Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • Community legal system   

Παράδειγμα με ποινές "κοινοτική έννομη τάξη", μεταφραστική μνήμη

add example
Το άρθρο ‧ ΕΚ αποτελεί έκφραση της δέσμευσης της κοινοτικής έννομης τάξης στην αρχή της ίσης μεταχείρισης και των μη διακρίσεων ... Η νομολογία του Δικαστηρίου είναι σαφής όσον αφορά τον ρόλο της ίσης μεταχείρισης και των μη διακρίσεων στην κοινοτική έννομη τάξηArticle ‧ EC is an expression of the commitment of the Community legal order to the principle of equal treatment and non-discrimination. ... The Court's case law is clear as regards the role of equal treatment and non-discrimination in the Community legal order
Με τον πέμπτο λόγο ακυρώσεως η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση παραβιάζει θεμελιώδεις αρχές που ισχύουν στις έννομες τάξεις όλων των κρατών μελών και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κοινοτικής έννομης τάξεως, ήτοι την αρχή του προσωποπαγούς χαρακτήρα των ποινών, την αρχή της νομιμότητας και τη γενική αρχή του τεκμηρίου αθωότηταςIn its fifth plea the applicant claims that the contested decision infringes several essential principles that are recognised by all of the Member States and form an integral part of the Community legal order, namely the principle of the individual nature of penalties, the principle of legality and the general principle of presumption of innocence
Έχει το άρθρο ‧ ΕK την έννοια ότι, κατά την εφαρμογή αυτής της διατάξεως από το εθνικό δικαστήριο, η απόδειξη της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ εναρμονισμένης πρακτικής και συμπεριφοράς στην αγορά πρέπει να προσκομίζεται και να εκτιμάται σύμφωνα με τους κανόνες του εθνικού δικαίου, υπό την προϋπόθεση, αφενός, ότι οι κανόνες αυτοί δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που αφορούν παρόμοια ένδικα βοηθήματα της εσωτερικής έννομης τάξεως και, αφετέρου, ότι δεν καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που χορηγεί η κοινοτική έννομη τάξηIs Article ‧ EC to be interpreted as meaning that, when a national court applies that provision, the evidence of a causal connection between concerted practice and market conduct must be adduced and appraised in accordance with the rules of national law, provided that those rules are not less favourable than the rules governing similar domestic actions and they do not make the exercise of the rights granted by Community law in practice impossible or excessively difficult?
Σύμφωνα με την αρχή της ισοδυναμίας και της αποτελεσματικότητας, οι διαδικασίες αυτές δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκές από εκείνες που διέπουν παρόμοιες διαδικασίες εσωτερικής έννομης τάξεως και δεν πρέπει να καθιστούν πρακτικώς αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που απονέμει η κοινοτική έννομη τάξηAccording to the principle of equivalence and effectiveness, these procedures must not be less favourable than those governing similar domestic actions, and that they should not render practically impossible or excessively difficult the exercise of rights conferred by Community law
Πρέπει η κοινοτική συμφωνία για την προστασία των ονομασιών οίνων, η οποία συνήφθη στις ‧ Νοεμβρίου ‧ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας (ΕΕ L ‧/‧) και αφορά την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων που εμπίπτουν στον τομέα της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, να κηρυχθεί άκυρη και, ως εκ τούτου, μη παράγουσα αποτελέσματα στην κοινοτική έννομη τάξη, καθόσον δεν έχει κυρωθεί εκ μέρους εκάστου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, λαμβανομένης υπόψη και της υπ' αριθ. ‧/‧ γνωμοδοτήσεως του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά με την αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής ΚοινότηταςIn view of what is said in opinion no ‧/‧ of the Court of Justice of the European Communities concerning the exclusive jurisdiction of the European Community, should the Community Agreement between the European Community and the Republic of Hungary on the protection and control of wine names of ‧ November ‧ (OJ ‧ L ‧), which specifies the protection of geographical names which have intellectual and commercial property significance, be declared invalid and of no effect within the Community legal order because the agreement itself has not been ratified by the individual Member States of the European Community?
Εφόσον, όπως φρονεί το παρόν δικαστήριο, δεν υπάρχουν κοινοτικοί κανόνες περί επιβολής κυρώσεων, μπορεί το δικαστήριο του κράτους μέλους να εφαρμόσει τους κανόνες της εσωτερικής έννομης τάξεως που επιτρέπουν, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, να κηρυχθούν άκυρες συμβάσεις αναθέσεως της τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή και πωλήσεως του παράγωγου προϊόντος, όπως τα άρθρα ‧ (παράνομη αιτία), ‧ (σύμβαση κατά καταστρατήγηση του νόμου) και ‧ (παράνομος λόγος) του ιταλικού αστικού κώδικα και τα άρθρα ‧ επ. του ιταλικού αστικού κώδικα περί εικονικότητας, σε περίπτωση που γίνεται δεκτό και αποδεικνύεται ότι παραβιάστηκαν οι προαναφερόμενες κοινοτικές αρχέςWhether, in the absence of Community provisions on sanctions, which this court has failed to find, the court of the Member State may apply rules of its own legal order which enable it to declare, their requirements being met, the annulment of the contracts of assignment for inward processing and of sale of the compensating product, such as Articles ‧ (illegality), ‧ (contract to evade the law) and ‧ (illegal motive) of the Italian Civil Code, and Article ‧ et seq. of the Italian Civil Code in respect of pretence, where infringement of the Community principles referred to above is established?
Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η αρχή της ασφάλειας του δικαίου, η οποία αποτελεί μέρος της κοινοτικής εννόμου τάξεως, απαιτεί όπως η κοινοτική νομοθεσία είναι σαφής και ακριβής, η δε εφαρμογή της προβλέψιμη για τους υποκείμενους σaccording to the case-law of the Court of Justice, the principle of legal certainty, which is part of the Community legal order, requires that Community legislation must be clear and precise and its application foreseeable by individuals
να συμβάλει στην προοπτική της ενδεχόμενης αναθεώρησης του κανονισμού ‧/‧ για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), βάσει των εμπειριών της ομάδας εμπειρογνωμόνων της, ιδίως για τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση των κοινωνικοοικονομικών εταίρων, τη διευκόλυνση της υλοποίησης στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, την αύξηση της ευελιξίας των διαδικασιών εγκατάστασης, την αναφορά στα βασικά ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα που αφορούν ιδιαίτερα τη διασυνοριακή διάσταση (π.χ. διασυνοριακή υγεία), την πρόβλεψη μέτρων παροχής κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων νομικών, οικονομικών και χρηματοοικονομικών κινήτρων, είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο, και την προώθηση του συγκεκριμένου εργαλείου στην κοινοτική έννομη τάξη στην Ευρώπη·make its contribution with a view to a possible revision of Regulation (EC) No ‧/‧ on the EGTC, based on the experience of its Group of Experts, particularly with regard to greater integration of the socioeconomic partners, easier implementation at the external borders of the EU, greater flexibility in the installation procedures, a reference in the main European legislative texts particularly affected by the cross-border dimension (e.g. cross-border health), planning of stimulus measures, including legal, economic and financial stimuli, whether at European level or at national level, and promotion of this tool in the Community legislation in Europe
Το ζητούμενο που τίθεται επί τάπητος είναι να δούμε εάν, σε αυτή τη φάση της διαδικασίας, η συγκεκριμένη υπόθεση στοιχειοθετεί ή όχι παραβίαση των κανόνων της κοινοτικής έννομης τάξης.The problem lies in determining whether or not, at this stage of the process, this reference constitutes an infringement of Community law.
Καθιστά η ρητή αναφορά στα άρθρα ‧ και ‧ της Συμφωνίας ΔΠΙΤΕ, η οποία περιέχεται στην ‧η αιτιολογική σκέψη και στο άρθρο ‧ του κανονισμού ‧/‧, τη διάταξη του άρθρου ‧, παράγραφος ‧, που αναγνωρίζει το δικαίωμα των κρατών μελών που μετέχουν στην εν λόγω συμφωνία να προστατεύουν τις ομώνυμες ονομασίες, διάταξη απευθείας εφαρμοστέα στην κοινοτική έννομη τάξη, αν ληφθεί υπόψη η νομολογία του ΔικαστηρίουIs the effect of the express reference to Articles ‧ and ‧ of the TRIPS Agreement in recital ‧ in the preamble to and Article ‧ of Regulation No ‧/‧ to make the provision in Article ‧, which establishes the right of the States that are parties to that agreement to protect homonymous names, directly applicable within the Community legal order, in the light of the case-law of the Court of Justice?
Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα), της ‧ης Οκτωβρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Iρλανδίας (Παράβαση κράτους μέλους- Οδηγίες ‧/‧/ΕΚ, ‧/‧/ΕΚ και ‧/‧/ΕΚ- Κοινοτικοί σιδηρόδρομοι- Ανάπτυξη- Άδειες λειτουργίας των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων- Κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών, χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής και πιστοποίηση ασφαλείας- Μη μεταφορά των οδηγιών στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείας προθεσμίαςJudgment of the Court (Sixth Chamber) of ‧ October ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Failure of a Member State to fulfil obligations- Directives ‧/‧/EC, ‧/‧/EC and ‧/‧/EC- The Community's railways- Development- Licensing of railway undertakings- Allocation of infrastructure capacity, levying of charges for the use of infrastructure and safety certification- Failure to transpose within the prescribed period
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα για τη βελτίωση της νομοθεσίας δεν πρέπει να υπονομευθεί με σκοπό να επιτραπεί στην εκτελεστική εξουσία της Κοινότητας να νομοθετεί με μη δεσμευτικές πράξεις, υπονομεύοντας έτσι ενδεχομένως την κοινοτική έννομη τάξη, παρεμποδίζοντας τη συμμετοχή του δημοκρατικά εκλεγμένου Κοινοβουλίου και τον νομικό έλεγχο του Δικαστηρίου και στερώντας από τους πολίτες τη δυνατότητα χρήσης ενδίκων μέσωνwhereas the better-legislation agenda should not be subverted in order to allow the Community executive effectively to legislate by means of soft-law instruments, thereby potentially undermining the Community legal order, avoiding the involvement of the democratically-elected Parliament and legal review by the Court of Justice and depriving citizens of legal remedies
είναι η Σύμβαση της Ρώμης της ‧ης Οκτωβρίου ‧ για τα συγγενικά δικαιώματα, η Συμφωνία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS) και η Συνθήκη του ΠΟΔΙ για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα αμέσως εφαρμοστέες στην κοινοτική έννομη τάξηAre the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations of ‧ October ‧, the TRIPs Agreement (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) and the WIPO (World Intellectual Property Organisation) Treaty on Performances and Phonograms (WPPT) directly applicable within the Community legal order?
ότι ο σεβασμός που οφείλεται στα κεκτημένα δικαιώματα αποτελεί μία από τις γενικές αρχές του δικαίου που προστατεύει η κοινοτική έννομη τάξη-ότι, ως εκ τούτου, η εναρμόνιση της διάρκειας προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενών δικαιωμάτων δεν μπορεί να αποδυναμώσει την προστασία την οποία απολαύουν σήμερα οι δικαιούχοι στην Κοινότητα-ότι, προκειμένου να περιοριστούν στο ελάχιστο οι συνέπειες των μεταβατικών μέτρων και για να μπορέσει να λειτουργήσει στην πράξη η εσωτερική αγορά, συντρέχει λόγος να εναρμονιστούν οι διάρκειες προστασίας βάσει μεγάλων χρονικών περιόδωνWhereas due regard for established rights is one of the general principles of law protected by the Community legal order; whereas, therefore, a harmonization of the terms of protection of copyright and related rights cannot have the effect of reducing the protection currently enjoyed by rightholders in the Community; whereas in order to keep the effects of transitional measures to a minimum and to allow the internal market to operate in practice, the harmonization of the term of protection should take place on a long term basis
θεωρεί ότι η διαδικασία της προδικαστικής απόφασης αποτελεί ουσιώδη εγγύηση της συνοχής της κοινοτικής έννομης τάξης και της ενιαίας εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου·Considers that the preliminary ruling procedure is an essential guarantee of the coherence of the Community legal order and the uniform application of Community law
Πιστεύουμε ότι αυτήν την στιγμή έφθασε πραγματικά η ώρα να αναλάβει τις ευθύνες της η Ευρωπαϊκή 'Ενωση και να προχωρήσει στην υιοθέτηση κοινής δράσης, που να περιλαμβάνει όχι απλώς ένα συντονιστή για το Κυπριακό, αλλά επίσης ιδέες για κάποια προγράμματα συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά -γιατί όχι- και μία πρόταση για λύση του Κυπριακού, η οποία να βασίζεται αφ'ενός μεν στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, αφ'ετέρου δε στην κοινοτική έννομη τάξη, μία και η Κύπρος πρόκειται να προχωρήσει προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση.We believe that the time is now right for the European Union to assume its responsibilities and to embark on a joint action, which should include appointing a coordinator for Cyprus and developing ideas for a number of cooperation programmes to involve Greek and Turkish Cypriots, and also - why not - formulating a proposal for a solution to the Cyprus problem based on the resolutions of the United Nations and, in view of the fact that Cyprus is due to move towards accession to the European Union, on the Community legal order.
Επιπλέον, κάθε περιορισμός στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών θα μπορεί να συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των γενικών αρχών δικαίου που διέπουν την κοινοτική έννομη τάξηIn addition, any restriction of the freedom to provide services should be permitted, by way of exception, only if it is consistent with fundamental rights which, as the Court of Justice has consistently held, form an integral part of the general principles of law enshrined in the Community legal order
Δεδομένου ότι κάθε κράτος μέλος έχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας καθώς και ότι ο κανονισμός Έμφαση στα δάση αποτελεί μέρος της κοινοτικής έννομης τάξης, ποια μέτρα θα λάβει η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με τις διατάξεις του και ειδικά του ορισμού του δάσουςGiven that each Member State is obliged to comply with the requirements of existing legislation and that the Forest Focus Regulation forms part of Community legalisation, what measures does the Commission, as guardian of the Treaties, intend to take to ensure compliance with its provisions and in particular the definition of forest?
θεωρεί ότι, για να καταστεί αποκεντρωμένη και ώριμη η κοινοτική έννομη τάξη, οι εθνικοί δικαστές δεν πρέπει να περιθωριοποιούνται αλλά να τους ανατίθενται περισσότερες ευθύνες και να ενθαρρύνονται περαιτέρω στο ρόλο τους ως των πρώτων δικαστών του κοινοτικού δικαίου ως εκ τούτου υποστηρίζει ότι πρέπει να εξεταστεί ένα σύστημα πράσινου φωτός, στο πλαίσιο του οποίου οι εθνικοί δικαστές θα περιλαμβάνουν τις απαντήσεις που προτείνουν στα ερωτήματα που παραπέμπουν στο Δικαστήριο, το οποίο στη συνέχεια θα αποφασίζει εντός ταχθείσας προθεσμίας εάν θα αποδεχθεί την προτεινόμενη απόφαση ή εάν θα αποφανθεί το ίδιο, ενεργώντας ως εφετείο·Considers that, in a decentralised and mature Community legal order, national judges should not be marginalised but rather given more responsibility and further encouraged in their role as first judges of Community law; therefore urges consideration of a green light system whereby national judges could include their proposed answers to the questions they refer to the Court of Justice, which could then decide within a given period whether to accept the proposed judgment or whether to rule itself in the manner of an appellate court
Παράλληλα με την τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση των εδραιωμένων εθνικών πρακτικών και της οργάνωσης και λειτουργίας της έννομης τάξης των κρατών μελώνWhile respecting Community law, care should be taken to respect well established national arrangements and the organisation and working of Member States' legal systems
Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, παραλείποντας να θεσπίσει εμπροθέσμως τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη της οδηγίας ‧/‧/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ‧ης Οκτωβρίου ‧, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την εν λόγω οδηγίαDeclares that, by not adopting within the prescribed period, all of the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ establishing a framework for Community action in the field of water policy, the Federal Republic of Germany has failed to fulfil its obligations under that directive
Τέλος, η προσφεύγουσα θεωρεί ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε ότι η γνωστοίηση θα υπονομεύσει σοβαρώς τη μελλοντική διαδικασία λήψεως αποφάσεών της, εφόσον η έκθεση της οποίας ζητήθηκε η γνωστοποίηση δεν αφορά τον μελλοντικό τρόπο λήψεως αποφάσεων αλλά τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις ελήφθησαν εσφαλμένως στο παρελθόν, η δε διαφάνεια δεν μπορεί να εξομοιωθεί με αδικαιολόγητη εξωτερική πίεση και η ζητηθείσα γνωστοποίηση δεν έχει συνέπειες στη σταθερότητα της κοινοτικής έννομης τάξεωςFinally, the applicant considers that the Commission has not established that disclosure would seriously undermine its future decision-making process, since the report of which disclosure was requested does not relate to the way decisions will be taken in future but to the way in which they were wrongly taken in the past, transparency could not be equated to undue external pressure and the disclosure requested would have no impact on the stability of the Community legal order
Γιατί μονάχα το τελευταίο εγγυάται την αυτοτέλεια και ενότητα της κοινοτικής εννόμου τάξεως.Because only the latter guarantees the independence and unity of Community law and order.
Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα), της ‧ής Σεπτεμβρίου ‧, στην υπόθεση C-‧/‧: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (Παράβαση κράτους μέλους- Οδηγίες ‧/‧/EK και ‧/‧/ΕΚ- Κοινοτικοί σιδηρόδρομοι- Ανάπτυξη- Συνθήκες ομοιόμορφης, δίκαιης και άνευ διακρίσεων προσβάσεως στην υποδομή- Παροχή αδειών σε σιδηροδρομικές εταιρείες- Κοινό καθεστώς- Μη εμπρόθεσμη μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξηJudgment of the Court (Sixth Chamber) of ‧ September ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxembourg (Failure of Member State to fulfil obligations- Directives ‧/‧/EC and ‧/‧/EC- The Community's railways- Development- Fair, uniform and non-discriminatory access to the infrastructure- Licensing of railway undertakings- Common scheme- Failure to transpose within the period prescribed
1.ότι οι κοινοτικές Συνθήκες έχουν θεσπίσει μία νέα έννομη τάξη υπέρ της οποίας τα κράτη μέλη έχουν περιορίσει, σε τομείς που δεν έπαυσαν να επεκτείνονται, τα κυριαρχικά τους δικαιώματα;2.ότι ο έλεγχος που άρχισε τα τελευταία χρόνια να ασκείται από τα συνταγματικά δικαστήρια ως προς την ισχύ των κοινοτικών κανονιστικών πράξεων σε σχέση με τα αντίστοιχα συντάγματα των κρατών μελών εγκυμονεί κινδύνους για την ενιαία εφαρμογή και αρμονία του κοινοτικού δικαίου.Χρειάστηκαν 30 ολόκληρα χρόνια μέχρις ότου γίνει αποδεκτή και από το γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας, που ήταν χρονολογικά το τελευταίο στην τοποθέτησή του, η αρχή της υπεροχής του κοινοτικού επί του εσωτερικού δικαίου.It took three whole years for the principle of the supremacy of Community law over domestic law to be accepted by the French State Council, which was the last, chronologically, to put it in place. Nor did we manage to breathe a sigh of relief before the German Supreme Federal Constitutional Court made the decision, concerning the Treaty of Maastricht, to call this principle once again into even greater question throughout the nineties, this time from a different standpoint.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 41377 φράσεις που ταιριάζουν φράση κοινοτική έννομη τάξη.Βρέθηκαν σε 5,913 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.