Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • απόκειται   

Παράδειγμα με ποινές "it's up to", μεταφραστική μνήμη

add example
Since the report did not see fit to take up this concern, however, I felt obliged to vote against it.Δεδομένου, ωστόσο, ότι στην έκθεση δεν φαίνεται να θεωρείται σημαντική αυτή η πτυχή, θεώρησα ότι ήμουν υποχρεωμένος να την καταψηφίσω.
I would ask the Commission to set up a task force to look into the situation and ensure that it is not repeated and that we can evolve a long-term policy for the future of pigs throughout the European Union.Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να συστήσει μία ειδική ομάδα η οποία θα εξετάσει την κατάσταση και θα διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί, καθώς και ότι μπορούμε να καταρτίσουμε μια μακροπρόθεσμη πολιτική για το μέλλον των χοιροειδών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Member of the Commission. - Since the beginning of its current term and up to the end of September 2007, the Commission has adopted 21 decisions imposing fines on companies that have infringed the anti-trust rules.μέλος της Επιτροπής. - (EN) Από την έναρξη της τρέχουσας θητείας της και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2007, η Επιτροπή έχει εγκρίνει 21 αποφάσεις για την επιβολή προστίμων σε εταιρείες οι οποίες έχουν παραβιάσει τους κανόνες κατά των τραστ.
Nor would it make sense to call for trade defence instruments in relation to China, whilst simultaneously supporting the setting up of a Euro-Mediterranean free trade area.Ούτε θα είχε νόημα να ζητήσουμε μέσα εμπορικής άμυνας σε σχέση με την Κίνα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουμε τη θέσπιση ενός ευρωμεσογειακού χώρου ελευθέρων συναλλαγών.
To the Council I would say: if this issue is not a problem for the Council because lobbyists have very little influence there, then it should be easier for it to sign up to the transparency register.Προς το Συμβούλιο θα ήθελα να δηλώσω το εξής: εάν αυτό το ζήτημα δεν αποτελεί πρόβλημα για το Συμβούλιο, διότι οι εκπρόσωποι συμφερόντων ασκούν πολύ μικρή επιρροή εκεί, τότε θα είναι ευκολότερο να προσυπογράψετε το μητρώο διαφάνειας.
It advises the European Commission in drawing up new proposals for European legislation in the banking field, which are then presented to the European Parliament and the European CouncilΣυμßουλεύει την Επιτροπή κατά την εκπόνηση νέων προτάσεων ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τραπεζικό τομέα, οι οποίες στη συνέχεια υποßάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοßούλιο και το Συμßούλιο
Emphasising that the Committee was a body made up of both sides of industry which sought to protect its independence and the prerogatives granted to it by the Treaty , he went on t o define four main focuses for action : optimising the Committee ' s consultative role by stepping up cooperation with the other institutions ; im proving its representativeness and credibility as institutional representative of civil society ; developing the Committee ' s resources and internal structures ; and reinforcing its presence in the de bate on the future of Europe .Αφού υπενθύμισε ότι η ΕΟΚΕ είναι ένα όργανο που χαράκτη ρίζεται από την παρουσία κοινωνικών εταίρων που ενδιαφέρονται για την αυτονομία και τα προνόμια που τους παρέ χει η Συνθήκη , παρουσίασε τέσσερις γραμμές δράσης .
I welcome it all the more because it has been brought to my attention that, at the UN's annual general meeting, they set up a special joint committee to focus on women, children and the disabled.Αυτό δε το κάνω για έναν ακόμη λόγο που είναι ότι, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις του ΟΗΕ υπάρχει μια ειδική επιτροπή που εξετάζει από κοινού τα παιδιά, τις γυναίκες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
It will take much more than that to make up for the insultΧρειάζονται πολλά περισσότερα για να σβήσει η προσβολή
It is worth to recall briefly the characteristics of this Community institution , set up by the Treaty establishing the European Community .Αξίζει να υπενθυμιστούν συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του εν λόγω κοινοτικού θεσμικού οργάνου , το οποίο δ ημιούργησε η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας .
The Forum will present a report on its work to the Commission before Summer ‧, which shall then assess its results, and decide on its follow-upΤο φόρουμ θα παρουσιάσει έκθεση σχετικά με το έργο του στην Επιτροπή πριν από το καλοκαίρι του ‧, η οποία θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα και θα λάβει απόφαση σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί
Just trying to mix it upΕίπα να φέρω απ ' όλα
In actual fact the Commission had said that it was going to draw up initial proposals this spring. Then, because of its resignation, it said that it was not going to do so until the autumn.Όντως, η Επιτροπή είχε πει πως θα κατήρτιζε τις πρώτες προτάσεις εφέτος την άνοιξη, και αργότερα, λόγω της παραίτησής της, είπε πως δεν θα τις καταρτίσει μέχρι το φθινόπωρο.
Instructs its Political Affairs Committee to follow up the issue of strengthening the parliaments with regard to implementing the Cotonou Partnership Agreementαναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων να παρακολουθήσει το ζήτημα της ενίσχυσης των κοινοβουλίων σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού·
For the unladen test, the control force may be increased up to ‧ daN if no cycling is achieved with its full force valueΚατά τη δοκιμή στο άφορτο όχημα, η δύναμη επί του οργάνου χειρισμού επιτρέπεται να αυξηθεί μέχρι τα ‧ daN εάν δεν επιτυγχάνεται πλήρης κύκλος λειτουργίας του συστήματος αντιεμπλοκής με την τιμή της μέγιστης δύναμής του
Congratulates the Commission on its considerable efforts to tackle the problem, in particular through the setting-up of a Task Force in DG Regio in Aprilσυγχαίρει την Επιτροπή για τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ιδίως με τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας στη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής τον Απρίλιο του ‧·
I hope that this strategy can be revised. What good can it do to say 'What if a huge momentum is built up and there are high expectations, and then it all comes to nought - how could we then explain two fiascos?'.Τι θετικό μπορεί να έχει το σκεπτικό "και εάν αναπτυχθεί τεράστια δυναμική και τεθούν υψηλές προσδοκίες, και μετά όλα αυτά δεν καταλήξουν πουθενά - πώς θα μπορέσουμε τότε να εξηγήσουμε δύο παταγώδεις αποτυχίες"; Ε, λοιπόν, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για κάτι τέτοιο.
In particular, I am pleased with the recommendation that a European system be developed which will make it possible for everybody to know how much pension they have built up, regardless of which Member State(s) it was accrued in.Συγκεκριμένα, με ικανοποιεί η σύσταση της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού συστήματος που θα επιτρέπει σε όλους να γνωρίζουν το ποσό της σύνταξης που έχουν θεμελιώσει, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στα οποία αυτό συσσωρεύτηκε.
It went on to point out that those tax reliéis , w hich were intended to facilitate the development of certain economic regions in accordance with Article 92 ( 3 ) ( c ) of the Treaty , were compatible with the aims pursued by both Regulation No 1785 / 81 and by the Community ' s structural measures in the agricultural sector . The Court of First Instance concluded that the applicants ' arguments concerning aggravation of the overproduction of sugar in the Community and an increase in the charges borne by the Guidance Section of the EAGGF. were not such as to call into question the aid for the setting up of a beet sugar refinery in Portugal .Υποθ . C-321 / 99 Ρ Associação dos Refinadores de Açúcar Portugueses ( ARAP ) , Alcântara Refinarias - Açúcares SA , Refinarias de Açúcar Reunidas SA ( RAR ) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , Πορτογαλικής Δημοκρατίας , DAI - Sociedade de Desenvolvim ento Agro-Industrial SA Κρατικές ενισχύσεις
When it wants to fly... the slightest flicker sends it up to the skyΌταν θέλει να πετάξει...... το πιο μικρό κούνημα, το στέλνει στον ουρανό
Obviously it is true that there are also areas and sectors where it is difficult to open up the market, especially where services require a particular infrastructure, such as baggage handling and refuelling services.Φυσικά υπάρχουν χώροι και τομείς επίσης όπου είναι δύσκολο να ανοίξει η αγορά, ιδιαίτερα όταν οι υπηρεσίες απαιτούν μιά ιδιαίτερη υποδομή, π. χ. η εξυπηρέτηση των αποσκευών και των καυσίμων.
The Jarzembowski report certainly makes up the core of the third package, and I fully endorse the rapporteur's position. It opens up to competition not only international but also national rail transport, makes the principle of reciprocity compulsory, and thus avoids giving undeserved advantages to companies in countries closed to competition." έκθεση Jarzembowski αντιπροσωπεύει ασφαλώς το κεντρικό σώμα της τρίτης δέσμης και συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση του εισηγητή, καθώς ελευθερώνει τον ανταγωνισμό όχι μόνο στις διεθνείς, αλλά και στις εθνικές σιδηροδρομικές μεταφορές, ενώ καθιστά υποχρεωτική την αρχή της αμοιβαιότητας καταργώντας αδικαιολόγητα προνόμια για τις επιχειρήσεις χωρών που δεν επιτρέπουν τον ανταγωνισμό.
It should set up a cooperation network called the Fundamental Rights Platform with a view to creating a structured and fruitful dialogue and close cooperation with all relevant stakeholdersΑυτή η συνεργασία πρέπει να εγγυάται την αποφυγή των επικαλύψεων μεταξύ των δραστηριοτήτων του οργανισμού και των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως με την δημιουργία μηχανισμών που να διασφαλίζουν συμπληρωματικότητα και προστιθέμενη αξία, όπως η σύναψη διμερούς συμφωνίας συνεργασίας και η συμμετοχή ανεξάρτητου προσώπου που διορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στη διοικητική δομή του οργανισμού με τα δεόντως καθορισμένα δικαιώματα ψήφου
Perhaps this is a way out for Turkey, a pretext for Turkey to treat Mr Öcalan as it wishes, or whoever else it arrests? Is he setting himself up as the counsel for the defence of the Turkish authorities and providing it with just such an alibi?Δεύτερον, γιατί αμέσως «κολλάει» από δίπλα τα περί τρομοκρατίας, ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι; Μήπως αυτό δίνει αμέσως διέξοδο για άλλοθι στην Τουρκία να μεταχειρισθεί όπως θέλει τον Οτσαλάν ή όποιον συλλαμβάνει; Κάνει τον συνήγορο, δίνει αυτό το άλλοθι στις τουρκικές αρχές;
> successfully targeting funding to where it has greatest impact on EU competitiveness and scientific excellence , through efficient implementation of a new EU Seventh Research Framewo rk Programme with more funding ( up to € 54 billion over 7 years ) ; and > putting the ERA project at the centre of the policy agenda through a series of initiative designed to make tangible improvements in building the freedom of movement of knowledge .> Η εpiιτυχή στόχευση των χρηατοδοτήσεων εκεί όpiου θα έχουν τη εγαλύτερη εpiίδραση στην ανταγωνιστικότητα και την εpiιστηονική αριστεία τη ΕΕ , έσω τη αpiοτελεσατική εφαρογή του νέου έβδοου Προγράατο-Πλαισίου τη ΕΕ ε εγαλύτερη χρηατοδότηση ( έω και 54 δισ. ευρώ για την εpiταετία ) . > Η τοpiοθέτηση του σχεδίου του ΕΧΕ στο εpiίκεντρο τη piολιτική ατζέντα έσω ια σειρά piρωτοβουλιών σχεδιασένων για να εpiιφέρουν αpiτέ βελτιώσει στην οικοδόηση τη ελευθερία κυκλοφ ορία τη γνώση .
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 3055245 φράσεις που ταιριάζουν φράση it's up to.Βρέθηκαν σε 562,682 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.