προφορά: IPA: /ˈɪnwəd/ ˈɪnwəd    

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • έσω   
  (Adjective  m)
   
  on inside
 • εσώτερος   
  (Adjective  m)
   
  on inside
 • εσωτερικός   

Άλλες έννοιες:

 
Situated on the inside.
 
Situated on the inside; that is within, inner; belonging to the inside. [from 9th c.]
 
(obsolete) Intimate, closely acquainted; familiar. [16th-17th c.]
 
Towards the inside. [from 11th c.]
 
Belonging to the inside.
 
Related to the mental or spiritual condition as opposed to the bodily or exterior phenomena.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (2)

inward processingενεργητική τελειοποίηση
inwardsεντόσθια; σπλάχνα

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "inward", μεταφραστική μνήμη

add example
Joined Cases C-‧/‧ and C-‧/‧: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ January ‧ (Reference for a preliminary ruling from the VAT and Duties Tribunal, Edinburgh and the VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland- United Kingdom)- Terex Equipment Ltd (C-‧/‧), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-‧/‧), Caterpillar EPG Ltd (C-‧/‧) v The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Regulation (EEC) No ‧/‧ establishing the Community Customs Code- Articles ‧ and ‧- Regulation (EEC) No ‧/‧- Article ‧- Inward processing procedure- Incorrect customs procedure code- Circumstances under which a customs debt is incurred- Revision of a customs declarationΑπόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της ‧ης Ιανουαρίου ‧ [αίτηση του VAT and Duties Tribunal, Edinburgh (Ηνωμένο Βασίλειο) και του VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland- Royaume-Uni (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως]- Terex Equipment Ltd (C-‧/‧), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-‧/‧), Caterpillar EPG Ltd (C-‧/‧) κατά The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (Συνεκδικασθείσες αποφάσεις C-‧/‧ και C-‧/‧) [Κανονισμός (EOK) ‧/‧ για τον κοινοτικό τελωνειακό κώδικα- Άρθρα ‧ και ‧- Κανονισμός (EOK) ‧/‧- Άρθρο ‧- Καθεστώς ενεργητικής τελειοποιήσεως- Εσφαλμένος κωδικός τελωνειακού συστήματος- Γένεση τελωνειακής οφειλής- Επανεξέταση της τελωνειακής διασάφησης]
the country of final destination if controlled substances are to be used in the customs territory of the Community under the inward-processing procedure as referred to in paragraphτη χώρα τελικού προορισμού, εάν οι ελεγχόμενες ουσίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο ‧·
We simply have to note that, basically, the system of inward processing breaks with the principle of European preference or, if you like, the system of Community preferences.Αρκεί να παρατηρήσουμε ότι, στην ουσία, το καθεστώς ενεργούς τελειοποίησης προϋποθέτει μία παρέκκλιση από την αρχή της ευρωπαϊκής προτίμησης ή, αν προτιμάτε, από το καθεστώς των κοινοτικών προτιμήσεων.
These three countries accounted for around ‧ % of inward investment in the enlargement countries at the end ofΣτα τέλη του ‧, οι τρεις αυτές χώρες ήταν αποδέκτες των τριών τετάρτων περίπου του συνόλου των επενδύσεων στις χώρες της διεύρυνσης
By way of derogation from paragraph ‧, if the situation referred to in paragraph ‧ arises with exceptional urgency and the Community market is disturbed or is liable to be disturbed by the inward or outward processing arrangements, the Commission shall, at the request of a Member State or on its own initiative, decide on the necessary measures in accordance with the procedure referred to in ArticleΚατά παρέκκλιση της παραγράφου ‧, εάν η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο ‧ χαρακτηρίζεται ως άκρως επείγουσα και έχει διαταραχθεί η κοινοτική αγορά ή κινδυνεύει να διαταραχθεί από το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή προς επανεισαγωγή, η Επιτροπή μετά από αίτηση ενός κράτους μέλους ή με δική της πρωτοβουλία αποφασίζει τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου ‧ παράγραφος
° outwards and ‧° inwards° προς τα έξω και ‧° προς τα μέσα
The Commission' s scheme to compensate food processors for losing out on export refunds, by encouraging them to seek inward processing relief on a range of commodities from outside the EU, is both muddle-headed and inept.Το σχέδιο της Επιτροπής να αποζημιώσει τους μεταποιητές τροφίμων για την απώλεια των επιστροφών στις εξαγωγές μέσω της ενθάρρυνσής τους να αναζητήσουν βοήθεια ώστε να υπαχθούν σε ένα καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή για μια σειρά αγαθών που προέρχονται εκτός της ΕΕ, είναι όχι μόνο νεφελώδες αλλά και βλακώδες.
Whereas it is desirable to specify the means of identification provided for under the inward processing procedure and to provide expressly for a documentary check as a means of verifying that the compensating products have been obtained from the import goodsότι είναι σκόπιμο να υπενθυμισθούν οι προβλεπόμενοι στο πλαίσιο του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή τρόποι αναγνώρισης και να αναφερθεί πως, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα λαμβανόμενα παράγωγα προϊόντα έχουν προκύψει από εμπορεύματα εισαγωγής, είναι δυνατή η διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών
They think inwards- only about themselvesΕίναι εσωστρεφείς... σκέφτονται μόνο τους εαυτούς τους
I have been following with concern the flare-up of tensions in Transylvania, where the small communities are turning inwards as a result of tension, harassment or fear, shutting out the communities living together with them.Παρακολουθώ με ανησυχία την έξαρση των εντάσεων στην Τρανσυλβανία, όπου οι μικρές κοινότητες παρουσιάζουν εσωστρέφεια ως αποτέλεσμα της έντασης, της παρενόχλησης ή του φόβου, αποκλείοντας τις κοινότητες που ζουν μαζί τους.
An inward-looking Russia, involving its own authoritarian variation on democracy which has more to do with the Romanovs than with a modern social constitution, is not an option for the EU.Mια εσωστρεφής Pωσία που θα αναπτύξει το δικό της αυταρχικό στυλ δημοκρατίας, που θα έχει περισσότερη σχέση με τους Pομανόφ παρά μ' ένα μοντέρνο κοινωνικό σύνταγμα, δεν αποτελεί καμιά δυνατότητα για την EE.
placed under customs warehousing arrangements or inward processing arrangementsνα τεθούν υπό καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης ή ενεργητικής τελειοποίησης
Shrinking regions, unlike growing ones, are not a target for inward migrationΕπιπλέον, αντίθετα με τις αναπτυσσόμενες περιφέρειες, οι συρρικνωμένες περιφέρειες δεν αποτελούν στόχο των διακινούμενων εργαζομένων
The headform weight shall strike the windscreen at a point within ‧ mm of its geometric centre on that face which represents the inward face of the safety-glass pane when the latter is mounted on the vehicle, and shall be allowed to make only one impactΗ θέση του σημείου κρούσης πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση ‧ mm από το γεωμετρικό κέντρο του αλεξηνέμου στην πλευρά που αντιστοιχεί στην εσωτερική πλευρά του υαλοπίνακα ασφαλείας όταν έχει τοποθετηθεί επί του οχήματος και επιτρέπεται να γίνει μόνο μία φορά
inward statistics on foreign affiliates shall mean statistics describing the activity of foreign affiliates resident in the compiling countryΣτατιστικές εισαγωγής για τις αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις: στατιστικές που περιγράφουν τη δραστηριότητα των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων που είναι μόνιμοι κάτοικοι της δηλούσας χώρας·
We are all politically active and know that in the political domain, when we are inward-looking and discuss names and leadership our citizens perceive this as us having turned our backs on them. We are looking inwards.Είμαστε όλοι πολιτικά ενεργοί και γνωρίζουμε ότι στον πολιτικό τομέα, όταν είμαστε εσωστρεφείς και συζητούμε περί ονομάτων και ηγεσίας, οι πολίτες θεωρούν ότι τους έχουμε γυρίσει την πλάτη.
It is not by turning inwards and embracing protectionism that we will overcome sluggish economic growth and compete with China and India.Δεν θα ξεπεράσουμε τους χαμηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και δεν θα ανταγωνιστούμε την Κίνα και την Ινδία με την εσωστρέφεια και τον ενστερνισμό του προστατευτισμού.
The notification of these quantities may, however, be replaced by entry in a goods inwards and stock utilisation registerΕντούτοις, η δήλωση αυτών των ποσοτήτων μπορεί να αντικαθίσταται από την εγγραφή τους σε βιβλίο εισερχομένων και εξερχομένων
The headform weight shall strike the windscreen at a point within ‧ mm of its geometric centre on that face which represents the inward face of the safety glass pane when the latter is mounted on the vehicle, and shall be allowed to make only one impactΗ θέση του σημείου κρούσης πρέπει να βρίσκεται σε μέγιστη απόσταση ‧ mm από το γεωμετρικό κέντρο του αλεξήνεμου. Η κεφαλή πρέπει να προσκρούει πάνω στην όψη του αλεξήνεμου που αντιστοιχεί στην εσωτερική επιφάνεια του κρύσταλλου ασφαλείας όταν τοποθετείται πάνω στον ελκυστήρα
Indeed, the volume of dumped imports under inward processing considerably increased during the period consideredΠράγματι, ο όγκος των εισαγωγών με ντάμπινγκ υπό καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή αυξήθηκε σημαντικά κατά την υπό εξέταση περίοδο
Horizontal angle: ‧° inwards and outwardsΟριζόντια γωνία: ‧° προς τα μέσα και προς τα έξω
For development to take root, well-conceived financial assistance should be accompanied by adequate trade arrangements (preferential agreements), regional infrastructure projects (roads, bridges, power networks and airports), and measures to stimulate inward foreign direct investmentΓια να ριζώσει η ανάπτυξη, μια καλώς εννοηθείσα οικονομική βοήθεια θα πρέπει να συνοδεύεται και από εμπορικές διευθετήσεις (προνομιακές συμφωνίες), περιφερειακά έργα υποδομής (δρόμοι, γέφυρες, δίκτυα ηλεκτροδότησης και αεροδρόμια) και μέτρα για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων
I am cautious with regard to this question of turning outward and inward.Σε θέματα που αφορούν την εξωστρέφεια και την εσωστρέφεια είμαι προσεκτικός.
The second risk is that the increasing use of inward processing could put us in the extremely dangerous situation of no longer producing many agricultural products within the European Union, since it would be more profitable to import them in their raw state, process them and re-export them.Ο δεύτερος κίνδυνος είναι ότι η όλο και πιο συχνή προσφυγή στο εμπόριο ενεργούς τελειοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση όπου θα πάψουμε να παράγουμε στο εσωτερικό πολλά γεωργικά προϊόντα, εφόσον θα είναι ίσως πιο κερδοφόρο να τα εισάγουμε ακατέργαστα, να τα μεταποιούμε και να τα επανεξάγουμε.
MODEL APPLICATION FOR INWARD PROCESSING AUTHORIZATIONΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 600 φράσεις που ταιριάζουν φράση inward.Βρέθηκαν σε 0,677 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.