Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • photochemical pollution   
    (noun  )
     
    Air pollution containing ozone and other reactive chemical compounds formed by the action of sunlight on nitrogen oxides and hydrocarbons, especially those in automobile exhaust.

Παράδειγμα με ποινές "φωτοχημική ρύπανση", μεταφραστική μνήμη

add example
Σε όλα τα κράτη μέλη, σημειώνεται σημαντική υπέρβαση των κατευθυντήριων τιμών που έχει ορίσει η ΠΟΥ για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και της χλωρίδος από τη φωτοχημική ρύπανσηThe WHO guideline values for the protection of human health and vegetation from photochemical pollution are substantially exceeded in all Member States
Στις μεγάλες πόλεις ή τα αστικά συγκροτή ματα , όπου ζούμε ή εργαζόμαστε το 80 % του παγκόσμιου πληθυσμού , αντιμετωπίζουμε μία νέα ρύπανση : τη φωτοχημική .Although it has not yet been implemented and measurements have not yet been supplied by all countri es , the data which is available is already enough for us to say : we must do something !
USEυποθαλάσσιος ορυκτός πλούτος ( 211 ) φωτοχημική ρύπανσηUSEnature reserve ( 5206 ) wildlife ( 5211 ) wildlife park
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της συγκέντρωσης όζοντος στο περιβάλλον είναι ακόμη αποσπα σματικά , αλλά δείχνουν ωστόσο ότι οι συστάσεις που έγιναν από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ( ΠΟΥ ) , σχετικά με τα αβλαβή για την υγεία επίπεδα όζοντος , έχουν συχνά ξεπεραστεί , στην περίπτωση κυρίως επεισοδίων φωτοχημική ς ρύπανσης .Measurements of the ozone concentration in the environment are still fragmentary but do show that the recommendations of WHO in particular on safe ozone levels are frequently exceeded , especially in photochemical pollution incidents .
Σύμφωνα με την οδηγία ‧/ΕΟΚ του Συμβουλίου της ‧ης Σεπτεμβρίου ‧ σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση από το όζον, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση για την εκτίμηση της φωτοχημικής ρύπανσης στην Κοινότητα, συνοδευόμενη από οποιαδήποτε πρόταση κρίνει αναγκαία σχετικά με τον έλεγχο της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από το όζον σε επίπεδο εδάφους και, εάν χρειάζεται, για τη μείωση των εκπομπών των προδρόμων ουσιών του όζοντοςCouncil Directive ‧/EEC of ‧ September ‧ on air pollution by ozone requires the Commission to submit to the Council a report on the evaluation of photochemical pollution in the Community, accompanied by any proposals the Commission deems appropriate on the control of air pollution by ground-level ozone and, if necessary, on reducing emissions of ozone precursors
Ίσως χρειασθεί να αναφερθούν και άλλοι κίνδυνοι, όπως η δημιουργία σκόνης, η αλληλοευαισθητοποίηση, η ασφυξία, το πάγωμα, η έντονη οσμή ή γεύση ή οι περιβαλλοντικές συνέπειες, όπως οι κίνδυνοι για τους οργανισμούς του εδάφους, η καταστροφή του όζοντος, η δυνατότητα φωτοχημικής δημιουργίας όζοντος κ.λπ., οι οποίοι δεν οδηγούν μεν σε ταξινόμηση αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν στη γενική επικινδυνότητα του υλικούIt may be necessary to mention other hazards, such as dustiness, cross-sensitisation, suffocation, freezing, high potency for odour or taste or environmental effects such as hazards to soil-dwelling organisms, ozone depletion, photochemical ozone creation potential, etc., which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the material
Ίσως χρειασθεί να αναφερθούν και άλλοι κίνδυνοι, όπως η δημιουργία σκόνης, η αλληλοευαισθητοποίηση, η ασφυξία, το πάγωμα, η έντονη οσμή ή γεύση ή οι περιβαλλοντικές συνέπειες, όπως οι κίνδυνοι για τους οργανισμούς του εδάφους, η καταστροφή του όζοντος, η δυνατότητα φωτοχημικής δημιουργίας όζοντος κλπ., οι οποίοι δεν οδηγούν μεν σε ταξινόμηση αλλά ενδέχεται να συμβάλλουν στη γενική επικινδυνότητα του υλικούIt may be necessary to mention other hazards, such as dustiness, cross-sensitisation, suffocation, freezing, high potency for odour or taste or environmental effects such as hazards to soil-dwelling organisms, ozone depletion, photochemical ozone creation potential etc., which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the material
Οξείδια του αζώτου ( ΝΟχ ) Οι επίγειες πηγές του ΝΟ παίζουν μείζονα άμεσο ρόλο μόνο στις χ τροποσφαιρικές φωτοχημικές διεργασίες και έμμεσο ρόλο οτη οτρατοσφαιρική φωτοχημεία ενώ εισαγωγή ΝΟχ κοντά στην τροπ όπαυση μπορεί να οδηγήσει άμεσα προς αλλαγή στο ανώτ ερο τροποοφαιρικό και στρατοσφαιρικό στρώμα όζοντος .Nitrogen oxides ( NOx ) Ground-level sources of NO play a major direct role only in x tropospheric photochemical processes and an indirect role in stratospheric photochemistry , whereas injection of ΝΟχ close to the tropopause may lead directly to a change in upper tropospheric and stratospheric ozone ;
Σε συνδυασμό με άλλους ρυπαντές συμβάλλει στο σχηματισμό φωτοχημικής ομίχλης και όξινης βροχής και είναι επικίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον .In a unanimously adopted Opinion the ESC basically welcomes and approves the draft Resolution . It regards the draft document as constituting an important albeit very much belated step — — towards the systematic programming of road safety measures at EC level .
Το όριο κινδύνου φωτοχημικής βλάβης του αμφιβληστροειδούς μπορεί επίσης να εκφραστεί ως χρονικώς ολοκληρωμένη ακτινοβόληση G = ‧ CB [J m-‧ sr-‧] για ‧s < t ≤ ‧ ‧ s και ως L = ‧ CB [W m-‧ sr-‧] για t > ‧ ‧ sThe photochemical retinal hazard limit may also be expressed as a time integrated radiance G = ‧ CB [J m-‧ sr-‧] for t > ‧s up to t = ‧ ‧ s and L = ‧ CB [W m-‧ sr-‧] for t > ‧ ‧ s
η φωτοχημική αποικοδόμηση στο νερό και τον αέρα και η ταυτότητα των προϊόντων αποικοδόμησηςphotochemical degradation in water and air and identity of breakdown products
Στο θέμα της παταπολέμησης της φωτοχημικής ρύπαυσης ( έγγρ .In the matter of the combatting of photochemical pollution ( Doc .
χρήση CFC-‧ στη φωτοχημική σύνθεση υπερφθοροπολυαιθερο-πολυϋπεροξειδικών προδρόμων ουσιών των Ζ-υπερφθοροπολυαιθέρων και διλειτουργικών παραγώγων·use of CFC-‧ in the photochemical synthesis of perfluoropolyetherpolyperoxide precursors of Z-perfluoropolyethers and difunctional derivatives
Σταθερότητα στο νερό, ποσοστό υδρόλυσης, φωτοχημική αποικοδόμηση, κβαντική απόδοση και ταυτότητα των προϊόντων της διάσπασης, σταθερά διάστασης, περιλαμβανομένης και της επίδρασης του pH (‧ έωςStability in water, hydrolysis rate, photochemical degradation, quantum yield and identity of breakdown product(s), dissociation constant including effect of pH (‧ to
Απαιτείται επομένως κατάλληλος έλεγχος και ερμηνεία των στοιχείων παρακολούθησης σε συνάρτηση με τις μετεωρολογικές και φωτοχημικές συνθήκες που επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις του όζοντος που μετριώνται στην αντίστοιχη τοποθεσίαThis requires proper screening and interpretation of the monitoring data in the context of the meteorological and photochemical processes affecting the ozone concentrations measured at the respective site
Σε συνδυασμό με άλλους ρυπαντές συμβάλλει στο σχηματισμό φωτοχημικής ομίχλης και όξινης βροχής και είναι επικίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον .The basic concept of the opinion is that in the free market economy consumers do not always have adequate prote ction and that through a ' dialogue ' voluntary agreements and codes of practice should be drawn up in respect of specific goods and services .
Αν υπάρχουν, συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, π.χ. δυνατότητα καταστροφής της στιβάδας του όζοντος, δυνατότητα φωτοχημικής δημιουργίας όζοντος, δυνατότητα ενδοκρινικής διαταραχής ή/και δυνατότητα συμβολής στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτηIf available, include information on any other adverse effects on the environment, e.g. ozone depletion potential, photochemical ozone creation potential, endocrine disrupting potential and/or global warming potential
Αν υπάρχουν, συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως περιβαλλοντική πορεία (έκθεση), δυνατότητα φωτοχημικής δημιουργίας όζοντος, δυνατότητα καταστροφής της στιβάδας του όζοντος, δυνατότητα ενδοκρινικής διαταραχής ή/και δυνατότητα συμβολής στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτηInformation on any other adverse effects on the environment shall be included where available, such as environmental fate (exposure), photochemical ozone creation potential, ozone depletion potential, endocrine disrupting potential and/or global warming potential
Σταθερότητα στον αέρα, φωτοχημική αποικοδόμηση, ταυτότητα των προϊόντων της διάσπασης ($Stability in air, photochemical degradation, identity of breakdown product(s) ($
Η φωτοχημική ομίχλη είναι παράδειγμα των δευτερογενών οξειδωτικών προϊόντων .It should be pointed out onc e again , that the above measures aim at reducing the amount of organic solvents used at increasing efficiency , thereby cutting down emi ssions .
Μόλυβδος ως ενεργοποιητής σε φθορίζουσα σκόνη (‧ % μόλυβδος κατά βάρος ή μικρότερη περιεκτικότητα) σε λαμπτήρες εκκένωσης εφόσον χρησιμοποιούνται για ηλιοθεραπεία και περιέχουν φωσφορίζουσες ουσίες όπως η BSP (BaSi‧O‧:Pb) καθώς και στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται στους ειδικούς λαμπτήρες των οργάνων αναπαραγωγραφικής εκτύπωσης diazo, τη λιθογραφία, τις παγίδες εντόμων, φωτοχημικές και θεραπευτικές διαδικασίες με φωσφορίζουσες ουσίες όπως η SMS [(Sr,Ba)‧MgSi‧O‧:Pb]Lead as activator in the fluorescent powder (‧ % lead by weight or less) of discharge lamps when used as sun tanning lamps containing phosphors such as BSP (BaSi‧O‧:Pb) as well as when used as speciality lamps for diazo-printing reprography, lithography, insect traps, photochemical and curing processes containing phosphors such as SMS ((Sr,Ba)‧MgSi‧O‧:Pb
Ενώνεται με τους υδρογονάνθρακες που εκπέμπονται από τα αυτοκίν ητα παράγοντας οξειδωτές όπως όζον , που μπορεί να προκαλέσουν φωτοχημική αιθαλομίχλη , ερεθι σμό των ματιών , βλάβες στα φυτά κτ.λ.Combines with hydrocarbons emitted by cars to produce oxidants like ozone which may cause photochemical smog , eye irritation , plant damage etc .
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 7453 φράσεις που ταιριάζουν φράση φωτοχημική ρύπανση.Βρέθηκαν σε 1,361 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.