προφορά: IPA: ɔːlˈbi.ɪt /ɔːlˈbi.ɪt/      

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • εν τούτοις   
  • μολονότι   

Άλλες έννοιες:

 
Despite its being; although.
 
In spite of being.
 
Despite its being; although

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "albeit", μεταφραστική μνήμη

add example
Recognises that liability regimes for service providers exist, albeit to varying degrees, in all Member States, but believes that in the interests of clarity and so as to create consumer confidence there needs to be some convergence, especially in key cross-border sectors; believes also that there is a need for greater cooperation between national regulatory bodies and professional organisations, where appropriateαναγνωρίζει ότι υπάρχουν καθεστώτα ανάληψης ευθύνης για τους παρόχους υπηρεσιών, έστω σε ιαφορετικούς βαθμούς, σε όλα τα κράτη μέλη, πιστεύει όμως ότι χάριν σαφήνειας και για να δημιουργηθεί λίμα εμπιστοσύνης του καταναλωτή, πρέπει να υπάρξει σύγκλιση ιδίως σε βασικούς διασυνοριακούς τομείς· ιστεύει επίσης ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών φορέων και των αγγελματικών οργανισμών, όπου χρειάζεται·
At ‧.‧ tons of coal equivalent, the per capita consumption of energy in the EU of ‧ is more than double the world average, albeit only half that in North AmericaΗ κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ-‧ ανέρχεται σε ‧,‧ τόνους ισοδύναμου άνθρακα και αντιπροσωπεύει πάνω από το διπλάσιο της παγκόσμιας μέσης αξίας, ωστόσο, αποτελεί το μισό μόνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη κατανάλωση στη Βόρεια Αμερική
The present statement is therefore a step in the right direction, albeit only the first of what need to be quite a few such steps.Eπομένως, η σημερινή δήλωση αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το βήμα αυτό δεν μπορεί όμως παρά να είναι ένα πρώτο βήμα, μετά το οποίο χρειάζεται ωστόσο να ακολουθήσουν και άλλα.
Mr President, ladies and gentlemen, the recent terrorist attacks in Egypt and Iraq are criminal acts that represent just one aspect, albeit a tragic one, of the persecutions of Christian communities around the world and particularly in the Middle East.Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Αίγυπτο και το Ιράκ είναι εγκληματικές ενέργειες οι οποίες αποτελούν μία μόνο πτυχή, παρότι τραγική, των διώξεων που υφίστανται οι χριστιανικές κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδίως στη Μέση Ανατολή.
Mr President, I wish to express my satisfaction at the fact that the European Parliament, through the auspices of my dear colleague and friend, Íñigo Méndez de Vigo, shares the opinion of the European Council in the sense that in order to bring about the proposed change to Protocol (No 36) of the Treaty of Lisbon there is no need to call a Convention, given that we are dealing with a minor change, albeit one that is essential to enable the presence in this Chamber, before the next elections are held, of the number of MEPs that should have been here if the Treaty of Lisbon had been in force.Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω του αγαπητού συναδέλφου και φίλου, Íñigo Méndez de Vigo, συμμερίζεται την άποψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με την έννοια ότι προκειμένου να επιτευχθεί η προτεινόμενη αλλαγή στο Πρωτόκολλο (αριθ. 36) της Συνθήκης της Λισαβόνας δεν χρειάζεται να συγκληθεί συνέλευση, δεδομένου ότι πρόκειται για πολύ μικρή αλλαγή, αν και ουσιαστική προκειμένου να επιτραπεί η παρουσία σε αυτήν τη Βουλή, προτού διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές, του αριθμού των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι θα έπρεπε να ήταν εδώ εάν είχε τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας.
In addition, incentives for energy efficiency are laid down as well as, albeit with no purpose specification, an obligation on the part of Member States to invest at least half of the revenues in developing countries and new technologies.Επιπλέον, καθορίζονται κίνητρα για ενεργειακή απόδοση, καθώς επίσης, αν και χωρίς προδιαγραφές σκοπού, μια υποχρέωση από μέρους των κρατών μελών να επενδύσουν τουλάχιστον τα μισά τους έσοδα σε αναπτυσσόμενες χώρες και νέες τεχνολογίες.
Mr President, the whole of Europe has, albeit belatedly, realized how widespread the criminal phenomenon of paedophilia is.Κύριε Πρόεδρε, ολόκληρη η Ευρώπη, έστω και καθυστερημένα, έχει αντιληφθεί πόσο διαδεδομένο είναι το εγκληματικό φαινόμενο της παιδοφιλίας.
Mr President, what we have here, albeit under a somewhat technical title, namely the creation of executive agencies to be entrusted with certain tasks in the management of Community programmes, is a rather important reform, and an element which is by no means peripheral to the administrative reform which is taking place within the Commission.. (FR) Κύριε Πρόεδρε, ο αρκετά τεχνικός αυτός τίτλος, δηλαδή η σύσταση εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, αφορά ουσιαστικά μια ιδιαίτερα σημαντική μεταρρύθμιση και συνιστά βασικό στοιχείο της διοικητικής μεταρρύθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο εσωτερικό της Επιτροπής.
It is appropriate that the EU should make use of the current, albeit meagre, opportunities.Είναι δέον η ΕΕ να χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες, παρότι ισχνές, ευκαιρίες. "
After the historic events of 1989 it should have become the dominant concern of our Union, but still, today, on the eve of the revision of the Treaty, it remains a distant dream - albeit an undesirable one for some people here.Ενώ θα έπρεπε μετά τον κοσμοϊστορικό σεισμό του 1989 να είναι το πρώτο και κυρίαρχο μέλημα της 'Ενωσής μας, παραμένει έως σήμερα, παραμονή της αναθεώρησης της Συνθήκης, ξέμακρο, αν μη και ανεπιθύμητο, όπως φάνηκε και εδώ μέσα από ορισμένους, όνειρο.
Accordingly, the provisions of this Directive should not apply to those waste streams which, albeit generated in the course of mineral extraction or treatment operations, are not directly linked to the extraction or treatment processΩς εκ τούτου, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται στις κατηγορίες αποβλήτων που, ενώ παράγονται κατά τη διάρκεια εργασιών εξόρυξης ή κατεργασίας ορυκτών, δεν συνδέονται άμεσα με τη διεργασία της εξόρυξης ή κατεργασίας
Recognises that, where an open skies agreement is not possible, the continuation of the existing bilateral regimes should be preferred, albeit as a temporary solutionαναγνωρίζει ότι, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή συμφωνία ανοιχτών ουρανών, θα πρέπει να προτιμάται η συνέχιση των υφιστάμενων διμερών καθεστώτων, μολονότι αποτελούν προσωρινή λύση·
I therefore believe that a harmonised reduction in their obligations is along the right lines, albeit with an assurance that this will not hinder their access to credit.Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι μια εναρμονισμένη μείωση των υποχρεώσεών τους ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση, αλλά με μια διασφάλιση ότι αυτό δεν θα εμποδίσει την πρόσβασή τους σε πιστώσεις.
Amongst these, I would highlight item 21, on the emergence - by means of the Convention - of a constituent power, albeit exercised jointly by the European Parliament and the national parliaments, the Commission and the governments of the Member States, and the outright rejection of a future Senate (item 17), which could, in my opinion, destroy the principle of parity between the Member States of the Union.Μεταξύ αυτών υπογραμμίζω το σημείο 21 σχετικά με την επείγουσα ανάγκη να προκύψει - μέσω της Συνέλευσης - μία συντακτική εξουσία, έστω και ασκούμενη από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Διαφωνώ επίσης με την προκαταρκτική απόρριψη μίας μελλοντικής Γερουσίας (σημείο 17) στην οποία, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να υλοποιηθεί η αρχή της ισότητας μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης.
Other information has also reached us, albeit very late in the day.Πάντως φτάνουν άλλες πληροφορίες, έστω και αργά.
Now, at long last, we have a resolution, albeit one which adopts an extremely mild tone.Τώρα συντάσσεται επιτέλους ένα ψήφισμα, αλλά σε εξαιρετικά ήπιους τόνους: όχι κυρώσεις, παρά βοήθεια για έναν εποικοδομητικό διάλογο. Θαυμάσια!
Like my colleague, I, too, would be concerned about rural development policy - albeit not as part of the cohesion policy, more in line with the CAP - but, at the same time, it is absolutely vital that it is not squeezed in any future proposals because rural development, and particularly the family farm, is vital for the social infrastructure of society.Όπως ο συνάδελφός μου, ανησυχώ και εγώ για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης -αν και όχι ως μέρος της πολιτικής της συνοχής, αλλά περισσότερο υπό το πρίσμα της εναρμόνισής της με την ΚΓΠ-, την ίδια όμως στιγμή, είναι απολύτως ζωτικής σημασίας να μην συμπιέζεται ανάμεσα στις όποιες άλλες μελλοντικές προτάσεις, διότι η αγροτική ανάπτυξη, και ιδιαίτερα τα οικογενειακά αγροκτήματα, είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνική υποδομή της κοινωνίας.
At the same time, the Council answered the committee's questions - albeit indirectly - and these answers were also published on the Council's website.Παράλληλα, το Συμβούλιο απάντησε στις ερωτήσεις της επιτροπής -αν και έμμεσα- και αυτές οι απαντήσεις δημοσιεύτηκαν και στον δικτυακό τόπο του Συμβουλίου.
In any case, thanks to this and other debates, employment is developing, albeit slowly, into a common policy that must be linked to economic policy, as coordination is essential.Εν πάση περιπτώσει, χάρη στην παρούσα και σε άλλες συζητήσεις, η απασχόληση προχωρά, καίτοι αργά, ως μια κοινή πολιτική που πρέπει να αναπτυχθεί με τον απαραίτητο συντονισμό με τις οικονομικές πολιτικές.
I therefore believe that any escalation must be prevented. My Group and I are in favour of clear, albeit firm, relations with Russia, particularly in terms of energy issues, human rights and international law.Πιστεύω, λοιπόν, ότι πρέπει να αποτραπεί κάθε είδους κλιμάκωση. " πολιτική μου ομάδα και εγώ τασσόμαστε υπέρ των ξεκάθαρων, αλλά και αυστηρών, σχέσεων με τη Ρωσία, ιδίως ως προς τα θέματα που άπτονται της ενέργειας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου.
Crises are no longer occurring within states, as in the past, but between states, calling into question a regional order which prevailed for almost forty years, albeit with many problems and severe injustices.Ο κρίσεις δεν σημειώνονται πλέον, όπως κατά τα τελευταία χρόνια, μόνο στο εσωτερικό των κρατών, αλλά είναι κρίσεις των κρατών και μιας περιφερειακής τάξης η οποία, με πολλά προβλήματα και μεγάλες αδικίες, είχε κυβερνήσει για περίπου σαράντα χρόνια.
Mr President, Commissioner, across-the-board consensus such as we have on the subject at issue is not, of course, conducive to lively debate, but this sort of consensus, albeit with one or two exceptions, is proof positive that the action being debated is the right action, as in the case of this initiative by the European Commission to propose and promote a new committee to deal with safety at sea and, of course, the corresponding regulations, which must be amended.Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, δεν είναι βέβαια πολύ ενδιαφέρων ο διάλογος όταν υπάρχει τέτοια πλατιά συναίνεση όπως στο συζητούμενο θέμα, αλλά αυτή η συναίνεση, έστω και με τις λίγες εξαιρέσεις της, είναι μία απόδειξη, είναι ένα τεκμήριο του ότι η κρινόμενη ενέργεια είναι σωστή, όπως είναι αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει και να προωθήσει τη θέσπιση της κανονιστικής επιτροπής, της οποίας το αντικείμενο θα είναι η ασφάλεια στην ναυτιλία και, βεβαίως, τους συνεπαγόμενους κανονισμούς που πρέπει να τροποποιηθούν.
is opposed to any initiative that, using the present situation or any other factor as a pretext, seeks to renationalise cohesion policy, albeit partially or surreptitiouslyαντιτίθεται σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία, η οποία επικαλούμενη την παρούσα συγκυρία ή άλλα αίτια, επιδιώκει τη μερική ή συγκεκαλυμμένη επανεθνικοποίηση της πολιτικής συνοχής·
I am very happy about the, albeit deceptive, proposal made with regard to the additional cent on petrol.Χαιρετίζω την πρόταση, αν και αποπροσανατολιστική, για το ένα επιπλέον λεπτό στην τιμή της βενζίνης.
Supports the government and opposition in their efforts, despite the forthcoming elections, to take necessary, albeit sometimes difficult decisions, particularly in the field of competition policy and state aid, and points out that those decisions will ultimately benefit all Croatian citizensστηρίζει την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση στις προσπάθειές τους να λάβουν, παρά τις επικείμενες εκλογές, αναγκαίες, αν και συχνά δύσκολες αποφάσεις, ιδίως στον τομέα της πολιτικής ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων, και επισημαίνει ότι οι αποφάσεις αυτές θα ωφελήσουν τελικά όλους τους πολίτες της Κροατίας·
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1035 φράσεις που ταιριάζουν φράση albeit.Βρέθηκαν σε 0,878 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.