Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • financial fund   
     
    Monetary resources set aside for some purpose.

Παράδειγμα με ποινές "χρηματοπιστωτικό ταμείο", μεταφραστική μνήμη

add example
Παράλληλα όμως πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι κοινοτικοί κανόνες στον συγκεκριμένο τομέα δεν θα οδηγήσουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που τη σήμερον ημέρα ανήκουν στην κοινοτική επικράτεια να μετακομίσουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.At the same time, however, we must ensure that new EU rules in this field do not encourage pension funds and other financial institutions currently based in the EU area to move to countries outside the European Union.
ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν θέση στο πλαίσιο των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IDB)), προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα του εξωτερικού χρέους της Βολιβίας·Calls on the EU Member States to take a stand within the international financial institutions (the IMF, the World Bank, the IDB) in order to resolve the problem of Bolivia's external debt
Ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα γέμιζε τα ταμεία της ΕΕ με περίπου 200 δισ. ευρώ ετησίως και θα συνέβαλλε στον περιορισμό των κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων, κάνοντάς τις πιο δαπανηρές και, ως εκ τούτου, λιγότερο ελκυστικές.A tax on financial transactions would swell the EU coffers by about EUR 200 billion each year and help curb speculative activities, making them more expensive and therefore less attractive.
Δύο μόλις μέρες πριν από τη σύνοδο της ομάδας των G20, τι περιμένει η Ευρώπη για να λάβει μέτρα παρόμοια με εκείνα υπέρ των οποίων ψήφισαν οι "νωμένες Πολιτείες; Από τις 13 Ιανουαρίου 2011, η κυβέρνηση των "ΠΑ απαίτησε τον περιορισμό και τη διαφάνεια των θέσεων των χρηματοπιστωτικών ταμείων έναντι των αγορών γεωργικών βασικών αγαθών.Just two days before the meeting of the G20, what is Europe waiting for before it takes measures similar to those voted in favour of by the United States? Since 13 January 2011, the US administration has demanded the limitation and the transparency of the positions taken by the financial funds on the agricultural commodities markets.
για την κάλυψη των διοικητικών και χρηματοπιστωτικών εξόδων που προκύπτουν από τη διαχείριση του ταμείου του ΕΤΑto cover the administrative and financial costs arising from the cash management of the fund
Η κοινοτική ενίσχυση, δυνάμει του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ στοιχείο ε), δεν υπερβαίνει το ‧ % του συνολικού κεφαλαίου ταμείου επενδύσεων ή ανάλογου χρηματοπιστωτικού οργανισμούCommunity aid under Article ‧ (e) shall not exceed ‧ % of the total capital of an investment fund or comparable financial undertaking
Ένας από τους στόχους του λογιστικού ελέγχου ήταν η εξέταση των χρηματοπιστωτικών κυκλωμάτων της AIDCO όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τις πληρωμές για τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ETA), που πραγματοποιήθηκαν μετά από τη θέση σε ισχύ του νέου ένατου δημοσιονομικού κανονισμού του ETA και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αποσυγκέντρωσηςOne of the objectives of the audit was the examination of the AIDCO financial circuits for commitments and payments for European Development Funds (EDF) resources, made after the entry into force of the new ‧th EDF Financial Regulation and within the effective devolution framework
Χάρη στη δράση της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνηγορεί επίσης σε αυτήν την έκθεση υπέρ δύο ισχυρών μέτρων: όσον αφορά τα έσοδα, μια σε βάθος μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, ειδικότερα, μέσω της δημιουργίας ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (φόρος Tobin)· όσον αφορά τις δαπάνες, τη δημιουργία μιας κατηγορίας "ενδιάμεσων περιφερειών" για την αύξηση της αλληλεγγύης μεταξύ των εδαφών της ΕΕ και τη διασφάλιση μιας δικαιότερης κατανομής των διαρθρωτικών ταμείων της περιφερειακής πολιτικής.Thanks to action by the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, the European Parliament also argues in this report for two strong measures: as far as revenue is concerned, an in-depth reform of the own resources system, in particular, through the creation of a tax on financial transactions (Tobin tax); as far as expenditure is concerned, the creation of a category of 'intermediate regions' to increase solidarity between the territories of the EU and ensure a fairer distribution of the regional policy's Structural Funds.
Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθάρρυνε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να εξετάσει όλο το φάσμα των δυνατοτήτων κατά τη διενέργεια αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένης και μιας παγκόσμιας εισφοράς επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.In this matter, the European Council has called on the IMF to consider all possibilities when carrying out a review, including taxes for financial transactions on a global scale.
υπογραμμίζει ότι ο υψηλός αριθμός απωλειών θέσεων εργασίας στην Ευρώπη επιβεβαιώνει την τάση αύξησης των βιομηχανικών αναδιαρθρώσεων· διαπιστώνει ότι οι τομείς οι οποίοι πλήττονται περισσότερο είναι οι τομείς της μεταποιητικής βιομηχανίας, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση·Stresses that the high number of job losses in Europe confirms the trend of increasing industrial restructuring; notes that the worst-hit sectors are manufacturing, transport, telecommunications and financial services; calls on the Council, the Commission and the Member States to take non-discrimination and equality between women and men seriously in regard to the EGF
Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων κεφαλαίων, δημιουργούνται ως ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα που διέπονται από συμφωνίες μεταξύ των συγχρηματοδοτούντων εταίρων ή ενδιαφερόμενων φορέων ή ως ξεχωριστή χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματοςFinancial engineering instruments, including holding funds, shall be independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or shareholders or as a separate block of finance within a financial institution
Οι αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με την παροχή συνδρομής στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στην Αφρική, τον τριπλασιασμό των πόρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (έως και ‧ δισεκατομμύρια δολάρια) και τη διάθεση άλλων ‧ δισεκατομμυρίων δολαρίων σε Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ), προκειμένου να στηριχθούν χρηματοπιστωτικά οι οικονομίες των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση παρέχουν ένα πρώτο στοιχείο προβληματισμού για την τεράστια μάζα δολαρίων που θα κυκλοφορήσουν προκειμένου να στηρίξουν τις χώρες με υψηλό τρέχον έλλειμμαThe decision taken to provide aid to developing countries and to Africa in particular, to triple IMF funding (to ‧ billion dollars) and to allocate a further ‧ billion dollars worth of Special Drawing Rights (SDRs), in order to provide financial support to the economies most adversely affected by the crisis, should give pause for thought about the huge mass of dollars that is to be put into circulation in order to support countries with high current-account deficits
Λοιποί τομείς Η κατηγορία « λοιποί τομείς » των στατιστικών στοιχείων της ζώνης του ευρώ περιλαμßάνει διάφορες θεσμικές μονάδες και κυρίως: i) λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν περιλαμßάνονται στον ορισμό των ΝΧΙ, όπως οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων που δεν θεωρούνται αμοιßαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, οργανισμοί επενδύσεων σε ακίνητα, εταιρείες μεσιτείας σε συναλλαγές κινητών αξιών, ιδρύματα κτηματικής πίστης, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία και επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και φορείς, και ii) μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως δημόσιες και ιδιωτικές μη χρηματοδοτικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, και νοικοκυριάOther sectors The « other sectors » category of the euro area statistics comprises a variety of institutional units, mainly: (i) other financial institutions not included in the MFI definition, such as collective investment institutions not deemed to be money market funds, real estate investment institutions, securities dealers, mortgage credit institutions, insurance corporations, pension funds and financial auxiliaries; and (ii) non-financial institutions, such as public and private non-financial enterprises, non-profit institutions serving households, and households
Τέταρτον, είναι δύσκολο να φανταστώ ότι η διαχείριση του ταμείου θα είναι αποτελεσματική απλώς και μόνο με τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.Fourthly, I find it difficult to imagine that the fund can be operated effectively merely by cooperation between the Union and international financial institutions.
Η Επιτροπή θα αναθέσει την οικονομική διαχείριση του Ταμείου είτε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είτε, σύμφωνα με το άρθρο ‧, στοιχείο β), σε κατάλληλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (εφεξής Τράπεζα ΠαρακαταθηκώνThe Commission will entrust the financial management of the Fund either to the European Investment Bank or, in accordance with Article ‧, point (b), to an appropriate financial institution (hereinafter the depository bank
Απαιτείται ενισχυμένη υποστήριξη για χρηματοδοτικά προγράμματα και μέσα, τα οποία ήδη λειτουργούν με επιτυχία, αποδείχτηκαν όμως ανεπαρκή, όπως είναι το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. " πρόσβαση στη χρηματοδοτική στήριξη πρέπει να βελτιωθεί σε ό,τι αφορά τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις υπό τη μορφή κεφαλαίων για την έναρξη επιχειρήσεων. " δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και η επέκταση των μόνιμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων επιμερισμού των κινδύνων που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Μηχανισμού Χρηματοδότησης με Επιμερισμό των Κινδύνων, επίσης θα ωφελήσει τις ΜΜΕ.Access to financial support must be improved for new innovative businesses in the form of start-up funds. Setting up a European capital risk fund and expanding the permanent risk-sharing products offered by the European Investment Bank through the Risk Sharing Financial Facility will also benefit SMEs.
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα πορίσματα ορισμένων μελετών, οι ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς στα προκαταρκτικά σχέδια δαπανών για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα διασφαλίζουν συστηματική στήριξη στις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακή απόδοση σε κάθε κράτος μέλος, προτρέπει δε τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να επωφεληθούν πλήρως από την εφαρμογή των χρηματοπιστωτικών μέσων της ΕΕ για την ανάπτυξη και την επέκταση των σχεδίων ανανεώσιμης ενέργειας·Regrets the findings of certain studies that suggest that the EU energy policies on renewables and combating climate change are poorly reflected in the draft spending plans for the Structural Funds and the cohesion funds; calls on the Commission to develop guidelines that ensure systematic support for renewable energy technologies and energy efficiency in each Member State and urges the Member States and regional authorities to take full advantage of the possibility of applying the EU's financial instruments for the development and expansion of renewable energy projects
Εφόσον υπάρχουν κράτη μέλη για τα οποία ισχύει παρέκκλιση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως προς τα εν λόγω κράτη μέλη: α) ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών, β) ενισχύει τον συντονισμό των νομισματικών πολιτικών των κρατών μελών, για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών, γ) επιβλέπει τη λειτουργία του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών, Constitution/el ‧ δ) διεξάγει διαβουλεύσεις για ζητήματα της αρμοδιότητας των εθνικών κεντρικών τραπεζών που επηρεάζουν τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματαγορών, ε) ασκεί τα παλαιά καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Nομισματικής Συνεργασίας τα οποία είχε αναλάβει προηγουμένως το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμαa) strengthen cooperation between the national central banks; (b) strengthen the coordination of the monetary policies of the Member States, with the aim of ensuring price stability; (c) monitor the functioning of the exchange-rate mechanism; Constitution/en ‧ (d) hold consultations concerning issues falling within the competence of the national central banks and affecting the stability of financial institutions and markets; (e) carry out the former tasks of the European Monetary Cooperation Fund which had subsequently been taken over by the European Monetary Institute
Κάθε κράτος μέλος απαιτεί να υπάρχει επίσης στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και των αρμόδιων αρχών που ευθύνονται σε αυτό το κράτος μέλος για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των συνταξιοδοτικών ταμείων, των ΟΣΕΚΑ, των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεωνEach Member State shall require that such cooperation also take place between the competent authorities for the purposes of this Directive and the competent authorities responsible in that Member State for the supervision of credit and other financial institutions, pension funds, UCITS, insurance and reinsurance intermediaries and insurance undertakings
Για να διασφαλίσουμε την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα, πρέπει να συνεργαστούμε, προκειμένου να εξεύρουμε τον καλύτερο τρόπο για να προχωρήσουμε, να επαναφέρουμε την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στην αγορά για τους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και για τους πολίτες της Ευρώπης, για τα ταμεία συντάξεών τους, καθώς και για τις αποταμιεύσεις τους.To secure global economic stability we must work together to find the best way forward, to put credibility and confidence back into the financial institutions and market for citizens globally, but also for the citizens of Europe, for their pension funds and also for their savings.
Έχουμε κάνει μία αρχή σε ό, τι αφορά το εξαιρετικά δύσκολο έργο έγκρισης των χρηματοπιστωτικών δαπανών για τα διαρθρωτικά ταμεία μακροπρόθεσμα και με μεγάλη μου χαρά θα τονίσω τα λόγια της Προεδρίας ότι πρόκειται για μία από κοινού προσπάθεια.We have made a start on the extremely difficult task of financing spending on the Structural Funds in the long term, and I am very pleased to note the words of the presidency that it is a joint effort.
Το ταμείο Marguerite για τις υποδομές, την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος πρέπει να ενισχυθεί. " πρωτοβουλία αυτή είναι εύλογη και αναγκαία, όμως το εν λόγω ταμείο πρέπει να γεμίσει από τους πόρους της ΕΕ που διατίθενται ήδη στον προϋπολογισμό και σχετίζονται με μορφές χρηματοδότησης τις οποίες εγγυάται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή/και άλλα χρηματοπιστωτικά όργανα, έτσι ώστε να διατίθεται επαρκές μερίδιο των πιστώσεων στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που βρίσκονται σε εξέλιξη.The Marguerite Fund for infrastructure, energy and climate change must be strengthened. The initiative is valid and necessary, but this fund needs to be swelled with the EU resources that are already available in the budget and linked to forms of financing guaranteed by the European Investment Bank and/or other financial institutions, so that it can have an adequate share in the equity of the individual public-private partnerships that are in operation.
πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων, άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με άδεια λειτουργίας ή υπαγόμενα σε ρυθμιστικό καθεστώς, ασφαλιστικές εταιρείες, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και οι εταιρείες διαχείρισής τους, συνταξιοδοτικά ταμεία και οι εταιρείες διαχείρισής τους, διαπραγματευτές βασικών εμπορευμάτων καθώς και οντότητες χωρίς άδεια λειτουργίας ή μη υπαγόμενες σε ρυθμιστικό καθεστώς, των οποίων ο εταιρικός στόχος είναι αποκλειστικά οι επενδύσεις σε κινητές αξίεςcredit institutions, investment firms, other authorised or regulated financial institutions, insurance companies, collective investment schemes and their management companies, pension funds and their management companies, commodity dealers, as well as entities not so authorised or regulated whose corporate purpose is solely to invest in securities
Γενικός στόχος του Ταμείου αυτού είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω της συνεχούς παροχής συμπληρωματικής αναπτυξιακής χρηματοδότησης, κυρίως στον τομέα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και σε ιδιωτικά νοικοκυριά μέσω τοπικών ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμώνThe overall objective of EFSE is to foster economic development and prosperity in South East Europe through the sustainable provision of additional development finance, notably to the small and micro enterprise sector and to private households via local financial intermediaries
Στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους, η Κοινότητα, μέσω της Επιτροπής σε συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, προωθεί πολυμερή προσέγγιση των παγκόσμιων προκλήσεων και ενθαρρύνει τη συνεργασία με τους πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς και όργανα, όπως τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οργανώσεις, τα ταμεία και τα προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και με τους διμερείς χρηματοδότεςWithin their respective spheres of competence, the Community, through the Commission, in consultation with the European Parliament and the Member States, shall promote a multilateral approach to global challenges and foster cooperation with multilateral and regional organisations and bodies such as international financial institutions, United Nations agencies, funds and programmes, and bilateral donors
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 32943 φράσεις που ταιριάζουν φράση χρηματοπιστωτικό ταμείο.Βρέθηκαν σε 9,728 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.