Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • τεχνολογία πληροφοριών   
   
  The systems, equipment, components and software required to ensure the retrieval, processing and storage of information in all centres of human activity (home, office, factory, etc.), the application of which generally requires the use of electronics or similar technology.
 • τεχνολογία της πληροφορίας   
  (Noun  f)
   
  the practice of creating and/or studying computer systems and applications
 • τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας   
 • τεχνολογία των πληροφοριών   

Άλλες έννοιες:

 
Information Technology (IT)
 
(computing) the practice of creating and/or studying computer systems and applications
 
The formal name for a company's data processing department.
 
(computing) the computing department of an organization

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (5)

impact of information technologyαντίκτυπος της πληροφορικής
information technology applicationsεφαρμογή της πληροφορικής
information technology industryβιομηχανία πληροφορικής; βιομηχανία (κλάδος) της τεχνολογίας πληροφοριών
information technology professionεπαγγελματικοί κλάδοι του τομέα της πληροφορικής
information technology userχρήστης της πληροφορικής

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "information technology", μεταφραστική μνήμη

add example
Council resolution of ‧ June ‧ concerning vocational training measures relating to new information technologies (OJ C ‧, ‧.‧.‧, pΨήφισμα του Συμβουλίου, της ‧ας Ιουνίου ‧, για τα μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης σχετικά με τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης (ΕΕ C ‧ της ‧.‧.‧, σ
We indeed need viable and competitive logistical chains linking road traffic, rail transport, short sea shipping and, in addition, modern information technology.Χρειαζόμαστε πράγματι λειτουργικές και ανταγωνιστικές αλυσίδες τεχνικο-οργανωτικής υποδομής, στις οποίες θα συνδυάζονται οι οδικές μεταφορές, οι σιδηροδρομικές μεταφορές, οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων και επίσης η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής.
Mr President, if we develop the immense potential inherent in information technology, we can improve the economy, we can make life easier, not least for the disadvantaged in society, and we can increase public information and democracy.Κύριε Πρόεδρε, εάν αναπτύξουμε τις τρομακτικές δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες των πληροφοριών, μπορούμε να βελτιώσουμε την οικονομία, να διευκολύνουμε την καθημερινή ζωή ακόμη και για τους αδύνατους της κοινωνίας, και να προωθήσουμε την ενημέρωση του κοινού και τη δημοκρατία.
It now covers communication technology, information technology and biotechology.Είναι εντυπωσιακό το εύρος των καθηκόντων της νέας ομάδας συμβούλων.
There is one thing I would like from the Commission here, however, something that may perhaps reconcile the different approaches, namely a high standard of safety and also corresponding obligations on nuclear power plants and the countries that use nuclear technology to provide information.Ωστόσο, υπάρχει ένα πράγμα που θα ήθελα από την Επιτροπή στο σημείο αυτό, κάτι που ενδεχομένως θα μπορούσε να συνδυάσει τις διαφορετικές προσεγγίσεις, δηλαδή υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας και επίσης αντίστοιχες υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών από τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και από τις χώρες που χρησιμοποιούν πυρηνική τεχνολογία.
Examples are Council Directive ‧/‧/EC on the protection of young people at work, the Recommendation on the development of the competitiveness of the European audiovisual and information services industry by promoting national frameworks aimed at achieving a comparable and effective level of protection of minors and human dignity and the multiannual Community action plan on promoting safer use of the Internet and new online technologies by combating illegal and harmful content, primarily in the area of the protection of children and minorsΕνδεικτικά αναφέρουμε την οδηγία ‧/‧/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία, τη σύσταση για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω της προώθησης εθνικών πλαισίων με σκοπό την επίτευξη συγκρίσιμου και αποτελεσματικού επιπέδου προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και το πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου και των νέων επιγραμμικών τεχνολογιών μέσω της καταπολέμησης του παράνομου και βλαβερού περιεχομένου στα παγκόσμια δίκτυα, ιδίως στον τομέα της προστασίας των παιδιών και των ανηλίκων
Considers that greater attention should be paid to promoting women's participation in the knowledge society and, consequently, to the high-quality training and employment of women in the field of information and communication technologiesθεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην κοινωνία της γνώσης και, κατά συνέπεια, στην κατάρτιση υψηλής ποιότητας και την απασχόληση των γυναικών στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας·
Innovation should be broadly viewed with support for the development and take-up of information and communication technologyΗ καινοτομία πρέπει να αντιμετωπιστεί με ευρύτατη υποστήριξη της ανάπτυξης και να υιοθετηθούν οι τεχνολογίες ενημέρωσης και επικοινωνιών
The Head of Information and Communication Technology (Head of ICT) will advise the Director in the development of the ICT capability of the Foundation and report directly to the Director of the Foundation who has overall responsibility for decisions on Foundation strategyΟ προϊστάμενος τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (προϊστάμενος ΤΠΕ) παρέχει συμβουλές στον διευθυντή για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων ΤΠΕ του Ιδρύματος και αναφέρεται απευθείας στον διευθυντή του Ιδρύματος, ο οποίος φέρει τη γενική ευθύνη για τις αποφάσεις όσον αφορά τη στρατηγική του Ιδρύματος
The Director-General of Translation will have to demonstrate a strong interest in information technology issues and in the use of new technologiesΟ γενικός διευθυντής μετάφρασης πρέπει να επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ζητήματα πληροφορικής και χρήσης νέων τεχνολογιών
We have a clear responsibility here and we must ensure that information technology does not create a class-based society for future generations.Έχουμε μεγάλη ευθύνη σ&‧x02BC;αυτή τη περίπτωση και πρέπει να φροντίσουμε να μην δημιουργηθεί μια ταξική κοινωνία της τεχνολογίας της πληροφόρησης για τις αυριανές γενηές.
increase awareness about the benefits of and need for standards in electronic health record systems and their interoperability among producers and vendors of information and communication technologies, healthcare providers, public health institutions, insurers and other stakeholdersνα αυξήσουν το επίπεδο της ευαισθητοποίησης όσον αφορά το όφελος από και την ανάγκη για πρότυπα και διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων υγείας μεταξύ των παραγωγών και των πωλητών προϊόντων ΤΠΕ, των φορέων παροχής ιατρικής περίθαλψης, των ιδρυμάτων δημόσιας υγείας, των ασφαλιστών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων·
keeping a technology watch: adapting archive management to new information technologiesΠαρακολούθηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων: Προσαρμογή της διαχείρισης αρχείων στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής
The basis of the proposal for the credit-card model, however, was the potential controlled use of future information technology.Bάση όμως της πρότασης για τη θέσπιση άδειας οδήγησης τύπου πιστωτικής κάρτας, ήταν η ενδεχόμενη και ελεγχόμενη αξιοποίηση των μελλοντικών τεχνολογιών πληροφόρησης.
MPS: a US-based provider of professional staffing solutions in the disciplines of information technology, accounting and finance, law, engineering, marketing and creative, property, and healthcare also active in some European countries and in particular in the UKγια την MPS: με έδρα τις ΗΠΑ, εταιρεία παροχής υπηρεσιών εξεύρεσης και στελέχωσης ανθρώπινου δυναμικού στους κλάδους της τεχνολογίας των πληροφοριών, της λογιστικής και των οικονομικών, του δικαίου, της μηχανολογίας, του μάρκετινγκ και της δημιουργίας, των ακινήτων και της υγειονομικής περίθαλψης, με δραστηριότητες και σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες και ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο
Aid is granted to employees who, by receiving general, broad-based training, can acquire up-to-date skills in the areas of production, processing, information, communication, multimedia and environmental technologies, new working methods and organisational structures, knowledge of foreign languages and cultures, and quality assuranceΕνίσχυση παρέχεται στους εργαζόμενους οι οποίοι, συμμετέχοντας σε μέτρα γενικού χαρακτήρα με βάση τις τελευταίες θεωρίες, μπορούν να αποκτήσουν ικανότητες στους τομείς των τεχνικών παραγωγής, βιομηχανικών διεργασιών, πληροφοριών, επικοινωνιών, πολυμέσων και περιβάλλοντος, νέων μορφών εργασίας και διαρθρώσεων οργάνωσης, και να διευρύνουν τις γνώσεις τους όσον αφορά τις ξένες γλώσσες και τον εγχώριο πολιτισμό καθώς και τρόπους εξασφάλισης της ποιότητας
Welcomes the focus on research and technological development activities on language-related information technologies within the ‧th Framework Research Programme in order to enhance multilingualism through new ITχαιρετίζει το βάρος που δίδεται σε δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα των συναφών με τη γλώσσα τεχνολογιών της πληροφορίας στο πλαίσιο του ‧ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα, προκειμένου να ενισχυθεί η πολυγλωσσία διά των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας·
Information and communication technologies (ICT) play a unique, proven role in fostering innovation, creativity and competitiveness of all industry and service sectorsΟι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραματίζουν έναν αποδεδειγμένα μοναδικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της ανταγωνιστικότητας όλων των τομέων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών
Mobilising Information and Communication Technologies to facilitate the transition to an energy-efficient, low-carbon economy (debate)Κινητοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών για τη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια ενεργειακά αποδοτική οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακα (συζήτηση)
During the Finnish presidency, substantial progress was made in the field of access to documents by means of modern information technology, and in particular the Internet.Κατά τη διάρκεια της θητείας της φινλανδικής Προεδρίας σημειώθηκαν σημαντικά βήματα όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα, με την εισαγωγή των σύγχρονων τεχνολογιών των πληροφοριών, και συγκεκριμένα με τη χρήση του Διαδικτύου.
Calls on the Member States to tighten their controls over the content of television programmes shown at a time when the number of child viewers is at its highest and to aid parental control by providing adequate, homogenous information about television programmes; emphasises that information technology gives further possibilities for children to access television programmes at any time, from any computer with an Internet connection; points out that greater consideration is needed to review the mass media's unrestricted right of access to children and the right of the child to access the mass media without restrictionκαλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους ελέγχους τους επί του περιεχομένου τηλεοπτικών προγραμμάτων που προβάλλονται τις ώρες της μεγαλύτερης παιδικής τηλεθέασης και να συνδράμουν τους γονείς στον έλεγχο, παρέχοντας κατάλληλη, ομοιογενή πληροφόρηση σχετικά με τα τηλεοπτικά προγράμματα· υπογραμμίζει ότι η τεχνολογία της πληροφορίας δίνει στα παιδιά περαιτέρω δυνατότητες να έχουν πρόσβαση στα τηλεοπτικά προγράμματα όλες τις ώρες, μέσω υπολογιστών που διαθέτουν σύνδεση με το διαδίκτυο· τονίζει ότι απαιτείται να εξετασθεί επιμελέστερα το θέμα του απεριόριστου δικαιώματος πρόσβασης των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα παιδιά και του δικαιώματος του παιδιού να έχει απεριόριστη πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης·
Mr President, ladies and gentlemen, the Committee on Employment supports the general rapporteur' s initiative to give employment policy priority once again this year and, more importantly, to give small and medium-sized enterprises support in the field of information and communications technologies.Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων υποστηρίζει την πρωτοβουλία της γενικής εισηγήτριας να δοθεί και εφέτος προτεραιότητα στην πολιτική για την απασχόληση και να παρασχεθεί κυρίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υποστήριξη στους τομείς της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας.
Information that would have been difficult or impossible to find is now only seconds away, but the defining characteristic of the Internet is not speed or technology; it is freedom: freedom to express opinions, freedom to exchange ideas and freedom to share information.Πληροφορίες οι οποίες θα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να βρεθούν, πλέον είναι εφικτό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το κύριο όμως χαρακτηριστικό του Διαδικτύου δεν είναι η ταχύτητα ή η τεχνολογία.
Information and communications technology installers and servicersΕγκαταστάτες και συντηρητές τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφόρησης και επικοινωνίας
The Office shall carry out its tasks in conditions which enable it to serve as a reference point by virtue of its independence, the scientific and technical quality of the assistance it provides and the information it disseminates, the transparency of its operating procedures and methods, its diligence in performing the tasks assigned to it, and the information technology support needed to fulfil its remitΗ Υπηρεσία εκτελεί την αποστολή της υπό συνθήκες που της επιτρέπουν να αποτελεί σημείο αναφοράς μέσω της ανεξαρτησίας και της επιστημονικής και τεχνικής ποιότητας της συνδρομής που παρέχει και των πληροφοριών που διαδίδει, της διαφάνειας των διαδικασιών και μεθόδων λειτουργίας της, της επιμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί και της ηλεκτρονικής υποστήριξης που απαιτείται για την εκπλήρωση της αποστολής της
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 139070 φράσεις που ταιριάζουν φράση information technology.Βρέθηκαν σε 29,067 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.