Μεταφράσεις σε Ιταλικά:

  • blocco di testo   

Παράδειγμα με ποινές "μπλοκ κειμένου", μεταφραστική μνήμη

add example
Ωστόσο, το πρόβλημα με τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη δεν περιορίζεται μόνο στο Ανατολικό Μπλοκ· επηρεάζει και τη Δύση.Tuttavia, il problema dei diritti umani in Europa non tocca solo il blocco orientale, ma si estende sino a occidente.
Με την κατάρρευση των κομμουνιστικών συστημάτων και τον παραμερισμό της αντιπαράθεσης των δύο μπλόκ στην Ευρώπη, οι περιφερειακοί, κλασσικοί πόλεμοι είναι και πάλι πιθανοί.Con il crollo del sistema comunista e la fine dell'opposizione tra blocchi sono di nuovo possibili in Europa le tradizionali guerre regionali.
Eνώ πριν από την αλλαγή του 1989/90 οι χώρες της Kεντρικής και Aνατολικής Eυρώπης εμφανίζονταν, τουλάχιστον από τη δυτικοευρωπαϊκή σκοπιά, σαν ένα σχετικά ομογενές μπλοκ, σήμερα φαίνεται ότι οι υποψήφιοι για προσχώρηση διαφέρουν μεταξύ τους τόσο έντονα, ως προς τα πολιτιστικά, θρησκευτικά, γεωπολιτικά και οικονομικά τους στοιχεία εκκίνησης, ώστε δεν είναι δυνατή μια ενιαία αντιμετώπιση.Mentre prima della svolta del 1989/90 i Paesi dell'Europa centrale e orientale si presentavano ancora, almeno agli occhi dell&‧x02BC;Occidente, come un blocco relativamente omogeneo, oggi appare evidente che gli stati candidati all&‧x02BC;adesione presentano differenze così nette dal punto di vista culturale, religioso, geopolitico ed economico, che non è possibile applicare ad essi un trattamento uniforme.
Αν ρίξουμε μια ματιά στον χάρτη της Ευρώπης όσον αφορά αυτό το ζήτημα, θα δούμε ότι οι μεγαλύτερες διαφορές, είτε είναι οικονομικές, κοινωνικές είτε πολιτιστικές, εξακολουθούν να υφίστανται κατά μήκος των συνόρων μεταξύ του πρώην σοσιαλιστικού μπλοκ και των καπιταλιστικών κρατών της Δυτικής Ευρώπης.Se in quest'ottica guardiamo alla mappa dell'Europa, vediamo che le differenze più forti - siano esse di natura economica, sociale o culturale - sono ancora localizzate lungo i confini fra l'ex blocco socialista e gli Stati capitalisti dell'Europa occidentale.
Καθώς θυμόμαστε αυτά τα γεγονότα κατά την 50ή τους επέτειο, θυμόμαστε επίσης πως ο λαός της Ουγγαρίας κατάφερε, αφού πέτυχε τη δημοκρατία και την ελευθερία στη χώρα του, να μετατρέψει την πράξη που τον εξανάγκασε να βρεθεί στο ανατολικό μπλοκ σε μια πράξη ελευθερίας και να προσχωρήσει ελεύθερα και ανεξάρτητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Commemorando questi eventi in occasione del cinquantesimo anniversario, commemoriamo anche il fatto che il popolo ungherese, dopo aver conquistato la democrazia e la libertà nel proprio paese, è riuscito a trasformare l'atto di forza che lo ha costretto a entrare nel blocco orientale in un atto di libertà con cui ha aderito in piena autodeterminazione all'Unione europea.
Όλοι γνωρίζουμε τι αποτέλεσμα είχε τελικά αυτή η στάση για τις οικονομίες του Ανατολικού μπλοκ.E tutti sappiamo cosa abbia significato questo atteggiamento per le economie del blocco orientale.
Ρώτα τον κάπταιν ΜπλοκChieda al capitano Block
υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευση που ανέλαβε σχετικά με τη διοργάνωση ενός γύρου διαπραγματεύσεων (Round for Free) για τις αναπτυσσόμενες χώρες στους κόλπους του ΠΟΕ και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μη θυσιαστούν οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στα συμφέροντα των ισχυρότερων εμπορικών μπλοκ·ricorda alla Commissione l'impegno assunto dalla stessa relativamente ad un Round for Free per i paesi in via di sviluppo in seno all'OMC; chiede al Consiglio e alla Commissione di fare tutto il possibile per evitare che i paesi meno avanzati (PMA) siano sacrificati agli interessi dei blocchi commerciali più potenti
[Κύριε Olmert,] κοιτάξτε για μια φορά τους Παλαιστίνιους, αλλά όχι μέσα από το σκόπευτρο ενός όπλου ή πίσω από τις κατεβασμένες μπάρες ενός μπλόκου.E come possiamo, oggi, rimanere a guardare, come ipnotizzati, il dilagare della follia, della rozzezza, della violenza e del razzismo in casa nostra? [...]
Το κλείσιμο των συνόρων από το Ισραήλ και τα αμέτρητα μπλόκα στους δρόμους καθιστούν αδύνατη την ανάπτυξη μίας υγιούς οικονομίας και την τήρηση των κανόνων της ΕΕ για την ανθρωπιστική βοήθεια.La chiusura delle frontiere da parte di Israele e gli innumerevoli posti di blocco rendono impossibile sviluppare un'economia sana e applicare i regolamenti UE in materia di aiuti umanitari.
προτείνει ισχυρότερη συνεργασία και αυξημένο διεθνή διάλογο μεταξύ των αρμοδίων αρχών των σημαντικότερων νομισματικών μπλοκ, για τη βελτίωση της διαχείρισης διεθνών κρίσεων και την αντιμετώπιση των συνεπειών στην πραγματική οικονομία· υπενθυμίζει την επιτυχή κοινή διαχείριση της κρίσης κατά την έναρξη της πρόσφατης κρίσης των επισφαλών δανείων στις ΗΠΑ, καθώς και της κρίσης που ξέσπασε αμέσως μετά τα γεγονότα της ‧ης Σεπτεμβρίου ‧, γεγονός που συνέβαλε στο να αποτραπεί η ακαριαία κατάρρευση του αμερικανικού δολαρίου·suggerisce una cooperazione più accentuata e lungimirante e un rafforzamento del dialogo internazionale tra le autorità responsabili dei più importanti blocchi monetari, al fine di migliorare la gestione delle crisi internazionali e contribuire a rimediare alle conseguenze dei movimenti valutari sull'economia reale; rammenta il successo della gestione comune delle crisi in occasione del collasso dei mutui subprime negli USA e all'indomani dei fatti dell'‧ settembre ‧, che contribuì ad evitare un crollo istantaneo del dollaro americano
Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι, κατά την ΠΕ, μία εταιρεία εξήγαγε στην Κοινότητα συμπολυμερή τύπου μπλοκ από στυρόλιο-ισοπρένιο-στυρόλιο (εφεξής SISNel corso delle visite di verifica è emerso che durante il PI una delle imprese esportava verso la Comunità il polimero a blocchi stirene-isoprene-stirene (SIS
Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίωνCalendari di ogni genere, stampati, inclusi i blocchi di calendari
Ελπίζω πως όλοι οι πολίτες ένθεν και ένθεν των συνόρων του πρώην ανατολικού μπλοκ θα αναγνωρίσουν αυτήν τη διττή αλήθεια που οπωσδήποτε ίσχυε κάποτε.Mi auguro che tutti i cittadini da entrambe le parti dell'ex frontiera con il blocco orientale riconoscano che un tempo esisteva questa duplice verità.
(ES) Κυρία Πρόεδρε, η νέα στρατηγική αντίληψη του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), η οποία αναδύθηκε στη Λισαβόνα, καθιερώθηκε προκειμένου να επιχειρήσει να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί, πρώτον, σε ένα νέο πλαίσιο, με άλλα λόγια στην εξαφάνιση του συστήματος των μπλοκ και στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου.(ES) Signora Presidente, il nuovo concetto strategico dell'Organizzazione del trattato nord atlantico (NATO), che è emerso dal vertice di Lisbona, è stato concepito per rispondere ed adeguarsi innanzi tutto ad un contesto nuovo, che si è venuto a creare dopo la scomparsa del sistema di blocchi e la fine della guerra fredda.
Κατάλογος των μπλοκ (‧ ολόκληρα και ‧ τμήματα μπλοκElenco dei blocchi (‧ blocchi completi e ‧ blocchi parziali
Ομάδες, σε επιφυλακή.Εδώ Ενημέρωση. Ο Πρόεδρος πλησιάζει στο μπλόκο ΤζέησονA tutte le squadre, qui posto dascolto. flashlight si sta awicinando a posto di controllo Jason
Θέλουμε να μιλήσεις με τους φίλους σου από το Ανατολικό ΜπλοκHa bisogno che tu ti metta in contatto coi tuoi amici del blocco orientale
Δυστυχώς, η ΕΕ επιδεικνύει αλόγιστη ορμητικότητα στις διαπραγματεύσεις εμπορικού μπλοκ με εμπορικό μπλοκ και αυτός είναι ο λόγος που απείχα.Purtroppo, l'Unione europea è ostinata sui negoziati da blocco commerciale a blocco commerciale, motivo per cui mi sono astenuto.
ως Μπαταρία πρόωσης νοείται το σύνολο των μπλοκ που αποτελούν την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας·Batteria di propulsione indica il gruppo dei blocchi che costituiscono la fonte di energia elettrica
Από το μπλοκ ‧-‧ Altimir αποκλείονται οι ακόλουθες περιοχές παραχώρησηςIl blocco ‧-‧ Altimir non comprende le concessioni seguenti
Δείξε μου το μπλόκMostrami il palazzo
σχετικά με την έναρξη διαδικασίας χορήγησης άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου- υπογείων φυσικών πόρων στο μπλοκ ‧-‧ Miziya που βρίσκεται στην περιοχή Βράτσα, σύμφωνα με το άρθρο ‧ παράγραφος ‧ σημείο ‧ του νόμου περί υπογείων φυσικών πόρων, και γνωστοποίηση του επικείμενου διαγωνισμού για τη χορήγηση των αδειώνrelativa all'apertura di una procedura per concedere l'autorizzazione per la prospezione e l'esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas- risorse naturali del sottosuolo, ai sensi dell'articolo ‧, paragrafo ‧, terzo comma, della legge sulle risorse del sottosuolo (Закона за подземните богатства), nel blocco ‧-‧ Mizija, situato nella provincia di Vraca, e notifica relativa alla gara d'appalto per la concessione dell'autorizzazione
να ξεκινήσει διαδικασία χορήγησης άδειας για αναζήτηση και εξερεύνηση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου στο μπλοκ ‧-‧ Κνέζα, έκτασης ‧,‧ τετραγωνικά χιλιόμετρα, οι γεωγραφικές συντεταγμένες του οποίου προσδιορίζονται στο σχέδιο σύμβασης αναζήτησης και εξερεύνησης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φακέλου των εγγράφων του διαγωνισμού·di avviare una procedura per la concessione di un'autorizzazione ai fini della prospezione e della ricerca di giacimenti di petrolio grezzo e gas naturale nel Blok ‧-‧ Kneža, su una superficie di ‧,‧ chilometri quadrati, le cui coordinate sono indicate e descritte nel progetto di accordo ai fini della prospezione e ricerca che costituisce parte integrante della documentazione concorsuale
Ο Στριτ προσπαθεί να βρει τον Χορν στον κεντρικό άξονα και άγριο μπλοκIn questo momento nulla funziona
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 26055 φράσεις που ταιριάζουν φράση μπλοκ κειμένου.Βρέθηκαν σε 3,664 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.