Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • απόκειται   

Παράδειγμα με ποινές "it's up to", μεταφραστική μνήμη

add example
North-East: foothills of Kralický Sněžník, the Rychlebské hory and Zlatohorská vrchovina, the River Opavice up to its confluence with the River Opava, the River Opava up to its confluence with the River Oder, the River Oder up to its confluence with the River Olše, the River Olše up to its confluence with the River Lomná and the River Lomná up to the Beskydy protected landscape areaβορειοανατολικά: το όριο διαμορφώνεται από τους πρόποδες του Kralický Sněžník, τα όρη Rychlebské και τις ορεινές περιοχές Zlatohorská, τον ποταμό Opavice μέχρι τη συμβολή του με τον ποταμό Opava, τον ποταμό Opava μέχρι τη συμβολή του με τον ποταμό Odra, τον ποταμό Odra μέχρι τη συμβολή του με τον ποταμό Olše, τον ποταμό Olše μέχρι τη συμβολή του με τον ποταμό Lomna και τον ποταμό Lomna μέχρι την περιοχή που προστατεύεται από τα όρη Beskydy
Coupling and uncoupling must be possible with coupling angles of up to ‧ ° horizontally both to the right and left, up to ‧ ° vertically both upward and downward with full trailers, up to ‧ ° vertically both upward and downward with centre axle trailers and up to ‧ ° when twisted axially in both directions, i.e., it must be possible to couple the trailer up to the above-mentioned angular positions between towing vehicle and trailer drawbars without the necessity of intervention of additional personnelΗ ζεύξη και η απόζευξη πρέπει να είναι εφικτές με γωνίες ζεύξης έως ‧° οριζοντίως τόσο προς τα δεξιά όσο και προς τα αριστερά, έως ‧° κατακόρυφα προς τα πάνω και προς τα κάτω με πλήρως ρυμουλκούμενα, έως ‧° κατακόρυφα προς τα πάνω και προς κάτω με ρυμουλκούμενα με ράβδο έλξης και έως ‧° όταν πραγματοποιείται περιστροφή περί τον άξονα και προς τις δύο κατευθύνσεις, ήτοι, πρέπει να είναι εφικτή η ζεύξη του ρυμουλκούμενου έως τις προαναφερθείσες γωνιακές θέσεις μεταξύ των ράβδων έλξης του ρυμουλκού και του ρυμουλκούμενου χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση πρόσθετου προσωπικού
But essentially we need our Commissioner to stand up for Europe, to stand up for Europe and its industry, to stand up for Europe and its environment and to stand up for Europe and its people.Αλλά βασικά χρειαζόμαστε την Επίτροπό μας να υψώσει το ανάστημά της για την Ευρώπη και τη βιομηχανία της, να υψώσει το ανάστημά της για την Ευρώπη και το περιβάλλον της και να υψώσει το ανάστημά της για την Ευρώπη και το λαό της.
Anybody you speak to from the Palestinian area will tell you that it has always been the women and the children who have suffered most, but they have also been the most resilient in trying to find a way forward to challenge the failure to negotiate, the failure to respect and the failure to find a solution; indeed, the failure of both Israel and Palestine to live up to their commitments, to agreements that they voluntarily signed up to, the failure of the United States of America and the European Union to live up to their commitments with regard to clear and open negotiations, the failure of other states bordering Israel and Palestine to take a more proactive and positive role with regard to, ultimately, achieving a two-state solution, which must be based on viability and equality.Με όποιον και αν μιλήσετε από την παλαιστινιακή περιοχή θα σας πει ότι πάντα οι γυναίκες και τα παιδιά υπέφεραν περισσότερο, αλλά ήταν και οι πιο ανθεκτικοί στην προσπάθεια να βρουν έναν τρόπο για να αντιμετωπιστεί η άρνηση για διαπραγμάτευση, η έλλειψη σεβασμού και η αποτυχία εξεύρεσης λύσης, η αποτυχία τόσο του Ισραήλ όσο και της Παλαιστίνης να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους, στις συμφωνίες που συνήψαν οικειοθελώς, η αποτυχία των "νωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθούν στις δικές τους δεσμεύσεις για σαφείς και ανοιχτές διαπραγματεύσεις, η αποτυχία άλλων κρατών που συνορεύουν με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να διαδραματίσουν πιο προορατικό και ενεργό ρόλο όσον αφορά, εν τέλει, την επίτευξη μιας λύσης δύο κρατών, η οποία πρέπει να βασίζεται στη βιωσιμότητα και στην ισότητα.
Firstly, we are reversing the burden of proof so that, in the future, it will be up to the industry to show that a substance is safe before it can be given permission to market it, whereas, at present, it is up to the authorities to show that a substance is dangerous before they are entitled to ban it.Πρώτον, αντιστρέφουμε το βάρος της απόδειξης ώστε, στο μέλλον, να εναπόκειται στη βιομηχανία να αποδεικνύει ότι μια ουσία είναι ασφαλής πριν λάβει άδεια για τη διάθεσή της στην αγορά, ενώ, επί του παρόντος, οι αρχές είναι υπεύθυνες να αποδεικνύουν ότι μια ουσία είναι επικίνδυνη πριν την απαγορεύσουν.
The IND/DEM Group was invited, it appointed a rapporteur 18 months ago, it did not turn up to any meetings in committee or to any hearings, and it did not turn up to any trialogues. Ms Goudin knows very well that she was only appointed two weeks ago to take over from the shadow rapporteur, who did not turn up.Ομάδα IND/DEM έλαβε πρόσκληση, όρισε εισηγητή πριν από 18 μήνες, δεν παρουσιάστηκε σε καμία συνεδρίαση σε επιτροπή ή σε ακροάσεις, και δεν παρουσιάστηκε σε κανέναν τριμερή διάλογο. " κ. Goudin γνωρίζει πολύ καλά ότι η ίδια ορίστηκε πριν από δύο εβδομάδες μόνο προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα του σκιώδους εισηγητή, που δεν παρουσιάστηκε.
I will not go back over the various measures listed, but obviously it is up to the Council and the Member States to shoulder their responsibilities and it is up to this Parliament to assume its responsibilities in relation to the proposals on the table - which are very necessary - concerning standards, the credit rating agencies, capital to credit ratios, directors' pay and the pay of others working in the banking sector (there is also traders' pay, which is not often talked about but it also seems to me to be an important problem).Δεν θα επανέλθω στα διάφορα μέτρα που παρέθεσα, αλλά προφανώς εναπόκειται στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη να επωμιστούν τις ευθύνες τους, ενώ αυτό το Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του όσον αφορά τις προτάσεις που κατατέθηκαν - οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες - αναφορικά με τα πρότυπα, τους οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, τους λόγους των κεφαλαίων προς τις πιστώσεις, τις αποδοχές των διευθυντών και τις αμοιβές άλλων εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα (υπάρχει επίσης η αμοιβή των χρηματιστών, η οποία δεν συζητείται συχνά, αλλά μου φαίνεται επίσης ότι είναι σημαντικό πρόβλημα).
Requests the Commission to continue its screening exercise started in ‧ and to set out clearly further information regarding human resources policy, application of redeployment strategy and the degree of externalisation of tasks for ‧; asks for a follow-up report by ‧ April ‧ including the conclusions the Commission will draw with regard to their internal organisation; takes note of the Commission's ‧ follow-up report on Planning and optimising Commission human resources to serve EU priorities whereby the Commission confirms its commitment not to request any new posts up to ‧, beyond the last tranche of enlargement-related posts inζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει την ενδελεχή εξέταση που άρχισε το ‧ και να εκθέσει σαφώς περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά την πολιτική ανθρωπίνων πόρων, την εφαρμογή της στρατηγικής για αναδιάταξη υπαλλήλων, καθώς και τον βαθμό ανάθεσης καθηκόντων σε εξωτερικούς φορείς το ‧· ζητεί να έχει εκπονηθεί μέχρι την ‧ή Απριλίου ‧ έκθεση συνέχειας που δίδεται στις αποφάσεις, που να περιλαμβάνει και τα συμπεράσματα που θα συναγάγει η Επιτροπή σε σχέση με την εσωτερική της οργάνωση· σημειώνει την έκθεση συνέχειας που δίδεται από την Επιτροπή το ‧ σχετικά με τον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση των ανθρωπίνων πόρων της Επιτροπής για να υπηρετηθούν οι προτεραιότητες της ΕΕ, όπου η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να μη ζητήσει νέες θέσεις έως το ‧ πέραν της τελευταίας δόσεως θέσεων που σχετίζονται με τη διεύρυνση το ‧·
as near to the water surface as is safe and practicable; for a davit-launched survival craft the height of the davit head, with the survival craft in embarkation position, shall, as far as practicable, not exceed ‧ metres to the waterline when the ship is in its lightest seagoing condition, and the position of a davit launched survival craft in the embarkation position shall be such that it stays clear of the waterline with the ship in the fully loaded condition under all conditions of trim of up to ‧° and listed up to ‧° either way for new ships, respectively up to at least ‧° either way for existing ships, or to the angle at which the ship’s weatherdeck becomes submerged, whichever is lessόσο πλησιέστερα στην επιφάνεια του νερού είναι ασφαλές και πρακτικά εφικτό· όσον αφορά τα επωτίδια σωστικά σκάφη, το ύψος της επωτίδας, όταν το σωστικό σκάφος είναι σε θέση επιβιβάσεως, πρέπει, στο βαθμό που είναι πρακτικά εφικτό, να μην υπερβαίνει τα ‧ μέτρα από την ίσαλο γραμμή, με το πλοίο στο μικρότερο βύθισμα, ενώ η θέση επιβίβασης των επωτίδιων σωστικών σκαφών πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να παραμένουν μακριά από την ίσαλο γραμμή με το πλοίο στο μέγιστο βύθισμα σε όλες τις συνθήκες διεξαγωγής εντός ορίων διαγωγής έως ‧° και κλίσεως του πλοίου έως ‧° προς οποιαδήποτε πλευρά για τα νέα πλοία, αντιστοίχως δε έως ‧° προς κάθε πλευρά για τα υπάρχοντα πλοία, ή υπό τη γωνία στην οποία βυθίζεται το εκτεθειμένο στον καιρό κατάστρωμα του πλοίου, όποια κλίση είναι η μικρότερη·
The Council remains too politicised, and our text today justly criticises those delegates who cynically lined up in their cars outside the UN in Geneva at 6 a.m. in order that they could be first in to fill up the speakers list to help Sri Lanka in its 'no action' motion to evade criticisms of violations in that country and to evade the spirit of the setting up of the Human Rights Council: that it should work throughout the year to deal with human rights abuses whenever and wherever they occur.Το Συμβούλιο εξακολουθεί να είναι υπερβολικά πολιτικοποιημένο και το κείμενό μας σήμερα δικαίως επικρίνει τους εκπροσώπους εκείνους που παρατάχθηκαν κατά τρόπο κυνικό με τα αυτοκίνητά τους έξω από τα γραφεία του Ο"Ε στη Γενεύη, στις 6 π.μ., προκειμένου να είναι οι πρώτοι που θα συμπληρώσουν τον κατάλογο ομιλητών για να βοηθήσουν τη Σρι Λάνκα στην πρόταση "μη ανάληψης δράσης" της για την αποφυγή επικρίσεων σχετικά με παραβιάσεις στη χώρα και την αποφυγή του πνεύματος της σύστασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: ότι θα πρέπει να εργάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για την αντιμετώπιση παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οποτεδήποτε και οπουδήποτε συμβαίνουν.
With regard to Mr Lamoureux' s statements, he says what the Treaty states, and, of course, the decision to set up a nuclear power plant or not or to opt out is up to the Member States; it is not up to the Commission and neither is it a Community decision.Όσον αφορά τις δηλώσεις του Lamoureux, λέει αυτό που λέγεται και στη Συνθήκη, και σαφώς η απόφαση εγκατάστασης ή μη εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας ή το opting out εναπόκειται στα κράτη μέλη και όχι στην Επιτροπή, ούτε πρόκειται βέβαια για κοινοτική απόφαση.
Notes that five new Members joined the ECA in the course of ‧; reiterates its hope that it will be possible to devise a more rational structure for the ECA before the next enlargement; asks the ECA to consider existing models with a view to reducing the total number of Members; reiterates its call for consideration of proposals to introduce a rotating system similar to that applying to the Governing Council of the ECB or a system with a single Auditor-General; calls on the ECA to keep Parliament informed of the follow-up to this recommendation up to ‧ Septemberσημειώνει ότι πέντε νέα Μέλη εντάχθηκαν στο ΕΕΣ κατά τη διάρκεια του ‧· εκφράζει για μια ακόμη φορά την ελπίδα ότι θα καταστεί δυνατόν να βρεθεί μια ορθολογικότερη δομή για το ΕΕΣ πριν από την επόμενη διεύρυνση· καλεί το ΕΕΣ να εξετάσει τα υπάρχοντα πρότυπα με στόχο τη μείωση του συνολικού αριθμού των Μελών του· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να εξετασθούν προτάσεις για την εισαγωγή συστήματος κυκλικής εναλλαγής, παρόμοιου με εκείνο που εφαρμόζεται στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ, ή συστήματος με έναν μόνο Γενικό Ελεγκτή· καλεί το ΕΕΣ να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο όσον αφορά τη συνέχεια που θα δοθεί στην παρούσα σύσταση έως τις ‧ Σεπτεμβρίου ‧·
What is it doing? It is isolating Taiwan and cosying up to the tyrants in Beijing, it is refusing to deal with the anti-Castro dissidents in Cuba, it is cosying up to the Ayatollahs in Tehran, and it is funnelling money to Hamas.Τι κάνει; Απομονώνει την Ταϊβάν και αναπτύσσει φιλίες με τους τυράννους στο Πεκίνο, αρνείται να αντιμετωπίσει τους αντιφρονούντες στην Κούβα που αντιτίθενται στον Κάστρο, κάνει φιλίες με τους αγιατολάχ στην Τεχεράνη και διοχετεύει χρήματα στη Χαμάς.
In applying this provision, the institution shall provide evidence to the relevant participating NCB of the actual amount of its liabilities owed to any other institution not listed as being exempt from the ECB 's minimum reserve system and of its liabilities which are owed to the ECB or to a participating NCB in order to exclude them from the reserve base. If such evidence cannot be presented for debt securities issued with an agreed maturity of up to two years, the institution may apply a standard deduction to the outstanding amount of its debt securities issued with an agreed maturity of up to two years from ‧ pΕΚΤ ‧ ), η ßάση των αποθεματικών υπολογίζεται, για τρεις διαδοχικές περιόδους τήρησης, αρχής γενομένης από την περίοδο τήρησης που αρχίζει τον τρίτο μήνα μετά το τέλος ενός τριμήνου, με ßάση τα στοιχεία του τέλους τριμήνου που υποßάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού. Τα εν λόγω ιδρύματα κοινοποιούν τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά τους σύμφωνα με το άρθρο
We need Europe to be strong in mind, fleet of foot and united in purpose over the weeks and months ahead, ready to strip out the toxic assets that are crippling bank balances, ready to reform bank practice to restore creditworthiness, and ready to accept that the current stimulus package may not be enough, because it is no good topping up the IMF if there is no global financial system to support, and while it is rough justice that responsible Member States must mitigate against default by those who lived it up, that may be the price to pay to avoid the contagion of economic meltdown.Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη με ισχυρή βούληση, ταχεία και ενωμένη όσον αφορά το σκοπό, κατά τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, έτοιμη να εξαλείψει τα "τοξικά προϊόντα" που υπονομεύουν τους τραπεζικούς ισολογισμούς, έτοιμη να μεταρρυθμίσει τις τραπεζικές πρακτικές για να αποκαταστήσει την πιστοληπτική ικανότητα, και έτοιμη να αποδεχτεί το γεγονός ότι η τρέχουσα δέσμη κινήτρων μπορεί να μην είναι επαρκής, διότι δεν έχει νόημα να στρεφόμαστε στο ΔΝΤ, εάν δεν υπάρχει παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα προς στήριξη, και ενώ αποτελεί υπερβολικά σκληρή τιμωρία το ότι τα υπεύθυνα κράτη μέλη πρέπει να υποστούν τις συνέπειες των πράξεων άλλων, αυτό μπορεί να είναι το κόστος που πρέπει να πληρωθεί για να αποφευχθεί η μετάδοση της οικονομικής κατάρρευσης.
Plavix can be given to: patients who have recently had a myocardial infarction (heart attack); Plavix can be started in the few days after the attack and up to ‧ days later, patients who have had a recent ischaemic stroke (non-bleeding stroke); Plavix can be started in the ‧ days after the attack and up to ‧ months later, patients with peripheral arterial disease (problem with blood flow in the arteries), patients who have a condition known as acute coronary syndrome, when it should be given with aspirin (another anticoagulant), including patients who have had a stent inserted (a short tube placed in an artery to prevent it closing upΤο Plavix μπορεί να χορηγείται σε: • Ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή) · η χορήγηση του Plavix μπορεί να αρχίσει λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο και έως ‧ ημέρες αργότερα • Ασθενείς με πρόσφατο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (μη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο) · η χορήγηση του Plavix μπορεί να αρχίσει από ‧ ημέρες μετά το επεισόδιο και έως ‧ μήνες αργότερα • Ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο (πρόβλημα με τη ροή του αίματος στις αρτηρίες) • Ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, όταν πρέπει να χορηγείται μαζί με ασπιρίνη (άλλο αντιπηκτικό), όπου περιλαμβάνονται οι ασθενείς στους οποίους έχει εισαχθεί μια αγγειακή πρόθεση (μικρός σωλήνας που τοποθετείται στην αρτηρία και αποτρέπει το κλείσιμο
Iscover can be given to: patients who have recently had a myocardial infarction (heart attack); Iscover can be started in the few days after the attack and up to ‧ days later, patients who have had a recent ischaemic stroke (non-bleeding stroke); Iscover can be started in the ‧ days after the attack and up to ‧ months later, patients with peripheral arterial disease (problem with blood flow in the arteries), patients who have a condition known as acute coronary syndrome, when it should be given with aspirin (another anticoagulant), including patients who have had a stent inserted (a short tube placed in an artery to prevent it closing upΤο Iscover μπορεί να χορηγείται σε: • Ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου (καρδιακή προσβολή) · η χορήγηση του Iscover μπορεί να αρχίσει λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο και έως ‧ ημέρες αργότερα • Ασθενείς με πρόσφατο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (μη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο) · η χορήγηση του Iscover μπορεί να αρχίσει από ‧ ημέρες μετά το επεισόδιο και έως ‧ μήνες αργότερα • Ασθενείς με περιφερική αρτηριακή νόσο (πρόβλημα με τη ροή του αίματος στις αρτηρίες) • Ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, όταν πρέπει να χορηγείται μαζί με ασπιρίνη (άλλο αντιπηκτικό), όπου περιλαμβάνονται οι ασθενείς στους οποίους έχει εισαχθεί μια αγγειακή πρόθεση (μικρός σωλήνας που τοποθετείται στην αρτηρία και αποτρέπει το κλείσιμο
Calls on the Commission to do everything possible to bring about the setting up of democracy and human rights committees with all countries that have signed up to the ENP action plans and calls on the partner countries to respect their commitments in this connection, particularly with regard to individual cases; reiterates its call to all contracting parties to the Euro-Mediterranean association agreements to transpose the human rights clause into a programme for action in order to enhance and promote respect for human rights and to put in place a mechanism for the regular assessment of compliance with Article ‧ of the Association Agreement in order to make it more effective and more bindingζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη συγκρότηση επιτροπών δημοκρατίας-ανθρωπίνων δικαιωμάτων με όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει σχέδια δράσης της ΕΠΓ και ζητεί από τις χώρες εταίρους να σέβονται τις δεσμεύσεις τους στο θέμα αυτό, ιδίως όσον αφορά ατομικές περιπτώσεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή του σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη των ευρωμεσογειακών συμφωνιών σύνδεσης να μετουσιώσουν τη ρήτρα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε πρόγραμμα δράσης που να αποβλέπει στην ενίσχυση και προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να δημιουργήσουν μηχανισμό για την τακτική αξιολόγηση της τήρησης του άρθρου ‧ των συμφωνιών σύνδεσης, ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικές και πιο δεσμευτικές·
I would urge you not to leave it up to the Member States to decide on the sanctions to be introduced, but to establish them at European level, because everyone knows that if you leave it up to the Member States, it will simply lead to more competition in terms of attracting investment.Θα ήθελα επίσης να σας προτείνω οι κυρώσεις, τις οποίες προτείνετε, να μην ανατεθούν στα κράτη μέλη, αλλά σε ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι αν οι κυρώσεις ανατεθούν στα κράτη μέλη, αυτό θα αποτελέσει εκ νέου αντικείμενο ανταγωνισμού για την προσέλκυση επενδύσεων.
By way of a concession, Madam Secretary of State, to the Council - which still has its own misgivings about opening up the networks to private passenger traffic at too early a juncture - the committee is now proposing 2017 as the date for networks to be opened up to domestic traffic. It is also the intention that those states that acceded as recently as 1 May 2004 or later should be able to extend this deadline by another five years in order to give their railway companies more time to prepare themselves for the internal market and for the competition that it brings.Κυρία υφυπουργέ, εν είδει παραχώρησης προς το Συμβούλιο, που εξακολουθεί να έχει ενδοιασμούς για ένα κατά την άποψή του υπερβολικά γρήγορο άνοιγμα των δικτύων για τις ιδιωτικές μεταφορές προσώπων, η επιτροπή προτείνει τώρα να ανοίξει το δίκτυο των εθνικών μεταφορών το 2017, τα δε κράτη που προσχώρησαν την 1η Μαΐου 2004 ή αργότερα θα μπορούν μάλιστα να παρατείνουν για άλλα πέντε χρόνια αυτήν την προθεσμία προκειμένου να δώσουν στις σιδηροδρομικές τους επιχειρήσεις περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν για την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό.
With regard to the new forms of mobility, considers it necessary to examine existing legislation with a view to determining if it is still up-to-date and finding appropriate means of adapting it to the new flexible conditions on the European labour market, taking account not only of the need to safeguard workers' rights but also examining additional problems which migrant workers and their families might face; believes, at the same time, that an analysis needs to be made of the real extent of implementation in all Member States of the Community legislation on the free movement of labour and the right of residence of workers and their families; considers that, where relevant, recommendations should be drawn up for improving the legislative and operational frameworkκρίνει απαραίτητο, σε σχέση με τις νέες μορφές κινητικότητας, να εξεταστεί η ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να διαπιστωθεί αν εξακολουθεί να είναι ενημερωμένη, και να εξευρεθούν κατάλληλοι τρόποι προσαρμογής της στις νέες ευέλικτες συνθήκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, όχι μόνο λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των εργαζόμενων αλλά και εξετάζοντας τα πρόσθετα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μετακινούμενος εργαζόμενος και η οικογένειά του· πιστεύει ταυτόχρονα ότι υπάρχει ανάγκη ανάλυσης της πραγματικής εφαρμογής, σε όλα τα κράτη μέλη, της κοινοτικής νομοθεσίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και το δικαίωμα διαμονής των εργαζομένων και των οικογενειών τους· θεωρεί ότι, όπου κριθεί απαραίτητο, θα πρέπει να καταρτιστούν συστάσεις για τη βελτίωση του νομοθετικού και του λειτουργικού πλαισίου·
What concrete measures has Greece announced and what concrete steps has it taken up to now in cases where alert thresholds are exceeded, given that, under Articles ‧ and ‧ of Directives ‧/‧/EC (relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air) and ‧/‧/EC (on ambient air quality assessment and management), the Member States are required to draw up a plan of action where the alert thresholds are exceeded and to inform the Commission thereof, and to draw up a list of minimum details to be supplied to the public together with the alert thresholds?Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχει ανακοινώσει η Ελλάδα και ποιες συγκεκριμένες δράσεις έχει μέχρι στιγμής εφαρμόσει στις περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων συναγερμού, δεδομένου ότι βάσει των άρθρων ‧ και ‧ των Οδηγιών ‧/‧/ΕΚ (σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος) και ‧/‧/ΕΚ (σχετικά με την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος), τα κράτη μέλη εκπονούν σχέδια δράσης σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων συναγερμού τα οποία κοινοποιούν στην Επιτροπή ενώ, παράλληλα με τα όρια συναγερμού, καταρτίζεται κατάλογος στοιχειωδών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στο κοινό
When an operation is complete, the Special Committee may decide, on the basis of a proposal by the administrator or by a Member State, that the administrator, with the assistance of the accounting officer and of the operation commander, shall submit to the Special Committee the management accounts and the balance sheet for that operation, at least up to the date on which it was completed, and, if possible, up to the date on which it was wound upΌταν περατωθεί μια επιχείρηση, η ειδική επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, με πρόταση του διευθυντή ή ενός κράτους μέλους, ότι ο διευθυντής, με τη βοήθεια του υπόλογου και του διοικητή της επιχείρησης θα υποβάλει στην ειδική επιτροπή το λογαριασμό διαχείρισης και τον ισολογισμό της επιχείρησης τουλάχιστον έως την ημέρα λήξεώς της και ει δυνατόν έως την ημέρα εκκαθάρισής της
When an operation is complete, the Special Committee may decide, on the basis of a proposal by the administrator or by a Member State, that the administrator, with the assistance of the accounting officer and of the operation commander, shall submit to the Special Committee the management accounts and the balance sheet for that operation, at least up to the date on which it was completed, and, if possible, up to the date on which it was wound upΌταν περατωθεί μια επιχείρηση, η Ειδική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, με πρόταση του διευθυντή ή ενός κράτους μέλους, ότι ο διευθυντής, με τη βοήθεια του υπόλογου και του διοικητή της επιχείρησης θα υποβάλει στην Ειδική Επιτροπή το λογαριασμό διαχείρισης και τον ισολογισμό της επιχείρησης τουλάχιστον μέχρι την ημέρα λήξεώς της και ει δυνατόν μέχρι την ημέρα εκκαθάρισής της
So while in general nothing prevents the points in Mr Vieira's question being taken up, it is up to the Commission to draw up a proposal covering them and submit it to the Council, and that has not happened yet.Το πρόβλημα είναι ότι τα αιτήματα αυτά θα πρέπει να τα αναλάβει η Επιτροπή, και να τα διεκπεραιώσει κατόπιν πρότασης που προέρχεται από το Συμβούλιο, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2435838 φράσεις που ταιριάζουν φράση it's up to.Βρέθηκαν σε 309,163 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.