προφορά: IPA: ˈfeərɪteɪl

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • παραμύθι   
  (Noun  n)
   
  a folktale
   
  A folktale featuring fairies or similar fantasy characters.
 • διήγημα   
 • ιστορία   

Άλλες έννοιες:

 
A folktale featuring fairies or similar characters.

Picture dictionary

παραμύθι
παραμύθι

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "fairy tale", μεταφραστική μνήμη

add example
Let me also say that the fairy tale of the dying forests of Europe we have been told for decades really was a fairy tale, a tale told more for political effect than for any other reason.Επιτρέψτε μου να πω ακόμα ότι το παραμύθι που μας έλεγαν για δεκαετίες για τον θάνατο των δασών της Ευρώπης ήταν πραγματικά ένα παραμύθι, ένας μύθος που λεγόταν μάλλον για πολιτικούς παρά για οποιουσδήποτε άλλους λόγους.
No, no, they were victims of fairy- tale magic, so when you saved the fairy tales, you saved them tooΌχι, όχι, ήταν θύματα της μαγείας των παραμυθιών, οπότε αφού έσωσες τα παραμύθια, τις έσωσες και αυτές
Many-headed giants are only frightening in fairy-tales.Οι γίγαντες με τα δύο ή περισσότερα κεφάλια προκαλούν τρόμο μόνο στα παραμύθια.
It' s like a fairy taleΣαν σε παραμύθι
The lies and demagogic statements by the representatives of the bourgeois governments, the forces of the European one-way street, that the European Union and EMU will act as a shield against crisis, the fairy tales about the European market of 480 million, the big European family, Community solidarity and other such idealistic talk have failed.Χρεοκοπούν τα ψέματα, οι δημαγωγικές δηλώσεις των εκπροσώπων των αστικών κυβερνήσεων, των δυνάμεων του ευρωμονόδρομου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΟΝΕ θα αποτελέσουν ασπίδα κατά των κρίσεων, τα παραμύθια για την ευρωπαϊκή αγορά των 480 εκατομμυρίων, τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, την κοινοτική αλληλεγγύη και άλλα τέτοια ιδεολογήματα. "
It' s like magic and science and fairy tales all rolled up into oneΕίναι σαν μαγεία και επιστήμη και παραμύθια όλα μαζί σε ένα
Yes, master.That' s enough fairy tales for one nightΦτάνουν τα παραμύθια για ένα βράδυ
Mr President, in this magical world of the European Union, we never let reality intrude on our dreams, and from one summit to the next we go on regaling each other with fascinating fairy tales, such as the Lisbon Strategy or the European Constitution.– Κύριε Πρόεδρε, στον υπέροχο κόσμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αφήνουμε ποτέ την αλήθεια να παρεισφρήσει στα όνειρά μας, και, από τη μια Σύνοδο Κορυφής στην άλλη, συνεχίζουμε να αφηγούμαστε μεταξύ μας όμορφα παραμύθια, όπως η στρατηγική της Λισαβόνας ή το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.
I don' t believe in fairy talesΔεν πιστεύω στις νεράιδες
Generally, men perform the art of dengbejing in the evening when the people do not go out much for six or seven months [ in the winter ] and when fairy tales and dengbejs are told, " Sayan saidΓενικά, οι άντρες παρουσιάζουν το dengbejing το απόβραδο όταν οι άνθρωποι δεν βγαίνουν πολύ για έξι ή επτά μήνες [ το χειμώνα ] και όταν λέγονται τα παραμύθια και τα dengbej ", δήλωσε ο Σαγιάν
It' s like a fairy taleΕίναι σαν παραμύθι
It' s like something out of a fairy taleΕίναι σαν σε παραμύθι
That' s enough fairy tales for one nightΑρκετές ιστορίες για μια νύχτα
I need to catch up on my fairy talesΝα « ξεσκονίσω » τις γνώσεις μου για τα παραμύθια
How much time are you gonna waste on that stupid fairy tale?Πόσο χρόνο θα σπαταλήσεις εσύ σ ' αυτό το παραμύθι
Some fairy tales are trueΚάποια παραμύθια είναι αληθινά
Never forget, the power of every fairy tale emanates from each of theseΠοτέ μην ξεχνάς, ότι η δύναμη κάθε παραμυθιού πηγάζει απ ' αυτά τα αντικείμενα
I know it' s not that fairy tale book you wanted, but this is betterΞέρω ότι δεν είναι το παραμύθι που ήθελες, αλλά είναι καλύτερο
It' s just like fairy talesΕίναι σαν στα παραμύθια
You' re chasing a fairy tale, lexΚυνηγάς ένα παραμύθι, Λεξ
From then on, the only fairy tales in my life...... were the ones I read about in booksΜετέπειτα, τα μοναδικά παραμύθια στη ζωή μου...... ήταν περίπου αυτά που διάβασα στα βιβλία
Now, Lizzy, seeing is believing, and without proof, it' s just a fairy taleΛίζι, πιστεύουμε όταν βλέπουμε, και χωρίς αποδείξεις είναι απλώς ένα παραμύθι
And that fairy tale to send llsa away with himΚ αι το παραμύθι στην ' Ισλα
Like many fairy tales, our story begins with a king, a man named NikolaiΌπως σε πολλά παραμύθια, η ιστορία μας ξεκινά με έναν βασιλιά...... που τον λένε Νικολάι
A little rusty on your fairy tales, I seeΒλέπω, δεν γνωρίζεις τόσο καλά τα παραμύθια
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1021 φράσεις που ταιριάζουν φράση fairy tale.Βρέθηκαν σε 5,225 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.