Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • approximation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  imprecise solution
 • estimate           
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  (construction and business) a document specifying how much a job will probably cost
 • evaluation   
  (noun, adjv   )
   
  An assessment or a summary of a particular situation.
 • appraisal   
  (noun   )
 • appraise   
  (verb   )
 • appraisement   
  (noun   )
 • appreciation   
  (noun   )
 • assessment   
  (noun   )
 • esteem     
  (verb, noun   )
 • estimation   
  (noun   )
 • rating   
  (noun   )
 • respect       
  (verb, noun   )
 • valuation   
  (noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (9)

αποτίμηση (οικονομική εκτίμηση) πόρουresource appraisal
εκτίμηση από κάτω προς τα πάνωbottom-up estimating
εκτίμηση δασικών πόρωνforest resource assessment
εκτίμηση κινδύνου (κινδύνων)risk assessment
εκτίμηση ολοκλήρωσηςestimate at completion
εκτίμηση της ζημίας (βλάβης)damage assessment
εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνουenvironmental risk assessment
εξουσία εκτίμησηςpower of assessment
χονδρική εκτίμηση τάξης μεγέθουςrough order-of-magnitude estimate

Παράδειγμα με ποινές "εκτίμηση", μεταφραστική μνήμη

add example
Για να καταστεί δυνατή η εκτίμηση χαμηλών αριθμών στα δείγματα (μεταξύ ‧ και ‧ cfu/g), ‧ ml της πρώτης αραίωσης υποβάλλεται σε δοκιμή εις διπλούν, όπως προβλέπεται στο πρότυπο EN ISO ‧-‧:‧/ΤροποποίησηTo enable the estimation of low numbers in samples (between ‧ and ‧ cfu/g), ‧ ml of the primary dilution shall be tested in duplicate as indicated in EN ISO ‧-‧:‧/Amd
Η οικονομική οντότητα δύναται να εφαρμόσει τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ σε κάθε μη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα εκποίησης) που πληροί τα κριτήρια για κατάταξη ως κατεχόμενο προς πώληση και σε εκμεταλλεύσεις που πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη ως διακοπείσες από κάθε ημερομηνία πριν από την ημερομηνία έναρξης του ΔΠΧΑ, με την προϋπόθεση ότι οι εκτιμήσεις και οι λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή του ΔΠΧΑ είχαν ληφθεί όταν τα κριτήρια αυτά πληρούνταν αρχικάAn entity may apply the requirements of the IFRS to all non-current assets (or disposal groups) that meet the criteria to be classified as held for sale and operations that meet the criteria to be classified as discontinued after any date before the effective date of the IFRS, provided the valuations and other information needed to apply the IFRS were obtained at the time those criteria were originally met
Η αναδημιουργία του περίγυρου , οι τεχνολογικές αλλαγές σης υφιστάμενες βιομηχανίες , κυρίως προς καθαρότερες τεχνολογίες , και η ανάγκη διαφοροποίησης των παραγωγικών δομών , οδηγούν στην εκτίμηση όη η ανάπτυξη των περιβαλλονηκών τομέων αποτελεί μία σταθερή λύση για το μέλλον .Renewal of the environment , technological change in existing industries , particularly in moving towards cleaner technologies , and the need to diversify their productive structure , suggest that the development of environmental sectors provides a solid alternative for the future . If this is the case , the environmental qualifications of employees will be a crucial factor .
Σημείωση Ρ — Η εκτίμηση του κινδύνου που προέρχεται από τις συναλλαγές βάσει προθεσμιακών συμβάσεων ανταλλαγής γί νεται σύμφωνα με την οδηγία 89 / 657 / ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ηςNote R — The risk associated with swap contracts has been measured in accordance with Council Directive 89 / 647 / EEC of
Οι εκτιμήσεις αυτές ισχύουν επίσης , σύμφωνα με την προσφεύγουσα , όσον αφορά τη σύγκριση μεταξύ του σήματος MEZZOMIX και του αιτουμένου σήματος MEZZOPANE .According to the applicant , those considerations are also valid with regard to the comparison between the MEZZOMIX mark and the mark applied for , MEZZOPANE .
Οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν καλύπτεται από τα σημεία ‧ έως ‧, για την οποία προβλέπεται συμμετοχή του κοινού βάσει διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσίαAny activity not covered by paragraphs ‧ to ‧ above where public participation is provided for under an environmental impact assessment procedure in accordance with national legislation
Το πιστωτικό ίδρυμα διαθέτει αποτελεσματική διαδικασία εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου από εισπρακτέες απαιτήσειςThe credit institution must have a sound process for determining the credit risk associated with the receivables
Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για τις κοινές δαπάνες της στρατιωτικής επιχείρησης της ΕΕ συνιστά την καλύτερη εκτίμηση με τα σημερινά δεδομένα και ισχύει υπό την επιφύλαξη των τελικών στοιχείων που θα συμπεριληφθούν σε προϋπολογισμό ο οποίος πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με τις αρχές που περιλαμβάνονται στο μηχανισμό ΑΘΗΝΑThe financial reference amount for the common costs of the EU military operation constitutes the best current estimate and is without prejudice to the final figures that are to be included in a budget to be approved in accordance with the rules laid down in ATHENA
Οι υπολογισμοί για την εκτίμηση της συχνότητας διακοπής της τροφοδοσίας του φίλτρου (fc) βασίζονται σε βαθμιδωτό σήμα εισόδου από το ‧ έως το ‧ σε ≤ ‧,‧ δευτερόλεπτα (βλ. παράρτημαThe calculations for estimating the filter cut-off frequency (fc) are based on a step input ‧ to ‧ in ≤ ‧,‧ s (see Annex
κατά πόσον εφαρμόστηκαν βέλτιστες πρακτικές αξιολόγησης κατά την ανάπτυξη των αποτελεσμάτων σε ό,τι αφορά τη συλλογή, περιγραφή, εκτίμηση και ερμηνεία των επιστημονικών δεδομένωνbest assessment practices were followed in the development of the output with respect to the collection, description, evaluation and interpretation of the scientific data
Τέτοιοι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία με Fertavid/hCG. • Στους άνδρες, συνιστάται ανάλυση σπέρματος ‧ έως ‧ μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας προς εκτίμηση της ανταπόκρισηςSuch patients are unresponsive to Fertavid/hCG therapy. In men, semen analysis is recommended ‧ to ‧ months after the beginning of treatment in assessing the response
Όσον αφορά την εκτίμηση της OPAK, επισημάνθηκε ήδη ανωτέρω ότι μία μη ικανοποιητική εξέταση των ακινήτων-δεν επιθεωρήθηκαν όλα τα κτίρια και μόνο ‧ από τα ‧ διαμερίσματα αποτέλεσαν αντικείμενο επιθεώρησης- δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κατάλληλη βάση για μια αποτίμηση της αξίαςWith respect to OPAK's evaluation, it has already been pointed out above that an inadequate inspection of the properties, not all the buildings and only ‧ out of ‧ apartments were inspected, cannot be considered to represent a proper basis for a value assessment
Μετά τη δημοσίευση του κανονισμού προσωρινού δασμού, η κυβέρνηση της Ταϊβάν, με επιστολή της στις ‧ και ‧ Ιανουαρίου ‧, υπέβαλε τις παρατηρήσεις της για το έγγραφο κοινοποίησης που περιείχε λεπτομέρειες σχετικά με τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και με τις εκτιμήσεις βάσει των οποίων έχουν επιβληθεί προσωρινά μέτραFollowing publication of the provisional duty Regulation, the Government of Taiwan (hereinafter referred to as
Εάν από τις διαβουλεύσεις προκύπτει διαφορά εκτίμησης όσον αφορά την έκταση μέτρων που πρόκ ειται να ληφθούν ή που έχουν ληφθεί σέ επείγουσα περίπτωση , το ε νδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος εξετάζει και πάλι τα μέτρα αυτά .Should consultation give rise to a divergent assessment of the extent of the measures proposed or taken in an urgent case , the Contracting Party concerned shall ' reconsider those measures .
Πάντως έχετε περίεργο τρόπο να δείχνετε την εκτίμηση σαςWell, you all got a funny way of showing your appreciation
εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της σχετι κής περιοχής και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίπτωσης της στρατηγικής και των ενεργειών που προβλέπονται ανωτέρω , σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και τις ι σχύουσες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου · τα μέτρα που λαμβάνονται για τη συμμετοχή των αρμόδιων για το περιβάλλον αρχών που ορίζει το κράτος μέλος στην προπαρα σκευή και την εφαρμογή των ενεργειών που προβλέ πονται στο σχέδιο , καθώς και για την τήρηση των κοινοτικών κανόνων στον τομέα του περιβάλλο ντος , στοιχεία για τη χρησιμοποίηση των ενισχύσεων των ταμείων , της ETE και των άλλων χρηματοδοτικών μέσων για την υλοποίηση του σχεδίου .an appraisal of the environmental situation of the area concerned and an evaluation of the environmental impact of the strategy and operations referred to above in terms of sustainable development in agreement with the provisions of Community law in force ; the arrangements made to associate the competent environmental authorities designated by the Member State in the preparation and implementation of the operations envisaged in the plan and to ensure compliance with Community environmental rules , an indication of the planned use of assistance available under the Funds , from the EIB and the other financial instruments in implementing the plan .
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι , δεδομένου ότι ο προσφεύγων δεν απέδειξε ότι οι εκτιμήσεις της Επιτροπής ως προς τις προϋποθέσεις του άρθρου 85 , παράγραφος 3 , της Συνθήκης πάσχουν από πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως , το πρώτο σκέλος του δευτέρου λόγου πρέπει να απορριφθεί .Fourthly , as regards the last condition laid down by Article 85 ( 3 ) , namely that the agreements in question must not eliminate competition in respect of a substantial part of the market , the
Η εκτίμηση της δημοσιονομικής κατάστασης της ΕΚΑΧ , όπως απεικονίζεται στις δημοσιονομικές καταστάσεις στις 31.12.1992 , πρέπει να γίνει υπό το φως της ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκονται σήμερα οι τομείς του άνθρακα και του χάλυβα .The ECSC ' s financial situation as presented in the financial statements at 31 December 1992 must be appraised in the light of the particularly difficult position of the coal and steel sectors at present .
Εκτίμηση του συμβιβάσιμου 2.4.4 .Assessment of compatibility 2.4.4 . Greece 2.4.4.1 .
Βρίσκω λοιπόν ενδιαφέρουσα την εκτίμηση της έκθεσης σχετικά με τις επιπτώσεις του προγράμματος στην καθαρή αύξηση θέσεων εργασίας.I therefore find the assessment presented here of the effects of the programme on actual job creation particularly interesting.
Σε συζητήσεις με ανώτερους αξιωματούχους στα Τίρανα, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Αλφρέντ Μοισιού και του Πρωθυπουργού Φάτος Νάνο, ο Ράμσφιλντ εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι η Αλβανία ήταν μεταξύ των χωρών που υπέγραψαν την αμοιβαία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εμποδίζοντας την έκδοση πολιτών στο Διεθνές Ποινικό ΔικαστήριοIn talks with senior officials in Tirana, including President Alfred Moisiu and Prime Minister Fatos Nano, Rumsfeld expressed appreciation for the fact that Albania was among the countries to sign a reciprocal agreement with the United States, barring citizens from extradition to the International Criminal Court
Ποια είναι η γνώμη σας, κύριε Fischer, σχετικά με το εν λόγω όργανο και ποια είναι η εκτίμησή σας για την Τρόικα, η οποία είναι ήδη το πρώτο σημάδι μιας σταθερής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης;What is your feeling, Mr Fischer, about this instrument and what is your assessment of the Troika, which is already the first sign of a stable presidency of the European Union?
Κύριε βουλευτά, όσον αφορά την τελευταία σας ερώτηση, πράγματι η εκτίμηση της Διεθνούς Τράπεζας για τις ανάγκες του Κοσσυφοπεδίου είχε γίνει με βάση το δολάριο.Mr Bourlanges, to answer your last question, the World Bank' s estimate of the requirements in Kosovo was indeed expressed in dollars.
Εκτίμηση του αριθμού των εγγεγραμμένων περιπτώσεωνEstimates of number of cases booked
Τα πιστωτικά ιδρύματα αποδεικνύουν ότι οι εσωτερικές τους εκτιμήσεις του α αποτυπώνουν στον αριθμητή ουσιαστικές πηγές της στοχαστικής εξάρτησης της κατανομής των αγοραίων τιμών των συναλλαγών ή των χαρτοφυλακίων συναλλαγών για διάφορους αντισυμβαλλόμενουςCredit institutions shall demonstrate that their internal estimates of α capture in the numerator material sources of stochastic dependency of distribution of market values of transactions or of portfolios of transactions across counterparties
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 23656 φράσεις που ταιριάζουν φράση εκτίμηση.Βρέθηκαν σε 2,682 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.