Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • Community legal system   

Παράδειγμα με ποινές "κοινοτική έννομη τάξη", μεταφραστική μνήμη

add example
Επιπλέον, κάθε περιορισμός στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών θα μπορεί να συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των γενικών αρχών δικαίου που διέπουν την κοινοτική έννομη τάξηIn addition, any restriction of the freedom to provide services should be permitted, by way of exception, only if it is consistent with fundamental rights which, as the Court of Justice has consistently held, form an integral part of the general principles of law enshrined in the Community legal order
Σύμφωνα με τον κανόνα που καθιέρωσε το Δικαστήριο στην απόφαση Francovich, ελλείψει κοινοτικής νομοθεσίας περί αποζημιώσεως, απόκειται στην εσωτερική έννομη τάξη κάθε κράτους μέλους ο καθορισμός των αρμόδιων δικαστηρίων και η ρύθμιση των δικονομικών λεπτομερειών σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα που έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση της πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων που αντλούν οι ιδιώτες από το κοινοτικό δίκαιοAccording to the rule established by the Court of Justice in the Francovich case law, in the absence of Community legislation concerning reparation, it is for the internal legal order of each Member State to designate the competent courts and lay down the detailed procedural rules for legal proceedings intended fully to safeguard the rights which individuals derive from Community law
Οι μικτές εταιρείες αλιείας εντάχθηκαν στην κοινοτική έννομη τάξη, στα πλαίσια της πολιτικής για τις διαρθρώσεις της αλιείας, το ‧, εδώ και δεκαπέντε χρόνια δηλαδή, και υπήρξαν χρήσιμο μέσον καθ' όλο αυτό το διάστημαJoint enterprises were incorporated into Community law within the fisheries structural policy in ‧ (i.e. fifteen years ago), and have proven to be a useful instrument throughout this period
Επιβάλλει το άρθρο ‧ της οδηγίας ‧/‧/ΕΚ (οδηγίας για την αδειοδότηση) την απευθείας εφαρμογή της οδηγίας αυτής από τις ‧ Ιουλίου ‧ στην εθνική έννομη τάξη και επιβάλλει στο κράτος μέλος που έχει χορηγήσει άδειες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης (περιλαμβανομένου του δικαιώματος εγκατάστασης δικτύων ή παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή του δικαιώματος χρήσης συχνοτήτων) την υποχρέωση προσαρμογής των αδειών αυτών στην κοινοτική ρύθμιση; Συνεπάγεται η υποχρέωση αυτή ότι είναι αναγκαίο να παραχωρούνται πράγματι οι συχνότητες που είναι απαραίτητες για την άσκηση της δραστηριότηταςWith effect from ‧ July ‧, does Article ‧ of Directive ‧/‧/EC (authorisation directive) render that directive directly effective in the internal legal order and oblige a Member State which has granted broadcasting rights (right to install networks or provide electronic communication services or the right to use frequencies) to bring them into line with Community rules; and does that entail the need actually to allocate the frequencies necessary for carrying on the activity in question
Όταν οι πράξεις που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα περιέχουν έννοιες ή αφορούν διαδικασίες που είναι χαρακτηριστικές της κοινοτικής έννομης τάξης, όπωςWhen the acts referred to in this Annex contain notions or refer to procedures which are specific to the Community legal order, such as
Το άρθρο ‧ ΕΚ αποτελεί έκφραση της δέσμευσης της κοινοτικής έννομης τάξης στην αρχή της ίσης μεταχείρισης και των μη διακρίσεων ... Η νομολογία του Δικαστηρίου είναι σαφής όσον αφορά τον ρόλο της ίσης μεταχείρισης και των μη διακρίσεων στην κοινοτική έννομη τάξηArticle ‧ EC is an expression of the commitment of the Community legal order to the principle of equal treatment and non-discrimination. ... The Court's case law is clear as regards the role of equal treatment and non-discrimination in the Community legal order
Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα), της ‧ης Ιανουαρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους- Οδηγία ‧/‧/ΕΚ- Κοινοτική πολιτική στον τομέα των υδάτων- Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίαςJudgment of the Court (Sixth Chamber) of ‧ January ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v Portuguese Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations- Directive ‧/‧/EC- Community policy in the field of water- Failure to transpose within the prescribed period
Η αρχή αυτή αποτελεί θεμελιώδη αρχή της κοινοτικής έννομης τάξηςThat principle ranks as a fundamental principle of Community law
Είναι η διάταξη του άρθρου ‧ της αποφάσεως της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της ‧ης Οκτωβρίου ‧, περί συμβολής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Αναπτύξεως (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας ΜΜΕ, υπέρ περιοχών που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς ‧ και ‧ στις Κάτω Χώρες, C ‧, ανεπιφύλακτη και επαρκώς ακριβής για να μπορεί να έχει απευθείας εφαρμογή εντός της εθνικής έννομης τάξεωςIs Article ‧ of the Commission Decision of ‧ October ‧ concerning a contribution from the European Regional Development Fund (ERDF) and the European Social Fund (ESF) for an operational programme within the framework of the SME Community initiative for the benefit of areas eligible under Objectives ‧ and ‧ in the Netherlands (C ‧) unconditional and sufficiently clear and precise to be directly applicable in the national legal order?
Το Συμβούλιο θεσπίζει τα μέτρα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς των εξόχως απόκεντρων περιοχών, χωρίς ωστόσο να υπονομεύεται η ακεραιότητα και η συνοχή της κοινοτικής έννομης τάξης, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής αγοράς και των κοινών πολιτικώνThe Council shall adopt the measures referred to in the second subparagraph taking into account the special characteristics and constraints of the outermost regions without undermining the integrity and the coherence of the Community legal order, including the internal market and common policies
Κατά την άποψή μου, έχει υποβάλει ευφυείς και ρεαλιστικές προτάσεις σχετικά με την ανάγκη τα όργανα που εκπροσωπούν την Ένωση να είναι περισσότερο προορατικά σε αυτήν τη διαδικασία του καθορισμού προτύπων που πρόκειται να ενσωματωθούν στην κοινοτική έννομη τάξη, και αφορούν επίσης τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας αυτών των ιδιωτικών οντοτήτων.In my view he has put forward intelligent and realistic proposals about the need for the institutions representing the Union to be more proactive in this process of setting standards which are to be incorporated into the Community legal order, also concerning the internal operating rules of those private entities.
" κοινοτική έννομη τάξη, που έχει ήδη δημιουργηθεί με συνθήκες που υπερισχύουν των εθνικών δικαιωμάτων, επιδιώκει τώρα να καταπιέσει περισσότερο και να καταστρέψει τα λεγόμενα δικαιώματα των κρατών μελών.The Community legal order, already set up with treaties that take precedence over national rights, now wants to be more and more oppressive and destructive of the said rights of the Member States.
Μπορεί να αναγνωριστεί ότι έχει άμεση εφαρμογή ή ότι αναπτύσσει άμεσο αποτέλεσμα, ως κοινοτικό δίκαιο, κατά την έννοια της πάγιας νομολογίας του Δικαστηρίου, το άρθρο ‧ της Συμβάσεως του Ώρχους, και ειδικότερα, η παράγραφος ‧ του άρθρου αυτού, η οποία έχει ενσωματωθεί στην κοινοτική έννομη τάξηIs it possible to recognise Article ‧ and in particular Article ‧ of the Aarhus Convention, which has become a part of Community law, as having the direct applicability or direct effect of Community law within the meaning of the settled case-law of the Court of Justice?
Ενώ ο ακριβής ορισμός των δημόσιων χώρων ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων εννόμων τάξεων, είναι σημαντικό να δώσει η κοινοτική νομοθεσία έναν όσο το δυνατόν ευρύτερο ορισμό στον όρο αυτόWhile the precise definition of public places will vary between jurisdictions, it is important that legislation define this term as broadly as possible
Σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας, οι διαδικασίες αυτές δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που διέπουν παρόμοιες διαδικασίες εσωτερικής έννομης τάξεως και δεν πρέπει να καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει η κοινοτική έννομη τάξηAccording to the principle of equivalence and effectiveness, these procedures must not be less favourable than those governing similar domestic actions, and that they should not render practically impossible or excessively difficult the exercise of rights conferred by Community law
Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, παραλείποντας να θεσπίσει εμπροθέσμως τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της οδηγίας ‧/‧/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ‧ης Οκτωβρίου ‧, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την εν λόγω οδηγίαDeclares that, by not adopting within the prescribed period, all of the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ establishing a framework for Community action in the field of water policy, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under that directive
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα για τη βελτίωση της νομοθεσίας δεν πρέπει να υπονομευθεί με σκοπό να επιτραπεί στην εκτελεστική εξουσία της Κοινότητας να νομοθετεί με μη δεσμευτικές πράξεις, υπονομεύοντας έτσι ενδεχομένως την κοινοτική έννομη τάξη, παρεμποδίζοντας τη συμμετοχή του δημοκρατικά εκλεγμένου Κοινοβουλίου και τον νομικό έλεγχο του Δικαστηρίου και στερώντας από τους πολίτες τη δυνατότητα χρήσης ενδίκων μέσωνwhereas the better-legislation agenda should not be subverted in order to allow the Community executive effectively to legislate by means of soft-law instruments, thereby potentially undermining the Community legal order, avoiding the involvement of the democratically-elected Parliament and legal review by the Court of Justice and depriving citizens of legal remedies
Ο πρώτος από αυτούς αποσκοπεί στο να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εντάσσει, χωρίς διαβουλεύσεις, στην κοινοτική έννομη τάξη, τις διατάξεις που αφορούν τα τεχνικά μέτρα για τα αλιευτικά εργαλεία και τον τρόπο χρησιμοποίησής τους, οι οποίες θεσπίζονται στο πλαίσιο των διεθνών επιτροπών αλιείας των οποίων συμβαλλόμενο μέρος είναι η Επιτροπή.The first is to authorize powers to be conferred on the Commission for incorporating, without consultation, in the Community legal order provisions concerning technical measures on fishing gear and its method of use adopted by international fisheries organizations to which the Community is a contracting party.
Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση προσβάλλει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, τα οποία προστατεύονται στο πλαίσιο των γενικών αρχών της κοινοτικής έννομης τάξεωςThe applicants submit that the contested decision infringes their fundamental rights guaranteed by the general principles of the Community legal order
Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα), της ‧ης Ιανουαρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους- Οδηγία ‧/‧/ΕΚ- Κοινοτική πολιτική στον τομέα των υδάτων- Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίαςJudgment of the Court (Sixth Chamber) of ‧ January ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v Italian Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations- Directive ‧/‧/EC- Community action in the field of water policy- Failure to transpose within the prescribed period
Γιατί μονάχα το τελευταίο εγγυάται την αυτοτέλεια και ενότητα της κοινοτικής εννόμου τάξεως.Because only the latter guarantees the independence and unity of Community law and order.
Μπορεί να γίνει δεκτό ότι το καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή, έτσι όπως εφαρμόζεται από την POMETON SpA, παραβιάζει τις αρχές της τελωνειακής πολιτικής της Κοινότητας, και ιδίως τις αρχές της γενικής και ειδικής νομοθεσίας αντιντάμπινγκ, καθώς και τις διατάξεις του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα [κανονισμός (ΕΚ) ‧/‧]; Ειδικότερα, ερωτάται αν το άρθρο ‧ του κανονισμού (ΕΚ) ‧/‧ πρέπει να ερμηνευθεί ως αρχή γενικού χαρακτήρα, εφαρμοστέα ως γενική ρήτρα της κοινοτικής έννομης τάξεως που εισάγει κανόνα δικαίου ισχύοντα ευθέως και στις σχέσεις μεταξύ των εθνικών αρχών και των φορολογουμένων και όχι μόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής του δασμού αντιντάμπινγκCan it be correctly held that the inward processing procedure, as implemented by Pometon S.p.A., can infringe the principles of the customs policy of the Community, and, in particular, those of the general and specific anti-dumping legislation, as well as those of the Community Customs Code (Regulation (EEC) No ‧/‧)?
Πιστεύουμε ότι αυτήν την στιγμή έφθασε πραγματικά η ώρα να αναλάβει τις ευθύνες της η Ευρωπαϊκή 'Ενωση και να προχωρήσει στην υιοθέτηση κοινής δράσης, που να περιλαμβάνει όχι απλώς ένα συντονιστή για το Κυπριακό, αλλά επίσης ιδέες για κάποια προγράμματα συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά -γιατί όχι- και μία πρόταση για λύση του Κυπριακού, η οποία να βασίζεται αφ'ενός μεν στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αφ'ετέρου δε στην κοινοτική έννομη τάξη, μία και η Κύπρος πρόκειται να προχωρήσει προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση.We believe that the time is now right for the European Union to assume its responsibilities and to embark on a joint action, which should include appointing a coordinator for Cyprus and developing ideas for a number of cooperation programmes to involve Greek and Turkish Cypriots, and also - why not - formulating a proposal for a solution to the Cyprus problem based on the resolutions of the United Nations and, in view of the fact that Cyprus is due to move towards accession to the European Union, on the Community legal order.
Στον βαθμό αυτόν, οι εν λόγω δύο διατάξεις θα αποτελέσουν μέρος της κοινοτικής έννομης τάξης κατά την προσχώρηση της ║ Κοινότητας στη Σύμβαση των ΑθηνώνTo that extent, those Articles will form part of the Community legal order when the ║ Community accedes to the Athens Convention
θεωρεί ότι η διαδικασία της προδικαστικής απόφασης αποτελεί ουσιώδη εγγύηση της συνοχής της κοινοτικής έννομης τάξης και της ενιαίας εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου·Considers that the preliminary ruling procedure is an essential guarantee of the coherence of the Community legal order and the uniform application of Community law
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 41377 φράσεις που ταιριάζουν φράση κοινοτική έννομη τάξη.Βρέθηκαν σε 7,023 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.