Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • on-screen keyboard   
     
    A keyboard representation on the screen that allows users to type using touch, a stylus, or other input device.

Παράδειγμα με ποινές "πληκτρολόγιο οθόνης", μεταφραστική μνήμη

add example
Προκειμένου να κριθούν κατάλληλα για απονομή του οικολογικού σήματος, ένας προσωπικός υπολογιστής, μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μια οθόνη ή ένα πληκτρολόγιο (στο εξής το προϊόν), πρέπει να περιλαμβάνονται στην κατηγορία προϊόντων που ορίζονται στο άρθρο ‧ και να συμμορφώνονται προς τα ακόλουθα κριτήρια του παρόντος παραρτήματος (αίτηση απονομής οικολογικού σήματος μπορεί να υποβάλλεται μεμονωμένα για κάθε τεμάχιο εκτός από το ποντίκιIn order to qualify for the eco-label, a personal computer, a system unit, a display or a keyboard (hereinafter referred to as the product) must fall within the product group as defined in Article ‧, and must comply with the following criteria in this Annex (each individual part may apply for the eco-label except the mouse
Στο χώρο λειτουργί ας ΣΟΑΣ τα αντικείμενα αυτά είναι η οθόνη , το πληκτρολόγιο και το κείμενο ( π.χ. έγγραφα ) .screen , keyboard and data copy ( eg documents ) .
Προκειμένου συνεπώς · για οθόνες με αρνητική εικόνα ( σκού ρο φόντο ) συνιστάται σκούρο πληκτρολόγιο , και για οθόνες με θετική εικόνα ανοικτόχρωμο πληκτρολόγιο .Figure 6 shows the parameters to be taken into account for ergonomie keyboard design .
Βιντεοτέξτ (μικροϋπολογιστής, τηλεοπτική οθόνη) με πληκτρολόγιο ή οθόνη αμφίδρομης επικοινωνίαςVideotex (microcomputer and television screen) with keyboard or touch screen
β ) θέση εργασίας , το σύνολ ο που περιλαμβάνει εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης , εφοδιασμένο ενδεχομέ νως με πληκτρολόγιο ή άλλη διάταξη εισόδου δεδο μένων , ή / και με λογισμικό που καθορίζει το σημείο διασύνδεσης ανθρώπου / συσκευής , με προαιρετικά εξαρ τήματα , με παραρτήματα , περιλαμβανομένων και μονά δας δισκετών , τηλεφώνου , ταλαντωτή / αποταλαντωτή , εκτυπωτή , αναλογίου για έγγραφα , καθίσματος και τρα πεζιού εργασίας ή άλλης επιφάνειας εργασίας , καθώς και το άμεσο περιβάλλον εργασίας-( b ) workstation : an assemb ly comprising display screen equipment , which may be provided with a keyboard or input device and / or software determining the operator / machine interface , optional accessories , peripherals including the diskette drive , telephone , modem , printer , document holder , work chair and work desk or work surface , and the immediate work environment ;
Η κατηγορία προϊόντων φορητοί υπολογιστές περιλαμβάνει όλους τους υπολογιστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες τοποθεσίες, αποτελούνται από κεντρική μονάδα επεξεργασίας, οθόνη και πληκτρολόγιο σε ενιαίο περίβλημα, μεταφέρονται εύκολα και μπορούν να τροφοδοτηθούν με εσωτερική μπαταρίαThe product group portable computers shall comprise all computers which can be used in multiple locations, which consist of a system unit, display and keyboard combined in a single case, which are intended to be easily transported between locations and which can be used with an internal battery
Αφορά τους προσωπικούς υπολογιστές που περιλαμβάνουν οθόνη ( πιοηίίοτ ) , κεντρική μονάδα επεξεργασίας και πληκτρολόγιο .In order to help consumers buy green products , the European Commission has defined a labelling scheme to distinguish the most environmentally friendly everyday consumer goods [ with the exception of food products and medicines ] .
Το πληκτρολόγιο πρέπει να έχει ρυθμιζόμενη κλίση και να μην είναι στερεωμένο στην οθόνη , ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να κάθεται άνετα και να μην κουράζονται τα.χέρια και οι βραχίονες του .The keyboard shall be tiltable and separate from the screen so as to allow the worker to find a comfortable working position avoiding fatigue in the arms or hands .
Διαμόρφωση του χώρου εργασίας 2.1 . Εργαλεία δουλειάς ( οθόνη , πληκτρολόγιο , κείμενο ) 2.2 .Workplace design 2.1 Working tools ( display screen , k eyboard , data copy ) 2.2 Working aids ( document stand , peripherals ) 2.3 Furniture ( desk , chair , foot-rest )
Ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία — Κοινοτικές πρωτοβουλίες μετά την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1987 πληκτρολόγιο πρέπει να μην είναι στερεωμένο στην οθόνη , ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να κάθεται άνετα , η ακτινοβολία θα πρέ πει να μειώνεται σε ελάχιστα επίπεδα κλπ .Safety and health at work Community initiatives — since the Single European Act , 1987
Το πληκτρολόγιο πρέπει να έχει ρυθμιζόμενη κλίση και να μην είναι στερεωμένο στην οθόνη , ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να κάθεται άνετα και να μην κουράζονται τα.χέρια και οι βραχίονες του .The keyboard shall be tilrable and separate from the screen so as to allow the worker to find a comfortable working position avoiding fatigue In the arms or hands .
Βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με την ανάγκη να βρούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εκμάθηση των βασικών στοιχείων και την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες διότι, το πληκτρολόγιο, η οθόνη και το ποντίκι δεν μπορούν από μόνα τους να γίνουν το στυλό και το τετράδιο του 21ου αιώνα.So we have to find a fair balance between the acquisition of these basic disciplines and access to the new technologies, for the keyboard, the screen and the mouse cannot become the only writing tools and exercize books of the 21st century.
Ωραία, βλέπω το πληκτρολόγιοOk I see the keypad
Εντούτοις , ο χειριστής τώρα εργάζεται περισσότερες ώρες στο πληκτρολόγιο , προκειμένου για ψυχρή στοιχειοθέτηση ( μελέτη στην Βρεττανική βιομηχανία εφημερίδων ) .In many companies , the benefit of proper meals , especially hot meals for night workers , is a basic claim -a particularly important claim in that alternating work and night work often lead to gastric disorders , as already pointed out .
Ήταν ένα πραγματάκι υψηλής τεχνολογίας με πληκτρολόγιοIt was kind of a high- tech thing, with a... a keypad.- Like that one?
Πληκτρολόγιο για τη ρύθμιση ενός ατομικά επιλεγόμενου κωδικού με τουλάχιστον ‧ παραλλαγέςA key pad for inputting an individually selectable code having at least ‧ variants
Εισαγωγή ενός ή περισσότερων συμβόλων ή χαρακτήρων που δε βρίσκονται στο πληκτρολόγιοInsert one or more symbols or characters not found on the keyboard
Φ ΠληκτρολόγιοLighting φ
Ο ελεύθερος χώρος μπροστά από το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι αρκετός για να μπορεί ο χρήστης να στηρίζει τα χέρια και τους βραχίονες του .The space in front of the keyboard shall be sufficient to provide support for the hands and arms of the operator ■ .
Αδράνεια: χρονική περίοδος κατά την οποία δεν υπάρχει αλληλεπίδραση χρήστη-υπολογιστή (π.χ. εισαγωγή στοιχείων από το πληκτρολόγιο ή κίνηση του ποντικιούInactivity: A period of time during which a computer does not encounter any user input (e.g. keyboard input or mouse movement
Τα μηχανήματα που διαθέτουν πληκτρολόγιο αμφίδρομης επικοινωνίας περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία προϊόντωνThat product group shall also cover devices equipped with a touch screen keyboard
Tο αριθμητικό πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένοThe num lock' s on
Το πληκτρολόγιο δεν δουλεύειApollo) The keypad' s dead
& Μετακίνηση του ποντικιού με το πληκτρολόγιο (χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα& Move pointer with keyboard (using the num pad
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2144 φράσεις που ταιριάζουν φράση πληκτρολόγιο οθόνης.Βρέθηκαν σε 0,659 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.