Μεταφράσεις σε Ισπανικά:

  • Felices Pascuas   
    (Phrase  )

Παράδειγμα με ποινές "Καλό Πάσχα", μεταφραστική μνήμη

add example
καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει χάρτη για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του μαστού και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στον χώρο εργασίας, προκειμένου να προτρέψει τις επιχειρήσεις να παρέχουν στους ασθενείς τη δυνατότητα να εργάζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας και να τους επανεντάσσουν στην αγορά εργασίας μετά από την θεραπεία·Pide a la Comisión que elabore una Carta para la protección de los derechos de los pacientes de cáncer de mama así como de los enfermos crónicos en el lugar de trabajo, con el fin de incitar a las empresas a que permitan el ejercicio de las actividades profesionales durante el tratamiento y el regreso de los pacientes al mercado de trabajo una vez concluido su tratamiento
Οι ασθενείς που πάσχουν από σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη λακτόζη, την έλλειψη λακτόζης Lapp ή που δεν κάνουν καλή απορρόφηση της γλυκόζης και της λακτόζης δεν πρέπει να λαμβάνουν το φάρμακο αυτόLos pacientes con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lactasa de Lapp o malabsorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento
Όσον αφορά τους ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες, κατανοώ ότι αναζητάτε την καλύτερη προσέγγιση έτσι ώστε να επωφελούνται από την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται, αλλά ορισμένες φορές το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού.En lo que respecta a los pacientes que sufren enfermedades raras, comprendo que están buscando el mejor enfoque para que estos pacientes se beneficien de la asistencia sanitaria que necesitan, aunque a veces lo mejor es enemigo de lo bueno.
Υπερψήφισα την έκθεση που περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή και λεπτομερή περιγραφή των προβλημάτων, των επιθυμιών και των προβληματισμών των ασθενών που πάσχουν από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, και των νοσηλευτών τους, και η οποία μας καλεί να αναλάβουμε από κοινού δράση.He votado a favor del informe que incluye una descripción detallada e impresionante de los problemas, los deseos y las preocupaciones de los pacientes de Alzheimer y las personas que los cuidan, asimismo, pide que adoptemos una acción conjunta.
Υπάρχουν, ωστόσο, πληθώρα ζητημάτων, τα οποία χρήζουν, επίσης, διαφορετικών λύσεων, είτε επειδή οι άνθρωποι ταξιδεύουν ή εργάζονται σε άλλες χώρες, είτε επειδή πάσχουν από σπάνια ασθένεια, είτε επειδή θα λάβουν καλύτερη περίθαλψη σε κάποια άλλη χώρα.No obstante, existen muchas otras consideraciones para las que también necesitamos otras soluciones, ya sea porque la gente viaja o trabaja en otros países o porque tienen una enfermedad rara o porque recibirán un tratamiento mejor en otro país.
καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια σφαιρική σωφρονιστική πολιτική υγείας, μεριμνώντας για την αντιμετώπιση των σωματικών και ψυχικών προβλημάτων από την αρχή της φυλάκισης, καθώς και για την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής βοήθειας σε όλους τους κρατούμενους, άνδρες και γυναίκες, που πάσχουν από εξαρτήσεις, σε πνεύμα σεβασμού, ωστόσο, των γυναικείων ιδιαιτεροτήτων·Pide a los Estados miembros que adopten una política penitenciaria en materia de salud de carácter global que defina y trate, desde el momento de la encarcelación, los problemas físicos y mentales y que ofrezca una asistencia médica y psicológica a todas las personas detenidas, tanto hombres como mujeres, que sufren problemas de adicción, respetando al mismo tiempo las características específicas de las mujeres
Καλή φυσική κατάσταση, η οποία εμπεριέχει τις έννοιες της σωματικής και της νοητικής ικανότητας, σημαίνει ότι ο χειριστής δεν πάσχει από ασθένειες ή αναπηρίες που τον καθιστούν ανίκανοLa aptitud física, que comprenderá la aptitud física y mental, significa que el piloto no deberá sufrir ningún tipo de enfermedad o discapacidad que le incapacite para
Για το λόγο αυτό, εφόσον αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχει η πάσχουσα ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή πρέπει να τύχει της ευρείας υποστήριξής μας.Por esa razón, por tratarse de la mejor oportunidad que se le ofrece al achacoso proceso de paz en el Oriente Medio, merece nuestro apoyo sincero.
Θα έλεγε κανείς ότι το νησί πάσχει από μία μυστήρια ασθένεια που το παραλύει , παρ ' όλες τις καλές διαγνώσεις , τις πρόθυμες θεραπείες και την αξιοσημείωτη χρησιμοποίηση των μέσων .Parece como si la isla se hallara aquejada por una enfermedad misteriosa que la paraliza y contra la que nada pueden los buenos diagnósticos , las terapias bien intencionadas y los abundantes dispendios .
Ψηφίσαμε υπέρ κάποιων καλών προθέσεων του κειμένου, όταν αυτές δεν περιορίζονταν μόνο σε πλατωνικές ιδέες, κυρίως αναφορικά με την προστασία των εργαζομένων, των αναπήρων, ατόμων που πάσχουν από σπάνιες νόσους.Hemos votado las pocas buenas intenciones del texto cuando no se limitaban a ser más que platónicas, principalmente en lo que respecta a la protección de los trabajadores, de los discapacitados, de las personas aquejadas de enfermedades poco comunes.
τα οποία βρίσκονται σε καλή γενική κατάσταση υγείας και δεν παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα νόσου το οποίο μπορεί να προκαλέσει μόλυνση του γάλακτος και ιδίως δεν πάσχουν από μόλυνση της ουρογεννητικής οδού με απέκκριμα, από εντερίτιδα με εμπύρετη διάρροια ή από εμφανή φλεγμονή του μαστούque estén en un buen estado de salud general, no presenten trastornos que puedan contaminar la leche y, en particular, no padezcan enfermedades del aparato genital con flujo, enteritis con diarrea acompañada de fiebre ni inflamaciones perceptibles de la ubre
Πήρε καλές κριτικές... και θα ντεμπουτάρει το Πάσχα στην όπερα τού ΠαλέρμοHa tenido muy buenas críticas...... y va a debutar en la ópera en Sicilia, en Palermo, en Semana Santa
Καλή κατάσταση υγείας, η οποία εμπεριέχει τις έννοιες της σωματικής και της ψυχικής ικανότητας, σημαίνει ότι ο χειριστής δεν πάσχει από ασθένειες ή αναπηρίες που τον καθιστούν ανίκανοLa aptitud médica, que comprenderá la aptitud física y mental, significa que el piloto no deberá sufrir ningún tipo de enfermedad o discapacidad que le incapacite para
Κατά συνέπεια, θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή μήπωςθα ήταν παρ' όλα αυτά καλή ιδέα να πραγματοποιούνται κτηνιατρικοί συνοριακοί έλεγχοι, κατά τους οποίους ο ιδιοκτήτης του ζώου συντροφιάς θα πρέπει να αποδεικνύει ότι το ζώο που ταξιδεύει μαζί του δεν πάσχει από επικίνδυνες ασθένειες, έχει εμβολιαστεί και τα δικαιολογητικά του είναι εντάξει, σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας προορισμού.Por consiguiente me gustaría preguntar a la Comisión si no sería una buena idea, en todo caso, crear controles veterinarios fronterizos en los que el propietario del animal de compañía deba demostrar que el animal que viaja consigo no posee enfermedades peligrosas, ha sido vacunado y tiene todos los papeles en regla en lo que concierne al país de destino.
Οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη τύπου ‧ συχνά εμφανίζουν δυσλιπιδαιμία (μη φυσιολογικά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα), συγκεκριμένα χαμηλά επίπεδα λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας (HDL ή « καλή » χοληστερόλη) και υψηλά επίπεδα τριγλυκεριδίωνLos pacientes con diabetes tipo ‧ suelen presentar dislipidemia (niveles anormales de lípidos en sangre), como niveles bajos de colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (colesterol HDL o bueno) y niveles altos de triglicéridos
Όσοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι υπερασπίζονται την ανθρωπότητα με το να προτείνουν την κατάργηση των ερευνών σε έμβια όντα, το μόνο που κάνουν είναι να εμποδίζουν γυναίκες και άντρες, που πάσχουν από κληρονομικές ασθένειες, να ζήσουν καλύτερα ή, απλώς να ζήσουν.Quienes quieren hacer creer que defienden la humanidad al proponer el bloqueo de las investigaciones sobre la vida, están impidiendo que hombres y mujeres afectados por enfermedades genéticas puedan vivir mejor o, simplemente, vivir.
Θα ήθελα να πω στους φίλους μου ότι ο καλός Σαμαρείτης διέσχισε το δρόμο για να βοηθήσει τον πλησίον του: ο πλησίον σας μπορεί να πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον, ή από τη νόσο του Αλτσχάιμερ, ή από τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης ή από διαβήτη.A mis amigos les diría que el Buen Samaritano cruzó el camino para ayudar a su vecino: vuestro vecino quizá padezca la enfermedad de Parkinson, o la enfermedad de Alzheimer o una lesión medular, o diabetes.
καλεί τα κράτη ΑΚΕ να θέσουν σε εφαρμογή τη δήλωση της Ντόχα και να επικαλεστούν τις διατάξεις της συμφωνίας περί των εμπορικών πτυχών των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προκειμένου να διευκολύνουν την πρόσβαση στα πιο προσιτά αναγκαία φαρμακευτικά προϊόντα, με σκοπό την πρόληψη και θεραπεία του πληθυσμού που πάσχει από ασθένειες συνδεόμενες με τη φτώχεια·Pide a los países ACP que apliquen la Declaración de Doha y que hagan uso de las posibilidades de flexibilidad de los ADPIC para facilitar el acceso a los medicamentos más asequibles necesarios para la prevención y el tratamiento de su población afectada por enfermedades relacionadas con la pobreza
Επιβάλλεται επίσης η καλύτερη αξιοποίηση των νερών των ποταμών με τα παραπάνω, ώστε να εξασφαλιστεί η ζωή στις περιοχές που πάσχουν από χρόνια λειψυδρία.También se deben explotar mejor las aguas de los ríos con lo referido anteriormente para que se garantice la vida en las regiones que sufren a causa de falta de agua crónica.
Είναι το καλύτερο χριστουγεννιάτικο δώρο που μπορούμε να κάνουμε σε εκατομμύρια άτομα που πάσχουν από ινομυαλγία.Es el mejor regalo de Navidad que podrían hacerle a las millones de personas que padecen fibromialgia.
Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ιρλανδία έχει τις καλύτερες αλιευτικές περιοχές της Ευρώπης: διαθέτουμε το 4 % των ποσοστώσεων της ΕΕ, το 44 % του στόλου μας είναι ηλικίας άνω των 25 ετών και το 64 % πάσχει από ελλείψεις ασφαλείας.Querría señalar que Irlanda cuenta con la mejor base pesquera de Europa: tenemos el 4 % de los contingentes de la UE; el 44 % o más de nuestra flota tiene 25 años de antigüedad; el 64 % de la misma presenta deficiencias de seguridad.
Τα μαθήματα περί διατροφής, στα οποία αποδίδω ιδιαίτερη σημασία, δεν έχουν να κάνουν με την ικανότητα να διακρίνουμε τις καλές από τις κακές τροφές· τίποτα δεν βλάπτει με απόλυτους όρους και τίποτα δεν χρειάζεται να αποκλεισθεί από τη διατροφή υγιών ανθρώπων που δεν πάσχουν από διατροφικές διαταραχές.Las lecciones sobre cómo llevar una buena dieta, a las que concedo especial importancia, no tienen por objetivo distinguir entre alimentos buenos y malos; nada es perjudicial en términos absolutos, y no hay que eliminar nada de la dieta de una persona sana que no padece ningún trastorno alimentario.
Στους ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο να εμφανίσουν υπερκαλιαιμία περιλαμβάνονται εκείνοι που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια, αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ή εκείνοι που λαμβάνουν ταυτόχρονα καλιοσυντηρητικά διουρητικά, συμπληρώματα καλίου ή υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο, ή οι ασθενείς εκείνοι που λαμβάνουν άλλα φάρμακα που σχετίζονται με αύξηση του καλίου στον ορό (π. χ. ηπαρίνηLos pacientes con riesgo de hiperpotasemia son aquellos con insuficiencia renal, diabetes mellitus no controlada o en tratamiento concomitante con diuréticos ahorradores de potasio, suplementos de potasio o sucedáneos de la sal que contienen potasio; los pacientes tratados con otros medicamentos asociados con un aumento del potasio sérico (p. ej., heparina) también corren riesgo
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 165986 φράσεις που ταιριάζουν φράση Καλό Πάσχα.Βρέθηκαν σε 42,576 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.