προφορά: IPA: /ˈɪnwəd/ ˈɪnwəd    

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • έσω   
  (Adjective  m)
   
  on inside
 • εσώτερος   
  (Adjective  m)
   
  on inside
 • εσωτερικός   

Άλλες έννοιες:

 
Situated on the inside.
 
Situated on the inside; that is within, inner; belonging to the inside. [from 9th c.]
 
(obsolete) Intimate, closely acquainted; familiar. [16th-17th c.]
 
Towards the inside. [from 11th c.]
 
Related to the mental or spiritual condition as opposed to the bodily or exterior phenomena.
 
Belonging to the inside.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (2)

inward processingενεργητική τελειοποίηση
inwardsεντόσθια; σπλάχνα

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "inward", μεταφραστική μνήμη

add example
The repeal of the measures would thus be an additional incentive for this exporter to ship further quantities of the product under consideration to the Community market either for free circulation or for inward processingΗ κατάργηση των μέτρων θα αποτελούσε συνεπώς ένα ακόμη κίνητρο για τον συγκεκριμένο εξαγωγέα να αποστείλει και άλλες ποσότητες του υπό εξέταση προϊόντος στην αγορά της Κοινότητας είτε για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία είτε για υπαγωγή σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή
Except where Article 568 applies , the declaration entering import goods for the inward processing procedure ( suspension system ) shall be lodged at one of the offices of entry for the procedure specified in the authorization .Με εξαίρεση την πφίπτωση εφαρμογής του άρθρου 568 , η διασάφηση υπαγωγής εμπορεφάτων εισαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή , σύστημα αναστολής , πρέπει να κατατίθεται σε ένα από τα τελωνεία υπαγωγής στο καθεστώς που προβλέπονται στην άδεια .
The headform weight shall strike the windscreen at a point within ‧ mm of its geometric centre on that face which represents the inward face of the safety-glass pane when the latter is mounted on the vehicle, and shall be allowed to make only one impactΗ θέση του σημείου κρούσης πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση ‧ mm από το γεωμετρικό κέντρο του αλεξηνέμου στην πλευρά που αντιστοιχεί στην εσωτερική πλευρά του υαλοπίνακα ασφαλείας όταν έχει τοποθετηθεί επί του οχήματος και επιτρέπεται να γίνει μόνο μία φορά
Whereas it is desirable to specify the means of identification provided for under the inward processing procedure and to provide expressly for a documentary check as a means of verifying that the compensating products have been obtained from the import goodsότι είναι σκόπιμο να υπενθυμισθούν οι προβλεπόμενοι στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή τρόποι αναγνώρισης και να αναφερθεί πως, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα λαμβανόμενα παράγωγα προϊόντα έχουν προκύψει από εμπορεύματα εισαγωγής, είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών
Accordingly , the Commission sent a proposal to the Council for a Regulation on inward processing .Κατόπιν αύτοΰ ή ' Επιτροπή υπέβαλε στό Συμβούλιο πρόταση κανονισμού περί τοΰ καθεστώτος τελειοποιήσεως προς έπανεξαγωγή .
the acquisition, on their own account or on behalf or their customers (and the resale to their customers) of any transport and related services, including inward transport services by any mode, particularly inland waterways, road and rail, necessary for the supply of the integrated servicesτην απόκτηση, για δικό τους λογαριασμό ή εξ ονόματος των πελατών τους (και τη μεταπώληση στους τελευταίους) όλων των μεταφορικών και συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ενδομεταφορών με οποιοδήποτε τρόπο μεταφοράς, ιδίως των ποτάμιων, των οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών που είναι απαραίτητες για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών·
The fact that President Mugabe wants to stifle inward investment by nationalising the farms, and threatening to do the same with the mines, will do nothing to resolve the economic situation in Zimbabwe.Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Mugabe θέλει να καταπνίξει τις εξωγενείς επενδύσεις εθνικοποιώντας τα κτήματα και απειλώντας να κάνει το ίδιο και με τα ορυχεία δεν πρόκειται να βοηθήσει καθόλου στην επίλυση της οικονομικής κατάστασης στη Ζιμπάμπουε.
' ( a ) in respect of each authorization where the value of the import goods per operator and per calendar year exceeds the limits set in Article 552 ( 1 ) ( a ) ( v ) , the particulars indicated in Annex 85 ; such particulars need not be communicated where the inward processing authorization has been issued on the basis of one of the economic conditions referred to by the following codes : 6106 , 6107 , 6201 , 6202 , 6203 , 6301 , 6302 , 6303,7004,7005 and 7006 . ' [ 4 ]To ra _ t _ H » _ _ 6ι « _ κκημ.ι-ο κχίμζνο & ημοσ _ _ - _ ι coco την B * rya * ^ για -ητημβρ ^ α-σύς στχχούς- Uv δ-j » οργτί καντίνα fttari _ .ia ή -Ρχρ _ _ ο- πλην vmtumv am tt-Oppéow αχό ■ _ ■ νομικά _ t V _ να ν O-Ofa νχρον νομίμως vyiqp _ tf en 6ημοσ _ ρ » ί · _ * _ ΛτΒ _ _ α rinn _ ■ μιΗ α < 8η _ _ _ . Ä _ Vfi4AA / 0 ¥
Horizontal angle, ‧° inwards and outwardsΟριζόντια γωνία: ‧° προς τα έσω και προς τα έξω
To the extent necessary for the proper working of the common organization of the market in milk and milk products, the Council, acting in accordance with the voting procedure laid down in Article ‧ of the Treaty on a proposal from the Commission, may, in special cases, prohibit in whole or in part the use of inward processing arrangements in respect of products listed in ArticleΣτο βαθμό που απαιτείται για την καλή λειτουργία της κοινής οργάνωσης των αγορών του πρόβειου και αίγειου κρέατος, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας μετά από πρόταση της Επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία ψηφοφορίας που προβλέπεται στο άρθρο ‧ παράγραφος ‧ της συνθήκης, μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις, να αποκλείει εν όλω ή εν μέρει την προσφυγή στο καθεστώς ενεργητικής τελειοποίησης για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο
The procedure referred to above shall apply mutatis mutandis for compensating products or for goods in their unaltered state sold within the territory of the Republic of San Marino under inward processing arrangements or for goods under temporary importation arrangements for which a customs debt has arisenΗ προαναφερόμενη διαδικασία εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για τα παράγωγα προϊόντα ή για εμπορεύματα στη φυσική τους κατάσταση που διοχετεύονται στο εσωτερικό της επικράτειας της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή για τα εμπορεύματα για τα οποία γεννάται τελωνειακή οφειλή στο πλαίσιο του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής
° outwards and ‧° inwards if there are two dipped-beam headlampsαν υπάρχουν δύο φανοί διασταύρωσης ‧° προς τα έξω και ‧° προς τα έσω
In particular we must ensure that there is effective competition policy in all the applicant countries and that there is proper respect for intellectual property which will underpin inward investment, which is so important for them all.Συγκεκριμένα πρέπει να διασφαλίσουμε την ύπαρξη μίας αποτελεσματικής ανταγωνιστικής πολιτικής σε όλες τις υποψήφιες χώρες και τον αρμόζοντα σεβασμό για την πνευματική ιδιοκτησία, ο οποίος θα ενισχύσει τις, τόσο σημαντικές για όλες αυτές τις χώρες, εσωτερικές επενδύσεις.
The quantitative limits referred to in Annex V shall not apply to products placed in a free zone or imported under the arrangements governing customs warehouses, temporary importation or inward processing (suspension systemΤα ποσοτικά όρια που παρατίθενται στο παράρτημα V δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που τίθενται σε ελεύθερη ζώνη, ή εισάγονται υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης, προσωρινής εισαγωγής ή ενεργητικής τελειοποίησης (σύστημα αναστολής
Whereas provisions should be adopted ensuring compliance with the economic conditions in cases where an application has been submitted for inward processing operations, in such a way that an equitable balance can be struck between the interests of the Community producers and those of the processors concerned; whereas a mandatory consultation procedure should be established for this purposeότι κρίνεται σκόπιμη η θέσπιση διατάξεων με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης των οικονομικών όρων σε περίπτωση υποβολής χορήγησης αδείας για την εκτέλεση εργασιών τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εξεύρεση δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των κοινοτικών παραγωγών, αφενός, και των κοινοτικών μεταποιητών, αφετέρου-ότι είναι σκόπιμο, για τον σκοπό αυτόν, να προβλεφθεί υποχρεωτική διαδικασία διαβουλεύσεων
Where the compensating products or goods in the unaltered state are placed in a free zone or free warehouse or entered for one of the suspensive procedures , enabling the inward processing procedure to be discharged , the box reserved for the description of goods on the document used for the said customsapproved treatment or use or , where simplified procedures are used , on the commercial document or records used , shall , in addition to the information laid down for the procedure in question , contain one of the following indications :Όταν τα παράγωγα προϊόντα ή τα αρχικά φπορεύματα τίθενται σε ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη ή υπάγονται σε ένα από τα καθεστώτα αναστολής , επιτρέποντας κατ ' αυτό τον -τρόπο τη λήξη του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή , η θέση που προφίζεται για την πφίγραφή των φπορεφάτων στο έγγραφο που αφορά τον εν λόγω τελωνειακό προφίσμό ή στην πφίπτωση χρησιμοποίησης απλουστευμένων διαδικασιών , στο εμπφικό έγγραφο ή στις σχετικές εγγραφές , αναφέρεται εκτός από τις μνείες που προβλέπονται για το χρησιμοποιούμενο καθεστώς , η ακόλουθη μνεία :
Except where Article 568 is applied , the declaration discharging the inward processing procedure ( suspension system ) shall be lodged at one of the offices of discharge specified in the authorization .Με εξαίρεση την πφίπτωση εφαρμογής του άρθρου 568 , η διασάφηση λήξης του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή με το σύστημα της αναστολή ; πρέπει να κατατίθεται σε ένα από τα τελωνεία λήξης του καθεστώτος που προβλέπονται στην άδεια .
The procedures governing inward processing laid down in Articles ‧ to ‧ and ‧ to ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ and Articles ‧ to ‧ and ‧ to ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ shall apply to the new Member States subject to the following specific provisionsΤα καθεστώτα που διέπουν την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή, τα οποία ορίζονται στα άρθρα ‧ έως ‧ και ‧ έως ‧ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. ‧/‧ και στα άρθρα ‧ έως ‧ και ‧ έως ‧ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. ‧/‧, ισχύουν για τα νέα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των ακολούθων ειδικών διατάξεων
Instead, we should go for good-quality projects that can act as a catalyst to effect change and renewal, to attract inward investment in terms of loans and venture capital and to achieve a multiplier effect.Αντίθετα, θα έπρεπε να επιδιώξουμε υψηλής ποιότητας σχέδια, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά για την αλλαγή και την ανανέωση, για την προσέλκυση εσωτερικών επενδύσεων υπό μορφήν δανείων και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και για την επίτευξη πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος.
Inward processingΤελειοποίηση προς επανεξαγωγή
Is the condition for receipt of a differentiated refund established in Article ‧ in conjunction with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products (OJ ‧ L ‧, p. ‧), that is, completion of the customs import formalities, satisfied, when in the third country of destination following release for inward processing without collection of import duties the product undergoes a substantial processing or working within the meaning of Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ establishing the Community Customs Code (OJ ‧ L ‧, p. ‧, as amended) and the product resulting from that processing or working is exported to a third country?Πληρούται η προϋπόθεση για τη λήψη διαφοροποιημένης επιστροφής, η οποία ρυθμίζεται στο άρθρο ‧, παράγραφος ‧, σε συνδυασμό με την παράγραφο ‧, του κανονισμού (ΕΚ) ‧/‧ της Επιτροπής, της ‧.‧.‧, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα, ήτοι η προϋπόθεση που αφορά την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής, όταν το προϊόν υποβάλλεται στην τρίτη χώρα προορισμού, μετά τη θέση του σε διαδικασία τελειοποιήσεως προς επανεξαγωγή χωρίς επιβολή εισαγωγικών δασμών, σε μεταποίηση ή ουσιαστική επεξεργασία κατά την έννοια του άρθρου ‧ (ΕΟΚ) ‧/‧ του Συμβουλίου, της ‧.‧.‧, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, με μεταγενέστερες τροποποιήσεις), αυτό δε το προϊόν που προέρχεται από την ανωτέρω μεταποίηση ή ουσιαστική επεξεργασία εξάγεται σε τρίτη χώρα
However, by way of derogation from paragraph ‧, if the situation referred to in paragraph ‧ arises with exceptional urgency and the Community market is disturbed or is liable to be disturbed by the inward processing arrangements, the Commission shall, at the request of a Member State or on its own initiative, decide upon the necessary measures; the Council and the Member States shall be notified of such measures, which shall be valid for no more than six months and shall be immediately applicableΚατά παρέκκλιση της παραγράφου ‧, εάν η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο ‧ παρουσιασθεί εξαιρετικώς επείγουσα και εάν η κοινοτική αγορά έχει διαταραχθεί ή κινδυνεύει να διαταραχθεί από το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, η Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους ή ιδία πρωτοβουλία, θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα αμέσου εφαρμογής τα οποία ανακοινώνονται στο Συμβούλιο και τα κράτη μέλη. Η διάρκεια ισχύος αυτών δεν δύναται να υπερβεί τους έξι μήνες
Humberside is currentlya major focus of public expenditure andinvestment programmes and is attempting toattract both inward and indigenous investment .Το Humbersideείναι , piρος το piαρόν , το κύριο αντικείμενο τωνδημοσίων δαpiανών και εpiενδυτικών piρογραμ-μάτων και piροσpiαθεί να ελκύσει τόσο ξένεςόσο και εγχώριες εpiενδύσεις .
Pursuant to Article 89 of the Code , the inward processing procedure ( suspension system ) shall be discharged in respect of the import goods when the compensating products or goods in the unaltered state have been declared for another customsapproved treatment or use and all other conditions for use of the procedure have been complied with .Κατ ' εφαρμογή του άρθρου 89 του κώδικα , το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή , σύστημα αναστολής , λήγει για τα φπορεύματα εισαγωγής όταν τα παράγωγα προϊόντα ή τα αρχικά φπορεύματα διασαφιστούν για νέο τελωνειακό προφίσμό , τηρουμένων εξάλλου όλων των άλλων όρων χρησιμοποίησης του καθεστώτος .
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 835 φράσεις που ταιριάζουν φράση inward.Βρέθηκαν σε 0,779 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.