Μεταφράσεις σε Κινεζικά:

We don't have translation of given word, but maybe you have misspelled and you have meant:

Λυπούμαστε, αλλά δεν έχουμε μεταφράσεις για τη λέξη δαιμονας σε Ελληνικά Κινεζικά λεξικό. Παρακαλώ, μπορείτε να προσθέσετε νέα μετάφραση σε Glosbe.

  Προσθήκη μετάφρασης

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Κινεζικά. (2)

δαίμονας邪魔; 惡魔
δαίμονας εκτυπωτή γραμμής行式打印机后台程序; 線上印表機服務精靈

Παράδειγμα με ποινές "δαιμονας", μεταφραστική μνήμη

add example
Αδυναμία έναρξης του δαίμονα KPilot. Το μήνυμα σφάλματος του συστήματος ήταν: & quot; % ‧quot无法启动 KPilot 守护进程。 系统错误消息是: quot; % ‧quot
Καταγραφή πρόσβασης (AccessLog) Το αρχείο καταγραφής πρόσβασης, αν δεν ξεκινά με/τότε συμπεραίνεται ότι σχετίζεται με το ServerRoot. Εξ ορισμού βρίσκεται στο "/var/log/cups/access_ log " Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ειδικό όνομα syslog για να στείλετε το αποτέλεσμα στο αρχείο syslog ή στο δαίμονα. π. χ.:/var/log/cups/access_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc访问日志(AccessLog) 访问日志文件; 如果它没有以/开始 , 那么将会假设它是相对于ServerRoot的。 默认情况下会被设置为 “/var/log/cups/access_ log ” 。 您还可以使用特定的名称 syslog , 这样可以把输出发送到 syslog文件或者进程 。 如 :/var/log/cups/access_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Επιτυχής ενεργοποίηση πολιτικής, εκτέλεση του δαίμονα (% ‧) και ενεργοποίηση δρομολόγησηςPolicy successful activated and daemon (% ‧) running
Δαίμονας κατάστασης δικτύουComment网络状态守护程序Comment
Ενημέρωση του δαίμονα ότι το επόμενο HotSync θα είναι μια επαναφορά του υπολογιστή παλάμης από τα δεδομένα στο PC告诉守护进程下次同步是从 PC 上恢复数据到手持设备的操作 。
Έναρξη του δαίμονα KPilot正在启动 KPilot 守护进程
Ο εκτυπωτής έχει δημιουργηθεί αλλά ο δαίμονας εκτύπωσης δεν είναι δυνατό να εκκινηθεί. %打印机被创建, 但是打印进程无法重新启动 。 %
Άρθρωμα δαίμονα KWallet για το KDEDDescriptionKDED 的 KWallet 守护进程模块Description
Δεν είναι δυνατή η εύρεση του δαίμονα PPP! Βεβαιωθείτε ότι το pppd είναι εγκατεστημένο και ότι έχετε ορίσει τη σωστή διαδρομή找不到 PPP 守护进程 ! 请确定系统中安装了 pppd, 并且您已输入正确的路径 。
Άρθρωμα δαίμονα KWalletCommentKWallet 守护进程模块Comment
Ο δαίμονας pppd πέθανε ξαφνικά!PPPD 守护进程异常退出 !
Ο δαίμονας Zeroconf (mdnsd) δεν εκτελείταιZeroconf 守护程序(mdnsd) 未运行 。
Εισάγετε εδώ τη διαδρομή στο βύσμα που δημιουργήθηκε από το δαίμονα συλλογής εντροπίας (ή το αρχείο εντροπίας输入熵收集服务器创建的套接字路径(或者熵文件) 。
Ο δαίμονας Bluetooth του KDENameKDE 藍芽守護程式Name
Δεν είναι δυνατό να βρεθεί ο δαίμονας PPP Βεβαιωθείτε ότι το pppd είναι εγκατεστημένο找不到 PPP 守护进程 。 请确定系统中安装了 pppd 。
Εμφάνιση της καταγραφής δαιμόνων στην τρέχουσα καρτέλα. Οι δαίμονες είναι διεργασίες που εκτελούνται στο περιθώριο του συστήματος. Δείτε αυτήν την καταγραφή αν επιθυμείτε να αναλύσετε τι συμβαίνει στο περιθώριο του συστήματός σας在当前标签页中显示守护进程日志。 守护进程是指在系统后台运行的进程, 您可以通过这个日志知道在您系统后台发生过什么 。
Μερικά από τα προς εκτύπωση αρχεία δεν είναι αναγνώσιμα από το δαίμονα εκτύπωσης του KDE. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν προσπαθείτε να εκτυπώσετε σαν άλλος χρήστης. Για να συνεχίσει η εκτύπωση, χρειάζεται ο κωδικός πρόσβασης του υπερχρήστηKDE 打印守护进程无法读取某些要打印的文件。 如果您试图用非当前登录的用户身份打印, 可能会发生这种情况。 如果要继续打印, 您需要提供 root 的密码 。
Άρθρωμα δαίμονα KSSLCommentKSSL 伺服程式模組Comment
Δαίμονας Write του KDECommentKDE Write 守护程序Comment
Δαίμονας ζώνης ώρας για το KDENameKDE 的时区守护程序Name
Επιτυχής ενεργοποίηση πολιτικής και εκτέλεση του δαίμονα (% ‧), αναμονή για ενεργοποίηση δρομολόγησηςPolicy successful activated and daemon (% ‧) running
Σφάλμα: Δεν ανιχνεύθηκε ενεργός δαίμονας Zeroconf στον υπολογιστή σας. Παρακαλώ εκκινήστε το Avahi ή το mDNSd αν επιθυμείτε την περιήγηση υπηρεσιών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας στο τοπικό σας δίκτυο错误 : 在您的电脑中检测不到活动的 Zeroconf 守护进程。 如果您想要浏览远程桌面服务, 请先启动 Avahi 或 mDNSd 程序 。
Ρύθμιση δαίμονα κειμένου-σε-ομιλία του KDEKDE 语音合成守护进程配置
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 72 φράσεις που ταιριάζουν φράση δαιμονας.Βρέθηκαν σε 1,463 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.