottom-up estimating
εκτίμηση δασικών πόρωνforest resource assessment
εκτίμηση κινδύνου (κινδύνων)risk assessment
εκτίμηση ολοκλήρωσηςestimate at completion
εκτίμηση της ζημίας (βλάβης)damage assessment
εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνουenvironmental risk assessment
εξουσία εκτίμησηςpower of assessment
χονδρική εκτίμηση τάξης μεγέθουςrough order-of-magnitude estimate

Παράδειγμα με ποινές "εκτίμηση", μεταφραστική μνήμη

add example
Μέθοδος εκτίμησηςEstimation Method
Θεωρώ ότι η έκθεση θα προσελκύσει την προσοχή των κρατών μελών, εξασφαλίζοντας την σωστή εκτίμηση του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών.I believe that the report will attract the attention of Member States, ensuring that the teaching profession is properly appreciated.
Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και ΛάθηAccounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
Στο σύνολο αυτού του πληθυσμού, οι εκτιμήσεις επιβίωσης κατά Kaplan-Meier ήταν ‧ % για τους ασθενείς μετά από ‧ έτος θεραπείας με sitaxentan sodiumIn this total population, Kaplan-Meier estimates of survival were ‧ % for patients after ‧ year of therapy with sitaxentan sodium
Συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-‧/‧ και Τ-‧/‧: Απόφαση του Πρωτοδικείου της ‧ης Ιουνίου ‧- Mediocurso κατά Επιτροπής (ΕΚΤ- Προγράμματα επαγγελματικής καταρτίσεως- Μείωση της αρχικώς χορηγηθείσας χρηματοδοτικής συνδρομής- Αιτιολογία- Αρχές της ασφαλείας δικαίου και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης- Έλλειψη προδήλου σφάλματος εκτιμήσεωςJoined Cases T-‧/‧ and T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ June ‧- Mediocurso v Commission (ESF- training programmes- Reduction in the assistance originally granted- Statement of reasons- Principles of legal certainty and the protection of legitimate expectations- Absence of a manifest error of assessment
Αυτό ίσως οδηγήσει στο να διαφεύγουν προϊόντα προερχόμενα από ΓΤΟ από τον διεξοδικό έλεγχο, τον χρονικό περιορισμό και την εκτίμηση που προτείνει η ανά χείρας οδηγία.This could lead to GMO products evading the thorough controls, time limits and evaluation proposed in this directive.
ανεξάρτητη εκτίμηση σύμφωνα με το άρθροan independent assessment in accordance with Article
Γράφω σε μια περίοδο η οποία κατακλύζεται από ανακεφαλαιωτικές εκτιμήσεις της προόδου της Β- Ε, ορμώμενες από τη δεκαετή επέτειο των συμφωνιών Ντέιτον- ΠαρισίωνI am writing during a period that has been dominated by retrospective surveys of BiH’ s progress prompted by the tenth anniversary of the Dayton-Paris accords
Η συμβουλευτική επιτροπή συμφωνεί με την εκτίμηση της Επιτροπής ότι η κοινοποιηθείσα πράξη δεν θα παρακωλύσει σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά εργαλείων μοντελοποίησηςThe Advisory Committee agrees with the Commission's assessment that the notified operation would not significantly impede effective competition on the market for software Modelling tools
Επίσης, οι προσφεύγουσες ισχυρίζονται ότι τα κοινοτικά όργανα παρέλειψαν να εφαρμόσουν τα κατάλληλα κριτήρια σχετικά με την εκτίμηση της κανονικής αξίας, της τιμής εξαγωγής και του περιθωρίου κέρδους και ότι, επομένως, παραβιάστηκαν τα άρθρα ‧, τμήμα Α, παράγραφος ‧, στοιχείο α', και ‧, τμήμα Γ, παράγραφος ‧ του κανονισμού (ΕΚThe applicants also contend that the Community institutions failed to apply the proper standards in assessing the criteria relating to normal value, export price and profit margin and that therefore Articles ‧.A.‧. para(A) and ‧.C. para of Regulation (EC) ‧/‧ were violated
Σε τι μας οφελεί μία εκτίμηση του παρελθόντος χωρίς συγχρόνως να βγάλουμε συμπεράσματα για τα επόμενα έτη.What is the point of examining the past without also drawing conclusions for the future.
εκτίμηση της σχεδιαζόμενης βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων αυτώνestimate of the improvement of air quality planned and of the expected time required to attain these objectives
Η πρώτη φάση της εκτίμησης γίνεται πάντοτε. Οι ερευνητής εκτιμά τον πιθανό βαθμό έκθεσης του περιβάλλοντος στο προϊόν, στις δραστικές του ουσίες ή στους μεταβολίτες τους, λαμβάνοντας υπόψηThe first phase of the assessment shall always be carried out: the investigator shall assess the potential extent of exposure of the environment to the product, its active substances, or relevant metabolites, taking into account
είναι της γνώμης ότι όταν προτείνουν τις τροπολογίες τους τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τόσο τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων της Επιτροπής όσο και τις δικές τους σχετικές εκτιμήσεις, προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα της κατάρτισης της νομοθεσίας·Is of the opinion that, when proposing their amendments, Parliament and the Council should take into account both the Commission's and their own impact assessments in order to improve the quality of the drafting of legislation
Τα προς εκτίμηση χαρακτηριστικά του υποσυστήματος στις διάφορες φάσεις μελέτης, ανάπτυξης και παραγωγής σημειώνονται με Χ στον πίνακα ΕThe sub-system characteristics to be assessed in the different phases of design, development and production are marked by X in Table E
Η αναθεωρημένη της εκτίμηση, ύψους ‧ εκατ. EUR (έναντι ‧ εκατ. EUR προηγουμένως) χρησιμοποιείται ως βάση για την πρόβλεψη που πρέπει να συμπεριληφθεί στις δημοσιονομικές καταστάσειςTheir revised estimate of EUR ‧ million (previously EUR ‧ million) is taken as the basis for the provision to be included in the financial statements
διαδικασίες για την εξασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των επιστημονικών επιτροπών, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν την εναρμόνιση της εκτίμησης επικινδυνότητας και τη λειτουργία του συντονιστικού οργάνου των επιτροπώνthe procedures for ensuring coordination between the Scientific Committees including matters relating to harmonisation of risk assessment and the functioning of the Inter-Committee Coordination Group
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες τεσσάρων βασικών παραδοτέων, ήτοι μιας βάσης δεδομένων με στοιχεία για βέλτιστες πρακτικές, κατάρτισης μελετών, εκτιμήσεων και ανάπτυξης στρατηγικώνThis appropriation is intended to cover the costs of four main deliverables, namely, a knowledge database of best practices, studies, assessments and development of strategies
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η περιοχή θα μπορούσε να αποδώσει περί τα οχτώ με δέκα δις βαρέλια πετρελαίουAccording to estimates, the area could yield between eight and ten billion barrels of oil
Όταν γίνεται εκτίμηση της εύλογης αξίας μιας παραχωρηθείσας μετοχής, η αποτίμηση αυτή θα πρέπει να μειώνεται κατά την παρούσα αξία των μερισμάτων που αναμένεται να καταβληθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσηςWhen the fair value of a share grant is estimated, that valuation should be reduced by the present value of dividends expected to be paid during the vesting period
επισημαίνει το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου [παράγραφος ‧.‧ της ετήσιας έκθεσης], ότι η εκταμίευση των επιχορηγήσεων που καταβάλλει η Επιτροπή από τον κοινοτικό προϋπολογισμό δεν βασίζεται σε επαρκώς αιτιολογημένες εκτιμήσεις των αναγκών των οργανισμών σε μετρητά, και ότι αυτό, σε συνδυασμό με τον όγκο των μεταφορών, οδηγεί τους οργανισμούς στο να τηρούν μεγάλα ταμειακά υπόλοιπα· επισημαίνει, ακόμα, τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ύψος των επιχορηγήσεων που καταβάλλονται στους οργανισμούς να αντιστοιχεί στις πραγματικές τους ταμειακές ανάγκες·Notes the Court's finding (Annual Report, paragraph ‧.‧) that the disbursement of subsidies paid by the Commission from the Community budget is not based on sufficiently justified estimates of the agencies' cash requirements and that this, combined with the size of carry-overs, leads them to hold sizeable cash balances; notes further the Court's recommendation that the level of subsidies paid to the agencies should be in line with their real cash requirements
Τα προγράμματα ή ενέργειες πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδική εξέταση, ιδίως με σκοπό την εκτίμηση των προσκλήσεων για την καταβολή συνεισφορών που προβλέπονται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ έτσι ώστε να επαληθεύεται η δικαιολόγηση αυτώνProgrammes or operations shall be periodically examined, particularly in relation to the estimates of calls for contributions referred to in Article ‧), so that it can be established that they are justified
Εκτιμήσεις σχετικά με την παραγωγική ικανότηταCapacity considerations
Θέμα: Εφαρμογή της οδηγίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (‧/‧/EΚ) σε σχέση με την κατασκευή αυτοκινητόδρομου στη βόρεια ΓαλλίαSubject: Application of Environmental Impact Assessment Directive (‧/‧/EC) to construction of a motorway in northern France
καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για να εγγυηθεί την άμεση διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους· θεωρεί ότι είναι επίσης σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή εκ των υστέρων εκτίμηση, στην οποία θα παρατίθενται τα αποτελέσματα·Invites the Commission to report on its current initiatives to guarantee the direct consultation of stakeholders; feels that it is also important that the Commission carry out an ex-post evaluation that gives evidence of the results obtained
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 17569 φράσεις που ταιριάζουν φράση εκτίμηση.Βρέθηκαν σε 5,666 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.