προφορά: IPA: pɪˈtɪʃən

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • αίτηση   
  (Noun  f)
   
  formal, written request made to an official person
   
  A compilation of signatures built in order to exert moral authority in support of a specific cause.
 • αναφορά   
 • ικετεύω   
 • παρακαλώ   
 • υπόμνημα   

Άλλες έννοιες:

 
A formal, written request made to an official person or organized body, often containing many signatures.
 
(legal) brief
 
compilation of signatures
 
(written) petition
 
to make a request
 
(law) A formal written request for judicial action.
 
legal: formal request for judicial action
 
To make a request, commonly in written form.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (4)

petitμικρόσ; μικρός
Petit PitonΜικρό Πιτόν
petite capsπολύ μικρά κεφαλαία
petition rightδικαίωμα αναφοράς

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "petition", μεταφραστική μνήμη

add example
The following petitions, which had been entered in the register on the dates shown below, had been forwarded to the committee responsible, pursuant to RuleΟι κατωτέρω αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμ-φθηκαν σύμφωνα με το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή
Tens of thousands of signatures on the petitions concerning area management plans in Spain, concerning Equitable Life and Lloyds.Δεκάδες χιλιάδες υπογραφές συγκεντρώθηκαν για τις αναφορές που αφορούσαν σχέδια διαχείρισης περιοχών στην Ισπανία, που αφορούσαν την Equitable Life και τη Lloyds.
I want a half avocado filled with crabmeat and a rare petite filetΘα ήθελα μισό αβοκάντο γεμιστό με καβουρόψυχα...... και μοσχαρίσιο φιλέτο μέτρια ψημένο
That is why I welcome Mrs Fontaine's excellent report, and I should like to draw on our experience in the Committee on Petitions to add something from my own point of view as a member of that committee.Γι' αυτό και επιδοκιμάζω τη θαυμάσια έκθεση της κ. Fontaine, και θα ήθελα, από τη σκοπιά μου, ως μέλους της Eπιτροπής Aναφορών, να καταθέσω τις εμπειρίες μου.
Nordstream will be an important precedent and we should make sure that we are going in the right direction. This report is the European Parliament's answer to a petition with more than thirty thousand signatures and we have no right to ignore the European citizens' opinion.Ο αγωγός Nord Stream θα αποτελέσει σημαντικό προηγούμενο και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. " έκθεση αυτή αποτελεί την απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια αναφορά η οποία φέρει περισσότερες από τριάντα χιλιάδες υπογραφές και δεν έχουμε δικαίωμα να αγνοούμε τη γνώμη των ευρωπαίων πολιτών.
The Ombudsman's mandate is more limited; I can only deal with complaints against EU institutions and bodies, whilst the Petitions Committee can also examine what Member States are doing.Αυτό το πράττουμε με διαφορετικούς τρόπους. " εντολή του Διαμεσολαβητή είναι πιο περιορισμένη· μπορώ να εξετάζω μόνο καταγγελίες εις βάρος θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, ενώ η Επιτροπή Αναφορών μπορεί να εξετάζει και τα όσα πράττουν τα κράτη μέλη.
That petition, Mr Tappan- if that' s what it is- is moot, until an actual writ by some higher court, by some miracle, is grantedΗ αίτηση σας, κ. Τάπαν, δε θα ληφθεί υπόψη... ωσότου δοθεί διαταγή από ανώτερο δικαστήριο
But the petition that was handed in to Downing Street this week, bearing a million signatures, referred to the need for proper food labelling, which can counteract the misleading claims that are often made.Όμως η αναφορά που κατατέθηκε στη Downing Street αυτή την εβδομάδα, με εκατομμύρια υπογραφές, αναφερόταν στην ανάγκη για σωστή σήμανση των τροφίμων, που μπορεί να λειτουργήσει κατά των παραπλανητικών ισχυρισμών που διατυπώνονται συχνά.
The Committee on Petitions cooperates well with the relevant departments within the European Commission and with the European Ombudsman, and also with the appropriate representatives of the Member States and regional and local authorities, in providing appropriate explanations.Επιτροπή Αναφορών συνεργάζεται αρμονικά με τα σχετικά τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, καθώς και με τους κατάλληλους εκπροσώπους των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών, για την παροχή των κατάλληλων εξηγήσεων.
How can we get results for a citizen in dispute with their country without that country being represented in the Petitions Committee?Πώς μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα υπέρ ενός πολίτη σε μια διαφορά με τη χώρα του χωρίς αυτή η χώρα να αντιπροσωπεύεται στην Επιτροπή Αναφορών;
The right to petition created by the Treaty is a right to petition the European Parliament.Το δικαίωμα της αιτήσεως που δημιούργησε η Συνθήκη είναι δικαίωμα αιτήσεως προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Finally, I wish that some of the more stringent amendments against China had been adopted; I am thinking particularly of petitions to release dissidents and human rights campaigners such as Hu Jia and his wife Zeng Jinyan, reference to the situation in Tibet, which is far from being resolved, and the disproportionate and non-transparent sentences given to demonstrators following the demonstrations this spring.Τέλος, εύχομαι να είχαν εγκριθεί κάποιες από τις αυστηρότερες εις βάρος της Κίνας τροπολογίες, και ειδικότερα αναφέρομαι στο αίτημα απελευθέρωσης των αντιφρονούντων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είναι ο Hu Jia και η σύζυγός του Zeng Jinyan, στην αναφορά στην κατάσταση στο Θιβέτ, που απέχει πολύ από την επίλυση της και στις δυσανάλογες και αδιαφανείς ποινές που επιβάλλονται σε διαδηλωτές που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις της άνοιξης που μας πέρασε.
Report on the Special Report from the European Ombudsman to the European Parliament following the draft recommendation to the European Commission in complaint ‧/‧/GG [‧/‧(INI)]- Committee on PetitionsΈκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κατόπιν του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταγγελία ‧/‧/GG [‧/‧(INI)]- Επιτροπή Αναφορών
The reality of our society is that if governments and administrations had their way they would never appoint Petitions Committees or Ombudsmen.Είναι γεγονός ότι αν οι κυβερνήσεις και οι διοικήσεις έκαναν ότι ήθελαν σε καμία περίπτωση δεν θα όριζαν επιτροπές αναφορών ή διαμεσολαβητές.
Considers that, in the context of the reinforcement of the secretariat of the Committee on Petitions, and in the context of development of the e-Petition system, the introduction of an IT facility for online tracking aimed at petitioners would help to create a more transparent and efficient process by means of, inter alia, regular status updates and calls for additional information; notes that such a measure would better meet the expectations of EU citizens while also fostering improved performance of the institutional responsibilities incumbent on Parliament and on its Committee on Petitionsθεωρεί ότι, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της γραμματείας της Επιτροπής Αναφορών και της ανάπτυξης του συστήματος ηλεκτρονικών αναφορών, η δημιουργία μιας μονάδας τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών για επιγραμμική παρακολούθηση, η οποία θα απευθύνεται στους αναφέροντες θα συμβάλει στη δημιουργία μιας περισσότερο διαφανούς και αποτελεσματικής διαδικασίας μέσω, μεταξύ άλλων, τακτικών απολογισμών και αιτήσεων για συμπληρωματικές πληροφορίες· σημειώνει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ανταποκρινόταν καλύτερα στις προσδοκίες των πολιτών της ΕΕ βελτιώνοντας παράλληλα την άσκηση των θεσμικών αρμοδιοτήτων που κατέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οικεία του Επιτροπή Αναφορών·
originate in a third country in which no case of foot-and-mouth disease has been recorded within at least ‧ months and no case of vesicular stomatitis, swine vesicular disease, rinderpest, peste des petits ruminants, Rift Valley Fever, blue tongue, African horse sickness, classical swine fever, African swine fever, Newcastle disease or avian influenza has been recorded for ‧ months in the susceptible species and in which vaccination has not been carried out against those diseases for at least ‧ monthsπροέρχονται από τρίτη χώρα στην οποία δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσμα αφθώδους πυρετού τουλάχιστον κατά τους τελευταίους ‧ μήνες και κανένα κρούσμα φυσαλιδώδους στοματίτιδας, φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, πανώλους των βοοειδών, πανώλους των μικρών μηρυκαστικών, νόσου της κοιλάδας του Rift, καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, αφρικανικής πανώλους των ίππων, κλασικής πανώλους των χοίρων, αφρικανικής πανώλους των χοίρων, ψευδοπανώλους των πτηνών ή γρίπης των πτηνών, κατά τους τελευταίους ‧ μήνες, στα ευπαθή είδη ζώων, και στην οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί εμβολιασμός για καμία από τις ανωτέρω νόσους, για διάστημα τουλάχιστον ‧ μηνών
For this reason - and more especially on procedural grounds and because of the various dealings in the Committee on Petitions - I ultimately did not vote for the report.Για τον λόγο αυτό - και ειδικότερα για διαδικαστικούς λόγους και εξαιτίας των διαφόρων συναλλαγών στην Επιτροπή Αναφορών - δεν ψήφισα τελικά υπέρ της έκθεσης.
Every year we receive more and more petitions, even though a high percentage of the people of the European Union do not even know that they have the right to submit petitions on Community issues to the European Union.Κάθε χρόνο λαμβάνουμε περισσότερες αναφορές, μολονότι η μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων στην ΕΕ δεν γνωρίζουν καθόλου το δικαίωμά τους να απευθύνουν αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για κοινοτικά ζητήματα.
But we in the European People's Party have never waivered in our determination to keep the Committee on Petitions.Αλλά εμείς, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δεν παρατηθήκαμε ποτέ από την πρόθεσή μας να κρατήσουμε την Επιτροπή Αναφορών.
As can be seen from the report presented to us by Mr Hammerstein, the number of petitions has grown enormously.Όπως μπορεί να διαφανεί από την έκθεση που μας παρουσίασε ο κ. Hammerstein, το πλήθος των αναφορών έχει αυξηθεί πολύ.
Notes that the main problems with the infringement procedure are its length (‧.‧ months on average from registration of the case within the specified time-limit to the sending of the letter of referral to the Court of Justice under Article ‧ of the EC Treaty) and a limited use of Article ‧; calls on the Commission to make every effort to shorten the relatively long delay in dealing with complaints or petitions and to find practical solutions to the problems presented by deciding, upon receipt of the case, whether alternative methods such as Solvit, which is still not promoted enough, are more appropriateδιαπιστώνει ότι τα βασικά προβλήματα που συνδέονται με τη διαδικασία επί παραβάσει είναι η διάρκειά της (‧,‧ μήνες κατά μέσο όρο από την καταχώριση της υπόθεσης εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου έως τη διαβίβαση της επιστολής παραπομπής εξέτασης από το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο ‧ της Συνθήκης ΕΚ) καθώς και η περιορισμένη χρήση του άρθρου ‧· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συντομεύσει τη σχετικά χρονοβόρα περίοδο εξέτασης καταγγελιών ή αναφορών και να εξεύρει πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάζονται, αποφασίζοντας, ανάλογα με την περίπτωση, μήπως θα ήταν καλύτερα να γίνει χρήση εναλλακτικών μεθόδων, όπως της SOLVIT, που δεν έχει ακόμη προωθηθεί αρκετά·
I think that in this case the Committee on Petitions has taken due account of the requests from citizens who are concerned about the destruction of the natural landscape, the failure to respect rules on contracts and environmental protection, and the huge-scale building activity.Θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή Αναφορών έλαβε υπόψη της τα αιτήματα των πολιτών που ανησυχούν για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, την ανικανότητα τήρησης των κανόνων των συμβάσεων, την περιβαλλοντική προστασία και την εκτεταμένη οικοδομική δραστηριότητα.
One of the reasons why petitions sometimes stay open for two or three years is because we are batting them back and forwards to the Member States either via the Commission or directly, trying to get a response, trying to get assistance and support for the petitioner.Ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν αναφορές σε εκκρεμότητα για δύο ή τρία χρόνια είναι διότι πηγαινοέρχονται στα κράτη μέλη είτε μέσω της Επιτροπής είτε απευθείας, προσπαθώντας για κάποια ανταπόκριση, προσπαθώντας να παράσχουμε βοήθεια και υποστήριξη στον αιτούντα.
having regard to the report of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and the opinions of the Committee on International Trade, the Committee on Budgets, the Committee on Economic and Monetary Affairs, the Committee on Employment and Social Affairs,the Committee on Industry, Research and Energy, the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, the Committee on Legal Affairs, the Committee on Women's Rights and Gender Equality and the Committee on Petitions (Aέχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Αναφορών (A
Petit Épeautre de Haute Provence makes best use of the rains in May, which allow the grain to swellΤο Petit Épeautre de Haute Provence αξιοποιεί τις βροχοπτώσεις του Μαΐου που επιτρέπουν την αύξηση του μεγέθους του σπόρου
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2629 φράσεις που ταιριάζουν φράση petition.Βρέθηκαν σε 2,421 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.