Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • algae   
    (noun   )
  • seaweed   
    (noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (3)

λίθος κυλινδόμενος το φυκος ου ποιείa rolling stone gathers no moss
φύκηalgae; alga
φύκιalga; seaweed

Παράδειγμα με ποινές "φύκος", μεταφραστική μνήμη

add example
Προσλήψεις της τάξεως των 12 mg / ημέρα φαίνεται να είναι ασφαλείς9 , αλλά εκείνες άνω των 10 mg / ημέρα από τη βρώση θαλασσινών φυκιών έχουν συνδεθεί με αυξημένη εμφάνιση βρογχοκήλης ιωδίου10 .Intakes of 12 mg / d appear to be safe9but intakes above 10 mg / d in the form of seaweed have been associated with
Πότε θα με τυλίξουν με φύκιαWhen' s the seaweed wrap?
Εάν είναι προφανές ότι μπορούν να εντοπιστούν διαδικαστικά σφάλματα ή/και να θεωρηθούν εξαιρετικά πιθανά, τα αντίστοιχα σημεία δεδομένων σημειώνονται ως ακραίες τιμές και δεν λαμβάνονται υπόψη στη μετέπειτα στατιστική ανάλυση. (Η μηδενική συγκέντρωση φυκών σε ένα από τα δύο ή τρία δοχεία του πολλαπλού προσδιορισμού μπορεί να υποδηλώνει εσφαλμένο εμβολιασμό ή ελλιπή καθαρισμό του δοχείουIf it is obvious that procedural mistakes can be identified and/or considered highly likely, the specific data point is marked as an outlier and not included in subsequent statistical analysis. (A zero algal concentration in one out of two or three replicate vessels may indicate the vessel was not inoculated correctly, or was improperly cleaned
Η ενέργεια του ΕΤΠΑ αφορά κυρίως την υποδομή των μεταφορών ( θαλάσσιες , εναέριες , χερσαίες διασυνδέσεις ) , την υποδομή της υπαίθρου ( νερό , ηλεκτρικό , εναλλακτικές μορφές ενέργειας , κτίρια για βιομηχανική χρήση ) , τον τουρισμό και τη βιοτεχνία , ( ύφανση , πλέξιμο , επεξεργασία με φύκια ) .ERDF assistance will go primarily to transport infrastructures ( sea , air and land links ) , rural infrastructures ( water , electricity , alternative sources of energy , industrial buildings ) , tourism and the craft industry ( weaving , knitting , and processing of seaweed ) .
τρόφιμα και συστατικά τροφίμων τα οποία συντίθενται ή έχουν απομονωθεί από μικροοργανισμούς, μύκητες ή φύκηfoods and food ingredients consisting of or isolated from micro-organisms, fungi or algae
Η CRC , αντίθετα , εκχυλίζεται από τα κύτταρα των φυκών με ήπιο αλκάλι .In contrast , the CRC is extracted from the seaweed cells with mild alkali .
να καταστρέφουν ανεπιθύμητα φυτά ή μέρη των φυτών, εκτός από τα φύκια·destroying undesired plants or parts of plants, except algae
Όμως θα πρέπει επίσης να σκεφτούμε την αποκατάσταση του χώρου και για παράδειγμα, να επιλύσουμε τα προβλήματα που συνδέονται με το φύκι Caulerpa taxifolia στις υπό εξαφάνιση ζώνες που καλύπτονται από ποσειδωνίες, και συνεπώς να τις προστατεύσουμε.But we should also think about restoring the environment and, for example, solving the problems associated with caulerpa taxifolia, and the areas of posidonia that are disappearing and which must therefore be protected.
Το είδος των χρησιμοποιούμενων πράσινων φυκιών συνιστάται να είναι ένα ταχυαναπτυσσόμενο είδος κατάλληλο για καλλιέργεια και δοκιμήIt is suggested that the species of green algae used be a fast-growing species that is convenient for culturing and testing
Η δοκιμή αποσκοπεί στον προσδιορισμό των επιδράσεων της ελεγχόμενης ουσίας στην ανάπτυξη φυκώνThe purpose of the test is to determine the effects of the test substance on the growth of algae
Πώς νομίζεις ότι θα αισθανθεί αν η Βαμπίρα είδε μόνο άμμο και φύκιαHow do you think he' il feel if all Vampirella saw was sand and seaweed?
Φύκη: η συνιστώμενη δοκιμή είναι η προβλεπόμενη στο παράρτημα V.Γ.‧ της οδηγίας ‧/EΟΚAlgae: the test recommended is that in Annex V.C.‧ of Directive ‧/EEC
Αγοράστε φύκιαGet your sea kelp
Για να προσαρμοστούν τα φύκη δοκιμής στις συνθήκες της δοκιμής και να εξασφαλιστεί ότι βρίσκονται στη λογαριθμική φάση ανάπτυξης κατά τον εμβολιασμό των διαλυμάτων δοκιμής, παρασκευάζεται καλλιέργεια εμβολιασμού ‧-‧ ημέρες πριν από την έναρξη της δοκιμήςIn order to adapt the test alga to the test conditions and ensure that the algae are in the exponential growth phase when used to inoculate the test solutions, an inoculum culture in the test medium is prepared ‧-‧ days before start of the test
Η ορδή των αχινών χτυπά τις βάσεις των φυκιών, στις ζωτικές συνδέσεις τους, με τους βράχουςThe urchin plague strikes at the kelp' s holdfasts their crucial attachments to the rock
Τα συνιστώμενα στελέχη διατίθενται ως μονοκαλλιέργειες φυκών από τις ακόλουθες συλλογές (με αλφαβητική σειράThe strains recommended are available in unialgal cultures from the following collections (in alphabetical order
Φύκια, συμπεριλαμβανομένων των φυκιών, των οποίων η χρήση επιτρέπεται σε κλασικά παρασκευάσματα τροφίμωνAlgae, including seaweed, permitted in non-organic foodstuffs preparation
Οι αρχικές καλλιέργειες είναι μικρές καλλιέργειες φυκιών που μεταφέρονται τακτικά σε φρέσκο μέσον για να δράσουν σαν αρχικό υλικό δοκιμήςthe stock cultures are small algal cultures that are regularly transferred to fresh medium to act as initial test material
Και όταν μιλούμε για ναυτιλιακή βιομηχανία δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στο ναυπηγικό και τον επισκευαστικό τομέα. Εδώ συγκαταλέγονται και οι λιμενικές υπηρεσίες, οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν θαλάσσιους πόρους όπως η αλιεία, η ιχθυοκαλλιέργεια και η καλλιέργεια μαλακίων και φυκιών και, κυρίως, η βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου και αερίου από υποθαλάσσια αποθέματα.Maritime industries include not only the building of naval vessels and ship repairs; they include also the harbour services, the industries which use maritime resources such as fishing, the farming of fish, shellfish and algae and above all the industries engaged in extracting oil and gas from under the sea.
Αυτό επηρεάζει εμμέσως όχι μόνο τη βιοποικιλότητα των θαλασσών και των υδάτων, αλλά και τον τουρισμό, λόγω των σοβαρών προβλημάτων τοξικών φυκών, νεκρών ιχθύων κ.λπ..This has a knock-on effect not just on biodiversity of the seas and the waters but also on tourism because of the serious problems of poisonous algae and fish kills etc.
Τα φύκια έρχονται απ' τον ωκεανό και εμπλουτίζουν το έδαφοςYou see, the seaweed comes in from the ocean... and enriches the soil
Παράδειγμα διαδικασίας για την καλλιέργεια φυκιώνExample of a procedure for the culturing of algae
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτέλεση εργασιών υπό τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στη Βαλτική Θάλασσα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ξαφνική αύξηση του πληθυσμού των φυκών, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη Φινλανδία, τη Σουηδία και τη Γερμανία και τα κράτη της Βαλτικήςwhereas the performance of works under the special conditions obtaining in the Baltic Sea will result in a sudden increase in the algae population which could pose a particular risk to Finland, Sweden, Germany and the Baltic States
Θέμα: Ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας και κίνδυνος ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των φυκιών στην ΑπουλίαSubject: Aid to the fisheries sector and threat of mucilage in Puglia
Οι αρχικές καλλιέργειες είναι μικρές καλλιέργειες φυκιών που μεταφέρονται τακτικά σε φρέσκο μέσον για να δράσουν σαν αρχικό υλικό δοκιμήςThe stock cultures are small algal cultures that are regularly transferred to fresh medium to act as initial test material
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 309 φράσεις που ταιριάζουν φράση φύκος.Βρέθηκαν σε 0,217 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.