Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • parallelism   
    (Noun  ) (noun   )
     
    state or condition of being parallel

Παράδειγμα με ποινές "παραλληλία", μεταφραστική μνήμη

add example
Παράλληλα, θα συμβάλει στον συντονισμό της κατάρτισης του εθνικού προγράμματος μεταρρύθμισης.At the same time, it will help coordinate the drafting of the National Reform Plan.
Το βασικό είναι ότι οι Ευρωπαίοι συνεργάζονται και επωμίζονται τις ευθύνες τους εκ παραλλήλου με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.The main thing is that Europeans work together and shoulder their responsibilities alongside the European Central Bank.
Κύριε Πρόεδρε, η αναθεώρηση του μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης είναι απαραίτητη ούτως ώστε να εξασφαλισθούν πιο απλές διαδικασίες αλλά, παράλληλα, να ενισχυθεί και η διαφάνεια. " βάση για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην εγγύτατη περιφέρεια της Ένωσης.Mr President, the neighbourhood and partnership instrument needs to be revised so as to secure simpler procedures and, at the same time, improve transparency. The basis for the European neighbourhood policy is the creation of a climate of trust in the immediate vicinity of the European Union.
να γίνει η ιδέα της Ευρώπης πιο απτή για τους πολίτες της, μέσω της προώθησης και ανάδειξης των αξιών και επιτευγμάτων της Ευρώπης, με παράλληλη διαφύλαξη της μνήμης του παρελθόντος τηςmake the idea of Europe more tangible for its citizens by promoting and celebrating Europe's values and achievements, while preserving the memory of its past
επίπεδο παράλληλο με τον άξονα των ψ διερχόμενο από το V‧ και σχηματίζοντας προς τα κάτων γωνία ‧o με τον άξονα των χa plane parallel to the Y axis, passing through V‧ and forming an angle of ‧o downwards with the X axis
Παράλληλα, αναπτύχθηκε σταδιακά μια διαρθρωτική πολιτική αγροτικής ανάπτυξης για τη στήριξη της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της ευρωπαϊκής γεωργίας, την αμοιβή των γεωργών για μη εμπορικές δραστηριότητες- περιβάλλον- και τη στήριξη των εισοδημάτων των εκμεταλλεύσεων που βρίσκονται σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματαAt the same time, a structural rural development policy has been progressively devised to support the process of modernising European agriculture, to pay for farmers' non-commercial- environmental- activities and to support the income of farms located in areas with a natural handicap
Από την άλλη πλευρά, έχουμε εν τω μεταξύ πολλές παράλληλες δομές αστυνομικής συνεργασίας: τη Σένγκεν, τη Europol, τη Eurodac, το CIS, πολλές μορφές διμερούς συνεργασίας και τώρα και τη συνθήκη του Prüm.On the other hand, we now have a juxtaposition of multiple forms of police cooperation: Schengen, Europol, Eurodac, CIS, many forms of bilateral cooperation and now the Prüm Convention, too.
Παράλληλα, όμως, στη μελέτη επισημαίνονται ορισμένα πεδία που προκαλούν ανησυχία, τόσο από γεωγραφικής απόψεως, όσον αφορά το αυξανόμενο εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ έναντι της Ασίας γενικά, όσο και από τεχνολογικής απόψεως, όσον αφορά με τις σχετικά περιορισμένες επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα των ΤΠΕAt the same time, however, the study also highlights a number of areas of concern: geographically, the EU's growing trade deficits with Asia in general; and, technologically, the EU's somewhat poor performance on the ICT front
Παράλληλα με το έργο για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της ιατρικής επιτήρησης και ανταπόκρισης, θα εκδώσουμε την άνοιξη του 2007 μια Πράσινη Βίβλο για την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα βιολογικά όπλα.Alongside the work on strengthening public health and medical surveillance and response, we will be issuing a Green Paper on European bio-preparedness in spring 2007.
Γνωρίζει παράλληλα η Επιτροπή ότι οι αναγγελθείσες εναλλακτικές λύσεις θα περιορίζονται στην πώληση μέσω του Διαδικτύου και στην πώληση μέσω αυτόματων μηχανών για ορισμένους προορισμούς στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελβετία, με αποτέλεσμα οι επιβάτες που ταξιδεύουν στην Ισπανία, την Ιταλία, την Αυστρία, την Πολωνία, τη Δανία ή την Αγγλία να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ώρες πώλησης των εισιτηρίων σε σταθμούς του εξωτερικούIs the Commission also aware that the planned alternatives will be limited to purchasing tickets over the internet and from machines to a number of destinations in Belgium, Luxembourg, France, Germany and Switzerland, with the result that passengers travelling to, for example, Spain, Italy, Austria, Poland, Denmark or the UK will be largely dependent on waiting times during opening hours at foreign stations?
Πιστεύω σθεναρά ότι είναι αναγκαίο να εγκριθεί ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα ενοποιήσει τους κανόνες της αγοράς στα κράτη μέλη της ΕΕ. Παράλληλα, ωστόσο, οι πρωτοβουλίες της ΕΕ δεν πρέπει να γίνουν τροχοπέδη και να προκαλέσουν προβλήματα στη βιομηχανία γούνας διακόπτοντας το νόμιμο εμπόριο γούνας.I firmly believe that it is necessary to adopt European legislation that would unify market rules in the EU Member States At the same time, however, EU initiatives must not become a brake and cause the fur industry problems by disrupting legitimate fur trading.
Όσον αφορά το κράτος δικαίου, η δημιουργία μίας ανεξάρτητης και πολυεθνικής δικαιοσύνης, ενός επαγγελματικού πολυεθνικού αστυνομικού μηχανισμού καθώς και η καταπολέμηση όλων των παράλληλων δομών αποτελούν επίσης προϋποθέσεις για μία δημοκρατική Βοσνία - Ερζεγοβίνη. Στο σημείο αυτό πιστεύω ότι η διεθνής κοινότητα έχει πετύχει αρκετά πράγματα τα τελευταία χρόνια.As for the constitutional state, the creation of an independent multi-ethnic judiciary, a professional multi-ethnic police force, and resistance to all forms of parallel structure are also prerequisites for a democratic Bosnia and Herzegovina, and here I think that the international community has achieved something in the last few years.
Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι η αντιμετώπιση των δυνητικών κινδύνων για την αγορά προϋποθέτει τη συνένωση όλων των αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των τραπεζικών και άλλων λειτουργιών υπό την αιγίδα της ΕΚΤ για την σύναψη συμφωνιών συνεργασιών και αμοιβαίας πληροφόρησης συνεχούς χαρακτήρα, με παράλληλη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων σε εύθετο χρόνο για την αντιμετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκηςAs already stated above, the Committee hopes that the consideration of potential risks for the market will lead all the supervisory authorities responsible for banking and non-banking activities under the aegis of the ECB to sign reciprocal cooperation and information agreements on an ongoing basis, and to adopt timely and effective measures in emergencies
Παράλληλα με αυτό το έργο, η ΕΕ πρέπει να ξεκινήσει την εφαρμογή της συμφωνίας της Κοπεγχάγης.In parallel with this work, the EU must start implementing the Copenhagen Accord.
στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής εξυγίανσης και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, να εντείνει τις προσπάθειες επαναπροσανατολισμού των δημόσιων δαπανών προς δραστηριότητες που ευνοούν περισσότερο την άνοδο του δυναμικού ανάπτυξης της χώρας και της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας, και παράλληλα να διατηρήσει τον αυστηρό συνολικό έλεγχο των δημόσιων δαπανώνwithin the context of fiscal consolidation in the medium-term and public administration reform, intensify the efforts to redirect public expenditure towards areas beneficial to raising the country’s growth potential and external competitiveness whilst maintaining firm overall expenditure control
ΕΚΤΙΜΑ ότι η επιδίωξη των γενικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ενισχυθεί με τη σύσταση στρατηγικού πλαισίου για τον κατάλληλο συντονισμό των διαφόρων δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις τρίτες χώρες, καθορίζοντας παράλληλα διαφοροποιημένες προτεραιότητες ανάλογα με το επίπεδο επιστημονικής και οικονομικής ανάπτυξης και τα τομεακά χαρακτηριστικά των χωρών αυτώνIS OF THE VIEW that the pursuit of the European Union's general objectives can be strengthened through a strategic framework for the appropriate coordination of its various scientific and technological cooperation activities with third countries, while setting priorities that are differentiated according to the level of scientific and economic development and sectoral characteristics of those countries
Ωστόσο, η θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για την πιστοποίηση των οδηγών ξεπερνά το ζήτημα της ασφάλειας· πρέπει εκ παραλλήλου να εξεταστούν άλλα ζητήματα, όπως η διαλειτουργικότητα, το δικαίωμα εργασίας, η κινητικότητα των δεδομένων από τη μία σιδηροδρομική επιχείρηση στην άλλη, καθώς και η αναγνώριση της κατάρτισης και της επαγγελματικής πείραςHowever, the creation of a Community framework for driver certification goes beyond safety issues; other areas such as interoperability, the right to work, the mobility of workers between undertakings, as well as recognition of training and work experience must also be dealt with
Αυτό οδηγεί σε σημαντικές ασάφιες λόγω υπερεκτιμήσεων ή υποεκτιμήσεων (ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες) και αυξάνει το περιθώριο σφάλματος της εκτίμησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος παράλληλα με την αυξανόμενη σημασία των ιδιοκατοικούμενων οικιώνThis leads to substantial uncertainties because of over-of underestimates (depending on the precise circumstances) and will increase the error margin of the GNP estimate in parallel with the growing importance of owner-occupied dwellings
Η τομή συνεχίζεται προς τα κάτω σε ευθεία γραμμή παράλληλα προς το φιλέτο, από τη δέκατη τρίτη μέχρι και την έκτη πλευρά κατά μήκος γραμμής παράλληλης προς τη ραχιαία ακμή της σπονδυλικής στήλης, έτσι ώστε ολόκληρη η τομή προς τα κάτω να μην απέχει περισσότερα από ‧ cm από το πλευρικό χείλος του κεντρικού μυόςContinue the cut downwards in a straight line parallel to the fillet, through the thirteenth to the sixth rib inclusive along a line running parallel to the dorsal edge of the vertebral column, so that the entire downward cut is no more than five centimetres from the lateral tip of the eye muscle
χαιρετίζει την απάντηση της Υπηρεσίας, η οποία δηλώνει πως έχει ξεπεράσει εντελώς τις αδυναμίες που επισημαίνει το Συνέδριο και σήμερα χρησιμοποιεί διπλογραφικό σύστημα γενικής λογιστικής, παράλληλα με τη δημοσιονομική εφαρμογή SI‧·Welcomes the answer by the Agency, which says it has now fully overcome the weaknesses mentioned by the Court and is now using double entry general accounting system along with the budgetary tool SI
Πριν την έναρξη της θεραπείας συνδυασμού, πρέπει να εξετάζονται οι αντενδείξεις για τους παράλληλα χορηγούμενους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες ή την ακτινοθεραπείαBefore initiation of combination treatment, contraindications for concomitantly used chemotherapeutic agents or radiation therapy must be considered
επισημαίνει και επικροτεί την ύπαρξη σε πολλά κράτη μέλη προσιτών σε όλα τα παιδιά υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως αποστολή να τους παράσχουν ενημέρωση και καθοδήγηση αναφορικά με τα δικαιώματά τους· καλεί όλα τα κράτη μέλη να παράσχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες στα παιδιά, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών, ιδίως στη σχέση μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων·notes and welcomes the existence in many Member States of services accessible to all children meant to inform and guide them with regard to their rights; calls upon all Member States to provide such facilities to children while highlighting the need to educate children, not least about the relationship between rights and responsibilities
Πρέπει να επισημανθούν οι προσπάθειες των χωρών αυτών για την ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της πρόληψης των συγκρούσεων στην περιοχή, παράλληλα με την ενίσχυση των καλών σχέσεων γειτονίας. "The efforts of these countries to enhance peace, stability and conflict prevention in the region should be emphasised, along with the strengthening of good neighbourly relations.
Ο αντίκτυπος στον ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα όλων των επιμέρους γεωργικών παραχωρήσεων, παράλληλα με τις εκκρεμείς γεωργικές διαπραγματεύσεις, μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία.The impact on European agriculture of all the individual concessions, alongside outstanding agricultural negotiations, is giving us particular cause for concern.
Παράλληλα, πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την κρίση.At the same time, we must learn from the crisis.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 10787 φράσεις που ταιριάζουν φράση παραλληλία.Βρέθηκαν σε 1,255 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.