Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • Community legal system   

Παράδειγμα με ποινές "κοινοτική έννομη τάξη", μεταφραστική μνήμη

add example
Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου , η αρχή της ασφάλειας του δικαίου , η οποία αποτελεί μέρος της κοι νοτικής εννόμου τάξεως , απαιτεί όπως η κοινοτική νομο θεσία είναι σαφής και ακριβής , η δε εφαρμογή της προ βλέψιμη για τους υποκείμενους σ ' αυτήν .( 2 ) According to the case law of the Court of Justice , the prin ciple of legal certainty , which is part of the Community legal order , requires that Community legislation must be clear and precise and its application foreseeable by indivi duals .
Εφόσον οι πράξεις που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα , περιλαμβάνουν έννοιες ή αφορούν διαδικασίες που είναι χαρακτηριστικές της κοινοτικής έννομης τάξης , όπως ,When the acts referred to in this Annex contain notions or refer to procedures which are specific to the Community legal order , such as :
Όσον αφορά τη σύμβαση τω ν Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας , η οποία υπογράφηκε στο Montego Bay στις 10 Δεκεμβρίου 1982 ( Σύμβαση του Montego Bay ) , αυτή υπογράφηκε από την Κοινότητα και εγκ ρίθηκε με την απόφαση 98 / 392 , με αποτέλεσμα να δεσμεύει την Κοινότητα , δεδομένου ότι οι διατάξεις της αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της κοινοτικής έννομης τάξεως .The United Nations Convention on the Law of the Sea , signed in Montego Bay on 10 December 1982 ( UNCLOS ) , has been signed by the Community and approved by Decision 98 / 392 , thereby binding the Community , and the provisions of that Convention accordingly form an integral part of the Community legal order .
Όσον αφορά το παραδεκτό του πρώτου λόγου ακυρώσεως , πρέπει να υπομνηστεί ότι το Πρωτοδικείο μπορεί να εξετάζει αυτεπαγγέλτως την παράβαση ουσιωδών τύπων και , ιδίως , των δικονομικών εγγυήσεων που παρέχει η κοινοτική έννομη τάξη ( βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της 7ης Μαΐου 1991 , C 291 / 89 , Interhotel κατά Επιτροπής , Συλλογή 1991 , σ .As regards the admissibility of the first plea , it must be pointed out that the Court may of its own motion consider the question of infringement of essential procedural requirements and , in particular , of the procedural guarantees conferred by Community law ( see Case C-291 / 89 Interhotel Commission [ 1991 ] ECR I-2257 ν , paragraph 14 ) .
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι , εφόσον η άσκηση εκ μέρους της Η . Νerkowska δικαιώματος αναγνωριζομένου από την κοινοτική έννομη τάξη επηρεάζει το δικαίωμά της για παροχή προβλεπόμενη από την εθνική νομοθεσία , η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως καθαρώς εσωτερικού χαρακτήρα και ως μη έχουσα κανένα σύνδεσμο με το κοινοτικό δίκαιο .It follows that a situation in which the exercise by Ms Nerkowska of a freedom accorded by Community law has an impact on her right to the payment of a benefit under national legislation cannot be considered to be a purely internal matter with no link to Community law .
Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι , αντιθέτως προς όσα ισχυρίζεται η Πορτογαλική Κυβέρνηση , η Συνθήκη ΕΚ δεν ανάγει την οικονομική και κοινωνική συνοχή σε θεμελιώδη αρχή της κοινοτικής εννόμου τάξεως , την οποία θα πρέπει κατά τρόπο απόλυτο να τηρούν τα κοινοτικά όργανα επί ποινή αυτεπάγγελτης ακυρότητας οποιουδήποτε μέτρου θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για ορισμένες λιγότερο ευνοημένες περιοχές της Κοινότητας .The Commission maintains that , contrary to what the Portuguese Republic claims , the EC Treaty does not set up economic and social cohesion as a fundamental principle of the Community legal order , compliance with which is absolutely binding on the institutions to the extent that any measure capable of having a negative impact on certain less-favoured areas of the Community is automatically void .
Εφόσον οι πράξεις που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα περιέχουν έννοιες ή αφορούν διαδικασίες που είναι χαρακτηριστικές της κοινοτικής έννομης τάξης , όπως :When the acts referred to in this Annex contain notions or refer to procedures which are specific to the Community legal order , such as
Οι εκδόσεις με τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία είναι , με την ¿ ; ξης σειρά , ο Πολιτικός χάρτης , η Γενική Έκθεση , οι Ευρωπαϊκές προοπτι κές , η « Κοινοτική έννομη τάξη » και το « Τριάντα έτη κοινοτικού δικαίου » , οι Συνθήκες και οι Βασικές στατιστικές .The greatest commercial successes were the Political Map , the General Report , European Perspectives , Community Legal Order , Thirty Years of Community Law , the Treaties and Basic Statistics ( in that order ) .
Συγκεκριμένα , το Δικαστήριο έκρινε ότι οι ιδιώτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να τυγχάνουν αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας των δικαιωμάτων που αντλούν από την κοινοτική έννομη τάξη , δεδομένου ότι το δικαίωμα για μια τέτοια προστασία αποτελεί τμήμα των γενικών αρχών του δικαίου οι οποίες απορρέουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών .Th e Cour t of Justice has held that individuals are entitled to effective judicial protection of the rights which they derive from the Community legal order , and that the right to such protection is one of the general principles of law stemming from the constitutional traditions common to the Member States .
Ωστόσο , στο αιτούν δικαστήριο εναπόκειται να επαληθεύσει ότι το εθνικό δικονομικό δίκαιο προστατεύει τα δικαιώματα που αντλούν από την κοινοτική έννομη τάξη οι χρήστες και οι ανταγωνιστές της επιχειρήσεως με σημαντική ( άλλοτε ) ισχύ στη σχετική αγορά , κατά τρόπο που να μην είναι λιγότερο ευνοϊκό ς απ ’ ό , τι αυτός που αφορά τη διασφάλιση παρεμφερών εσωτερικών δικαιωμάτων και δεν θίγει την αποτελεσματικότητα της έννομης προστασίας των εν λόγω χρηστών και ε πιχειρήσεων , την οποία εγγυάται το άρθρο 4 της οδηγίας αυτής .However , it is for the national court to ensure that national procedural law guarantees the safeguarding of the rights which users and undertakings in competition with an undertaking ( formerly ) having significant power on the relevant market derive from the Community legal order in a manner which is not less favourable than that in which comparable domestic rights are safeguarded and which does not prejudice the effectiveness of the legal protection of those users and undertakings guaranteed in Article 4 of that directive .
Η επιβολή μιας τέτοιας πρόσθετη ς προϋποθέσεως θα έθετε , ουσιαστικά , υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα αποζημιώσεως , το οποίο ευρίσκει έρεισμα στην κοινοτική έννομη τάξη .By this question , the Bundesgerichtshof asks whether the damage for which reparation may be awarded extends to harm sustained before a judgment is delivered by the Court finding that an infringement has been committed .
Το ζήτημα είναι πολύ απλό: εφόσον το ζήτημα δεν ρυθμίζεται από κάποια διάταξη της κοινοτικής νομοθεσίας, αυτό εντάσσεται, απλούστατα, στο πλαίσιο της εσωτερικής έννομης τάξης της Ελλάδας και ρυθμίζεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους.As this issue is not covered by a Community provision, it is solely a question of Greek national policy and is subject to Greek law.
Κατά πάγια νομολογία , ναι μεν εναπόκειται , ελλείψει κοινοτικής ρυθμίσεως , στην εσωτερική έννομη τάξη κάθε κράτους μέλους ο καθορισμός των δικονομικών λεπτομερειών σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα που έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση της πλήρους διασφαλίσεως των δικαιωμάτων που αντλούν οι ιδιώτες από το κοινοτικό δίκαιο , πλην όμως το δίκαιο αυτό επιβάλλει ορισμένα όρια στην αρμοδιότητα αυτή .Where Community legislation does not specifically provide for any penalty for an infringement or refers for that purpose to national legislation , Article 86 of the ECSC Treaty and Article 5 of the EC Treaty require the Member States to take all measures necessary to guarantee the application and effectiveness of Community law .
Ό δυαδισμός αυτός δέν ίσχύει στίς σχέσεις μεταξύ έννομης κοινοτικ ής τάξεως καί εθνικών δικαίων .This dualism is not appropri ate in the relations between the Community legal order and the national orders .
Επιπλέον, κάθε περιορισμός στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών θα μπορεί να συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των γενικών αρχών δικαίου που διέπουν την κοινοτική έννομη τάξηIn addition, any restriction of the freedom to provide services should be permitted, by way of exception, only if it is consistent with fundamental rights which, as the Court of Justice has consistently held, form an integral part of the general principles of law enshrined in the Community legal order
Πίσω από αυη ' ι η | φαινομενικά τιχιο απλή τοποθέηιση TOI ' προβλήματος , κρύβονται δέ · ο θεμελιώ δη ερωτήματα σχετικά με η ] δομή η | ; ΕΚ. η απάντηση στα οποία έμελλε να γίνει η λυόία λίθος n ) ç ύπαρξης η ] ς κοινοτικής έννομης ταξί ] ; :Concealed behind this apparently simple problem area are two fundamental questions underlying the construction of the Community , the answers to which were desti ned to become the acid test for the existence of the Com munity legal order , namely : ( i ) the direct applicability of Community law and
' Ο ρόλος πού επιφυλάσσεται στίς αρχές αυτές προέρχεται άπό τόν αναγκαστικά ατελή χαρακτήρα τής κοινοτικής έννομου τάξεως , όπωςThe Court has held that by virtue of this Article and ' the general principles to which this provision refers , Community responsibility dep ends on the coincidence of a set of condi tions as regards the unlawfulness of the acts alleged against the institu tions , the fact of damage and the existence of a direct link in the chain of causality between the wrongful act and the damage complained of ' .4
Από τη νομολογία αυτή προκύπτει ότι , ελλείψει κ οινοτικής ρυθμίσεως για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων εθνικών φόρων , στην εσωτερική έννομη τάξη κάθε κράτους μέλους απόκειται να ορίσει τα αρμόδια δικαστήρια και να θεσπίσει τους διαδικαστικούς κανόνες ασκήσεως των ενδίκων βοηθημάτων που αποσκοπούν στην κατοχύρωση της προστασίας των δικαιωμάτων τα οποία οι ιδιώτες αντλούν από το κοινοτικό δίκαιο , υπό την προϋπόθεση , αφενός , ότι οι κανόνες αυτοί δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που αφορούν παρόμοια βοηθήματα της εσωτερικής έννομης τάξεως και , αφετέρου , ότι δεν καθιστούν πρακτικά αδύνατη ή υπερβολικά δυσχερή την άσκηση των δικαιωμάτων που χορηγεί η κοινοτική έννομη τάξη 57 .It is clear from that caselaw that , in the absence of Community rules governing the refund of national charges levied though not due , it is for the domestic legal system of each Member State to designate the courts and tribunals having jurisdiction and to lay down the detailed procedural rules governing actions for safeguarding rights which individuals derive from Community law , provided , however , that such rules are not less favourable than those governing similar domestic actions and do not render virtually impossible or excessively difficult the exercise of rights conferred by Community law .
Κατά κανό να , η κοινοτική έννομη τάξη δεν ορίζει τις έννοιες του πρωτογενούς και του παράγωγου δικαίου βάσει μιας ή περισσοτέρων εθνικών έννομων τάξεων , εφόσον αυτό δεν προβλέπεται ρητώς 17 .The Community legal order does not , in principle , define concepts of primary and secondary law on the basis of one or more national legal systems unless there is express provision to that effect .
Η αύξηση αυτή οφείλεται ασφαλώς , τουλάχιστον ως ένα βαθμό , στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας που καθιερώθηκε στην κοινοτική έννομη τάξη και συνακόλουθα στη βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδικάζονται οι υποθέσεις .As regards the idea of setting up specialized courts , the Court of First Instance would point out that such a solution , which would entail considerable administrative and budgetary costs and does not really seem compatible with the concept of a Community judicature of general jurisdiction , does not appear desirable since it might jeopardize the unity not merely of that judicature but of its caselaw . The same reservation would not , however , apply to the setting up , if necessary , of specialized chambers within the Court of First Instance .
λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μολονότι πρόκειται να τεθεί σε ισχύ μόνο από την επόμενη νομοθετική περίοδο που θα αρχίσει το ‧, είναι, με βάση τη σημερινή κοινοτική έννομη τάξη, νομοθετική πράξη πρωτογενούς δικαίου, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έγινε άνευ όρων δεκτό από το Συμβούλιο και δημοσιεύτηκε κανονικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσηςwhereas, although it will not enter into force until the start of the next parliamentary term in ‧, the Statute for Members of the European Parliament is, as the Community legal system currently stands, an instrument of primary law, adopted by the European Parliament with the unconditional approval of the Council and duly published in the Official Journal of the European Union
Η κοινοτική έννομη τάξηEuropean Economy appears four times a year , in March , May , July and November .
2031 κοινοτική έννομη τάξη , κοινοτικό δίκαιο , κοινοτικό δίκαιο-εθνικό δίκαιο , υπεροχή του κοινοτικού δικαίουEC Directive , environmental policy , environmental protection , legislation , noise , noise level , noise pollution
Μπορεί να γίνει δεκτό ότι το καθεστώς της τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή, έτσι όπως εφαρμόζεται από την POMETON SpA, παραβιάζει τις αρχές της τελωνειακής πολιτικής της Κοινότητας, και ιδίως τις αρχές της γενικής και ειδικής νομοθεσίας αντιντάμπινγκ, καθώς και τις διατάξεις του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα [κανονισμός (ΕΚ) ‧/‧]; Ειδικότερα, ερωτάται αν το άρθρο ‧ του κανονισμού (ΕΚ) ‧/‧ πρέπει να ερμηνευθεί ως αρχή γενικού χαρακτήρα, εφαρμοστέα ως γενική ρήτρα της κοινοτικής έννομης τάξεως που εισάγει κανόνα δικαίου ισχύοντα ευθέως και στις σχέσεις μεταξύ των εθνικών αρχών και των φορολογουμένων και όχι μόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβολής του δασμού αντιντάμπινγκCan it be correctly held that the inward processing procedure, as implemented by Pometon S.p.A., can infringe the principles of the customs policy of the Community, and, in particular, those of the general and specific anti-dumping legislation, as well as those of the Community Customs Code (Regulation (EEC) No ‧/‧)?
Louis , Jean-Victor , 1990 : Π Η κοινοτική έννομη τάξη .Louis , J. V. : D The Community Legal Order ( second edition )
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 67121 φράσεις που ταιριάζουν φράση κοινοτική έννομη τάξη.Βρέθηκαν σε 8,277 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.