Μεταφράσεις σε Ιταλικά:

  • domenica     
    (noun   )

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Ιταλικά. (6)

εργασία την Κυριακήlavoro festivo
ΚυριακήDomenica; domenica
κυριακή προσευχήpadre nostro
Κυριακή προσευχήPadre Nostro
Κυριακή των ΒαΐωνDomenica delle Palme
Ματωμένη ΚυριακήBloody Sunday

Παράδειγμα με ποινές "κυριακή", μεταφραστική μνήμη

add example
Απαγορεύεται να διατηρούνται επί του σκάφους προσότητες ρέγγας, σκουμπριού ή σαρδελόρεγγας που έχουν αλιευθεί με τράτες ή γρι-γρι από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Skagerrak και από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο KattegatÈ vietato tenere a bordo aringhe, sgombri o spratti catturati utilizzando reti da traino o ciancioli tra la mezzanotte del sabato e la mezzanotte della domenica nello Skagerrak e dalla mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della domenica nel Kattegat
Οι παρατηρητές βρέθηκαν επί τόπου και παρακολούθησαν την ψηφοφορία της Κυριακής και θα ανταλλάξουν πληροφορίες για αυτήν μαζί μας.I parlamentari in missione erano sul posto per monitorare lo svolgimento delle elezioni di domenica e condivideranno con noi le informazioni raccolte.
την Κυριακή, εκτός εάν η Δευτέρα είναι αργία, προς την κατεύθυνση Calvi- Παρίσιla domenica, tranne quando il lunedì è festivo, nella direzione Calvi-Parigi
Καθώς καθόμασταν στο Ιστορικό Μουσείο του Βερολίνου το πρωί της Κυριακής, δύο πράγματα μου προκάλεσαν εντύπωση.Mentre eravamo al Historisches Museum di Berlino, domenica mattina, due cose mi hanno colpito.
Έκθεση προόδου ‧ για την Τουρκία- B‧-‧/‧: Marusya Ivanova Lyubcheva, Kristian Vigenin, Dimitar Stoyanov, Bruno Gollnisch, Bernd Posselt, Philip Claeys, Martin Callanan και Κυριάκος ΤριανταφυλλίδηςRelazione concernente i progressi compiuti dalla Turchia nel ‧- B‧-‧/‧: Marusya Ivanova Lyubcheva, Kristian Vigenin, Dimitar Stoyanov, Bruno Gollnisch, Bernd Posselt, Philip Claeys, Martin Callanan e Kyriacos Triantaphyllides
Παρεμβαίνουν οι Σταύρος Λαμπρινίδης, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Bogusław Sonik, Katalin Lévai, Vittorio Agnoletto, Simon Busuttil, Maria da Assunção Esteves, Luc Frieden και Franco FrattiniIntervengono Stavros Lambrinidis, Sophia in 't Veld, Hélène Flautre, Kyriacos Triantaphyllides, Bogusław Sonik, Katalin Lévai, Vittorio Agnoletto, Simon Busuttil, Maria da Assunção Esteves, Luc Frieden e Franco Frattini
Θα ήθελα να αναφερθώ στο χρηματοδοτικό πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα που επικυρώθηκε την προηγούμενη Κυριακή.Permettetemi di parlare del pacchetto di sostegno finanziario per la Grecia approvato domenica scorsa.
Είναι σαν Κυριακή σήμερα για μαςQuindi è come domenica per noi
Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εκτός αργιών και της περιόδου μειωμένων δρομολογίων τον Αύγουστο και κατά το τέλος του έτους, τουλάχιστον δύο φορές μετ' επιστροφής καθημερινά, πρωί και βράδυ, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μία φορά μετ' επιστροφής, το πρωί του Σαββάτου και το βράδυ της ΚυριακήςDurante tutto l'anno devono essere garantiti almeno due viaggi giornalieri di andata e ritorno, il mattino e la sera dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi e il periodo di sospensione del servizio nel mese di agosto e a fine anno, e un'andata e ritorno il sabato mattina e la domenica sera
Παρεμβαίνουν οι Ewa Tomaszewska, Mary Lou McDonald, Johannes Blokland, Philip Claeys, Carlos Coelho, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Alvaro, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Παναγιώτης Δημητρίου, Catherine Boursier, Olle Schmidt, Maria da Assunção Esteves, Javier Moreno Sánchez, Marek Aleksander Czarnecki, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Donata Gottardi, Patrick Gaubert, Genowefa Grabowska, Jörg Leichtfried, Daciana Octavia Sârbu, Yannick Vaugrenard, Richard Falbr, Corina Crețu και Sebastiano Sanzarello (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRIIntervengono Ewa Tomaszewska, Mary Lou McDonald, Johannes Blokland, Philip Claeys, Carlos Coelho, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alexander Alvaro, Kyriacos Triantaphyllides, Panayiotis Demetriou, Catherine Boursier, Olle Schmidt, Maria da Assunção Esteves, Javier Moreno Sánchez, Marek Aleksander Czarnecki, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Donata Gottardi, Patrick Gaubert, Genowefa Grabowska, Jörg Leichtfried, Daciana Octavia Sârbu, Yannick Vaugrenard, Richard Falbr e Corina Crețu e Sebastiano Sanzarello (relatore per parere della commissione AGRI
Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία catch the eye οι Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκα- zοπούλου και Κυριάκος ΤριανταφυλλίδηςIntervengono con la procedura catch the eye Charles Tannock, Ioan Mircea Paşcu, David Hammerstein, Luisa Morgantini, Reinhard Rack, Frieda Brepoels, Bairbre de Brún, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou e Kyriacos Triantaphyllides
' ' Τις Κυριακές" Le domeniche con te
Είναι προγραμματισμένο για την τελευταία Κυριακή του ΙουνίουE ' programmata per la ultima domenica di giugno
(SV) Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, κ. Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, το πρωί της Κυριακής 23 Σεπτεμβρίου 2001, ο Σουηδός πολίτης Dawit Isaak απομακρύνθηκε από την κατοικία του στην Ερυθραία από τις αρχές της χώρας.. - (SV) Signor Presidente, signora Commissario, Presidente in carica del Consiglio, la mattina di domenica 23 settembre 2001 il cittadino svedese Dawit Isaak è stato prelevato da casa sua in Eritrea dalle autorità del paese.
τουλάχιστον έξι δρομολόγια μετ' επιστροφής συνολικά, από το Σάββατο έως την Κυριακή·dal sabato alla domenica, almeno sei voli complessivi di andata e ritorno
Κύριε Πρόεδρε, υπό την Οδηγία 2000/84/EC, το καλοκαίρι ξεκινάει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και τελειώνει την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρίου.(EN) Signor Presidente, a norma della direttiva 2000/84/CE, l'ora legale inizia l'ultima domenica di marzo e termina l'ultima domenica di ottobre.
Milan Gaľa, Monika Beňová, Danutė Budreikaitė, Hélène Flautre, Othmar Karas, Henri Weber, Laima Liucija Andrikienė, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Luis Yañez-Barnuevo García, Urszula Krupa, Libor Rouček, Carlos José Iturgaiz Angulo, Richard Corbett, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Sarah Ludford, Jörg Leichtfried, Esther Herranz García, Eluned Morgan, Inés Ayala Sender, Jules Maaten, Gerard Batten, Csaba Sándor Tabajdi, Μάριος Ματσάκης, Bogusław Rogalski, Bogusław Liberadzki, Glyn Ford, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Pedro Guerreiro και Ryszard CzarneckiMilan Gaľa, Monika Beňová, Danutė Budreikaitė, Hélène Flautre, Othmar Karas, Henri Weber, Laima Liucija Andrikienė, Kyriacos Triantaphyllides, Luis Yañez-Barnuevo García, Urszula Krupa, Libor Rouček, Carlos José Iturgaiz Angulo, Richard Corbett, Georgios Karatzaferis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Sarah Ludford, Jörg Leichtfried, Esther Herranz García, Eluned Morgan, Inés Ayala Sender, Jules Maaten, Gerard Batten, Csaba Sándor Tabajdi, Marios Matsakis, Bogusław Rogalski, Bogusław Liberadzki, Glyn Ford, Panagiotis Beglitis, Pedro Guerreiro e Ryszard Czarnecki
Σε όλη την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, η μετάβαση στη θερινή ώρα πραγματοποιείται στο εξής την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, και η επιστροφή στη χειμερινή ώρα στο τέλος Οκτωβρίου.In tutta l'Unione europea il passaggio all'ora legale avviene ormai l'ultima domenica di marzo e si ritorna all'ora solare a fine ottobre.
Τι λες για την ΚυριακήChe ne dici di domenica?
Véronique De Keyser, Graham Watson, Ján Hudacký, Monica Frassoni, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Gerard Batten, Leopold Józef Rutowicz, Aldis Kušķis, Milan Gaľa, Edit Herczog, Marianne Mikko, Ιωάννης Γκλαβάκης, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Danutė Budreikaitė, Ryszard Czarnecki, András Gyürk, Lasse Lehtinen, Γεώργιος Παπαστάμκος, Andrzej Jan Szejna, Marian Harkin, Carl Schlyter, Ilda Figueiredo, Ευαγγελία Τζα-μπάζη, Antonio Masip Hidalgo, Μάριος Ματσάκης, James Nicholson, Jörg Leichtfried, Mirosław Mariusz Piotrowski, Alyn Smith, Marcin Libicki και Richard CorbettVéronique De Keyser, Graham Watson, Ján Hudacký, Monica Frassoni, Kyriacos Triantaphyllides, Gerard Batten, Leopold Józef Rutowicz, Aldis Kušķis, Milan Gaľa, Edit Herczog, Marianne Mikko, Ioannis Gklavakis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Danutė Budreikaitė, Ryszard Czarnecki, András Gyürk, Lasse Lehtinen, Georgios Papastamkos, Andrzej Jan Szejna, Marian Harkin, Carl Schlyter, Ilda Figueiredo, Evangelia Tzampazi, Antonio Masip Hidalgo, Marios Matsakis, James Nicholson, Jörg Leichtfried, Mirosław Mariusz Piotrowski, Alyn Smith, Marcin Libicki e Richard Corbett
O-‧/‧/rév.‧) που κατέθεσαν οι Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Bușoi, Heide Rühle, Adam Bielan και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, προς το Συμβούλιο: Εφαρμογή της Οδηγίας ‧/‧/ΕΚ (BO-‧/‧/rév.‧) presentata da Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Bușoi, Heide Rühle, Adam Bielan e Kyriacos Triantaphyllides, a nome della commissione IMCO, al Consiglio: Applicazione della direttiva ‧/‧/CE (B
Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bogusław Rogalski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Giusto Catania, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ignasi Guardans Cambó, ο τελευταίος με θέμα τη συμπεριφορά ορισμένων βουλευτών, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Roberta Alma Anastase, Bárbara Dührkop Dührkop, Viktória Mohácsi, Eoin Ryan, Koenraad Dillen, ο τελευταίος με θέμα την κατανομή του χρόνου ομιλίας, Eva-Britt Svensson, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Péter Olajos, Martine Roure, Adina-Ioana Vălean, Wojciech Roszkowski, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Irena BelohorskáIntervengono Manfred Weber, a nome del gruppo PPE-DE, Kristian Vigenin, a nome del gruppo PSE, Ignasi Guardans Cambó, a nome del gruppo ALDE, Bogusław Rogalski, a nome del gruppo UEN, Jean Lambert, a nome del gruppo Verts/ALE, Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL, Ignasi Guardans Cambó, sul comportamento di taluni deputati, Derek Roland Clark, a nome del gruppo IND/DEM, Bruno Gollnisch, non iscritto, Roberta Alma Anastase, Bárbara Dührkop Dührkop, Viktória Mohácsi, Eoin Ryan, Koenraad Dillen, sull'assegnazione del tempo di parola, Eva-Britt Svensson, Bernard Wojciechowski, Jana Bobošíková, Péter Olajos, Martine Roure, Adina-Ioana Vălean, Wojciech Roszkowski, Kyriacos Triantaphyllides e Irena Belohorská
Παρεμβαίνουν οι Ilda Figueiredo (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), László Surján, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Constanze Angela Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Graham Booth, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jana Bobošíková, μη εγγεγραμμένη, Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, Gábor Harangozó, Alfonso Andria, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Carl Lang, Rolf Berend, Jacky Henin, Zdzisław Zbigniew Podkański, James Hugh Allister, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer, Jan Olbrycht, Ambroise Guellec, Hynek Fajmon, Markus Pieper και Σταύρος ΔήμαςIntervengono Ilda Figueiredo (relatore per parere della commissione EMPL), László Surján, a nome del gruppo PPE-DE, Constanze Angela Krehl, a nome del gruppo PSE, Jean Marie Beaupuy, a nome del gruppo ALDE, Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE, Pedro Guerreiro, a nome del gruppo GUE/NGL, Graham Booth, a nome del gruppo IND/DEM, Seán Ó Neachtain, a nome del gruppo UEN, Jana Bobošíková, non iscritto, Konstantinos Hatzidakis, Gábor Harangozó, Alfonso Andria, Kyriacos Triantaphyllides, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Carl Lang, Rolf Berend, Jacky Henin, Zdzisław Zbigniew Podkański, James Hugh Allister, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer, Jan Olbrycht, Ambroise Guellec, Hynek Fajmon, Markus Pieper e Stavros Dimas
Francis Wurtz, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGLFrancis Wurtz, Giusto Catania, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kyriacos Triantaphyllides, Marco Rizzo, Willy Meyer Pleite e Miguel Portas, a nome del gruppo GUE/NGL
Εύχομαι να μην είναι πάντα μόνο οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εκείνοι που υπερασπίζονται την ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά ότι θα την υπερασπιστούν και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, που θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις αυτήν την εβδομάδα στις Βρυξέλλες - και όχι μόνο τις Κυριακές, αλλά και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.Mi auguro che la politica europea definita questa settimana a Bruxelles non venga difesa sempre e soltanto dai parlamentari e dal Parlamento europeo ma anche dai governi negli Stati membri e non soltanto alla domenica ma anche nei giorni feriali.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 779 φράσεις που ταιριάζουν φράση κυριακή.Βρέθηκαν σε 1,275 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.