Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • απόκειται   

Παράδειγμα με ποινές "it's up to", μεταφραστική μνήμη

add example
Since the report did not see fit to take up this concern, however, I felt obliged to vote against it.Δεδομένου, ωστόσο, ότι στην έκθεση δεν φαίνεται να θεωρείται σημαντική αυτή η πτυχή, θεώρησα ότι ήμουν υποχρεωμένος να την καταψηφίσω.
I would ask the Commission to set up a task force to look into the situation and ensure that it is not repeated and that we can evolve a long-term policy for the future of pigs throughout the European Union.Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να συστήσει μία ειδική ομάδα η οποία θα εξετάσει την κατάσταση και θα διασφαλίσει ότι δεν θα επαναληφθεί, καθώς και ότι μπορούμε να καταρτίσουμε μια μακροπρόθεσμη πολιτική για το μέλλον των χοιροειδών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Member of the Commission. - Since the beginning of its current term and up to the end of September 2007, the Commission has adopted 21 decisions imposing fines on companies that have infringed the anti-trust rules.μέλος της Επιτροπής. - (EN) Από την έναρξη της τρέχουσας θητείας της και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2007, η Επιτροπή έχει εγκρίνει 21 αποφάσεις για την επιβολή προστίμων σε εταιρείες οι οποίες έχουν παραβιάσει τους κανόνες κατά των τραστ.
Nor would it make sense to call for trade defence instruments in relation to China, whilst simultaneously supporting the setting up of a Euro-Mediterranean free trade area.Ούτε θα είχε νόημα να ζητήσουμε μέσα εμπορικής άμυνας σε σχέση με την Κίνα, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζουμε τη θέσπιση ενός ευρωμεσογειακού χώρου ελευθέρων συναλλαγών.
To the Council I would say: if this issue is not a problem for the Council because lobbyists have very little influence there, then it should be easier for it to sign up to the transparency register.Προς το Συμβούλιο θα ήθελα να δηλώσω το εξής: εάν αυτό το ζήτημα δεν αποτελεί πρόβλημα για το Συμβούλιο, διότι οι εκπρόσωποι συμφερόντων ασκούν πολύ μικρή επιρροή εκεί, τότε θα είναι ευκολότερο να προσυπογράψετε το μητρώο διαφάνειας.
It advises the European Commission in drawing up new proposals for European legislation in the banking field, which are then presented to the European Parliament and the European CouncilΣυμßουλεύει την Επιτροπή κατά την εκπόνηση νέων προτάσεων ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τραπεζικό τομέα, οι οποίες στη συνέχεια υποßάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοßούλιο και το Συμßούλιο
I welcome it all the more because it has been brought to my attention that, at the UN's annual general meeting, they set up a special joint committee to focus on women, children and the disabled.Αυτό δε το κάνω για έναν ακόμη λόγο που είναι ότι, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω, στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις του ΟΗΕ υπάρχει μια ειδική επιτροπή που εξετάζει από κοινού τα παιδιά, τις γυναίκες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
It will take much more than that to make up for the insultΧρειάζονται πολλά περισσότερα για να σβήσει η προσβολή
The Forum will present a report on its work to the Commission before Summer ‧, which shall then assess its results, and decide on its follow-upΤο φόρουμ θα παρουσιάσει έκθεση σχετικά με το έργο του στην Επιτροπή πριν από το καλοκαίρι του ‧, η οποία θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα και θα λάβει απόφαση σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί
Just trying to mix it upΕίπα να φέρω απ ' όλα
In actual fact the Commission had said that it was going to draw up initial proposals this spring. Then, because of its resignation, it said that it was not going to do so until the autumn.Όντως, η Επιτροπή είχε πει πως θα κατήρτιζε τις πρώτες προτάσεις εφέτος την άνοιξη, και αργότερα, λόγω της παραίτησής της, είπε πως δεν θα τις καταρτίσει μέχρι το φθινόπωρο.
Instructs its Political Affairs Committee to follow up the issue of strengthening the parliaments with regard to implementing the Cotonou Partnership Agreementαναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων να παρακολουθήσει το ζήτημα της ενίσχυσης των κοινοβουλίων σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού·
For the unladen test, the control force may be increased up to ‧ daN if no cycling is achieved with its full force valueΚατά τη δοκιμή στο άφορτο όχημα, η δύναμη επί του οργάνου χειρισμού επιτρέπεται να αυξηθεί μέχρι τα ‧ daN εάν δεν επιτυγχάνεται πλήρης κύκλος λειτουργίας του συστήματος αντιεμπλοκής με την τιμή της μέγιστης δύναμής του
Congratulates the Commission on its considerable efforts to tackle the problem, in particular through the setting-up of a Task Force in DG Regio in Aprilσυγχαίρει την Επιτροπή για τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ιδίως με τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας στη ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής τον Απρίλιο του ‧·
I hope that this strategy can be revised. What good can it do to say 'What if a huge momentum is built up and there are high expectations, and then it all comes to nought - how could we then explain two fiascos?'.Τι θετικό μπορεί να έχει το σκεπτικό "και εάν αναπτυχθεί τεράστια δυναμική και τεθούν υψηλές προσδοκίες, και μετά όλα αυτά δεν καταλήξουν πουθενά - πώς θα μπορέσουμε τότε να εξηγήσουμε δύο παταγώδεις αποτυχίες"; Ε, λοιπόν, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για κάτι τέτοιο.
In particular, I am pleased with the recommendation that a European system be developed which will make it possible for everybody to know how much pension they have built up, regardless of which Member State(s) it was accrued in.Συγκεκριμένα, με ικανοποιεί η σύσταση της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού συστήματος που θα επιτρέπει σε όλους να γνωρίζουν το ποσό της σύνταξης που έχουν θεμελιώσει, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους ή των κρατών μελών στα οποία αυτό συσσωρεύτηκε.
When it wants to fly... the slightest flicker sends it up to the skyΌταν θέλει να πετάξει...... το πιο μικρό κούνημα, το στέλνει στον ουρανό
Obviously it is true that there are also areas and sectors where it is difficult to open up the market, especially where services require a particular infrastructure, such as baggage handling and refuelling services.Φυσικά υπάρχουν χώροι και τομείς επίσης όπου είναι δύσκολο να ανοίξει η αγορά, ιδιαίτερα όταν οι υπηρεσίες απαιτούν μιά ιδιαίτερη υποδομή, π. χ. η εξυπηρέτηση των αποσκευών και των καυσίμων.
The Jarzembowski report certainly makes up the core of the third package, and I fully endorse the rapporteur's position. It opens up to competition not only international but also national rail transport, makes the principle of reciprocity compulsory, and thus avoids giving undeserved advantages to companies in countries closed to competition." έκθεση Jarzembowski αντιπροσωπεύει ασφαλώς το κεντρικό σώμα της τρίτης δέσμης και συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση του εισηγητή, καθώς ελευθερώνει τον ανταγωνισμό όχι μόνο στις διεθνείς, αλλά και στις εθνικές σιδηροδρομικές μεταφορές, ενώ καθιστά υποχρεωτική την αρχή της αμοιβαιότητας καταργώντας αδικαιολόγητα προνόμια για τις επιχειρήσεις χωρών που δεν επιτρέπουν τον ανταγωνισμό.
It should set up a cooperation network called the Fundamental Rights Platform with a view to creating a structured and fruitful dialogue and close cooperation with all relevant stakeholdersΑυτή η συνεργασία πρέπει να εγγυάται την αποφυγή των επικαλύψεων μεταξύ των δραστηριοτήτων του οργανισμού και των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως με την δημιουργία μηχανισμών που να διασφαλίζουν συμπληρωματικότητα και προστιθέμενη αξία, όπως η σύναψη διμερούς συμφωνίας συνεργασίας και η συμμετοχή ανεξάρτητου προσώπου που διορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης στη διοικητική δομή του οργανισμού με τα δεόντως καθορισμένα δικαιώματα ψήφου
Perhaps this is a way out for Turkey, a pretext for Turkey to treat Mr Öcalan as it wishes, or whoever else it arrests? Is he setting himself up as the counsel for the defence of the Turkish authorities and providing it with just such an alibi?Δεύτερον, γιατί αμέσως «κολλάει» από δίπλα τα περί τρομοκρατίας, ανεξάρτητα εάν υπάρχει ή όχι; Μήπως αυτό δίνει αμέσως διέξοδο για άλλοθι στην Τουρκία να μεταχειρισθεί όπως θέλει τον Οτσαλάν ή όποιον συλλαμβάνει; Κάνει τον συνήγορο, δίνει αυτό το άλλοθι στις τουρκικές αρχές;
We' ve got to get you up.(Crewman Specialist Socinus) It hurtsΠρέπει να σε μεταφέρουμε. – Πονάει. – Το ξέρω
One exception I would point to - not least because we will be kicking off its successor in a few weeks' time - is the Marco Polo programme, where we managed to come up with the right mix of incentives for the private sector and the public interest, and that is the sort of thing we should concentrate on this time - more so than we did before.Αναφέρω ως εξαίρεση το Marco Polo, μια και σε μερικές εβδομάδες αρχίζει το πρόγραμμα που το ακολουθεί. Σε αυτό βρήκαμε τον σωστό συνδυασμό κινήτρων για τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο συμφέρον.
It is therefore important that all levels of government - from the regions and central governments right up to the European Union - should do everything in their power to bring in regulatory measures and legislative instruments that will help protect fish stocks, which is the only guarantee of the long-term sustainability of fishing activities.Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να κάνουν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης -από τις περιφέρειες και τις κεντρικές κυβερνήσεις ως την Ευρωπαϊκή Ένωση- ό,τι μπορούν για να θεσπίσουν ρυθμιστικά μέτρα και νομοθετικά μέσα τα οποία θα συμβάλουν στην προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων, η οποία αποτελεί τη μόνη εγγύηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
Calls therefore on the Commission to take the necessary steps to fully involve Parliament in the modifications to the Structural Funds' regulations it intends to introduce in the run-up to the next financing period starting inκαλεί επομένως την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμετάσχει πλήρως το Κοινοβούλιο στις τροποποιήσεις που προτίθεται αυτή να επιφέρει στους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων πριν από την επόμενη περιόδου προγραμματισμού που θα αρχίσει το ‧·
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2435838 φράσεις που ταιριάζουν φράση it's up to.Βρέθηκαν σε 388,014 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.