προφορά: IPA: /ˈɔː(ɹ).tʃəd/ /ˈɔː(ɹ).tʃɜː(ɹ)d/ ˈɔːtʃəd , SAMPA: /"O:(r).tS3:(r)d/ /"O:(r).tS@d/    

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • οπωρώνας   
  • περιβόλι   

Άλλες έννοιες:

 
the trees in an orchard
 
land for cultivation of fruit or nut trees
 
The trees themselves cultivated in such an area.
 
garden (esp. man-made)
 
A garden or an area of land used for the cultivation of fruit or nut trees.
 
A garden or an area of land to the cultivation of fruit or nut trees.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (1)

olive orchardελαιώνας

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "orchard", μεταφραστική μνήμη

add example
Podsolic or pseudopodsolic soils formed on sand, clay and marginal deposits in the average and low valuation classes which are ideal for the cultivation of apple orchards predominate in these areasΤα εδάφη αυτά είναι κατά κύριο λόγο ποτζολικά ή ψευδοποτζολικά σχηματισμένα σε άμμο, άργιλο ή ιζηματογενή πετρώματα που ανήκουν σε κλάσεις μεσαίων ή χαμηλών τιμών και είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις ανάγκες της μηλοκαλλιέργειας
Apart from citrons, abandoned as cash crops on account of exceptionally bad weather conditions whose consequences were accentuated by an unfavourable economic situation, the island's old citrus fruit orchard also comprises orange, mandarin and lemon tree plantations, to which numerous writers allude and which survive here and there, bearing witness to the citrus-growing history of the islandΕκτός από την κιτρέα, η εμπορική καλλιέργεια της οποίας εξαφανίστηκε μετά από έκτακτα κλιματικά γεγονότα των οποίων οι επιπτώσεις διευρύνθηκαν από τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, ο παλιός οπωρώνας εσπεριδοειδών του νησιού περιλαμβάνει επίσης φυτείες πορτοκαλιάς, μανταρινιάς ή λεμονιάς, στις οποίες αναφέρονται πολυάριθμοι συγγραφείς και οι οποίες υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες, μαρτυρώντας ότι το νησί κατά το παρελθόν έβριθε εσπεριδοειδών
Calls for the introduction of a plantation clearing project package (mainly for non-modern apple and sour cherry orchards), to avoid the emergence of extensive structural crises relating to the whole of the Community; is convinced that such a regulation is indispensable in the interests of efficient operationζητεί να εισαχθεί σχέδιο εκρίζωσης φυτειών (κυρίως για παραδοσιακές καλλιέργειες μηλιών και αγριοκερασών), για να αποφευχθεί η εμφάνιση εκτεταμένων διαρθρωτικών κρίσεων σε όλη την Κοινότητα· είναι πεπεισμένο ότι ένας τέτοιος κανονισμός είναι απαραίτητος προς όφελος της αποτελεσματικής λειτουργίας του εν λόγω σχεδίου·
vineyards, orchards, or other plantations of trees and any growing crops, etcαμπελώνες, οπωρώνες ή άλλες φυτείες δένδρων και άλλων καλλιεργειών, κ.λπ
Back then this was all, like, cute little homes... and, you know, fruit orchardsΌλα αύτα, ξέρεις ήταν ωραία, παλιομοδίτικα, σπιτάκια... και διατηρούσαν τον κήπο τους
A combination of the soil and climate in Somerset, together with the traditional apple varieties grown in most Somerset orchards for cider brandy production purposes, results in the production of a quality spirit drink recognized throughout the UK cider industryΟι εδαφοκλιματικές συνθήκες στο Somerset, σε συνδυασμό με τις παραδοσιακές ποικιλίες μηλιάς που καλλιεργούνται στους περισσότερους μηλεώνες της περιοχής για να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του brandy μηλίτη, έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός αλκοολούχου ποτού ποιότητας, αναγνωρισμένου σε όλον τον κλάδο παραγωγής μηλίτη του Ηνωμένου Βασιλείου
Each consignment of fruit harvested is identified by grower and by orchard blockΚάθε παρτίδα των καρπών που συγκομίζονται ταυτοποιείται ανά παραγωγό και ανά καρποφόρο τεμάχιο
In the ‧th and ‧th centuries, there were already large orchards in these areasΤον ‧ου και ‧ου αιώνα, στα εδάφη αυτά υπήρχαν ήδη μεγάλοι μηλεώνες
The name kajszi Baraczk (apricot) first appeared in ‧ in a book by János Lippay (Posoni kert (Pozsony Garden), vol. ‧, Gyümölcsös kert (Orchard), Vienna ‧), but only an outbreak of phylloxera devastating vineyards in the ‧s gave a fresh impetus to fruit production in the hilly areasΤο όνομα kajszi Baraczk (βερίκοκο) εμφανίζεται για πρώτη φορά το ‧, σε ένα έργο του János Lippay [Posoni kert ‧. kötet (Κήπος της Μπρατισλάβα, τόμος ‧), Gyümölcsös kert (Λαχανόκηπος), Βιέννη ‧], αλλά την αποφασιστική ώθηση για την παραγωγή βερίκοκων στις λοφώδεις και ορεινές περιοχές έδωσε η καταστροφική για τους αμπελώνες επιδημία φυλλοξήρας κατά την δεκαετία του
Gloucestershire was famous for cheese making and apple orchardsΗ περιοχή του Gloucestershire ήταν διάσημη για τα τυροκομεία και τους μηλεώνες της
The specificity of Mirabelles de Lorraine’ is linked to the method of training: for the best possible development of the fruit, the planting density in the orchards may not exceed ‧ trees per hectare, the fruit is picked at the best stage of ripeness and within a short period (around six weeks from the beginning of August to mid-SeptemberΗ ιδιαιτερότητα των κορόμηλων Mirabelles de Lorraine συνδέεται με τη μέθοδο δενδροκομίας: προκειμένου να αναπτυχθούν οι καρποί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η πυκνότητα φύτευσης των οπωρώνων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ‧ δένδρα/εκτάριο, η συγκομιδή πραγματοποιείται όταν τα φρούτα έχουν τη βέλτιστη ωριμότητα και για σύντομη χρονική περίοδο (περίπου έζι εβδομάδες από τις αρχές Αυγούστου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου
However, we do not agree with Amendments Nos 7, 8 and 9, since we see no reason for changing the method of apportioning the areas proposed by the Commission, which, as I said earlier, will be on the basis of the orchard area, production levels and withdrawals of each Member State.7, 8 και 9, διότι δεν βρίσκουμε την απαραίτητη δικαιολόγηση της αλλαγής κατανομής που προτείνει η Επιτροπή, η οποία έγινε βάσει των κριτηρίων, όπως ήδη έχουμε πει, καλλιεργούμενης έκτασης, συνολικής παραγωγής και λαμβανόμενων ποσοτήτων. Και θεωρούμε πως η πρόταση η οποία παρουσιάζεται από την τροπολογία αριθ.
Coming as I do from the county of Armagh in Northern Ireland, which was well known within the island as the Orchard County, where bees are very necessary to pollinate the apples, and I can say that it is already telling a tale in that particular area.Καθώς κατάγομαι από την κομητεία Armagh της Βορείου Ιρλανδίας, η οποία είναι γνωστή στο νησί ως η κομητεία δενδρόκηπος και όπου οι μέλισσες είναι απαραίτητες για την επικονίαση των μήλων, μπορώ να σας δηλώσω ότι η κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή είναι ενδεικτική.
The hour in the orchard were long now, for the harvest was under wayΟι ώρες περνούσαν αργά
Restructuring of cider apple orchardsΑναδιάρθρωση του οπωρώνα μήλων για μηλίτη
Meadow orchards have long been a ubiquitous part of Hessen’s agricultural landscapeΟι οπωρώνες λειμώνων είναι πανταχού παρόντες στο γεωργικό τοπίο της Έσσης
The skin of the pears is very sensitive to damage and bruising during transport from the orchard to the fruit stores and it is essential that the whole process takes place within the same geographical areaΗ επιδερμίδα των αχλαδιών είναι πολύ ευαίσθητη στις πιέσεις και κακώσεις κατά τη διάρκεια της μεταφοράς από τους οπωρώνες στις φρουταποθήκες και για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να εκτελείται το σύνολο της διεργασίας εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής
" The upper orchard looks aflame" O πάνω κήπoς μoιάζει να έχει πιάσει φωτιά
The County land tax will be reduced to ‧ per mille of the taxable basic value for land used for agriculture, horticulture, plant breeding stations orchards and forestryΟ φόρος της γης που επιβάλλει η Κομητεία θα μειωθεί σε ‧ τοις χιλίοις της φορολογητέας βασικής αξίας, προκειμένου περί της γης που χρησιμοποιείται για γεωργικές δραστηριότητες, για κηπευτική,για φυτώρια,,για δενδρόκηπους και για δασοκομικές δραστηριότητες
Like an orchard in springΣαν έναν κήπο την άνοιξη
in writing. - (EL) Plant hygiene and the certification of propagation material for fruit-bearing plants and fruit trees are of the highest importance for the producer because the initial establishment of an orchard, when properly accomplished, is a guarantee of good produce.γραπτώς. - " φυτοϋγεία και η πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δέντρων είναι υψίστης σημασίας για τον παραγωγό, γιατί η αρχική εγκατάσταση του οπωρώνα, όταν είναι καλή, εγγυάται και καλή παραγωγή.
Orchards may be of the continuous type with minimum spacing between trees or of the non-continuous type with large spacing, and may not contain other cropsΟι οπωρώνες μπορούν να είναι συνεχούς τύπου με ελάχιστα διαστήματα μεταξύ των δένδρων ή μη συνεχούς τύπου με μεγάλα διαστήματα, και μπορεί να μην περιλαμβάνουν άλλες καλλιέργειες
I want it to be like it was, too, but what I remember about ojai are the orchards where we playedΚι εγώ θέλω να γίνουν όπως ήταν πρώτα...... αλλά το μόνο που θυμάμαι από την Οχάι είναι οι οπωρώνες που παίζαμε
To replace unproductive trees or create new orchards, growers use either Firiki Piliou seedlings grown from seeds produced within the defined geographical area, or two-year old saplings produced by grafting Firiki Piliou seedlings grown from seeds produced within the defined geographical area onto ΜΜ‧ or ΜΜΓια την αντικατάσταση μη παραγωγικών δένδρων ή για την δημιουργία νέων φιρικεώνων, χρησιμοποιούνται είτε σπορόφυτα που παράγονται εντός της οριοθετημένης περιοχής από σπόρους φιρικιού Πηλίου, είτε διετή δενδρύλλια που προέρχονται από εμβολιασμό υποκείμενων ΜΜ‧ και ΜΜ‧ με σπορόφυτα που παράγονται εντός της οριοθετημένης περιοχής από σπόρους φιρικιού Πηλίου
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 192 φράσεις που ταιριάζουν φράση orchard.Βρέθηκαν σε 0,466 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.