Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • ακουστικό   
    (Noun  n)
     
    sound device held near the ear

Άλλες έννοιες:

 
Electro-acoustic transducer for converting electric signals into sounds; it is held over or inserted into the ear.
 
A transducer that converts electric signals into sound and is held near the ear, especially as part of a telephone; an earpiece or headphone.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (1)

earphonesακουστικό; ακουστικά

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "earphone", μεταφραστική μνήμη

add example
headphones, earphones and combined microphone/speaker setsΜεγάφωνα ‧ ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο
Telecommunication and audiovisual equipment Telephone and fax machines Headphones , earphones , microphones Cameras Videos Video and dictating machines Projectors ( slides and overhead ) Photographic equipment Projector screens Televisions , radios , monitors ( not including computers )Υλικά τηλεpiικοινωνιών και οpiτικοακουστικά υλικά Τηλεφωνικές συσκευές και συσκευές τη λ ε ο μο ιο τ υ p i ί ας Α κουστικά , κράνη ακουστική ς εpiικοινωνίας , μικρόφωνα Συσκευές λήψης Συσκευές μα γ νη το σ κό p i ησης Συσκευές μαγνητοφώνησης και υ p i α γ ό ρευση ς Προβολείς ( διαφανειών και οpiισθοpiροβολής ) Φωτογραφικό υλικό Οθόνες p i ρο βολής Τηλεοράσεις , ραδιόφωνα , οθόνες ( εκτός του εξοpiλισμού piληροφορικής )
CPA ‧.‧.‧: Loudspeakers; headphones, earphones and combined microphone/speaker setsCPA ‧.‧.‧: Μεγάφωνα· ακουστικά κεφαλής, κοινά ακουστικά και σύνολα (σετ) συνδυασμένα με μικρόφωνο
• Audiometric testing in a soundproof room is conducted on a worker , who has not been recently exposed to noise . • The quiet rest period before testing shall last for at least 12 hours . • Audiometric testing is conducted for a number of tone frequencies in the 125 8000 Hz range – . • Standard testing is carried out using an earphone ( air conduction ) , corresponding to the normal method of sound conveyance to the ear .• Οι δοκιμές μέτρησης της ακοής πραγματοποιούνται σε αίθουσα με ηχομόνωση και επί εργαζομένου ο οποίος δεν έχει εκτεθεί πρόσφατα σε θόρυβο . • Η περίοδος ηρεμίας σε περιβάλλον χωρίς θόρυβο πριν από τη δοκιμή διαρκεί τουλάχιστον 12 ώρες . • Οι δοκιμές μέτρησης της ακοής πραγματοποιούνται για διάφορες συχνότητες τόνου σε εύρος 125 – 8000 Hz . • Οι πρότυπες δοκιμές διεξάγονται με τη χρήση ακουστικού ( μετάδοση μέσω του αέρα ) , κατ ’ αντιστοιχία προς τον φυσιολογικό τρόπο μεταφοράς του ήχου στο αυτί .
they have both a microphone, and an earphone and/or a loudspeaker, either in the same unit or in the form of a detachable headset presented together with the mobile phone, for the transmission and reception of voice enabling voice communicationδιαθέτουν τόσο μικρόφωνο όσο και ακουστικό αυτιών ή/και μεγάφωνο, είτε στην ίδια μονάδα είτε υπό μορφή αφαιρετής διάταξης κεφαλής που παρουσιάζεται μαζί με το κινητό τηλέφωνο, για την εκπομπή και λήψη φωνής που καθιστά δυνατή τη φωνητική επικοινωνία·
You were here with those earphones on listening to everythingΉσουν εδώ με τα ακουστικά και άκουγες τα πάντα
Telecommunication and audiovisual equipment Telephone and fax machines Headphones , earphones , microphones Cameras Videos Video and dictating machines Projectors ( slides and overhead ) Photographic equipment Projector screens Televisions , radios , monitors ( not including computers )Υλικά τηλεpiικοινωνιών και οpiτικοακουστικά υλικά Τη λε φων ικ έ ς συσκευές και συσκευές τη λε ο μο ι οτυ p i ία ς Ακουστικά , κράνη ακουστικής εpiικοινωνίας , μικρόφωνα Συ σ κε υέ ς λήψη ς Συ σ κε υέ ς μα γ νητο σ κό p i ηση ς Μαγνητόφωνα και συσκευές υ p i αγ ό ρ ευση ς Προ β ολ εί ς ( διαφανειών και οpiισθοpiροβολής ) Φωτογραφικό υλικό Οθ ό νε ς p i ρο βολή ς Τη λε ο ρά σει ς , ραδιόφωνα , οθόνες ( εκτός του εξοpiλισμού piληροφορικής )
You see, with those earphones on you can' t hear me, but the odds are highly against you cracking open that yapper and annoying meΜε τ ' ακουστικά στα αυτιά, δεν μπορείς να μ ' ακούσεις, αλλά το πιο πιθανό είναι, ότι στο τέλος κάτι θα βρεις να πεις, για να με ενοχλήσεις
Loudspeakers; headphones, earphones and combined microphones and speaker setsΜεγάφωνα-ακουστικά κεφαλής-ακουστικά και συνδυασμοί μικροφώνων και ακουστικών
Mr Petersen, you may take your earphones off now, if you want toΚυριε Πιτερσεν,Μπορειτε να βγαλετε τα ακουστικα τωρα, εαν θελετε
Earphones, pleaseΑκουστικα.Παρακαλω
Mr President, on at least five occasions during this part-session, the earphones – and thus the interpretation service - for the whole of the row behind me where I normally sit have not worked.Κύριε Πρόεδρε, σε τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης, δεν λειτούργησαν τα ακουστικά –και, επομένως, η υπηρεσία διερμηνείας– για ολόκληρη τη σειρά που βρίσκεται πίσω μου, όπου συνήθως κάθομαι.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 12 φράσεις που ταιριάζουν φράση earphone.Βρέθηκαν σε 0,223 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.