Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • vertebrate   
    (noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (2)

σπονδυλωτάvertebrate; vertebrates
σπονδυλωτόςvertebrate

Παράδειγμα με ποινές "σπονδυλωτό", μεταφραστική μνήμη

add example
Τα σπονδυλωτά μπήκαν στο δωμάτιο της ΛινγκThe vertebrates... they' re with Ling
Συγγένεια του οργανισμού με κάποιο παθογόνο φυτών ή με κάποιο παθογόνο σπονδυλωτού ή ασπόνδυλου οργανισμού-μη στόχουWhether the organism is closely related to a plant pathogen or to a pathogen of a vertebrate species or a non-target invertebrate species
Εάν ο δυνητικός καταχωρίζων δεν καταβάλει το μερίδιο του κόστους μελέτης που συνεπάγεται δοκιμές επί σπονδυλωτών ή άλλης μελέτης που μπορεί να αποτρέπει τις δοκιμές σε πειραματόζωα, δεν του επιτρέπεται να καταχωρίζει την ουσία τουIf the potential registrant fails to pay his share of the cost of a study involving tests on vertebrate animals or another study that may prevent animal testing, he shall not be able to register his substance
ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑVERTEBRATES
Ειδικότερα, πρέπει να απαγορεύεται η επανάληψη μελετών σε σπονδυλωτάIn particular, repetition of studies involving vertebrates should be prohibited
Σε περίπτωση που απαιτούνται πληροφορίες για την καταχώρηση, στο παράρτημα Ι, δραστικής ουσίας, η οποία κυκλοφορεί ήδη στην αγορά δύο έτη μετά την κοινοποίηση της παρούσας οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ενθαρρύνουν τους κατόχους των πληροφοριών αυτών να συνεργασθούν για την παροχή τους προκειμένου να περιορίζεται η επανάληψη δοκιμών επί σπονδυλωτώνWhere data is requested with a view to inclusion in Annex I of an active substance already on the market two years after notification of this Directive, the competent authorities of the Member State shall encourage data holders to cooperate in the provision of the requested data, with a view to limiting the duplication of testing on vertebrate animals
Αναφέρατε τη σύνθεση των ειδών (βασικά υδρόβια σπονδυλωτά, ασπόνδυλα και φυτά) των υδάτων υποδοχήςList species composition (major aquatic vertebrates, invertebrates and plants) of the receiving waters
Η βελτίωση του συντονισμού των πόρων που διατίθενται σε κοινοτικό επίπεδο, θα συμβάλει στην εμβάθυνση των επιστημονικών γνώσεων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντί των δοκιμών στα σπονδυλωτάBetter coordination of resources at Community level will contribute to increasing the scientific knowledge indispensable for the development of alternative methods to that of experimentation on vertebrate animals
οι περαιτέρω δοκιμές που δεν χρησιμοποιούν σπονδυλωτά ζώα επιτρέπεται να παραλειφθούνfurther testing not involving vertebrate animals may be omitted
Agrostis stolonifera L.- Άγρωστις η σπονδυλωτήAgrostis stolonifera L.- Creeping bent
οι περαιτέρω δοκιμές που δεν χρησιμοποιούν σπονδυλωτά ζώα επιτρέπεται να παραλείπονταιfurther testing not involving vertebrate animals may be omitted
Εάν ένας δυνητικός καταχωρίζων και/ή μέλος ενός φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις ουσίες (ΦΑΠΟ) δεν καταβάλει το μερίδιο του κόστους μελέτης που περιλαμβάνει δοκιμές επί σπονδυλωτών ή άλλης μελέτης που μπορεί να αποτρέπει τις δοκιμές σε πειραματόζωα, δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει την ουσία τουIf a potential registrant and/or participant in a substance information exchange forum (SIEF) fails to pay his share of the cost of a study involving tests on vertebrate animals or another study that may prevent animal testing, he should not be able to register his substance
οι αιτούντες έγκριση για φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει, πριν διεξαγάγουν πειράματα επί σπονδυλωτών, να ερωτούν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύουν να υποβάλουν αίτησηapplicants for authorization of plant protection products shall, before carrying out experiments involving vertebrate animals, enquire of the competent authority of the Member State to which they intend making application
ο μέρος: Το σύνολο του κειμένου με εξαίρεση τους όρους και απαγορεύεται η επανάληψη των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα (παράγραφος ‧αst part: Text as a whole excluding the words, and duplicate vertebrate animal testing shall be prohibited (paragraph ‧a
Εάν ο κάτοχος της μελέτης που συνεπάγεται δοκιμές σε σπονδυλωτά ή άλλης μελέτης που μπορεί να αποτρέπει τις δοκιμές σε ζώα, δεν θέτει τη μελέτη στη διάθεση του Οργανισμού και/ή άλλων δυνητικών καταχωριζόντων, δεν πρέπει να του επιτρέπεται να καταχωρίζει την ουσία τουIf the owner of a study involving tests on vertebrate animals or another study that may prevent animal testing fails to make the study available to the Agency and/or other potential registrants, he should not be able to register his substance
ο λόγος οξείας και υποχρόνιας τοξικότητας/έκθεσης για τα πτηνά και χερσαία σπονδυλωτά που δεν αποτελούν στόχο είναι κατώτερος από ‧ βάσει του DL‧, ή, ο λόγος χρόνιας τοξικότητας/έκθεσης είναι μικρότερος από ‧, εκτός εάν καταδειχθεί σαφώς, με κατάλληλη αξιολόγηση του κινδύνου, ότι δεν υφίσταται απαράδεκτη επίπτωση μετά τη χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, υπό τους προτεινόμενους όρους χρήσηςthe acute and short-term toxicity/exposure ratio for birds and other non-target terrestrial vertebrates is less than ‧ on the basis of LD‧ or the long-term toxicity/exposure ratio is less than ‧, unless it is clearly established through an appropriate risk assessment that under field conditions no unacceptable impact occurs after use of the plant protection product according to the proposed conditions of use
Όταν οι πληροφορίες αυτές μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο με τη διενέργεια δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα, υποβάλει πρόταση για τη στρατηγική δοκιμών στον αρμόδιο οργανισμό σύμφωνα με το άρθροWhere this information can only be obtained by testing on vertebrate animals, he shall submit a proposal for a testing strategy to the Agency in accordance with Article
οι περαιτέρω δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα για την εν λόγω ιδιότητα παραλείπονταιfurther testing on vertebrate animals for that property shall be omitted
Η ιδέα αυτή αναγνωρίζεται επίσης στο πλαίσιο της πρότασης OSOR και στις συναφείς τροποποιήσεις του Τίτλου ‧ σε ό,τι αφορά την κοινοχρησία δεδομένων, η οποία θα οδηγήσει σε λιγότερες δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώαThe idea is also acknowledged within the framework of the OSOR proposal and related amendments made in Title ‧ regarding data sharing, which should lead to fewer tests on vertebrate animals
Προκειμένου να αποφεύγεται η επανάληψη των εργασιών, και ιδίως τα πειράματα με σπονδυλωτά ζώα, πρέπει να ενθαρρύνονται οι παραγωγοί προκειμένου να υποβάλλουν ομαδικούς φακέλουςIn order to avoid duplication of work, and in particular experiments involving vertebrate animals, producers should be encouraged to submit collective dossiers
Εάν υπάρχει προηγούμενη καταχώριση της ίδιας ουσίας πριν από λιγότερο από μια δεκαετία, ο Οργανισμός γνωστοποιεί αμέσως στο δυνητικό καταχωρίζοντα τα ονόματα και τις διευθύνσεις του προηγούμενου ή των προηγούμενων καταχωριζόντων και τις σχετικές περιλήψεις ή αυτοδύναμες περιλήψεις μελετών, κατά περίπτωση, που έχουν ήδη υποβάλει αυτοί και για τις οποίες είχαν γίνει δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώαif the same substance has been previously registered less than ‧ years earlier, inform the potential registrant(s) without delay of the name(s) and address(es) of the previous registrant(s) and of the relevant summaries or robust study summaries of the studies, as the case may be, already submitted by them
στις ειδικές πληροφορίες για τις τοξικολογικές μελέτες στα θηλαστικά και στις επιπτώσεις στα πτηνά και άλλα χερσαία σπονδυλωτά που δεν αποτελούν στόχο, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην αναπαραγωγή, καθώς και στις άλλες συναφείς πληροφορίες για τη δραστική ουσία που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ και στα αποτελέσματα της αξιολόγησή τουςthe specific information relating to toxicological studies on mammals and to the effects on birds and other non-target terrestrial vertebrates, including effects on reproduction, and other relevant information concerning the active substance as provided for in Annex ‧ and the results of the evaluation thereof
Ορισμένες τροπολογίες, όπως οι τροπολογίες ‧ (προσωρινές άδειες), ‧ (περίοδος ανανέωσης για την έγκριση δραστικών ουσιών), ‧ (προστασία δεδομένων για τις μελέτες που είναι αναγκαίες για την ανανέωση ή την αναθεώρηση της άδειας), ‧ (εμπιστευτικότητα των ονομάτων και των διευθύνσεων των προσώπων που συμμετέχουν στις δοκιμές επί σπονδυλωτών) και ‧ (ανάκτηση κόστους από τα κράτη μέλη) ενσωματώθηκαν πλήρως ή εν μέρει στην κοινή θέση μολονότι δεν είχαν γίνει δεκτές αρχικά από την ΕπιτροπήCertain amendments, such as ‧ (provisional authorisations), ‧ (renewal period for the approval of active substances), ‧ (data protection for the studies necessary for renewal or review of the authorisation), ‧ (confidentiality of names and addresses of persons involved in testing on vertebrate animals) and ‧ (cost recovery by Member States) were totally or partially incorporated in the Common Position although they were not accepted initially by the Commission
Εάν ο μελλοντικός αιτών και ο κάτοχος ή οι κάτοχοι των σχετικών εγκρίσεων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, προστατευτικό ή συνεργιστικό δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την κοινοχρησία των εκθέσεων δοκιμών και μελετών σε σπονδυλωτά, ο μελλοντικός αιτών ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλουςWhere the prospective applicant and the holder or holders of the relevant authorisations of plant protection products containing the same active substance, safener or synergist cannot reach agreement on the sharing of test and study reports involving vertebrate animals, the prospective applicant shall inform the competent authority of the Member State
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 172 φράσεις που ταιριάζουν φράση σπονδυλωτό.Βρέθηκαν σε 0,453 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.