Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • a rolling stone gathers no moss   
    []
     
    A person who never stays in one place will never be wealthy.

Παράδειγμα με ποινές "λίθος κυλινδόμενος το φυκος ου ποιεί", μεταφραστική μνήμη

add example
Κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό από πολιτική άποψη μπορεί να αποτελέσει τη λυδία λίθο της πολιτικής ορθότητας και η κατάσταση μπορεί να καταλήξει σε αγώνα δρόμου για να αποδειχθεί ποιος διαθέτει τη μεγαλύτερη προθυμία να βρίσκεται με το μέρος οτιδήποτε καλού.Something which is politically trendy can become a litmus test for political correctness, and the situation can result in a race to see who is keenest to be on the side of everything that is good.
Ποιοι πρέπει να είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι αυτής της μελλοντικής οδηγίας; Θα πρέπει καταρχήν να βασίζεται τόσο στα άρθρα της Συνθήκης, που αναφέρονται στην εσωτερική αγορά, όσο και στα άρθρα που σχετίζονται με το περιβάλλον.What must the cornerstones of this forthcoming directive be? It must, in the first place, be based on the Treaty articles relating to both the internal market and the environment.
Ενιαίο νόμισμα, μάλιστα, αλλά γιατί; Για ποιό σκοπό; Εξ ου και το τελολογικό πρόβλημα.The single currency may be fine, but what is it for, what purpose does it serve?
Ως ημερομηνία πέραν της οποίας δεν θα αναληφθούν πλέον οι επιδοτήσεις επιτοκίων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), ορίζεται η ‧η Δεκεμβρίου ‧ ή η ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ‧ου ΕΤΑ, ανάλογα με το ποια είναι η μεταγενέστερηThe date beyond which the interest rate subsidies managed by the European Investment Bank (EIB) will not be committed, shall be set at ‧ December ‧ or the date of entry into force of the Tenth EDF, whichever is the later
Η πρωτοβουλ?α του Κοινοβουλ?ου για την απασχ?ληση δε?χνει σε ποιο βαθμ? τα μ?λη του επιθυμο?ν να δουν επιτ?λους την οικονομ?α στην υπηρεσ?α του ανθρ?που και ?χι το αντ?στροφο.Parliament's initiative with regard to employment shows to what point its Members are desirous of finally seeing the economy put back into the service of man and not the reverse.
Ως ημερομηνία πέραν της οποίας δεν θα αναληφθούν πλέον οι επιδοτήσεις επιτοκίων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για να χορηγήσει τους πόρους της επενδυτικής διευκόλυνσης με συμβατικούς όρους, ορίζεται η ‧η Δεκεμβρίου ‧ ή η ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ‧ου ΕΤΑ, ανάλογα με το ποια είναι η μεταγενέστερηThe date beyond which the interest rate subsidies managed by the European Investment Bank (EIB) to provide resources of the Investment Facility on concessional terms will not be committed, shall be set at ‧ December ‧ or the date of entry into force of the Tenth EDF, whichever is the later
Για ποιο λόγο τμήματα από τα κέρδη που προέκυψαν βορείως και νοτίως του Brenner δεν διοχετεύθηκαν στην κατασκευή μιας σήραγγας βάσεως που προβλεπόταν στις κατευθυντήριες γραμμές TEN που εγκρίθηκαν το ‧ και για ποιο λόγο το εν λόγω σχέδιο του ‧ου αιώνα, βασίζεται ακόμη σε διοικητική μέριμνα από τον ‧ο αιώναWhy have some of the profits made north and south of the Brenner Pass not been invested in the planned base tunnel included in the TEN guidelines adopted in ‧, and why is this ‧st-century project relying on ‧th-century logistics?
Ποιος θα αξιολογήσει τελικά το περί ου ο λόγος shortlisting; Πολύ συχνά την τελική αξιολόγηση την κάνουν αποκλειστικά άντρες.Who, in the end, is to evaluate the shortlist that has been mentioned? More often than not, it is exclusively men who carry out the final evaluation.
Ποιες κοινοτικές ενισχύσεις μπορούν να χορηγηθούν για την προώθηση εναλλακτικού σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης στην κοιλάδα του Sabor, το οποίο θα προστατεύει και θα αξιοποιεί τη φυσική, τοπιακή και πολιτιστική του κληρονομιά, χωρίς την κατασκευή του περί ου ο λόγος φράγματοςWhat Community support can be granted to promote an alternative sustainable development project for the Sabor valley, to protect and enhance its natural, landscape, and cultural heritage, without building the dam?
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ FORCALTONIN ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ουWHAT FORCALTONIN IS AND WHAT IT IS USED FOR
Λίγο πριν νυχτώσει, καθώς διέσχιζαν μια τεράστια νησίδα από φύκια σαργάσσο...... που σάλευαν και κινούνταν λες και ο ωκεανός ερωτοτροπούσε...... με κάτι απροσδιόριστο κάτω απο μια κίτρινη κουβέρτα...... στην μικρή πετονιά του πιάστηκε ένα δελφίνι...... και το ανέβασε στη βάρκαJust before it was dark, as they passed the great island of sargasso weed...... that heaved and swung as though the ocean were making love...... with something under a yellow blanket...... his small line had been taken by a dolphin...... and he had brought it into the skiff
Τι γυρεύουν τα φύκια κάτω από το καπό του ΚΙΤWhat is seaweed doing under KlTT' s hood?
Θρεπτικό υλικό: το πλήρες συνθετικό μέσο καλλιέργειας, στο οποίο αναπτύσσονται τα φύκη δοκιμής, όταν εκτίθενται στην ελεγχόμενη ουσίαGrowth medium: is the complete synthetic culture medium in which test algae grow when exposed to the test substance
Στις περιπτώσεις αυτές, η εξαφάνιση της ουσίας από το διάλυμα λόγω προσρόφησης στην αυξανόμενη βιομάζα φυκών δεν σημαίνει την απώλειά της από το σύστημα δοκιμήςIn such cases, disappearance of the substance from solution by adsorption to the increasing algal biomass does not mean that it is lost from the test system
Οι ωκεανοί και οι θάλασσες αποτελούν μια σημαντική βάση ζωής στη γη, δεδομένου ότι διατηρούν υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας, συμβάλλουν στη ρύθμιση του κλίματος, εξασφαλίζουν σημαντικούς πόρους, όπως τρόφιμα (ψάρια, φύκια, όστρακα, ...), ενέργεια και ορυκτά, και δεδομένου ότι, επιπλέον, χρησιμεύουν ως κύριοι δίαυλοι μεταφοράς, ιδιαίτερα για το διηπειρωτικό εμπόριοthe seas and oceans represent a value for humanity in themselves and therefore their sustainable exploitation and environmental protection should be objectives towards which the European Union must work actively
Το είδος των χρησιμοποιούμενων πράσινων φυκιών συνιστάται να είναι ένα ταχυαναπτυσσόμενο είδος κατάλληλο για καλλιέργεια και δοκιμήIt is suggested that the species of green algae used be a fast-growing species that is convenient for culturing and testing
Το ζήτημα έχει ενταχθεί στα επείγοντα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφού το καλοκαίρι αυτό μεγάλος αριθμός πολιτών βρέθηκε στη θέση να γνωρίσει με συγκεκριμένο τρόπο πόσο μολυσμένη η Βαλτική θάλασσα είναι, αφού πολύ μεγάλο μέρος της έχει επικαλυφθεί με δηλητηριώδη φύκια.This is now on the agenda as an urgent matter because this Summer a huge number of people have had first-hand experience of what a polluted Baltic means, because a vast area of the sea was covered in poisonous blue-green algae.
Να περάσει από το δάσος με τα φύκιαOut past the kelp forest
Δεδομένου ότι το Παράρτημα VΙΙ θα εφαρμόζεται μόνον σε περιορισμένο αριθμό ουσιών που παράγονται ή εισάγονται στις ποσότητες αυτές, η κοινή θέση περιλαμβάνει και απαιτήσεις πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την οξεία τοξικότητα, τη βιοαποδόμηση και την τοξικότητα επί φυκώνAs Annex ‧ will only apply to a limited number of substances in this tonnage range, the Common Position includes additional information requirements in relation to acute toxicity, biodegradation and algal toxicity
Εάν απαιτείται προσδιορισμός της συγκέντρωσης της διαλελυμένης ελεγχόμενης ουσίας, ενδέχεται να είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός των φυκών από το υλικόIf analysis of the dissolved test substance concentration is required, it may be necessary to separate algae from the medium
Άλευρα φυκών (αποξηραμένα και άλευρα μικροφυκών όπως το Schizochytrium sp., τα κύτταρα του οποίου έχουν καταστεί ανενεργάAlgae meal (dried and ground meal of micro-algae such as Schizochytrium sp., the cells of which have been inactivated
Πρέπει το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, στοιχείο δ', του κανονισμού (EΚ) ‧/‧ να ερμηνεύεται συσταλτικά υπό την έννοια ότι δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των τροφίμων τα οποία συντίθενται (...) από (...) φύκη τα τρόφιμα τα οποία συντίθενται αποκλειστικά από τέτοιου είδους φύκη που έχουν, μέχρι σήμερα, χρησιμοποιηθεί ευρέως για ανθρώπινη κατανάλωση μέσα στην ΚοινότηταMust Article ‧(d) of Regulation (EC) No ‧/‧ be interpreted narrowly such as to exclude from the category foods ... consisting of ... algae foods containing only such algae as have hitherto been used for human consumption within the Community?
Μόνο τα κορίτσια. ~Τα φύκια είναι δροσερά~ ~Τα φύκια είναι αστεία~ ~Φτιάχνει το φαγητό του~Just the girls this time. ~Oh, seaweed is cool~ ~Seaweed is fun~ ~It makes its food~
Οι ωκεανοί και οι θάλασσες αποτελούν μια σημαντική βάση ζωής στη γη, δεδομένου ότι διατηρούν υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας, συμβάλλουν στη ρύθμιση του κλίματος, εξασφαλίζουν σημαντικούς πόρους, όπως τρόφιμα (ψάρια, φύκια, όστρακα, ...), ενέργεια και ορυκτά, και δεδομένου ότι, επιπλέον, χρησιμεύουν ως κύριοι δίαυλοι μεταφοράς, ιδιαίτερα για το διηπειρωτικό εμπόριοoceans and the seas constitute an important basis for life on earth, maintaining a high level of biodiversity, helping to regulate the climate, providing important resources such as food (fish, seaweed, seafood etc.), energy and minerals as well as serving as a main transportation carrier, especially for the intercontinental trade
Το άζωτο και ο φώσφορος προσλαμβάνουν οξυγόνο από τον βυθό και αποτελούν τροφή για δηλητηριώδη φύκια στην επιφάνεια.Nitrogen and phosphorus take oxygen from the seabed and feed poisonous algae at the surface.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1491074 φράσεις που ταιριάζουν φράση λίθος κυλινδόμενος το φυκος ου ποιεί.Βρέθηκαν σε 289,609 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.