Μεταφράσεις σε Ιταλικά:

  • blocco di testo   

Παράδειγμα με ποινές "μπλοκ κειμένου", μεταφραστική μνήμη

add example
Οι υπάλληλοι της Τζ & Ρ περνάνε ελεύθερα από τα μπλόκαVedi, i dipendenti della J and R hanno via libera ai posti di blocco
Αποφαση αριθ. ‧, της ‧ης Μαρτίου ‧, σχετικά με την έναρξη διαδικασίας χορήγησης άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου- υπογείων φυσικών πόρων στο μπλοκ ‧-‧ Pelovo που βρίσκεται στην περιοχή Πλέβεν, σύμφωνα με το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ σημείο ‧ του Νόμου περί υπογείων φυσικών πόρων, και γνωστοποίηση του επικείμενου διαγωνισμού για τη χορήγηση των αδειώνDecisione n. ‧, del ‧ marzo ‧, relativa all′apertura di una procedura per concedere l′autorizzazione alla prospezione e all′esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas- risorse naturali del sottosuolo, ai sensi dell′articolo ‧, paragrafo ‧, terzo comma, della legge sulle risorse del sottosuolo (Закона за подземните богатства), nel blocco ‧-‧ Pelovo (Пелово), situato nella provincia di Pleven, e alla notifica relativa alla gara d′appalto per la concessione dell′autorizzazione
Το δίκαιο στην ηπειρωτική Ευρώπη, συγκεκριμένα στο πρώην ανατολικό μπλοκ, πολύ απλά δεν έχει αυτήν την προτεραιότητα και είναι γελοίο να υποκρινόμαστε ότι συμβαίνει το αντίθετο.Nell'Europa continentale, e in particolare nel blocco orientale, la priorità della legge semplicemente non è questa, e sarebbe ridicolo far finta che non sia così.
να ξεκινήσει διαδικασία χορήγησης άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στο μπλοκ ‧-‧ Μπότεβο, έκτασης ‧,‧ km‧, οι γεωγραφικές συντεταγμένες του οποίου προσδιορίζονται στον χάρτη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο σύμβασης αναζήτησης και εξερεύνησης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φακέλου των εγγράφων του διαγωνισμού·di aprire una procedura per la concessione dell'autorizzazione per la prospezione e l'esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas nel blocco ‧-‧ Botevo su una superficie di ‧,‧ km‧ le cui coordinate sono riportate e indicate sulla mappa relativa al progetto per il contratto di prospezione ed esplorazione, che forma parte integrale del fascicolo relativo alla gara
Aντίθετα, ένα στρατιωτικό μπλοκ μέχρι της πύλες της Pωσίας δεν θα φέρει περισσότερη, αλλά λιγότερη, ασφάλεια στην ήπειρο αυτή.Per contro, un blocco militare europeo sino alle porte della Russia porterà a questo continente non una maggiore, bensì una minore sicurezza.
Διαθέσιμα μπλοκ στο βόρειο τμήμα της λεκάνης Porcupine (‧ ολόκληρα μπλοκ, ‧ τμήματα μπλοκBlocchi disponibili nell'area settentrionale del Porcupine Basin (‧ blocchi completi, ‧ blocchi parziali
να ξεκινήσει διαδικασία χορήγησης άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στο μπλοκ ‧-‧ Κνέζα, έκτασης ‧,‧ τετραγωνικά χιλιόμετρα, οι γεωγραφικές συντεταγμένες του οποίου προσδιορίζονται στο σχέδιο σύμβασης αναζήτησης και εξερεύνησης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φακέλου των εγγράφων του διαγωνισμού·di avviare una procedura per la concessione di un'autorizzazione ai fini della prospezione e della ricerca di giacimenti di petrolio grezzo e gas naturale nel Blok ‧-‧ Kneža, su una superficie di ‧,‧ chilometri quadrati, le cui coordinate sono indicate e descritte nel progetto di accordo ai fini della prospezione e ricerca che costituisce parte integrante della documentazione concorsuale
Είναι άλογη, διότι βασίζεται σε σχέσεις που συνδέονται με μια ιστορία, η οποία συχνά είναι οδυνηρή και περίπλοκη και σήμερα μεγεθύνεται από αυτό που θέλουν ορισμένοι συντηρητικοί, δηλαδή τη σύγκρουση των πολιτισμών, μια σύγκρουση μεταξύ δυτικού και ανατολικού μπλοκ.E' irrazionale perché si basa su relazioni legate a una storia spesso dolorosa e complicata, amplificata oggi da quello che certi conservatori desiderano, ossia lo scontro tra civiltà, un confronto tra il blocco occidentale e il blocco orientale.
να ξεκινήσει διαδικασία χορήγησης άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στο μπλοκ ‧-‧ Miziya, έκτασης ‧,‧ km‧, οι γεωγραφικές συντεταγμένες του οποίου προσδιορίζονται στον χάρτη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο σύμβασης αναζήτησης και εξερεύνησης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φακέλου των εγγράφων του διαγωνισμού·di aprire una procedura per la concessione dell'autorizzazione per la prospezione e l'esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas nel blocco ‧-‧ Mizija su una superficie di ‧,‧ km‧ le cui coordinate sono riportate e indicate sulla mappa relativa al progetto per il contratto di prospezione ed esplorazione, che forma parte integrale del fascicolo relativo alla gara, ma la superficie non copre la superficie della concessione Selanovici
Μπλοκ επιταγών είναι αυτόUn libretto di assegni?
Κοιτάξτε μπλοκ άρισμα!Uht Guardate che bloccaggíot
Να ξεκινήσει διαδικασία χορήγησης άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στο μπλοκ ‧-‧ Tarnak, έκτασης ‧,‧ km‧ και με γεωγραφικές συντεταγμένες τα οριακά σημεία ‧ έως ‧ σύμφωνα με το παράρτημαÈ aperta una procedura per concedere l'autorizzazione alla prospezione e all'esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas nel blocco ‧-‧ Tarnak su una superficie di ‧,‧ km‧ le cui coordinate sono i punti di confine dal n. ‧ al n. ‧ indicati nell’allegato
Περιοχή που καλύπτει ‧ ολόκληρα μπλοκ και ‧ τμήματα μπλοκ στη λεκάνη Porcupine χαρακτηρίστηκε συνοριακή ζώνη, και επιλέχτηκε για να συμπεριληφθεί σε γύρο έκδοσης αδειών εξερεύνησης για υδρογονάνθρακεςUna zona comprendente ‧ blocchi completi e ‧ blocchi parziali nel Porcupine Basin è stata designata area di frontiera ed è stata selezionata per l'inserimento in un procedimento di rilascio di autorizzazioni per la ricerca di idrocarburi
Ως χώρα που εξαρτάται από την εισαγωγή πετρελαίου και αερίου και ως χώρα του ανατολικού μπλοκ, γνωρίζουμε καλά τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας ως προϋπόθεσης όχι μόνο για την οικονομική ευημερία, αλλά και για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.Quale paese dipendente dalle importazioni di petrolio e di gas naturale e appartenente all'ex blocco orientale, siamo ben consapevoli dell'importanza della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, che è presupposto non solo di benessere economico, ma anche di una politica estera libera e indipendente.
Σε ‧ λεπτά μπορούν να αποκλείσουν τα διόδια...... και να έχουν μπλόκα σε όλους τους παράδρομουςEntro ‧ minuti, possono avere poliziotti ad ogni casello sulla interstatale, e mettere dei posti di blocco sulle strade secondarie
Ομάδες, σε επιφυλακή.Εδώ Ενημέρωση. Ο Πρόεδρος πλησιάζει στο μπλόκο ΤζέησονA tutte le squadre, qui posto dascolto. flashlight si sta awicinando a posto di controllo Jason
Περιοχή που καλύπτει ‧ ολόκληρα μπλοκ και ‧ τμήματα μπλοκ στη λεκάνη Rockall Basin χαρακτηρίστηκε παραμεθόριος και επιλέχθηκε για να συμπεριληφθεί σε γύρο χορήγησης αδειών ερευνών για πετρέλαιοUna zona comprendente ‧ blocchi completi e ‧ blocchi parziali nel Rockall Basin è stata designata area di frontiera ed è stata selezionata per l'inserimento in un procedimento di rilascio di autorizzazioni per la ricerca di idrocarburi
Πες στα νότια μπλόκα να προχωρήσουν βόρειαDi ' ai blocchi stradali a sud di spostarsi a nord
Κύριε Πρόεδρε, είναι ατυχές το γεγονός ότι το ιστορικό βήμα, το οποίο στην Πολωνία οδήγησε στον σχηματισμό δημοκρατικής κυβέρνησης το 1989 και το οποίο, εν συνεχεία, επέφερε την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και τη διάλυση ολόκληρου του κομμουνιστικού μπλοκ υπό την ηγεσία της Μόσχας, δεν οδήγησε στην ανάδυση ενός δημοκρατικού καθεστώτος που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις χώρες του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ.. – Signor Presidente, è una sventura che la storica svolta che in Polonia ha condotto alla formazione di un governo democratico nel 1989, e che successivamente ha portato alla caduta del muro di Berlino e alla disintegrazione dell’intero blocco comunista guidato da Mosca, non abbia fatto emergere un regime democratico rispettoso dei diritti umani in tutti i paesi dell’ex blocco comunista.
Έχεις το μπλοκ επιταγών;- ΦυσικάNaturalmente!- Perfetto
Θα στήσουμε και μπλόκα, αλλά δεν έχει το αυτοκίνητό τουE ' sotto sorveglianza, ma e ' senza macchina
Πιστεύω ότι, παρόλα όσα συνέβησαν, δεν θα γυρίσουμε την πλάτη μας στις χώρες του πρώην Σοβιετικού μπλοκ, συμπεριλαμβάνοντας την Ουκρανία, οι οποίες θέλουν να αποδεσμευθούν από τη Ρωσική επιρροή.Ritengo che, nonostante tutto ciò che è accaduto, non volteremo le spalle ai paesi dell'ex blocco sovietico, Ucraina inclusa, che vogliono affrancarsi dall'influenza russa.
Καθώς θυμόμαστε αυτά τα γεγονότα κατά την 50ή τους επέτειο, θυμόμαστε επίσης πως ο λαός της Ουγγαρίας κατάφερε, αφού πέτυχε τη δημοκρατία και την ελευθερία στη χώρα του, να μετατρέψει την πράξη που τον εξανάγκασε να βρεθεί στο ανατολικό μπλοκ σε μια πράξη ελευθερίας και να προσχωρήσει ελεύθερα και ανεξάρτητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Commemorando questi eventi in occasione del cinquantesimo anniversario, commemoriamo anche il fatto che il popolo ungherese, dopo aver conquistato la democrazia e la libertà nel proprio paese, è riuscito a trasformare l'atto di forza che lo ha costretto a entrare nel blocco orientale in un atto di libertà con cui ha aderito in piena autodeterminazione all'Unione europea.
Μπλοκ ‧/‧, ΜπλοκBlocchi ‧/‧, blocchi
- (SK) Με όλο τον σεβασμό για τα έγγραφα που υποβλήθηκαν, η ομοιότητά τους με τα πενταετή σχέδια που υποτίθεται ότι θα έφερναν ευημερία στο ανατολικό μπλοκ δεν μπορεί να παραβλεφθεί.- (SK) Signor Presidente, con tutto il dovuto rispetto per i documenti sottoposti alla nostra attenzione, la loro somiglianza con i piani quinquennali che dovevano portare prosperità al blocco orientale non può essere sottovalutata.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 26055 φράσεις που ταιριάζουν φράση μπλοκ κειμένου.Βρέθηκαν σε 6,076 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.