Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • financial fund   
     
    Monetary resources set aside for some purpose.

Παράδειγμα με ποινές "χρηματοπιστωτικό ταμείο", μεταφραστική μνήμη

add example
ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν θέση στο πλαίσιο των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IDB)), προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα του εξωτερικού χρέους της Βολιβίας·Calls on the EU Member States to take a stand within the international financial institutions (the IMF, the World Bank, the IDB) in order to resolve the problem of Bolivia's external debt
Μια από τις ενέργειες που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν ήταν η ίδρυση ενός μόνιμου φόρουμ συζήτησης με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ταμεία κεφαλαίου επιχειρηματικού κινδύνου και εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.One of the courses of action that was decided upon was the establishment of a permanent discussion forum with financial institutions, risk capital funds and representatives from small and medium-sized enterprises.
Τέταρτον, είναι δύσκολο να φανταστώ ότι η διαχείριση του ταμείου θα είναι αποτελεσματική απλώς και μόνο με τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης και διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.Fourthly, I find it difficult to imagine that the fund can be operated effectively merely by cooperation between the Union and international financial institutions.
οι διεθνείς οργανισμοί, όπως τα Ηνωμένα Έθνη και οι οργανισμοί τους, τα ταμεία και τα προγράμματα, καθώς και οι τράπεζες ανάπτυξης, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι παγκόσμιες πρωτοβουλίες, οι διεθνείς εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·international organisations, such as the United Nations and its agencies, funds and programmes, as well as development banks, financial institutions, global initiatives, international public/private partnerships
Με το άρθρο ‧ του Νόμου αριθ. ‧/‧ ιδρύθηκε το Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola (ταμείο ανάπτυξης της γεωργικής μηχανοποίησης), το οποίο έχει ως σκοπό τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων για την αγορά γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού και λειτουργεί σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό που θεσπίστηκε με το προεδρικό διάταγμα αριθ. ‧ της ‧ης Οκτωβρίου ‧ και σύμφωνα με τις ειδικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί με χρηματοπιστωτικά ιδρύματαArticle ‧ of Law No ‧/‧ established the Fund for the development of agricultural mechanisation for the granting of low-interest loans to purchase agricultural machinery and equipment, which is governed by the implementing regulation adopted by Decree of the President of the Republic No ‧ of ‧ October ‧ and by special agreements signed with credit institutions
Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ως επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές εταιρίες, τους ΟΣΕΚΑ και τις εταιρίες διαχείρισής τους, τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τις εταιρίες διαχείρισής τους, τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν άδεια λειτουργίας ή υπόκεινται σε ρυθμίσεις κοινοτικού δικαίου ή εθνικού δικαίου κράτους μέλους, τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας κατά το άρθρο ‧ παράγραφος ‧, στοιχεία (ια) και (ιβ), τις εθνικές κυβερνήσεις και τα αντίστοιχα γραφεία τους, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, τις κεντρικές τράπεζες και τους υπερεθνικούς οργανισμούςMember States shall recognise as eligible counterparties for the purposes of this Article investment firms, credit institutions, insurance companies, UCITS and their management companies, pension funds and their management companies, other financial institutions authorised or regulated under Community legislation or the national law of a Member State, undertakings exempted from the application of this Directive under Article ‧)(k) and (l), national governments and their corresponding offices including public bodies that deal with public debt, central banks and supranational organisations
Ειπώθηκε ότι η συμμετοχή στην ευρωζώνη θα αποτελούσε εγγύηση έναντι χρηματοπιστωτικών κρίσεων, καθώς η εν λόγω χώρα θα ήταν σε θέση να αποφύγει τα δάνεια και το να λάβει χρήματα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).It was said that being in the euro area would be a safeguard against financial crises, as the country in question would be able to avoid loans and receive money from the International Monetary Fund (IMF).
Παρόλα αυτά, επισημαίνω ότι οι G20 δεν ασχολήθηκαν με τη μεταρρύθμιση των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων -αναφέρομαι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα- ούτως ώστε να δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα στα συμφέροντα των φτωχών χωρών του Νότου.In spite of all that, I note that the G20 has not tackled the reform of the international financial institutions - I am referring to the International Monetary Fund and the World Bank - in order to give greater weight to the interests of the poor countries of the South.
λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν περιλαμβάνονται στον ορισμό των ΝΧΙ, όπως οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων που δεν θεωρούνται αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, οργανισμούς επενδύσεων σε ακίνητα, εταιρείες μεσιτείας σε συναλλαγές κινητών αξιών, ιδρύματα κτηματικής πίστης, ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία και επικουρικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και φορείς, καιother financial institutions not included in the MFI definition, such as collective investment institutions not deemed to be money market funds, real estate investment institutions, securities dealers, mortgage credit institutions, insurance corporations, pension funds and financial auxiliaries
Η κοινοτική συνεισφορά σε ταμείο επενδύσεων ή άλλο ανάλογο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, εφόσον παρέχεται υπό μορφή συμμετοχής σε επιχειρηματικά κεφάλαια, χορηγείται, κατ' αρχήν, μόνο υπό τον όρο ότι η κοινοτική συνεισφορά κατατάσσεται pari passu, όσον αφορά τον κίνδυνο, με άλλους επενδυτές του συγκεκριμένου ταμείουCommunity aid for investment funds or comparable financial undertakings, if granted in the form of a risk-capital participation, shall be granted, in principle, only if the Community contribution ranks pari passu in terms of risk with other investors in the fund
Το/Τα προς σύσταση ταμείο/α μπορεί/μπορούν να χρηματοδοτηθεί/ούν με προσαύξηση στα τιμολόγια και/ή στις τιμές,με εισφορά των ενεργειακών φορέων σύμφωνα με το άρθρο ‧, με φόρο ενεργείας ή με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσαThe fund or funds to be established may be financed by means of a surcharge on tariffs and/or prices, a contribution from the energy operators mentioned in Article ‧, an energy tax or other financial instruments
Η δημιουργία ενός Ταμείου για τη Μικροπίστωση, ορθολογικά συνδεδεμένου με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τις κρατικές διοικήσεις, με τις επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και με τις κοινοπραξίες και τις συμπράξεις εγγυοδοσίας, θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντική για τον προσανατολισμό της χρηματοοικονομικής τεχνικής σε μορφές κοινωνικής διαχείρισης της πίστωσηςSetting up a micro-credit fund, operating in conjunction with financial institutions, state administrations, trade associations and guarantee cooperatives and credit consortia could play a major role in directing financial engineering towards forms of social credit management
Τι χρειαζόμαστε για να επιτρέψουμε στην Ευρώπη να κινητοποιηθεί; Πώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε χρήματα στα ταμεία; Με ποιον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες φορολογικές δυνατότητες υπό το πρίσμα μιας συνετής, μακροπρόθεσμης οικονομίας; Δρομολογούμε την έκδοση ευρωομολόγων και συνδέουμε αυτό το μέτρο με τη θέσπιση του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.How can we create more taxation potential for a sensible, long-term economy? We are launching eurobonds and we are linking this launch with the introduction of the financial transaction tax in the European Union.
ζητεί την έναρξη νέας προσπάθειας για την καταπολέμηση της καταπάτησης ανθρώπινων και εργατικών δικαιωμάτων, με δυνατότητα αποκλεισμού των πολυεθνικών που λειτουργούν σε αναπτυσσόμενες χώρες από δημόσιες προμήθειες χρηματοδοτούμενες ή υποστηριζόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, καθώς και από τις εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε περίπτωση καταπάτησης των εν λόγω δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική την τήρηση των βασικών προτύπων εργασίας στην περίπτωση των δημοσίων συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ή από άλλη κοινοτική ή διμερή πηγή ενίσχυσης·Calls for a renewed effort to combat breaches of human rights and labour law, with the possibility of excluding multinationals operating in developing countries from public procurements funded or supported by the European Union and its Member States as well as from export credit guarantees granted by the EIB and other financial institutions in the event of breaches of these rights; calls on the Commission and the Member States to make respect for Core Labour Standards obligatory in the framework of public procurement financed by the European Development Fund and other Community or bilateral support
Η χρηματική αντιπαροχή καταβάλλεται σε ενιαίο λογαριασμό του Δημόσιου Ταμείου του Σάο Τομέ και Πρίνσιπε που έχει ανοιχθεί σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ορισθέν από τις αρχές του Σάο Τομέ και ΠρίνσιπεThe financial contribution shall be paid into a single São Tomé and Príncipe Public Treasury account opened with a financial institution specified by the São Toméan authorities
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι το χρηματοπιστωτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ειδικεύεται στα επιχειρηματικά κεφάλαια και στις εγγυήσεις προς ΜΜΕThe European Investment Fund (EIF) is the European Union's financial institution specialising in providing risk capital and guarantees to SMEs
Ο αντίκτυπος των δημόσιων δαπανών σε ένα κράτος μέλος είναι εύκολο να μεταδοθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος, καθώς τα συνταξιοδοτικά ταμεία είναι μέρος των χρηματοπιστωτικών αγορών.The impact of public expenditure in a Member State is easy to pass on even to another Member State, whereas pension funds are part of the financial markets.
Χρειάζεται πράγματι να εμπλακούν περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία τα πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι διάφορες υπηρεσίες του ΟΗΕ και η Λέσχη των Παρισίων.Indeed, the multilateral financial institutions such as the World Bank, the International Monetary Fund, the various UN agencies and the Paris Club need to be more involved in this process.
Πρέπει να τολμήσουμε να αλλάξουμε αυτόν τον προϋπολογισμό, να τολμήσουμε να αναλάβουμε την ευθύνη για τη δημιουργία ενός σημαντικού ταμείου το οποίο θα χρησιμεύει ως χρηματοπιστωτικό μέσο άμυνας, κυρίως όμως θα μπορεί να προωθεί τη λειτουργία των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, ενέργειας, και πληροφοριών και επικοινωνιών.Let us have the courage to change this budget, let us have the courage to take responsibility for setting up a significant fund to serve as a financial hedge, but especially one that can get the TEN-T, TEN-E and E-TEN networks going.
Στρατηγική εξόδου: στρατηγική για την ρευστοποίηση των συμμετοχών ενός ταμείου κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών ή συμμετοχών σε μη εισηγμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με ένα πρόγραμμα που αποβλέπει στην μεγιστοποίηση της απόδοσης, που περιλαμβάνει πώληση με διαπραγμάτευση, παραίτηση από απαιτήσεις, εξόφληση προνομιούχων μετοχών/δανείων, πώληση σε άλλον φορέα κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, πώληση σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και πώληση με δημόσια προσφορά (περιλαμβανομένης της Αρχικής Δημόσιας Προσφοράςexit strategy means a strategy for the liquidation of holdings by a venture capital or private equity fund according to a plan to achieve maximum return, including trade sale, write-offs, repayment of preference shares/loans, sale to another venture capitalist, sale to a financial institution and sale by public offering (including Initial Public Offerings
Προς τον σκοπό αυτόν, η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ μιας ουσιαστικής αύξησης της ικανότητας δανειοδότησης και παροχής εγγυήσεων της Ένωσης, μιας ενισχυμένης εταιρικής σχέσης με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και αντίστοιχων διευθετήσεων στους νέους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείωνTo this end, the EESC is in favour of a substantial increase in the Union's loan and guarantee capacities, of a strengthened partnership with the banking and financial sector, and of corresponding adjustments to the new regulations of the Structural Funds
Το ταμεία συστήνονται ως ανεξάρτητες νομικές οντότητες διεπόμενες από τις συμφωνίες μεταξύ των μετόχων ή ως ανεξάρτητες χρηματοοικονομικές μονάδες στο πλαίσιο υφιστάμενου χρηματοπιστωτικού οργανισμούThe funds shall be set up as independent legal entities governed by agreements between the shareholders or as separate block of finance within an existing financial institution
· επισκευή ειδών ατομ. και οικιακής χρήσης ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μεταφορές και αποθήκευση, Χερσαίες μεταφορές · μεταφορές μέσω αγωγών Μεταφορές μέσω υδάτινων οδών Αεροπορικές μεταφορές Βοηθητικές και συναφείς προς τις μεταφορές δραστηριότητες · δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες Ταχυδρομικές δραστηριότητες Τηλεπικοινωνίες ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα ταμεία συντάξεων Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ∆ραστηριότητες συναφείς με τις δραστηριότητες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣactivities of travel agencies Post and telecommunications Post and courier activities Telecommunications FINANCIAL INTERMEDIATION Financial intermediation, except insurance and pension funding Insurance and pension funding, except compulsory social security Activities auxiliary to financial intermediation REAL ESTATE ACTIVITIES RENTING OF MACHINERY AND EQUIPMENT WITHOUT OPERATOR AND OF PERSONAL COMPUTER AND RELATED ACTIVITIES RESEARCH AND DEVELOPMENT OTHER BUSINESS ACTIVITIES Legal, account., market research, consultancy Legal activities Account
σε συνάρτηση με τα παραπάνω, επαναλαμβάνει το αίτημά της για μια αξιολόγηση της δυνατότητας αναθεώρησης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων της ΕΕ προς ένα ενιαίο απλουστευμένο σύστημα για όλα ή τα περισσότερα θαλάσσια ζητήματα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ταμείου για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές στα πλαίσια των συζητήσεων για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο ‧-‧·repeats in this connection its request for an appraisal to be made of the option of revising the EU financial system towards one single simplified system for all or most of the maritime issues within a European Coastal and Island Fund in the context of the discussions on the next financial framework
σε εθνικά και περιφερειακά ταμεία εγγυήσεων στα οποία εμπλέκονται, ειδικότερα, τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή οι επενδυτές με στόχο την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέαnational and regional guarantee funds, involving, in particular, domestic financial institutions or investors for encouraging the development of the financial sector
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 32943 φράσεις που ταιριάζουν φράση χρηματοπιστωτικό ταμείο.Βρέθηκαν σε 4,27 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.