Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • vertebrate   
    (noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (2)

σπονδυλωτάvertebrate; vertebrates
σπονδυλωτόςvertebrate

Παράδειγμα με ποινές "σπονδυλωτό", μεταφραστική μνήμη

add example
Τα σπονδυλωτά μπήκαν στο δωμάτιο της ΛινγκThe vertebrates... they' re with Ling
Παρά το άρθρο ‧ παράγραφος ‧: α) ο αιτών έγκριση για βιοκτόνα, πριν από τη διεξαγωγή πειραμάτων επί σπονδυλωτών, ζητά από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο σκοπεύει να υποβάλει αίτηση:-να πληροφορηθεί εάν το βιοκτόνο, για το οποίο πρόκειται να υποβληθεί αίτηση, είναι παρόμοιο με άλλα για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί έγκριση και-το όνομα και τη διεύθυνση του ή των κατόχων της ή των εγκρίσεωνNotwithstanding Article ‧): (a) an applicant for authorisation of biocidal products shall, before carrying out experiments involving vertebrate animals, enquire of the competent authority of the Member State to which he intends making application:-whether the biocidal product for which an application is to be made is similar to a biocidal product for which authorisation has been granted, and-as to the name and address of the holder or holders of the authorisation or authorisations
Παρ' όλα αυτά, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο κανονισμός δεν θα αυξήσει τον αριθμό των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα με σκοπό την εναρμόνιση των κριτηρίων ταξινόμησης, αλλά ότι οι δοκιμές αυτές θα διενεργούνται μόνο εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που να διασφαλίζουν την ίδια ποιότητα.Nevertheless, we have to make sure that this regulation does not increase the number of tests on vertebrate animals for the purpose of harmonising the classification criteria, but that they shall be performed only if there are no alternative solutions guaranteeing the same quality.
Τα κράτη μέλη εκτιμούν κατά πόσον υπάρχει πιθανότητα έκθεσης των πτηνών και άλλων χερσαίων σπονδυλωτών στο φυτοπροστατευτικό προϊόν υπό τους προτεινόμενους όρους χρήσης ‧ εάν η πιθανότητα υπάρχει πράγματι, αξιολογούν την έκταση του κινδύνου βραχυπροθέσμως και μακροπροθέσμως, και ιδίως για την αναπαραγωγή, στον οποίο αναμένεται να εκτεθούν αυτοί οι οργανισμοί μετά τη χρήση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, υπό τους προτεινόμενους όρους χρήσηςMember States shall evaluate the possibility of exposure of birds and other terrestrial vertebrates to the plant protection product under the proposed conditions of use; if this possibility exists they shall evaluate the extent of the short-term and long-term risk to be expected for these organisms, including their reproduction, after use of the plant protection product according to the proposed conditions of use
ο μέρος:Οι μέθοδοι αυτές ... σπονδυλωτών ζώωνnd part:Those methods ... vertebrate animals
Στο ποσοτικό επίπεδο του παρόντος παραρτήματος ο καταχωρίζων οφείλει να υποβάλει πρόταση και χρονοδιάγραμμα για την πλήρωση των απαιτήσεων πληροφοριών του παρόντος παραρτήματος, σύμφωνα με το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, στοιχείο α), οσάκις τούτο συνεπάγεται δοκιμές επί σπονδυλωτών ζώωνAt the level of this Annex, the registrant must submit a proposal and a time schedule for fulfilling the information requirements of this Annex in accordance with Article ‧(a) where this involves tests on vertebrate animals
Προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο επιβλαβών οργανισμών, (ασπόνδυλων όπως οι ψύλλοι, σπονδυλωτών όπως τα πτηνά), μέσω της απώθησης ή της προσέλκυσής τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για ανθρώπινη ή κτηνιατρική υγιεινή απευθείας ή εμμέσεωςProducts used to control harmful organisms (invertebrates such as fleas, vertebrates such as birds), by repelling or attracting, including those that are used for human or veterinary hygiene either directly or indirectly
Η βελτίωση του συντονισμού των πόρων που διατίθενται σε κοινοτικό επίπεδο, θα συμβάλει στην εμβάθυνση των επιστημονικών γνώσεων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντί των δοκιμών στα σπονδυλωτάBetter coordination of resources at Community level will contribute to increasing the scientific knowledge indispensable for the development of alternative methods to that of experimentation on vertebrate animals
Κοινοχρησία δοκιμών και μελετών σε σπονδυλωτάSharing of tests and studies involving vertebrate animals
Agrostis stolonifera L. Άγρωστις η σπονδυλωτήAgrostis stolonifera L. Creeping bent
Συγγένεια με τους υπάρχοντες παθογόνους οργανισμούς των σπονδυλωτών, των ασπόνδυλων, των φυτών ή άλλων οργανισμώνRelationship to existing pathogens of vertebrates, invertebrates, plants or other organisms
ζώα: όλα τα σπονδυλωτά ή ασπόνδυλα ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ψαριών, των ερπετών και των αμφιβίων)·animal: any vertebrate or invertebrate animal (including fish, reptiles and amphibians
Επιπτώσεις στα καταπολεμητέα σπονδυλωτάImpact on vertebrates to be controlled
Εάν, παρόλα αυτά, ο αιτών και οι κάτοχοι των προηγούμενων εγκρίσεων του ιδίου προϊόντος δεν κατορθώσουν να συμφωνήσουν για την από κοινού χρησιμοποίηση των δεδομένων, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν εθνικά μέτρα, τα οποία να υποχρεώνουν τον αιτούντα και τους κατόχους προηγούμενων εγκρίσεων που ευρίσκονται στην επικράτειά τους να χρησιμοποιούν από κοινού τα δεδομένα, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη των δοκιμών επί σπονδυλωτών και καθορίζουν τόσο τη διαδικασία για την χρησιμοποίηση των πληροφοριών όσο και την εύλογη ισορροπία των συμφερόντων των ενδιαφερομένωνIf it is still not possible for the applicant and holders of former authorisations of the same product to reach an agreement on the sharing of data, Member States may introduce national measures obliging the applicant and holders of former authorisations located within their territory to share the data with a view to avoiding duplicative testing on vertebrate animals and determine both the procedure for utilising information, and the reasonable balance of the interests of the parties concerned
Η ιδέα αυτή αναγνωρίζεται επίσης στο πλαίσιο της πρότασης OSOR και στις συναφείς τροποποιήσεις του Τίτλου ‧ σε ό,τι αφορά την κοινοχρησία δεδομένων, η οποία θα οδηγήσει σε λιγότερες δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώαThe idea is also acknowledged within the framework of the OSOR proposal and related amendments made in Title ‧ regarding data sharing, which should lead to fewer tests on vertebrate animals
Τα αμφίβια είναι στην πλειονότητά τους σαρκοφάγα, με προτίμηση στα μικρά ζωντανά σπονδυλωτά (όπως προνύμφες, έντομα και σκώληκεςThe majority of amphibians are carnivores with food preferences for living small invertebrates (such as larvae, insects and worms
Όταν οι πληροφορίες αυτές μπορούν να παραχθούν μόνον με τη διενέργεια δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα, υποβάλλει πρόταση για τη στρατηγική δοκιμών στον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθροWhere this information can only be obtained by testing on vertebrate animals, he shall submit a proposal for a testing strategy to the Agency in accordance with Article
Η χρήση δοκιμών που δεν χρησιμοποιούν ζώα και ευφυών στρατηγικών για δοκιμές προωθούνται και απαγορεύεται η επανάληψη δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώαThe use of non-animal tests and intelligent testing strategies shall be promoted, and duplicate vertebrate animal testing shall be prohibited
Το αργότερο στις... η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σχετικά με την προστασία δεδομένων για δοκιμές και μελέτες σε σπονδυλωτά ζώαNot later than..., the Commission shall carry out a review of the provisions in this Regulation concerning data protection for tests and studies involving vertebrate animals
Ταυτόχρονα με το μητρώο των ουσιών, σύμφωνα με τις παραγράφους ‧ και ‧, ο Οργανισμός δημοσιεύει αίτημα προς οποιονδήποτε διαθέτει μελέτες με σπονδυλωτά ζώα οι οποίες δεν είναι δημόσια διαθέσιμες, για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τη διαθεσιμότητα των μελετών αυτώνThe Agency shall publish together with the publication of the register of substances, pursuant to paragraphs ‧ and ‧, a request to anyone who owns studies on vertebrate animals which are not publicly available to submit indications on the availability of such studies
Για να αποφεύγονται οι δοκιμές σε ζώα, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα πρέπει να επιχειρούνται μόνο σε έσχατη ανάγκηIn order to avoid animal testing, testing on vertebrate animals for the purposes of this Regulation should be undertaken only as a last resort
Agrostis stolonifera L.- Άγρωστις η σπονδυλωτήAgrostis stolonifera L. Creeping bent
Όποιος αποκτήσει αποτελέσματα μελετών ή άλλες πληροφορίες σχετικά με ουσία, οι οποίες να προέρχονται από δοκιμές σε σπονδυλωτά μετά τη λήξη της προθεσμίας που μνημονεύεται στην παράγραφο ‧, διαβιβάζει τα εν λόγω στοιχεία στον ΟργανισμόAnyone coming into possession of the results of studies or other information on a substance derived from experiments on vertebrate animals after the expiry of the deadline referred to in paragraph ‧ shall forward such information to the Agency
ότι, συνεπώς, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη της συνθήκης, να παρεκκλίνουν από την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης για βιοκτόνα που ανήκουν σε τρεις συγκεκριμένους τύπους βιοκτόνων όταν χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο συγκεκριμένων ειδών σπονδυλωτών, στο μέτρο που οι παρεκκλίσεις αυτές δικαιολογούνται και δεν θίγουν το σκοπό της παρούσας οδηγίαςwhereas therefore Member States should be allowed, subject to the Treaty, to derogate from the principle of mutual recognition for biocidal products falling under three particular types of biocides whenever intended to control particular kinds of vertebrates, in so far as such derogations are justified and do not jeopardise the purpose of this Directive
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 172 φράσεις που ταιριάζουν φράση σπονδυλωτό.Βρέθηκαν σε 0,564 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.