προφορά: IPA: ɔːlˈbi.ɪt /ɔːlˈbi.ɪt/      

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • εν τούτοις   
  • μολονότι   

Άλλες έννοιες:

 
Despite its being; although.
 
In spite of being.
 
Despite its being; although

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "albeit", μεταφραστική μνήμη

add example
On top of showing that the conditions of the case-law for finding an abuse are fulfilled, the Decision also conducts an economic analysis of the capability of the rebates to foreclose a competitor which would be as efficient as Intel, albeit not dominantΕκτός από το ότι αποδεικνύει ότι επληρούντο τα κριτήρια της νομολογίας σχετικά με την διαπίστωση κατάχρησης, η απόφαση περιλαμβάνει και οικονομική ανάλυση της ικανότητας των εκπτώσεων να αποκλείσουν έναν ανταγωνιστή ο οποίος θα ήταν εξίσου αποτελεσματικός με την Intel, χωρίς να κατέχει ωστόσο δεσπόζουσα θέση στην αγορά
I wanted to comment, in particular, on the question of a financial transaction tax which, as stated in the amendment which I endorsed, I view as a positive step, even at - albeit - European level, despite its difficulty and complexity, as highlighted in all the relevant studies, in terms of collecting it and how effective it will be if it is only applied at European and not at international level.Ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, κάτι το οποίο προσεγγίζω θετικά και σε ευρωπαϊκό -έστω- επίπεδο, όπως το αναφέρει και η τροπολογία την οποία έχω συνυπογράψει, παρόλη τη δυσκολία και περιπλοκότητά του, όπως καταδεικνύουν όλες οι σχετικές μελέτες, σε ό,τι αφορά τη συλλογή και την αποτελεσματικότητά του αν εφαρμοστεί μόνο σε ευρωπαϊκό και όχι σε διεθνές επίπεδο.
limited productivity (albeit less than for biodieselπεριορισμένη παραγωγή (λιγότερη όμως από το βιοντίζελ
Calls on the Commission to take greater account of animal protection aspects in the fight against animal diseases; considers that the vaccination of animals in certain regions in the case of emergencies is preferable to the killing of large numbers of healthy animals, albeit recognising the different attitudes to vaccination in each Member State and their potential effects on trade; considers moreover that, where technically possible, there ought to be greater scope for preventive vaccination; calls on the Commission to increase its efforts to adapt relevant treaties of the World Organisation for Animal Health (Office International des Epizooties, OIE) accordingly, so that there are fewer trade restrictions as regards products originating from vaccinated animalsζητεί από την Επιτροπή να λαμβάνει περισσότερο υπόψη της τις πτυχές της προστασίας των ζώων κατά την καταπολέμηση των ζωικών νόσων· τονίζει ότι οι εμβολιασμοί ως στρατηγική καταπολέμησης των νόσων πρέπει καταρχήν να θεωρούνται προτιμότεροι από τη θανάτωση μεγάλου αριθμού υγιών ζώων, αναγνωρίζει ωστόσο τις διαφορετικές στάσεις έναντι του εμβολιασμού στο εκάστοτε κράτος μέλος και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στο εμπόριο· εκτιμά επίσης, ότι όπου είναι τεχνικά δυνατό, πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής προληπτικού εμβολιασμού· ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της να προσαρμόσει αναλόγως τις σχετικές συμβάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Υγεία των Ζώων (Οffice Ιnternational des Εpizooties, OIE), ούτως ώστε να τίθενται λιγότεροι περιορισμοί στο εμπόριο προϊόντων που προέρχονται από εμβολιασμένα ζώα·
I had an extremely good visit to Syria, albeit too brief, earlier in the year, at which we significantly moved forward our dialogue on economic issues and on the assistance we can provide.Νωρίτερα εφέτος έκανα μια πάρα πολύ καλή επίσκεψη στη Συρία, μολονότι ήταν πολύ σύντομη, κατά την οποία προχωρήσαμε σημαντικά το διάλογό μας γύρω από τα οικονομικά θέματα και τη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε.
So Europe is reacting, albeit slowly, but better late than never. This, of course, leaves two major questions which need to be answered." Ευρώπη λοιπόν αντιδρά, έστω αργά αλλά αντιδρά κάλιο αργά παρά ποτέ.
A Union rolling-stock register will be set up, making it possible to identify the rolling stock, its renewal and ageing, in the same way that this is still carried out, albeit imperfectly, for the maritime fleet.Θα δημιουργηθεί μητρώο των σιδηροδρομικών υλικών της Ένωσης, το οποίο θα επιτρέπει την αναγνώριση του στόλου των οχημάτων, της ανανέωσης και της γήρανσής του, όπως αυτό που γίνεται ατελώς ακόμα στον θαλάσσιο τομέα.
As a result of the favourable economic developments , further progress was made in terms of nominal convergence , albeit to differing degrees .Η ευνοϊκή εξέλιξη της οικονομίας επέτρεψε νέα πρόοδο όσον αφορά την ονομαστική σύγκλιση , έστω και εάν αυτή υπήρξε ά νιση .
When will someone finally admit that membership of the European Union is not just about meeting economic and political requirements , but that there are also geographical and cultural restrictions which mean that a non-European country like Turkey , albeit a good neighbour with whom we have excellent relations , simply cannot become a member of the European Union ?Ποιος θα πει επιτέλους ότι η ιδιότητα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν στηρίζεται απλώς σε οικονομικές και πολιτικές προϋποθέσεις , αλλά ότι απλώς υπάρχουν γεωγραφικοί και πολιτιστικοί περιο ρισμοί σύμφωνα με τους οποίους μία μη ευρωπαϊκή χώρα , όπως η Τουρκία , μπορεί να είναι ένας καλός γείτονας και να διαθέτει μαζί μας τις καλύτερες δυνα τές σχέσεις αλλά δεν είναι δυνατό να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Let us not forget that was something which , albeit under a different name , eluded our predecessors who set up the GATT .Η ιδέα υπήρχε την εποχή εκείνη , αλλά δεν είχαν καταφέρει να το επιτύχουν .
The idea is an innovative one, albeit not without substantial risks: the political fallout would be heavy is things were practically given away and investors failed to live up to expectationsΗ ιδέα είναι καινοφανής, μολονότι όχι απαλλαγμένη από σημαντικούς κινδύνους: το πολιτικό κόστος θα είναι βαρύ εάν δινόντουσαν σχεδόν τζάμπα και οι επενδυτές δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες
Given therefore that the Commission has proposed to create a European certification framework, albeit without legislative force, on a voluntary basis, what timetable is planned for this and what will be the consequences for the countries which do not comply? In other words, do you plan to issue a directive?Δεδομένης λοιπόν της πρότασης της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου πιστοποίησης, έστω και χωρίς νομοθετική ισχύ, σε εθελοντική βάση, τι χρονοδιάγραμμα προβλέπεται γι' αυτό και ποιες θα είναι οι συνέπειες για τις χώρες που δεν θα συμμορφωθούν; Προβλέπεται δηλαδή να εκδώσετε σχετική οδηγία; Διότι, διαφορετικά, οι χώρες που δεν θα συμμορφωθούν θα πρέπει να πάνε στο περιθώριο, και εγώ εύχομαι να πάνε στο περιθώριο εκείνοι που δεν θα συμμορφωθούν.
in the real value of output prices on incomes was compound ed by a simultaneous , albeit slight drop in the real value of input prices .τοποθετήσεις σε μάρκα Δυτικής Γερμανίας , που αντιστοιχούν σε 45,9 εκατ .
The fact that we have understood this, albeit as a result of tragic events, is a sign that we understand the world around us.Το γεγονός ότι έχουμε κατανοήσει αυτή την πραγματικότητα, έστω και ως αποτέλεσμα τραγικών γεγονότων, είναι ένα σημάδι ότι αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γύρω μας.
Mr President, time is short, so my only comment will be on the really historic decision to convene a constituent assembly which has already - albeit inaccurately - been called a Convention.Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ μόνο, λόγω χρόνου, στην πραγματικά ιστορική απόφαση για τη σύγκληση μιας συντακτικής συνέλευσης, όπως ήδη, αλλά με ανακρίβεια, χαρακτηρίστηκε το "convent" .
I should like once again to make explicitly clear in this connection the particular importance we attach to reconciling Community law and international conventions, albeit in such a way that the substance of international conventions does not automatically become legally binding in Community law.Θέλω εδώ να τονίσω για μία ακόμη φορά, πως είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό να επιτύχουμε την ουσιαστική συμφωνία των διεθνών συμβάσεων με το κοινοτικό δίκαιο, χωρίς όμως να εισάγεται αυτόματα κατά δεσμευτικό τρόπο το περιεχόμενο των διεθνών συμβάσεων στο κοινοτικό δίκαιο.
He has done all of this, albeit not necessarily perfectly, and he has relinquished his army role as well.Τα έπραξε όλα αυτά, αν και όχι απαραίτητα τέλεια, και αποποιήθηκε επίσης του στρατιωτικού του ρόλου.
Against the background of the changes I have partly addressed - there are more amendments in the motions file - we are nevertheless of the principled opinion that this directive is heading in the right direction and therefore support in principle the Commission's proposal, albeit with the corrections which I have outlined and which proceed from our amendments.Παρά τις τροποποιήσεις που εν μέρει ανέφερα - καθώς υπάρχουν κι άλλες προτάσεις στον φάκελο τροπολογιών - είμαστε κατ'αρχήν της γνώμης ότι η οδηγία αυτή ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση και, συνεπώς, υποστηρίζουμε κατ'αρχήν την πρόταση της Επιτροπής, αλλά με τις διορθώσεις που ανέφερα και οι οποίες προκύπτουν από τις τροπολογίες που καταθέτουμε.
We are convinced that the changes to the Convention constitute an important, albeit small, contribution towards achieving that goal.Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι τροποποιήσεις της Συνθήκης είναι μία μικρή, μεν, σημαντική, δε, συνεισφορά για την επίτευξη αυτού του στόχου.
However, we disagree with the insistence, albeit only in the recitals, on the EU emission trading scheme, particularly as it is stated that this could work as a template for the development of emission trading in other developed countries and regions.Εντούτοις, διαφωνούμε με την εμμονή, αν και αυτή παρατηρείται μόνο στις αιτιολογικές σκέψεις, επί του συστήματος ανταλλαγών ποσοστώσεων αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, ιδίως δεδομένου ότι δηλώνεται ότι αυτό το σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρότυπο για την ανάπτυξη συστήματος ανταλλαγών σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες και περιοχές.
Mr President, ladies and gentlemen, I listened attentively to what Commissioner Marín had to say, albeit in a cool manner, and attentively because this shows, once again, how Europe is totally powerless on two contrasting issues - Nigeria and Burma.Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, άκουσα με προσοχή όσα ανέφερε ο Επίτροπος Marνn: με μεγάλη προσοχή, γιατί αυτό δηλώνει για μια ακόμη φορά πόσο η Ευρώπη, σε δύο αντίθετες περιπτώσεις - της Νιγηρίας και της Βιρμανίας - , είναι εντελώς ανίσχυρη.
I also think it necessary to continue to discuss, albeit through a further report, how a food and health policy can be promoted by the Commission as part of an overall nutrition policy and general health education.Θεωρώ επίσης απαραίτητο να συνεχισθούν οι διαβουλεύσεις, εν ανάγκη μάλιστα μέσω μιας επιπλέον ανακοίνωσης για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προωθηθεί από την Επιτροπή μια πολιτική για τα τρόφιμα και την υγεία, υπό την έννοια μιας πολιτικής για τη διατροφή και μιας διαπαιδαγώγησης σχετικά με την υγεία.
The compromise solution, albeit not perfect, means that EU funds for 2007 that have not been absorbed by programmes that have been slow to start up will, exceptionally, benefit from an extended deadline before being decommitted." λύση συμβιβασμού, αν και δεν είναι τέλεια, σημαίνει ότι οι πόροι της ΕΕ για το 2007 οι οποίοι δεν έχουν απορροφηθεί από τα προγράμματα που άργησαν να ξεκινήσουν, θα εξασφαλίσουν, κατ' εξαίρεση, μια παράταση της προθεσμίας λήξης πριν από την αποδέσμευσή τους.
Consequently, there is a need to ensure the preservation of policies such as the CAP - albeit reformed - and the Structural Funds.Γι' αυτό, είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η συνέχιση πολιτικών όπως η ΚΓΠ -αν και μεταρρυθμισμένη οπωσδήποτε- καθώς και η πολιτική των διαρθρωτικών Ταμείων.
However, whilst we have agreed on the establishment plan, the Committee on Budgets voted for one third of those posts in reserve, albeit by a one-vote majority.Ωστόσο, ενώ έχουμε συμφωνήσει στο σχέδιο θεμελίωσης, η Επιτροπή Προϋπολογισμών υπερψήφισε το ένα τρίτο των σχετικών θέσεων του αποθεματικού, αν και με πλειοψηφία μιας ψήφου.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1409 φράσεις που ταιριάζουν φράση albeit.Βρέθηκαν σε 1,14 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.