Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • Ε.Π.Σ. Κεφαλληνίας-Ιθάκης   

Παράδειγμα με ποινές "Kefalonia-Ithaca Football Clubs Association", μεταφραστική μνήμη

add example
Highlights the importance of education through sport and the potential of football to help get socially vulnerable youngsters back on track and asks Member States, national associations, leagues and clubs to exchange best practices in this regardεπισημαίνει τη σημασία της εκπαίδευσης μέσω του αθλητισμού και ότι το ποδόσφαιρο έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην αποκατάσταση κοινωνικά ευάλωτων νέων και καλεί τα κράτη μέλη, τις εθνικές ενώσεις, ομίλους και συλλόγους να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό·
The media rights are sold by the Football Association Premier League Ltd (FAPL) on behalf of the clubs which are members of the Premier LeagueΤα δικαιώματα μετάδοσης πωλήθησαν από την Football Association Premier League Ltd (FAPL) για λογαριασμό των ποδοσφαιρικών συλλόγων που είναι μέλη της πρώτης εθνικής κατηγορίας
( 1 ) Article 48 of the EC Treaty precludes the applica tion of rules laid down by sporting associations under which a professional footballer who is a national of one Member State may not , on the expiry of his con tract with a club , be employed by a club of another Member State unless the latter club has paid to the former club a transfer , training or development fee .1 ) Το άρθρο 48 της Συνθήκης ΕΚ αποκλείει την εφαρμογή κανόνων θεσπιζόμενων από αθλητικές ομοσπονδίες κατά τους οποίους επαγγελματίας ποδοσφαιριστής υπήκοος κράτους μέ λους δεν μπο ρεί , κατά τη λήξη της ισχύος του συμβολαίου του με ένα σύλλογο , να ασχοληθεί σε σύλλογο άλλοι ' κρά τους μέλους αν ο νέος σύλλογος δεν καταβά λει στον προηγούμενο σύλλογο αποζημίωση μετεγγραφής. καταρτίσεως ή προωθήσεως .
Football clubs as undertakings are employers and their national federations are associations of undertakings .Η Επιτροπή αργούσε καμιά φορά πάρα πολύ να διατυπώσει τις προτ άσεις της .
I do not think that the Community should play nanny to the football player who himself accepts the system and chooses to be contractually bound to a club . We can demand that the football associations ensure that players get professional advice before contracts are signed .Θα πρέπει να το σκεφθείτε πολύ καλά , όπως άλλωστε και η Επιτροπή , πρι ν αναμι χθείτε κατ ' αυτό τον τρόπο με το φίλαθλο κοινό και τους παίκτες .
The illicit trafficking and transfer of young players across borders is a worrying issue. This situation is particularly associated with football clubs and their search for talent.Το ποδόσφαιρο στην Ευρώπη αποτελεί μεγάλη επιχείρηση, και είναι απαραίτητο το ευ αγωνίζεσθαι και η ακεραιότητα να τεθούν στο επίκεντρο του αθλητισμού. " παράνομη διακίνηση και μεταγραφή νέων ποδοσφαιριστών συνιστά ανησυχητικό ζήτημα. " κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα συνυφασμένη με τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους και την αναζήτησή τους για ταλέντα.
J.-M. Bosman Football Club de Liège ν and Others ( Reference for a preliminary ruling ) Tribunal de Première Instance de Liège Interpretation of Articles 3 ( c ) and 48 of the EEC Treaty with reference to a set of rules enacted by a private association ( a football federation ) subjecting access to employment in a Member State by a worker having no current employment commitments to payment of a transfer fee .ΕνώπΑον _ το υ _ Δικαστηρίου υποθ . C-340 / 90 J.-M. Bosman κατά Football Club de Li fege κ.ά. ( προδικαστική ) Tribunal de Premiere Instance της Λιέγης Ερμηνεία των άρθρων 3 , σημείο γ και 48 της Συνθήκης ΕΟΚ σε σύγκριση με μια ρύθμιση που εξέδωσε μια ιδιωτική ένωση ( ποδοσφαιρική ομοσπονδία ) που εξαρτά την ανάληψη απασχολήσεως σε κράτος μέλος ενός εργαζομένου ο οποίος δεν δεσμεύεται από καμιά εν ισχύι εργασιακή σχέση , από την καταβολή αποζημιώσεως μεταφ οράς .
The Honourable Member is referring to the rules of the Union of European Football Associations (UEFA) which oblige German football clubs to play their matches in stadiums in GermanyΤο Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου αναφέρεται στα κριτήρια της ένωσης ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών (UEFA) που υποχρεώνουν γερμανικό ποδοσφαιρικό σύλλογο να διεξάγει τους αγώνες του σε γήπεδο ευρισκόμενο στη Γερμανία
Believes that the Charleroi case currently before the Court of Justice could seriously undermine the ability of small and medium-sized national football associations to take part in international competitions and threaten the vital investment in grassroots football made by national associations; in this respect, believes that clubs should release their players for national team duty without entitlement to compensation; encourages UEFA and FIFA, together with the European clubs and leagues, to reach an agreement on the conditions applicable to players who are injured while representing their countries and on a system of collective insurance being put into placeπιστεύει ότι η υπόθεση Charleroi που εκδικάζεται επί του παρόντος στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά την ικανότητα των μικρών και μεσαίων εθνικών ποδοσφαιρικών ενώσεων να συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις και να απειλήσει τις ζωτικές επενδύσεις εθνικών ενώσεων σε φυτώρια ποδοσφαίρου· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι οι σύλλογοι πρέπει να αποδεσμεύουν τους παίκτες τους για τα καθήκοντά τους στις εθνικές ομάδες χωρίς να δικαιούνται αποζημίωση· ενθαρρύνει την UEFA και τη FIFΑ, από κοινού με τα ευρωπαϊκά σωματεία και ομίλους, να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τους όρους που ισχύουν για τους παίκτες που τραυματίζονται όταν εκπροσωπούν την χώρα τους και για ένα σύστημα συλλογικής ασφάλισης·
According to an official statement, the association extended its full support to Sliskovic, as well as to BiH national football club director Ahmet Pasalic, who also had considered stepping downΣύμφωνα με επίσημη δήλωση, η ομοσπονδία έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον Σλίσκοβιτς, καθώς επίσης στο διευθυντής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Β- Ε Αχμέτ Πάσαλιτς, ο οποίος σκεφτόταν και αυτός να παραιτηθεί
( Language of the case : German ) in Case 8 / 75 ( reference for a preliminary ruling made by the Cour de cassation de France Social Chamber ) : Caisse primaire d ' assurance maladie de Sélestat v Association du Football Club d ' AndlauΥπόθεση 28 / 68 , Caisse régionale de sécurité sociale du Nord de la Fr ance κατά Torrekens , απόφαση της 7ης Μαΐου 1969 κατά
Article 48 of the EEC Treaty precludes the application of rules laid down by sporting associations , under which a professional footballer who is a national of one Member State may not , on the expiry of his contract with a club , be employed by a club of another Member State unless the latter club has paid to the former club a transfer , training or development fee .Την εφαρμογή του άρθρου 48 της Συνθήκης δεν αποκλείει επίσης το ότι οι κανόνες περί
whereas professional football does not function like a typical sector of the economy and whereas professional football clubs cannot operate under the same market conditions as other economic sectors, because of the interdependence between sports opponents and the competitive balance needed to preserve the uncertainty of results, and whereas its various actors, including supporters, players, clubs, leagues and associations, do not operate as normal consumers or enterprisesλαμβάνοντας υπόψη ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν λειτουργεί όπως ο τυπικός τομέας της οικονομίας και ότι οι επαγγελματικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι δεν μπορούν να λειτουργούν με τους ίδιους όρους της αγοράς με τους οποίους λειτουργούν άλλοι οικονομικοί κλάδοι, λόγω της αλληλεξάρτησης μεταξύ των αθλητικών αντιπάλων και της ανταγωνιστικής ισορροπίας που απαιτείται για τη διατήρηση της αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων, και ότι οι διάφοροι παράγοντες του ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένων των οπαδών, των παικτών, των σωματείων και των ομοσπονδιών, δεν λειτουργούν όπως οι κανονικοί καταναλωτές ή οι επιχειρήσεις
Article 48 of the EEC Treaty precludes the application of rules laid down by sporting associations under which , in matches in competitions which they organke , football clubs may field only a limited number of professional players who are nationals of other Member States .Επί του ζητήματος αν η κατάσταση στην οποία αναφέρεται το εθνικό δικαστήριο έχει καθαρώς εσωτερικό χαρακτήρα
On ‧ March ‧, the Authority received a complaint from a community association concerning the sales of property numbers ‧/‧, ‧/‧, ‧/‧, ‧/‧ in Time municipality by the municipal authorities to two different private entities, as well as the sale of title number ‧/‧ (Bryne stadium which also includes title No ‧/‧) by Bryne fotballklubb (a football club), previously given to the club by the municipality, to a private investorΣτις ‧ Μαρτίου ‧, η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ έλαβε καταγγελία από ένωση δημοτών σχετικά με την πώληση των ευρισκόμενων στον δήμο Time ακινήτων υπ' αριθ. ‧/‧, ‧/‧, ‧/‧, ‧/‧, από τις δημοτικές αρχές προς δύο διαφορετικούς ιδιωτικούς φορείς, καθώς και σχετικά με την πώληση σε ιδιώτη επενδυτή του ακινήτου υπ' αριθ. ‧/‧ (στάδιο Bryne που περιλαμβάνει και το ακίνητο υπ' αριθ. ‧/‧) από τον ποδοσφαιρικό όμιλο της Bryne (Bryne fotballklubb) που είχε παραχωρηθεί παλαιότερα από τον δήμο στον ποδοσφαιρικό όμιλο
Does Article ‧ of the EEC-Turkey Association Agreement, signed in Ankara on ‧ September ‧ and approved by Council Decision ‧/‧/EEC, and its Additional Protocol of ‧ November ‧, preclude a sporting federation from applying a rule to a professional sportsman of Turkish nationality, lawfully employed by a Spanish football club, as in the main proceedings, under which clubs may use only a limited number of players from non-member States not belonging to the European Economic Area in national competitions?Απαγορεύει το άρθρο ‧ της Συμφωνίας Συνδέσεως ΕΟΚ-Τουρκίας, η οποία υπογράφηκε στην Άγκυρα στις ‧ Σεπτεμβρίου ‧ και εγκρίθηκε με την απόφαση ‧/‧ του Συμβουλίου ΕΟΚ, της ‧.‧.‧, καθώς και το πρόσθετο πρωτόκολλο της Συμφωνίας αυτής, της ‧.‧.‧, την εφαρμογή εκ μέρους αθλητικής ομοσπονδίας επί επαγγελματία αθλητή τουρκικής ιθαγενείας, ο οποίος έχει προσληφθεί νομοτύπως από ισπανικό ποδοσφαιρικό σύλλογο, όπως αυτός της κύριας δίκης, ρυθμίσεως σύμφωνα με την οποίαν οι σύλλογοι μπορούν να χρησιμοποιούν στις εθνικές διοργανώσεις περιορισμένο μόνον αριθμό παικτών προερχομένων από τρίτα κράτη που δεν ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
— making provision for police information to be provided to all those concerned , including the football association , supporters ' clubs , tourist offices , carriers and other undertakings ,— δημιουργία ενός μηχανισμού μετάδοσης αστυνομικών πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους , όπως την ομο σπονδία ποδοσφαίρου , τις ενώσης φιλάθλων , τα τουριστικά γρα « ρεία τους μεταφορής και λουιούς επιχειρηματίες ,
Calls on UEFA and all other competition organisers in Europe to consider the option of imposing sporting sanctions on national football associations and clubs whose supporters or players commit serious racist offences, including the option of removing persistent offenders from their competitionsκαλεί την ΟΥΕΦΑ και άλλους διοργανωτές πρωταθλημάτων στην Ευρώπη να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής αθλητικών κυρώσεων σε εθνικές ποδοσφαιρικές ενώσεις και συλλόγους των οποίων οι φίλαθλοι ή οι παίκτες διαπράττουν σοβαρά αδικήματα ρατσισμού, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου να απομακρύνουν τους κατ' εξακολούθηση παραβάτες από τα πρωταθλήματα·
Case C-‧/‧: Order of the President of the Court of ‧ November ‧ (reference for a preliminary ruling from the Tribunal de commerce de Charleroi- Belgium)- SA Sporting du Pays de Charleroi, G-‧ Groupement des clubs de football européens v Fédération Internationale de Football Association (FIFAΥπόθεση C-‧/‧: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της ‧ης Νοεμβρίου ‧ [αίτηση του Tribunal de commerce de Charleroi (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]- SA Sporting du Pays de Charleroi, G-‧ Groupement des clubs de football européens κατά Fédération internationale de football association (FIFA
Reference for a preliminary ruling from the Tribunal de commerce de Charleroi lodged on ‧ May ‧- SA Sporting du Pays de Charleroi, G-‧ Groupment des clubs de football européens v Fédération internationale de football association (FIFAΑίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, την οποία υπέβαλε το Tribunal de commerce de Charleroi (Βέλγιο) στις ‧ Μαΐου ‧- SA Sporting du Pays de Charleroi, G-‧ Groupement des clubs de football européens κατά Fédération internationale de football association (FIFA
The Fédération Internationale de Football Association's (FIFA) current Statutes (Regulations Governing the Application of the Statutes; Standing Orders of the Congress) prevent professional football clubs throughout the EU from having recourse to normal legal channelsΗ Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαιρικών Ενώσεων (FIFA) σύμφωνα με το σημερινό καταστατικό της (κανονισμοί που καθορίζουν την εφαρμογή των καταστατικών· μόνιμες εντολές του Συνεδρίου) εμποδίζει τις επαγγελματικές ποδοσφαιρικές ομάδες σε όλη την ΕΕ να προχωρούν σε προσφυγές μέσω συνηθισμένων νομικών διαδικασιών
Matches subject to exclusive rights may have different right holders according to the respective national law and depending on the circumstances (UEFA, International Organisation of Football Associations (FIFA), national organisations/the participating clubs, etcΟι αγώνες που υπόκεινται σε αποκλειστικά δικαιώματα μπορούν να έχουν διαφορετικούς κατόχους δικαιωμάτων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις συνθήκες (ΟΥΕΦΑ, Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαιρικών Ενώσεων (FIFA), εθνικές οργανώσεις/συμμετέχοντες σύλλογοι, κλπ
Order of the President of the Court of ‧ November ‧ (reference for a preliminary ruling from the Tribunal de commerce de Charleroi- Belgium)- SA Sporting du Pays de Charleroi, G-‧ Groupement des clubs de football européens v Fédération Internationale de Football Association (FIFAΔιάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της ‧ης Νοεμβρίου ‧ [αίτηση του Tribunal de commerce de Charleroi (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]- SA Sporting du Pays de Charleroi, G-‧ Groupement des clubs de football européens κατά Fédération internationale de football association (FIFA
The Commission is aware that the Union of the European Football Associations (UEFA), for example, has plans to introduce clubs licensing system, in order to improve the accountability in this sectorΗ Επιτροπή γνωρίζει ότι η ευρωπαϊκή ένωση ποδοσφαίρου (UEFA), για παράδειγμα, σκοπεύει να καθιερώσει σύστημα χορήγησης άδειας των σωματείων, ώστε να βελτιώσει την υποχρέωση λογοδοσίας του εν λόγω τομέα
In the Bundesliga case , which concerns joint marketing of the media exploitation rights in respect of matches in the German rst and second national football divisions for men , the Commission considered that the exclusive selling of the commercial broadcasting rights by the league association could restrict competition between the clubs and companies in the rst and second divisions .Στην υpiόθεση Bundesliga , η οpiοία αναφέρεται στην αpiό κοινού εpiορική διαχείριση των δικαιωάτων εκετάλλευση σε ό , τι αφορά του piοδοσφαιρικού αγώνε τη piρώτη και τη δεύτερη κατηγορία ανδρών στη Γεραν ία , η Εpiιτροpiή έκρινε ότι η αpiοκλειστική piώληση των εpiορικών δικαιωάτων αναετάδοση αpiό τη γερανική οοσpiονδία θα piορούσε να piεριορί σει τον ανταγωνισό εταξύ συλλόγων και εταιρειών στην piρώτη και στη δεύτερη κατηγορία .
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 44108 φράσεις που ταιριάζουν φράση Kefalonia-Ithaca Football Clubs Association.Βρέθηκαν σε 16,899 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.