Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • guide         
    (verb, noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (2)

ξεναγόςdocent; cicerone; guide; tour guide
χαρακτήρας ξεναγούagent character

Παράδειγμα με ποινές "ξεναγώ", μεταφραστική μνήμη

add example
Εκτος κι αν βρει αλλο ξεναγοUnless she goes to another guide
Ελάτε, θα σας ξεναγήσω και θα σας βρω άλλη σκηνήCome on, I' il show you around, find you another tent
Να σας ξεναγήσω, κ. ΜπαρντέτLet me show you around, Mr. Burdett
Η Ελληνική Δημοκρατία , απαιτώντας για την παροχή Άρθρο 169 ΕΟΚ υπηρεσιών ξεναγού , που ταξιδεύει με ομάδα τουριστών προερχόμενη από άλλο κράτος μέλος εκτός της Ελλά δας η οποία παροχή που συνίσταται στην άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 1 , παρά γραφος 1 , του νόμου 710 , της 26ης και 27ης Σεπτεμβρί ου 1977 περί ξεναγών , άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , η οποία χορηγείται στα πρόσωπα που διαθέτουν ορι σμένη κατάρτιση , που πιστοποιείται με σχετικό δίπλω μα , παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρ θρου 59 της Συνθήκης ΕΟΚ .By requiring persons who provide services as Article 169 EEC a tourist guide travelling with a group of tourists from a Member State other than Greece , services which consist in the exercise of activities referred to in Article 1 ( 1 ) of Law 710 of 26 and 27 September 1977 on tourist guides in places other than museums or historic monuments that can be visited only with a specialized professional guide , to hold a licence which is issued to persons with certain education , substantiated by a relevant qualification , Greece has failed to fulfil its obligations under Article 59 of the EEC Treaty
Τιμη μου να εχω τετοιο ξεναγοI would love you as a guide
Ενώ το Λονδίνο τα έχει όλα.Και τον προσωπικό σου ξεναγό. Εμένα, δηλαδήWhereas London has got it all...... including your own...... personal tour guide: moi
Πρέπει να ξεναγήσουμε κάποιους απρόοπτους VΙΡWe have some unexpected VlPs we have to show around
Αυτες στις οποιες εδωσα την ιστορια: ξεναγος καβγαδισε...Κι ολοι μπηκαν φυλακηThe ones I gave the story to, one of your guides had a fight and everybody went to jail
Κύριο μέλημα αυτής της προσπάθειας είναι η καλύτερη δυνατή στε λέχωση των τουριστικών μονάδων όλης της χώρας με στοιχειωδώς εκπαιδευμένο προσωπικό , ώστε η προσφορά τουριστικών υπηρεσιών ν ' ανταποκρίνεται σ ' ένα ελάχιστο επίπεδο αναγκών . Ο EOT λειτουρ γεί επίσης και μεταλυκειακές σχολές ξεναγών .In the context of the Community Programme Transition II , where a total of 30 project s were implemented between 1983 and 1987 , Greece made a systematic effort to train sufficient teachers in this syllabus subject and this proved so successful that the teachers were later able not only to teach it but also to act as propagators by instructing their younger colleagues .
Μέχρι σήερα , το έργο έχει δώσει δουλειά σε 17 γυναίκε στου ακόλουθου τοεί : εστίαση , εργασίε συντήρηση , ξεναγήσει και είσpiραξη αοιβών .The project has so far provided work for 17 women in the areas of catering , maintenance work , guided tours and collection of fees .
Με λίγα λόγια, δεν μπόρεσα να ξεναγήσω τους επισκέπτες αυτούς στο Κοινοβούλιο, αλλά τους βρήκα μόλις 5 λεπτά πρίν από την αναχώρησή τους.The long and the short of it is that I was not able to show the group around Parliament at all, but only found them five minutes before they were due to leave the place.
Σήμερα το πρωί όμως διαπίστωσα ότι ήδη ξεναγούνται στα νέα κτίρια ομάδες επισκεπτών.Now I have just discovered this morning that groups of visitors are already being shown round the new buildings.
Κοίτα, αν θες να μάθεις την αλήθεια, ο μόνος λόγος που συμφώνησα να γίνω ο ξεναγός σου ήταν επειδή ο Πατρίκιος της Ανκ- Μόρπορκ είπε ότι θα έκανε απερίγραπτα πράγματα σε μένα, αν... αν δεν το έκανα!Look, if you must know the truth, I only agreed to be your guide because the Patrician of Ankh- Morpor said he' d do... unspeakable things to me if... if I didn' t!
Θα ήθελα να αδράξω αυτήν την ευκαιρία για να επαινέσω τον δρα Matesanz, ο οποίος υπήρξε εξαιρετικός ξεναγός κατά την επίσκεψή μας στη Μαδρίτη.I would like to take this opportunity to praise Dr Matesanz, who was our excellent guide during our visit to Madrid.
Η Ιταλική Δημοκρατία , εξαρτώντας την παροχή υπηρεσιών ξεναγού που ταξιδεύει με ομάδα τουρι στών προερχόμενη από άλλο κράτος μέλος , όταν πρόκειται για ξεναγήσεις σε χώρους πλην μουσείων και ιστορικών μνημείων για τα οποία απαιτείται ειδικός ξεναγός , από την κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που χορηγείται μετά από ορισμένη κατάρτιση πιστοποιούμενη από την επιτυχία σε σχετικές εξετάσεις , παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 59 της Συνθήκης ΕΟΚ .By not adopting the measures necessary to permit non-taxable persons who import into kaly goods on which VAT has already been charged in another Member State and who have been unable to obtain a reimbursement of that amount to deduct from the VAT due on importation the proportion of VAT paid in the Member State which is still con tained in the value of the goods when imported , in cases where the supply within Italy of similar goods by non-taxable persons is not subject to VAT , Italy has failed to fulfil its obligations under Artide 95 of the EEC Treaty .
Η Ελληνική Δημοκρατία , εξαρτώντας την παροχή υπηρεσιών ξεναγού που ταξιδεύει με ομάδα τουριστών προερχόμενη από άλλο κράτος μέλος , όταν η παροχή αυτή συνίσταται στην ξενάγηση των τουριστών αυτών σε χώρους πλην μουσείων και ιστορικών μνημείων όπου η επίσκεψη επιτρέπεται μόνο με συνοδεία ειδικευμένου επαγγελματία ξεναγού , από την κατοχή αδείας ασκήσεως επαγγέλματος που προϋποθέσει ορισμένη κατάρτιση πιστοποιούμενη με σχετικό δίπλωμα , παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 59 της Συνθήκης ΕΟΚ .The Hellenic Republic has failed to fulfil its obligations under Article 59 of the EEC Treaty by requiring persons who provide services as a tourist guide accompanying a group of tourists from another Member State , when the services consist in guiding tourists in places other than museums and historical monuments which may be visited only with a specialized professional guide , to hold a licence which is dependent on the possession of a specific qualification generally awarded on the passing of an examination .
26.02.1991 ( Παράβαση κράτους - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών -Ξεναγοί - Επαγγελματικά προσόντα απαιτούμενα από την εθνική νομοθεσία )10.12.1991 ( Failure by a Member State to fulfil its obligations - Containers of li quid for human consumption -Implementation of a directive in national law )
Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγώνTourist guide services
Η Επιτροπή , μέχρι στιγμής δεν προτίθεται να προτείνει μια ειδική οδηγία που θα ρύθμιζε σε κοινοτικό επίπεδο τις προϋποθέσεις για την άσκηση δραστηριότητας τουριστικού ξεναγού .The Commission has no plans at present for proposing a special directive which would lay down Community rules for qualification and work as a tourist guide .
Εσύ είσαι ο ξεναγόςYou' re the tour guide.Where do we go?
D Ελεύθερη κυκλοφορία των ξεναγών-συνο-δών ταξιδιών και των εκπαιδευτών του σκι που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος : συζήτη ση .ü Report on drugs for submission to the Euro pean Council : examined .
να αναγνωρίσει ότι η Γαλλική Δημοκρατία, μεταφέροντας ελλιπώς στο εσωτερικό δίκαιο, όσον αφορά το επάγγελμα του ξεναγού, τις οδηγίες ‧/‧/ΕΟΚ και ‧/‧/ΕΟΚ, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις εν λόγω οδηγίες και από τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότηταςdeclare that, by reason of incomplete transposition, in regard to the profession of tourist guide, of Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC, the French Republic has failed to fulfil its obligations under those directives and under the Treaty establishing the European Community
Σύμφωνα με ορισμένους ισχυρισμούς, Φλαμανδοί εθελοντές συνοδοί πολιτιστικών ταξιδιών στην Ιταλία, την Ισπανία, την Γαλλία και την Ελλάδα αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα όταν θέλουν να ξεναγήσουν επιτόπου στα ολλανδικάIt is reported that Flemish travel guides volunteering to accompanying groups on cultural trips to Italy, Spain, France and Greece can face serious problems when providing their services as guides in the Dutch language
( ' ) Αντιπρόσωπος εξοπερικού εμπορίου , ξεναγός .Foreign trade correspondent , tourist guide .
Η Ιταλική Δημοκρατία , επιβάλλοντας , για την παροχή υπηρεσιών ξεναγού που συνοδεύει ομάδα περιηγητών προερχόμενη από άλλο κράτος μέλος — όταν πρόκει ται για ξενάγηση περιηγητών σε τόπους άλλους πλην των μουσείων και ιστορικών μνημείων για τ ους οποί ους απαιτείται ειδικευμέν ος ξεναγός — την κατοχή αδείας , η οποία προϋποθέτει την κτήση συγκεκριμένων προσόντων πιστοποιουμένων με την επιτυχή συμμετο χή σε διαγωνισμό , παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 59 της Συνθήκης ΕΟΚ .Seeking a declaration that , by requiring pos session of a licence which presupposes the acquisition of a specific qualification to be obtained by passing an examination , for the provision of services as a tourist guide accompanying a group of tourists from another Member State , Italy has failed to fulfil its obli gations under Article 59 of the EEC Treaty
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 208 φράσεις που ταιριάζουν φράση ξεναγώ.Βρέθηκαν σε 0,473 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.