προφορά: IPA: pɪˈtɪʃən

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • αίτηση   
  (Noun  f)
   
  formal, written request made to an official person
   
  A compilation of signatures built in order to exert moral authority in support of a specific cause.
 • αναφορά   
 • ικετεύω   
 • παρακαλώ   
 • υπόμνημα   

Άλλες έννοιες:

 
A formal, written request made to an official person or organized body, often containing many signatures.
 
(legal) brief
 
compilation of signatures
 
(written) petition
 
to make a request
 
(law) A formal written request for judicial action.
 
legal: formal request for judicial action
 
To make a request, commonly in written form.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (4)

petitμικρόσ; μικρός
Petit PitonΜικρό Πιτόν
petite capsπολύ μικρά κεφαλαία
petition rightδικαίωμα αναφοράς

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "petition", μεταφραστική μνήμη

add example
Welcomes the relationship between the Ombudsman and the Committee on Petitions within the institutional frameworks as regards the reciprocal respecting of competences and prerogativesχαιρετίζει τη σχέση Διαμεσολαβητή και Επιτροπής Αναφορών εντός των θεσμικών πλαισίων όσον αφορά τον αμοιβαίο σεβασμό των αρμοδιοτήτων και προνομίων εκάστου·
(BG) Mr President, on the evening of Thursday 14 May, I was handed in the town of Kardzhali in southern Bulgaria 54 000 signatures collected from citizens who want normal working conditions and strong local government. This petition has been collected from the seven Kardzhali municipalities in just 10 days.(BG) Κύριε Πρόεδρε, το βράδυ της Πέμπτης, 14 Μαΐου, μου παρεδόθησαν, στην πόλη Kardzhali της νότιας Βουλγαρίας, 54.000 υπογραφές συγκεντρωθείσες από πολίτες οι οποίοι επιθυμούν φυσιολογικές συνθήκες εργασίας και ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. " εν λόγω αναφορά συγκεντρώθηκε από τους επτά δήμους του Kardzhali μέσα σε 10 μόλις ημέρες.
In this regard, I would like to mention another problem that the members of the Committee on Petitions should resolve.Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να αναφέρω ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να επιλύσουν τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών.
I voted in favour of this resolution which, following a petition presented by a German citizen relating to the placing of asthma inhalers on the market, calls on the Commission to take the measures necessary to conclude a procedure that has, regrettably, been dragging on for 13 years, with considerable financial losses for the company in question.Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος το οποίο, κατόπιν αναφοράς ενός γερμανού πολίτη σχετικά με την κυκλοφορία εισπνευστήρων άσθματος στην αγορά, καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ολοκληρωθεί μια διαδικασία που, δυστυχώς, εκκρεμεί επί 13 έτη, με σημαντικές οικονομικές απώλειες για την εν λόγω εταιρεία.
No complaint may be made to the Ombudsman that concerns work relationships between the Community institutions and bodies and their officials and other servants unless all the possibilities for the submission of internal administrative requests and complaints, in particular the procedures referred to in Article ‧ and of the Staff Regulations, have been exhausted by the person concerned and the time limits for replies by the authority thus petitioned have expiredΔεν μπορεί να υποβληθεί στο Διαμεσολαβητή καταγγελία σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ θεσμικών οργάνων της Κοινότητας και των μονίμων ή λοιπών υπαλλήλων τους παρά μόνο αν έχουν εξαντληθεί από τον ενδιαφερόμενο όλες οι εσωτερικές δυνατότητες απαίτησης ή διοικητικής προσφυγής, και ιδίως οι διαδικασίες του άρθρου ‧, παράγραφοι ‧ και ‧, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατατάστασης των Υπαλλήλων, και μετά τη λήξη των προθεσμιών απάντησης εκ μέρους της αρχής
The citizen has to study Community law in order to present a petition, and then any response is delayed month after month.Ένας πολίτης πρέπει να μελετήσει το κοινοτικό δίκαιο προκειμένου να καταθέσει μια αίτηση και ύστερα διαπιστώνει τον τρόπο με τον οποίο, μήνα με το μήνα, καθυστερείται η απάντηση.
A number of European citizens have petitioned this Parliament about problems with Lloyds of London.Αρκετοί Ευρωπαίοι πολίτες έχουν καταθέσει αναφορές στο Σώμα για προβλήματα που αντιμετώπισαν με τους Lloyds του Λονδίνου.
The processing of petitions takes too long, as I have already said, and the response from other committees is disappointing.Όπως ήδη προανέφερα, η εξέταση των αναφορών διαρκεί μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ δεν είναι ικανοποιητική η αντίδραση των άλλων επιτροπών.
The following petitions, which had been entered in the register on the dates shown below, had been forwarded to the committee responsible pursuant to RuleΟι κατωτέρω αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο ‧, παράγραφος ‧, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή
The work of the Committee on Petitions, which has until now provided one of the most important links between citizens and the European Parliament, constitutes, together with the appointment of the European Ombudsman, a major element in the right of Union citizenship established by the Treaties.Η δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών, που αντιπροσώπευε έως τώρα μια από τις σημαντικότερες στιγμές σύνδεσης μεταξύ των πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελεί, μαζί με το θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελεί, μαζί με το θεσμό του Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή, μια σημαντική πλευρά του δικαιώματος στην ιθαγένεια της Ένωσης που έχει επικυρωθεί από τις συνθήκες.
While nobody would deny the importance of petitions, I did not wish to go along with the amendments tabled by the members of the Committee on Petitions, in particular the request to set up a 'European administrative law' .Όπως κανείς δεν διανοείται να αρνηθεί τη σημασία των αναφορών, έτσι κι εγώ δεν θέλησα να ακολουθήσω τις τροπολογίες οι οποίες κατατέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, και ιδίως το αίτημα για τη δημιουργία "ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου" .
I have the honour of writing the opinion for the Committee on Foreign Affairs, and, as well as the environmental issues which the Committee on Petitions has looked at, we were also concerned about the nature of the environmental assessment study which the Commission has just referred to.Έχω την τιμή να είμαι ο συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, και, όπως και για τα περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία εξέτασε η Επιτροπή Αναφορών, προβληματιστήκαμε επίσης για τη φύση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία αναφέρθηκε μόλις η Επιτροπή.
Upon discharge from the miami- dade department of detention, you are released to your parents, both of whom have filed separate petitions for custodyΣας απαλλάσσω από την φυλάκισή σας απ ' το Αστυνομικό Τμήμα του Μαϊάμι, είστε ελεύθερος να πάτε στους γονείς σας, που και οι ‧ έχουν καταθέσει αίτηση για την ανάληψη της κηδεμονίας σας
Mr President, in the Petitions Committee's opinion, we emphasised that the funding provided for the committee's work and the Ombudsman must be commensurate with the tasks we are asked to undertake.Κύριε Πρόεδρε, στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών τονίσαμε ότι το οικονομικό πλαίσιο των συνθηκών εργασίας της Επιτροπής και του Διαμεσολαβητή πρέπει να συμφωνεί με τα καθήκοντα που μας έχουν ανατεθεί.
Report on the environmental impact of the planned gas pipeline in the Baltic Sea to link up Russia and Germany (Petitions ‧/‧ and ‧/‧) (‧/‧(INI))- PETI CommitteeΈκθεση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα που θα συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία (αναφορές ‧/‧ και ‧/‧) (‧/‧(INI))- επιτροπή PETI
Report on the confiscation of automobiles by the Greek authorities [‧/‧(INI)]- Committee on PetitionsΈκθεση σχετικά με την κατάσχεση οχημάτων από τις ελληνικές αρχές [‧/‧(INI)]- Επιτροπή Αναφορών
Ms Moghaddam is a leader of the One Million Signatures petition campaign, which lobbies to change Iranian laws which contradict the principles of gender equality and human rights." κ. Moghaddam είναι επικεφαλής της εκστρατείας "Ένα εκατομμύριο υπογραφές", η οποία ασκεί πιέσεις για την αλλαγή των ιρανικών νόμων που αντιβαίνουν στις αρχές της ισότητας των φύλων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Now, as to the question of the Committee on Petitions, we felt we should suggest to the Committee on Budgets that the proposed increase of 4.69% in the Ombudsman's budget was fair and appropriate, partly because the Ombudsman is now a key political figure in the democracy and transparency of the European Union and in sound administration, which he must guard vigilantly.Τώρα, ως προς το θέμα της Επιτροπής Αναφορών, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να συστήσουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι η προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού του Διαμεσολαβητή κατά 4,69% ήταν δίκαιη και ενδεδειγμένη, εν μέρει επειδή ο Διαμεσολαβητής είναι πλέον κεντρικό πολιτικό πρόσωπο για τη δημοκρατία και τη διαφάνεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και για την ορθή διαχείριση, την οποία πρέπει να περιφρουρούμε αδιαλείπτως.
recognising the constructive contribution made to the petitions process by the services of the Commission, which regularly provide, at the request of the responsible committee, preliminary assessments of many petitions receivedαναγνωρίζοντας την εποικοδομητική συνεισφορά στη διαδικασία των αναφορών των υπηρεσιών της Επιτροπής, οι οποίες παρέχουν τακτικά, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής, προκαταρκτικές αξιολογήσεις για πολλές ληφθείσες αναφορές
Over the four years since the petition was submitted and during which the road S ‧ A was completed, an increasing number of conflicting pieces of information have come to lightΑπό την υποβολή της αναφοράς πριν από ‧ πλέον έτη και την ολοκλήρωση της κατασκευής της εθνικής οδού S ‧ που μεσολάβησε, έχουν γνωστοποιηθεί πολλές αντιφατικές πληροφορίες, τις οποίες θα ήθελα στη συνέχεια να παραθέσω εν συντομία
The next item is the oral question (Ο-0013/2007) by Marcin Libicki, on behalf of the Committee on Petitions, to the Commission on illegal bird hunting in Malta (Β6-0015/2007)." ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή σχετικά με το παράνομο κυνήγι πτηνών στη Μάλτα του Marcin Libicki, εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών (Ο-0013/2007 - Β6-0015/2007).
I also believe that there are contradictions in some of the proposals put forward by the rapporteur: we are told that resources are insufficient, there are delays, wishy-washy replies, duplication of cases, yet the proposals include, for example, transferring the register of petitions to the Secretariat.Πιστεύω επίσης ότι υπάρχουν αντιφάσεις σε κάποιες από τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τον εισηγητή: ακούσαμε ότι οι πόροι είναι ανεπαρκείς, υπάρχουν καθυστερήσεις, ανούσιες απαντήσεις, αναπαραγωγή υποθέσεων, ωστόσο οι προτάσεις περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη μεταφορά του μητρώου αναφορών στη Γραμματεία.
Mrs Palacio Vallelersundi made it very clear that the Committee on Legal Affairs and Citizens' Rights had no intention of incorporating the Committee on Petitions' conclusions.Η κ. Palacio κατέστησε πολύ σαφές ότι δεν υπήρχε πρόθεση εκ μέρους της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων να συμπεριληφθούν τα συμπεράσματα της Επιτροπής Αναφορών.
In short, in a Parliament that unfortunately still does not have the power to initiate legislation, the petition constitutes today an irreplaceable instrument for the full assertion of European citizenship to achieve that Utopian view cultivated by the great European minds and illustrated by Voltaire when in 1700 he claimed that Europe had to become the only continent where an Italian or German citizen who happened to be in France or elsewhere should never feel in exile.Με λίγα λόγια, σε ένα Κοινοβούλιο που δυστυχώς δεν έχει ακόμα εξουσία για ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, η αναφορά αντιπροσωπεύει σήμερα ένα αναντικατάστατο μέσο για την πλήρη εδραίωση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, για την υλοποίηση δηλαδή της ουτοπίας εκείνης, που καλλιεργήθηκε από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πνεύματα και η οποία περιγράφηκε από τον Βολταίρο, όταν το 1700 υποστήριζε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει η μόνη ήπειρος στην οποία ένας ιταλός ή γερμανός πολίτης, είτε βρίσκεται στην Γαλλία είτε αλλού, δεν πρέπει ποτέ να αισθάνεται εξόριστος.
Deliberations of the Committee on PetitionsΕργασίες της Επιτροπής Αναφορών
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2629 φράσεις που ταιριάζουν φράση petition.Βρέθηκαν σε 1,276 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.