προφορά: IPA: did /diːd/      

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • αποφάσεις   
   
  Something done voluntarily by a person, and of such a nature that certain legal consequences attach to it.
 • πράξεις   
   
  Something done voluntarily by a person, and of such a nature that certain legal consequences attach to it.
 • άθλος   
 • έγγραφο   
 • έργο   
 • κατόρθωμα   
 • πράξη   
 • συμβόλαιο   
 • συμφωνητικό   

Άλλες έννοιες:

 
(informal) To transfer real property by deed.
 
A brave or noteworthy action; a feat or exploit.
 
An action or act; something that is done.
 
Action or fact, as opposed to rhetoric or deliberation.
 
action
 
A document that is created by a notary or another authorised institution.
 
(law) A legal contract showing bond.
 
legal contract

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (1)

administrative deedδιοικητική πράξη

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "deed", μεταφραστική μνήμη

add example
President Musharraf justifies his actions as an attempt to stop the country from committing suicide, but it is not that the country is committing suicide but that the actions and deeds of a dictator are killing the country.Ο πρόεδρος Μουσάραφ δικαιολογεί τις ενέργειές του ως προσπάθεια να εμποδίσει τη χώρα να αυτοκτονήσει, όμως δεν είναι η χώρα που αυτοκτονεί, αλλά οι ενέργειες και οι πράξεις ενός δικτάτορα είναι αυτές που σκοτώνουν τη χώρα.
Gordon Pasha, for tasks of such greatness great deeds are neededΓια τοσο ενδοξα καθηκοντα, χρειαζονται ενδοξες πραξεις
" Unfortunately, we have seen that level of commitment only in words, not in deeds. "" Δυστυχώς, έχουμε δει το επίπεδο συνεργασίας μόνο στα λόγια, όχι στις πράξεις "
Those who carried out that deed will probably not listen to any words of condemnation that I say.Εκείνοι που ευθύνονται για αυτή την πράξη πιθανότατα δεν ακούνε ούτε μια λέξη από την καταδίκη που τους απευθύνω.
Don' t forget, Mr. Roth, without these deeds...... you have noΜην ξεχνάτε, κ. Ροθ, χωρίς αυτούς τους τίτλους...... δεν υπάρχει
On the other hand, very often, even within the European Parliament, our words do not match our deeds.Από την άλλη πλευρά, πολύ συχνά, ακόμη και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι πράξεις μας δεν συμβαδίζουν με τα λόγια μας.
Mr. Deeds, sirΚυριε Ντιντς
I would hope that now that the code of practice under which the European Ombudsman operates is changing, the Commissioner's words, increased transparency and promoting the idea that the necessary information is available from the Commission, will come true, because only deeds matter, not words.Ελπίζω τώρα που αλλάζει ο κώδικας πρακτικής βάσει του οποίου λειτουργεί ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, τα λόγια της Επιτρόπου για αυξημένη διαφάνεια και προαγωγή της ιδέας ότι οι απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την πλευρά της Επιτροπής, θα επαληθευθούν, επειδή μόνον τα έργα μετρούν, όχι τα λόγια.
A deed such as yoursΜια πράξη σαν την δική σου
But is Commissioner Vitorino aware, not only of Mr Haider's and the Freedom Party's words, but also of their deeds? Mr Haider has actually been in government in the southern province of Carinthia where he has led a racist and xenophobic campaign against the Slovene-speaking minority in that region who are Austrian citizens, where he has attempted to abolish dual language education and where there has been clear discrimination against the Roma and immigrant communities.Είναι όμως άραγε ενήμερος ο Επίτροπος Vitorino όχι μόνο για τα λόγια του κ. Haider και του Φιλελεύθερου Κόμματος της Αυστρίας, αλλά και για τις πράξεις τους; Ο κ. Haider συμμετείχε όντως στην αυτοδιοίκηση στη νότια επαρχία της Καρινθίας, όπου ηγήθηκε μιας ρατσιστικής και ξενοφοβικής εκστρατείας εναντίον της σλοβανόφωνης μειονότητας στην περιοχή - που είναι Αυστριακοί πολίτες - όπου επεχείρησε να καταργήσει τη δίγλωσση εκπαίδευση και όπου υπήρξε σαφής διάκριση εις βάρος των κοινοτήτων των Ρόμα και των μεταναστών.
It is essential from the point of view of the Union' s credibility that words and deeds go hand in hand.Όσον αφορά την αξιοπιστία της Ένωσης, είναι καίριο να υπάρχει ταύτιση λόγων και έργων.
For the purposes of verifying compliance with the condition laid down in Article ‧) of Regulation (EEC) No ‧, producer organisations shall require their members to provide copies of the title deeds, contracts or other documents on the basis of which they manage their olive grovesΓια τον έλεγχο της τήρησης του όρου που προβλέπεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. ‧, οι οργανώσεις παραγωγών απαιτούν από τα μέλη τους αντίγραφο των τίτλων κυριότητας ή των συμβάσεων ή άλλων τίτλων, βάσει των οποίων πραγματοποιούν την εκμετάλλευση των ελαιώνων τους
This is Mr. Deeds and his fiancee from Mandrake FallsΜπιλ.Απο δω ο κυριος Ντιντς με τη μνηστη του απο το Μαντρεϊκ Φολς
I think that there are deeds which go against the peace process but there can be no greater assault than the irreparable loss of human life.Νομίζω ότι υπάρχουν ενέργειες που στρέφονται ενάντια στην ειρηνευτική διαδικασία, καμία όμως δεν μπορεί να την πλήξει τόσο όσο το ανεπανόρθωτο: η απώλεια ανθρώπινων ζωών.
So, yes, I agree with the conclusions of this Summit, but the words must be turned into deeds, because it will be thirty years before today's actions have an effect.Άρα, ναι, συμφωνώ με τα συμπεράσματα αυτής της διάσκεψης κορυφής, όμως τα λόγια πρέπει να γίνουν έργα, αφού τα μέτρα που θα ληφθούν σήμερα θα αρχίσουν να έχουν αποτελέσματα μετά από τριάντα χρόνια. "
It goes without saying that we thoroughly deplore the deeds committed by the Communist dictatorship in North Korea since 1950.Εννοείται ότι αποδοκιμάζουμε ενεργά τα όσα διαπράχθηκαν στη Βόρεια Κορέα από το 1950 και εξής, επί της κομμουνιστικής δικτατορίας.
We have therefore taken this opportunity to re-emphasize the fundamental relationship between aims, objectives, and the tools to achieve them. If that basis is right then EU support for economic integration amongst the peoples of the developing world who most need our help can be stimulated and perhaps we will, in time, be less worried by some of the warm words and cold deeds from the WTO.(Χειροκροτήματα)
If we want our beef market to recover we must match our resolute deeds with reasoned words.Εάν θέλουμε την ανάκαμψη των αγορών βοείου κρέατος θα πρέπει να συνταιριάξουμε τις αποφασιστικές μας δράσεις με λογικές κουβέντες.
The presidency is also an opportunity for you to demonstrate that you are capable not just of words, but also of deeds.Εσείς έχετε τώρα την Προεδρία για να αποδείξετε εδώ, ότι δεν είμαστε ικανοί μόνο για λόγια αλλά και για έργα.
" Sons of the republic, the blood of our forefathers calls you to honor the memory and emulate the deeds de...... Porcius Cato, the last true Roman. "" Παιδιά της αυτοκρατορίας, το αίμα των προγόνων μας σας προτρέπει να τιμήσετε τη μνήμη και να ξεπεράσετε το έργο...... του Porcius Cato, του τελευταίου αληθινού Ρωμαίου. "
Man had withdrawn, leaving traces of his deedsΟι άνθρωποι είχαν αποτραβηχτεί, αφήνοντας τα ίχνη τους
If, however, we look past the official rhetoric and the official declarations and clauses, we often see a European human rights policy of double standards, and an enormous gulf between word and deed.Εάν, όμως, αφήσουμε κατά μέρος την επίσημη ρητορική και τις επίσημες δηλώσεις και ρήτρες, βλέπουμε συχνά μια ευρωπαϊκή πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην οποία εφαρμόζονται δύο μέτρα και σταθμά, ενώ επικρατεί τεράστιο χάσμα μεταξύ λόγων και έργων.
The important thing is that words are not enough: we need deeds to make Europe a reality.Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι τα λόγια δεν αρκούν: χρειαζόμαστε έργα για να καταστήσουμε την Ευρώπη πραγματικότητα.
Madam President, yesterday millions of women asked us to do something about it once and for all - to follow up our words with deeds.Κυρία Πρόεδρε, χθες εκατομμύρια γυναικών μας ζήτησαν να είμαστε, έστω για μια φορά, συνεπείς, να περάσουμε στην πράξη.
Like I said before, Bird was showing that thing to everybody ... talking about this deed and the nextΌπως είπα, ο Μπερντ έδειχνε αυτό το πράγμα σ ' όλους, μιλώντας για το ' να και τ ' άλλο
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 723 φράσεις που ταιριάζουν φράση deed.Βρέθηκαν σε 1,439 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.