Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • buffer       
    (noun   )
  • buffer solution   

Παράδειγμα με ποινές "ρυθμιστικό διάλυμα", μεταφραστική μνήμη

add example
Προσθέτουμε έπειτα ‧ ml οξεικό ρυθμιστικό διάλυμα (‧.‧), βυθίζουμε τα ηλεκτρόδια στο διάλυμα και τιτλοδοτούμε ποτενσιομετρικώς με το καρβαμικό διάλυμα ως πρότυπο (‧.‧), κατά την τιτλοδότηση, το ράμφος της προχοΐδας πρέπει να είναι μέσα στο διάλυμαThen add ‧ ml standard acetate buffer (‧.‧), immerse the electrodes in the solution, and titrate potentiometrically with standard
Ρυθμιστικό διάλυμα ιζήματος (‧ mM ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, pHPellet buffer (‧ mM phosphate buffer, pH
Ρυθμιστικό διάλυμα εξαγωγής (‧ mM ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών, pHExtraction buffer (‧ mM phosphate buffer, pH
Παρεμποδιστικό ρυθμιστικό διάλυμα: ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών ιόντων (PBS), που περιέχει αρνητικό ορό BTV ενήλικου βοοειδούς σε αναλογία ‧,‧ % και Tween-‧ σε αναλογία ‧,‧ % (ο/ο) (υπό μορφή σιροπίου του πολυοξυαιθυλενοσορβιτόνιου του μονολαυρικού οξέος) σε PBSBlocking buffer: phosphate buffered saline (PBS) containing ‧,‧ % BTV negative adult bovine serum, ‧,‧ % (v/v) Tween-‧ (supplied as polyoxyethylene sorbiton monolaurate syrup) in PBS
Ρυθμιστικό διάλυμα IF (‧ mM φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα άλατος (PBS), pHIF-Buffer (‧ mM phosphate buffered saline (PBS), pH
Υδροχλωρική (HCl) δοξορουβικίνη Myocet (κόκκινη λυοφιλοποιημένη σκόνη), Λιποσώματα Myocet (λευκό έως υπόλευκο, αδιαφανές και ομοιογενές διάλυμα), Ρυθμιστικό διάλυμα Myocet (διαυγές, άχρωμο διάλυμαMyocet doxorubicin HCl (a red lyophilised powder), Myocet liposomes (a white to off-white, opaque and homogeneous solution), Myocet buffer (a clear colourless solution
Διαλύονται ‧,‧ g νορλευκίνης (‧.‧) σε διάλυμα κιτρικού οξέος (‧.‧) σε μια ογκομετρική φιάλη και το διάλυμα συμπληρώνεται μέχρις όγκου ‧ ml με ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικού οξέοςDissolve ‧,‧ g norleucine (‧.‧) in citrate buffer (‧.‧) in a graduated flask and make up to ‧ ml with citrate buffer
Για το σκοπό αυτόν, δοσιμετρούμε ‧ ml από το πρότυπο διάλυμα θειικού χαλκού (‧.‧) με το καρβαμικό διάλυμα, αφού προσθέσουμε ‧ ml νερό και ‧ ml οξεικό ρυθμιστικό διάλυμαTo do this, titrate ‧ ml of the copper sulphate solution (‧.‧) with carbate solution after the addition of ‧ ml water and ‧ ml standard acetate buffer
Στη συνέχεια, προστίθενται ‧ ml πρότυπου οξικού ρυθμιστικού διαλύματος (‧.‧.‧), βυθίζονται τα ηλεκτρόδια στο διάλυμα και τιτλοδοτείται ποτενσιομετρικώς με πρότυπο καρβαμικό διάλυμα (‧.‧.‧)· το ράμφος της προχοΐδας πρέπει να είναι βυθισμένο στο διάλυμαThen add ‧ ml standard acetate buffer (‧.‧.‧), immerse the electrodes in the solution, and titrate potentiometrically with standard carbate solution (‧.‧.‧), the burette tip being immersed in the solution
Σε διπλή σειρά κοιλοτήτων των στηλών ‧ έως ‧ προστίθενται ‧ μl από κάθε ορό δοκιμής αραιωμένο ‧ προς ‧ με παρεμποδιστικό ρυθμιστικό διάλυμα (‧ μl ορού + ‧ μl παρεμποδιστικού ρυθμιστικού διαλύματοςAdd a ‧ in ‧ dilution of each test serum in blocking buffer to duplicate wells of columns ‧ to ‧ (‧ μl sera + ‧ μl blocking buffer
Ρυθμιστικό διάλυμα Myocet Γυάλινα φιαλίδια, τα οποία περιέχουν όχι λιγότερο από ‧ ml ρυθμιστικού διαλύματος, σφραγισμένα με σιλικοναρισμένο γκρι πώμα και μπλε καλύμματα αλουμινίου, που ανοίγουν με αποσφράγισηMyocet buffer Glass vials containing not less than ‧ ml of buffer, sealed with siliconised grey stopper and blue aluminium flip-off seals
Προστίθενται ‧ μl/κοιλότητα διαλύματος χρωμογόνου/υποστρώματος [‧ ml ABTS (‧,‧′-αζινο-δισ-[‧-εθυλοβενζοθειαζολινο-‧-σουλφονικό οξύ]) συγκεντρώσεως ‧ mg/ml + ‧ ml ρυθμιστικού διαλύματος υποστρώματος (ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών-κιτρικών ιόντων ‧,‧M με pH ‧ που περιέχει H‧O‧ σε αναλογία ‧,‧ %)] και ακολουθεί επώαση επί δέκα λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντοςAdd ‧ μl/well of chromogen/substrate solution (‧ ml of ABTS (‧,‧′-Azino-bis-[‧-ethylbenzothiazoline-‧-sulphonic acid]) ‧ mg/ml + ‧ ml of substrate buffer (‧,‧ M Phosphate-Citrate buffer of pH ‧ containing ‧,‧ % H‧O‧] and incubate for ‧ minutes at room temperature
Μέθοδος δοκιμής της κηλίδας: Σε διπλή σειρά κοιλοτήτων των στηλών ‧ έως ‧, προστίθενται ‧ μl από κάθε ορό δοκιμής αραιωμένο ‧ προς ‧ με παρεμποδιστικό ρυθμιστικό διάλυμα (‧ μl ορού +‧ μl παρεμποδιστικού ρυθμιστικού διαλύματοςSpot titration method: Add a ‧:‧ dilution of each test serum in blocking buffer to duplicate wells of columns ‧ to ‧ (‧ μl sera +‧ μl blocking buffer
Σε διπλή σειρά κοιλοτήτων των στηλών ‧ έως ‧, προστίθενται ‧ μl από κάθε ορό δοκιμής αραιωμένο ‧ προς ‧ με παρεμποδιστικό ρυθμιστικό διάλυμα (‧ μl ορού + ‧ μl παρεμποδιστικού ρυθμιστικού διαλύματοςAdd a ‧ dilution of each test serum in blocking buffer to duplicate wells of columns ‧ to ‧ (‧ μl sera + ‧ μl blocking buffer
Παρασκευάζεται ημικορεσμένο διάλυμα σε ρυθμιστικό διάλυμαPrepare a half-saturated solution in buffer
Σε όλες τις κοιλότητες της πλάκας ELISA, πλην εκείνων που περιέχουν το ΤΥΦΛΟ διάλυμα, προστίθενται ‧ μl αντιορού ινδικού χοιριδίου που έχει προηγουμένως αραιωθεί σε παρεμποδιστικό ρυθμιστικό διάλυμα (κάθε κοιλότητα περιέχει πλέον τελικό όγκο ‧ μlAdd ‧ μl of guinea pig antisera, pre-diluted in blocking buffer, to all wells except the blank wells of the ELISA plate (all wells now contain a final volume of ‧ μl
Στο τέλος της περιόδου έκθεσης, η ελεγχόμενη ουσία πρέπει να εκπλύνεται επιμελώς από τη δερματική επιφάνεια με υδατικό ρυθμιστικό διάλυμα ή με διάλυμα NaCl ‧,‧ %At the end of the exposure period, the test substance should be carefully washed from the skin surface with aqueous buffer, or ‧,‧ % NaCl
Παρασκευάζεται διάλυμα σκόνης αμυλογλυκοσιδάσης (σημείο ‧.‧) σε ρυθμιστικό διάλυμα οξικού νατρίου (σημείοPrepare a solution of amyloglucosidase powder (point ‧.‧) by using sodium acetate buffer (point
Το πρότυπο διάλυμα διαλύεται με ρυθμιστικό διάλυμα κιτρικού άλατος προκειμένου να παρουσιασθούν οι περιοχές αιχμής στο μέσο του πεδίουThe standard solution is diluted with citrate buffer to give peak areas in the middle of the range
Προσθέτουμε στο δείγμα ‧ ml ρυθμιστικό διάλυμα (‧.‧), ‧ ml ουδέτερο διάλυμα κυανού του μεθυλενίου (‧.‧) και ‧ ml χλωροφόρμιοAdd to the sample ‧ ml of buffer solution (‧.‧), ‧ ml of neutral methylene blue solution (‧.‧) and ‧ ml of chloroform
Παρασκευάζεται διάλυμα ≤ ‧-‧ M σε ρυθμιστικό διάλυμαPrepare a solution in buffer of ≤ ‧-‧ M
Σημ.: Για ορισμένες ελεγχόμενες ουσίες, ενδέχεται να χρειάζεται ένα επιπλέον μητρικό διάλυμα, ‧ [ρυθμιστικό διάλυμα MOPS (μορφολινοπροπανοσουλφονικό οξύ)- βλέπε σημείο ‧.‧, τελευταίο εδάφιο]Note: A further stock solution ‧ (MOPS buffer) may be needed for certain test substances (see last paragraph in section
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 11964 φράσεις που ταιριάζουν φράση ρυθμιστικό διάλυμα.Βρέθηκαν σε 4,668 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.