προφορά:  

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • προεπιλογή   
     
    A value that is automatically used by a program when the user does not specify an alternative. Defaults are built into a program when a value or option must be assumed for the program to function.
  • αμέλεια   
  • απουσία   
  • αυτόματος   

Άλλες έννοιες:

 
condition of failing to meet an obligation
 
To fail to meet an obligation.
 
Failure of a debtor to meet his financial obligations.
 
Missing fulfillment of a certain obligation or a obligation by law or a contract.
 
(intransitive) To lose a competition by failing to compete.
 
(often attributive) A value used when none has been given; a tentative value or standard that is presumed.
 
The condition of failing to meet an obligation.
 
A loss incurred by failing to compete.
 
To fail to meet financial obligations.
 
A selection made in the absence of an alternative.
 
A value that is used when no value is specified.
 
(intransitive, law) To fail to appear and answer a summons and complaint.
 
(law) The failure of a defendant to appear and answer a summons and complaint.
 
(intransitive, computing) To assume a value when none was given; to presume a tenative value or standard.
 
foul play (sport)
 
(intransitive) To fail to meet an obligation.
 
value used when none has been given.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (29)

by defaultαπό προεπιλογή
default buttonκουμπί προεπιλογής
default capture modeπροεπιλεγμένη λειτουργία καταγραφής
default control styleπροεπιλεγμένο στυλ στοιχείου ελέγχου
default data fileπροεπιλεγμένο αρχείο δεδομένων
default deviceΠροεπιλεγμένη συσκευή
default documentπροεπιλεγμένο έγγραφο
default folderπροεπιλεγμένος φάκελος
default fontπροεπιλεγμένη γραμματοσειρά
default formπροεπιλεγμένη φόρμα
default gatewayπροεπιλεγμένη πύλη
default home pageπροεπιλεγμένη αρχική σελίδα
default hyperlinkπροεπιλεγμένη υπερ-σύνδεση
default locationπροεπιλεγμένη θέση
Default LocationΠροεπιλεγμένη θέση
default nameπροεπιλεγμένο όνομα
default networkπροεπιλεγμένο δίκτυο
default printerπροεπιλεγμένος εκτυπωτής
default propertyπροεπιλεγμένη ιδιότητα
default roleπροεπιλεγμένος ρόλος
default skinπροεπιλεγμένη εμφάνιση
default solutionπροεπιλεγμένη λύση
default subnet maskπροεπιλεγμένη μάσκα υποδικτύου
default unitπροεπιλεγμένη μονάδα
default userπροεπιλεγμένος χρήστης
default valueπροεπιλεγμένη τιμή
default zoneπροεπιλεγμένη ζώνη
managed default folderδιαχειριζόμενος προεπιλεγμένος φάκελος
ribbon pane default buttonπροεπιλεγμένο πλήκτρο παραθύρου κορδέλας

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "default", μεταφραστική μνήμη

add example
where fuel use occurs, but emissions are calculated as process emissions, the operator shall report supplementary proxy data for the respective variables of the default emission calculation for combustion emissions for these fuelsστις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείται καύσιμο, αλλά οι εκπομπές υπολογίζονται ως εκπομπές διεργασίας, ο φορέας εκμετάλλευσης αναφέρει, για τα συγκεκριμένα καύσιμα, συμπληρωματικά δεδομένα υποκατάστασης που αφορούν τις αντίστοιχες μεταβλητές του προκαθορισμένου υπολογισμού εκπομπών για τις εκπομπές καύσης·
Minimize the number of steps when signing emails, use preset defaults unless problems occurrΕλαχιστοποίηση των βημάτων για την υπογραφή email, χρήση προκαθορισμένων επιλογών αν δεν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα
It will enable the Commission, if necessary, to service the debt (repayment of principal, interest and other costs) should a debtor default on a loan granted under the Decisions referred to belowΕπιτρέπει στην Επιτροπή να εξασφαλίσει, εφόσον χρειαστεί, την εξυπηρέτηση του χρέους (εξόφληση του κεφαλαίου, τόκοι και παρεπόμενα έξοδα) αντί των οφειλετών που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τις κάτωθι αναφερόμενες αποφάσεις δανείων
Set as DefaultΟρισμός ως προκαθορισμένο
award the applicants default interest on the basis of the rate fixed by the European Central Bank for principal refinancing arrangements applicable during the relevant period, plus two percentage points, on all sums corresponding to the difference between the salary corresponding to their classification in the recruitment decision and the classification to which they should have been entitled up to the date of the decision properly classifying them in gradeνα επιδικάσει στους προσφεύγοντες τόκους υπερημερίας με το επιτόκιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης που ίσχυε κατά την οικεία περίοδο, αυξημένο κατά δύο μονάδες, επί του συνόλου των ποσών που αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που αντιστοιχούν στην κατάταξη που καθορίζει η οικεία απόφαση προσλήψεως και των αποδοχών τους στον βαθμό στον οποίο έπρεπε να καταταχθούν, μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως για την ορθή κατάταξή τους σε βαθμό·
These accrual-based accounting policies are derived from International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) or by default, International Financial Reporting Standards (IFRS) as respectively issued by the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) and the International Accounting Standards Board (IASBΑυτές οι λογιστικές πολιτικές σε δεδουλευμένη βάση προκύπτουν από Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα (IPSAS) ή, ελλείψει τέτοιων, από Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που εκδόθηκαν, αντίστοιχα, από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημόσιου Τομέα (IPSASB) και από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB
& Record boot command lines for defaultsΓραμμές εντολών & εγγραφής εκκίνησης για προεπιλογές
With respect to defaulting witnesses the Court of Justice shall have the powers generally granted to courts and tribunals and may impose pecuniary penalties under conditions laid down in the Rules of ProcedureΤο Δικαστήριο έχει, έναντι των μη εμφανιζομένων μαρτύρων, τις εξουσίες που γενικώς αναγνωρίζονται επί του θέματος στα δικαστήρια και δύναται να επιβάλει χρηματικές κυρώσεις, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορισθούν από τον κανονισμό διαδικασίας
There shall not apply in relation to the ECB any event of default or other provision of any kind in which reference is made to the bankruptcy, insolvency or other analogous event of the ECBΔεν έχει εφαρμογή ως προς την ΕΚΤ καμία ρήτρα περί παράλειψης εκπλήρωσης συμßατικών υποχρεώσεων ή οποιουδήποτε είδους άλλη διάταξη, στην οποία γίνεται λόγος για πτώχευση, αφερεγγυότητα ή άλλη ανάλογη κατάσταση που αφορά την ΕΚΤ
Continue, in collaboration with the Member States, to identify incentives for providers of electronic communication infrastructures to deliver default robust and resilient infrastructures to end-users, businesses and governmentsΝα εξακολουθήσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εντοπίζει πρωτοβουλίες ώστε οι πάροχοι υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρέχουν εκ κατασκευής στιβαρές και με ικανότητα αποκατάστασης υποδομές στους τελικούς χρήστες, τις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα
details of any defaults during the period of principal, interest, sinking fund, or redemption terms of those loans payableλεπτομέρειες σχετικά με τις αθετήσεις που μεσολάβησαν κατά την περίοδο, σε σχέση με το κεφάλαιο, τους τόκους, το χρεολυτικό απόθεμα ή την εξόφληση των υπόψη πληρωτέων δανείων·
Beyond this systemic response, a new ad hoc reflection is needed on credit default swaps regarding sovereign debt, and the problem of 'naked' practices needs particular attention in this context.Πέραν αυτής της συστημικής αντίδρασης, απαιτείται μία νέα ειδική θεώρηση των συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνων αθέτησης ("credit default swaps") σχετικά με το δημόσιο χρέος, ενώ το πρόβλημα των "ακάλυπτων" πρακτικών, εν προκειμένω, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
Default Association Field ScopeΠροκαθορισμένη εμβέλεια πεδίου συσχέτισης
An institution that does not capture the incremental default risk through an internally developed approach shall calculate the surcharge through an approach consistent with the either the approach set out in Articles ‧ to ‧ of Directive ‧/.../EC or the approach set out in Articles ‧ to ‧ of that DirectiveΈνα ίδρυμα που δεν λαμβάνει υπόψη τον αυξημένο κίνδυνο αθέτησης μέσω εσωτερικής προσέγγισης, υπολογίζει τη συμπληρωματική επιβάρυνση μέσω προσέγγισης που συμφωνεί είτε με την προσέγγιση που προβλέπεται στα άρθρα ‧ έως ‧ της οδηγίας ‧/.../ΕΚ ή με την προσέγγιση που προβλέπεται στα άρθρα ‧ έως ‧ της ίδιας οδηγίας
Default encoder: %Προκαθορισμένος κωδικοποιητής; %
The default colour for function number ‧. Please note that this colour setting only affects empty functions, so if you have defined a function at number ‧ and you change the colour for that number here, the setting will be shown next time you define a new function at numberΤο προκαθορισμένο χρώμα για τη συνάρτηση με αριθμό ‧. Παρακαλώ σημειώστε ότι η ρύθμιση του χρώματος επηρεάζει μόνο τις κενές συναρτήσεις, έτσι αν έχετε ορίσει μία συνάρτηση στον αριθμό ‧ και αλλάξετε το χρώμα για αυτό τον αριθμό εδώ, η ρύθμιση θα εμφανιστεί την επόμενη φορά που θα ορίσετε μία νέα συνάρτηση στον αριθμό
mg/kg for those products for which no specific MRL is set out in Annexes ‧ or III, or for active substances not listed in Annex ‧ unless different default values are fixed for an active substance in accordance with the procedure referred to in Article ‧ while taking into account the routine analytical methods availableτο ‧,‧ mg/kg για τα προϊόντα για τα οποία δεν καθορίζεται ειδικό ΜRL στα Παραρτήματα ΙΙ ή ΙΙΙ, ή για δραστικές ουσίες που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙV, εκτός εάν καθορίζονται διαφορετικές προκαθορισμένες τιμές για μια δραστική ουσία με τη διαδικασία του άρθρου ‧, παράγραφος ‧, λαμβανομένων υπόψη των συνήθων διαθέσιμων μεθόδων ανάλυσης
The product must be configured as shipped and recommended for use, particularly for key parameters such as power-management default delay times, print quality, and resolutionΤο προϊόν πρέπει να έχει τη διαμόρφωση με την οποία διατίθεται στο εμπόριο και συνιστάται για χρήση, ιδίως όσον αφορά βασικές παραμέτρους όπως οι προκαθορισμένοι χρόνοι καθυστέρησης για διαχείριση ενέργειας, η ποιότητα της εκτύπωσης και η ανάλυση
Credit institutions with portfolios concentrated in a particular market segment and range of default risk shall have enough obligor grades within that range to avoid undue concentrations of obligors in a particular gradeΤα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων τα χαρτοφυλάκια είναι συγκεντρωμένα σε δεδομένο τμήμα αγοράς και εύρος κινδύνου αθέτησης διαθέτουν επαρκή αριθμό βαθμίδων οφειλέτη εντός του εύρους αυτού ώστε να αποφεύγουν την υπερβολική συγκέντρωση οφειλετών σε δεδομένη βαθμίδα
Program Participant also shall ship products with the default time for the sleep mode set to the levels specified in Tables ‧ through ‧ (belowΟ συμμετέχων οφείλει επίσης να αποστέλλει προϊόντα με τον προκαθορισμένο χρόνο ενεργοποίησης της κατάστασης νάρκης ρυθμισμένο στα προβλεπόμενα στους παρακάτω πίνακες ‧ έως ‧ επίπεδα
Boot the default kernel/OS & afterΕκκίνηση του προεπιλεγμένου πυρήνα/Λειτουργικού Συστήματος & μετά από
Use browsing (Browsing) Whether or not to listen to printer information from other CUPS servers. Enabled by default. Note: to enable the sending of browsing information from this CUPS server to the LAN, specify a valid BrowseAddress. ex: OnΧρήση περιήγησης (Browsing) Αν πρέπει ή όχι να αναμένεται πληροφορία εκτύπωσης από άλλους εξυπηρετητές CUPS. Ενεργοποιημένο εξ ορισμού. Σημείωση: για την ενεργοποίηση της αποστολής της πληροφορίας περιήγησης από τον εξυπηρετητή CUPS στο LAN, καθορίστε μια έγκυρη BrowseAddress. π. χ.: Ναι Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
Mr Schulz has referred to the highly critical speculative products and credit default insurance and to the damaging practice of short selling, which brought Greece to the brink of disaster and could represent a major problem for Portugal and many other countries.Ο κ. Schulz αναφέρθηκε στα άκρως επικίνδυνα κερδοσκοπικά προϊόντα και στις εγγυήσεις των αθετήσεων δανείων, καθώς και στην επιζήμια πρακτική των ανοικτών πωλήσεων, που οδήγησαν την Ελλάδα στο χείλος της καταστροφής και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μείζον πρόβλημα για την Πορτογαλία και πολλές άλλες χώρες.
If this system- i.e. dispensing with the requirement of service with proof of receipt by the defendant- is combined with the system of seizure of goods in default of payment before the notification is actually served on the defendant, a situation could arise where the defendant only becomes aware of the order for payment at the point when it is executed and his or her goods are seizedΕάν συνδυαστεί ο κανόνας αυτός-η απαλλαγή δηλαδή από την υποχρέωση επίδοσης ή κοινοποίησης με απόδειξη παραλαβής από τον καθ' ού- με τον κανόνα της αναγκαστικής κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων, πριν από την ίδια την επίδοση ή κοινοποίηση προς τον καθ' ού, εύκολα μπορούμε να καταλήξουμε σε καταστάσεις όπου ο καθ' ού λαμβάνει γνώση της διαταγής πληρωμής μόνο κατά τη στιγμή της αναγκαστικής κατάσχεσης των περιουσιακών του στοιχείων
The rate of default interest applicable is calculated on the basis of the rate fixed by the Central European Bank for principal refinancing operations applicable during the period concerned, plus two percentage pointsΤο εφαρμοστέο ποσοστό των τόκων υπερημερίας υπολογίζεται βάσει του ποσοστού το οποίο καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης, εφαρμόζεται δε κατά την οικεία περίοδο προσαυξημένο κατά δύο μονάδες
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2075 φράσεις που ταιριάζουν φράση default.Βρέθηκαν σε 1,031 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.