προφορά: IPA: did /diːd/      

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • αποφάσεις   
   
  Something done voluntarily by a person, and of such a nature that certain legal consequences attach to it.
 • πράξεις   
   
  Something done voluntarily by a person, and of such a nature that certain legal consequences attach to it.
 • άθλος   
 • έγγραφο   
 • έργο   
 • κατόρθωμα   
 • πράξη   
 • συμβόλαιο   
 • συμφωνητικό   

Άλλες έννοιες:

 
(informal) To transfer real property by deed.
 
A brave or noteworthy action; a feat or exploit.
 
An action or act; something that is done.
 
Action or fact, as opposed to rhetoric or deliberation.
 
action
 
A document that is created by a notary or another authorised institution.
 
(law) A legal contract showing bond.
 
legal contract

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (1)

administrative deedδιοικητική πράξη

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "deed", μεταφραστική μνήμη

add example
Officer Deed, can you tell me why FRAT is cruising the streets?Γιατί η FRΑΤ κάνει περιπολίες
As we discuss the report by Mrs Nedelcheva today, the 100th anniversary of International Women's Day, it is high time for us finally to follow up our words with deeds.Καθώς συζητούμε την έκθεση της κ. Nedelcheva σήμερα, στην 100ή επέτειο της Παγκόσμιας "μέρας της Γυναίκας, είναι καιρός να δώσουμε με πράξεις συνέχεια στα λόγια μας.
It must not be the case that the Commission is responsible for the problems while Parliament promises the good deeds.Δεν πρέπει η Επιτροπή να είναι υπεύθυνη μόνο για τα προβλήματα και το Κοινοβούλιο να υπόσχεται τις καλές πράξεις.
Mr President, the murder of Rosemary Nelson was a brutal and cowardly deed.Κύριε Πρόεδρε, η δολοφονία της Rosemary Nelson ήταν μια βίαιη και άνανδρη πράξη.
All of these deeds must be strongly condemned but unfortunately some countries that speak of peace and the respect of human rights have been lending backing, weapons and logistics enabling the war and violence to go on.Πρέπει να καταδικάσουμε έντονα όλα αυτά τα γεγονότα, αλλά δυστυχώς κάποιες χώρες που μιλούν για ειρήνη και σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου προσφέρουν στήριξη, όπλα και υλικοτεχνική υποδομή για να εξαπλώνεται η βία και ο πόλεμος.
A second point of criticism concerns the fact that, at the recent Florence summit, the majority of Member States made it clear that they have no intention of following up their fine words with deeds.Ένα δεύτερο σημείο κριτικής αναφέρεται στο ότι πρόσφατα, στη σύνοδο κορυφής της Φλωρεντίας, τα κράτη μέλη της Eυρωπαϊκής Ένωσης απέδειξαν στην πλειοψηφία τους ότι αρκούνται σε μεγάλα λόγια, αλλά δεν ενδιαφέρονται για έργα.
Madam President, the reason why the EU is accepted throughout the world as the voice of human rights is that, more than other institutions, it backs its words up with deeds.Κυρία Πρόεδρε, η ΕΕ αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η φωνή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί στηρίζει τα λόγια της με πράξεις περισσότερο από άλλους θεσμούς.
Bring the deeds of the case Longhorn Soon even to Mr. WallaceΘα' θελα να μου φέρεις την συμβολαιογραφική πράξη του κυρίου Γουάλας από την από την υπόθεση Λόγκχορν
Well, we' ve done our good deed for the dayΚάναμε την καλή πράξη της ημέρας
" Compliance with The Hague is absolute, " a Brussels official said, adding that the EU would judge the new government by its deeds« Η συμμόρφωση με τη Χάγη είναι αναμφισβήτητη », ανέφερε αξιωματούχος από τις Βρυξέλλες, προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα κρίνει τη νέα κυβέρνηση από τις πράξεις της
Certainly now that the European Union has offered the Western Balkans the prospect of joining the Union, the horrors of Srebrenica remain a symbol and a duty, first of all in both word and deed.Σίγουρα, τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφερε στα Δυτικά Βαλκάνια την προοπτική προσχώρησης στην Ένωση, οι φρικαλεότητες της Σρεμπρένιτσα εξακολουθούν να είναι σύμβολο και ιερό χρέος μας να μην ξεχάσουμε, κατ' αρχήν με τα λόγια και στη συνέχεια με τις πράξεις.
Yeah, well... no good deed goes unpunishedΛοιπόν,... καμία καλή πράξη δεν μένει ατιμώρητη
Cross your fingers and hope some skin cells sloughed off our killer while doing the deedΚάνε το σταυρό σου κι ευχήσου μερικά κύτταρα δέρματος να έπεσαν από τον δολοφόνο μας όταν έκανε το ανδραγάθημα
We would like to see more deeds than words, " UK Minister of State for Europe Chris Bryant said during a visit to NicosiaΘα θέλαμε να δούμε περισσότερες πράξεις παρά λόγια ", ανέφερε ο υπουργός Ευρώπης του ΗΒ Κρις Μπριάντ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Λευκωσία
So let us move from words to deeds, as it says in the report's title; let us make the transition from idle words to action.Ας περάσουμε λοιπόν από τα λόγια στις πράξεις, όπως λέει και ο τίτλος της έκθεσης· ας μετουσιώσουμε τα επιπόλαια λόγια στις πράξεις.
Our noble deeds or murders vileΤα αριστοκρατικά μας κατορθώματα ή τα αποτρόπαια εγκλήματά μας
The Buddy Deeds Memorial CourthouseΑίθουσα δικαστηρίου στη μνήμη του Μπάντυ Ντηντς
How would you say that applied to Mr. Deeds ' case?Πως ανταποκρινονται αυτα στην περιπτωση του κ. Ντιντς
Sign there.That' s the deed assigning Cherry Cottage to youΑυτο ορίζει την μεταβίβαση του εξοχικού σε εσας
When it comes to fraud, the Council and the Member States are more concerned with protecting themselves from Commission prerogatives than with the bold deeds of the fraudulent.Σε θέματα απάτης, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη ενδιαφέρονται περισσότερο να προστατευθούν από τα προνόμια της Επιτροπής παρά από το θράσος των απατεώνων.
This is how the credibility of the Union crumbles. It threatens to become an organisation of aims without means, of promises without consequences, of words without deeds.Ούτως, υποσκάπτεται η αξιοπιστία της Ένωσης, η οποία υπάρχει ο κίνδυνος να καταστεί μία οργάνωση με στόχους αλλά χωρίς μέσα, με υποσχέσεις χωρίς συνέχεια και με λόγια χωρίς έργα.
The EESC is of the opinion that, when devising industrial policy, words must be followed by deedsΗ ΕΟΚΕ είναι της γνώμης ότι, κατά τη χάραξη της βιομηχανικής πολιτικής, τα λόγια πρέπει να μεταφράζονται σε έργα
Subject: Law on property deeds in TurkeyΘέμα: Νόμος περί τίτλων ιδιοκτησίας στην Τουρκία
For the purposes of verifying compliance with the condition laid down in Article ‧) of Regulation (EEC) No ‧, producer organisations shall require their members to provide copies of the title deeds, contracts or other documents on the basis of which they manage their olive grovesΓια τον έλεγχο της τήρησης του όρου που προβλέπεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. ‧, οι οργανώσεις παραγωγών απαιτούν από τα μέλη τους αντίγραφο των τίτλων κυριότητας ή των συμβάσεων ή άλλων τίτλων, βάσει των οποίων πραγματοποιούν την εκμετάλλευση των ελαιώνων τους
Only you can do the deedΜόνο εσύ μπορείς να κάνεις την πράξη
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 723 φράσεις που ταιριάζουν φράση deed.Βρέθηκαν σε 2,327 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.