Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • oxymoron     
    (noun   )
     
    A figure of speech in which two words with opposing meanings are used together intentionally for effect.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (2)

οξύμωρο σχήμαoxymoron
οξύμωροςoxymoronic

Παράδειγμα με ποινές "οξύμωρο", μεταφραστική μνήμη

add example
Δεκαπέντε μήνες καθυστέρηση -όπως αναφέρει στην έκθεσή της η κ. Παλιαδέλη- για να δοθούν τρεις επιστολές μιας αυτοκινητοβιομηχανίας που ειδικεύεται σε αυτοκίνητα μεγάλης ταχύτητας, σχήμα οξύμωρο!Fifteen month's delay, as Mrs Paliadeli said in her report - to see three letters from an automobile manufacturer which specialises in fast cars, what an oxymoron.
Το ' ’ πφροντ ' είναι οξύμωρο γιατί κανείς δεν είναι εντελώς ειλικρινής, οπότε" Upfronts " is a complete oxymoron because nobody' s remotely honest, so it' s
Η ομιλή τρια χαρακτήρισε ως οξύμωρ ο σχήμα τη χρηματοδότηση , από τη μια μεριά ,Between 1994 and 1996 , the EU is committing some 7bn ECU to these so called Objective 2 regions , with the UK getting the largest slice with 2.1 bn ECU .
Επειδή είναι οξύμωρο και γι ' αυτό έχει πάντα πλάκαBecause it alliterates it, and that is always a little fun
Την ώρα που το Συμβούλιο ετοιμάζει έκτακτη διάσκεψη κορυφής για την ανεργία, δεν αντιλαμβάνεται το οξύμωρο της εμμονής του στην κατάργηση των πωλήσεων αφορολογήτων ειδών από το 1999 και την ανεργία που θα προκαλέσει στους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού, παράλληλα με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη δημιουργία θέσεων εργασίας;As the Council prepares for its extraordinary summit on Employment, does it not understand the contradiction of continuing with the abolition of Duty Free sales in 1999, and the unemployment that this would cause in the transport and tourism sectors, alongside moves to promote job creation?
Πρόκειται για οξύμωρο, διότι καυχόμαστε ότι κρατάμε τα σκήπτρα της μείωσης των εκπομπών CO2 σε ολόκληρο τον κόσμο.This is a paradox, because we pride ourselves on carrying the banner for the reduction of CO2 emissions throughout the world.
Αγαπητοί μου συνάδελφοι, επιτρέψτε μου αυτήν την παρέκβαση: εδώ δημιουργείται μια οξύμωρη κατάσταση.Ladies and gentlemen, allow me this digression. A paradox is being born.
Σαφώς, για τον Μπερίσα το δίκαιο παιχνίδι είναι οξύμωρο ", πρόσθεσεClearly, for Berisha fair-play is an oxymoron, " he added
Είναι λίγο οξύμωρο να προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία τη στιγμή που κατά τα φαινόμενα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να ενισχύσουμε τις ρίζες της, τόσο τις επιφανειακές όσο και τις βαθύτερες, στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.There is something risible about combating terrorism when you appear to be doing everything possible to encourage its growth, both at a superficial and deeper level, in Europe and everywhere else in the world.
Όπως αποδεικνύουν μάλιστα οι συμφορές της περιόδου που ακολούθησε, η ταύτιση του κομουνισμού με την ελευθερία αποτελεί ένα καταφανές οξύμωρο σχήμα: οι σοσιαλιστές του Νέου Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος δεν θα πάψουν να επαναλαμβάνουν αυτήν την αλήθεια που αντέκρουε για πάρα πολλά χρόνια το Ιταλικό Κομουνιστικό Κόμμα.As the tragedies of the following years demonstrated, to speak of communism and freedom has always represented a patent oxymoron. The members of the New Italian Socialist Party will never tire of repeating this truth, which was for too long denied in Italy by the Italian Communist Party.
Επιπλέον, υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα: εάν αυτά τα σύμβολα προκαλούν τόση "αλλεργία" σε κάποιους πολίτες και σε κάποια κράτη, πώς αυτοί συνεχίζουν να είναι μέλη αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας ούτε και τα σύμβολα δεν θέλουν να αντικρύσουν; Αυτό είναι ένα οξύμωρο σχήμα.There is another question. If some citizens and Member States react so badly to these symbols, how can they continue to be members of this EU when they cannot even bear to look at its symbols?
Αυτό είναι το πλέον οξύμωρο σχήμα, αφού το Διαδίκτυο είναι μια βιτρίνα σε κάθε τερματικό που συνδέεται με το δίκτυο και το να μηχανορραφήσουμε υποστηρίζοντας ότι μια ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε ορισμένους και όχι σε άλλους είναι γλωσσικά υπεραπλουστευμένο, εμπορικά παράλογο και τεχνολογικά άσχετο.Such a thing is a contradiction in terms since the Net is a shop window at every terminal link to the network and, to argue in some contrived way, that a site can be directed at some and not others is linguistically facile, commercially nonsensical and technologically illiterate.
Πρέπει όμως να πω ότι στη χώρα μου, στο "νωμένο Βασίλειο, ενδέχεται να δημιουργηθεί σύγχυση, διότι είναι κάπως οξύμωρο, για τα δεδομένα του "νωμένου Βασιλείου, να περιγράφεται ως "Act" μια μη νομοθετική πράξη.But I am bound to say that in my Member State it may cause some confusion since a non-legislative action described as an act is possibly something of an oxymoron in UK terms.
Ορισμένες φορές, περισσότερο αποτελεσματικό είναι το "σπεύδε βραδέως" των αρχαίων Ελλήνων, το φαινομενικά αντιφατικό ρητό, το γνωστό ελληνικό οξύμωρο σχήμα.Sometimes, the apparently contradictory, oxymoronic Ancient Greek proverb "more haste, less speed" is more efficient.
Όταν κοίταξα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και διάβασα τη φράση "έτος δια βίου εκπαίδευσης" μου φάνηκε οξύμωρη, όπως και η φράση "στρατιωτικές πληροφορίες" .When I picked up the agenda and read the phrase 'Year of Lifelong Learning' it seemed to me that this was an oxymoron similar to the phrase 'military intelligence' .
Εδώ πρόκειται για οξύμωρο.That is a contradiction in itself.
εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. - (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να δοκιμάσω για μία μόνο στιγμή τους εξαίρετους διερμηνείς μας. " "επιχειρηματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης" είναι οξύμωρο σχήμα, έτσι δεν είναι; Όλο το raison d'être -αν μπορώ να χρησιμοποιήσω το ιδίωμα του τόπου- είναι να οδηγήσει τις μικρές επιχειρήσεις στην ασφυξία.on behalf of the IND/DEM Group. - Madam President, just for a moment I should like to test our wonderful interpreters. 'European Union entrepreneurship' is an oxymoron, is it not?
Ωστόσο, η δημιουργία ευρωπαϊκού δημόσιου οργανισμού αξιολόγησης θα ήταν ένα οξύμωρο, επονείδιστο, αυταρχικό εγχείρημα με σκοπό να επεκταθεί ο δημόσιος έλεγχος στην αγορά.However, the creation of a European public rating agency would be an oxymoron, a disgraceful, authoritarian venture designed to extend public control over the market.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά τους σκιώδεις εισηγητές από όλες τις Ομάδες, τις κκ. Nedelcheva και Wikström, καθώς και άλλους συναδέλφους βουλευτές, οι οποίοι συνεισέφεραν στη διεξαγωγή αυτού του ευχάριστου τριμερούς διαλόγου - εάν η συγκεκριμένη διατύπωση αυτή δεν αποτελεί σχήμα οξύμωρο.I again want to thank my shadow rapporteurs from across the groups, Ms Nedelcheva, Ms Wikström and other colleagues who helped make this what I would call a pleasurable trialogue - if that is not a contradiction in terms!
Ο κ. Maat φρονεί ότι πρόκειται περί οξύμωρου, διότι σε σχέση με τα κρούσματα της ΣΕΒ δεν κάνει διαφορά το αν πρόκειται περί μεγάλης ή μικρής επιχείρησης.Mr Maat felt that was a contradiction because it makes no difference if it is a small or a large holding when it comes to BSE.
Αγαπητοί μου συνάδελφοι , επιτρέψτε μου αυτήν την παρέκβαση : εδώ δημιουργείται μια οξύμωρη κατά σταση . Ενώ οι πιο λαμπροί οικονομολόγοι μας δεν σταματούν να εγκωμιάζουν τη φιλελεύθερη παγκο σμιοποίηση , αυτή διαβρώνει την έννοια της προσωπι κής ιδιοκτησίας .With the historic and undisputed role that the press has played and still plays on behalf of democracy , freedom and human rights as our starting point , we have drawn up this report with the aim of , on the one hand , recalling to mind this special role of the press and , on the other hand , of instigating a broader dialogue on the new framework that is being worked out for the press in the new and particularly significant communication environment of the information society .
Αυτό είναι εντελώς οξύμωροOh... that' s a total oxymoron
Είναι οξύμωρο από τη μια να καταδικάζουμε τις διακρίσεις και από την άλλη να κατηγορούμαστε οι ίδιοι για διακρίσεις.It is tragicomic that, while condemning discrimination, one is guilty of that very thing oneself.
Οπότε για μένα, ο όρος προώθηση του τουρισμού στην άγρια φύση είναι απλώς οξύμωρο σχήμα για ότι ορίζεται ως "άγρια φύση".So for me, promoting wilderness tourism is a mere contradiction of the term 'wilderness'.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 27 φράσεις που ταιριάζουν φράση οξύμωρο.Βρέθηκαν σε 0,197 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.