Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • past     
    (advb, prep, noun, adjv   )

Παράδειγμα με ποινές "επέκεινα", μεταφραστική μνήμη

add example
Από την άποψη αυτή, κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να επισημάνω αυτές τις ευθύνες του Συμβουλίου, της Επιτροπής, των χωρών μελών της 'Ενωσης, και ιδιαίτερα ορισμένων μεγάλων απ'αυτές, και πάνω και επέκεινα απ'αυτές, τις ευθύνες της αμερικάνικης διοίκησης που, στο όνομα των σκοπιμοτήτων της κυριαρχίας της νέας τάξης πραγμάτων, δηλαδή της κυριαρχίας του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, ενθαρρύνει, οπλίζει με θράσος, με όπλα, το χέρι της Τουρκίας, του στρατοκρατικού οικονομικού κατεστημένου της, που δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα του τούρκικου λαού, και γενικότερα της Τουρκίας.From that point of view, Mr President, I want to stress the responsibilities borne by the Council, the Commission, the Union's Member States and especially some of the largest of them, and over and above these, the responsibility borne by the American administration which, in the name of what serves the dominance of the new order of things, in other words the dominance of American imperialism, is encouraging and arming Turkey's hand with both boldness and weapons, and pandering to its militaristic economic regime which has nothing to do with the interests of the Turkish people and those of Turkey in general.
Σε ό,τι αφορά τη μάθηση και γενικότερα τα θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις, προτείνω να εμπιστευθούμε αυτό το θέμα στους κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι, δεν πρέπει να το λησμονούμε ούτε στιγμή, στο πλαίσιο των υφιστάμενων Συνθηκών, τα άρθρα 137 και επέκεινα της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας -αυτό μάλιστα επιβεβαιώθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας που τελεί υπό επικύρωση- διαθέτουν νομικά μέσα που επιτρέπουν την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού δικαίου.Concerning learning, and more generally, the issues associated with enterprises, I suggest handing the matter over to the social partners who, we constantly need to be reminded, have the legal instruments for constructing European social law under the current treaties, in Article 137 and subsequent articles of the Treaty establishing the European Community, as confirmed by the Treaty of Lisbon currently in the process of being ratified.
41χώρες και διεθνείς οργανισμούς διαρκούντος του τρέχοντος έτους και επέκεινα .41with third countries and international organisations during this year and beyond .
ελπίζει ότι η προσέγγιση αυτή δεν θα παραμείνει μεμονωμένη περίπτωση αλλά ότι θα αποτελέσει μέρος μηχανισμού που θα προσφέρει στην κοινωνία των πολιτών και στα δημοκρατικά θεσμικά όργανα της Ευρώπης και της Αφρικής τη δυνατότητα να συμμετέχουν, όπως ζητείται στο προαναφερθέν κοινό έγγραφο της Επιτροπής και της Γραμματείας του Συμβουλίου με τίτλο Επέκεινα της Λισαβόνας: Για την ευόδωση της στρατηγικής σύμπραξης ΕΕ-Αφρικής· ζητεί από την Επιτροπή να κινήσει διαδικασία διαπραγματεύσεων με τα κοινοβούλια και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τους ρόλους τους στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της κοινής στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής·Hopes that such an approach will not remain an isolated case but will form part of a mechanism enabling civil society and democratic institutions in Europe and Africa to participate, as called for in the abovementioned Commission/Council Secretariat Joint Paper Beyond Lisbon: Making the EU-Africa Strategic Partnership Work; requests that the Commission set in motion a process of negotiation with parliaments and civil society actors regarding their roles in implementing and monitoring the Joint EU-Africa Strategy
Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κατάστασης του Ιράκ σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και επέκεινα, η ΕΕ δεν μπορεί να συνεχίσει να παραμένει ως επί το πλείστον στο περιθώριο.Taking into account the impact of the Iraqi situation on the entire Middle East and beyond, the EU cannot continue to stay for the most part relatively on the margins.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει στρατιωτική επιχείρηση προς στήριξη των αποφάσεων ‧ , ‧ και ‧ του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (Atalanta) κατά τρόπο σύμφωνο προς τη δράση που επιτρέπεται σε περίπτωση πειρατείας κατ’ εφαρμογήν των άρθρων ‧ και επέκεινα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, που υπεγράφη στο Montego Bay στις ‧ Δεκεμβρίου ‧ (Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας) και μέσω ιδίως δεσμεύσεων με τρίτα κράτη προκειμένου να συμβάλειThe European Union (EU) shall conduct a military operation in support of Resolutions ‧ , ‧ and ‧ of the United Nations Security Council (UNSC), in a manner consistent with action permitted with respect to piracy under Article ‧ et seq. of the United Nations Convention on the Law of the Sea signed in Montego Bay on ‧ December ‧ (hereinafter referred to as the United Nations Convention on the Law of the Sea) and by means, in particular, of commitments made with third States, hereinafter called Atalanta in order to contribute to
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εξωτερικές όψεις της πολιτικής για τα δικαιώματα του ανθρώπου : από τη Ρώμη στο Μάαστριχτ και επέκειναThe European Union and the external dimension of human rights policy : from Rome to Maastricht and beyond
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εξωτερικές όψεις της πολιτικής για τα δικαιώματα του ανθρώπου : από τη Ρώμη στο Μάαστριχτ και επέκειν αThe European Union and the external dimension of human rights policy : from Rome to Maastricht and beyond
Οι πολίτες κατανόησαν ότι έχουν δεσμευθεί σε μια ιστορική διαδικασία, σε μια διαδικασία που αξίζει την αμέριστη συμμετοχή μας, γιατί είναι η μοναδική εναλλακτική λύση για το έτος 2000 και επέκεινα.People were fully aware of the fact that they were engaged in a historic process, a process which deserved our getting deeply involved in it, because this is the only alternative for the year 2000 and beyond.
Στις 22 Νοεμβρίου η Επιτροπή υιοθέτησε ανακοίνωση με τίτλο « Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα δικαιώματα του ανθρώπου : από τη Ρώμη στο Μάαστριχτ και επέκεινα » ( ' ) .On 22 November the Commission adopted a communication entitled ' The European Union and human rights : from Rome to Maastricht and beyond ' . '
έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο της Επιτροπής και της Γραμματείας του Συμβουλίου της ‧ης Ιουνίου ‧ με τίτλο Επέκεινα της Λισαβόνας για την ευόδωση της στρατηγικής σύμπραξης ΕΕ-Αφρικής (SEChaving regard to the Commission/Council Secretariat Joint Paper of ‧ June ‧ entitled Beyond Lisbon: making the EU-Africa strategic partnership work (SEC
Η φράση αυτή θίγει εύστοχα την κατάσταση, εάν πιστέψει κανείς πως θα μπορούσε απλά να το επεκείνει, όπως καταγράφηκε κάποτε στο Εδιμβούργο.It is appropriate here if people believe, as someone once wrote in Edinburgh, that the matter can simply be prolonged.
χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας ΦΠΑ και του κανονισμού για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ, προκειμένου να επιταχυνθεί η συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ενδοκοινοτικές συναλλαγές από το ‧ και επέκεινα, και προτρέπει το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως τα προταθέντα μέτρα·Welcomes the Commission's proposals for amendment of the VAT Directive and of the VAT Administrative Cooperation Regulation designed to speed up the collection and exchange of information on intra-Community transactions from ‧ onwards, and urges the Council to adopt the proposed measures quickly
Η διεθνής πανεπιστημιακή συνεργασία θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί για την ΕΕ σημαντικό μέσο στήριξης των προσπαθειών εκσυγχρονισμού που καταβάλλουν οι εταίροι της, δεδομένου ότι προσφέροντας τη δυνατότητα διαρθρωμένων συμπράξεων μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ΕΕ και τρίτων χωρών, η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία τοπικών υποδομών- εντός καθώς και επέκεινα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- στη διατήρηση εξειδικευμένου πανεπιστημιακού προσωπικού, και στην εντατικοποίηση των διεθνών πανεπιστημιακών ανταλλαγών και της διεθνούς πανεπιστημιακής κινητικότηταςInternational academic cooperation should continue to be an important means for the EU to support the modernisation efforts of its partners, since by offering structured partnerships between higher education institutions from the EU and third countries, the EU can contribute to building local capacities- both within and beyond higher education institutions- retain qualified university staff, and enhance international academic exchanges and mobility
έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο Από το Κάιρο στη Λισαβόνα – Η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής, (COM‧) και το κοινό έγγραφο της Επιτροπής και της Γραμματείας του Συμβουλίου Επέκεινα της Λισαβόνας: Για την ευόδωση της στρατηγικής σύμπραξης ΕΕ-Αφρικής (SEChaving regard to the Commission Communication to the Council and the European Parliament entitled From Cairo to Lisbon- The EU-Africa Strategic Partnership (COM‧) and to the Commission/Council Secretariat Joint Paper Beyond Lisbon, Making the EU-Africa Strategic Partnership work (SEC
Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης , ο κ . Rabuka τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένω σης και των κρατών ΑΚΕ και εξέφρασε την ευχή να επεκταθεί και να ενισχυθεί η εταιρική αυτή σχέση ενόψει του 2000 και επέκεινα ' επίσης υπενθύμισε την ανάγκη ταχείας επικύ ρωσης της τέταρτης αναθεωρημένης Σύμβασης της Λομέ και του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Νότιας Αφρικής .The Protocol governing South Africa ' s acces sion to the revised Lomé IV Convention was formally adopted , as were conclusions regarding Somalia and a declaration calling for resolution of the conflict in Zaire . At the opening cere mony Mr Rabuka emphasised the importance of cooperation between the European Union and the ACP States and expressed the hope that this partnership would continue to grow in strength to the year 2000 and beyond .
ζητεί, μεριμνώντας για την εξασφάλιση μιας συνεκτικής προσέγγισης στην αξιολόγηση των διαρθρωτικών ταμείων γενικά, να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις μελλοντικές εκ των προτέρων, ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις, για τις περιόδους προγραμματισμού ‧-‧, ‧-‧ και επέκεινα·Calls, in the interests of ensuring a coherent approach to Structural Fund evaluation in general, for the conclusions of the Court's special report to be taken into account for future ex ante, mid-term and ex post evaluations for the ‧-‧, ‧-‧ and subsequent programming periods
έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο της Γραμματείας της Επιτροπής και της Γραμματείας του Συμβουλίου, της ‧ης Ιουνίου ‧, με τίτλο Επέκεινα της Λισαβόνας: για την ευόδωση της στρατηγικής σύμπραξης ΕΕ-Αφρικής (SEChaving regard to the Commission/Council Secretariat Joint Paper of ‧ June ‧ entitled Beyond Lisbon: making the EU-Africa Strategic Partnership work (SEC
λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ του ‧ και επέκεινα, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) της ΕΕ έχει αναλάβει τις αποστολές που ορίστηκαν στο Petersberg το ‧, ήτοι την ειρήνευση, την προστασία των αμάχων και την προστασία της ανθρωπιστικής βοήθειαςwhereas, since the ‧ Treaty of Amsterdam, the EU's European Security and Defence Policy (ESDP) has had the tasks, laid down in Petersberg in ‧, of peacekeeping, protection of civilians and protection of humanitarian assistance
εκτιμώντας ότι η ΕΕ εμμένει στην ανάγκη και έχει σαφώς συμφέρον να σημειωθεί πρόοδος στην κατεύθυνση μεγαλύτερης σταθερότητας και βελτίωσης του επιπέδου της οικονομικής, δημοκρατικής και ανθρώπινης ανάπτυξης και της ανθρώπινης ασφάλειας σε όλη την Κεντρική Ασία και πρέπει πάντα να τηρεί τη δέσμευσή της για ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε όλες τις συμφωνίες με τρίτα κράτη και προώθηση της δημοκρατίας μέσω συνεκτικών πολιτικών και με τη χρησιμοποίηση των πλέον κατάλληλων μέσων για αυτούς τους σκοπούς· εκτιμώντας ότι αυτό θα διασφαλίσει την αξιοπιστία της και τελικά θα την αναδείξει σε ολοένα αποτελεσματικότερο παράγοντα έναντι της περιφέρειας, και επέκειναwhereas the EU insists on the need for, and has a clear interest in seeing progress towards, greater stability and rising levels of economic, democratic and human development and human security throughout Central Asia and must always uphold its commitment to mainstream human rights in all agreements with third states and to promote democracy through coherent policies and the use of the means best suited for those purposes; whereas this will safeguard its credibility and ultimately contribute to making it an increasingly efficient player vis-à-vis the region, as well as beyond
διευκρινίζεται το θέμα των εδαφικών περιορισμών του εγχώριου φορέα ώστε να μην χρειαστεί να μπουν περιορισμοί στις δημόσιες μεταφορικές υπηρεσίες που παρέχονται επέκεινα των διοικητικών ορίων, πράγμα που θα ήταν εις βάρος του συμφέροντος των επιβατών·Clarification of the issue of territorial restriction on an internal operator to avoid having to restrict public transport services which cross the borders of administrative territories, contrary to the interests of passengers
Η έκθεση Bourlanges περιέχει από την παράγραφο 24 και επέκεινα συγκεκριμένες και καθαρές προτάσεις για την ανακοπή της ολισθηρής πορείας.Paragraph 24 of the Bourlanges report contains specific and unambiguous proposals to check this slippery slide.
Η παρούσα ανακοίνωση ακολουθεί τη γραμμή των παλαιότερων ανακοινώσεων της Επιτροπής για αυτά τα θέματα και, ιδίως, των ανακοινώσεων του Μαϊου 1995 σχετικά με την ενσωμάτωση και τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών στις συμφωνίες της Κοινότητας με τις τρίτες χώρες, του Νοεμβρίου 1995 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εξωτερικές όψεις της πολιτικής για τα δικαιώματα του ανθρώπου, «Από τη Ρώμη στο Μάαστριχτ και επέκεινα», και του Μαρτίου 1996 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις συγκρούσεις στην Αφρική, «Αποκατάσταση της ειρήνης, αποτροπή των συγκρούσεων και άλλων προβλημάτων».This communication follows the same lines as previous communications from the Commission on these issues, particular that of May 1995 on the inclusion and respect for democratic principles in agreements between the Community and third countries. It is also along the same lines as the November 1995 communication on the European Union and the external dimension of its human rights policy entitled 'From Rome to Maastricht and beyond', as well as the March 1996 communication on the European Union and the issue of conflicts in Africa: 'Peace-building, conflict prevention and beyond'.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 27 φράσεις που ταιριάζουν φράση επέκεινα.Βρέθηκαν σε 0,436 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.