προφορά: IPA: /ˈɔː(ɹ).tʃəd/ /ˈɔː(ɹ).tʃɜː(ɹ)d/ ˈɔːtʃəd , SAMPA: /"O:(r).tS3:(r)d/ /"O:(r).tS@d/    

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • οπωρώνας   
  • περιβόλι   

Άλλες έννοιες:

 
the trees in an orchard
 
land for cultivation of fruit or nut trees
 
The trees themselves cultivated in such an area.
 
garden (esp. man-made)
 
A garden or an area of land used for the cultivation of fruit or nut trees.
 
A garden or an area of land to the cultivation of fruit or nut trees.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (1)

olive orchardελαιώνας

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "orchard", μεταφραστική μνήμη

add example
I recently visited a number of orchard owners in Northern Ireland who have suffered from the declining bee population and indeed voiced their concern over it.Επισκέφτηκα πρόσφατα κάποιους ιδιοκτήτες οπωρώνων στη Βόρεια Ιρλανδία οι οποίοι έχουν πληγεί από τη μείωση του πληθυσμού των μελισσών και εξέφρασαν πράγματι τις ανησυχίες τους για το θέμα αυτό.
Thinning is the process whereby the number of fruit is reduced: each producer has to adapt the number of fruit on the trees to the potential of his orchard (according to the soil, plot orientation, tree planting, etc.) in order to obtain fruit of the required size and qualityΑραίωση είναι η εργασία που οδηγεί στη μείωση του αριθμού των καρπών: κάθε παραγωγός οφείλει να προσαρμόζει τον αριθμό καρπών που φέρουν τα δένδρα στο δυναμικό του οπωρώνα του (το οποίο είναι συνάρτηση του εδάφους, του προσανατολισμού του αγροτεμαχίου, της φύτευσης κ.λπ.) και στο στόχο της παραγωγής καρπών με το απαιτούμενο μέγεθος και ποιότητα
Back then this was all, like, cute little homes... and, you know, fruit orchardsΌλα αύτα, ξέρεις ήταν ωραία, παλιομοδίτικα, σπιτάκια... και διατηρούσαν τον κήπο τους
" We have planted an orchard" Φτιάξαμε περιβόλι
Ancient vineyards , orchards and olive groves have been ripped out to make way for industrial scale fruit or olive plantations and mixed rotational farming has been replaced by intensive monocultures .Οι αρχαίοι αpiελώνε , οι οpiωρώνε και οι ελαιώνε ξεριζώθηκαν για να δώσουν τη θέση του σε καλλιέργειε φρού των ή ελαιόδενδρων σε βιοηχανική κλίακα , και η εικτή εναλλακτική καλλιέργεια αντικαταστάθηκε αpiό τι εντατικέ ονοκαλλιέργειε .
The fruit must be healthy, picked from orchards where chemical fertilisers are not used excessively, and bear no signs of rot, machine damage or visible damage caused by insects, mites or other pestsΟι καρποί πρέπει να είναι υγιείς και να προέρχονται από οπωρώνες στους οποίους τα χημικά λιπάσματα χρησιμοποιούνται με φειδώ· πρέπει να μην φέρουν σημάδια σήψης, μηχανικές κακώσεις και ορατά ίχνη από δήγματα εντόμων, ακάριων ή άλλων παρασίτων
It was interesting that , in Sicily , a 10 hectare citrus orchard belonging to a cooperative agricultural holding was run for three years without the use of any pesticides .Είναι ενδιαφέρον ότι στη Σικελία μία φυτεία εσπεριδοειδών 10 εκταρίων που ανήκε σε συνεται ριστική επιχείρηση λειτούρ γησε για 3 χρόνια χωρίς χρήση παρασιτοκτόνων .
Couple of fruit orchards just over the hillΈνα- δύο οπωρώνες φρούτων πέρα από τον λόφο
The beginning of the ‧th century saw the establishment of commercial orchards, symbolised by the work of Jan Cieślak of PodgórzyceΣτις αρχές του ‧ού αιώνα ξεκίνησε η δημιουργία οπωρώνων για εμπορική εκμετάλλευση με πρωτοπόρο τον Jan Cieślak από την Podgórzyce
More specifically , in view of the importance of olive oil production for the economy of the region , incentives will be provided for the renewal of olive orchards with new varieties , with a higher yield and much more convenient for harvest as well as for the acquisition and cooperative utilization of harvest equipment ( nets ) .Ή περιφέρεια , καί ειδικότερα τό βόρειο τμήμα της , θά συνεχίσει νά απολαμβάνει τά ψη λότερα κίνητρα περιφερειακής αναπτύξεως πού προβλέπονται άπό τό νέο σύστημα κινήτρων ( νόμος 1116 / 1981 ) .
Member States shall ensure that appropriate measures are taken to limit the aerial drift and long-range transportation of pesticides at least in vertical crops, including orchards, vineyards, and hops directly adjacent to or near a water course, by ensuring that pesticide use in such areas is reduced to the minimum and non-chemical alternatives are usedΤα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό της αερομεταφοράς φυτοφαρμάκων και της μεταφοράς τους σε μεγάλη απόσταση, τουλάχιστον στις κατακόρυφες καλλιέργειες, μεταξύ των οποίων οι οπωρώνες, οι αμπελώνες και οι φυτείες λυκίσκου, που γειτνιάζουν άμεσα με υδατορρεύματα ή βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτά, διασφαλίζοντας ότι η χρήση φυτοφαρμάκων σε τέτοιες περιοχές περιορίζεται στο ελάχιστο και χρησιμοποιούνται εναλλακτικές μέθοδοι χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών
Further confirmation of the reputation of suska sechlońska is the prune tourist trail mapped out by the local authorities indicating farms with plum orchards and drying facilitiesΗ φήμη του suska sechlońska επιβεβαιώνεται ακόμη από την ύπαρξη του Szlak Suszonej Śliwki (Δρόμος του Δαμάσκηνου), μιας διαδρομής περιήγησης στην περιοχή την οποία προτείνουν οι τοπικές αρχές και περιλαμβάνει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν οπωρώνες με δαμασκηνιές και ξηραντήρια
Grafting aid intended to supplement the restructuring plan for cider-apple orchards, which was approved by the Commission on ‧ January ‧ (scheme No NΕνισχύσεις για επανεμβολιασμό, οι οποίες προορίζονται να προστεθούν στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οπωρώνα με μήλα για μηλίτη, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις ‧ Ιανουαρίου ‧ (καθεστώς N
The name kajszi Baraczk (apricot) first appeared in ‧ in a book by János Lippay (Posoni kert (Pozsony Garden), vol. ‧, Gyümölcsös kert (Orchard), Vienna ‧), but only an outbreak of phylloxera devastating vineyards in the ‧s gave a fresh impetus to fruit production in the hilly areasΤο όνομα kajszi Baraczk (βερίκοκο) εμφανίζεται για πρώτη φορά το ‧, σε ένα έργο του János Lippay [Posoni kert ‧. kötet (Κήπος της Μπρατισλάβα, τόμος ‧), Gyümölcsös kert (Λαχανόκηπος), Βιέννη ‧], αλλά την αποφασιστική ώθηση για την παραγωγή βερίκοκων στις λοφώδεις και ορεινές περιοχές έδωσε η καταστροφική για τους αμπελώνες επιδημία φυλλοξήρας κατά την δεκαετία του
When you' re in a car you never notice the apple orchard, for exampleΌταν είσαι σε αμάξι ποτέ δεν βλέπεις τον οπωρώνα, ας πούμε
Only orchards producing nuts and meeting the conditions referred to in paragraphs ‧ and ‧ at the date to be fixed in conformity with Article ‧ of this Regulation are eligible for the area payment provided for in Article ‧ of Regulation (EC) NoΜόνον οι δενδρόκηποι που παράγουν καρπούς με κέλυφος και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων ‧ και ‧ κατά την ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο ‧ του παρόντος κανονισμού είναι επιλέξιμοι για τη στρεμματική ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο ‧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ
And for maize sometimes.-And the orchards?Τι θα φυτέψουμε εδώ
Tax reduction on the land taxes paid to counties (amtskommune) by owners of productive land, i.e. land used for agriculture, horticulture, plant breeding stations, orchards and forestryΦορολογικές μειώσεις του φόρου γης που καταβάλλεται στις Κομητείες (amtskommune) από ιδιοκτήτες παραγωγικής γης, δηλ. γης που χρησιμοποιείται για γεωργικές δραστηριότητες, για κηπευτική,για φυτώρια,,για δενδρόκηπους και για δασοκομικές δραστηριότητες
Finally , olive orchards , which are a very important cultivation in the area , are recently suffering to a disturbing extent from diseases ( mainly the islands of Chios and Samos ) .Εξαίρεση άπό τήν άποψη αυτή άποτελοΰν τά νησιά Ρόδος καί Κώς .
But where only a year ago the valley was a wasteland of destroyed houses, plum orchards are in bloom and two-story orange brick houses are in various stages of construction along the gravel roadΑλλά εκεί που πριν από ένα χρόνο η κοιλάδα ήταν ένας ρημαγμένος τόπος κατεστραμμένων σπιτιών, δεντρόκηποι δαμασκηνιών ανθίζουν και κατοικίες δύο ορόφων με κόκκινα τούβλα βρίσκονται σε διάφορα στάδια της κατασκευής κατά μήκος του στρωμένου με χαλίκια δρόμου
In order to influence production levels direct , the Commission is proposing to in troduce incentives for the grubbing of apple orchards and a ban on the transfer of vineyard replanting rights from one category of vineyard to another .Για τα άλλα νομίσμα τα , τα ΝΕΠ είτε αυξήθηκαν , ( δραχμή , εσκούδο ) είτε μειώθηκαν ( λίρα στερλίνα , πεσέτα ) .
However, we do not agree with Amendments Nos 7, 8 and 9, since we see no reason for changing the method of apportioning the areas proposed by the Commission, which, as I said earlier, will be on the basis of the orchard area, production levels and withdrawals of each Member State.7, 8 και 9, διότι δεν βρίσκουμε την απαραίτητη δικαιολόγηση της αλλαγής κατανομής που προτείνει η Επιτροπή, η οποία έγινε βάσει των κριτηρίων, όπως ήδη έχουμε πει, καλλιεργούμενης έκτασης, συνολικής παραγωγής και λαμβανόμενων ποσοτήτων. Και θεωρούμε πως η πρόταση η οποία παρουσιάζεται από την τροπολογία αριθ.
Local industry is also geared primarily to servicing the needs of fruit-growing: fruit-processing plants, trading companies, producer groups, suppliers of orchard requisites, manufacturers of machinery, etcΗ τοπική βιομηχανία είναι επίσης οργανωμένη με τρόπο ώστε να υποστηρίζει αυτήν την δραστηριότητα μέσω των ακόλουθων δομών: επιχειρήσεις μεταποίησης των μήλων, χονδρέμποροι, ομάδες παραγωγών, εξειδικευμένα καταστήματα φυτοκομικού εξοπλισμού, κατασκευαστές μηχανημάτων, κλπ
The objective is to conserve traditional landscapes by granting aid for the costs of creating and restoring traditional landscape features such as standard orchards, hedgerows, rows of pollarded trees, lynchets, sunken lanes and ponds in accordance with ArticleΟ στόχος είναι η διατήρηση των παραδοσιακών τοπίων μέσω της χορήγησης ενίσχυσης για τις δαπάνες δημιουργίας και αποκατάστασης παραδοσιακών στοιχείων του τοπίου, όπως οπωρώνες με ψηλά δένδρα, φράχτες από θάμνους, δενδροστοιχίες, τάφοι, αποξηραμένα κανάλια και λίμνες, δυνάμει του άρθρου
The defininion of forest includes: forest nurseries and seed orchards that constitute an integral part of the forest; forest roads, cleared tracts, firebreaks and other small open areas within the forest; forest in national parks, nature reserves and other protected areas such as those of special environmental, scientific, historical, cultural or spiritual interest; windbreaks and shelterbelts of trees with an area of more than ‧,‧ ha and a width of more than ‧mΣτον ορισμό του δάσους συμπεριλαμβάνονται: δασικά φυτώρια και φυτείες σποροπαραγωγής τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του δάσους· δασικοί δρόμοι, αποψιλωμένες επιφάνειες, αντιπυρικές ζώνες και άλλες μικρές ανοικτές περιοχές εντός δάσους· δάση σε εθνικά πάρκα, προστατευόμενες φυσικές περιοχές και άλλες προστατευόμενες περιοχές όπως είναι οι περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού, επιστημονικού, ιστορικού, πολιτιστικού ή πνευματικού ενδιαφέροντος· ανεμοφράκτες και προστατευτικές ζώνες δένδρων με επιφάνεια τουλάχιστον ‧,‧ εκταρίου και πλάτος άνω των ‧ μέτρων
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 247 φράσεις που ταιριάζουν φράση orchard.Βρέθηκαν σε 0,559 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.