προφορά: IPA: e.pis.ti.mo.ɲi.ˈkos e.pis.ti.mo.ni.ˈkos

Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • scientific         
    (adjv   )

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "επιστημονικός", μεταφραστική μνήμη

add example
Με βάση τις βέλτιστες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, τα Μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής και, στη συνέχεια, η Γροιλανδία θεσπίζει τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης που κρίνει αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της αλιευτικής πολιτικής της ΓροιλανδίαςBased on the best scientific advice, the Parties shall consult each other within the Joint Committee and thereafter Greenland shall adopt such conservation and management measures as it deems necessary to achieve the objectives of the Greenland Fisheries Policy
προτείνει εν προκειμένω να συμπεριληφθεί το σχέδιο ανάπτυξης του κοινοτικού χώρου ως βάση σχεδιασμού, και οι διαθέσιμες μελέτες ESPON θα πρέπει να συμπεριληφθούν ως επιστημονικές βασικές πληροφορίες, προσανατολισμένες στον σχεδιασμό, σχετικά με την ανάπτυξη των μεταφορών·Suggests in this connection that the European Spatial Development Perspective (ESDP) should be included as a basis for planning and that the available ESPON studies should be included as scientific, planning-oriented background information on transport development
Θέλουμε μία διμερή σχέση σεβασμού και ειλικρίνιας με τον Καναδά, μέσα σε πλαίσια τήρησης των κανόνων του διεθνούς δικαίου, και γι'αυτό καταδικάσαμε έγκαιρα τη συμπεριφορά των καναδικών αρχών η οποία υποκινήθηκε από λόγους εσωτερικού πολιτικού συμφέροντος και χωρίς επιστημονική υποστήριξη.We want a relationship of mutual respect and cordiality with Canada within the standards of international law but we were right to condemn the conduct of the Canadian authorities motivated by the interest of domestic politics and not backed up scientifically.
Επί του θέματος αυτού θα πρέπει να αποφανθεί και η Επιστημονική Κτηνιατρική Επιτροπή, ενώ πρέπει να εξεταστούν και άλλες πτυχές, όπως αυτές του περιβάλλοντος, καθώς και οι συνθήκες εργασίες των εκτροφέων πουλερικών.The Scientific Veterinary Committee will have to give a ruling on this too, and other aspects will have to be considered such as environmental considerations and the working conditions of poultry farmers.
Στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ των επιστημόον και της πολιτιστικής παιδείας , διοργανώθηκε η τρίτη « Ευρωπαϊκή εβδομάδα επιστημονικής και τεχνολογικής παιδείας » 0 από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου , στην οποία δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία και στη βιομηχανική και εφαρ μοσμένη έρευνα .In the area of science and culture , the third European Week of Scientific Culture took place from 20 to 24 November , 3with the emphasis on applied industrial research and technology .
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συστάσεις της επιτροπής, συμβουλευθείτε την επιστημονική συζήτηση (συμπεριλαμβάνεται επίσης στην ευρωπαϊκή δημόσια έκθεση αξιολόγησηςIf you want more information on the basis of the CHMP recommendations, read the Scientific Discussion (also part of the EPAR
Σε ποια σημεία φαίνεται αυτό; Πρώτα απ' όλα, στο θέμα της επιστημονικής έρευνας. Το ψήφισμα ορίζει πως θα πρέπει να καθοριστούν απόλυτα όρια πριν από την έναρξη οποιασδήποτε νέας ερευνητικής εργασίας.Firstly, in the area of scientific research, the resolution envisages the setting of absolute limits before any new research work is undertaken, in other words an obscurantist moratorium on science.
Το κύριο αρχείο πλάσματος υπόκειται σε επιστημονική και τεχνική αξιολόγηση την οποία διενεργεί ο ΟργανισμόςThe Plasma Master File is subject to a scientific and technical evaluation carried out by the Agency
Κίνα διαθέτει το 36% των επιβεβαιωμένων παγκόσμιων αποθεμάτων σπάνιων γαιών και το 59% των εκτιμώμενων συνολικών αποθεμάτων και, ταυτόχρονα, προσπαθεί να συνάψει διμερείς συμφωνίες προκειμένου να εξασφαλίσει βεβαιωμένα αποθέματα σε ολόκληρο τον κόσμο. " βιομηχανία της ΕΕ δεν διαθέτει πρόσβαση ούτε σε σπάνιες γαίες ούτε σε πρώτες ύλες ούτε και στις ειδικές επιστημονικές και βιομηχανικές γνώσεις που χρειάζονται για την επεξεργασία τους.China possesses 36% of confirmed global reserves of rare earth elements and 59% of estimated total reserves and, at the same time, is endeavouring to conclude bilateral agreements in order to secure proven reserves throughout the world. EU industry lacks access both to rare earth elements as raw materials, and to the expert scientific and industrial knowledge needed to process them.
Οι πληροφορίες τις οποίες διαβίβασε η Αυστρία υποβλήθηκαν φυσικά για γνώμη στις τρεις επιστημονικές επιτροπές, που είχαν εξετάσει αρχικά την αίτηση αυτή· η Επιτροπή δεν έχει λάβει ακόμη την αξιολόγηση των εν λόγω επιτροπών.The information submitted by Austria was naturally presented to the three scientific committees which had dealt with the original application, for their comments, and the Commission has not yet received the committees' assessment of the information.
Απόφαση της Επιτροπής, της ‧ης Φεβρουαρίου ‧, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης ‧/‧/ΕΚ για την ίδρυση της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής ΑλιείαςCommission Decision of ‧ February ‧ amending Decision ‧/‧/EC establishing a Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries
Τα ζώα πρέπει να διατηρούνται σε κοινωνικά αρμονικές ομάδες εκτός εάν συντρέχουν λόγοι επιστημονικής σκοπιμότητας ή ευζωίας για την ατομική στέγασηAnimals should be kept in socially harmonious groups unless there are scientific or welfare justifications for single housing
Δεύτερον, η χρηματοδότηση επιστημονικής και τεχνικής έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εξαρτάται από απτά αποτελέσματα.Second, funding for scientific and technical research and development must be dependent on concrete results.
Πρώτον, είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις ότι οι ΓΤΟ είναι επικίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων.First of all, it is true that there is no scientific evidence that GMOs pose a hazard to human or animal health.
Τα συμπεράσματα της συνεδρίασης αυτής πρέπει να βασίζονται στην επιστημονική γνώση και την αρχή της προφύλαξης. " οικονομία δεν μπορεί να υπερισχύει έναντι της ασφάλειας των ανθρώπων. "EU transport ministers are meeting today to decide how to deal with the air transport situation. The conclusions of this meeting should be based on scientific knowledge and the precautionary principle.
Αφετέρου, θα ήθελα να υπογραμμίσω πως, παρά το γεγονός ότι αυτή η αλιευτική συμφωνία -όπως εξάλλου και όλες οι αλιευτικές συμφωνίες - είναι μία εμπορική συμφωνία, σέβεται τις αρχές της συνεργασίας και ανάπτυξης, κυρίως διότι χρηματοδοτεί δραστηριότητες όπως η επιστημονική έρευνα των αλιευτικών πόρων, οι υποτροφίες σπουδών, η προαγωγή του τοπικού αλιευτικού στόλου, προβλέποντας ακόμη την αύξηση από τρεις σε πέντε του αριθμού των ναυτικών που μπορούν να εργάζονται σε κοινοτικά πλοία, πέρα από την πρόβλεψη της επαγγελματικής επιμόρφωσης αυτών των ναυτικών.On the other hand, I should like to emphasise the fact that although this Fishing Agreement - as is the case of all fishing agreements - is a commercial agreement, it also respects the principles of co-operation and development, in particular because it finances activities such as scientific research into fish resources, bursaries, the promotion of the local fishing fleet, and it also increases from three to five the number of sailors who can sail on Community ships, in addition to providing for vocational training for those same sailors.
υπεύθυνη χρήση της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου σε αρμονία με τις θεμελιώδεις ηθικές αξίες: εκτίμηση, διαχείριση και ανακοίνωση αβεβαιοτήτων και κινδύνων·responsible use of scientific and technological progress, in harmony with fundamental ethical values: assessment, management and communication of uncertainty and risk
ΕΚΤΙΜΑ ότι η επιδίωξη των γενικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ενισχυθεί με τη σύσταση στρατηγικού πλαισίου για τον κατάλληλο συντονισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες, καθορίζοντας παράλληλα διαφοροποιημένες προτεραιότητες ανάλογα με το επίπεδο επιστημονικής και οικονομικής ανάπτυξης και τα τομεακά χαρακτηριστικά των χωρών αυτώνIS OF THE VIEW that the pursuit of the European Union's general objectives can be strengthened through a strategic framework for the appropriate coordination of its various scientific and technological cooperation activities with third countries, while setting priorities that are differentiated according to the level of scientific and economic development and sectoral characteristics of those countries
καλεί η Επιτροπή να αναδιατυπώσει τους κανόνες συμμετοχής, καθιερώνοντας την εξέταση της ενδιάμεσης επιστημονικής και τεχνικής αξιολόγησης των συνεχιζόμενων έργων, ως μόνιμη διαδικασία· καλεί την Επιτροπή να βρει τον κατάλληλο φορέα για την ενδιάμεση αξιολόγηση· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκδώσει γνωμοδότηση για αυτούς τους νέους κανόνες·Calls on the Commission to redraw the rules for participation, introducing access to mid-term scientific and technical evaluations of ongoing projects as a standard procedure; calls on the Commission to identify a suitable interim evaluation board; asks the Court of Auditors to publish an opinion on these new rules
Εκθέσεις της Επιστημονικής Επιτροπής Τροφίμων ( Τριακοστή πέμπτη σειρά )Reports of the Scientific Committee for Food ( Thirty-fifth series )
την ανάγκη εφαρμογής του προγράμματος πλαισίου με μέσα που θα επιτρέψουν τη δημιουργία της κρίσιμης μάζας εμπειρογνωμοσύνης και ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στις ερευνητικές δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή μετάβαση από το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο και διασφαλίζοντας τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων στην κοινοτική έρευνα, εφόσον πληρούται το κριτήριο της επιστημονικής αριστείαςthe need to implement the Framework Programme using instruments which are apt to achieve the critical mass of expertise and European added value in the research activities, while ensuring a smooth transition from the Sixth Framework Programme and safeguarding the possibility for all interested parties/entities to participate in Community research, provided the criterion of scientific excellence is fulfilled
Συγκροτείται επιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις ονομασίες προέλευσης, τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα, εφεξής καλούμενη η ομάδαA scientific group of experts, hereinafter referred to as the group, is hereby set up for designations of origin, geographical indications and traditional specialities guaranteed
Τα πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοι εξαιτίας της φθορίωσης του νερού είναι πέραν πάσης αμφιβολίας και η επιστημονική αντιπαράθεση και ανησυχία για την δημόσια υγεία ξεπροβάλλουν απειλητικά επί σειρά ετών σχετικά με το εν λόγω θέμαThe benefits and risks of water fluoridation are far from well established, and scientific controversy and health concerns have loomed over the issue for many years
1) Τη συμμετοχή της Κοινότητας αποκλειστικά σε σχέδια που έχουν υψηλές επιστημονικές δυνατότητες.1) The Community's involvement exclusively in projects with an extremely high scientific potential.
Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην εξασφάλιση ισόρροπης συμμετοχής στο πρόγραμμα όσον αφορά τις διάφορες περιφέρειες , τις χώρες υποδοχής , τα είδη και τα μεγέθη των πανεπιστημίων καθώς και τους επιστημονικούς κλάδους .These guidelines aim to ensure a balanced participation in the programme in terms of different regions , host countries , types and sizes of universities and disciplines .
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 11328 φράσεις που ταιριάζουν φράση επιστημονικός.Βρέθηκαν σε 1,567 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.