προφορά: IPA: /ˈɔː(ɹ).tʃəd/ /ˈɔː(ɹ).tʃɜː(ɹ)d/ ˈɔːtʃəd , SAMPA: /"O:(r).tS3:(r)d/ /"O:(r).tS@d/    

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • οπωρώνας   
  • περιβόλι   

Άλλες έννοιες:

 
the trees in an orchard
 
land for cultivation of fruit or nut trees
 
The trees themselves cultivated in such an area.
 
garden (esp. man-made)
 
A garden or an area of land used for the cultivation of fruit or nut trees.
 
A garden or an area of land to the cultivation of fruit or nut trees.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (1)

olive orchardελαιώνας

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "orchard", μεταφραστική μνήμη

add example
The orchards used for the production of kiwis de l'Adour must be more than four years old as kiwis do not achieve the regulatory size standards until that ageΟι οπωρώνες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ακτινιδίων του Adour πρέπει να είναι ηλικίας μεγαλύτερης των τεσσάρων ετών γιατί τα ακτινίδια δεν φθάνουν στα καθορισμένα μεγέθη πριν την ηλικία αυτή
However, we do not agree with Amendments Nos 7, 8 and 9, since we see no reason for changing the method of apportioning the areas proposed by the Commission, which, as I said earlier, will be on the basis of the orchard area, production levels and withdrawals of each Member State.7, 8 και 9, διότι δεν βρίσκουμε την απαραίτητη δικαιολόγηση της αλλαγής κατανομής που προτείνει η Επιτροπή, η οποία έγινε βάσει των κριτηρίων, όπως ήδη έχουμε πει, καλλιεργούμενης έκτασης, συνολικής παραγωγής και λαμβανόμενων ποσοτήτων. Και θεωρούμε πως η πρόταση η οποία παρουσιάζεται από την τροπολογία αριθ.
Some authors date its introduction from the very beginning of the Christian era with orchards situated especially on the terraces of the east coast foothills up to Cap Corse and BalagnaΟρισμένοι συγγραφείς ανάγουν την καλλιέργειά της στην αρχή του πρώτου χριστιανικού αιώνα με οπωρώνες που βρίσκονται κυρίως στις αναβαθμίδες της ανατολικής πλευράς έως το Cap Corse και τη Balagne
The objective is to conserve traditional landscapes by granting aid for the costs of creating and restoring traditional landscape features such as standard orchards, hedgerows, rows of pollarded trees, lynchets, sunken lanes and ponds in accordance with ArticleΟ στόχος είναι η διατήρηση των παραδοσιακών τοπίων μέσω της χορήγησης ενίσχυσης για τις δαπάνες δημιουργίας και αποκατάστασης παραδοσιακών στοιχείων του τοπίου, όπως οπωρώνες με ψηλά δένδρα, φράχτες από θάμνους, δενδροστοιχίες, τάφοι, αποξηραμένα κανάλια και λίμνες, δυνάμει του άρθρου
Isolated trees or a single row of nut trees planted alongside roads or other crops shall not be considered an orchardΤα μεμονωμένα δένδρα ή μια σειρά καρυόκαρπων δένδρων φυτευμένη κατά μήκος οδών ή άλλων καλλιεργειών δεν θεωρούνται δενδρόκηπος
When you' re in a car you never notice the apple orchard, for exampleΌταν είσαι σε αμάξι ποτέ δεν βλέπεις τον οπωρώνα, ας πούμε
These areas will be apportioned between the Member States on the basis of the orchard area, production levels and withdrawals of each Member State.Η έκταση αυτή θα κατανέμεται στα κράτη μέλη βάσει των καλλιεργούμενων εκτάσεων, των παραγωγών και των ποσοτήτων που θα λαμβάνονται σε κάθε ένα από αυτά.
Apple orchardsΦυτείες από μηλιές
These enterprises can be, for example, common orchards, common cattle lots, common dairy buildingsΟι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι, π.χ., κοινοί οπωρώνες, κοινά εκτροφεία βοοειδών ή κοινά κτίρια παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
Arable land, orchards and vineyards occupy only ‧ % of the total agricultural areaΗ καλλιεργήσιμη γη, τα περιβόλια και οι αμπελώνες καλύπτουν μόνο το ‧ % της συνολικής γεωργικής γης
I saw an entire orchard on fire onceΕίδα έναν ολόκληρο δενδρόκηπο τυλιγμένο στις φλόγες μια φορά
Tax reduction on the land taxes paid to counties (amtskommune) by owners of productive land, i.e. land used for agriculture, horticulture, plant breeding stations, orchards and forestryΦορολογικές μειώσεις του φόρου γης που καταβάλλεται στις Κομητείες (amtskommune) από ιδιοκτήτες παραγωγικής γης, δηλ. γης που χρησιμοποιείται για γεωργικές δραστηριότητες, για κηπευτική,για φυτώρια,,για δενδρόκηπους και για δασοκομικές δραστηριότητες
Proof of origin of kiwis de l'Adour is guaranteed by the identification of the kiwis and by ensuring their traceability from the orchard to the point of sale to the consumerΕγγύηση της προέλευσης των Kiwis de l'Adour αποτελούν η ταυτοποίηση των ακτινιδίων και ο έλεγχος της ιχνηλασιμότητάς τους από τον οπωρώνα ως τον καταναλωτή
the open-air runs to which hens have access are mainly covered with vegetation and not used for other purposes except for orchards, woodland and livestock grazing if the latter is authorised by the competent authoritiesο υπαίθριος χώρος που διατίθεται για τις όρνιθες καλύπτεται κυρίως με βλάστηση και δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς παρά μόνο για οπωρώνες, αραιό δάσος και βοσκοτόπους, με έγκριση των αρμόδιων αρχών για την τελευταία αυτή χρήση
Meadow orchards are also characterised by the wide range of apple varietiesΧαρακτηριστικό στοιχείο για τους οπωρώνες είναι επίσης το ευρύτατο φάσμα των ποικιλιών μήλων
In ‧, it was stated in a Ministry of Agriculture publication entitled The Orchards of the Hautes-Alpes that, by virtue of the particular characteristics of the climate and the soil that are referred to above, the quality of our fruit, both visually and in terms of taste, has always surprised the experts and drawn the appreciation of consumersΤο ‧, το υπουργείο Γεωργίας, μέσα σε μια δημοσίευση με τίτλο Οι οπωρώνες της περιοχής Hautes-Alpes, αναφέρει ότι λόγω των ιδιαίτερων εδαφοκλιματικών χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν προηγουμένως η ποιότητα των φρούτων μας, τόσο από γευστική όσο και από εμφανισιακή άποψη, εξέπλησσε πάντα τους τεχνικούς και προκαλούσε το θαυμασμό των καταναλωτών
Barn.Apple orchardΚήπος με μηλιές
The beginning of the ‧th century saw the establishment of commercial orchards, symbolised by the work of Jan Cieślak of PodgórzyceΣτις αρχές του ‧ού αιώνα ξεκίνησε η δημιουργία οπωρώνων για εμπορική εκμετάλλευση με πρωτοπόρο τον Jan Cieślak από την Podgórzyce
To adapt cider-apple orchards to consumer requirements through investment aid and aid to reduce production capacitiesΠροσαρμογή του οπωρώνα καλλιέργειας δένδρων με καρπούς από τους οποίους παράγεται μηλίτης, στις ανάγκες των καταναλωτών, μέσω ενισχύσεων στις επενδύσεις και ενίσχυσης για τον περιορισμό της παραγωγικής δυναμικότητας
Subheadings of ‧ Fruit and berry orchardsΥπότιτλοι του τίτλου ‧ (φυτείες οπωροφόρων δένδρων και θάμνων σαρκωδών καρπών
Targets are heading north on OrchardΟι ύποπτοι κατευθύνονται βόρεια στην Όρτσαρντ
The producers declare their harvest to the packaging plant located within the defined geographical area, stating the size of the orchard and the quantity of Firikia Piliou producedΟ παραγωγός κάνει δήλωση της συγκομιδής στο συσκευαστήριο- τυποποιητήριο που βρίσκεται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής ζώνης, δηλώνοντας την έκταση και την παραγόμενη ποσότητα των Φιρικιών Πηλίου
the open-air runs to which hens have access is mainly covered with vegetation and not used for other purposes except for orchards, woodland and livestock grazing if the latter is authorised by the competent authoritiesο υπαίθριος χώρος στον οποίον έχουν πρόσβαση οι όρνιθες καλύπτεται κυρίως με βλάστηση και δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς παρά μόνο για οπωρώνες, αραιό δάσος και βοσκότοπο, αν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές
Mr President, we have come a long way from the time when we were trying to keep schoolchildren out of orchards as they stole apples to the position today, where they have no interest in either apples or orchards.Κύριε Πρόεδρε, έχουμε διανύσει πολύ δρόμο από τότε πουν προσπαθούσαμε να κρατήσουμε τους μαθητές μακρυά από τους οπωρώνες επειδή έκλεβαν τα μήλα έως τη σημερινή θέση, όπου δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον τόσο για τα μήλα όσο και για τους οπωρώνες.
Experience has shown that total grubbing-up operations, such as those carried out in 1990-1993 and 1994-1995, are of limited effectiveness and more difficult to monitor, since they require complete information about and total control over the fruit orchards of applicants. We therefore consider that the measure should be extended to include partial grubbing-up as well as total grubbing-up, with the proviso that the area to be grubbed up must be at least 0.5 hectare in size, in order to avoid abuses.Η πείρα μας δείχνει πως οι δράσεις ολικής εκρίζωσης που ακολουθήθηκαν κατά τις περιόδους 1990-1993 και 1994-1995, περιορίζουν την αποτελεσματικότητα και είναι πιο δύσκολος ο έλεγχός τους, δεδομένου ότι απαιτείται πλήρης γνώση και έλεγχος των εκριζώσεων οπωροφόρων δέντρων των αιτούντων, συνεπώς εκτιμούμε πως το μέτρο πρέπει να επεκταθεί στην μερική εκρίζωση οπωροφόρων δέντρων, και όχι μόνο στην ολική εκρίζωση, με την προϋπόθεση πως θα υπάρχει ελάχιστη εκρίζωση 0, 5 εκταρίου προς αποφυγή καταχρήσεων.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 192 φράσεις που ταιριάζουν φράση orchard.Βρέθηκαν σε 1,402 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.