Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • Community legal system   

Παράδειγμα με ποινές "κοινοτική έννομη τάξη", μεταφραστική μνήμη

add example
Το άρθρο ‧ ΕΚ αποτελεί έκφραση της δέσμευσης της κοινοτικής έννομης τάξης στην αρχή της ίσης μεταχείρισης και των μη διακρίσεων ... Η νομολογία του Δικαστηρίου είναι σαφής όσον αφορά τον ρόλο της ίσης μεταχείρισης και των μη διακρίσεων στην κοινοτική έννομη τάξηArticle ‧ EC is an expression of the commitment of the Community legal order to the principle of equal treatment and non-discrimination. ... The Court's case law is clear as regards the role of equal treatment and non-discrimination in the Community legal order
Με τον πέμπτο λόγο ακυρώσεως η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές που ισχύουν στις έννομες τάξεις όλων των κρατών μελών και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κοινοτικής έννομης τάξεως, ήτοι την αρχή του προσωποπαγούς χαρακτήρα των ποινών, την αρχή της νομιμότητας και τη γενική αρχή του τεκμηρίου αθωότηταςIn its fifth plea the applicant claims that the contested decision infringes several essential principles that are recognised by all of the Member States and form an integral part of the Community legal order, namely the principle of the individual nature of penalties, the principle of legality and the general principle of presumption of innocence
Σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας, οι διαδικασίες αυτές δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που διέπουν παρόμοιες διαδικασίες εσωτερικής έννομης τάξεως και δεν πρέπει να καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει η κοινοτική έννομη τάξηAccording to the principle of equivalence and effectiveness, these procedures must not be less favourable than those governing similar domestic actions, and that they should not render practically impossible or excessively difficult the exercise of rights conferred by Community law
Έχει το άρθρο ‧ ΕK την έννοια ότι, κατά την εφαρμογή αυτής της διατάξεως από το εθνικό δικαστήριο, η απόδειξη της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ εναρμονισμένης πρακτικής και συμπεριφοράς στην αγορά πρέπει να προσκομίζεται και να εκτιμάται σύμφωνα με τους κανόνες του εθνικού δικαίου, υπό την προϋπόθεση, αφενός, ότι οι κανόνες αυτοί δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που αφορούν παρόμοια ένδικα βοηθήματα της εσωτερικής έννομης τάξεως και, αφετέρου, ότι δεν καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που χορηγεί η κοινοτική έννομη τάξηIs Article ‧ EC to be interpreted as meaning that, when a national court applies that provision, the evidence of a causal connection between concerted practice and market conduct must be adduced and appraised in accordance with the rules of national law, provided that those rules are not less favourable than the rules governing similar domestic actions and they do not make the exercise of the rights granted by Community law in practice impossible or excessively difficult?
Πρέπει η κοινοτική συμφωνία για την προστασία των ονομασιών οίνων, η οποία συνήφθη στις ‧ Νοεμβρίου ‧ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας (ΕΕ L ‧/‧) και αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που εμπίπτουν στον τομέα της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, να κηρυχθεί άκυρη και, ως εκ τούτου, μη παράγουσα αποτελέσματα στην κοινοτική έννομη τάξη, καθόσον δεν έχει κυρωθεί εκ μέρους εκάστου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, λαμβανομένης υπόψη και της υπ' αριθ. ‧/‧ γνωμοδοτήσεως του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά με την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής ΚοινότηταςIn view of what is said in opinion no ‧/‧ of the Court of Justice of the European Communities concerning the exclusive jurisdiction of the European Community, should the Community Agreement between the European Community and the Republic of Hungary on the protection and control of wine names of ‧ November ‧ (OJ ‧ L ‧), which specifies the protection of geographical names which have intellectual and commercial property significance, be declared invalid and of no effect within the Community legal order because the agreement itself has not been ratified by the individual Member States of the European Community?
Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η αρχή της ασφάλειας του δικαίου, η οποία αποτελεί μέρος της κοινοτικής εννόμου τάξεως, απαιτεί όπως η κοινοτική νομοθεσία είναι σαφής και ακριβής, η δε εφαρμογή της προβλέψιμη για τους υποκείμενους σaccording to the case-law of the Court of Justice, the principle of legal certainty, which is part of the Community legal order, requires that Community legislation must be clear and precise and its application foreseeable by individuals
Εφόσον, όπως φρονεί το παρόν δικαστήριο, δεν υπάρχουν κοινοτικοί κανόνες περί επιβολής κυρώσεων, μπορεί το δικαστήριο του κράτους μέλους να εφαρμόσει τους κανόνες της εσωτερικής έννομης τάξεως που επιτρέπουν, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, να κηρυχθούν άκυρες συμβάσεις αναθέσεως της τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή και πωλήσεως του παράγωγου προϊόντος, όπως τα άρθρα ‧ (παράνομη αιτία), ‧ (σύμβαση κατά καταστρατήγηση του νόμου) και ‧ (παράνομος λόγος) του ιταλικού αστικού κώδικα και τα άρθρα ‧ επ. του ιταλικού αστικού κώδικα περί εικονικότητας, σε περίπτωση που γίνεται δεκτό και αποδεικνύεται ότι παραβιάστηκαν οι προαναφερόμενες κοινοτικές αρχέςWhether, in the absence of Community provisions on sanctions, which this court has failed to find, the court of the Member State may apply rules of its own legal order which enable it to declare, their requirements being met, the annulment of the contracts of assignment for inward processing and of sale of the compensating product, such as Articles ‧ (illegality), ‧ (contract to evade the law) and ‧ (illegal motive) of the Italian Civil Code, and Article ‧ et seq. of the Italian Civil Code in respect of pretence, where infringement of the Community principles referred to above is established?
Το ζητούμενο που τίθεται επί τάπητος είναι να δούμε εάν, σε αυτή τη φάση της διαδικασίας, η συγκεκριμένη υπόθεση στοιχειοθετεί ή όχι παραβίαση των κανόνων της κοινοτικής έννομης τάξης.The problem lies in determining whether or not, at this stage of the process, this reference constitutes an infringement of Community law.
Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα), της ‧ης Ιανουαρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Πορτογαλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους- Οδηγία ‧/‧/ΕΚ- Κοινοτική πολιτική στον τομέα των υδάτων- Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίαςJudgment of the Court (Sixth Chamber) of ‧ January ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v Portuguese Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations- Directive ‧/‧/EC- Community policy in the field of water- Failure to transpose within the prescribed period
οι επίμαχοι κανονισμοί προσβάλλουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας, το οποίο αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που προστατεύεται από την κοινοτική έννομη τάξηinfringement of the right to property, a fundamental right protected by the Community order
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές διατάξεις σχετικά με την ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία πρέπει να συμμορφούνται προς τις θεμελιώδεις αρχές της κοινοτικής έννομης τάξης, το πρωτογενές δίκαιό της καθώς και με το πνεύμα της Πράξης του ‧· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους λόγους αυτούς, οι αρμόδιες εθνικές αρχές-νομοθετικές, διοικητικές και δικαιοδοτικές- όταν εφαρμόζουν και/ή ερμηνεύουν τις εθνικές τους διατάξεις σχετικά με την ευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία δεν μπορούν να μη λαμβάνουν υπόψη τις αρχές του κοινοτικού δικαίου σε θέματα εκλογών·whereas national provisions concerning the European electoral procedure must be in keeping with the fundamental principles of the Community legal system, Community primary law and the spirit and letter of the Act of ‧; whereas, therefore, the competent national legislative, administrative and judicial authorities, when applying and/or interpreting their national provisions on the European electoral procedure, cannot fail to take due account of the principles of Community electoral law
Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα), της ‧ης Ιανουαρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους- Οδηγία ‧/‧/ΕΚ- Κοινοτική πολιτική στον τομέα των υδάτων- Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίαςJudgment of the Court (Sixth Chamber) of ‧ January ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v Italian Republic (Failure of a Member State to fulfil obligations- Directive ‧/‧/EC- Community action in the field of water policy- Failure to transpose within the prescribed period
Όσον αφορά τις συμβάσεις με αξία μικρότερη από το κατώτερο όριο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, δυνάμει της νομολογίας του ΔΕΚ, τα άτομα δικαιούνται ουσιαστική δικαστική προστασία των δικαιωμάτων που αντλούν από την κοινοτική έννομη τάξηWith regard to contracts below the thresholds for application of the Public Procurement Directives it has to be taken into account that under ECJ case-law individuals are entitled to effective judicial protection of the rights they derive from the Community legal order
Αποτελεί η σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων σχετικά με τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, που υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις ‧ Οκτωβρίου ‧, όπως τροποποιήθηκε στη Χάγη στις ‧ Σεπτεμβρίου ‧, στην οποία αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΚ) ‧/‧, μέρος των κανόνων της κοινοτικής εννόμου τάξεως που έχει την αρμοδιότητα να ερμηνεύει το Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου ‧ ΕΚDoes the Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air, Signed at Warsaw on ‧ October ‧, as amended at The Hague on ‧ September ‧, to which Regulation (EC) No ‧/‧ refers, form part of the rules of the Community legal order which the Court of Justice has jurisdiction to interpret under Article ‧ EC?
Η επιτροπή αυτή ασφαλώς θα συμβάλει στην αύξηση της ασφάλειας και της συνεκτικότητας κατά την ενσωμάτωση του διεθνούς δικαίου στην κοινοτική έννομη τάξη.This committee will certainly contribute to greater certainty and coherence in the incorporation of international law into Community legislation.
Ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι άμεσο αποτέλεσμα οι προαναφερθείσες διατάξεις των εν λόγω συμφωνιών που υπογράφηκαν το ‧ και το ‧ με το Βασίλειο του Μαρόκου, μπορεί ένας Μαροκινός υπήκοος, εφόσον υπάγεται στην κατηγορία των εργαζομένων την οποία αφορούν οι εν λόγω διατάξεις που αποτελούν μέρος της κοινοτικής έννομης τάξης, να επικαλεστεί την απευθείας εφαρμογή της γενικής αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, την οποία εγγυώνται τα άρθρα ‧ της Συνθήκης ΕΚ και ‧ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών ΕλευθεριώνIrrespective of whether the provisions of the above-mentioned Agreements signed with the Kingdom of Morocco in ‧ and ‧ are directly effective, can a Moroccan national, provided that he falls within the category of workers within the meaning of these provisions in the Community legal order, invoke the direct applicability of the general principle of non-discrimination based on nationality enshrined in Article ‧ of the EC Treaty and Article ‧ of the European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms?
Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα), της ‧ης Οκτωβρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας (Παράβαση κράτους μέλους- Οδηγίες ‧/‧/ΕΚ, ‧/‧/ΕΚ και ‧/‧/ΕΚ- Κοινοτικοί σιδηρόδρομοι- Ανάπτυξη- Άδειες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων- Κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών, χρεώσεις για τη χρήση της υποδομής και πιστοποίηση ασφάλειας- Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίαςJudgment of the Court (Sixth Chamber) of ‧ October ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v Hellenic Republic (Failure by a Member State to fulfil its obligations- Directives ‧/‧/EC, ‧/‧/EC and ‧/‧/EC- Community's railways- Development- Licensing of railway undertakings- Allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification- Failure to transpose within the prescribed period
Ενώ ο ακριβής ορισμός των δημόσιων χώρων ποικίλλει μεταξύ των διαφόρων εννόμων τάξεων, είναι σημαντικό να δώσει η κοινοτική νομοθεσία έναν όσο το δυνατόν ευρύτερο ορισμό στον όρο αυτόWhile the precise definition of public places will vary between jurisdictions, it is important that legislation define this term as broadly as possible
Στο παρελθόν, οι ολιγωρίες στην μεταφορά του κοινοτικού δικαίου δεν είχαν τις συνέπειες που έχουν σε έναν ενιαίο οικονομικό χώρο όπου είναι αδιανόητο να μην υπάρχει στην ίδια χρονική στιγμή ενιαία έννομη κοινοτική τάξη.Negligence in transposing Community law in the past did not have the same repercussions as it has on a single economic area in which the idea of not having a uniform legal Community order at the same moment in time is inconceivable
Σε περίπτωση που, κατά την ολοκλήρωση των εν λόγω διαπραγματεύσεων, τα μέρη που συμμετέχουν στη Σύμβαση OSPAR καταλήξουν στη λήψη μιας απόφασης η οποία, ατά την κρίση της Επιτροπής, θα πρέπει να μεταφερθεί στην κοινοτική έννομη τάξη, η ίδια η Επιτροπή είναι εκείνη που οφείλει να καταρτίσει μια πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με σκοπό την υιοθέτηση της συγκεκριμένης απόφασης της OSPAR από την Κοινότητα.If, at the end of these negotiations, the parties to the OSPAR Convention were to adopt a decision which, in the Commission' s opinion, should be incorporated within Community law, the Commission would be responsible for preparing a proposal for a decision by the Council on the adoption by the Community of this OSPAR decision.
να αναγνωρίσει ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, παραλείποντας να θεσπίσει ή, εν πάση περιπτώσει, να κοινοποιήσει στην Επιτροπή εντός της ταχθείσας προθεσμίας τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της οδηγίας ‧/‧/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ‧ης Οκτωβρίου ‧, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την εν λόγω οδηγία·declare that, by failing to adopt all the laws, regulations and administrative provisions necessary to give effect to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and the Council of ‧ October ‧ establishing a framework for Community action in the field of water policy, or to inform the Commission thereof, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under that directive
Δεδομένου ότι κάθε κράτος μέλος έχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας καθώς και ότι ο κανονισμός Έμφαση στα δάση αποτελεί μέρος της κοινοτικής έννομης τάξης, ποια μέτρα θα λάβει η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τις διατάξεις του και ειδικά του ορισμού του δάσουςGiven that each Member State is obliged to comply with the requirements of existing legislation and that the Forest Focus Regulation forms part of Community legalisation, what measures does the Commission, as guardian of the Treaties, intend to take to ensure compliance with its provisions and in particular the definition of forest?
Επιπλέον, η εφαρμογή των γενικών κανόνων της πρότασης συγκρούεται με την εξωεδαφικότητα των τρίτων χωρών προορισμού οι οποίες δεν ανήκουν στην κοινοτική έννομη τάξηMoreover, the application of the proposal's general rules cannot be reconciled with the extraterritoriality of third States of destination, which do not fall within the Community's jurisdiction
Πιστεύουμε ότι αυτήν την στιγμή έφθασε πραγματικά η ώρα να αναλάβει τις ευθύνες της η Ευρωπαϊκή 'Ενωση και να προχωρήσει στην υιοθέτηση κοινής δράσης, που να περιλαμβάνει όχι απλώς ένα συντονιστή για το Κυπριακό, αλλά επίσης ιδέες για κάποια προγράμματα συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά -γιατί όχι- και μία πρόταση για λύση του Κυπριακού, η οποία να βασίζεται αφ'ενός μεν στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αφ'ετέρου δε στην κοινοτική έννομη τάξη, μία και η Κύπρος πρόκειται να προχωρήσει προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση.We believe that the time is now right for the European Union to assume its responsibilities and to embark on a joint action, which should include appointing a coordinator for Cyprus and developing ideas for a number of cooperation programmes to involve Greek and Turkish Cypriots, and also - why not - formulating a proposal for a solution to the Cyprus problem based on the resolutions of the United Nations and, in view of the fact that Cyprus is due to move towards accession to the European Union, on the Community legal order.
Δεν θεωρεί η Επιτροπή ότι ο υποχρεωτικός αυτός χωρισμός αποτελεί σαφή παραβίαση των αρχών της ισότητας και ισοτιμίας των φύλων και αντίκειται στις γενικές αρχές της κοινοτικής έννομης τάξηςDoes the Commission not consider this forced segregation to be in clear breach of the principles of gender equality and equal treatment, as well as being contrary to the general principles of Community law?
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 41377 φράσεις που ταιριάζουν φράση κοινοτική έννομη τάξη.Βρέθηκαν σε 9,919 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.