Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • τεχνολογία πληροφοριών   
   
  The systems, equipment, components and software required to ensure the retrieval, processing and storage of information in all centres of human activity (home, office, factory, etc.), the application of which generally requires the use of electronics or similar technology.
 • τεχνολογία της πληροφορίας   
  (Noun  f)
   
  the practice of creating and/or studying computer systems and applications
 • τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας   
 • τεχνολογία των πληροφοριών   

Άλλες έννοιες:

 
Information Technology (IT)
 
(computing) the practice of creating and/or studying computer systems and applications
 
The formal name for a company's data processing department.
 
(computing) the computing department of an organization

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (5)

impact of information technologyαντίκτυπος της πληροφορικής
information technology applicationsεφαρμογή της πληροφορικής
information technology industryβιομηχανία πληροφορικής; βιομηχανία (κλάδος) της τεχνολογίας πληροφοριών
information technology professionεπαγγελματικοί κλάδοι του τομέα της πληροφορικής
information technology userχρήστης της πληροφορικής

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "information technology", μεταφραστική μνήμη

add example
A4-0062/97 by Mrs Terrón i Cusí, on behalf of the Committee on Civil Liberties and Internal Affairs, on the draft Council act (12029/94-9277/1/95 - C4-0249/95) drawing up the Convention on the establishment of the European Information System (EIS); -A4-0060/97 by Mr Schulz, on behalf of the Committee on Civil Liberties and Internal Affairs, on the Council Act (C4-0248/95 + C4-0520/95) of 26 July 1995 drawing up the Convention on the use of information technology for customs purposes, the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on the use of information technology for customs purposes and the Agreement on provisional application between certain Member States of the European Union of the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on the use of information technology for customs purposes.A4-0062/97 της κ. Terrσn i Cusν, εξ ονόματος της Eπιτροπής Πολιτικών Eλευθεριών και Eσωτερικών Yποθέσεων, σχετικά με το σχέδιο Πράξης του Συμβουλίου (12029/94-9277/1/95 - C4-0249/95), με το οποίο καταρτίζεται η σύμβαση για τη δημιουργία του Eυρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης (SIE);-A4-0060/97 του κ. Schulz, εξ ονόματος της Eπιτροπής Πολιτικών Eλευθεριών και Eσωτερικών Yποθέσεων, σχετικά με την Πράξη του Συμβουλίου (C4-0248/95 - C4-0520/95), της 26ης Iουλίου 1995, για την κατάρτιση της σύμβασης σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, τη σύμβαση που βασίζεται στο άρθρο K.3 της Συνθήκης για την Eυρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα και τη συμφωνία για την προσωρινή εφαρμογή, μεταξύ ορισμένων κρατών μελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης που βασίζεται στο άρθρο K.3 της Συνθήκης για την Eυρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα.
It is also necessary to elucidate privacy and business confidentiality issues relating to diversification of information instruments introduced for identifying the content of cargo, e.g. to avoid leaking information to criminals, especially in third countries, (taking customs and insurance questions into account), and monitoring cargo and its consignors, intermediaries and recipients, in the context of promoting information technologies and services (ITS) and related information technologiesΑυτό ισχύει ειδικότερα για την εξειδικευμένη εφοδιαστική που σχετίζεται με το ηλεκτρονικό εμπόριο
whereas information and communication technologies- if given the right policy signals- could generate additional productivity gains beyond the EU's ‧ % target; whereas certain technologies such as smart grid technology, intelligent management systems and speckled computing technologies should therefore be the subject of effective policy recommendationsλαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ)-εάν δοθούν τα σωστά μηνύματα πολιτικής- θα μπορούσαν να επιφέρουν πρόσθετα κέρδη παραγωγικότητας που θα ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό στόχο του ‧ %· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, ορισμένες τεχνολογίες όπως η τεχνολογία έξυπνων δικτύων, τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης και οι τεχνολογίες πληροφορικής που βασίζονται στην ανίχνευση κόκκων θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο αποτελεσματικών προτάσεων πολιτικής
Stresses that necessary coordination has to extend to the various scientific and technological fields which, owing to their multidisciplinary nature, play a part in energy technology research and development; emphasises, in this respect, the need to boost research in basic sciences such as biology, information technology, materials science and macro-technologiesτονίζει ότι ο αναγκαίος συντονισμός πρέπει να επεκταθεί και στους διάφορους επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους που, λόγω της πολυτομεακής τους φύσης, συμβάλλουν στην έρευνα και την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της ενέργειας· επισημαίνει, εν προκειμένω, την ανάγκη για προώθηση της έρευνας σε βασικές επιστήμες, όπως η βιολογία, η τεχνολογία πληροφοριών, η επιστήμη των υλικών και οι μακροτεχνολογίες·
whereas in order to realise potential gains from globalisation, the EU must (i) adapt to global economic changes, (ii) advance in areas of economic strength, such as the medium-high technology sector, (iii) address its weaknesses, as in the high-technology sector, including information and communication technology and bio-technology, and (iv) develop new areas of comparative advantageλαμβάνοντας υπόψη ότι για να υπάρξουν οφέλη από την παγκοσμιοποίηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί στις παγκόσμιες οικονομικές αλλαγές που συνίστανται στην πρόοδο στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης όπως είναι ο τομέας της μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας, να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της, όπως για παράδειγμα στον τομέα της προηγμένης τεχνολογίας συμπεριλαμβανομένης και της τεχνολογίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (ICT) και της βιοτεχνολογίας, και να αναπτύξει νέους τομείς όπου έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα
Firstly, we need to ensure that technological innovation, technological improvements and access to new technologies - basically, information technology and electronic commerce - can be applied correctly within the textile industry, and that the Commission analyses it.Κατ' αρχάς πρέπει να εξασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή των τεχνολογικών καινοτομιών, των τεχνολογικών βελτιώσεων και των νέων τεχνολογιών, και βασικά των τεχνολογιών ενημέρωσης και ηλεκτρονικού εμπορίου στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας, και αυτό ας το εξετάσει η Επιτροπή.
We in the European Union have been left behind, in computer technology, entertainment electronics, laser technology, solar technology, information technology, and so on. How can we expect to win the battle for the future?Εμείς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε χάσει το τραίνο στην τεχνολογία των υπολογιστών, στα ηλεκτρονικά καταναλωτικά είδη, στην τεχνολογία των λέιζερ, στην τεχνολογία ηλιακής ενέργειας, στη τεχνολογία της πληροφορίας κ.λπ..
to undertake or promote research and development of, and to promote the availability and use of new technologies, including information and communications technologies, mobility aids, devices and assistive technologies, suitable for persons with disabilities, giving priority to technologies at an affordable costνα πραγματοποιήσουν ή να προωθήσουν την έρευνα και ανάπτυξη καθώς και τη διαθεσιμότητα και χρήση νέων τεχνολογιών, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, βοηθητικών μέσων κινητικότητας, βοηθητικού εξοπλισμού και συσκευών και τεχνολογιών κατάλληλων για άτομα με αναπηρία, δίνοντας προτεραιότητα στις τεχνολογίες προσιτού κόστους·
Welcomes the specific focus on research and development (R&D), in particular support for the formation of high technology clusters, innovative industrial regions and SMEs in the information and communications technology (ICT) sector; points, however, to the need to reduce the technology divide within and between regions and Member States by strengthening technological cooperation networksεπικροτεί την ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης (Ε&Α) και ιδίως την ενίσχυση του σχηματισμού δικτυώσεων (clusters) τεχνολογίας αιχμής, καινοτόμων βιομηχανικών περιοχών και ΜΜΕ στον τομέα των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ)· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να μειωθεί το τεχνολογικό χάσμα εντός και μεταξύ περιφερειών και κρατών μελών μέσω της ενίσχυσης των δικτύων τεχνολογικής συνεργασίας·
There are a number of measures that can be taken to attract young people to science and technology, which include: – improving the teaching of science and technology and helping to develop science networks involving schools, science teachers and researchers, both nationally and internationally; – supporting measures to promote science and extending the social base of scientific and technological development, specifically in the form of science centres and science museums; – providing information services and academic and career guidance services that can meet social needs relating to science and technology coursesΔιάφορες δράσεις θα μπορούσαν να αναληφθούν για να προσελκύσουν τους νέους στην επιστήμη και την τεχνολογία, όπως για παράδειγμα: – να βελτιωθεί η διδασκαλία στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας και να προωθηθεί η ανάπτυξη επιστημονικών δικτύων σχολών, καθηγητών και ερευνητών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο· – να υποστηριχθούν οι δράσεις προώθησης του επιστημονικού πνεύματος και η διεύρυνση της κοινωνικής βάσης της επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης, ιδίως τα επιστημονικά κέντρα και τα μουσεία επιστημών· – να παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης και υπηρεσίες σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού, ικανές να ανταποκριθούν στις κοινωνικές ανάγκες όσον αφορά τις σπουδές επιστημών και τεχνολογίας
Urges the Commission and the Member States to set as an objective the flexibility, simplification, and speedy and simultaneous implementation of laws in this area and their rapid adjustment to new needs resulting from technological developments; is of the view that legislation should encourage the production of new knowledge and the development of new technologies, promote investment in content production, equipment, networks and network services in the ICT field, promote competition, the exploitation of information technology and services and information security and, lastly, support SMEs so that they play a key role in the sectorκαλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως στόχο τη θέσπιση ευέλικτης νομοθεσίας στον εν λόγω τομέα, την απλοποίησή της, την ταχεία και ταυτόχρονη εφαρμογή της και την γρήγορη προσαρμογή της στις νέες ανάγκες που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις· φρονεί ότι η νομοθεσία στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, πρέπει να ενθαρρύνει την παραγωγή νέας γνώσης και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, να προάγει τις επενδύσεις στην παραγωγή περιεχομένου, στον εξοπλισμό, στα δίκτυα και στις υπηρεσίες δικτύων καθώς και να προωθεί τον ανταγωνισμό, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των υπηρεσιών και την ασφάλεια των πληροφοριών και τέλος να στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τομέα·
Recognises the need to investigate and develop new forms of fire prevention and detection and firefighting assistance using satellites and other cutting-edge technologies; believes that it is essential to adopt new information technologies (e.g. the Geographical Information System) for managing fires and floods; stresses the essential role of new detection technology in preventing natural disastersαναγνωρίζει την ανάγκη διερεύνησης και ανάπτυξης νέων μορφών πρόληψης, ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιών με τη χρήση δορυφόρων και άλλης τεχνολογίας αιχμής· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες πληροφόρησης (π.χ. το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών) για τη διαχείριση των πυρκαγιών και των πλημμυρών· τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο της νέας τεχνολογίας ανίχνευσης στην πρόληψη των φυσικών καταστροφών·
the acquisition of skills and expertise in the area of information technology for all departments: quality, security, technology, development methodology, information-technology management, etcτην απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής του συνόλου των υπηρεσιών: ποιότητα, ασφάλεια, τεχνολογία, μεθοδολογία ανάπτυξης, διαχείριση με βάση την πληροφορική κ.λπ
To boost the development of scientific research projects aiming to the technological development of products, processes and services linked to the information technologies which contribute to the modernisation of firms' management, thereby increasing their competitiveness and innovative character. (Information technologies sectorΠροώθηση σχεδίων επιστημονικής έρευνας που αποσκοπούν στην τεχνολογική ανάπτυξη προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών που συνδέονται με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης των επιχειρήσεων, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητα και τον καινοτόμο χαρακτήρα τους
Should we continue the emphasis on information and communication technologies which has been present in the fourth framework programme? Look at the title of the own-initiative report, it is both the development and the application of information and communication technologies in the next decade and it is important that we look not just at the technology itself, but at the application.Θα πρέπει, άραγε, να εξακολουθούμε να δίνουμε έμφαση στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, που περιλαμβάνονται στο τέταρτο πρόγραμμα πλαίσιο; Αν προσέξουμε τον τίτλο της έκθεσης δικής μας πρωτοβουλίας, αναφέρεται τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών κατά την προσεχή δεκαετία, και έχει σημασία να μην κοιτάξουμε απλώς και μόνο την τεχνολογία, αλλά και την εφαρμογή.
the acquisition of skills and expertise in the area of information technology for all departments: quality, security, technology, development methodology, information-technology management, etcτην απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής του συνόλου των υπηρεσιών: ποιότητα, ασφάλεια, τεχνολογία, μεθοδολογία ανάπτυξης, πληροφοριακή διαχείριση κ.λπ
The Information Society Technologies priority of the Sixth Framework Programme for Research and Technological Development (‧-‧) supports research and development and demonstration projects in the field of information technology and communications in healthcare e.g. professional health care systems, home care services and personal health status monitoring systemsΗ προτεραιότητα τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας (ΤΚΠ) του έκτου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (‧-‧) υποστηρίζει την έρευνα και την ανάπτυξη καθώς και σχέδια επίδειξης στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην υγειονομική περίθαλψη π.χ. επαγγελματικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, υπηρεσίες φροντίδας κατ'οίκον και συστήματα παρακολούθησης της προσωπικής υγείας
The new programme for children using the Internet and other communication technologies, as we know, will be based on four main lines of action: reducing illegal or harmful content and combating harmful online behaviour; promoting a safer online environment, including through ad hoc technological instruments; information, participation and prevention to raise public awareness of the opportunities and risks associated with the use of online technologies; and, lastly, establishing a knowledge base to encourage cooperation and exchanges of good practice and information at international level.Το νέο πρόγραμμα για τα παιδιά που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών, όπως γνωρίζουμε, θα βασίζεται σε τέσσερις βασικές γραμμές δράσης: τη μείωση παράνομου και επιβλαβούς υλικού και την καταπολέμηση της επιβλαβούς διαδικτυακής συμπεριφοράς· την προώθηση ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος, μέσω ad hoc τεχνολογικών μηχανισμών συμπεριλαμβανομένων· την πληροφόρηση, συμμετοχή και πρόληψη για να ενημερωθεί το κοινό σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών· και τέλος, την καθιέρωση βάσης γνώσεων για την ενθάρρυνση της συνεργασίας και των ανταλλαγών ορθών πρακτικών και πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
the dissemination of advanced information and telecommunication technologies, including satellite technology and information services and technologiesστη διάδοση νέων προηγμένων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών με δορυφόρους, υπηρεσιών και τεχνολογιών πληροφορίας
whereas digital technology is a part of everyday life, the information and communication technology (ICT) industry plays a major role in providing platforms, devices, software, information services, communication, entertainment, and cultural goods, the boundary between goods and services is becoming blurred, various forms of ICT are converging, methods of purchase are diversifying and consumers are increasingly generating content for or adding value to products; whereas, moreover, in this complex new structure, it is increasingly difficult to identify who is providing a particular part of a service and to understand the impact of specific technology and new business modelsλαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί μέρος της καθημερινότητας, ότι η βιομηχανία των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο διότι εξασφαλίζει πλατφόρμες, συσκευές, λογισμικά, υπηρεσίες πληροφόρησης, επικοινωνίας, διασκέδασης και πολιτιστικών αγαθών, ότι το διαχωριστικό όριο μεταξύ αγαθών και υπηρεσιών γίνεται ασαφές, διάφορες μορφές ΤΠΕ συγκλίνουν, οι μέθοδοι αγοράς διαφοροποιούνται και οι καταναλωτές δημιουργούν ολοένα και περισσότερο περιεχόμενο για τα προϊόντα ή αυξάνουν την αξία τους· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, στη νέα πολύπλοκη δομή, είναι ολοένα και πιο δύσκολο να αναγνωρισθεί ποιος παρέχει ένα συγκεκριμένο μέρος υπηρεσίας και να κατανοηθούν οι επιπτώσεις μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας και νέων επιχειρηματικών μοντέλων
I say to the two Commissioners present today and to Members of the House that we only need to look at what the Council is proposing on the budget for Info 2000 and on the information society to see that the Council's support for information technology does not even stretch to maintaining the budget lines that are necessary for the coming year to really develop information technology for the European Union.Απευθύνομαι τόσο στους δύο παρόντες Επιτρόπους όσο και στα Μέλη του Σώματος και λέγω ότι δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε αυτά που προτείνει το Συμβούλιο των Υπουργών σχετικά με τον προϋπολογισμό του Info 2000 και της κοινωνίας της πληροφόρησης για να διαπιστώσουμε ότι η υποστήριξη του Συμβουλίου για την τεχνολογία της πληροφορικής δεν φτάνει ούτε καν για να διατηρήσει τις γραμμές του προϋπολογισμού που είναι αναγκαίες για τον ερχόμενο χρόνο ούτως ώστε να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη πληροφορικής τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
information-technology expenditure for offices within the Community, in particular expenditure on information and management systems, office automation infrastructure, personal computers, servers and related infrastructure, peripherals (printers, scanners, etc.), office equipment (photocopiers, fax machines, typewriters, dictaphones, etc.) and general expenditure on networks, support, assistance to users, information-technology training and removalsτις δαπάνες για την πληροφορική στα γραφεία στην Κοινότητα, και ιδίως τις δαπάνες σχετικά με τα συστήματα πληροφόρησης και διαχείρισης, τις υποδομές μηχανοργάνωσης, τους Η/Υ, τους εξυπηρετητές και τις σχετικές υποδομές, το περιφερειακό υλικό (εκτυπωτές, σαρωτές κ.λπ.), το υλικό γραφείου (φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά μηχανήματα, γραφομηχανές, συσκευές υπαγόρευσης κ.λπ.), καθώς και τις γενικές δαπάνες τις σχετικές με τα δίκτυα, τη στήριξη, τη βοήθεια στους χρήστες, την κατάρτιση στην πληροφορική και τις μετακομίσεις
whereas information technology has proved to be an effective tool in tackling transnational crime, as highlighted by the results achieved for instance by the Schengen Information System and its further developments; whereas the use of high technology in preventing and fighting transnational crime should be fully exploited and projects such as the European Criminal Records Information System should receive the widest support, including in financial termsλαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία πληροφοριών έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο στην αντιμετώπιση της διεθνικής εγκληματικότητας, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, για παράδειγμα, από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και τις προεκτάσεις του, και ότι πρέπει να αξιοποιηθεί στο ακέραιο η χρήση της υψηλής τεχνολογίας στην πρόληψη και καταπολέμηση της διεθνικής εγκληματικότητας και ότι έργα όπως το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικών Μητρώων πρέπει να λάβουν τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη, μεταξύ άλλων και από οικονομική άποψη
You must have a level of education corresponding to completed university studies attested by a diploma in information systems security, information and communications technology, or information technology when the normal period of university education is equivalent to four years or moreΕπίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, πιστοποιούμενων από δίπλωμα (πτυχίο) στον τομέα της ασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών ή στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ή στην επιστήμη της πληροφορικής
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 139070 φράσεις που ταιριάζουν φράση information technology.Βρέθηκαν σε 21,059 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.