προφορά: IPA: plæŋk /pleɪŋk/ /plæŋk/ pleɪŋk  

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • σανίδα   
    (Noun  f)
     
    long, broad and thick piece of timber

Άλλες έννοιες:

 
(UK, slang) A stupid person.
 
political issue
 
(transitive) To cover something with planking.
 
A political issue that is of concern to a faction or a party of the people and the political position that is taken on that issue.
 
Physical exercise in which one holds a pushup position for a measured length of time.
 
A long, broad and thick piece of timber, as opposed to a board which is less thick.
 
(intransitive) To pose for a photograph while lying rigid, face down, arms at side, in an unusual place.
 
(transitive) To bake (fish) on a piece of cedar lumber.

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "plank", μεταφραστική μνήμη

add example
Oddy ( PSE ) , draftsman of the opinion of the Committee on Legal Affairs and Citizens ' Rights . - Mr President , Mrs Ghilardotti has done some excellent work on an important subject . This is a plank in the Commission ' s overall plan , toΣυζήτηση επικαίρων , επειγόντων και σημαντικών δεμάτων ( προτεινόμενα θέματα ) : βλ. συνοπτικά πρακτικά .
We do not wish , however , to quarrel with the main planks of the compromise , agreed by the Telecommunications Council of Ministers last December , because I naturally see the following problems here : a ) a majority decision , b ) forcing the issue through in Council .Αυτό θα μπορέσει να εξασφαλίσει την εξ υπηρέ τηση του τελικού καταναλωτή σε λογική τμιή σε όλες τις περιοχές .
This is a plank in the Commission's overall plan, to have information and consultation of workers and should be considered along with the directives on consultation in collective redundancies, consultation in transfer of undertakings, the European Company Statute and the European Works Council directives.Πρόκειται για σημαντική συμβολή στο συνολικό σχέδιο της Επιτροπής με σκοπό την ενημέρωση και τη διαβούλευση των εργαζομένων και θα πρέπει να εξετασθεί σε συνδυασμό με τις οδηγίες περί διαβουλεύσεων σε περιπτώσεις συλλογικών απολύσεων και μετακινήσεων επιχειρήσεων, καθώς και με τις οδηγίες σχετικά με το καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας και την επιτροπή ευρωπαϊκής επιχείρησης.
When the Opinion was issued , most Member States had in place the basic planks of legislation geared towards an equitable wage . The aim of the Opinion was to provide a catalyst for further action .Κατά τη δημοσίευση της Γνωμοδότησης το 1993 , υπήρχαν ήδη στα περισσότερα κράτη μέλη οι βάσεις μιας νομοθεσίας υπέρ της μισθολογικής ισότητας .
on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, this proposal has been another plank in the attempts to impose EU ideals and censorship on an unsuspecting public.εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM. - (EN) Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα πρόταση αποτέλεσε άλλο ένα στήριγμα στις προσπάθειες επιβολής των ιδανικών της ΕΕ και της λογοκρισίας σε ένα ανυποψίαστο κοινό.
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out...... carried them laid full- length across two planks to the fish house...... where they waited for the ice truck to carry them to the market in HavanaΟι επιτυχημένοι ψαράδες είχαν ήδη επιστρέψει και είχαν τεμαχίσει τα ψάρια τους...Τα είχαν μεταφέρει πάνω σε χοντρές σανίδες στην αποθήκη... Οπου περίμεναν το φορτηγό να τα μεταφέρει στην αγορά στην Αβάνα
" Stop painting that floor and put some planks down in here! "" Σταμάτα να να βάφεις το πάτωμα και βάλε μερικές σανίδες εδώ κάτω! "
In any event, and whatever the outcome of the EU budget negotiations, the EESC calls for the budget for the programme to be ringfenced, as it constitutes a minor outlay for a major plank in developing European citizenship, which the Commission rightly sees as a fundamental priority for EU actionΕν πάση περιπτώσει, και ανεξάρτητα από την κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η ΕΟΚΕ ζητά ο προϋπολογισμός του παρόντος προγράμματος να μην αγγιχτεί, δεδομένου ότι αποτελεί ένα ελάχιστο ποσόν προς όφελος ενός καίριου στοιχείου για την ανάπτυξη της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, την οποία ορθώς η Επιτροπή αναδεικνύει ως ουσιαστική προτεραιότητα της δράσης της ΕΕ
Calm down.I sent a picture of the plank to your cell.- You can do that?Σου έστειλα φωτογραφία της σανίδας στο κινητό. – Γίνεται αυτό; – Ναι
However, the Canadian mechanism is one of the main planks in their agricultural income support policy, and requires a large public budget which is not currently available to the EUΩστόσο, ο μηχανισμός αυτός, όπως εφαρμόζεται στον Καναδά, αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέσα της πολιτικής για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος που απαιτεί σημαντικούς δημόσιους πόρους οι οποίοι, προς το παρόν, δεν είναι διαθέσιμοι στην ΕΕ
Just walk nonchalantly... up the plank backwardsΑπλά περπατήστε αδιάφορα...Επάνω στη σανιδά προς τα πίσω
This is a case of 'looking at the speck in someone else's eye and failing to see the plank in our own eye'.Φαίνεται πως εδώ ισχύει το ρητό ότι βλέπουμε το σκουπιδάκι στο μάτι του άλλου, και δεν βλέπουμε το δοκάρι στο δικό μας μάτι.
Speaking particularly about the European Company Statute, this is an important plank of the internal market and it is absolutely vital that the Commission gets this proposal unblocked.Μιλώντας συγκεκριμένα για το καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας, αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της εσωτερικής αγοράς και είναι απόλυτα αναγκαίο όπως η Επιτροπή απελευθερώσει την πρόταση.
We need to strengthen European citizenship because it is the central plank of freedom of movement. This report flags up a number of areas where people's opportunities to access the advantages of EU freedom of movement could be improved.Πρέπει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια καθώς αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ελεύθερης κυκλοφορίας. " παρούσα έκθεση επισημαίνει έναν αριθμό από τομείς που αφορούν τις ευκαιρίες πρόσβασης των πολιτών στα πλεονεκτήματα της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ και επιδέχονται βελτίωσης.
Creating a wider and deeper European Union is the central plank of the peace plan for Europe which EU nations have been successfully implementing for close on 50 years .11 διεύρυνση και η εδραίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του σχεδίου ειρήνης για την Ευρώπη , ένα σχέδιο που οι λαοί της Ευρώπης άρχισαν να υλοποιούν πριν από 50 χρόνια με επιτυχία .
Developed in close cooperation with the industry and in collaboration with the European standards institutions , CEN and Cenelec , the main plank of this policy is the promotion of standards defined by reference to the OSI ( Open System Interconnection ) model of the International Organization for Standardization ( ISO ) , so as to guarantee effective compatibility between different equipment and systems and their ability to communicate on networks .Η έκθεση αυτή δημιουργείται κυρί ως κατά τις ακτινολογικές εξετά σεις , των οποίων ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς , σε αναλογία μάλιστα με το επίπεδο ιατρικής παρακολούθησης του πληθυσμού . Ένας τρίτος κλάδος του προγράμματος αφιερώνεται στη μελέτη των κινδύνων που συνδέονται με την έκθεση στις ιοντίζου σες ακτινοβολίες .
I recommend this report and the draft directive to the House as an important plank in opening up the single market to electronic commerce.Προτείνω να υπερψηφίσει το Σώμα αυτήν την έκθεση και την πρόταση οδηγίας, καθώς αποτελούν σημαντικό βήμα για το άνοιγμα της ενιαίας αγοράς στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
I am quite certain that, under the Luxembourg Presidency, it will be one of the central planks of the various Councils of Ministers.Είμαι απολύτως βέβαιος ότι, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Λουξεμβούργου, θα είναι ένα από τα κεντρικά θέματα που θα απασχολήσουν τα διάφορα Συμβούλια Υπουργών.
We do not wish, however, to quarrel with the main planks of the compromise, agreed by the Telecommunications Council of Ministers last December, because I naturally see the following problems here: a) a majority decision, b) forcing the issue through in Council.Ωστόσο δεν θέλουμε ούτε να διαταράξουμε τα θεμέλια του συμβιβασμού που έκανε το Συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών για τις τηλεπικοινωνίες τον περασμένο Δεκέμβριο, γιατί εδώ υπεισέρχονται δύο προβλήματα: α) η πλειοψηφία για τη λήψη της απόφασης, β) πώς θα περάσει στο Συμβούλιο.
The integrated administration and control system is actually the central plank of our present agriculture policy.Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, το ΟΣΔΕ, είναι πράγματι απαραίτητο συστατικό στοιχείο της παρούσας γεωργικής πολιτικής.
Who wants to walk my plank, huh?Ποιος θέλει να ανέβει στη " σανίδα " μου
I do not know whether they have popular appeal, but clearly we need to sort out the plank in our own eye before we sort out the mote in the Council's eye.Δεν ξέρω κατά πόσον έχουν απήχηση στο ευρύ κοινό, αλλά το σίγουρο είναι ότι πρέπει να βγάλουμε το παλούκι από το δικό μας μάτι πριν βγάλουμε την ακίδα από το μάτι του Συμβουλίου.
Similarly, I see that as regards copyright in the Information Society - another fundamental plank in the legislation that he does not mention - discussion is continuing on ideas for new levies on computer disks and other issues that will fundamentally hold back the development of the e-society.Παρομοίως, βλέπω ότι όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα στην Κοινωνία των Πληροφοριών - μια άλλη θεμελιώδη πτυχή στη νομοθεσία την οποία ο Επίτροπος δεν αναφέρει - συνεχίζεται η συζήτηση σχετικά με τις ιδέες για την επιβολή νέων τελών επί των δίσκων των υπολογιστών και άλλα ζητήματα που θα δυσχεράνουν σημαντικά την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής κοινωνίας.
'Remove the plank from your own eye before the mote from your neighbour's.'"Πρώτα βγάλε το μαδέρι που έχεις μέσα στο μάτι σου και έπειτα θα βγάλεις τον κόκκο που βρίσκεται στο μάτι του αδελφού σου".
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 122 φράσεις που ταιριάζουν φράση plank.Βρέθηκαν σε 0,643 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.