Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • on-screen keyboard   
     
    A keyboard representation on the screen that allows users to type using touch, a stylus, or other input device.

Παράδειγμα με ποινές "πληκτρολόγιο οθόνης", μεταφραστική μνήμη

add example
Στο χώρο λειτουργί ας ΣΟΑΣ τα αντικείμενα αυτά είναι η οθόνη , το πληκτρολόγιο και το κείμενο ( π.χ. έγγραφα ) .screen , keyboard and data copy ( eg documents ) .
Προκειμένου συνεπώς · για οθόνες με αρνητική εικόνα ( σκού ρο φόντο ) συνιστάται σκούρο πληκτρολόγιο , και για οθόνες με θετική εικόνα ανοικτόχρωμο πληκτρολόγιο .Figure 6 shows the parameters to be taken into account for ergonomie keyboard design .
Προκειμένου να κριθούν κατάλληλα για απονομή του οικολογικού σήματος, ένας προσωπικός υπολογιστής, μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μια οθόνη ή ένα πληκτρολόγιο (στο εξής το προϊόν), πρέπει να περιλαμβάνονται στην κατηγορία προϊόντων που ορίζονται στο άρθρο ‧ και να συμμορφώνονται προς τα ακόλουθα κριτήρια του παρόντος παραρτήματος (αίτηση απονομής οικολογικού σήματος μπορεί να υποβάλλεται μεμονωμένα για κάθε τεμάχιο εκτός από το ποντίκιIn order to qualify for the eco-label, a personal computer, a system unit, a display or a keyboard (hereinafter referred to as the product) must fall within the product group as defined in Article ‧, and must comply with the following criteria in this Annex (each individual part may apply for the eco-label except the mouse
β ) θέση εργασίας , το σύνολ ο που περιλαμβάνει εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης , εφοδιασμένο ενδεχομέ νως με πληκτρολόγιο ή άλλη διάταξη εισόδου δεδο μένων , ή / και με λογισμικό που καθορίζει το σημείο διασύνδεσης ανθρώπου / συσκευής , με προαιρετικά εξαρ τήματα , με παραρτήματα , περιλαμβανομένων και μονά δας δισκετών , τηλεφώνου , ταλαντωτή / αποταλαντωτή , εκτυπωτή , αναλογίου για έγγραφα , καθίσματος και τρα πεζιού εργασίας ή άλλης επιφάνειας εργασίας , καθώς και το άμεσο περιβάλλον εργασίας-( b ) workstation : an assemb ly comprising display screen equipment , which may be provided with a keyboard or input device and / or software determining the operator / machine interface , optional accessories , peripherals including the diskette drive , telephone , modem , printer , document holder , work chair and work desk or work surface , and the immediate work environment ;
Αφορά τους προσωπικούς υπολογιστές που περιλαμβάνουν οθόνη ( πιοηίίοτ ) , κεντρική μονάδα επεξεργασίας και πληκτρολόγιο .In order to help consumers buy green products , the European Commission has defined a labelling scheme to distinguish the most environmentally friendly everyday consumer goods [ with the exception of food products and medicines ] .
Το πληκτρολόγιο πρέπει να έχει ρυθμιζόμενη κλίση και να μην είναι στερεωμένο στην οθόνη , ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να κάθεται άνετα και να μην κουράζονται τα.χέρια και οι βραχίονες του .The keyboard shall be tiltable and separate from the screen so as to allow the worker to find a comfortable working position avoiding fatigue in the arms or hands .
Η κατηγορία προϊόντων φορητοί υπολογιστές περιλαμβάνει όλους τους υπολογιστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες τοποθεσίες, αποτελούνται από κεντρική μονάδα επεξεργασίας, οθόνη και πληκτρολόγιο σε ενιαίο περίβλημα, μεταφέρονται εύκολα και μπορούν να τροφοδοτηθούν με εσωτερική μπαταρίαThe product group portable computers shall comprise all computers which can be used in multiple locations, which consist of a system unit, display and keyboard combined in a single case, which are intended to be easily transported between locations and which can be used with an internal battery
Διαμόρφωση του χώρου εργασίας 2.1 . Εργαλεία δουλειάς ( οθόνη , πληκτρολόγιο , κείμενο ) 2.2 .Workplace design 2.1 Working tools ( display screen , k eyboard , data copy ) 2.2 Working aids ( document stand , peripherals ) 2.3 Furniture ( desk , chair , foot-rest )
Βρισκόμαστε λοιπόν αντιμέτωποι με την ανάγκη να βρούμε μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην εκμάθηση των βασικών στοιχείων και την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες διότι, το πληκτρολόγιο, η οθόνη και το ποντίκι δεν μπορούν από μόνα τους να γίνουν το στυλό και το τετράδιο του 21ου αιώνα.So we have to find a fair balance between the acquisition of these basic disciplines and access to the new technologies, for the keyboard, the screen and the mouse cannot become the only writing tools and exercize books of the 21st century.
Ασφάλεια και υγεία κατά την εργασία — Κοινοτικές πρωτοβουλίες μετά την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του 1987 πληκτρολόγιο πρέπει να μην είναι στερεωμένο στην οθόνη , ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να κάθεται άνετα , η ακτινοβολία θα πρέ πει να μειώνεται σε ελάχιστα επίπεδα κλπ .Safety and health at work Community initiatives — since the Single European Act , 1987
Βιντεοτέξτ (μικροϋπολογιστής, τηλεοπτική οθόνη) με πληκτρολόγιο ή οθόνη αμφίδρομης επικοινωνίαςVideotex (microcomputer and television screen) with keyboard or touch screen
Το πληκτρολόγιο πρέπει να έχει ρυθμιζόμενη κλίση και να μην είναι στερεωμένο στην οθόνη , ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος να κάθεται άνετα και να μην κουράζονται τα.χέρια και οι βραχίονες του .The keyboard shall be tilrable and separate from the screen so as to allow the worker to find a comfortable working position avoiding fatigue In the arms or hands .
Εντούτοις , ο χειριστής τώρα εργάζεται περισσότερες ώρες στο πληκτρολόγιο , προκειμένου για ψυχρή στοιχειοθέτηση ( μελέτη στην Βρεττανική βιομηχανία εφημερίδων ) .In many companies , the benefit of proper meals , especially hot meals for night workers , is a basic claim -a particularly important claim in that alternating work and night work often lead to gastric disorders , as already pointed out .
Πληκτρολόγιο: εναλλαγή κλειδώματοςKeyboard: Toggle lock
Πληκτρολόγιο & ποντίκιNameKeyboard & Mouse
Εισαγωγή ενός ή περισσότερων συμβόλων ή χαρακτήρων που δε βρίσκονται στο πληκτρολόγιοInsert one or more symbols or characters not found on the keyboard
Έχετε πατήσει ένα πλήκτρο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετακινηθεί ο ήρωας. Θέλετε να αλλάξετε σε έλεγχο από το πληκτρολόγιο; Ο έλεγχος με το ποντίκι είναι γενικά ευκολότερος-σα να κάνετε ποδήλατο παρά να περπατάτε!You have pressed a key that can be used to move the Hero. Do you want to switch automatically to keyboard control? Mouse control is easier to use in the long term-like riding a bike rather than walking!
Φ ΠληκτρολόγιοLighting φ
Τονισμός & πλήκτρων στο πληκτρολόγιοHighlight & keys on keyboard
Ο ελεύθερος χώρος μπροστά από το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι αρκετός για να μπορεί ο χρήστης να στηρίζει τα χέρια και τους βραχίονες του .The space in front of the keyboard shall be sufficient to provide support for the hands and arms of the operator ■ .
Πιο αργά ’ ντριαν, δεν είμαι και ο Μότσαρτ στο πληκτρολόγιο, έχω τα πάντα για την απόδραση σου, ως κλώνου από την ΛούθορκορπSlow down, Adrian.I' m not exactly Mozart on the keyboard. I got everything up to you being an escaped clone from LuthorCorp
Kitt, ενεργοποίησε το πληκτρολόγιο αφήςKitt, activate touch- screen keyboard
Δεν βρέθηκαν ίχνη...... ούτε και DNA του Μπίλι, βρέθηκε όμως ένα δακτυλικό αποτύπωμα...... του Πίτερ Λανγκ πάνω στο πληκτρολόγιοThere was no traces or DNA evidence from Billy, but we did find a fingerprint on the keyboard from Peter Lang
Οι απαγορευμένες περιοχές στο νοσοκομείο έχουν πληκτρολόγιο κλειδαριάSECURlTY DlRECTOR:All of the restricted areas in the hospital have keypad locks
ΠληκτρολόγιοKeyboard
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2144 φράσεις που ταιριάζουν φράση πληκτρολόγιο οθόνης.Βρέθηκαν σε 2,589 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.