προφορά: IPA: did /diːd/      

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • αποφάσεις   
   
  Something done voluntarily by a person, and of such a nature that certain legal consequences attach to it.
 • πράξεις   
   
  Something done voluntarily by a person, and of such a nature that certain legal consequences attach to it.
 • άθλος   
 • έγγραφο   
 • έργο   
 • κατόρθωμα   
 • πράξη   
 • συμβόλαιο   
 • συμφωνητικό   

Άλλες έννοιες:

 
(informal) To transfer real property by deed.
 
A brave or noteworthy action; a feat or exploit.
 
An action or act; something that is done.
 
Action or fact, as opposed to rhetoric or deliberation.
 
action
 
A document that is created by a notary or another authorised institution.
 
(law) A legal contract showing bond.
 
legal contract

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (1)

administrative deedδιοικητική πράξη

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "deed", μεταφραστική μνήμη

add example
If I were a knight of Rohan, capable of great deedsΑν ήμουν ιππότης του Ρόχαν, ικανός για γενναίες πράξεις
The EU must take a more determined stand on human rights; only deeds mean anything, not words.ΕΕ πρέπει να υιοθετήσει μια πιο σταθερή στάση στα ανθρώπινα δικαιώματα· μόνο οι πράξεις σημαίνουν κάτι, όχι τα λόγια.
Reliving Angel' s good deedsΞαναζείς τις καλές πράξεις του Έιντζελ
We' ve been looking into deed recordsΨάξαμε λίγο τα αρχεία γεγονότων
Mugabe, because of his terrible deeds and this whole tragic farce, has already been condemned by international public opinion.Ο Mugabe, εξαιτίας των τρομερών πράξεών του και όλη αυτής της τραγικής φάρσας, έχει καταδικαστεί ήδη από τη διεθνή κοινή γνώμη.
By now, Solomon is dead by his own deedsΟ Σολομωντας ειναι νεκρος εξαιτιας των πραξεων του
Mr President, the murder of Rosemary Nelson was a brutal and cowardly deed.Κύριε Πρόεδρε, η δολοφονία της Rosemary Nelson ήταν μια βίαιη και άνανδρη πράξη.
Your heroic deed will go down in the annals of the sanatoriumΗ ηρωική σου πράξη θα καταγραφεί στα χρονικά του σανατόριου
Together they formed a band...... whose names and deeds were to be retold throughout the centuriesΌλοι μαζί φτιάχνουν μια ομάδα... και για τα ονόματά τους και τους άθλους του θα μιλάνε στους αιώνες
Go in and get me that deedΤράβα και φέρε τον τίτλο
I' m eager to hear more of your interesting ideas... about words and deedsΘέλω να μου πεις κι άλλα για ' πράξεις ' και ' λόγια '
We need to move from rhetoric to practical deeds, however.Πρέπει, ωστόσο, να προχωρήσουμε από τα λόγια στα έργα.
Those who carried out that deed will probably not listen to any words of condemnation that I say.Εκείνοι που ευθύνονται για αυτή την πράξη πιθανότατα δεν ακούνε ούτε μια λέξη από την καταδίκη που τους απευθύνω.
I believe it ’ s high time we moved to deeds from declarative commitment if we want to attract foreign direct investments and integrate into NATO and EUΠιστεύω ότι είναι καιρός να κάνουμε πράξη τις δεσμευτικές δηλώσεις μας εάν θέλουμε να προσελκύσουμε ξένες άμεσες επενδύσεις και να ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ
We' il find somewhere, I' il text you the deedsΘα σου στείλω λεπτομέρειες
Gordon Pasha, for tasks of such greatness great deeds are neededΓια τοσο ενδοξα καθηκοντα, χρειαζονται ενδοξες πραξεις
You can have all the good deedsO άθλoς είvαι όλoς δικός σoυ
So why are we not prepared to move from words to deeds?Τότε γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις;
This appalling deed is a further example of the tragic consequences of gender discrimination which derive from religious fanaticism and intoleranceΤο αποτρόπαιο αυτό γεγονός, είναι ένα ακόμη δείγμα των τραγικών συνεπειών των διακρίσεων με βάση το φύλο, που εκπορεύονται από το θρησκευτικό φανατισμό και τη μισαλλοδοξία
Well, we' ve done our good deed for the dayΚάναμε την καλή πράξη της ημέρας
First and foremost, it must set an example to the world and demonstrate by deed and in particular by willingness, that the fight against illegal fishing is one of its priorities.Καταρχάς και πάνω απ' όλα, πρέπει να δώσει το παράδειγμα στον κόσμο και να δείξει με πράξεις, και κυρίως με βούληση, ότι η καταπολέμηση της παράνομης αλιείας είναι μία από τις προτεραιότητές της.
You think one good deed cancels out everything you' ve done?Νομίζεις πως μια καλή πράξη ακυρώνει όλα όσα έχεις κάνει
However, the commitments made by AGB in the Deed of Warranties were backed by the CNB in the Indemnity Agreement, signed on ‧ JuneΗ CNB δεν υπήρξε μέρος της συμφωνίας αυτής, όμως οι δεσμεύσεις της AGB στην Πράξη εγγυήσεων στηρίχθηκαν από την CNB στη συμφωνία αποζημίωσης, η οποία υπεγράφη στις ‧ Ιουνίου
Calls on all NSAs to sign the Deed of Commitment under Geneva Call for Adherence to a Total Ban on Anti-Personnel Mines and for Cooperation in Mine Action, and urges the Council and the Commission to continue in their efforts to persuade NSAs to enter into commitments in this areaκαλεί όλους τους μη κρατικούς ένοπλους παράγοντες να υπογράψουν την Υπόσχεση Δέσμευσης για Προσχώρηση στην Πλήρη Απαγόρευση των Ναρκών Ξηράς Κατά του Προσωπικού και για Συνεργασία σε σχετικές Δράσεις στα πλαίσια της Geneva Call· παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προς δέσμευση των μη κρατικών ενόπλων παραγόντων στον τομέα αυτόν·
I already know that there is no harmonization of the criminal law, but when one is aware that in Austria, for example, a crime (' Verbrechen' ) occurs when a premeditated deed could incur a sentence of life or more than three years in gaol, then the correct translation for it in other languages cannot be hard to find.Γνωρίζω ήδη πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει καμία εναρμόνιση στον τομεά ποινικού δικαίου, αλλά όταν κανείς γνωίζει ότι στην Αυστρία για παράδειγμα έγκλημα υφίσταται όταν μια σκόπιμη πράξη τιμωρείται με ισόβια ή με μεγαλύτερη από τρία χρόνια κάθειρξη, τότε θα βρεθεί σίγουρα και στις άλλες γλώσσες η σωστή μετάφραση.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 723 φράσεις που ταιριάζουν φράση deed.Βρέθηκαν σε 0,955 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.