Μεταφράσεις σε Ισπανικά:

  • Felices Pascuas   
    (Phrase  )

Παράδειγμα με ποινές "Καλό Πάσχα", μεταφραστική μνήμη

add example
θεωρεί ότι τα άτομα που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας ή παρόμοιες ασθένειες πρέπει να ενθαρρύνονται έντονα και να καλούνται να συμμετέχουν στην καθιέρωση προγραμμάτων μαζί με τους ιατρούς και άλλους επαγγελματίες συμβούλους·Considera que se debería animar e invitar a las personas que sufren de esclerosis múltiple o enfermedades similares a participar en el desarrollo de programas, junto a los profesionales de la medicina y otros asesores profesionales
Οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη τύπου ‧ συχνά εμφανίζουν δυσλιπιδαιμία (μη φυσιολογικά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα), συγκεκριμένα χαμηλά επίπεδα λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL ή « καλή » χοληστερόλη) και υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίωνLos pacientes con diabetes tipo ‧ suelen presentar dislipidemia (niveles anormales de lípidos en sangre), como niveles bajos de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (colesterol HDL o bueno) y niveles altos de triglicéridos
Πάσχει, όμως, από την ασθένεια, από τη μοναξιά εάν θέλετε, του ανεξέλεγκτου και το αποδίδει αυτό, νομίζω πάρα πολύ καλά η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αρνείται να βεβαίωσει ότι όλα πάνε καλά.Sin embargo sufre una enfermedad, sufre de soledad, si quieren, de ser incontrolable y creo que de esto da cuenta, creo que muy correctamente, el informe del Tribunal de Cuentas, que se niega a confirmar que todo vaya muy bien.
Μόνο με αυτή την προϋπόθεση θα μπορέσουμε να απαγορεύσουμε αποτελεσματικά και με συνοχή την κλωνοποίηση ανθρώπων ή τις διακρίσεις που λαβαίνουν χώρα λόγω της γενετικής κληρονομιάς, διακρίσεις των οποίων πέφτουν πολύ συχνά θύματα, παραδείγματος χάρη, στο όνομα των καλύτερων προθέσεων υποτίθεται, όσοι πάσχουν από τρισωμία.Sólo con esta condición podemos prohibir con eficacia y coherencia la clonación humana o las discriminaciones practicadas en razón del patrimonio genético, discriminaciones de las que son con mucha frecuencia víctimas, por ejemplo, en nombre de los mejores sentimientos, las personas que padecen el síndrome de Down.
Επιβάλλεται επίσης η καλύτερη αξιοποίηση των νερών των ποταμών με τα παραπάνω, ώστε να εξασφαλιστεί η ζωή στις περιοχές που πάσχουν από χρόνια λειψυδρία.También se deben explotar mejor las aguas de los ríos con lo referido anteriormente para que se garantice la vida en las regiones que sufren a causa de falta de agua crónica.
Καλό Πάσχα, ’ ννα ΚόρεφFelices Pascuas, Anna Koreff.Es Anna Koreff
Στους ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο να εμφανίσουν υπερκαλιαιμία περιλαμβάνονται εκείνοι που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια, αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ή εκείνοι που λαμβάνουν ταυτόχρονα καλιοσυντηρητικά διουρητικά, συμπληρώματα καλίου ή υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο, ή οι ασθενείς εκείνοι που λαμβάνουν άλλα φάρμακα που σχετίζονται με αύξηση του καλίου στον ορό (π. χ. ηπαρίνηLos pacientes con riesgo de hiperpotasemia son aquellos con insuficiencia renal, diabetes mellitus no controlada o en tratamiento concomitante con diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de potasio o sucedáneos de la sal que contienen potasio; los pacientes tratados con otros medicamentos asociados con un aumento del potasio sérico (p. ej., heparina) también corren riesgo
Καλή φυσική κατάσταση, η οποία εμπεριέχει τις έννοιες της σωματικής και της νοητικής ικανότητας, σημαίνει ότι ο χειριστής δεν πάσχει από ασθένειες ή αναπηρίες που τον καθιστούν ανίκανοLa aptitud física, que comprenderá la aptitud física y mental, significa que no se deberá sufrir ningún tipo de enfermedad o discapacidad que incapacite al piloto para
Είναι το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο που μπορούμε να κάνουμε σε εκατομμύρια άτομα που πάσχουν από ινομυαλγία.Es el mejor regalo de Navidad que podrían hacerle a las millones de personas que padecen fibromialgia.
Υπερψήφισα την έκθεση που περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή και λεπτομερή περιγραφή των προβλημάτων, των επιθυμιών και των προβληματισμών των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, και των νοσηλευτών τους, και η οποία μας καλεί να αναλάβουμε από κοινού δράση.He votado a favor del informe que incluye una descripción detallada e impresionante de los problemas, los deseos y las preocupaciones de los pacientes de Alzheimer y las personas que los cuidan, asimismo, pide que adoptemos una acción conjunta.
Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η συζήτηση των εκθέσεων πάσχει ενίοτε από ορισμένη καθυστέρηση, αλλά αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να καθυστερήσουμε τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή.Como usted sabe muy bien, el debate de los informes sufre a veces un cierto retraso, pero lo que no podemos hacer es retrasar las preguntas a la Comisión.
Όσοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπερασπίζονται την ανθρωπότητα με το να προτείνουν την κατάργηση των ερευνών σε έμβια όντα, το μόνο που κάνουν είναι να εμποδίζουν γυναίκες και άντρες, που πάσχουν από κληρονομικές ασθένειες, να ζήσουν καλύτερα ή, απλώς να ζήσουν.Quienes quieren hacer creer que defienden la humanidad al proponer el bloqueo de las investigaciones sobre la vida, están impidiendo que hombres y mujeres afectados por enfermedades genéticas puedan vivir mejor o, simplemente, vivir.
Καλή κατάσταση υγείας, η οποία εμπεριέχει τις έννοιες της σωματικής και της ψυχικής ικανότητας, σημαίνει ότι ο χειριστής δεν πάσχει από ασθένειες ή αναπηρίες που τον καθιστούν ανίκανοLa aptitud médica, que comprenderá la aptitud física y mental, significa que el piloto no deberá sufrir ningún tipo de enfermedad o discapacidad que le incapacite para
Καλή φυσική κατάσταση, η οποία εμπεριέχει τις έννοιες της σωματικής και της νοητικής ικανότητας, σημαίνει ότι ο χειριστής δεν πάσχει από ασθένειες ή αναπηρίες που τον καθιστούν ανίκανοLa aptitud física, que comprenderá la aptitud física y mental, significa que el piloto no deberá sufrir ningún tipo de enfermedad o discapacidad que le incapacite para
καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες ΑΚΕ να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τις διεθνείς και περιφερειακές συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών νομικών πράξεων για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, και να αναπτύξουν αποτελεσματική νομοθεσία κατά των διακρίσεων σύμφωνα με αυτές τις διεθνείς συμβάσεις· εφιστά την προσοχή, στο πλαίσιο αυτό, στα δεινά που υφίστανται οι ομάδες μειονεκτούντων ατόμων, όπως τα άτομα που έχουν μολυνθεί από τον ιό του HIV/AIDS, τα άτομα που πάσχουν από αλφισμό, τα εσωτερικώς εκτοπισθέντα άτομα, οι πρόσφυγες και οι διακινούμενοι εργαζόμενοι·Pide a los Estados miembros de la UE y a los países ACP que ratifiquen y apliquen los convenios regionales e internacionales de derechos humanos, incluidos los instrumentos jurídicos específicos para la protección de los derechos de las minorías, y que desarrollen legislación eficaz contra la discriminación acorde con dichos convenios internacionales; resalta, en este contexto, la difícil situación de los grupos de personas en situación de necesidad, como las infectadas por el VIH/sida, los albinos, desplazados internos, los refugiados y los trabajadores migrantes
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την προστασία των παιδιών των οποίων οι γονείς πάσχουν από Aids, τονίζει δε την ανάγκη να επιτευχθεί ο ΑΣΧ ‧ (βελτίωση της μητρικής υγείας), ο ΑΣΧ ‧ (μείωση της παιδικής θνησιμότητας) και ο ΑΣΧ ‧ (καταπολέμηση του ιού HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων νόσων)· ζητεί επίσης να γίνουν επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη των αντιρετροϊικών παρασκευασμάτων για παιδιατρική χρήση, στην παροχή κουνουπιέρων κατά της ελονοσίας και στην προβολή της ανοσοποίησης μέσω της GAVI (που ήταν παλαιότερα γνωστή ως Παγκόσμια Συμμαχία για τα Εμβόλια και την Ανοσοποίηση)·Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas para proteger a los niños cuyos padres estén afectados de VIH/sida, y hace hincapié en la necesidad de cumplir el ODM ‧ (mejora de la salud materna), el ODM ‧ (disminución de la mortalidad infantil) y el ODM ‧ (lucha contra el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades); pide asimismo que se invierta en investigación sobre las fórmulas pediátricas retrovirales y su desarrollo, el suministro de mosquiteras contra el paludismo y el fomento de la inmunización a través de la Alianza GAVI, conocida anteriormente como la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización
καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει χάρτη για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στον χώρο εργασίας, προκειμένου να προτρέψει τις επιχειρήσεις να παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να εργάζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας και να τους επανεντάσσουν στην αγορά εργασίας μετά από την θεραπεία·Pide a la Comisión que elabore una Carta para la protección de los derechos de los pacientes de cáncer de mama así como de los enfermos crónicos en el lugar de trabajo, con el fin de incitar a las empresas a que permitan el ejercicio de las actividades profesionales durante el tratamiento y el regreso de los pacientes al mercado de trabajo una vez concluido su tratamiento
Θα ήθελα να πω στους φίλους μου ότι ο καλός Σαμαρείτης διέσχισε το δρόμο για να βοηθήσει τον πλησίον του: ο πλησίον σας μπορεί να πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον, ή από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, ή από τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης ή από διαβήτη.A mis amigos les diría que el Buen Samaritano cruzó el camino para ayudar a su vecino: vuestro vecino quizá padezca la enfermedad de Parkinson, o la enfermedad de Alzheimer o una lesión medular, o diabetes.
Πολύ συνοπτικά, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θέλω να επισημάνω ότι αυτά τα θεσμικά όργανα είναι καλά, διότι οποιαδήποτε ενέργεια μιας διοίκησης μπορεί σε δεδομένη στιγμή να πάσχει από έλλειψη διαφάνειας, από έλλειψη αποτελεσματικότητας, παραβίαση βασικών δικαιωμάτων ή ακόμα και διαφθορά.Quiero, Señorías, muy brevemente, señalar que estas instituciones son buenas porque cualquier actuación de una administración puede en un momento dado adolecer de falta de transparencia, de falta de eficacia, de vulneración de derechos básicos, o incluso de corrupción.
Αυτά είναι ιδιαίτερα καλά νέα για εκείνους που κατοικούν σε διασυνοριακές περιοχές και, πάνω από όλα, για τα άτομα που πάσχουν από σπάνιες νόσους και που χρειάζονται εξειδικευμένη θεραπεία, η οποία δεν είναι διαθέσιμη στην πατρίδα τους.Se trata de una noticia especialmente positiva para quienes residen en zonas fronterizas y, sobre todo, para las personas que sufren enfermedades raras y necesitan un tratamiento especializado que no está disponible en su país.
Καλό Πάσχα και σε σένα.- Σας παρακαλώPor favor, dese prisa
Εν προκειμένω, ως καλή φυσική κατάσταση, η οποία εμπεριέχει τις έννοιες της σωματικής και της πνευματικής ικανότητας, νοείται ότι το μέλος του προσωπικού δεν πάσχει από ασθένειες ή αναπηρίες που το καθιστούν ανίκανοEn este contexto, la aptitud psicofísica, que comprenderá la aptitud física y mental, significa que no se deberá sufrir ningún tipo de enfermedad o discapacidad que incapacite a este personal para
υπενθυμίζει ότι η κοινοτική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας εξακολουθεί να πάσχει από σημαντικές στρεβλώσεις όπως: ανεπαρκείς διατάξεις για την πλήρη αποσύνδεση των ιδιοκτησιακών σχέσεων, αναποτελεσματικές αγορές χονδρικής, αυξανόμενη συγκέντρωση στην αγορά, υψηλές άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις, καμία πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στις μονάδες εγκαταστάσεις εξισορρόπησης όπως οι μεγάλες υδροηλεκτρικές μονάδες αποθήκευσης, μη διαχωρισμένοι πόροι για παροπλισμό και έλλειψη ενσωμάτωσης των εξωτερικών δαπανών στο συνολικό κόστος· καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με αυτά τα προβλήματα στις εκθέσεις που θα υποβάλει στο τέλος του χρόνου για την εσωτερική αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας και αερίου και να αναλάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να εξαλειφθούν αυτές οι τεράστιες στρεβλώσεις στην αγορά που επιδρούν δυσμενώς στην παραγωγή ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές·Recuerda que el mercado de la electricidad de la UE sigue padeciendo una serie de distorsiones, entre las que cabe citar disposiciones insuficientes en materia de liberalización, mercados al por mayor inoperantes, creciente concentración de los mismos, alto nivel de subvenciones directas o indirectas, acceso no discriminatorio a instalaciones de equilibrado como las grandes plantas de almacenamiento hídrico de energía, fondos no separados destinados al desmantelamiento de las instalaciones e internalización deficiente de los costes externos, e insiste en que la Comisión aborde tales problemas en el informe sobre el mercado interior de la electricidad y el gas que presentará a finales de año y emprenda nuevas iniciativas legislativas con el fin de eliminar tan enormes distorsiones del mercado, las cuales perjudican la producción de energía a partir de fuentes de energía renovables
καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα προβλήματα των γυναικών νεαρής ηλικίας που πάσχουν από καρκίνο του μαστού, μέσω της διάθεσης ειδικών πληροφοριών·Pide a los Estados miembros que presten una atención particular a los problemas de las mujeres jóvenes que padecen de cáncer de mama poniendo a su disposición informaciones específicas
καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο Πράσινο Βιβλίο με μια πρόταση οδηγίας σχετικά με την ψυχική υγεία στην Ευρώπη και την προστασία και σεβασμό των ατομικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές·Pide a la Comisión que, tras el Libro Verde, proceda a elaborar una Directiva sobre salud mental en Europa y sobre la defensa y el respeto de los derechos civiles y de los derechos fundamentales de las personas afectadas por trastornos mentales
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 136530 φράσεις που ταιριάζουν φράση Καλό Πάσχα.Βρέθηκαν σε 11,392 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.