Μεταφράσεις σε Κινεζικά:

We don't have translation of given word, but maybe you have misspelled and you have meant:

Λυπούμαστε, αλλά δεν έχουμε μεταφράσεις για τη λέξη δαιμονας σε Ελληνικά Κινεζικά λεξικό. Παρακαλώ, μπορείτε να προσθέσετε νέα μετάφραση σε Glosbe.

  Προσθήκη μετάφρασης

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Κινεζικά. (2)

δαίμονας邪魔; 惡魔
δαίμονας εκτυπωτή γραμμής行式打印机后台程序; 線上印表機服務精靈

Παράδειγμα με ποινές "δαιμονας", μεταφραστική μνήμη

add example
Σελίδα καταγραφής (PageLog) Η σελίδα καταγραφής, αν δεν ξεκινάει με/τότε συμπεραίνεται ότι σχετίζεται με το ServerRoot. Εξ ορισμού είναι στο "/var/log/cups/page_ log ". Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ειδικό όνομα syslog για να στείλετε το αποτέλεσμα στο αρχείο syslog ή στο δαίμονα. π. χ.:/var/log/cups/page_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc页面日志(PageLog) 页面日志文件; 如果它没有以/开始 , 那么将会假设它是相对于ServerRoot的。 默认情况下会被设置为 “/var/log/cups/page_ log ” 。 您还可以使用特定的名称 syslog , 这样可以把输出发送到 syslog文件或者进程 。 如 :/var/log/cups/page_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Ρύθμιση δαίμονα κειμένου-σε-ομιλία του KDEKDE 语音合成守护进程配置
Αυτό το πλαίσιο επιλογής ορίζει ότι το KMouth προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ομιλίας KTTSD πριν την απευθείας κλήση του συνθέτη ομιλίας. Η υπηρεσία ομιλίας KTTSD είναι ένας δαίμονας του KDE που προσφέρει στις εφαρμογές KDE ένα τυποποιημένο σύστημα σύνθεσης ομιλίας που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στο CVS. NAME OF TRANSLATORS此复选框指定了 KMouth 将试图使用 KTTSD 语音服务来取代直接语音合成。 KTTSD 语音服务是一种 KDE 守护程序, 它为 KDE 应用程序提供了一个标准化的接口, 从而实现语音合成。 NAME OF TRANSLATORS
Ενημέρωση του δαίμονα ότι το επόμενο HotSync θα είναι ένα κανονικό HotSync告诉守护进程下次同步是普通同步 。
Ένας δαίμονας για το διαδίκτυο ο οποίος ξεκινάει τις υπηρεσίες δικτύου όταν απαιτείταιComment按需启动网络服务的守护进程Comment
Καταγραφή πρόσβασης (AccessLog) Το αρχείο καταγραφής πρόσβασης, αν δεν ξεκινά με/τότε συμπεραίνεται ότι σχετίζεται με το ServerRoot. Εξ ορισμού βρίσκεται στο "/var/log/cups/access_ log " Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ειδικό όνομα syslog για να στείλετε το αποτέλεσμα στο αρχείο syslog ή στο δαίμονα. π. χ.:/var/log/cups/access_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc访问日志(AccessLog) 访问日志文件; 如果它没有以/开始 , 那么将会假设它是相对于ServerRoot的。 默认情况下会被设置为 “/var/log/cups/access_ log ” 。 您还可以使用特定的名称 syslog , 这样可以把输出发送到 syslog文件或者进程 。 如 :/var/log/cups/access_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Δαίμονας ζώνης ώρας του KDECommentKDE 时区守护程序Comment
Άρθρωμα δαίμονα KWallet για το KDEDDescriptionKDED 的 KWallet 守护进程模块Description
Επιτυχής ενεργοποίηση πολιτικής και εκτέλεση του δαίμονα (% ‧), αναμονή για ενεργοποίηση δρομολόγησηςPolicy successful activated and daemon (% ‧) running
Εισάγετε τον αριθμό θύρας στην οποία ένας δαίμονας ksysguard περιμένει για συνδέσεις输入 ksysguard 守护进程监听连接的端口号 。
Δαίμονας ειδοποιήσεων του KDENameKDE 通知守护程序Name
Διαχείριση δικτύου με χρήση του δαίμονα HAL του freedesktop. orgName使用网络管理器守护程序的网络管理Name
Θύρα Η τιμή θύρας στην οποία ανταποκρίνεται ο δαίμονας CUPS. Εξ ορισμού είναι η ‧. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc端口 这是 CUPS 守护进程正在监听的端口。 默认是 ‧ 。 Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Επιλέξτε για την εκκίνηση του δαίμονα KTTS και την ενεργοποίηση κειμένου-σε-ομιλία选中可启动 KTTS 守护进程和语音合成系统 。
Τερματισμός του δαίμονα (ξεχνιούνται όλοι οι κωδικοί πρόσβασης停止守护程序(忘记所有密码
Δεν είναι δυνατή η εύρεση του δαίμονα PPP! Βεβαιωθείτε ότι το pppd είναι εγκατεστημένο και ότι έχετε ορίσει τη σωστή διαδρομή找不到 PPP 守护进程 ! 请确定系统中安装了 pppd, 并且您已输入正确的路径 。
Δαίμονας πελάτη υπενθύμισης του KOrganizerCommentKOrganizer 提醒守护进程的客户端Comment
Αν επιλεγεί, το OpenSSL θα χρησιμοποιήσει το δαίμονα συλλογής εντροπίας (EGD) για την αρχικοποίηση της γεννήτριας ψευδο-τυχαίων αριθμών如果选中的话, OpenSSL 将被要求使用熵收集服务器(EGD) 来初始化伪随机数发生器 。
Ενημέρωση του δαίμονα ότι το επόμενο HotSync θα είναι μια αντιγραφή ασφαλείας του υπολογιστή παλάμης στον υπολογιστή告诉守护进程下次同步是手持设备到 PC 的备份操作 。
Ο δαίμονας Bluetooth του KDENameKDE 藍芽守護程式Name
Δαίμονας HTTP CookieHTTP Cookie 守护程序
Άρθρωμα δαίμονα KWalletCommentKWallet 守护进程模块Comment
Αδυναμία εκτέλεσης του δαίμονα ' % ‧ '无法运行守护程序 “ % ‧ ” 。
Άρθρωμα δαίμονα KSSL για το KDEDNameKDED 使用的 SSL 伺服程式模組Name
Άρθρωμα δαίμονα KSSLCommentKSSL 伺服程式模組Comment
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 72 φράσεις που ταιριάζουν φράση δαιμονας.Βρέθηκαν σε 0,565 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.