προφορά: IPA: /ˈɔː(ɹ).tʃəd/ /ˈɔː(ɹ).tʃɜː(ɹ)d/ ˈɔːtʃəd , SAMPA: /"O:(r).tS3:(r)d/ /"O:(r).tS@d/    

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • οπωρώνας   
  • περιβόλι   

Άλλες έννοιες:

 
the trees in an orchard
 
land for cultivation of fruit or nut trees
 
The trees themselves cultivated in such an area.
 
garden (esp. man-made)
 
A garden or an area of land used for the cultivation of fruit or nut trees.
 
A garden or an area of land to the cultivation of fruit or nut trees.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (1)

olive orchardελαιώνας

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "orchard", μεταφραστική μνήμη

add example
If somebody grubs up a hectare of orchard it is because he is forced to do so for economic reasons.Αν κάποιος ξεριζώνει ένα εκτάριο οπωρώνα, είναι επειδή είναι αναγκασμένος να το κάνει για οικονομικούς λόγους.
The objective is to conserve traditional landscapes by granting aid for the costs of creating and restoring traditional landscape features such as standard orchards, hedgerows, rows of pollarded trees, lynchets, sunken lanes and ponds in accordance with ArticleΟ στόχος είναι η διατήρηση των παραδοσιακών τοπίων μέσω της χορήγησης ενίσχυσης για τις δαπάνες δημιουργίας και αποκατάστασης παραδοσιακών στοιχείων του τοπίου, όπως οπωρώνες με ψηλά δένδρα, φράχτες από θάμνους, δενδροστοιχίες, τάφοι, αποξηραμένα κανάλια και λίμνες, δυνάμει του άρθρου
Couple of fruit orchards just over the hillΈνα- δύο οπωρώνες φρούτων πέρα από τον λόφο
It' s harvest time, you know, in the orchard after allΕξ ' άλλου είναι η εποχή της συγκομιδήςl
The orchards must be located in the geographical area defined in , on calcareous or calcareous-clay soilsΟι οπωρώνες πρέπει να βρίσκονται εντός της οριοθετημένης στο σημείο ‧ περιοχής και το έδαφος πρέπει να είναι ασβεστώδες ή αργιλοασβεστώδες
I recently visited a number of orchard owners in Northern Ireland who have suffered from the declining bee population and indeed voiced their concern over it.Επισκέφτηκα πρόσφατα κάποιους ιδιοκτήτες οπωρώνων στη Βόρεια Ιρλανδία οι οποίοι έχουν πληγεί από τη μείωση του πληθυσμού των μελισσών και εξέφρασαν πράγματι τις ανησυχίες τους για το θέμα αυτό.
Sleeping within my orchard, my custom always in the afternoon, upon my quiet hour thy uncle stole with juice of cursed hemlock in a vial and in the porches of my ears did pour the leperous distilment, whose effect holds such an enmity with blood of man that swift as quicksilver it courses through the natural gates and alleys of the bodyΚι έ χυσε το δηλητήριο μέσα στα αυτιά μου.Είναι τόσο δραστικ ό που μόλις μπει στο αίμα... τ ρέ χει σαν υδράρ γυρος μέσα από τους πόρους του σώματος
The age of trees must be calculated from the time of their planting in the orchardΗ ηλικία των δένδρων πρέπει να υπολογίζεται από την περίοδο της φύτευσής τους στον αγρό
Subject: Proposed redevelopment of Cherry Orchard and SEA DirectiveΘέμα: Πρόταση ανάπλασης της περιοχής Cherry Orchard και οδηγία για την ΣΠΕ
Apricot, peach and nectarine orchardsΟπωρώνες βερικοκιών, ροδακινιών και νεκταρινιών
thinning in orchardsαραίωμα των οπωρώνων
If we had the orchard now we wouldn' t go hungryΑν είχαμε τον οπωρώνα τώρα δεν θα πεινούσαμε
Arable land, orchards and vineyards occupy only ‧ % of the total agricultural areaΗ καλλιεργήσιμη γη, τα περιβόλια και οι αμπελώνες καλύπτουν μόνο το ‧ % της συνολικής γεωργικής γης
The Grójec area is now home to intensive dwarf orchards, accounting for almost ‧ % of national apple production; in some municipalities crop intensity is as high as ‧ %Σήμερα τα εδάφη της περιοχής του Grójec φιλοξενούν εντατικές καλλιέργειες με οπωρώνες νάνου, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ‧ % της εθνικής παραγωγής μήλων, ενώ ή ένταση της καλλιέργειας μπορεί να φθάσει και το ‧ % σε ορισμένες κοινότητες
Apart from citrons, abandoned as cash crops on account of exceptionally bad weather conditions whose consequences were accentuated by an unfavourable economic situation, the island's old citrus fruit orchard also comprises orange, mandarin and lemon tree plantations, to which numerous writers allude and which survive here and there, bearing witness to the citrus-growing history of the islandΕκτός από την κιτρέα, η εμπορική καλλιέργεια της οποίας εξαφανίστηκε μετά από έκτακτα κλιματικά γεγονότα των οποίων οι επιπτώσεις διευρύνθηκαν από τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, ο παλιός οπωρώνας εσπεριδοειδών του νησιού περιλαμβάνει επίσης φυτείες πορτοκαλιάς, μανταρινιάς ή λεμονιάς, στις οποίες αναφέρονται πολυάριθμοι συγγραφείς και οι οποίες υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες, μαρτυρώντας ότι το νησί κατά το παρελθόν έβριθε εσπεριδοειδών
Orchards may be of the continuous type with minimum spacing between trees or of the non-continuous type with large spacing, and may not contain other cropsΟι οπωρώνες μπορούν να είναι συνεχούς τύπου με ελάχιστα διαστήματα μεταξύ των δένδρων ή μη συνεχούς τύπου με μεγάλα διαστήματα και μπορεί να μην περιλαμβάνουν άλλες καλλιέργειες
That is what you called it, Mr. Orchard, correct?Η άδεια κυκλοφορίας σας λήγει
" The upper orchard looks aflame" O πάνω κήπoς μoιάζει να έχει πιάσει φωτιά
She hates the orchardΜισεί τη δύσκολη δουλειά
Through cultivation of the meadow orchards, there are still many hundred traditional apple varieties, which have become quite hardy and well adapted to the climate and soil of their particular regionΧάρη στην καλλιέργεια των οπωρώνων στους λειμώνες έχουν διατηρηθεί έως τις μέρες μας πολλές εκατοντάδες παραδοσιακές ποικιλίες μήλων, οι οποίες έχουν προσαρμοσθεί στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της συγκεκριμένης περιοχής
Calls for the introduction of a plantation clearing project package (mainly for non-modern apple and sour cherry orchards), to avoid the emergence of extensive structural crises relating to the whole of the Community; is convinced that such a regulation is indispensable in the interests of efficient operationζητεί να εισαχθεί σχέδιο εκρίζωσης φυτειών (κυρίως για παραδοσιακές καλλιέργειες μηλιών και αγριοκερασών), για να αποφευχθεί η εμφάνιση εκτεταμένων διαρθρωτικών κρίσεων σε όλη την Κοινότητα· είναι πεπεισμένο ότι ένας τέτοιος κανονισμός είναι απαραίτητος προς όφελος της αποτελεσματικής λειτουργίας του εν λόγω σχεδίου·
The quality is closely and inextricably linked to the location of the orchards and the soil and climatic conditions prevailing thereΗ ποιότητα των καρπών είναι στενά και αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με τη γεωγραφική θέση των οπωρώνων και με τις εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής
The June Movement cannot support the Commission's proposals on grubbing up orchards.Το Κίνημα του Ιουνίου δεν μπορεί να ψηφίσει υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για την εκρίζωση των οπωροφόρων.
Only orchards producing nuts and meeting the conditions referred to in paragraphs ‧ and ‧ at the date to be fixed in conformity with Article ‧ of this Regulation are eligible for the area payment provided for in Article ‧ of Regulation (EC) NoΜόνον οι δενδρόκηποι που παράγουν καρπούς με κέλυφος και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων ‧ και ‧ κατά την ημερομηνία που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο ‧ του παρόντος κανονισμού είναι επιλέξιμοι για τη στρεμματική ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο ‧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ
It was the big villa I had bought after I had grown up, had buried grandfather and his comrades in the orchard, become rich and left the village.Ήταν η μεγάλη βίλα που είχα αγοράσει όταν είχα μεγαλώσει, είχα θάψει τον παππού και τους συντρόφους του, είχα πλουτίσει και είχα εγκαταλείψει το χωριό.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 192 φράσεις που ταιριάζουν φράση orchard.Βρέθηκαν σε 0,671 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.