Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • απόκειται   

Παράδειγμα με ποινές "it's up to", μεταφραστική μνήμη

add example
So he is correct in his definition when he says that after four years things will start to look up and that we will then be able to defend the independence of the Central Bank should any national government try to exert unreasonable pressure on its head and his good team.Για τον λόγο αυτόν είναι σωστός ο ορισμός του, ότι μετά από τέσσερα χρόνια η πορεία θα έχει γίνει ανοδική και τότε εμείς μπορούμε να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία, εάν κάποια εθνική κυβέρνηση ασκήσει υπερβολική πίεση στον επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας και την καλή του ομάδα.
CONSIDERING the firm commitment of the Community and its Member States and the Republic of Tajikistan to the full implementation of all principles and provisions contained in the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE), the Concluding Documents of the Madrid and Vienna Follow-Up Meetings, the Document of the CSCE Bonn Conference on Economic Cooperation, the Charter of Paris for a New Europe and the CSCE Helsinki Document ‧ The Challenges of Change, and other fundamental documents of the OSCEΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σταθερή προσήλωση της Κοινότητας, των κρατών μελών της και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν στην πλήρη εφαρμογή όλων των αρχών και των διατάξεων που περιέχουν η τελική πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΔΑΣΕ), τα τελικά έγγραφα των διασκέψεων της Μαδρίτης και της Βιέννης που επακολούθησαν, το έγγραφο της Διάσκεψης ΔΑΣΕ της Βόννης για την οικονομική συνεργασία, ο Χάρτης των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη και το έγγραφο της ΔΑΣΕ του Ελσίνκι ‧ με τίτλο Οι προκλήσεις της αλλαγής και τα άλλα θεμελιώδη έγγραφα του ΟΑΣΕ
Finally, I feel it advisable to simplify the procedures and that, in this connection - I do not know if this has to be a fund -, the Commission should, at least initially, make a service available to NGOs, enabling them to obtain information on the work carried out by other parties and, possibly, establish networks on certain topics in order, ultimately, to be able to submit tenders to the Commission when offers come up.Τέλος, κατά τη γνώμη μου θα ήταν ευκταία η απλοποίηση των διαδικασιών και από αυτή την άποψη - δεν ξέρω εάν αυτό θα πρέπει να είναι ένα ταμείο - και η Επιτροπή, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό, να μπορέσει να θέσει στη διάθεση των ΜΚΟ μια υπηρεσία που θα τους παρέχει τη δυνατότητα να ενημερώνονται για την εργασία που επιτελείται από άλλες οργανώσεις, ενδεχομένως να ενταχθούν σε ένα θεματικό δίκτυο για να θέσουν κατόπιν υποψηφιότητα στις προσκλήσεις της Επιτροπής για την υποβολή προτάσεων.
A borderless Europe entered a new era at the end of last year. It is a great challenge for the opening up of the Schengen area not to create favourable opportunities for criminals.Μια Ευρώπη χωρίς σύνορα πέρασε σε μια νέα εποχή στο τέλος του περασμένου έτους. " μη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τους εγκληματίες αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το άνοιγμα του χώρου του Σένγκεν.
I would like to reassure Mr Ephremidis by clarifying that we do not wish to open up the question of past conflicts, be it Cuba, North Korea or the People's Republic of China; the problem we face concerns future conflicts.Θα ήθελα να καθησυχάσω στη συνέχεια τον συνάδελφο Εφραιμίδη διευκρινίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα να ξανανοίξουμε το θέμα προηγούμενων συγκρούσεων, όπως δηλαδή της Κούβας, ή ακόμη της Βόρειας Κορέας ή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το πρόβλημα που τίθεται αφορά τις συγκρούσεις που θα λάβουν χώρα στο μέλλον.
Emphasising that the Committee was a body made up of both sides of industry which sought to protect its independence and the prerogatives granted to it by the Treaty , he went on t o define four main focuses for action : optimising the Committee ' s consultative role by stepping up cooperation with the other institutions ; im proving its representativeness and credibility as institutional representative of civil society ; developing the Committee ' s resources and internal structures ; and reinforcing its presence in the de bate on the future of Europe .Αφού υπενθύμισε ότι η ΕΟΚΕ είναι ένα όργανο που χαράκτη ρίζεται από την παρουσία κοινωνικών εταίρων που ενδιαφέρονται για την αυτονομία και τα προνόμια που τους παρέ χει η Συνθήκη , παρουσίασε τέσσερις γραμμές δράσης .
I would ask whether the astronomical price of the third generation mobile phone licences now being put up for auction in England will be of benefit to the consumers of the future? It will not be.Και ερωτώ: η αστρονομική τιμή για τα δικαιώματα της κινητής τηλεφωνίας νέας γενιάς που δημοπρατούνται αυτή την εποχή στην Αγγλία είναι προς όφελος των μελλοντικών καταναλωτών; Όχι.
Just as questionable is the issue of whether the FBI needs to know the name, address, e-mail address, credit card number and number of suitcases of people travelling to the USA and whether it should be permitted to store this data for up to 15 years.Το ίδιο αμφιλεγόμενο είναι και το κατά πόσον το FBI πρέπει να γνωρίζει το όνομα, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον αριθμό πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό των αποσκευών των ατόμων που ταξιδεύουν στις "ΠΑ και κατά πόσον πρέπει να επιτρέπεται η αποθήκευση των δεδομένων αυτών μέχρι και 15 χρόνια.
In order to prevent this threat to the system, it is ready to do anything, including overruling the outcome of free elections, including setting up a thought police, including establishing a new form of totalitarianism.Προκειμένου να αποφευχθεί μια τέτοια αμφισβήτηση, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου είναι έτοιμη για όλα, και μεταξύ άλλων για την αναίρεση του αποτελέσματος ελεύθερων εκλογών, για τη θέσπιση μιας αστυνόμευσης της σκέψης και για την εγκαθίδρυση μιας νέας μορφής απολυταρχισμού.
It is worth to recall briefly the characteristics of this Community institution , set up by the Treaty establishing the European Community .Αξίζει να υπενθυμιστούν συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του εν λόγω κοινοτικού θεσμικού οργάνου , το οποίο δ ημιούργησε η Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας .
having regard to its resolution of ‧ May ‧ on the follow-up to the Beijing Action Platformέχοντας υπόψη το ψήφισμά του της ‧ης Μαΐου ‧ σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου
I want to point out in relation to the report for which I am the rapporteur that I think it is the first one that a Community institution has drawn up on globalisation in fisheries, and therefore I think our Committee has hit the nail on the head with the two own-initiative reports it has decided to produce; the other one is still in progress.Όσον αφορά την έκθεση της οποίας είμαι εισηγητής, θα ήθελα να επισημάνω ότι πιστεύω πως είναι το πρώτο πράγμα που κάνει ένα κοινοτικό θεσμικό όργανο σχετικά με την παγκοσμιοποίηση στην αλιεία και το οποίο συνεπώς πιστεύω πως η επιτροπή μας επέτυχε με τις δύο εκθέσεις πρωτοβουλίας που αποφάσισε να καταρτίσει· η άλλη βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.
This directive has been a great catalyst: it has pulled us up short to look at what we mean by our culture and to put a value on it that perhaps was lacking in many of our other deliberations.Η οδηγία αυτή λειτούργησε ως σημαντικός καταλύτης, ωθώντας μας να αναρωτηθούμε για το νόημα του πολιτισμού μας και να του δώσουμε κάποια αξία που ενδεχομένως στερούνταν σε πολλές από τις υπόλοιπες συζητήσεις μας.
Many have given it up and also - and more importantly - young people are less inclined to smoke now than they were before.Πολλοί το έχουν κόψει εντελώς ενώ -το σημαντικότερο- η τάση των νέων ανθρώπων να καπνίζουν είναι περιορισμένη σε σχέση με το παρελθόν.
It is good to set up a committee on employment which will be responsible for monitoring the employment policy of the Member States.Είναι λοιπόν ορθή η ενέργεια της δημιουργίας μίας επιτροπής η οποία θα ασχοληθεί με την αξιολόγηση της πολιτικής που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη στον τομέα αυτό.
It went on to point out that those tax reliéis , w hich were intended to facilitate the development of certain economic regions in accordance with Article 92 ( 3 ) ( c ) of the Treaty , were compatible with the aims pursued by both Regulation No 1785 / 81 and by the Community ' s structural measures in the agricultural sector . The Court of First Instance concluded that the applicants ' arguments concerning aggravation of the overproduction of sugar in the Community and an increase in the charges borne by the Guidance Section of the EAGGF. were not such as to call into question the aid for the setting up of a beet sugar refinery in Portugal .Υποθ . C-321 / 99 Ρ Associação dos Refinadores de Açúcar Portugueses ( ARAP ) , Alcântara Refinarias - Açúcares SA , Refinarias de Açúcar Reunidas SA ( RAR ) κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , Πορτογαλικής Δημοκρατίας , DAI - Sociedade de Desenvolvim ento Agro-Industrial SA Κρατικές ενισχύσεις
For instance, a system of monitoring and penalties, set up by a supplier to penalise those distributors that do not comply with its unilateral policy, points to tacit acquiescence with the supplier's unilateral policy if this system allows the supplier to implement in practice its policyΓια παράδειγμα, η ύπαρξη ενός συστήματος ελέγχου και επιβολής κυρώσεων που εφαρμόζει ένας προμηθευτής για να τιμωρήσει τους διανομείς εκείνους οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τη μονομερή του πολιτική, υποδηλώνει σιωπηρή συναίνεση με τη μονομερή πολιτική του προμηθευτή, εάν το εν λόγω σύστημα επιτρέπει στον τελευταίο να εφαρμόζει στην πράξη την πολιτική του
Im not asking you to wrap it up!Δεν σου ζηταω να μου την τυλιξεις
I believe that it is not possible to do without these preconditions, as otherwise we would end up with Parliament rejecting bilateral agreements which, by definition, cannot be amended and which, in the absence of a partnership, would make the vote a mere formality.Πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, ειδάλλως το αποτέλεσμα θα ήταν να απορρίπτει το Κοινοβούλιο διμερείς συμφωνίες οι οποίες, εξ ορισμού, δεν μπορούν να τροποποιηθούν και οι οποίες, ελλείψει εταιρικής σχέσης, θα καθιστούσαν την ψηφοφορία απλώς τυπική διαδικασία.
Without prejudice to paragraph ‧, the competent authority shall have up to three months from the date of the notification of a proposed acquisition provided for in the first subparagraph to oppose such a plan if, in view of the need to ensure sound and prudent management of the investment firm, it is not satisfied as to the suitability of the persons referred to in the first subparagraphΜε την επιφύλαξη της παραγράφου ‧, η αρμόδια αρχή μπορεί, εντός τριών μηνών από την προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο ημερομηνία της γνωστοποίησης μιας σχεδιαζόμενης απόκτησης, να αντιταχθεί στο σχέδιο αυτό εάν, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η ορθή και συνετή διαχείριση της επιχείρησης επενδύσεων, δεν έχει πεισθεί για την καταλληλότητα των προσώπων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
Within this framework of possible action, it is suggested that major incentives are created for regions, which, up to now, have had an above-average role with regard to energy efficiency, promoting their energy independence and, on the other hand, encouraging the sharing of good practice between these regions and those having had little development in this area.Εντός αυτού του πλαισίου πιθανής δράσης, προτείνεται η δημιουργία σημαντικών κινήτρων για τις περιφέρειες, οι οποίες, έως τώρα, είχαν επιδόσεις άνω του μέσου όρου όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, προάγοντας την ενεργειακή ανεξαρτησία τους και, από την άλλη πλευρά, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ αυτών των περιφερειών και εκείνων οι οποίες έχουν μικρή ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα.
Europe's cities are its centres of economic activity, innovation and employment, but they must face up to a number of challenges.Οι πόλεις της Ευρώπης αποτελούν κέντρα οικονομικής δραστηριότητας, καινοτομίας και απασχόλησης, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουν πολλές προκλήσεις.
Calls on the Commission to clarify its understanding of the character of social and environmental rules and standards in international trade policy, to lay down the principles and content of the envisaged social and environmental chapter of new FTA and Association Agreements, and to draw up a convincing strategy on how to promote acceptance of such chapters with EU trade partnersζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει με ποιόν τρόπο αντιλαμβάνεται τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες και προδιαγραφές στη διεθνή εμπορική πολιτική, να καθορίσει τις βασικές αρχές και το περιεχόμενο του υπό κατάρτιση κοινωνικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου των νέων Συμφωνιών Ελευθέρου Εμπορίου και των νέων Συμφωνιών Σύνδεσης, και να καταρτίσει πειστική στρατηγική για την αποδοχή των κεφαλαίων αυτών από τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ·
you see... it would be very bad for me... if that painting was to show up... and everyone realized... it was a fakeBλέπεις, θα ήταν πολύ κακό για μένα...... αν ο πίνακας εμφανιζόταν και όλοι καταλάβαιναν ότι είναι πλαστός
The final version of the draft agenda for this part-session, as drawn up by the Conference of Presidents at its meeting of Thursday, 6 March 2008, pursuant to Rules 130 and 131 of the Rules of Procedure, has been distributed.Το τελικό κείμενο του σχεδίου ημερήσιας διάταξης για αυτήν την περίοδο συνόδου, όπως συντάχθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων κατά τη συνεδρίασή της την Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2008, δυνάμει των άρθρων 130 και 131 του Κανονισμού, έχει διανεμηθεί.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 3055245 φράσεις που ταιριάζουν φράση it's up to.Βρέθηκαν σε 1.195,765 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.