Μεταφράσεις σε Ιταλικά:

  • domenica     
    (noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Ιταλικά. (6)

εργασία την Κυριακήlavoro festivo
ΚυριακήDomenica; domenica
κυριακή προσευχήpadre nostro
Κυριακή προσευχήPadre Nostro
Κυριακή των ΒαΐωνDomenica delle Palme
Ματωμένη ΚυριακήBloody Sunday

Παράδειγμα με ποινές "κυριακή", μεταφραστική μνήμη

add example
Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία catch the eye οι Giovanni Collino, Laima Liucija Andrikienė, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Jelko Kacin, Konrad Szymański, John Bufton, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Alf Svensson, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Milan Zver και Iuliu WinklerIntervengono con la procedura catch the eye Giovanni Collino, Laima Liucija Andrikienė, Kyriakos Mavronikolas, Jelko Kacin, Konrad Szymański, John Bufton, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Alf Svensson, Chrysoula Paliadeli, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Milan Zver e Iuliu Winkler
Χαίρομαι που οι ουκρανικές εκλογές την περασμένη Κυριακή διεξήχθησαν ομαλά.Sono lieto che le elezioni ucraine tenutesi la scorsa domenica si siano svolte al meglio.
Ένα δρομολόγιο μετ' επιστροφής ημερησίως, πλην Κυριακής, μεταξύ Γλασκώβης και Tireeun volo giornaliero di andata e ritorno Glasgow e Tiree, con l'eccezione della domenica
1950 , όσον αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων τις ΚυριακέςConservazione e gestione delle risorse della pesca : proposta di decisione ( punto 2.1.233 ) .
Ο υπάλληλος ο οποίος , για να φθάσει στον τόπο αποστολής ή για να επιστρέψει από εκεί , πρέπει να ταξιδέήιει Σάββατο , Κυριακή ή αργία , μπορεί , κατόπιν αιτήσειός του , να λάβει ο > ς αντιστάθμισμα μιάμιση ιόρα ελεύθερο χρόνο για κάθε ιόρα ταξιδιού το Σάββατο και δύο ιόρες ελεύθερο χρόνο για κάθε ιόρα ταξιδιού την Κυριακή ή αργία .L ' agente che per recarsi sul luogo della missione , o per rientrare , deve viaggiare di sabato , domenica o giorno festivo può ottenere.su richiesta , un compenso rispettivamente di un ' ora e mezza di tempo libero per ora di viaggio il sa bato e due ore di tempo libero per ora di viaggio la domenica o giorno festivo .
Μαζί με τον Olivier Dupuis και άλλους 3.000 έως 4.000 διαδηλωτές πήγα την Κυριακή στη Γενεύη για να διαμαρτυρηθώ για την επέτειο της κατάληψης του Θιβέτ.Con Olivier Dupuis, la scorsa domenica io mi sono unito a 3-4.000 dimostranti di tutta Europa a Ginevra per ricordare l'anniversario dell'inizio dell'occupazione del Tibet.
" Νομοθετική ρύθμιση κράτους μέλους που απαγορεύει τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή υπηρετεί σκοπό ο οποίος από απόψεως κοινοτικού δικαίου είναι δικαιολογημένος . "" Una normativa di uno Stato membro che vieta l ' apertura dei negozi la domenica persegue uno scopo giustificato alla luce del diritto comunitario " .
Την προηγούμενη Κυριακή επέστρεψα με μία αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου από τις παλαιστινιακές περιοχές.Domenica scorsa sono tornata dai territori palestinesi insieme con una delegazione del Parlamento.
Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, αντιτίθεμαι σθεναρά στην κατάργηση των ρητρών εξαίρεσης και, κατά την άποψή μου, εξαρτάται από τα κράτη μέλη και ακόμα από τα ομοσπονδιακά κράτη στο πλαίσιο των κρατών μελών, να αποφασίσουν εάν επιτρέπεται η εργασία τις Κυριακές.Alla luce di queste considerazioni, sono fermamente contrario all'abolizione delle clausole di non partecipazione e, a mio avviso, spetta agli Stati membri, e anche agli Stati federali all'interno degli Stati membri, stabilire in autonomia se la gente possa lavorare di domenica.
" ημερήσια διάταξη προβλέπει την προφορική ερώτηση των Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Adam Bielan και Κυριάκου Τριανταφυλλίδη, εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, προς την Επιτροπή, με θέμα τη μεταφορά της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων/αναθ.2 - B7-0217/2009).L'ordine del giorno reca l'interrogazione orale alla Commissione presentata dagli onorevoli Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Adam Bielan and Kyriacos Triantaphyllides a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, sulla trasposizione della direttiva 2005/36/CEE sul riconoscimento delle qualifiche professionali (O-0108/2009/rev.2 - B7-0217/2009).
Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν την Κυριακή ‧ Οκτωβρίου ‧ μεταξύ της κυβέρνησης και των δύο κύριων κομμάτων της αντιπολίτευσης διεκόπησαν λόγω του ότι το κυβερνών κόμμα αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις βασικές προϋποθέσεις δεοντολογίας της πολυκομματικής δημοκρατίας και του σεβασμού της αντιπολίτευσηςH. considerando che i negoziati avviati domenica ‧ ottobre ‧ tra il governo e le due principali formazioni dell'opposizione si sono interrotte a causa del rifiuto da parte del partito di maggioranza di trovare un accordo sulle regole minime di condotta della democrazia multipartitica e rispetto per l'opposizione
τουλάχιστον έξι δρομολόγια μετ' επιστροφής συνολικά, από το Σάββατο έως την Κυριακή·dal sabato alla domenica, almeno sei voli complessivi di andata e ritorno
Σε αυτή την περίπτωση θα έρθω την Κυριακή μετά από αυτή και θα πάμε τότε τον περίπατο μαςIn tal caso verrò la domenica dopo per la gita
δραστηριοτήτων γ ) Απαγόρευση ασκήσεως ορισμένων εμπορικών την Κυριακή ( 3 )3 c ) Divieto di esercitare di domenica talune attività commerciali (
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 / ΚΥΡΙΑΚΗ 28SABATO 27 / DOMENICA 28 iu M G g u o L g A
κατά τη χειμερινή αεροναυτική περίοδο ΙΑΤΑ, τουλάχιστον πέντε δρομολόγια μετ' επιστροφής εβδομαδιαίως, εκ των οποίων τρία από Παρασκευή έως Κυριακή, με δυνατότητα μεταφοράς τουλάχιστον ‧ επιβατών προς κάθε κατεύθυνση την εκάστοτε ημέρα·durante la stagione aeronautica invernale IATA, almeno cinque voli settimanali di andata e ritorno, di cui tre dal venerdì alla domenica, per consentire ad almeno ‧ passeggeri di effettuare un volo in ambedue le direzioni in ognuno dei giorni in questione
Πάρε την πρώτη και την τρίτη ΚυριακήTu ci andrai la prima e la terza settimana del mese
Παρεμβαίνει ο Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος καταδικάζει την κράτηση στο Ισραήλ Παλαιστίνιων βουλευτών μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Νομοθετικού Συμβουλίου, και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή τους (Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι διατύπωσε ένα παρόμοιο αίτημα την προηγούμενη εβδομάδα ενώπιον της Κνεσέτ, αλλά ότι η καλή θέληση θα πρέπει να είναι αμοιβαίαInterviene Kyriacos Triantaphyllides, il quale condanna la detenzione in Israele di parlamentari palestinesi, tra cui il presidente del Consiglio legislativo, e chiede la loro immediata liberazione (Il Presidente comunica di aver formulato una simile richiesta la settimana scorsa dinanzi alla Knesset, ma precisa che la buona volontà deve essere reciproca
Αν η προθεσμία λήγει ημέρα Κυριακή ή αργία εκ του νόμου η λήξη της μεταφέ ρεται στην επόμενη εργάσιμη η μέρα .Tuttavia , quando il termine scade in una domenica o in un giorno festivo , è prorogato allo spirare del giorno seguente non festivo .
Ωστόσο, εάν μία από τις ημέρες αυτές είναι Σάββατο ή Κυριακή, η αποδοχή αυτή θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε στις ‧ ΙανουαρίουSe uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l
Έχω στα χέρια μου μια πρόταση ψηφίσματος η οποία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με την επέτειο της Ματωμένης Κυριακής.Ho davanti a me una risoluzione su quella domenica di sangue, che sarà proposta oggi alla Camera dei comuni.
Δικαστήριο και Πρωτοδικείο της Συνθήκης ΕΟΚ δεν εφαρμόζεται σε εθνική ρύθμιση όσον αφορά τη μη λειτο υργία των καταστημάτων την Κυριακή , όταν τα περιορι στικά αποτελέσματα επί των συναλλαγών που μπορούν ενδεχομένως να προκύψουν υπερακο ντίζουν τα αποτελέσματα που προσιδιάζουν σε ρύθμιση αυτού του είδους , αναθέτοντας στον εθνικό δικαστή το καθήκον να εκτιμήσει κατά πόσον η εν λόγω εθνική ρύθμιση πληροί το κριτήριο αυτό .Iute , ma sono pubblicate soltanto a titolo indicativo , fermo restando che il principio ispiratore di queste stesse norme è l ' aspirazione verso la tutela ottimale . Sennonché , nessun elemento è ravvisabile nella direttiva che autorizzi a ritenere che il legislatore comunitario ha rinunciato a difendere questa posizione : ove avesse voluto vietare che venisse stabilita una tutela più elevata di quella prevista dalla direttiva , il legislatore comunitario l ' avrebbe precisato .
Παρεμβαίνουν οι Karin Jöns, Anne E. Jensen, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jens-Peter Bonde, Csaba Őry, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Δημήτριος Παπαδημούλης, Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Ieke van den Burg, Carlo Fatuzzo, Proinsias De Rossa, Gabriele Stauner, Monica Maria Iacob-Ridzi, Piia-Noora Kauppi, Avril Doyle, Günter Gloser και Vladimír ŠpidlaIntervengono Karin Jöns, Anne E. Jensen, Kyriacos Triantaphyllides, Jens-Peter Bonde, Csaba Őry, Alejandro Cercas, Anneli Jäätteenmäki, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Anja Weisgerber, Ieke van den Burg, Carlo Fatuzzo, Proinsias De Rossa, Gabriele Stauner, Monica Maria Iacob-Ridzi, Piia-Noora Kauppi, Avril Doyle, Günter Gloser e Vladimír Špidla
Εάν κοιτάξετε το ημερολόγιο του Κοινοβουλίου για το 1997 θα διαπιστώσετε ότι η 8η και η 15η Σεπτεμβρίου είναι στην πραγματικότητα Κυριακές, ημέρες τέλους της εβδομάδος, όχι ημέρες αρχής της εβδομάδος.Se si osserva l'agenda del Parlamento del 1996, si può notare che i giorni 8 e 15 settembre sono due domeniche e come tali cadono alla fine e non all'inizio della settimana.
Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την επόμενη Κυριακή θα ηγούμαι μιας αποστολής, με την ιδιότητα μου ως Προέδρου της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, στη Γάζα, τη Ραμάλα, το Sderot και την Ιερουσαλήμ για δυόμιση μέρες.Onorevoli deputati, vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che la prossima domenica, in quanto presidente dell'Assemblea parlamentare euro-mediterranea, guiderò una delegazione a Gaza, Ramallah, Sderot e Gerusalemme per due giorni e mezzo.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1048 φράσεις που ταιριάζουν φράση κυριακή.Βρέθηκαν σε 0,451 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.