προφορά:    

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • ποταμοκαραβίδα   
    (Noun  f)
     
    freshwater crustacean resembling lobster
  • αστακός   
  • καραβίδα   
  • καρκίνος   

Άλλες έννοιες:

 
fishery related term
 
crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus)
 
(South African) A rock lobster.
 
A freshwater crustacean (Cambaridae) resembling a small lobster, sometimes used as an inexpensive seafood or as fish bait.

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "crayfish", μεταφραστική μνήμη

add example
Crayfish of the species Procambrus clarkii caught in natural fresh waters by fishing operationsποταμοκαραβίδες του είδους Procambrus clarkii που έχουν αλιευθεί σε φυσικά γλυκά νερά
That conclusion was not affected at all by the fact that , as the Federal Government pointed out , the competent national authorities have made great use of the possibility of granting a derogation provided for by the German rules , having granted , between January 1989 and June 1993 , import licences relating to a total quantity of 961 400 kg of crayfish , which the importers concerned had not in fact used to the full .Το συμπέρασμα αυτό δεν επηρεάζεται καθόλου από το στοιχείο που επικαλείται η Ο μοσπονδιακή Κυβέρνηση , ότι δηλαδή οι αρμόδιες εθνικές αρχές έκαναν ευρεία χρήση της δυνατότητας παρεκκλίσεως που προβλέπει η γερμανική νομοθεσία , χορηγώντας μεταξύ Ιανουαρίου 1989 και Ιουνίου 1993 , άδειες εισαγωγής για συνολική ποσότητα 961 400 Kg καραβίδων , τις ρποίες εξάλλου οι συγκεκριμένοι εισαγωγείς δεν χρησιμοποίησαν εξ ολοκλήρου .
Say, I recognize you.So, little crayfish, huh?Σε ξέρω εσένα, μικρή καραβιδούλα!
ex‧- Other crustaceans prepare or preserved: Freshwater crayfish cooked with dill, frozenex‧- Άλλα μαλακόστρακα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα: Καραβίδες του γλυκού νερού, βρασμένες με άνηθο, κατεψυγμένες
Crabs and freshwater crayfish : exb ) Other : — Spinous spider crab ( Maia squinado ) , fresh ( live )— Καβουρομάνες ( Maia squinado ) , νωπές ( ζωντανές )
— Simply boiled in water and shelled ( other than Norway lobsters and freshwater crayfish )1605 40 00 • 10 / 80 — Απλώς βρασμένα και χωρίς όστρακα ( με εξαίρεση τις μικρές καραβίδες και τις καραβίδες του γλυκού νερού )
crayfish of the species Procambrus clarkii caught in natural fresh waters by fishing operationsποταμοκαραβίδες του είδους Procambrus clarkii που έχουν αλιευθεί σε φυσικά γλυκά νερά
Common food allergens include cow ' s milk , fruits , legumes ( especially peanuts and soybean ) , eggs , crustaceae ( shrimps , crab , lobster and crayfish ) , tree nuts ( almonds , walnuts , hazelnuts , Brazil nuts etc . ) , fish , vegetables ( celery and other food of the Ombelliferae family ) , wheat and other cereals .Στα κοινά αλλεργιογόνα των τροφών περιλαμβάνονται το αγελαδινό γάλα , τα φρούτα , τα όσπρια ( και ειδικά τα φιστίκια και η σόγια ) , τα αυγά , τα οστρακοειδή ( γαρίδες , καβούρια , αστακ ός και καραβίδες ) , καρποί δέντρων ( αμύγδαλα , καρύδια , φουντούκια , καρύδια Βραζιλίας , κ.λ.π. ) , ψάρια , λαχανικά ( σέλινο και άλλα τρόφιμα της οικογενείας Ombelliferae ) , το σιτάρι και άλλα δημητριακά .
Raviole du Dauphiné can therefore be found in a large number of local recipes: ravioles en gratin, fried ravioles with salad, ravioles à la crème, morel ravioles, crayfish ravioles, etcΤα ραβιόλια του Dauphiné απαντώνται σε πολυάριθμες τοπικές συνταγές: ωγκρατέν, τηγανητά σαν συνοδευτικό σε σαλάτες, με κρέμα, με μανιτάρια, με γαρίδες ...
However , local know-how is such that the activity can be developed furtherand diversified into other species , such as rainbow trout , sea trout , speckled trout , whitefish , crayfish and frogs .Η τοpiική τεχνογν ωσίαεpiιτρέpiει , piάντω , να ελετηθεί το ενδεχόενο ανάpiτυξη καιδιαφοροpiοίηση αυτή τη δραστηριότητα σε είδη όpiω ηιριδίζουσα piέστροφα , η θαλάσσια piέστροφα , o σαλβελίνο , ορυγχοκορέγονο , η piοταοκαραβίδα και ο βάτραχο .
Production of fishes, crayfish etc. on the holdingΠαραγωγή ψαριών, καραβίδων κ.λπ. στην εκμετάλλευση
Production of fish, crayfish etc., produced on the holdingΠαραγωγή ψαριών, καραβίδων κ.λπ., που εκτρέφονται στην εκμετάλλευση
ex‧- Other crustaceans, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption, not frozen: Freshwater crayfish (CNex‧- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων, μη κατεψυγμένα: Καραβίδες του γλυκού νερού (ΣΟ
ex‧- Other crustaceans, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption, frozen: Freshwater crayfish (CNex‧- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων, κατεψυγμένα: Καραβίδες του γλυκού νερού (ΣΟ
Crabs and freshwater crayfish : ex b ) Other :Καβούρια και του γλυκού νερού καραβίδες : ex β ) Άλλα :
Regulation ( EEC ) No 3796 / 81 ( OJ L 379 , 31.12.1981 ) and Article 30 of the EEC Treaty Imports of live freshwater crayfish GermanyΚανονισμοί ( ΕΟΚ ) αριθ . 3796 / 81 ( ΕΕ L 379 της 31.12.1981 ) και ( ΕΟΚ ) αριθ .
Are you fond of crayfish?Σου αρέσουν οι καραβίδες
HOWELL ( ED ) . — Madam President , the Bourlanges report in the French version and in a number of amendments talks of langoustes which are crayfish in English . The English text and amendments in English refer to lobsters , which are homards in French .Σχετικά με το πάντα φλέγον ζήτημα των κονδυλίων , κύριε Rogalla , διαθέτουμε στην πράξη τα αναγκαία κονδύλια για μέχρι το 1992 και για 1 200 τελωνεια κούς .
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 20 φράσεις που ταιριάζουν φράση crayfish.Βρέθηκαν σε 0,183 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.