Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • on-screen keyboard   
     
    A keyboard representation on the screen that allows users to type using touch, a stylus, or other input device.

Παράδειγμα με ποινές "πληκτρολόγιο οθόνης", μεταφραστική μνήμη

add example
Βιντεοτέξτ (μικροϋπολογιστής, τηλεοπτική οθόνη) με πληκτρολόγιο ή οθόνη αμφίδρομης επικοινωνίαςVideotex (microcomputer and television screen) with keyboard or touch screen
Προκειμένου να κριθούν κατάλληλα για απονομή του οικολογικού σήματος, ένας προσωπικός υπολογιστής, μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μια οθόνη ή ένα πληκτρολόγιο (στο εξής το προϊόν), πρέπει να περιλαμβάνονται στην κατηγορία προϊόντων που ορίζονται στο άρθρο ‧ και να συμμορφώνονται προς τα ακόλουθα κριτήρια του παρόντος παραρτήματος (αίτηση απονομής οικολογικού σήματος μπορεί να υποβάλλεται μεμονωμένα για κάθε τεμάχιο εκτός από το ποντίκιIn order to qualify for the eco-label, a personal computer, a system unit, a display or a keyboard (hereinafter referred to as the product) must fall within the product group as defined in Article ‧, and must comply with the following criteria in this Annex (each individual part may apply for the eco-label except the mouse
Βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με την ανάγκη να βρούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εκμάθηση των βασικών στοιχείων και την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες διότι, το πληκτρολόγιο, η οθόνη και το ποντίκι δεν μπορούν από μόνα τους να γίνουν το στυλό και το τετράδιο του 21ου αιώνα.So we have to find a fair balance between the acquisition of these basic disciplines and access to the new technologies, for the keyboard, the screen and the mouse cannot become the only writing tools and exercize books of the 21st century.
Η κατηγορία προϊόντων φορητοί υπολογιστές περιλαμβάνει όλους τους υπολογιστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες τοποθεσίες, αποτελούνται από κεντρική μονάδα επεξεργασίας, οθόνη και πληκτρολόγιο σε ενιαίο περίβλημα, μεταφέρονται εύκολα και μπορούν να τροφοδοτηθούν με εσωτερική μπαταρίαThe product group portable computers shall comprise all computers which can be used in multiple locations, which consist of a system unit, display and keyboard combined in a single case, which are intended to be easily transported between locations and which can be used with an internal battery
Προφύλαξη οθόνης Αυτό το άρθρωμα σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε μια προφύλαξη οθόνης. Σημειώστε ότι μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια προφύλαξη οθόνης ακόμα και αν έχετε ενεργές τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της οθόνης σας. Εκτός από μια ατελείωτη ποικιλία διασκέδασης και την πρόληψη του καψίματος της οθόνης σας, μια προφύλαξη οθόνης σας παρέχει επίσης έναν απλό τρόπο να κλειδώσετε την οθόνη σας αν πρόκειται να την αφήσετε χωρίς επιτήρηση για λίγη ώρα. Αν θέλετε η προφύλαξη οθόνης να κλειδώνει την οθόνη, βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία " Απαίτηση κωδικού πρόσβασης ". Αν δε θέλετε, μπορείτε πάντα να κλειδώνετε άμεσα την οθόνη σας με την ενέργεια " Κλείδωμα οθόνης " της επιφάνειας εργασίαςScreen Saver This module allows you to enable and configure a screen saver. Note that you can enable a screen saver even if you have power saving features enabled for your display. Besides providing an endless variety of entertainment and preventing monitor burn-in, a screen saver also gives you a simple way to lock your display if you are going to leave it unattended for a while. If you want the screen saver to lock the session, make sure you enable the " Require password " feature of the screen saver; if you do not, you can still explicitly lock the session using the desktop 's " Lock Session " action
Αν έχετε TFT ή LCD οθόνη μπορείτε να βελτιώσετε ακόμη περισσότερο την ποιότητα εμφάνισης των γραμματοσειρών ενεργοποιώντας αυτήν την επιλογή. Η υπόδειξη Sub-pixel είναι επίσης γνωστή ως ClearType(tm). Για να δουλέψει σωστά η υπόδειξη Sub-pixel πρέπει να γνωρίζετε πως ακριβώς τα υπό-εικονοστοιχεία της οθόνης σας είναι ευθυγραμμισμένα. Σε επίπεδες TFT ή LCD οθόνες ένα μοναδικό εικονοστοιχείο συντίθεται πραγματικά από τρία υπό-εικονοστοιχεία, το κόκκινο, πράσινο, και το μπλε. Οι περισσότερες οθόνες έχουν γραμμική σειρά των υπο-εικονοστοιχείων ως RGB, άλλες BGR. Αυτό το χαρακτηριστικό δε λειτουργεί σε οθόνες CRTIf you have a TFT or LCD screen you can further improve the quality of displayed fonts by selecting this option. Sub-pixel rendering is also known as ClearType(tm). In order for sub-pixel rendering to work correctly you need to know how the sub-pixels of your display are aligned. On TFT or LCD displays a single pixel is actually composed of three sub-pixels, red, green and blue. Most displays have a linear ordering of RGB sub-pixel, some have BGR. This feature does not work with CRT monitors
Γάμμα οθόνης Αυτό είναι ένα εργαλείο για την αλλαγή της ρύθμισης γάμμα της οθόνης. Χρησιμοποιήστε τους τέσσερις ολισθητές για να ορίσετε το γάμμα είτε σαν μία τιμή ή ξεχωριστά για τα στοιχεία κόκκινο, πράσινο και μπλε. Ίσως θα πρέπει να διορθώσετε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας και αντίθεσης της οθόνης σας για καλύτερα αποτελέσματα. Οι εικόνες δοκιμής σας βοηθούν να βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις. Μπορείτε να τις αποθηκεύσετε στο αρχείο συστήματος XF‧Config (απαιτείται πρόσβαση root γι ' αυτό) ή στις δικές σας ρυθμίσεις KDE. Σε συστήματα πολλών οθονών μπορείτε να διορθώσετε τις τιμές γάμμα ξεχωριστά για όλες τις οθόνεςMonitor Gamma This is a tool for changing monitor gamma correction. Use the four sliders to define the gamma correction either as a single value, or separately for the red, green and blue components. You may need to correct the brightness and contrast settings of your monitor for good results. The test images help you to find proper settings. You can save them system-wide to XF‧Config (root access is required for that) or to your own KDE settings. On multi head systems you can correct the gamma values separately for all screens
Έλεγχος εξοικονόμησης ενέργειας για την οθόνη Αν η οθόνη σας υποστηρίζει λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, μπορείτε να τις ρυθμίσετε από αυτό το άρθρωμα. Υπάρχουν τρία επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας: αναμονή, παύση και σβήσιμο. Όσο υψηλότερο το επίπεδο της εξοικονόμησης, τόσο περισσότερος χρόνος απαιτείται για την επαναφορά της οθόνης στην ενεργή της κατάσταση. Για να ξυπνήσετε την οθόνη από κάποια κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας, μπορείτε να κάνετε μια μικρή κίνηση με το ποντίκι, ή να πατήσετε κάποιο ακίνδυνο πλήκτρο, όπως για παράδειγμα το " Shift "Display Power Control If your display supports power saving features, you can configure them using this module. There are three levels of power saving: standby, suspend, and off. The greater the level of power saving, the longer it takes for the display to return to an active state. To wake up the display from a power saving mode, you can make a small movement with the mouse, or press a key that is not likely to cause any unintentional side-effects, for example, the " Shift " key
Οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών εφοδιασμένες με συντονιστή/δέκτη είναι δυνατό να χαρακτηρίζονται να ENERGY STAR σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή, εφόσον διατίθενται στο εμπόριο και πωλούνται στους καταναλωτές ως οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών (δηλαδή προβάλλοντας ως κύρια λειτουργία τους τη χρήση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές) ή ως οθόνες διπλής λειτουργίας, δηλ. ως οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών και ως τηλεοπτικές συσκευέςComputer monitors with a tuner/receiver may qualify as Energy Star under this specification as long as they are marketed and sold to consumers as computer monitors (i.e. focusing on computer monitor as the primary function) or as dual function computer monitors and televisions
Οθόνη: καθοδικός σωλήνας (CRT), επίπεδη οθόνη (π.χ. οθόνη υγρών κρυστάλλων) ή άλλη οθόνη μαζί με τον συναφή ηλεκτρονικό εξοπλισμόMonitor: A cathode-ray tube (CRT), flat panel display (e.g. a liquid crystal display) or other display device and its associated electronics
Για ειδικά κατασκευαστικά στοιχεία ή συστήματα με πολλαπλές οθόνες ενδείξεων, για τα οποία προβλέπεται αναγγελία βάσει της παρούσας παραγράφου (π.χ. η συστοιχία ‧ του αισθητήρα οξυγόνου μπορεί να διαθέτει πολλαπλές οθόνες για την απόκριση του αισθητήρα ή άλλα χαρακτηριστικά του), το σύστημα OBD ανιχνεύει ξεχωριστά αριθμητές και παρονομαστές για κάθε μία από τις οθόνες και αναγγέλλει μόνο τον αντίστοιχο αριθμητή και παρανομαστή για τη συγκεκριμένη οθόνη με τον χαμηλότερο αριθμητικό λόγοFor specific components or systems that have multiple monitors, which are required to be reported by this section (e.g. oxygen sensor bank ‧ may have multiple monitors for sensor response or other sensor characteristics), the OBD system shall separately track numerators and denominators for each of the specific monitors and report only the corresponding numerator and denominator for the specific monitor that has the lowest numerical ratio
Χαρακτηριστικά της οθόνης: η οθόνη πρέπει να παρέχει σταθερή εικόνα και πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ‧ σειρές (συνήθως ‧ × ‧ pixels, δηλ. οθόνες υψηλής ευκρίνειαςScreen characteristics: the screen shall be flicker-free and have at least ‧ lines (typically ‧ × ‧ pixels, i.e. high-resolution monitors
Κουκκίδες ανά ίντσα Το (DPI) καθορίζει τον αριθμό των εικονοστοιχείων της εικόνας που θα εκτυπωθεί σε επιφάνεια μιας ίντσας (‧. ‧cm). Όσο μεγαλύτερα είναι τα DPI της εικόνας, τόσο μικρότερη η εκτυπωμένη εικόνα. Σημειώστε ότι ο εκτυπωτής σας είναι απίθανο να παράγει εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας αν αυξήσετε την τιμή περισσότερο από ‧ ή ‧ DPI, ανάλογα με τον εκτυπωτή. Αν επιθυμείτε την εκτύπωση της εικόνας στο μέγεθος εμφάνισής της στην οθόνη, ορίστε την τιμή DPI της εικόνας παρόμοια με εκείνη της οθόνης. Αν κάποια από τις τιμές DPI είναι Μη ορισμένη, η εικόνα θα εκτυπωθεί με μέγεθος ίδιο με εκείνο που εμφανίζεται στην οθόνη. Δεν υποστηρίζουν όλες οι μορφές εικόνων τις τιμές DPI. Αν η μορφή που αποθηκεύετε την εικόνα δεν υποστηρίζει ανάλυση DPI δεν θα γίνει αποθήκευση αυτήςDots Per Inch (DPI) specifies the number of pixels of the image that should be printed inside one inch (‧cm). The higher the image 's DPI, the smaller the printed image. Note that your printer is unlikely to produce high quality prints if you increase this to more than ‧ or ‧ DPI, depending on the printer. If you would like to print the image so that it is the same size as it is displayed on the screen, set the image 's DPI values to be the same as the screen 's. If either DPI value is Unspecified, the image will also be printed to be the same size as on the screen. Not all image formats support DPI values. If the format you save in does not support them, they will not be saved
Για τις συσκευές τηλεόρασης που αποτελούνται από οθόνη και μία η περισσότερες διατάξεις συντονισμού/δέκτες και προαιρετικές επιπλέον διατάξεις για αποθήκευση δεδομένων ή/και εμφάνιση όπως ψηφιακοί βιντεοδίσκοι (DVD), σκληροί δίσκοι (HDD) ή μαγνητοσκόπια (VCR), είτε ως αυτοτελείς συσκευές με ενσωματωμένη οθόνη είτε ως χωριστές συσκευές, ισχύουν μεμονωμένα τα σημεία α) έως δ) για την οθόνη και τη χωριστή συσκευήFor television sets which consist of a display, and one or more tuner(s)/receiver(s) and optional additional functions for data storage and/or display such as digital versatile disc (DVD), hard disk drive (HDD) or videocassette recorder (VCR) in a separate unit, points (a) to (d) apply for the display and the separate unit individually
Συνήθως, η λειτουργία της Προφύλαξη οθόνης αναστέλλεται όταν ενεργοποιείται το DPMS, αφού έτσι και αλλιώς δε θα εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη. Όμως κάποια προγράμματα προφύλαξης οθόνης κάνουν και κάποιους υπολογισμούς, οπότε δε θα ήταν καλό να τα διακόψετε. NAME OF TRANSLATORSUsually the screen saver is suspended when display power saving kicks in, as nothing can be seen on the screen anyway, obviously. However, some screen savers actually perform useful computations, so it is not desirable to suspend them
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή αν επιθυμείτε τη χρήση του χρωματικού προφίλ της οθόνης σας για την εμφάνιση των εικόνων στο παράθυρο του επεξεργαστή εικόνας με διόρθωση χρώματος προσαρμοσμένη στην οθόνη σας. Προειδοποίηση: η απεικόνιση των εικόνων στην οθόνη μπορεί να διαρκέσει αρκετά, ιδίως αν ο υπολογιστής είναι αργόςTurn on this option if you want to use your Monitor Color Profile to show your pictures in the Image Editor window with a color correction adapted to your monitor. Warning: this option can take a while to render pictures on the screen, especially with a slow computer
Το παρόν έγγραφο περιγράφει τις διαδικασίες δοκιμής για οθόνες με διαγώνιο θέασης μεγέθους από ‧ έως και ‧ ίντσες (μεγάλες οθόνες, για τις απαιτήσεις της έκδοσης ‧.‧ του προγράμματος ENERGY STAR για οθόνεςThis document describes the test procedures for displays with a viewable diagonal screen size from ‧ to ‧ inches, inclusive (large displays), for the ENERGY STAR Program Requirements for Displays Version
Για οθόνη που τροφοδοτείται μέσω Power Over Ethernet ή USB PlusPower, είναι αποδεκτό να μετράται η διάταξη διανομής ισχύος με και χωρίς να είναι συνδεδεμένη η οθόνη και να χρησιμοποιείται η διαφορά ανάμεσα στις δύο μετρήσεις ως κατανάλωση ισχύος της οθόνηςFor a display powered by Power Over Ethernet or USB PlusPower, it is acceptable to measure the power distribution device with and without the display connected, and record the difference between the two readings as the display’s power consumption
Η συνολική ποσότητα υδραργύρου (Hg) που περιέχουν όλες οι λυχνίες μιας οθόνης δεν υπερβαίνει τα ‧ mg για οθόνες με ορατή διαγώνιο οθόνης μεγαλύτερη από ‧ ίντσες (‧ cmThe total amount of mercury (Hg), in all lamps, per screen, shall be no greater than ‧ mg for screens with a visible screen diagonal of greater than ‧ inches (‧ cm
Οι μετρήσεις της κορυφοτιμής της φωτεινότητας διεξάγονται με μετρητή φωτεινότητας που εντοπίζει το τμήμα της οθόνης με πλήρως (‧ %) λευκή εικόνα, το οποίο αποτελεί μέρος διαγράμματος δοκιμών για δοκιμές πλήρους οθόνης που δεν υπερβαίνει το σημείο του μέσου επιπέδου εικόνας (APL) όταν σημειώνεται περιορισμός της ισχύος στο σύστημα παραγωγής της φωτεινότητας της οθόνηςMeasurements of peak luminance shall be made with a luminance meter, detecting that portion of the screen exhibiting a full (‧ %) white image, which is part of a full screen test test pattern that does not exceed the average picture level (APL) point where any power limiting occurs in the display luminance drive system
Ορίστε τη προτεραιότητα με την οποία θα τρέχει η προφύλαξη οθόνης. Μεγαλύτερη προτεραιότητα μπορεί να σημαίνει ότι η προφύλαξη οθόνης θα τρέχει γρηγορότερα, ταυτόχρονα όμως θα μειώσει την ταχύτητα των άλλων προγραμμάτων που τρέχουν όσο η προφύλαξη οθόνης είναι ενεργήSpecify the priority that the screensaver will run at. A higher priority may mean that the screensaver runs faster, though may reduce the speed that other programs run at while the screensaver is active
καθοδικός σωλήνας (CRT), επίπεδη οθόνη (π.χ. οθόνη υγρών κρυστάλλων) ή άλλη οθόνη μαζί με τον συναφή ηλεκτρονικό εξοπλισμόA cathode-ray tube (CRT), flat panel display (e.g. a liquid crystal display) or other display device and its associated electronics
Στις συνήθεις τεχνολογίες οθόνης περιλαμβάνονται οι οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD), οι φωτοδίοδοι (LED), οι καθοδικοί σωλήνες (CRT) και η επίπεδη οθόνη πλάσματος (PDPCommon display technologies include liquid crystal display (LCD), light emitting diode (LED), cathode-ray tube (CRT), and plasma display panel (PDP
για την InnoLux: παραγωγή οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD panels) και έτοιμων προϊόντων άνευ εμπορικού σήματος τα οποία φέρουν οθόνες υγρών κρυστάλλων (κατά κύριο λόγο οθόνες ΗΥInnoLux: manufacturing of LCD panels and finished non-branded products containing LCD panels (essentially computer monitors
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1801 φράσεις που ταιριάζουν φράση πληκτρολόγιο οθόνης.Βρέθηκαν σε 4,968 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.