προφορά: IPA: e.pis.ti.mo.ɲi.ˈkos e.pis.ti.mo.ni.ˈkos

Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • scientific         
    (adjv   )

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "επιστημονικός", μεταφραστική μνήμη

add example
Για το λόγο αυτό, η γαλλική κυβέρνηση δημιούργησε τη Γαλλική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας των τροφίμων για μια καλύτερη επιστημονική αξιολόγηση των διατροφικών κινδύνων.To this end, the French government has established the French food safety agency in order to make a better scientific assessment of the risks from food.
Ως έχει η κατάσταση, η συμπερίληψη του ερυθρού τόννου στο Παράρτημα Ι θα συνιστούσε σοβαρό προηγούμενο παράβλεψης της ανάγκης, πρώτον, για μια επιστημονική βάση για την ανακοίνωση των περιορισμών και, δεύτερον, για μια ισορροπία μεταξύ των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών πυλώνων.This being so, to include Atlantic bluefin tuna in Appendix I would constitute a serious precedent of ignoring the need for: first, a scientific basis for the announcement of restrictions; and second, a balance between the environmental, economic and social pillars.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤOY OF Doxazosin “ Winthrop ” ‧ mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης και σχετικές ονομασίες (βλέπε παράρτημα IOVERALL SUMMARY OF THE SCIENTIFIC EVALUATION OF Doxazosin Winthrop ‧ mg prolonged release tablets and associated names (see Annex I
Με την ανάπτυξη μιας κοινωνίας της γνώσης, ενισχύεται επίσης ο ρόλος της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας, οι οποίες οδηγούν σε οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.With the development of a knowledge-based society, the role of scientific research and innovation is also being enhanced, these leading to economic growth and competitiveness.
Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου, τα δύο μέρη συνεργάζονται για να μελετήσουν σε μεγαλύτερο βάθος ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την εξέλιξη της κατάστασης των πόρων στις αλιευτικές ζώνες της Γουινέας-Μπισσάου· για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιείται ετησίως τουλάχιστον μία συνεδρίαση της κοινής επιστημονικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ της συμφωνίαςDuring the period covered by this Protocol, the two Parties shall cooperate to develop certain issues relating to the state of resources in Guinea-Bissau fishing zones; to this end a Joint Scientific Committee shall meet at least once a year, in accordance with Article ‧ of the Agreement
Σχετικά με τις επιστημονικές συμβουλές στον τομέα της αλιείας, η Επιτροπή λαμβάνει δύο πρωτοβουλίεςRegarding scientific advice on fisheries, the Commission is taking two initiatives
Έσοδα που παρέχονται από τα κράτη που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας και προορίζονται να καλύψουν τις δαπάνες που καταλογίζονται στον τίτλο ‧ και στα κεφάλαια ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ και ‧ ‧ της κατάστασης δαπανών του τμήματος ‧ ΕπιτροπήRevenue from States taking part in European cooperation in the field of scientific and technical research and intended to cover expenditure entered in Title ‧ and Chapters ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧ of the statement of expenditure in Section ‧ Commission
έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής για τα καταναλωτικά προϊόντα (ΕΕΚΠ) σχετικά με την ασφάλεια των νανοϋλικών στα καλλυντικά προϊόνταhaving regard to the opinion of the Scientific Committee on Consumer Products (SCCP) on the safety of nanomaterials in cosmetics
Η οδηγία ‧/‧/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς υποχρεώνει τις εγκαταστάσεις πειραματισμού να δηλώνονται στα μητρώα της εθνικής αρχήςDirective ‧/‧/CEE on the protection of animals used for experimental and other scientific purposes requires user establishments to be registered with the national authority
Βελτιστοποίηση της χρήσης και αναβάθμιση των σημαντικότερων υποδομών έρευνας που υπάρχουν στην Ευρώπη, και δημιουργία, σε όλα τα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας, νέων υποδομών έρευνας πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αναγκαίων για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής επιστημονικής κοινότητας στην πρωτοπορία των εξελίξεων στον χώρο της έρευνας, και ικανών να ενισχύσουν τη βάση γνώσεων και την τεχνολογική τεχνογνωσία της βιομηχανίαςOptimising the use and development of the best research infrastructures existing in Europe, and helping to create in all fields of science and technology new research infrastructures of pan-European interest needed by the European scientific community to remain at the forefront of the advancement of research, and able to help industry to strengthen its base of knowledge and its technological know-how
Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαφόρων κατηγοριών σκαφών μπορεί επίσης να υφίσταται αναθεώρηση με κοινή συμφωνία των μερών, τηρούμενης κάθε ενδεχόμενης σύστασης της επιστημονικής συνεδρίασης ως προς τη διαχείριση των αποθεμάτων, τα οποία, ενδεχομένως, θίγονται από την εν λόγω ανακατανομήThe allocation of the fishing opportunities among different categories of vessels may also be reviewed by mutual agreement between the parties, provided that any changes comply with any recommendations made by the scientific meeting regarding the management of stocks liable to be affected by such redistribution
Υπήρξε διατλαντική συμφωνία στην πρόσφατη συνεδρίαση των υπουργών Περιβάλλοντος του Ομίλου των 8, όταν συμφώνησαν με την αξιολογημένη από ομοτίμους επιστημονική έκθεση 2 500 επιστημόνων από όλο τον κόσμο σύμφωνα με την οποία η αλλαγή του κλίματος που οφείλεται σε ανθρώπινη παρέμβαση επιταχύνεται και η αλλαγή του κλίματος έχει συνέπειες όχι μόνο στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη, στα παγκόσμια επίπεδα φτώχειας, στη διεθνή ασφάλεια και στον ενεργειακό εφοδιασμό.There was transatlantic accord at the recent G8 Environment Ministers' meeting, when they agreed with the peer-reviewed scientific report of 2 500 world scientists that human-induced climate change is accelerating and that climate change has consequences not only for the natural environment but also for economic growth and development, global poverty levels, international security and energy supplies.
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν περαιτέρω, στο πλαίσιο της στρατηγικής υγείας της ΕΕ, αφενός τις συνέργειες μεταξύ της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, ιδίως όσον αφορά νέα είδη έρευνας σε ιατρικούς τομείς οι οποίοι επί του παρόντος υποχρηματοδοτούνται, και αφετέρου την ανάπτυξη νέων ιατρικών τομέων και θεραπειών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση όλων σε αυτές τις θεραπείες, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση της υγείας των πολιτών της ΕΕ και να αυξήσει την αποδοτικότητα του συστήματος·Invites the Commission and the Member States further to explore, in the framework of the EU health strategy, the synergies between scientific and technological research, particularly as regards new kinds of research in medical areas that are currently underfunded, on the one hand, and the development of new medical sectors and therapies on the other, in order to make it possible for everyone to have access to these therapies as they can have a very positive impact on the health status of EU citizens and in terms of increasing the efficiency of the system
ότι αυτό το μέτρο είναι σύμφωνο με τη γνώμη της πολυκλαδικής επιστημονικής επιτροπής της ‧ης Απριλίου ‧, σύμφωνα με την οποία κανένα προϊόν δεν μπορεί να θεωρείται ασφαλές, εάν το υλικό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζελατίνης είναι δυνητικά μολυσματικόwhereas that is in conformity with the advice from the Multidisciplinary Scientific Committee of ‧ April ‧, according to which no production can be considered safe if the base material used for gelatin production is potentially infectious
διαφωνεί με τις επιστημονικά ατεκμηρίωτες προσπάθειες να παρουσιασθούν τα αποτελέσματα των μελετών για τις αιτίες και τα αποτελέσματα της αλλαγής του κλίματος ως αμφίβολα, αβέβαια ή αμφισβητήσιμα· κατανοεί, ωστόσο, ότι η επιστημονική πρόοδος ανέκαθεν σημαδευόταν από την αμφισβήτηση, από την προοδευτική εξάλειψη της αμφισβήτησης αυτής και από την αναζήτηση εξηγήσεων ή μοντέλων πέραν του εκάστοτε επικρατούντος επιστημονικού ρεύματος·Disagrees with scientifically unsubstantiated efforts to portray the results of studies into the causes and effects of climate change as doubtful, uncertain or questionable; understands, however, that scientific progress has always been marked by doubt, the progressive elimination of such doubt and the search for explanations or models beyond the current scientific mainstream
Οι υπήκοοι χωρών των οποίων η κυβέρνηση είναι διάδικος δύνανται να αποτελούν μέλη συμβουλευτικών ομάδων εμπειρογνωμόνων μόνον κατόπιν κοινής συμφωνίας των διαδίκων, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες, η ειδική ομάδα θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο η ανάγκη για εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσειςCitizens of parties to the dispute shall not serve on an expert review group without the joint agreement of the parties to the dispute, except in exceptional circumstances, when the panel considers that the need for specialized scientific expertise cannot be fulfilled otherwise
ότι με βάση τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες και δεδομένα μπορεί να επιτραπεί η χρήση των ενώσεων αιθυλοξυλιωμένο ‧-αμινοβενζοϊκό αιθύλιο, ‧-μεθοξυκινναμωμικό ισοπεντύλιο και ‧,‧-τριανιλινο-(p-καρβοon the basis of the latest scientific research and data, ethoxylated ethyl-‧-aminobenzoate, isopentyl-‧-methoxycinnamate, ‧,‧-trianilino-(p-carbo
Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει ένα εθνικό κέντρο αναφοράς που περιλαμβάνει την παροχή διαρκούς και εξειδικευμένης υποστήριξης προς τους επίσημους επιθεωρητές και την παροχή τεχνικής και επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνηςEach Member State shall appoint a national reference centre which will include the provision of permanent and competent support to official inspectors and to provide technical and scientific expert
Οι επικαιροποιημένες περιοδικές εκθέσεις για την ασφάλεια περιλαμβάνουν επιστημονική αξιολόγηση της σχέσης κινδύνου-οφέλους που συνεπάγεται το κτηνιατρικό φάρμακοThe periodic safety update reports shall include a scientific evaluation of the risk-benefit balance of the veterinary medicinal product
Αυτό που σήμερα έχουμε ενώπιον μας είναι το πρώτο κεφάλαιο, η καταγραφή της επιστημονικής γνώσης για αυτό το ζήτημα.What we have today is the first chapter, the placing on record of the state of scientific knowledge on this issue.
ότι επομένως, η επιστημονική κτηνιατρική επιτροπή έχει συστήσει παραμέτρους ασφαλείας για την παραγωγή των υλικών αυτών, τα οποία, κατά συνέπεια, θεωρούνται ασφαλήwhereas, consequently, the Scientific Veterinary Committee has recommended safety parameters for the production of those materials which are therefore considered to be safe
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις της CHMP, συμβουλευθείτε την επιστημονική συζήτηση (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δημόσια έκθεση αξιολόγησηςIf you want more information on the basis of the CHMP recommendations, read the Scientific Discussion (also part of the EPAR
Οι εμπειρογνώμονες θα συμπράξουν με τις εθνικές αρχές (που ορίζονται ή προσδιορίζονται από τα ενδιαφερόμενα κράτη σύμφωνα με το άρθρο ΙΙΙΙ της CTBT), για να κατανοήσουν τις υπάρχουσες ανάγκες και αντιλήψεις και για να βελτιωθεί η γνώση σχετικά με τα δεδομένα IMS και τα προϊόντα της IDC, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής τους χρήσης για μη στρατιωτικούς και επιστημονικούς σκοπούςThe experts will interact with the National Authorities (designated or set up by the States concerned pursuant to Article ‧ of the CTBT) to understand the current needs and perceptions, and to increase the awareness of IMS data and IDC products, including their potential use for civil and scientific purposes
Η επιστημονική ικανότητα και η ικανότητα στην τεχνολογία περιλαμβάνουν την κατανόηση των αλλαγών που προκαλούνται από τη δραστηριότητα του ανθρώπου και την ευθύνη του ως μεμονωμένου πολίτηCompetence in science and technology involves an understanding of the changes caused by human activity and responsibility as an individual citizen
η έκθεση της Επιτροπής, η οποία αναφέρεται στη δεύτερη αιτιολογική σκέψη και βασίζεται στη γνώμη της επιστημονικής κτηνιατρικής επιτροπής, συμπεραίνει ότι οι συνθήκες διαβίωσης των ορνίθων που εκτρέφονται τόσο στις συνηθισμένες, σήμερα, κλωβοστοιχίες όσο και σε άλλα συστήματα εκτροφής είναι ανεπαρκείς και ότι, σε αυτά, ορισμένες από τις ανάγκες τους δεν μπορούν να ικανοποιηθούν·The Commission report referred to in recital ‧, based on an opinion from the Scientific Veterinary Committee, concludes that the welfare conditions of hens kept in current battery cages and in other systems of rearing are inadequate and that certain of their needs cannot be met in such cages
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 8988 φράσεις που ταιριάζουν φράση επιστημονικός.Βρέθηκαν σε 2,433 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.