προφορά: IPA: pɪˈtɪʃən

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • αίτηση   
  (Noun  f)
   
  formal, written request made to an official person
   
  A compilation of signatures built in order to exert moral authority in support of a specific cause.
 • αναφορά   
 • ικετεύω   
 • παρακαλώ   
 • υπόμνημα   

Άλλες έννοιες:

 
A formal, written request made to an official person or organized body, often containing many signatures.
 
(legal) brief
 
compilation of signatures
 
(written) petition
 
to make a request
 
(law) A formal written request for judicial action.
 
legal: formal request for judicial action
 
To make a request, commonly in written form.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (4)

petitμικρόσ; μικρός
Petit PitonΜικρό Πιτόν
petite capsπολύ μικρά κεφαλαία
petition rightδικαίωμα αναφοράς

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "petition", μεταφραστική μνήμη

add example
The administration will consider the petition... suggesting that we change the school motto toΘα μελετηθεί η πρόταση... για αλλαγή τοθ σχολικού ρητού
We would, however, like to stress the fact that an effective examination of petitions always depends on an adequate presence of human resources, of responsible services, and we insist that the most appropriate means be used to inform European citizens regularly of the right of petition and even more so of the ways to reach the European Parliament, which is the collector of the petitions.Θέλουμε ωστόσο να τονίσουμε το γεγονός ότι, μία αποτελεσματική εξέταση των αναφορών εξαρτάται πάντα από την ύπαρξη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των αρμόδιων υπηρεσιών και επιμένουμε να γίνεται με τα κατάλληλα μέσα μία συχνή ενημερωτική εκστρατεία προς τους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με το δικαίωμα αναφοράς και, ακόμα περισσότερο, σχετικά με τις οδούς πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο συλλέγει τις αναφορές.
Deliberations of the Committee on Petitions duringΑποφάσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το
Mr President, I would like to start by thanking the European Ombudsman, Mr Söderman, the two rapporteurs, Mrs Lambert and Mrs Thors, all the members of the Committee on Petitions and the Secretariat.Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα ένα ευχαριστώ στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, κύριο Sφderman, στις δύο εισηγήτριες, την κυρία Lambert και την κυρία Thors, σε όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής Αναφορών και στη Γραμματεία.
Mr. Fuller... you' re ignoring my case, my petition for mercyΕχω την εντύπωση πως κατηγορούμαι που ζήτησα επιείκεια
Petitions, once registered, shall as general rule become public documents.Οι αναφορές, από τη στιγμή μου καταχωρούνται, αποτελούν, γενικά, δημόσια έγγραφα.
Emphasises the significance of the petitions process in ensuring that European citizens' individual concerns about respect for their rights under the Treaty and Community legislation receive appropriate responses and solutionsτονίζει τη σημασία που έχει η διαδικασία υποβολής αναφορών για την παροχή κατάλληλων απαντήσεων και λύσεων στις ανησυχίες μεμονωμένων ευρωπαίων πολιτών περί σεβασμού των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τη Συνθήκη και την κοινοτική νομοθεσία·
Asks that the Council set a three-month deadline for all Government Departments and Agencies of Member States to make a detailed response to the Committee on Petitions and the Petitioner(s), or a statement on the reasons for further delay on a monthly basisζητεί από το Συμβούλιο να ορίσει προθεσμία τριών μηνών για όλα τα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες των κρατών μελών προκειμένου να παρέχουν στην Επιτροπή Αναφορώνκαι τον αναφέροντα(ες) λεπτομερή απάντηση ή δήλωση για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης, σε μηνιαία βάση·
On 5 November 1998 Peter DYRBERG met with Mrs KNÖFLER , Chairman of the Petitions Committee of the Parliament of the German Land Sachsen-Anhalt , and Mr Schäfer , the Administrator of the Committee .Στις 5 Νοεμβρίου 1998 , ο Peter DYRBERG συνήντησε την κ . KNÖFLER , Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών του Κοινοβουλίου του γερμανικού κρατιδίου της Κάτω Σαξωνίας και τον κ . Schäfer , διοικητικό υπάλληλο της επιτροπής .
Acknowledging with satisfaction the Com mission ' s cooperation in the handling of petitions , Parliament calls for this coope r ation to be stepped up , particular ly with a view to reducing the time taken to reply , and expresses its intention of ensuring that the public is as fully informed as possible of its right to petition .Εκφράζοντας ; την ικανοποίηση του προς την Επιτροπή για τη συνεργασία της κατά την εξέ ταση των αναφορών , το Κοινοβούλιο ζητά από αυτή κυρίως να εντείνει τις προσπάθειες της , ιδιαί τερα όσον αφορά την προθεσμία απάντησης και αναγγέλλει την πρόθεση της να προβεί στην όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση σχετικά με το δικαί ωμα αναφοράς .
So I support Mr Chanterie when he makes specific proposals for improving the way in which the procedures of the Committee on Petitions are organized .Αλλά με τον ίδιο ρυθμό πρέπει να φροντίζουμε και τη γραμματεία της επιτροπής , προσέχο ντας πάντα να έχει τη βοήθεια που χρειάζεται ώστε να ανταποκριθεί στις αναφορές που λαμβάνει .
INTERNATIONAL ASPECTS tering multilateral and bilateral international trade agreements with supplementary com- petition rules and also in the unilateral appli- cation of EU competition law to anticompet- itive practices in formulating the ' building blocks ' for negotiations on the creation of a structure permitting the application of com petition rules to global activities .Η ομάδα θα βασιστεί στην εμπειρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαπραγμά τευση και διαχ είριση πολυμερών και διμερών εμπορικών συμφωνιών με συμπληρωματικούς κανόνες ανταγωνι σμού , καθώς , επίσης , και στη μονομερή εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου αντα γωνισμού σε αθέμιτες πρακτικές για τον καθορισμό των βάσεων διαπραγμάτευ σης που έχουν ως στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων δομών για την εφαρμο γή των κανόνων ανταγωνισμού σε δρα στηριότητες σε παγκόσμια κλίμακα .
How can it do that if it is not adequately equipped for its work? The Committee on Petitions has already approached the parliamentary administration on this point, although its plea did not elicit much of a response.Πώς να το κάνει όμως αν δεν έχει τα απαραίτητα για την εργασία της εφόδια; Με αυτό το πνεύμα, η Επιτροπή Αναφορών απευθύνθηκε ήδη στη διοίκηση του Κοινοβουλίου, χωρίς όμως να βρει μεγάλη ανταπόκριση στο αίτημά της.
Any citizen of the Union , and any natural or legal person residing or having hi sregistered ofrice in a Member State , shall have the right to address , individuallyor in association with other citizens or persons , a petition to the EuropeanΟι πολίτες της Ένωσης , καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος , δικαιούνται να υποβάλλουν , ατ ο μικά ή από κοινού με άλλους πολίτες ή πρόσωπα , αν αφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινο βούλιο για θέμα που υπάγεται στους τομείς δραστηριοτήτων της Κοινότητας και το οποίο τους αφορά άμεσα .
However, it is also true that, through cooperation - which I would even go so far as to call creative - between the Committee on Petitions and the Commission's services, the consideration of a large number of petitions could be resolved.Είναι όμως επίσης βέβαιο ότι, χάρη σε μια συνεργασία - την οποία θα τολμούσα να αποκαλέσω δημιουργική - μεταξύ της Επιτροπής Αναφορών και των υπηρεσιών της Επιτροπής, θα μπορούσε να διευθετηθεί το πρόβλημα της εξέτασης μεγάλου αριθμού αναφορών.
This is actually the European Year of the Lung, and the petition can still be signed by colleagues who are interested in our work against the tobacco industry and on tobacco control.Για την ακρίβεια, το τρέχον έτος έχει ανακηρυχθεί ευρωπαϊκό έτος του πνεύμονα, και η αίτηση μπορεί ακόμα να υπογραφεί από τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για το έργο μας κατά των καπνοβιομηχανιών και για τον έλεγχο του καπνού.
Firstly, we have achieved a practice of cooperation in dealing with complaints and petitions which has been described in the annual reports of both bodies.Πρώτον, επιτύχαμε μία πρακτική συνεργασίας στην αντιμετώπιση καταγγελιών και αναφορών που έχουν περιγραφεί στις ετήσιες εκθέσεις και των δύο οργάνων.
Committee on PetitionsΕπιτροπή Αναφορών
The Commission sent the Council a communication on initiatives for promoting investment , the purpose of which is to create a precise framework for expanding investment in the Community and , in so doing , to make the Community economies more com petitive and more modern , to bring the process of industrial decline to an end and thereby to improve the employment situation .Δεύτερο , τά Κράτη μέλη πρέπει νά ενι σχύσουν τήν αποτελεσματικότητα τών μηχα νισμών κινήτρων .
I am pleased that we have the opportunity to talk about it, because the Committee on Petitions has been dealing with this petition for some considerable time.Χαίρομαι που μας δίνεται η ευκαιρία να την συζητήσουμε, διότι η Επιτροπή Αναφορών έχει επί μακρόν ασχοληθεί με την εν λόγω αναφορά.
From 1979 89 she was Member of the Luxembourgish Parliament , and from 1989 99 Member of the European Parlia ment , where she was active in lhe fields of petition , social affairs , civil liberties and internal affairs .Κατά την περίοδο 1979-Χ9 υπήρ ξε μέλος του Κοινοβουλίου του Λουξεμ βούργου και KUTá TU έτη 1989-99 μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , όπου δρα στηριοποιήθηκε στους τομείς των ανα φορών , των κοινωνικών υποθέσεων , των πολιτικών ελευθεριών και των εσωτερι κών υποθέσεων .
Therefore, it is very important for us to change the time a complaint takes to be resolved and for the Committee on Petitions and the European Commission to work to shorten those times so that Member States do not evade the need to implement the Environmental Impact Assessment Directive.Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να αλλάξουμε το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίλυση μιας προσφυγής και η Επιτροπή Αναφορών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργαστούν για τη συντόμευση αυτών των χρόνων, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να μην παρακάμπτουν την αναγκαία εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ.
I cannot support the ignorance shown by the European Parliament's Committee on Petitions in the wordings in this report.Δεν μπορώ να στηρίξω την άγνοια που επιδεικνύεται από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διατύπωση αυτής της έκθεσης.
On a recent trip by the Petitions Committee to Bulgaria, we were told by the Bulgarian Orthodox Church, which is suffering severe persecution in Bulgaria, of the influence of Russia in their situation.Σε πρόσφατη επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών στη Βουλγαρία, πληροφορηθήκαμε από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας, η οποία υφίσταται σοβαρές διώξεις στη Βουλγαρία, σχετικά με τον ρόλο της Ρωσίας στην κατάστασή της.
If you live in Luxembourg or its immediate suburbs and you have any questions or problems concerning your lease or rent , you should contact the ' Office ' du logement ' , 5th floor , 9 rue Chimay ( Petit Passage ) , Tel . 4796-2634 or the ' Service d ' accueil et d ' information juridique ' , Cour supérieure de justice , office 102 , 12 côte d ' Eich , Tel . 4759-81 , ext . 345 .Εάν διαμένετε στην περιοχή Λουξεμβούργου και εάν έχετε απορίες ή προβλήματα σχετικά με το συμβόλαιο σας ή με το ενοίκιο σας , μπορείτε να απευθυνθείτε στο Office du logement , 5ος όροφος , 9 , rue Chimay ( Petit Passage ) , τηλ .
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 3771 φράσεις που ταιριάζουν φράση petition.Βρέθηκαν σε 1,425 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.