Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • a rolling stone gathers no moss   
    []
     
    A person who never stays in one place will never be wealthy.

Παράδειγμα με ποινές "λίθος κυλινδόμενος το φυκος ου ποιεί", μεταφραστική μνήμη

add example
( 2 ) Υpiό ορισ ένε piροϋpiοθέσει , η αρ όδια αρχή είναι δυνατόν να εpiιτρέψει , για ια piερίοδο τριών ετών , στι ονάδε piαραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργεια και φυκιών piου έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ήδη σύ φω να ε τι αρχέ τη βιολογική piαραγωγή piου το συγκεκρι ένο κράτο έλο ενέκρινε piριν αpiό τη θέση σε ισχύ του κανονισ ού 710 / 2009 να διατηρήσουν τον τίτλο τη βιολογική ονάδα piαραγωγή για όσο διάστη α λα βάνουν έχρι ότου συ ορφωθούν ε τι νέε διατάξει .( 2 ) Under certain conditions , the competent authority may authorise for a period of three years , those aquaculture animal and seaweed production units that already operate under nationally accepted organic rules before entry into force of Regulation 710 / 2009 , to keep their organic production status while adapting to the rules of the new regulation .
Με την έναρξη ισχύος της οδηγίας « Τηλεόραση χωρίς σύνορα » ( 3 Οκτωβρίου 1991 ) που είναι ο θεμελιώδης λίθος του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικ ού χώρου , η τεχνολογική επανάσταση της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας αποτελεί την κατ ' εξοχή πρόκληση για το μέλλον του οπτικοακουστικού τομέα .At a time when the entry into force of the Directive on ' television without frontiers ' ( 3 October 1991 ) is laying the foundations for a European audiovisual area , the technological revolution represen ted by high-definition television ( HDTV ) is asserting itself as a major challenge for the audiovisual in dustry .
CP : Υpiάρχει κάpiοιο αpiό τα έργα ε τα οpiοία ασχολείστε αυτήν τη στιγή το οpiοίο να piροτιάτε ; Μpiορείτε να α piείτε piοιο είναι και γιατί ; VV : Είναι δύσκολο να εpiιλέξει κανεί ένα έργο piου piροτιά ανάεσα στα 45 ε τα οpiοία ασχολούαστε σήερα στο East Riding , ιδίω διότι η ίδια η ΟΤ ακολουθεί εντελώ καινοτό-ου piροσεγγίσει όσον αφορά τη χρηατοδότηση βασικών έργων « υpiοδοή » ( δίκτυο piόλεων εpiορικών κέντρων , συετοχή τη κοινότητα και οικοδόηση ικ ανότητα και δίκτυα κοινοτήτων και εpiιχειρήσεων — Combine ) τα οpiοία αpiοτελούν του ακρογωνιαίου λίθου του piρογράατο του East Riding .VV : It is dicult to choose one favourite project out of the 45 currently being worked on in the East Riding , especially since the LAG itself has taken quite innovative approaches to funding key infrastructure projects ‘ ’ ( market towns network , community involvement and capacity building , and community and business networks ( Combine ) ) , which have been the building block s for the East Riding programme .
Κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό από πολιτική άποψη μπορεί να αποτελέσει τη λυδία λίθο της πολιτικής ορθότητας και η κατάσταση μπορεί να καταλήξει σε αγώνα δρόμου για να αποδειχθεί ποιος διαθέτει τη μεγαλύτερη προθυμία να βρίσκεται με το μέρος οτιδήποτε καλού.Something which is politically trendy can become a litmus test for political correctness, and the situation can result in a race to see who is keenest to be on the side of everything that is good.
Ποιοι πρέπει να είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι αυτής της μελλοντικής οδηγίας; Θα πρέπει καταρχήν να βασίζεται τόσο στα άρθρα της Συνθήκης, που αναφέρονται στην εσωτερική αγορά, όσο και στα άρθρα που σχετίζονται με το περιβάλλον.What must the cornerstones of this forthcoming directive be? It must, in the first place, be based on the Treaty articles relating to both the internal market and the environment.
Τον θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έθεσε ο τότε γάλλος υπουργός εξωτερικών Robert Schuman με τη διακήρυξη του της 9ης Μαΐου 1950 , με την ο ποία παρουσίασε το σχέδιο που ετοίμασε ο ίδιος και ο Jean Monnet « να θέσουν το σύνολο της γαλ λογερμανικής παραγωγής άνθρακα και χάλυβα κάτω από μία κοινή ανωτάτη αρχή , στα πλαίσια ενός οργανισμού στον οποίο θα μπορούν να συμμετάσχουν και άλλα ευρωπαϊκά κράτ η » .The first stone in the building of the European Community was laid on 9 May 1950 , when Robert Schuman , the French Foreign Minister , put forward a plan worked out by himself and Jean Monnet for France and Germany to pool all their coal and steel production under a joint High Authority , within an organization open to any other country in Europe .
Η Επιτροπή αμφισβήτησε ωστόσο αυτή την ερμηνεία ισχυριζόμενη ότι , εν προκειμένω , έπρεπε να καθοριστεί ποιος από τους δύο , η προσφεύγουσα ή η SF , είχε τη μεγαλύτερη « ικανότητα προσέλκυσεως κοιν ού για τις ευρωπαϊκές ταινίες » , καθόσον το σημείο 3.1 των κατευθυντηρίων γραμμών ορίζει το κριτήριο αυτό .As regards interpretation of the Guidelines , the Court of First Instance would point out that they state that the Call for Proposals 8 / 2000 is aimed at European companies whose activities contribute to the realisation of the objectives [ of the Media II programme ] , and in particular at European theatrical distribution companies .
Ποια είναι τα σηεία τριβή και τα σηεία σύγκλιση ε την Ευρωpiαϊκή Εpiιτροpiή ; CFE : Όσον αφορά τη εταρρύθιση τη κοινή αλιευτική piολιτική , η γνώη ου είναι ότι θα έχουε piερισσότερα piροβλήατα ε το Συβούλιο piαρά ε την Ευρωpiαϊκή Εpiιτροpiή , καθώ η τελευταία έχει piλήρη εpiίγνωση των piροβληάτων και των λύσε ων , των ελάχιστων διαθέσιων piιθανών εpiιλογών .• What are the points of friction and the points of convergence with the European Commission ? CFE : With regard to the reform of the Common Fisheries Policy , we are going to have more problems with the Council than with the European Commission , in my opinion .
Μετά τις επισκέψεις του κ . Natali το 1981 , 1982 και κατά τη διάρκεια του 1983 ( ' ) , κα θώς και στο πλαίσιο της απόφασης του Συμβουλί ου της 25ης Ιανουαρίου 1983 , πραγματο ποιήθηκαν διερευνητικές συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπεία της Επιτροπής και αντιπροσω πειών της Τυνησίας , στις 17 Οκτωβρίου , της Αλγ ερίας , στις 19 Οκτωβρίου και του Μαρόκου , στις 20 και 21 Οκτωβρίου .The fourth meeting of the EEC-Asean Joint Cooperation Committee was held in Brussels on 5 and 6 October at ambassador level.9 The discussions on trade revealed a large measure of agreement on both bilateral and multilateral a spects .
Ενιαίο νόμισμα, μάλιστα, αλλά γιατί; Για ποιό σκοπό; Εξ ου και το τελολογικό πρόβλημα.The single currency may be fine, but what is it for, what purpose does it serve?
— Mc μηχανική προώθηση εκτός από τα κινούμενα πάνω οε στρώμα αέρος ' το πλοία για αποκλειστικά αθλητική χρήση , ποι- αποκτώνται από ναυτικού ; ομίλους οι οποίοι έχουν νόμιμο ουστοθει. ή από τα πραγματικά μέλη τους τα πλοία « ου αποκτώνται απο τις ενωσος « λοηγών για υπηρεσιακή χρήση— Mechanically propelled , exduding : air-cushion vehicles ; vessels designed exd usively for sporting purposes , acquired by legally constituted nautical associations or by members thereof ; vessels acquired , for their service , by pilots ' corporations
Ως ημερομηνία πέραν της οποίας δεν θα αναληφθούν πλέον οι επιδοτήσεις επιτοκίων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), ορίζεται η ‧η Δεκεμβρίου ‧ ή η ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ‧ου ΕΤΑ, ανάλογα με το ποια είναι η μεταγενέστερηThe date beyond which the interest rate subsidies managed by the European Investment Bank (EIB) will not be committed, shall be set at ‧ December ‧ or the date of entry into force of the Tenth EDF, whichever is the later
Η πρωτοβουλ?α του Κοινοβουλ?ου για την απασχ?ληση δε?χνει σε ποιο βαθμ? τα μ?λη του επιθυμο?ν να δουν επιτ?λους την οικονομ?α στην υπηρεσ?α του ανθρ?που και ?χι το αντ?στροφο.Parliament's initiative with regard to employment shows to what point its Members are desirous of finally seeing the economy put back into the service of man and not the reverse.
Το άρθρο 34.3 του καταστατικού αυτ ού που δεν περιλαμβάνεται στη Συνθήκη , αλλά σε προσαρτη μένο πρωτόκολλο , προβλέπει ότι « η ΕΚΤ δικαιούται να επιβάλει πρόστιμα και περιοδικές χρηματικές ποι νές στις επιχειρήσεις λόγω μη συμμόρφ ωσης με υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισμούς ή τις αποφάσεις της » .I am aware of this , and I agree with the wider and more complete forwarding of information in order to ensure that Parliament is fully able to carry out its task of budgetary control . However , you will agree with me that this improvement of the forwarding of informa tion must take place in accordance with the law and must
Όσο υψηλό κι αν φαίνεται , το ποσοστό αυτό πρέπει να αποκρύ πτει τους σοβαρούς περιορισμούς που θα βα ρύνουν τις διοικητικές δαπάνες το 1992 και οι ο ποίοι θα οδηγήσουν την Επιτροπή στο να υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογι σμό αρχή πρόταση αναθεώρησης του κεφαλαί ου 5 των δημοσιονομικών προοπτικών ( πίνα κας 3 ) .The non-compulsory expenditure of all the institutions is thus some 10 % more than in the 1991 budget . Although this may appear high , administrative expenditure will be subject to tight constraints in 1992 and the Commission will be se nding the budgetary authority a proposal for the revision of heading 5 of the financial per spective ( Table 3 ) .
Κατά τη συνοδό του στις 22 και 23 Ιουλί ου , το Συμβούλιο συμφώνησε καταρχή , με την επιφύλαξη να ζητηθεί η γνώμη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας , για δύο οδηγίες από τις οποίες η μια αποβλέπει στο συντονισμό των νομοθετι κών , καν ονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν τις δραστηριότητες των φαρμακο ποιών και η άλλη έχει σαν στόχο την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων , πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των φαρμακοποιών και δια λαμβάνει μέτρα που αποβλέπουν να διευκολύ νουν την πραγματική άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης .At its 22 and 23 July meeting the Council reached agreement , subject to con sultation with Portugal and Spain , on two Directives . The first is aimed at coordinat ing national laws , regulations and adminis trative provisions regarding activities in the field of pharmacy , while the second deals with the mutual recognition of diplomas , certificates and other qualifications in phar macy and includes measures to facilitate the effective exercice of the right of establish ment .
4468 — Το ίδρυμα της ασφάλισης ανεργίας του τόπου που πήγε ο άνεργος βεβαιώνει σε αντίτυπο εντύπ ου Ε 303 ότι ο ενδιαφερόμενος εγγράφηκε ως αιτών εργασία και προσδιορίζει από ποια ημερομηνία παίρνει παροχές της ασφάλισης ανεργίας για λογαριασμό του αρμόδιου ιδρύματος .4468 — The unemployment insurance institution of the place where the unemployed person has gone , certifies , on a copy of form E 303 , that the person concerned is indeed registered as seeking work and states the date from which he is receiving unemployment benefit on behalf of the competent institution .
Στη χώρα � ου , � ια θέση απασχόλησης προϋποθέτει την υπογραφή σύ � βασης εργασίας , � ετην οποία συνδέεται η α � οιβή και ορισ � ένα δικαιώ � ατα και υποχρεώσεις και η ο ποία δίνει τηδυνατότητα ένταξης στο σύστη � α κοινωνικής ασφάλισης � έσω των εισφορών πουπαρακρατούνται από το � ισθό .In my country , a job implies the signing of a contract of employment , which in turn is linked acertain remuneration and a number of rights and duties and gives access to social securitythrough deductions from the pay packet .
Στις 25 Νοεμβρίου , η Επιτροπή σημεί ωσε δύο βελγικά διατάγματα , τα οποία τροπο ποιούν ένα βελγικό βασιλι κό διάταγμα π ου αφο ρά μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των εθνικών ποσοστώσεων για τον μπακαλιάρο και τη γλώσσα για το 1987 .On 25 November the Com mission took note of two Belgian Royal Decrees amending that laying down meas ures relating to the management of national cod and sole quotas in 1987 .
Ποιος δεν μπορεί να μην εμπνευσθεί από αυτό ή να διαπιστώσει μέσω του συμβόλου αυτ ού ότι οι φραγμοί μεταξύ λαών που επιθυμούν να τους καταργήσουν τελικά καταρρίπτο νται ; Εμείς , στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχουμε ανα λάβει να κ αταρρίψουμε διάφορους άλλους φραγμούς , ίσως λιγότερο βάρβαρους από το τείχος του Βερο λίνου , πλην όμως πραγματικούς όσον αφορά τις επι πτώσεις τους σε όλους τους πολίτες μας .That does , however , presuppose that on the day of unification the new laws governing the territory of the GDR are consistent with the directly applicable provisions of the Treaty . Community law , both primary and secondary , will thus be applicable within the territory of the GDR from the moment of formal unification , unless the Council decides otherwise on a proposal from the Commission , for example concerning temporary derogations .
Το Σεπτέμβριο του 1977 , η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διοργάνωσε συνάντηση εθνικών εμπειρογνωμόνων , προκειμέν ου να εξετάσουν κατά πόσο και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να καθιερωθεί στην Κοινότητα το σχολικό βιβλιάριο ενιαίου τύπου που έγινε δεκτό από το Συμβούλιο της Ευρώπης κατά το 1976 .The Commission organized a meeting of national experts in September 1977 to examine whether and how the standard school record card adopted by the Council of Europe in 1976 might be introduced within the Community .
Κύριος στόχος του Οργανισ � ού είναι η ανάλυση των υφιστά � ενων ευρωπαϊκών � οντέλων � ετάβασης από το σχολείο στον ενήλικο βίο και την απασχόληση , � ε την εξέταση των εξήςεπί � έρους θε � άτων : ποιες στρατηγικές φαίνεται να παράγουν καλά αποτελέσ � ατα και γιατί , ποια πορεία ακολουθείται και για ποιους λόγους επελέγησαν , ποια είναι τα ε � πόδια πουανακύπτουν συχνότερα κατά τη � ετάβασης , και ποιος είναι ο ρόλος και ποια ταεπαγγελ � ατικά προσόντα των εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών .The main aim is to provide an analysis of existing models at the European level for transitionfrom school to adult life and employment , including overviews of which strategies seem toprovide good results and why , which routes have been used and why , which barriers appearmore frequently in the transition process , as well as an examination of the roles andqualifications of teachers and other professionals involved .
Ως ημερομηνία πέραν της οποίας δεν θα αναληφθούν πλέον οι επιδοτήσεις επιτοκίων που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για να χορηγήσει τους πόρους της επενδυτικής διευκόλυνσης με συμβατικούς όρους, ορίζεται η ‧η Δεκεμβρίου ‧ ή η ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ‧ου ΕΤΑ, ανάλογα με το ποια είναι η μεταγενέστερηThe date beyond which the interest rate subsidies managed by the European Investment Bank (EIB) to provide resources of the Investment Facility on concessional terms will not be committed, shall be set at ‧ December ‧ or the date of entry into force of the Tenth EDF, whichever is the later
Η Επιτροπή μελετά σε ποιο βαθμό θα είναι δυαντό να θιγούν αυτά τα προβλήματα σε μία συμφωνία π ου θα αφορά το εμπόριο υπηρεσιών .That is the new amendment about the inclusion of professional bodies and higher-education establishments in the decisionmaking processes , notwithstanding the Member States ' undertaking to shoulder this task .
Για ποιο λόγο τμήματα από τα κέρδη που προέκυψαν βορείως και νοτίως του Brenner δεν διοχετεύθηκαν στην κατασκευή μιας σήραγγας βάσεως που προβλεπόταν στις κατευθυντήριες γραμμές TEN που εγκρίθηκαν το ‧ και για ποιο λόγο το εν λόγω σχέδιο του ‧ου αιώνα, βασίζεται ακόμη σε διοικητική μέριμνα από τον ‧ο αιώναWhy have some of the profits made north and south of the Brenner Pass not been invested in the planned base tunnel included in the TEN guidelines adopted in ‧, and why is this ‧st-century project relying on ‧th-century logistics?
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1879253 φράσεις που ταιριάζουν φράση λίθος κυλινδόμενος το φυκος ου ποιεί.Βρέθηκαν σε 249,691 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.