προφορά: IPA: did /diːd/      

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • αποφάσεις   
   
  Something done voluntarily by a person, and of such a nature that certain legal consequences attach to it.
 • πράξεις   
   
  Something done voluntarily by a person, and of such a nature that certain legal consequences attach to it.
 • άθλος   
 • έγγραφο   
 • έργο   
 • κατόρθωμα   
 • πράξη   
 • συμβόλαιο   
 • συμφωνητικό   

Άλλες έννοιες:

 
(informal) To transfer real property by deed.
 
A brave or noteworthy action; a feat or exploit.
 
An action or act; something that is done.
 
Action or fact, as opposed to rhetoric or deliberation.
 
action
 
A document that is created by a notary or another authorised institution.
 
(law) A legal contract showing bond.
 
legal contract

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (1)

administrative deedδιοικητική πράξη

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "deed", μεταφραστική μνήμη

add example
A bloody deed- almost as bad, good mother, as kill a king and marry with his brotherΌμοιο με το δικό σου.Να σκοτώσεις το βασιλιά και να παντρευτείς τον αδερφό του
For it is the very deeds of weak and mortal men...... that may tip the scales one way or the otherΔιότι τα έργα των αδύναμων και θνητών ανθρώπων...... γέρνουν τη ζυγαριά από τη μια μεριά ή την άλλη
Let us get a grip on the situation before things get even worse and let us turn our words into deeds.Ας επιληφθούμε της κατάστασης πριν τα πράγματα επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο και ας μετατρέψουμε τα λόγια σε πράξεις.
Gordon Pasha, for tasks of such greatness great deeds are neededΓια τοσο ενδοξα καθηκοντα, χρειαζονται ενδοξες πραξεις
I believe that the key to overcoming the enormous gulf between words and deeds must be for human rights, originally a solemn universal declaration, to become a political programme.Πιστεύω ότι βασικός παράγοντας για την υπέρβαση της τεράστιας απόστασης που υπάρχει μεταξύ διακηρύξεων και πράξεων είναι να γίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα από μεγάλη οικουμενική διακήρυξη πολιτικό πρόγραμμα.
Deeds and not words.Πράξεις και όχι λόγια.
We acknowledge, and are glad, that the Turkish Government as a whole has expressed similar sentiments and that its determination has already resulted in the arrest of one who has admitted perpetrating the deed.Επιδοκιμάζουμε και αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι το ίδιο έκανε ολόκληρη η τουρκική κυβέρνηση και ότι η αποφασιστικότητά της είχε ήδη ως αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός ατόμου που ομολόγησε το έγκλημα.
Parliament would enjoy possession of the buildings with effect from the date of signature of the deedτα κτίρια προβλέπεται να περιέλθουν στην κατοχή του Κοινοβουλίου κατά την ημερομηνία εφαρμογής της πράξης
Mr Adam's report demonstrates all this, and demonstrates too that there can sometimes be a wide gap between words and deeds - the fate of the energy centres is one example.Η έκθεση του κ. Adam τα αναπτύσσει όλα αυτά, δείχνει επίσης ότι υπάρχουν μεταξύ του λόγου και της πράξης μεγάλες διαφορές και η τύχη που επιφυλάσσεται στους ενεργειακούς σταθμούς είναι ένα παράδειγμα.
Mr President, may I remind the Commissioner that, according to one of our sayings, words and deeds are often oceans apart.Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, λέγεται ότι ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις μεσολαβεί συχνά ολόκληρη θάλασσα.
With its Globalisation Adjustment Fund, a very special bespoke instrument, Europe is matching its words with deeds. The mass redundancy of more than 700 regular workers at Dutch construction company Heijmans N.V. - not to mention the numbers abroad, for example in Belgium and the United Kingdom - calls for targeted action.Με τη χρήση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ενός πολύ ιδιαίτερου μέσου πολιτικής, η Ευρώπη συνδυάζει τα λόγια της με έργα. " μαζική απόλυση 700 και πλέον τακτικών εργαζομένων από την ολλανδική κατασκευαστική εταιρεία Heijmans N.V. -για να μην αναφέρουμε τους αριθμούς σε τρίτες χώρες, όπως λόγου χάρη στο Βέλγιο και το "νωμένο Βασίλειο- απαιτεί εξειδικευμένη δράση.
Hereafter, so that we remember our bonds...... we shall always come together in a circle...... to hear and tell of deeds good and braveΑπό δω και πέρα, για να θυμόμαστε τους δεσμούς μας... πάντα θα συγκεντρωνόμαστε σ ' έναν κύκλο... για ν ' ακούμε και να διηγούμαστε γενναίους άθλους
Where can we find title- deeds?Που μπορούμε να βρούμε τα συμβόλαια τίτλων
Finally, not one but several speakers wondered if all this were not too ambitious, warning that it is mainly deeds that matter.Τέλος, δεν είναι μόνο ένας αλλά είναι περισσότεροι ομιλητές, οι οποίοι αναρωτήθηκαν αν όλα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα φιλόδοξα, και οι οποίοι προειδοποιούν ότι, στην ουσία, οι πράξεις είναι αυτές που θα μετρήσουν.
By now, Solomon is dead by his own deedsΟ Σολομωντας ειναι νεκρος εξαιτιας των πραξεων του
Turkey must " make the transition from words to deeds ", Cypriot government spokesperson Stefanos Stefanou said, recalling that Ankara has failed to respond to EU calls to open its ports and airports to Greek Cypriot vessels and airplanesΗ Τουρκία πρέπει " να περάσει από τη θεωρία στην πράξη σε ό, τι αφορά στη μετάβαση ", δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κυπριακής κυβέρνησης Στέφανος Στεφάνου, θυμίζοντας ότι η Άγκυρα έχει αποτύχει να αποκριθεί σε εκκλήσεις της ΕΕ για άνοιγμα λιμένων και αεροδρομίων σε ελληνοκυπριακά πλοία και αεροπλάνα
If my suspicions were to prove correct, we would once again be reminded of the gulf between the Council's words and its deeds, and I hope that I am proved wrong.Εάν όλα τούτα πράγματι ισχύουν, θα διαπιστώσουμε για άλλη μία φορά το χάσμα μεταξύ λόγων και έργων και ελπίζω ότι η πραγματικότητα θα με διαψεύσει.
You' ve persuaded us, beyond any doubt, that virtuous deeds are ridiculous, faithfulness is amusing, and love is just a whim of inflamed imaginationΜας έπεισες, περαν πάσης αμφιβολίας, ότι οι ενάρετες και μεγάλες πράξεις είναι γελοίες, ότι η πίστη είναι διασκεδαστική, και η αγάπη ένα καπρίτσιο της εξηρμένης φαντασίας
I will therefore judge you on your deeds.Θα κρίνω λοιπόν βάσει των πράξεων.
" If it wishes to take the path of European integration, it must show that by deeds, and not only words, " he said« Εάν επιθυμεί να πάρει το δρόμο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θα πρέπει να το δείξει με πράξεις και όχι μόνο με λόγια, » δήλωσε
I just have three more deeds to get signed overΜόνο τρεις τίτλοι ακόμα είναι για υπογραφή
We now know from many scientific reports what kind of counter-measures are required, and where and by whom they should be taken, but the introduction of such measures is being delayed, because unfortunately the many fine words are not being followed by the necessary deeds.Γνωρίζουμε σήμερα, από πολλές επιστημονικές εκθέσεις, ποια θα πρέπει να είναι τα αναγκαία αντίμετρα, πού και ποιος θα πρέπει να τα εφαρμόσει; ωστόσο, η θέσπιση τέτοιων μέτρων καθυστερεί, διότι τα πολλά και ωραία λόγια δεν τα ακολουθούν, δυστυχώς, τα απαραίτητα έργα.
They are used to dismissing our words because we never back them up with deeds.Είναι συνηθισμένοι να απορρίπτουν τα λόγια μας, διότι ποτέ δεν τα υποστηρίζουμε με πράξεις.
Cadastral officials expect registration of about ‧ million title deeds for about ‧ hectares of land in less than four yearsΑξιωματούχοι του κτηματολογίου αναμένουν δήλωση περίπου ‧ εκατομμυρίων τίτλων ιδιοκτησίας, για περίπου ‧ εκτάρια γης σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια
Shouldn' t I record all my bad deeds in it?Δεν θα έπρεπε να καταγράψω όλες τις κακές μου πράξεις
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 723 φράσεις που ταιριάζουν φράση deed.Βρέθηκαν σε 1,722 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.