Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • financial fund   
     
    Monetary resources set aside for some purpose.

Παράδειγμα με ποινές "χρηματοπιστωτικό ταμείο", μεταφραστική μνήμη

add example
Η λειτουργία και η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς δημιουργεί μεγαλύτερη ανάγκη για πληροφορίες που να μετρούν την αποτελεσματικότητά της, ιδίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των συνταξιοδοτικών ταμείων, άλλων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και δραστηριοτήτων συναφών με τις δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμώνThe operation and development of the internal market has increased the need for information measuring its effectiveness, in particular in the sectors of credit institutions, pension funds, other financial intermediation and activities auxiliary to financial intermediation
σε εθνικά και περιφερειακά ταμεία εγγυήσεων στα οποία εμπλέκονται, ειδικότερα, τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή οι επενδυτές με στόχο την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέαnational and regional guarantee funds, involving, in particular, domestic financial institutions or investors for encouraging the development of the financial sector
Μια σαφής ένδειξη θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, το να ακούω τον διευθύνοντα σύμβουλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να απορρίπτει κατά το μάλλον ή ήττον τη φιλοσοφία του φόρου Tobin, ή του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ως ένα είδος καλύμματος, που προλαμβάνει ή καλύπτει τους κινδύνους του χρηματοπιστωτικού κόσμου - αυτό που αποκαλώ χρηματοπιστωτικούς ταχυδακτυλουργούς.A clear indication, for example, would be when I hear the Managing Director of the International Monetary Fund more or less dismissing the philosophy of the Tobin Tax, or tax on financial transactions, as a sort of blanket, anticipating or covering the risks of the financial world - what I call financial jugglers.
Οι εξελίξεις στη νομισματική, οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση της Κοινότητας απαιτούν τη διεύρυνση του κοινού πλαισίου προκειμένου να συμπεριλάβει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα συνταξιοδοτικά ταμεία, άλλους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και δραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμώνDevelopments in Community monetary, economic and social integration require the extension of the common framework to credit institutions, pension funds, other financial intermediation and activities auxiliary to financial intermediation
Τα αποθεματικά συνταξιοδοτικών ταμείων είναι χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία νοικοκυριών μονίμων ή μη μονίμων κατοίκων και όχι χρηματοπιστωτικά στοιχεία των θεσμικών μονάδων που τα διαχειρίζονταιPension funds reserves are financial assets of resident or non-resident households but not financial assets of the institutional units that manage them
Αν ανατρέξουμε στις συζητήσεις του Κοινοβουλίου ή στις εκθέσεις σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα του Νομισματικού Ταμείου ή της Κεντρικής Τράπεζας, τις αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις παρεμβάσεις μας στο πρόσφατο παρελθόν, δεν γνωρίζαμε πού ή πότε, αλλά γνωρίζαμε ότι η μια τέτοια αστάθεια θα συνέβαινε, δεδομένης της εξέλιξης των χρηματοπιστωτικών αγορών, και του σύνθετου χαρακτήρα των μέσων και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.If we look back over the debates in Parliament or the reports on financial stability by the Monetary Fund or the Central Bank, the analyses by the European Commission and our own speeches in the recent past, we did not know where or when, but we did know that turbulence of this kind could occur, given the evolution of the financial markets, and the sophistication of the instruments and techniques used by financial institutions.
Κατά τη γνώμη μας, κυρίες και κύριοι, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για αυτό το θέμα, τόσο σε μακροπρόθεσμη βάση, με τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος που προέκυψε από τις συμφωνίες του Bretton Woods, όσο και σε μεσοπρόθεσμη, με την προώθηση μεγαλύτερης διαφάνειας και ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και βραχυπρόθεσμα μέτρα, με τύπους άμεσης χρηματοδοτικής υποστήριξης σαν εκείνους που εφάρμοσε το ισπανικό κράτος δημιουργώντας ένα χρηματοδοτικό ταμείο για τη Βραζιλία, ενέργεια την οποία αντέγραψαν αμέσως οι ΗΠΑ, παρέχοντας όρια πιστώσεως σε εκείνες τις χώρες που είναι εκτεθειμένες σε πιθανή οικονομική μόλυνση και την οποία ελπίζουμε να αντιγράψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθετικά και με ταχύτητα.In our view, long-term measures should be taken to deal with the situation, namely the reform of the institutional framework which developed from Bretton Woods. Medium-term measures are also called for, to promote greater transparency and the regulation of financial institutions.
Λοιποί τομείς Η κατηγορία « λοιποί τομείς » των στατιστικών στοιχείων της ζώνης του ευρώ περιλαμßάνει διάφορες θεσμικές μονάδες και κυρίως: i) λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν περιλαμßάνονται στον ορισμό των ΝΧΙ, όπως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που δεν θεωρούνται αμοιßαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, οργανισμοί επενδύσεων σε ακίνητα, εταιρείες μεσιτείας σε συναλλαγές κινητών αξιών, ιδρύματα κτηματικής πίστης, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία και επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς, και ii) μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως δημόσιες και ιδιωτικές μη χρηματοδοτικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, και νοικοκυριάOther sectors The « other sectors » category of the euro area statistics comprises a variety of institutional units, mainly: (i) other financial institutions not included in the MFI definition, such as collective investment institutions not deemed to be money market funds, real estate investment institutions, securities dealers, mortgage credit institutions, insurance corporations, pension funds and financial auxiliaries; and (ii) non-financial institutions, such as public and private non-financial enterprises, non-profit institutions serving households, and households
Το ταμείο Marguerite για τις υποδομές, την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος πρέπει να ενισχυθεί. " πρωτοβουλία αυτή είναι εύλογη και αναγκαία, όμως το εν λόγω ταμείο πρέπει να γεμίσει από τους πόρους της ΕΕ που διατίθενται ήδη στον προϋπολογισμό και σχετίζονται με μορφές χρηματοδότησης τις οποίες εγγυάται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή/και άλλα χρηματοπιστωτικά όργανα, έτσι ώστε να διατίθεται επαρκές μερίδιο των πιστώσεων στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που βρίσκονται σε εξέλιξη.The Marguerite Fund for infrastructure, energy and climate change must be strengthened. The initiative is valid and necessary, but this fund needs to be swelled with the EU resources that are already available in the budget and linked to forms of financing guaranteed by the European Investment Bank and/or other financial institutions, so that it can have an adequate share in the equity of the individual public-private partnerships that are in operation.
· επισκευή ειδών ατομ. και οικιακής χρήσης ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μεταφορές και αποθήκευση, Χερσαίες μεταφορές · μεταφορές μέσω αγωγών Μεταφορές μέσω υδάτινων οδών Αεροπορικές μεταφορές Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες · δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες Ταχυδρομικές δραστηριότητες Τηλεπικοινωνίες ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταμεία συντάξεων Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ∆ραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣactivities of travel agencies Post and telecommunications Post and courier activities Telecommunications FINANCIAL INTERMEDIATION Financial intermediation, except insurance and pension funding Insurance and pension funding, except compulsory social security Activities auxiliary to financial intermediation REAL ESTATE ACTIVITIES RENTING OF MACHINERY AND EQUIPMENT WITHOUT OPERATOR AND OF PERSONAL COMPUTER AND RELATED ACTIVITIES RESEARCH AND DEVELOPMENT OTHER BUSINESS ACTIVITIES Legal, account., market research, consultancy Legal activities Account
Στην τελευταία περίπτωση, το ταμείο πρέπει να διέπεται από ειδικούς κανόνες εφαρμογής οι οποίοι προβλέπουν, ιδίως, την τήρηση χωριστών λογαριασμών που επιτρέπουν να γίνεται διάκριση μεταξύ των νέων πόρων που επενδύονται στο ταμείο, περιλαμβανομένων εκείνων που εισφέρει το ΕΓΤΑΑ, και των αρχικών πόρων του χρηματοπιστωτικού οργανισμούIn the latter case, the fund shall be subject to specific implementing rules, providing in particular for the keeping of separate accounts distinguishing the new resources invested in the fund, including those contributed by the EAFRD, from those initially available in the financial institution
Η κοινοτική συνεισφορά σε ταμείο επενδύσεων ή άλλο ανάλογο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, εφόσον παρέχεται υπό μορφή συμμετοχής σε επιχειρηματικά κεφάλαια, χορηγείται, κατ' αρχήν, μόνο υπό τον όρο ότι η κοινοτική συνεισφορά κατατάσσεται pari passu, όσον αφορά τον κίνδυνο, με άλλους επενδυτές του συγκεκριμένου ταμείουCommunity aid for investment funds or comparable financial undertakings, if granted in the form of a risk-capital participation, shall be granted, in principle, only if the Community contribution ranks pari passu in terms of risk with other investors in the fund
Δεδομένων των ειδικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ορισμένα νέα κράτη μέλη, θα πρέπει να τους παρασχεθεί επαρκής οικονομική και τεχνική ενίσχυση μέσω υφισταμένων κοινοτικών χρηματοπιστωτικών μέσων όπως το ταμείο συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμείαIn view of the particular problems of certain new Member States, adequate financial and technical assistance should be provided through existing Community financial instruments, such as the Cohesion and Structural Funds
Ορισμένα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ενδιαφέρονται για τους στόχους του Ταμείου είναι δυνατό να κληθούν να γίνουν μέλη του ΤαμείουFinancial institutions with an interest in the objectives of the Fund may be invited to become members
Για τον λόγο αυτό, το Κοινωνικό Ταμείο πρέπει υποχρεωτικά να ανανεωθεί, δεν μπορεί να υποβιβαστεί σε απλό χρηματοπιστωτικό κονδύλι άλλων ταμείων και πρέπει να διατηρήσει το γνώρισμα του πεδίου πειραματισμού και ανανέωσης.For this reason, the social fund has to make innovations. It cannot be degraded to a simple financial channel incorporating other funds and has to maintain its characteristic as a place of experimentation and innovation.
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα ορισμένων μελετών, οι ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς στα προκαταρκτικά σχέδια δαπανών για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα διασφαλίζουν συστηματική στήριξη στις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακή απόδοση σε κάθε κράτος μέλος, προτρέπει δε τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να επωφεληθούν πλήρως από την εφαρμογή των χρηματοπιστωτικών μέσων της ΕΕ για την ανάπτυξη και την επέκταση των σχεδίων ανανεώσιμης ενέργειας·Regrets the findings of certain studies that suggest that the EU energy policies on renewables and combating climate change are poorly reflected in the draft spending plans for the Structural Funds and the cohesion funds; calls on the Commission to develop guidelines that ensure systematic support for renewable energy technologies and energy efficiency in each Member State and urges the Member States and regional authorities to take full advantage of the possibility of applying the EU's financial instruments for the development and expansion of renewable energy projects
επικροτεί την επικείμενη ‧η έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και τη συμβολή των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών, καθώς και των διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου Συνοχής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων στον τομέα αυτό, και υπογραμμίζει τη σημαντική θέση της πολιτικής για τη συνοχή στην προσεχή ενδιάμεση αναθεώρηση του προϋπολογισμού της Κοινότητας·welcomes the forthcoming ‧th Report on Economic and Social Cohesion on the progress made towards economic, social and territorial cohesion and the contribution made to cohesion by European and national policies, as well as by the Structural Funds, the Cohesion Fund, other financial instruments and the European Investment Bank, and underlines the important place of cohesion policy in the upcoming mid-term review of the Community budget
Τούτου λεχθέντος, θα ήθελα να επισημάνω τρεις πολύ σημαντικές παραγράφους της έκθεσης: την παράγραφο 6, η οποία περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη ανεξαρτήτως μεγέθους, την παράγραφο 12, η οποία αναφέρει ότι η πρόσβαση στο ταμείο δεν μπορεί να μην προσφερθεί σε τυχόν κράτος λόγω του μικρού του μεγέθους και την παράγραφο 14, η οποία θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική, καθώς ορίζει, αφενός, ότι τα επιτόκια πρέπει να προσφέρονται με ευνοϊκούς όρους, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα όσα συμβαίνουν επί του παρόντος στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία, των οποίων τα προβλήματα δεν επιλύονται με τη συνδρομή της ΕΕ και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. " ύπαρξη ευνοϊκών όρων καθώς και μιας προσέγγισης μετακύλισης της επιβάρυνσης χωρίς κανένα περιθώριο πάνω από το κόστος δανειοδότησης είναι ζωτικής σημασίας, ούτως ώστε να είναι δυνατή η επίλυση χρηματοπιστωτικών κρίσεων και στα πιο αδύναμα κράτη μέλη.Having said that, I would like to highlight three very important paragraphs of the report: paragraph 6, which involves all Member States regardless of their size; paragraph 12, which states that access to the fund cannot be denied to any state based on its small size; and paragraph 14, which I believe to be the most important, as it establishes, on the one hand, that interest rates must be offered on favourable terms, so that there is not a repeat of what is currently happening with Greece and Ireland, whose problems are not being solved by aid from the EU or International Monetary Fund. It is vital that there be favourable conditions and a back-to-back approach without margins on borrowing costs, so that the financial crises in the most fragile Member States can be resolved.
Γιατί δεν συμφώνησε το Συμβούλιο να αυξήσει τους πόρους των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ή να απαγορεύσει αμέσως τις συναλλαγές χρηματοπιστωτικών παραγώγων; Γιατί ανέβαλε επ' αόριστον τη συμφωνία για συγκεκριμένους στόχους ως προς την καταπολέμηση της φτώχειας στην ΕΕ; Παρεμπιπτόντως, δεν υποστηρίζω ότι το έπραξαν σκοπίμως, κατ' ουσίαν όμως η αναβολή θα διαρκέσει επ' αόριστον.Why has the Council not agreed on an increase in the cohesion and structural funds or an immediate prohibition on trading credit derivatives? Why has it postponed agreement on specific targets to combat poverty in the EU indefinitely?
Συνολική οικονομία Μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες Χρηματοπιστωτικές εταιρείες Κεντρική τράπεζα Λοιπά νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Λοιποί ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εκτός από ασφαλιστικές εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία Επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και συνταξιοδοτικά ταμεία Γενική κυßέρνηση Κεντρική διοίκηση Διοίκηση ομόσπονδων κρατιδίων Τοπική αυτοδιοίκηση Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης Νοικοκυριά Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά Αλλοδαπή ΕΕ Κράτη μέλη της ΕΕ Θεσμικά όργανα της ΕΕ Τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοίTotal economy Non-financial corporations Financial corporations Central bank Other monetary financial institutions Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds Financial auxiliaries Insurance corporations and pension funds General government Central government State government Local government Social security funds Households Non-profit institutions serving households Rest of the world The EU The member countries of the EU The institutions of the EU Third countries and international organisations
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι το χρηματοπιστωτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ειδικεύεται στα επιχειρηματικά κεφάλαια και στις εγγυήσεις προς ΜΜΕThe European Investment Fund (EIF) is the European Union's financial institution specialising in providing risk capital and guarantees to SMEs
Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προτεραιότητα αποτελούν η διόρθωση των υπόλοιπων ευπαθών σημείων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η διασφάλιση ισχυρής αύξησης της ζήτησης και της απασχόλησης, η διατήρηση της βιωσιμότητας των χρεών, η προσπάθεια για μεγαλύτερη ισορροπία στην παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς και η επίλυση των προκλήσεων που απορρέουν από τις διαδεδομένες και ασταθείς κινήσεις των κεφαλαίων. " έκθεση, στην οποία αναγνωρίζεται η ενδεχόμενη ανάγκη διασφάλισης επαρκούς σταθερότητας στα δημόσια οικονομικά ώστε να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στη χρηματοπιστωτική και την πραγματική αγορά, είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τον τελευταίο προϋπολογισμό που εγκρίθηκε από την ιταλική κυβέρνηση, ο οποίος έχει ως στόχο να μειωθεί το έλλειμμα κάτω από το όριο του 3%.According to the International Monetary Fund, the priorities are to correct the remaining fragilities in the financial sector, ensure strong growth in demand and employment, maintain debt sustainability, work for greater equilibrium in world growth, and to resolve the challenges deriving from widespread and volatile movements of capital. The report, in which the contingent necessity of ensuring adequate solidity in the public finances to maintain confidence in the financial and real markets is recognised, is perfectly in tune with the last budget approved by the Italian Government, which aims to reduce the deficit to below the 3% threshold.
Το ταμεία συστήνονται ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες διεπόμενες από τις συμφωνίες μεταξύ των μετόχων ή ως ανεξάρτητες χρηματοοικονομικές μονάδες στο πλαίσιο υφιστάμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμούThe funds shall be set up as independent legal entities governed by agreements between the shareholders or as separate block of finance within an existing financial institution
Κάθε κράτος μέλος απαιτεί να υπάρχει επίσης στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και των αρμόδιων αρχών που ευθύνονται σε αυτό το κράτος μέλος για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των συνταξιοδοτικών ταμείων, των ΟΣΕΚΑ, των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεωνEach Member State shall require that such cooperation also take place between the competent authorities for the purposes of this Directive and the competent authorities responsible in that Member State for the supervision of credit and other financial institutions, pension funds, UCITS, insurance and reinsurance intermediaries and insurance undertakings
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 32943 φράσεις που ταιριάζουν φράση χρηματοπιστωτικό ταμείο.Βρέθηκαν σε 12,47 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.