Μεταφράσεις σε Κινεζικά:

We don't have translation of given word, but maybe you have misspelled and you have meant:

Λυπούμαστε, αλλά δεν έχουμε μεταφράσεις για τη λέξη δαιμονας σε Ελληνικά Κινεζικά λεξικό. Παρακαλώ, μπορείτε να προσθέσετε νέα μετάφραση σε Glosbe.

  Προσθήκη μετάφρασης

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Κινεζικά. (2)

δαίμονας邪魔; 惡魔
δαίμονας εκτυπωτή γραμμής行式打印机后台程序; 線上印表機服務精靈

Παράδειγμα με ποινές "δαιμονας", μεταφραστική μνήμη

add example
Καταγραφή σφαλμάτων (ErrorLog) Το αρχείο καταγραφής σφαλμάτων, αν αυτό δεν αρχίζει με/τότε συμπεραίνεται ότι σχετίζεται με το ServerRoot. Εξ ορισμού είναι στο "/var/log/cups/error_ log ". Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ειδικό όνομα syslog για να στείλετε το αποτέλεσμα στο αρχείο syslog ή στο δαίμονα. π. χ.:/var/log/cups/error_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc错误日志(ErrorLog) 错误日志文件; 如果它没有以/开始 , 那么将会假设它是相对于ServerRoot的。 默认情况下会被设置为 “/var/log/cups/error_ log ” 。 您还可以使用特定的名称 syslog , 这样可以把输出发送到 syslog文件或者进程 。 如 :/var/log/cups/error_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Αδυναμία έναρξης του δαίμονα KPilot. Το μήνυμα σφάλματος του συστήματος ήταν: & quot; % ‧quot无法启动 KPilot 守护进程。 系统错误消息是: quot; % ‧quot
Έξοδος από το KPilot, (και σταμάτημα του δαίμονα αν έχει οριστεί αυτό退出 KPilot(同时若配置允许, 也中止守护进程) 。
Σφάλμα: Δεν ανιχνεύθηκε ενεργός δαίμονας Zeroconf στον υπολογιστή σας. Παρακαλώ εκκινήστε το Avahi ή το mDNSd αν επιθυμείτε την περιήγηση υπηρεσιών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας στο τοπικό σας δίκτυο错误 : 在您的电脑中检测不到活动的 Zeroconf 守护进程。 如果您想要浏览远程桌面服务, 请先启动 Avahi 或 mDNSd 程序 。
Επιλέξτε αυτό αν θέλετε να συνδεθείτε σε έναν δαίμονα ksysguard που εκτελείται στον υπολογιστή που θέλετε να συνδεθείτε, και περιμένει αιτήσεις πελάτη如果您要连接到其它机器上的 ksysguard 守护进程, 请选择该项 。
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των cookies, γιατί ο δαίμονας cookie δεν ήταν δυνατό να εκκινηθεί因为 cookie 守护进程无法被启动, 无法启用 cookie 。
Αν επιλεγεί, το OpenSSL θα χρησιμοποιήσει το δαίμονα συλλογής εντροπίας (EGD) για την αρχικοποίηση της γεννήτριας ψευδο-τυχαίων αριθμών如果选中的话, OpenSSL 将被要求使用熵收集服务器(EGD) 来初始化伪随机数发生器 。
Το πρόγραμμα του δαίμονα ' % ‧ ' απέτυχε守护程序 “ % ‧” 运行失败 。
Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το δαίμονα του BeagleKeywords您可以在这里配置 Beagle 守护进程Keywords
Δαίμονας του επαγγελματικού διαχειριστή πορτοφολιού专业的钱夹管理器守护进程
Εισάγετε εδώ τη διαδρομή στο βύσμα που δημιουργήθηκε από το δαίμονα συλλογής εντροπίας (ή το αρχείο εντροπίας输入熵收集服务器创建的套接字路径(或者熵文件) 。
Δαίμονας ειδοποιήσεων του KDENameKDE 通知守护程序Name
Ενημέρωση του δαίμονα ότι το επόμενο HotSync θα είναι ένα κανονικό HotSync告诉守护进程下次同步是普通同步 。
Διαχείριση δικτύου με χρήση του δαίμονα NetworkManager, έκδοση ‧. ‧Name使用 NetworkManager 守护进程的网络管理工具, 版本 ‧. ‧Name
Άρθρωμα δαίμονα KWallet για το KDEDDescriptionKDED 的 KWallet 守护进程模块Description
Θύρα Η τιμή θύρας στην οποία ανταποκρίνεται ο δαίμονας CUPS. Εξ ορισμού είναι η ‧. Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc端口 这是 CUPS 守护进程正在监听的端口。 默认是 ‧ 。 Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Διαχειριστής υπηρεσιών Αυτό το άρθρωμα σας επιτρέπει να έχετε μια επισκόπηση όλων των προσθέτων του δαίμονα του KDE, ή όπως αλλιώς ονομάζονται, στις υπηρεσίες του KDE. Γενικά, υπάρχουν δύο τύποι υπηρεσιών: Υπηρεσίες που ξεκινούν κατά την εκκίνηση Υπηρεσίες που ξεκινούν όταν χρειαστεί Οι τελευταίες εμφανίζονται μόνο για ευκολία. Οι υπηρεσίες που ξεκινούν κατά την εκκίνηση μπορούν να εκκινηθούν και να διακοπούν. Στη Λειτουργία διαχειριστή, μπορείτε επίσης να ορίσετε αν οι υπηρεσίες θα ξεκινούν κατά την εκκίνηση. Χρησιμοποιήστε το με προσοχή. Μερικές υπηρεσίες είναι ζωτικές για το KDE. Μην απενεργοποιείτε υπηρεσίες αν δεν ξέρετε τι κάνετε!服务管理器 此模块允许您概览全部 KDE 守护程序插件, 或称为 KDE 服务。 通常情况下, 服务分为两种 : 启动时调用的服务 按需调用的服务 后者仅仅为了方便而列出。 启动服务可以被启动和停止。 在管理员模式中, 您还可以定义要在启动时是否装入服务 。 请小心使用此功能。 某些服务是 KDE 所必需的。 如果您对某一服务不太了解, 请不要禁用该服务 。
Εισάγετε τον αριθμό θύρας στην οποία ένας δαίμονας ksysguard περιμένει για συνδέσεις输入 ksysguard 守护进程监听连接的端口号 。
Δεν είναι δυνατό να βρεθεί ο δαίμονας PPP Βεβαιωθείτε ότι το pppd είναι εγκατεστημένο找不到 PPP 守护进程 。 请确定系统中安装了 pppd 。
Άρθρωμα δαίμονα KSSLCommentKSSL 伺服程式模組Comment
Επιλέξτε για την εκκίνηση του δαίμονα KTTS και την ενεργοποίηση κειμένου-σε-ομιλία选中可启动 KTTS 守护进程和语音合成系统 。
Δαίμονας PwManagerCommentPwManager 守护进程Comment
Ενημέρωση του δαίμονα ότι το επόμενο HotSync θα είναι ένας πλήρης συγχρονισμός (αμφίδρομος έλεγχος των δεδομένων告诉守护进程下次同步是完全同步(在两端都检查数据) 。
Ο δαίμονας Zeroconf (mdnsd) δεν εκτελείταιZeroconf 守护程序(mdnsd) 未运行 。
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 72 φράσεις που ταιριάζουν φράση δαιμονας.Βρέθηκαν σε 1,349 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.