προφορά:  

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • προεπιλογή   
     
    A value that is automatically used by a program when the user does not specify an alternative. Defaults are built into a program when a value or option must be assumed for the program to function.
  • αμέλεια   
  • απουσία   
  • αυτόματος   

Άλλες έννοιες:

 
To fail to meet an obligation.
 
condition of failing to meet an obligation
 
Failure of a debtor to meet his financial obligations.
 
Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 
(intransitive) To lose a competition by failing to compete.
 
(often attributive) A value used when none has been given; a tentative value or standard that is presumed.
 
The condition of failing to meet an obligation.
 
A loss incurred by failing to compete.
 
To fail to meet financial obligations.
 
A selection made in the absence of an alternative.
 
A value that is used when no value is specified.
 
(intransitive, law) To fail to appear and answer a summons and complaint.
 
(law) The failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint.
 
(intransitive, computing) To assume a value when none was given; to presume a tenative value or standard.
 
foul play (sport)
 
(intransitive) To fail to meet an obligation.
 
value used when none has been given.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (29)

by defaultαπό προεπιλογή
default buttonκουμπί προεπιλογής
default capture modeπροεπιλεγμένη λειτουργία καταγραφής
default control styleπροεπιλεγμένο στυλ στοιχείου ελέγχου
default data fileπροεπιλεγμένο αρχείο δεδομένων
default deviceΠροεπιλεγμένη συσκευή
default documentπροεπιλεγμένο έγγραφο
default folderπροεπιλεγμένος φάκελος
default fontπροεπιλεγμένη γραμματοσειρά
default formπροεπιλεγμένη φόρμα
default gatewayπροεπιλεγμένη πύλη
default home pageπροεπιλεγμένη αρχική σελίδα
default hyperlinkπροεπιλεγμένη υπερ-σύνδεση
default locationπροεπιλεγμένη θέση
Default LocationΠροεπιλεγμένη θέση
default nameπροεπιλεγμένο όνομα
default networkπροεπιλεγμένο δίκτυο
default printerπροεπιλεγμένος εκτυπωτής
default propertyπροεπιλεγμένη ιδιότητα
default roleπροεπιλεγμένος ρόλος
default skinπροεπιλεγμένη εμφάνιση
default solutionπροεπιλεγμένη λύση
default subnet maskπροεπιλεγμένη μάσκα υποδικτύου
default unitπροεπιλεγμένη μονάδα
default userπροεπιλεγμένος χρήστης
default valueπροεπιλεγμένη τιμή
default zoneπροεπιλεγμένη ζώνη
managed default folderδιαχειριζόμενος προεπιλεγμένος φάκελος
ribbon pane default buttonπροεπιλεγμένο πλήκτρο παραθύρου κορδέλας

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "default", μεταφραστική μνήμη

add example
Reset the property to its default valueΕπαναφορά της ιδιότητας στην προεπιλεγμένη τιμή της
Fault codes that cause MI activation due to deterioration or malfunction or permanent emission default modes of operation must be stored and that fault code must identify the type of malfunctionΠρέπει να καταγράφονται σε μνήμη οι κωδικοί βλάβης που προκαλούν ενεργοποίηση του ΜΙ λόγω φθοράς ή δυσλειτουργίας ή μόνιμο προκαθορισμένο τρόπο ρύθμισης εκπομπών, και ο υπόψη κωδικός βλάβης πρέπει να είναι χαρακτηριστικός του τύπου δυσλειτουργίας
Check this for disabling deflate decompression method (disabled by defaultΕνεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για την απενεργοποίηση της μεθόδου αποσυμπίεσης deflate (προκαθορισμένα απενεργοποιημένο
credit insurance that provides for specified payments to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due under the original or modified terms of a debt instrument. These contracts could have various legal forms, such as that of a financial guarantee, letter of credit, credit derivative default product or insurance contract. However, these contracts are outside the scope of this IFRS if the entity entered into them, or retained them, on transferring to another party financial assets or financial liabilities within the scope of IAS ‧ (see paragraph ‧(dασφάλιση πιστώσεων που προβλέπει συγκεκριμένες πληρωμές για την αποζημίωση του κατόχου λόγω ζημίας που υπέστη από την ανικανότητα συγκεκριμένου οφειλέτη να καταβάλλει πληρωμές σύμφωνα με τους αρχικούς ή τροποποιημένους όρους ενός χρεωστικού τίτλου. Τα συμβόλαια αυτά μπορούν να έχουν διάφορες νομικές μορφές, όπως είναι μία χρηματοοικονομική εγγύηση, μία πιστωτική επιστολή, πιστωτικό παράγωγο αντιστάθμισης του πιστωτικού κινδύνου ή ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ωστόσο, τα συμβόλαια αυτά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Δ.Π.Χ.Π. αν συνήφθησαν η διακρατήθηκαν από την οντότητα κατά τη μεταφορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων σε έτερο μέρος σύμφωνα με το ΔΛΠ ‧ (βλέπε παράγραφο ‧(δ
The method used by Dexia to calculate the expected losses is based on internal ratings, integrating average, long-term, conservative and through-the-cycle probability of default and LGD parameters, adjusted to reflect the uncertainty and volatility with regard to certain dataΗ μέθοδος που χρησιμοποιείται από την Dexia για τον υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών είναι εκείνη που βασίζεται στις εσωτερικές αξιολογήσεις, όπου ενσωματώνονται παράμετροι πιθανής αθέτησης της συμφωνίας και μέσης τιμής LGD, μακροπρόθεσμα, οι οποίες είναι συντηρητικές και through-the-cycle, προσαρμοσμένες έτσι, ώστε να αντικατοπτρίζουν την αβεβαιότητα και τη μεταβλητότητα ορισμένων δεδομένων
Defaulting debtors are subject to debt collecting procedures launched by the Legal Service with the help of external law firmsΟι αθετήσαντες οφειλέτες υπόκεινται σε διαδικασίες είσπραξης χρεών τις οποίες κινεί η νομική υπηρεσία με τη βοήθεια εξωτερικών δικηγορικών γραφείων
Default attribute scopeΠροκαθορισμένη εμβέλεια χαρακτηριστικού
where the principal has terminated the agency contract because of default attributable to the commercial agent which would justify immediate termination of the agency contract under national lawόταν ο εντολέας καταγγείλει τη σύμβαση λόγω πταίσματος εμπορικού αντιπροσώπου το οποίο θα δικαιολογούσε βάσει της εθνικής νομοθεσίας καταγγελία της σύμβασης κατά πάντα χρόνο
& Use default Talker& Χρήση του προκαθορισμένου Εκφωνητή
There are two ways of exiting presentation mode, you can press either ESC key or click with the quit button that appears when placing the mouse in the top-right corner. Of course you can cycle windows (Alt+TAB by defaultΥπάρχουν δύο τρόποι εξόδου από τη λειτουργία παρουσίασης. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ESC ή να κάνετε κλικ στο κουμπί τερματισμού που εμφανίζεται όταν το ποντίκι τοποθετηθεί στην πάνω δεξιά γωνία. Φυσικά μπορείτε να μετακινήστε κυκλικά στα παράθυρα (Alt+TAB εξ ορισμού
European officials have voiced strong opposition against getting the IMF involved in the case, prompting fears of a possible Greek sovereign defaultΕυρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει έντονη αντίθεση σε τυχόν εμπλοκή του ΔΝΤ στην υπόθεση, προκαλώντας φόβους για πιθανή αθέτηση της ελληνικής κυριαρχίας
For defaulted exposures (PD =‧) where credit institutions use own estimates of LGDs, EL shall be ELBE, the credit institution's best estimate of expected loss for the defaulted exposure according to Part ‧, pointΓια αθετημένα ανοίγματα (PD=‧) όπου τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν δικές τους εκτιμήσεις του LGD, ως EL λαμβάνεται η σύμφωνα με το Μέρος ‧, παράγραφος ‧, καλύτερη εκτίμηση (ELBE) του πιστωτικού ιδρύματος για την αναμενόμενη ζημία λόγω του συγκεκριμένου ανοίγματος
Specifies how AT commands are sent to your modem. Most modems will work fine with the default CR/LF. If your modem does not react to the init string, you should try different settings here Default: CR/LFΚαθορίζει πώς στέλνονται οι εντολές AT στο μόντεμ σας. Τα περισσότερα μόντεμ δουλεύουν σωστά με το προκαθορισμένο CR/LF. Αν το μόντεμ σας δεν αντιδρά στην αρχικοποίηση του, δοκιμάστε διαφορετικές επιλογές εδώ. Προκαθορισμένο: CR/LF
the lending credit institution must have the right to cancel the policy and receive the surrender value in a timely way in the event of the default of the borrowerτο πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει την πιστοδότηση έχει το δικαίωμα να καταγγείλει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και να λάβει σε εύθετο χρόνο την αξία εξαγοράς σε περίπτωση αθέτησης του πιστούχου·
Allow encryption with untrusted keys: When importing a public key, the key is usually marked as untrusted and as such cannot be used unless it is signed by the default key (Thus, making it 'trusted '). Checking this box enables any key to be used even if it is untrustedΕπιτρέπεται η κρυπτογράφηση με μη έμπιστα κλειδιά: Όταν εισάγετε ένα δημόσιο κλειδί, συνήθως θεωρείται μη έμπιστο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι να υπογραφεί με το προκαθορισμένο κλειδί (κάνοντάς το έτσι ' έμπιστο '). Ενεργοποιώντας αυτή την επιλογή σας επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε κλειδί ακόμα κι αν είναι μη έμπιστο
The Commission intends to include default values for additional general pathways ifΗ Επιτροπή προτίθεται να συμπεριλάβει προκαθορισμένες τιμές για επιπλέον γενικές πορείες, εάν
backend defaultπροκαθορισμένο σύστημα
Default widget group name to display in designerΠροκαθορισμένο όνομα ομάδας γραφικών συστατικών για προβολή στο σχεδιαστή
The default setting is NormalΗ προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η κανονική
& Default graphics mode on text console& Προεπιλεγμένη λειτουργία γραφικών σε κονσόλα κειμένου
Permanent emission default mode refers to a case where the engine management controller permanently switches to a setting that does not require an input from a failed component or system where such a failed component or system would result in an increase in emissions from the vehicle to a level above the limits given in paragraph ‧.‧.‧ of this annexο όρος προκαθορισμένη διαρκής ρύθμιση εκπομπών αναφέρεται στην περίπτωση όπου ο ελεγκτήρας ρύθμισης του κινητήρα μεταπηδά μονίμως σε θέση που δεν απαιτεί είσοδο δεδομένων από κατασκευαστικό στοιχείο ή σύστημα σε βλάβη, εφόσον η αστοχία του κατασκευαστικού στοιχείου ή συστήματος θα επέφερε αύξηση των εκπομπών του οχήματος σε επίπεδο που υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου ‧.‧.‧ του παρόντος παραρτήματος
With this option you can define the encoding of the HTML file. The recommended encoding (UTF‧) is selected as defaultΜε αυτή την επιλογή μπορείτε να ορίσετε την κωδικοποίηση του HTML αρχείου. Η προτεινόμενη κωδικοποίηση (UTF‧) είναι εξ ορισμού επιλεγμένη
In the case of retail exposures credit institutions may apply the definition of default at a facility levelΣτην περίπτωση των ανοιγμάτων λιανικής τραπεζικής, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να εφαρμόσουν τον ορισμό της αθέτησης στο επίπεδο της πιστοδότησης
Reset to DefaultsΕπαναφορά στα προκαθορισμένα
The credit institutions shall document the specific definitions of default and loss used internally and demonstrate consistency with the definitions set out in this DirectiveΤα πιστωτικά ιδρύματα τεκμηριώνουν γραπτώς τους ειδικούς ορισμούς της αθέτησης υποχρεώσεων και της ζημίας που χρησιμοποιούν εσωτερικά και καταδεικνύουν τη συνέπεια των ορισμών αυτών με εκείνους της παρούσας οδηγίας
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2075 φράσεις που ταιριάζουν φράση default.Βρέθηκαν σε 2,224 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.