Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • υποχρεωτική εκπαίδευση   

Παράδειγμα με ποινές "compulsory education", μεταφραστική μνήμη

add example
The OECD Report ( 1997 ) says that a quite large number of students start further education buta large amount of them will never finish their studies . It is not possible to know how manypupils leave education after the compulsory education stage , but it is possible to state thatmany will never go beyond compulsory educat ion .Σύ � φωνα � ε την έκθεση του ΟΟΣΑ ( 1997 ) , πολλοί � αθητές συνεχίζουν τις σπουδές του , αλλά πολλοί δεν τις ολοκληρώνουν ποτέ . ∆ εν � πορού � ε να γνωρίζου � ε πόσοι � αθητέςεγκαταλείπουν τις σπουδές τους � ετά το στάδιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης , είναι ό � ωςβέβαιο ότι πολλοί δεν συνεχίζουν � ετά το στάδιο αυτό .
All persons having completed their compulsory education ( t ) who carried out agriculturalwork for the holding under survey during the t2 months up to the survey day ( 2 ) .Τα πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση ( ' ) , και ασ χολήθηκαν με γεωργική εργασία για την υπό έρευνα εκμετάλλευση κατά τη διάρκεια 12 μηνών πριν από την ημέρα της έρευνας ( 2 ) .
NT1 compulsory education NT1 free education NT1 private education NT1 public education NT1 secular educationΚ / pædagogisk forsker onderwijskundige παιδί αλλοδαπού ΜΤ 31 οικογενειακό περιβάλλον
Participation rates , overall and broken down by sex , following compulsory education , 2006 x x xΠοσοστό συμμετοχής , συνολικά και ανά φύλο , μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση , 2006
Here we are dealing with a compulsory but , at the same time , informal further education process of an introductory nature , which aims to better prepare can didate teachers for their occupation .Εδώ βρίσκεται κανείς μπροστ ά σε μια υποχρεωτική αλλά συνάμα και άτυπη επιμορφωτική διαδικασία « εισαγωγικού » χαρακτήρα , που στοχεύει δηλαδή στην καλύτερη προετοιμασία των υποψήφιων καθηγητών για το επάγγελμα τους .
Parttime compulsory education is defined as studies in a recognized establishment , in the form ofeither parttime study or a recognized trainingcourse .1.2 Βασικές αρχές : εκπαίδευση
The idea is in part meant to create the conditions for introducing compulsory education, something the Gruevski administration strongly supportsΕν μέρει, η ιδέα αποσκοπεί στο να δημιουργήσει τις συνθήκες για θέσπιση της υποχρεωτικής παιδείας, ιδέα η οποία έχει την ισχυρή στήριξη της κυβέρνησης του Γκρουέφσκι
All municipalities have to carry out some compulsory functions in fields like the provision of street lighting , sewage , refuse collection , water supply , road constructing , cemeteries , while larger cities are require d to supply a wider range of public services and also share responsibilities with the regional government in the areas of education and public health .Στους τομείς αυτούς , οι περιφέρειες είναι αρμόδιες για την άσκηση νομοθετικής εξουσίας στο πλαίσιο τος νόμων και των καν όνων που ορίζονται από την κεντρική κυβέρνηση λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό συμφέρον .
However , the distinctionbetween the post compulsory courses offered inschools and further education colleges is becomingblurred .Το κάθε σχολείο αποφασίζει με ποια κριτήρια θα γίνονται δεκτοί μαθητές .
In most Member States , ( period of compulsory education ) vhe boarding tacilities are open to children / teenagers throughout their school careers .Στα περισσότερα κράτη μέλη , ( περίοδος υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης ) τα οικοτροφεία είναι ανοιχτά στα παιδιά / εφήβους καθόλη τη διάρκεια της σχολικής τους φοίτησης .
The only standardized examinations are taken bypupils at the conclusion of compulsory education .Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι σε μεγάλο βαθμό αποκεντρωμένο .
Figure E22 : Certified assessment at the end of general lower secondary education or fulltime compulsory education , 2006 / 07Σχήμα E22 : Πιστοποιημένη αξιολόγηση στο τέλος της γενικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της πλήρους υποχρεωτικής εκπαίδευσης , 2006 / 07
Insofar as the Charter applies to the Union, this means that in its training policies the Union must respect free compulsory education, but this does not, of course, create new powersΣτο βαθμό που ο Χάρτης εφαρμόζεται στην Ένωση, αυτό σημαίνει ότι, στο πλαίσιο των πολιτικών της για την κατάρτιση, η Ένωση υποχρεούται να σέβεται το δωρεάν χαρακτήρα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, χωρίς να δημιουργούνται βεβαίως κατά τον τρόπο αυτό νέες αρμοδιότητες
It was considered useful to extend this Article to access to vocational and continuing training (see point ‧ of the Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers and Article ‧ of the Social Charter) and to add the principle of free compulsory educationΚρίθηκε σκόπιμο να επεκταθεί το άρθρο αυτό στην πρόσβαση στην επαγγελματική και συνεχή κατάρτιση (βλέπε σημείο ‧ του κοινοτικού Χάρτη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και άρθρο ‧ του Κοινωνικού Χάρτη) καθώς και να προστεθεί η αρχή του δωρεάν χαρακτήρα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης
1987 amends Article 28 of the Royal Decree of 1 July 1957 . The latter specified that , except where dispensation was granted by the Minister of Education , ch ildren who were still subject to compulsory education could not be enrolled for technical , vocational or special courses .Το τελευταίο διευκρινί ζει ότι , εκτός από την εξαίρεση που χορηγείται από το Υπουρ γείο Παιδείας , τα παιδιά που πρέπει ακόμα να παρακολουθήσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση δεν μπορούν να εγγραφούν σε τεχνικές , επαγγελματικές ή ειδικές σει ρές μαθημάτων .
Within the framework of compulsory schooling up to the age of 14 , secondary education was reserved for the bourgeois classes and city dwellers until just after the 1914-1918 war . The middle school ( three years ' general training following on the primary school ) prepared young people mainly for public service posts ( level of clerk ) , or for supplementary training in colleges or public schools or in training colleges for primary school teachers .Οι εργαζόμενοι αυτοί προσλαμβάνονται κυρίως από τους μή κερδοσκοπικούς συλλόγους ττολιτ ιστικού χαρακτήρα ή κοινωνικής πρόνοιας με συμβόλαιο απεριορίστου διαρκείας .
It is argued that this reform could amply cover the needs of compulsory educa tion and also pave the way for adequate and high-quality secondary , vocational and higher education .Τα κεφάλαια που ακολουθούν επι κεντρώνονται σε οικονομικούς κυ ρίως τομείς ' την ατομική ζήτηση σπουδών .
In the education system in Scotland , two major focuses of development have been the implementation of plans to reform curriculum and assessment in the last years of compulsory education ( 14-16 years ) and in non-advanced post - compulsory education .Η πρώτη από τις τρείς κύριες φάσεις , για την ηλικία από
Even during the first half of the 1980s , the tendency to stay in general education and go on to university remained powerful , although the reforms of 1976 and 1977 had already taken place : compulsory education had been increased to nine years , new types of vocational school had been created and a certain horizontal mobility had been established in the second cycle of secondary education .Ακόμη και στο πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του ' 80 , όταν δηλαδή οι μεταρ ρυθμίσεις του 1976 και 1977 , με την καθιέρωση της εννιάχρονης υπο χρεωτικής εκπαίδευσης , τη δημιουργία επαγγελματικών σχολών νέου τύ που και τις δυνατότητες για κάποια οριζόντια κινητικότητα στον Β ' κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , άρχισαν να αποδίδουν κάποια αποτε λέσματα , η ροπή προς τη γενική εκπαίδευση και στη συνέχεια προς τα πα νεπιστήμια παρέμεινε πολύ ισχυρή .
In secondary education 41 % of the pupils are Frenchspeaking . Mention sh ould be made of the fact that these figures do not as yet reflect the effects of the recent law extend ing compulsory education .Το νηπιαγωγείο έγινε αναπόσπαστο τμήμα του σχολικού συ στήματος κατά την δεκαετία του 60 .
These courses have a total length of not less than ‧ years, comprising nine years of compulsory education, followed by either at least three years of vocational training at a specialised school or at least three years of training in a firm and in parallel at a vocational training school (Berufsschule), both of which culminate in an examination, and are supplemented by successful completion of at least a one-year training course at a master school (Meisterschule), master classes (Meisterklassen), industrial master school (Werkmeisterschule) or building craftsmen school (BauhandwerkerschuleΟι εν λόγω εκπαιδεύσεις έχουν συνολική διάρκεια τουλάχιστον ‧ ετών, εκ των οποίων εννέα έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και είτε τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής εκπαίδευσης σε ειδική σχολή είτε τουλάχιστον τρία έτη εκπαίδευσης σε επιχείρηση και παράλληλα σε επαγγελματική σχολή (Berufsschule), πιστοποιούνται με εξετάσεις και συμπληρώνονται με την επιτυχή ολοκλήρωση εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους σε σχολή αρχιτεχνιτών (Meisterschule), τάξεις αρχιτεχνιτών (Meisterklassen), σχολή αρχιτεχνιτών βιομηχανίας (Werkmeisterschule) ή σχολή οικοδόμων (Bauhandwerkerschule
Each child must have the right to receive an education, which must be free and compulsory, at least at basic level.Κάθε παιδί πρέπει να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει εκπαίδευση, η οποία πρέπει να είναι δωρεάν και υποχρεωτική, τουλάχιστον στο βασικό επίπεδο.
The organisation of compulsory education varies widely throughout Europe ( Figure B1 ) .Η οργάνωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης διαφέρει ευρέως στην Ευρώπη ( Σχήμα B1 ) .
Thus , 15 yearolds , who have completed their compulsory education , i.e. finished the gymnasion , may freely decide concerning their future career .Οι δεκαπεντάχρονοι νέοι και νέες μπορούν μετά το τέλος τη ς υποχρεωτικής εκπαί δευσης , δηλαδή μετά το γυμνάσιο να αποφασίζουν ελεύθερα για την πε ραιτέρω σταδιοδρομία τους .
We were told in Jordan for example that the raising of the compulsory period of education from 9 to 10 years is under discussion .Εδώ η Κοινότητα μπορεί να συμβάλει πολύ , σεβόμενη πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα του Παλαι στινιακού και του Ι σραηλινού λαού .
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 49372 φράσεις που ταιριάζουν φράση compulsory education.Βρέθηκαν σε 11,673 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.