προφορά: IPA: pɪˈtɪʃən

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • αίτηση   
  (Noun  f)
   
  formal, written request made to an official person
   
  A compilation of signatures built in order to exert moral authority in support of a specific cause.
 • αναφορά   
 • ικετεύω   
 • παρακαλώ   
 • υπόμνημα   

Άλλες έννοιες:

 
A formal, written request made to an official person or organized body, often containing many signatures.
 
(legal) brief
 
compilation of signatures
 
(written) petition
 
to make a request
 
(law) A formal written request for judicial action.
 
legal: formal request for judicial action
 
To make a request, commonly in written form.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (4)

petitμικρόσ; μικρός
Petit PitonΜικρό Πιτόν
petite capsπολύ μικρά κεφαλαία
petition rightδικαίωμα αναφοράς

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "petition", μεταφραστική μνήμη

add example
This could mean that we need more personnel in the Committee on Petitions, but democracy costs, so we must also be prepared to pay the small price in question.Πιθανόν αυτό να οδηγήσει στην ανάγκη περισσότερου προσωπικού στην Επιτροπή Αναφορών, αλλά, η δημοκρατία κοστίζει και τότε πρέπει επίσης να είμαστε έτοιμοι να καταβάλουμε το μικρό τίμημα για το οποίο ούτως ή άλλως γίνεται λόγος.
Given that petitions and complaints from citizens and businesses facilitate the detection of a very substantial number of infringements, and in order to avoid confusion in contacting the various problem-solving bodies, urges the Commission to investigate the possibility of clear signposting or the creation of an on-line one-stop-shop in order to assist citizensδεδομένου ότι οι αναφορές και οι καταγγελίες πολιτών και επιχειρήσεων διευκολύνουν την αναγνώριση πολλών παραβιάσεων, προς αποφυγή συγχύσεων κατά την επικοινωνία με τις διάφορες υπηρεσίες που ασχολούνται με τη λύση προβλημάτων, προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα σαφούς σήμανσης ή τη δημιουργία ενός και μόνου δικτυακού τόπου για την πρόσβαση των πολιτών·
The Committee on Petitions and I personally had the very special honour of drafting the report on the annual report on one of the most important institutions of the European Union, the European Ombudsman, and we came to the conclusion that the activities which Mr Nikiforos Diamandouros carried out in 2008 served the institution and the obligations which derive from it consistently, seriously and effectively." Επιτροπή Αναφορών και εγώ προσωπικά που είχα την εξαιρετική τιμή να συντάξω την εισήγηση για την ετήσια έκθεση όσον αφορά έναν από τους κορυφαίους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν κατά το 2008 από τον κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο, υπηρέτησαν με συνέπεια, σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα τον θεσμό και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν.
I must also tell you that the Commission, which is doing everything possible to bring Europe closer to the citizens, shares the position adopted by the Committee on Petitions on infringement procedures and appreciates the importance of the action that Parliament is taking in this area.Πρέπει επίσης να σας πω ότι η Επιτροπή, που κάνει ό, τι είναι δυνατό για να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, συμμερίζεται τη θέση που υιοθέτησε η Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει και εκτιμά την αξία της δράσης που αναπτύσσει επ' αυτού το Κοινοβούλιο.
In appropriate cases and with the consent of the complainant, the Ombudsman may transfer a complaint to the European Parliament to be dealt with as a petitionΣτις κατάλληλες περιπτώσεις και με τη συναίνεση τoυ καταγγέλλoντoς, o Διαμεσoλαβητής μπoρεί να διαβιβάσει καταγγελία στo Ευρωπαϊκό Κoινoβoύλιo για να αντιμετωπισθεί ως αναφoρά
Urges the Member States to implement fully Regulation (EEC) No ‧/‧ and Regulation (EC) No ‧/‧ (applicable from ‧), as well as related legislation on social security matters and the payment of allowances of any kind; calls on the Member States and the Commission to urgently address the recurring problems raised in petitions and complaints concerning social security, pensions, and health care; supports the Commission's plans for the introduction of an electronic version of the European health insurance card; suggests that there should also be an electric revision of form Eπροτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. ‧/‧ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ (που ισχύει από το ‧), καθώς και τη σχετική νομοθεσία για ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και την καταβολή πάσης φύσεως επιδομάτων· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αντιμετωπίσουν επειγόντως τα προβλήματα που τίθενται επανειλημμένα σε αναφορές και καταγγελίες σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τις συντάξεις και την υγειονομική περίθαλψη· στηρίζει τα σχέδια της Επιτροπής για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής έκδοσης της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας· προτείνει να υπάρξει ηλεκτρονική έκδοση και για το έντυπο E‧·
They turn a report on the Ombudsman's report into a report on relations between the Ombudsman and the Petitions Committee.Οι τροπολογίες αυτές καταλήγουν να μεταβάλλουν την έκθεση επί της ετησίας εκθέσεως του Διαμεσολαβητή σε έκθεση επί των σχέσεων του Διαμεσολαβητή με την Επιτροπή Αναφορών.
The petitions process (amendment of Title ‧ of the Rules of Procedure) (debateΔιαδικασία αναφορών (τροποποίηση του τίτλου ‧ του Κανονισμού) (συζήτηση
A few years ago I myself had the opportunity to represent tens of thousands of European Union citizens when I presented a petition to the European Parliament and I am very pleased that at the time the European Parliament adopted a resolution based on the petition.Πριν από λίγα χρόνια, είχα κι εγώ την ευκαιρία να εκπροσωπήσω δεκάδες χιλιάδες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υπέβαλα αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαίρομαι ιδιαίτερα που τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα βάσει της αναφοράς εκείνης.
My third example is a reminder that petitions sometimes relate to aims that the European Union proclaims but does not subsequently pursue, as in the case of the Open Parliament initiative. The thrust of this petition is that people should not be required to buy one particular computer program so that they can watch the material transmitted from the European Parliament and respond in the only permissible format.Το τρίτο παράδειγμά μου είναι μια υπενθύμιση ότι ενίοτε οι αναφορές σχετίζονται με στόχους τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση διακηρύσσει αλλά στη συνέχεια δεν τους επιδιώκει, όπως στην περίπτωση της πρωτοβουλίας Ανοικτού Κοινοβουλίου. " ουσία αυτής της αναφοράς είναι ότι δεν πρέπει να απαιτείται από τους ανθρώπους να αγοράζουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα υπολογιστή, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν το υλικό που μεταδίδεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να απαντούν με τη μόνη επιτρεπτή μορφή.
Perhaps that explains the Commission's excellent cooperation with the Committee on Petitions, and the Council's persistent reluctance to participate in the joint effort.Βασιζόμενοι ίσως στην παρατήρηση αυτή μπορούμε να εξηγήσουμε την εξαιρετική συνεργασία που έδειξε η Επιτροπή στις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών και τις επίμονες επιφυλάξεις που πρόβαλε το Συμβούλιο, προκειμένου να συμμετάσχει στην κοινή προσπάθεια.
in writing. - Thousands of European citizens continue to be victims of a system of massive urbanisation, expressed in a very large number of petitions concerning the abuse of the legitimate rights of European citizens to their property and environment.γραπτώς. - Εκατοντάδες Ευρωπαίων πολιτών εξακολουθούν να πέφτουν θύματα ενός συστήματος μαζικής αστικοποίησης, όπως φαίνεται από τον πολύ μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά με την καταπάτηση των νόμιμων δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών στην ιδιοκτησία και το περιβάλλον.
Annual report on the deliberations of the Petitions committeeΕτήσια έκθεση για τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών το
How can we get results for a citizen in dispute with their country without that country being represented in the Petitions Committee?Πώς μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα υπέρ ενός πολίτη σε μια διαφορά με τη χώρα του χωρίς αυτή η χώρα να αντιπροσωπεύεται στην Επιτροπή Αναφορών;
I agree entirely with Diana Wallis that is essential that EU citizens are made more aware of the facilities for the redress of grievances, particularly those that exist through the auspices of the Ombudsman and the Committee on Petitions.Συμφωνώ απολύτως με την Diana Wallis ότι είναι σημαντικό για τους ευρωπαίους πολίτες να γνωρίζουν καλύτερα τα μέσα για την ικανοποίηση των καταγγελιών τους, ιδιαίτερα τα μέσα που διατίθενται υπό την αιγίδα του Διαμεσολαβητή και της Επιτροπής Αναφορών.
There is obvious support from performers and producers as nearly 40 000 performers and musicians have signed a petition calling for the European Union to reduce the disparity with other countries, which already have longer terms of protection.Οι εκτελεστές και οι παραγωγοί τάσσονται σαφώς υπέρ της παράτασης, αφού σχεδόν 40.000 εκτελεστές και μουσικοί έχουν υπογράψει μια αναφορά με την οποία καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να περιορίσει τις διαφορές σε σχέση με άλλες χώρες, στις οποίες ισχύουν ήδη μεγαλύτερες περίοδοι προστασίας.
More than ‧ petitions in the name of the Turkish minority have been handed to the European Court of Human Rights in StrasbourgΠερισσότερες από ‧ αιτήσεις εξ ' ονόματος της τουρκικής μειονότητας έχουν παραδοθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο
Certainly one or two of the amendments are rather nonsensical, one of them implying that we are going to have to recruit staff who, for example, are capable of dealing with petitions in Welsh.Σίγουρα ορισμένες από τις τροπολογίες δεν έχουν μάλλον νόημα, καθώς σε μια από αυτές υπονοείται η πρόσληψη προσωπικού το οποίο, για παράδειγμα, θα μπορεί να ασχοληθεί με τις αναφορές στα ουαλικά.
The... petit small nose, so characteristic of the women of southern PolynesiaΤη μικρή μύτη, ένα χαρακτηριστικό των γυναικών από την Πολυνησία
Illegal aliens can organise whatever protests they please, make demands, set up petitions, without running the risk of being caught or of being returned to their countries of origin.Οι παράνομοι μετανάστες μπορούν να οργανώνουν όσες διαμαρτυρίες θέλουν, να προβάλουν αξιώσεις, να θέτουν αιτήματα, χωρίς να κινδυνεύουν να συλληφθούν ή να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.
Madam President, my report is based on a proposal by Mr Dell'Alba to make a small amendment to Rule 156 that would make it possible to submit petitions by electronic mail.Κυρία Πρόεδρε, η έκθεσή μου έχει ως υπόβαθρο μία πρόταση του κ. Dell' Alba για μία μικρή τροποποίηση του άρθρου 156, που θα καθιστούσε δυνατή την υποβολή αναφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
The following petitions, which had been entered in the register on the dates shown below, had been forwarded to the committee responsible under RuleΟι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή
I know that the Committee on Petitions is not universally regarded as the most important.Γνωρίζω ότι η Επιτροπή Αναφορών δε θεωρείται σε γενικές γραμμές η σημαντικότερη.
having regard to its previous resolutions on the deliberations of the Committee on Petitionsέχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών
Then I shall file my petition for divorce tomorrowΩραία. Τότε θα καταθέσω αίτηση διαζυγίου αύριο
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2629 φράσεις που ταιριάζουν φράση petition.Βρέθηκαν σε 3,226 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.