προφορά:  

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • προφανώς   
     
    From appearances alone.

Άλλες έννοιες:

 
seems to
 
To appearances; apparently.

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "seemingly", μεταφραστική μνήμη

add example
(FR) Mr President, for some time now, the influx of migrants has been portrayed as a seemingly unacceptable threat.(FR) Κύριε Πρόεδρε, εδώ και λίγο καιρό, το μεταναστευτικό ρεύμα περιγράφεται ως μια φαινομενικά απαράδεκτη απειλή.
Seemingly, the computers have sensed some sort of a problemΗ εκτόξευση ακυρώθηκε.Οι υπολογιστές εντόπισαν κάποιο πρόβλημα
Madam High Representative, I come from a country which seemingly has nothing to do with the Arctic, but I can assure you that even in the Czech Republic, many citizens are interested in what position the Union will adopt as far as foreign policy is concerned, including influencing the future of the Arctic.Κυρία Ύπατε Εκπρόσωπε, προέρχομαι από μια χώρα που δεν έχει εκ πρώτης όψεως καμία απολύτως σχέση με την Αρκτική, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ακόμα και στην Τσεχική Δημοκρατία, πολλοί πολίτες επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τη στάση που θα κρατήσει η Ένωση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της επιρροής της στο μέλλον της Αρκτικής.
It' s written that Joan' s sword seemingly came to life during her battlesΕίναι γραμμένο ότι το σπαθί τη Ιωάννας της Λωραίνης φαίνεται να ζωντάνευε κατά την διάρκεια των μαχών της
Independent Newspapers have a seemingly dominant position in the Irish market (reported variously as ‧-‧ %) and the competition authority has concluded that there is sufficient editorial diversity and, thus, media pluralism is not threatenedφαίνεται ότι στην ιρλανδική αγορά κατέχουν δεσπόζουσα θέση οι ανεξάρτητες εφημερίδες, οι οποίες υπολογίζονται αναλόγως σε ‧-‧ %, η δε αρμόδια για τον ανταγωνισμό αρχή συμπεραίνει ότι υπάρχει επαρκής εκδοτική πολυμορφία και, συνεπώς, δεν απειλείται η πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης·
In this respect, I am of the opinion that this should not be made a political issue in this way, where the left are seemingly against the right, or whatever the situation is: the same standards must apply to everyone in this matter.Εν προκειμένω, είμαι της γνώμης ότι δεν θα έπρεπε να πολιτικοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, όπου η Αριστερά φαίνεται να είναι κατά της Δεξιάς, ή όποια και αν είναι η κατάσταση: σε αυτό το ζήτημα πρέπει να εφαρμόζονται τα ίδια πρότυπα για όλους.
It is a perfect world, seemingly everlasting, until we are ripped from the womb into daylightΕίναι ένας τέλειος κόσμος... φαινομενικά συνεχής, μέχρι που βγαίνουμε στο φως της ημέρας
(RO) Mr President, I would like to congratulate the rapporteurs for the quality of their work, particularly Mr Campos, and for drafting the ambitious proposals for responding to the challenge of reconciling two seemingly contradictory objectives: relaunching the Single Market and restoring European citizens' confidence in the proper functioning of the market.(RO) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τους εισηγητές για την ποιότητα του έργου τους, ιδίως τον κ. Campos, και για την κατάρτιση των φιλόδοξων προτάσεων με στόχο την αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνίσταται στον συνδυασμό δύο φαινομενικά αντιφατικών στόχων: την επανεκκίνηση της ενιαίας αγοράς και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών στην ορθή λειτουργία της αγοράς.
I think that this is a shocking example of how close seemingly opposite political extremes can become.Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί τρομακτικό παράδειγμα του πόσο κοντά μπορεί να φτάσουν δύο εκ πρώτης όψεως αντίθετα πολιτικά άκρα.
Yet, regardless of Smith' s intent the door for such seemingly anomalous advents was left wide open by one fundamental tenet of this theoryΠαρολά αυτά, άσχετα με την πρόθεση του Smith η πόρτα για τέτοια φαινομενικά ανώμαλα γεγονότα αφέθηκε ορθάνοιχτη από μία θεμελιώδη αρχή αυτής της θεωρίας
The Azeri authorities have seemingly failed to understand that dialogue needs to be established between them and civil society, and not pressure being exerted by the authorities on society.Οι αζερικές αρχές προφανώς δεν κατάφεραν να κατανοήσουν ότι πρέπει να αναπτυχθεί διάλογος μεταξύ των ίδιων και της κοινωνίας των πολιτών, και ότι δεν πρέπει να ασκείται πίεση από τις αρχές στην κοινωνία.
The work that your father did often demanded that he make seemingly impossible sacrificesΌ, τι συνέβη στον πατέρα σου στη Βοσνία ήταν θυσία που δεν σκόπευε να κάνει
Yet still some turn a blind eye, seemingly not wanting to take account of the evidence presented.Παρ' όλα αυτά, μερικοί εθελοτυφλούν, προφανώς επειδή δεν θέλουν να λάβουν υπόψη τους τα στοιχεία που παρουσιάζονται.
It is now, more than ever, when the international community is showing signs of being fatigued by a seemingly never-ending crisis, that the EU must take a leading role.Τώρα, περισσότερο παρά ποτέ, όταν η διεθνής κοινότητα επιδεικνύει σημάδια κόπωσης από μια κρίση που, απ' ό,τι φαίνεται, δεν τελειώνει ποτέ, η ΕΕ πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο.
For its part, the Commission has falsified the statistics, massaging them by categorising as SMUs, for example, non-profit-making undertakings, which may seemingly also include university foundations and other similar bodiesΑπό την πλευρά της η Επιτροπή πλαστογράφησε τα στατιστικά στοιχεία, ώστε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις κατηγοριοποιώντας ως MME π.χ. μη κερδοσκοπικές εταιρείες οι οποίες φαινομενικά μπορεί να περιλαμβάνουν πανεπιστημιακά και άλλα ανάλογα ιδρύματα
But one year after people, its ‧ massive and seemingly indestructible generators are about to be brought down by an organism the size of a human thumbnailΜα σε ένα έτος χωρίς τον άνθρωπο, οι ‧ πελώριες και φαινομενικά άφθαρτες γεννήτριες... πρόκειται να καταρρεύσουν από έναν οργανισμό στο μέγεθος του αντίχειρα
The EU has no money of its own, but is spending taxpayers' money from all the Member States. We have a moral duty to those taxpayers to see that their money is spent wisely, not frittered away in a seemingly endless stream of abuses that line the pockets of unscrupulous civil servants and their cronies.Έχουμε ηθικό καθήκον απέναντι στους φορολογούμενους να μεριμνήσουμε για τη συνετή διάθεση των χρημάτων τους, και όχι για τη διασπάθισή τους μέσω συνεχών κατά τα φαινόμενα καταχρήσεων που γεμίζουν τις τσέπες ασυνείδητων δημοσίων λειτουργών και των δικών τους ανθρώπων.
This is seemingly not enough, but this is also why the Union contributes so much to the 'fast start' principle, which is financing aimed at helping developing countries.Αυτό προφανώς δεν είναι αρκετό, αλλά αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο η Ένωση συνεισφέρει τόσο πολύ στην αρχή της "γρήγορης εκκίνησης", δηλαδή στη χρηματοδότηση που στοχεύει στην ενίσχυση των αναπτυσσόμενων χωρών.
There are, however, a few small areas - of seemingly little consequence - where some wanted to make cuts.Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιοι μικροί τομείς -μικρής, φαινομενικά, σημασίας- στους οποίους ορισμένοι επιθυμούσαν να επιφέρουμε περικοπές.
I cannot help but ask myself questions then or, as Mr Perry rightly pointed out: why is it seemingly easier to obtain EU funding in Europe if you manufacture olive oil? This is hardly ever discussed.Μου γεννώνται τότε ερωτήματα όπως αυτά που ανέφερε ο συνάδελφος Perry: πώς γίνεται να είναι στην Ευρώπη ευκολότερο να σε χρηματοδοτήσει η Ένωση εάν είσαι ελαιοπαραγωγός; Το ζήτημα αυτό δεν συζητήθηκε καθόλου.
You know, with your limited graspOn seemingly everything, I don' t expect you to understandΞέρεις, με την περιορισμένη αντίληψή σας που βλέπετε τα πάντα...... δεν περιμένω να καταλάβετε
The biodiversity loss we are witnessing at the moment is the product of millions of actions and decisions over the last number of years and decades, each of which- individually- has had a seemingly insignificant or merely marginal impactΗ διαπιστωθείσα απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελεί το άθροισμα εκατομμυρίων ενεργειών και αποφάσεων των τελευταίων ετών και δεκαετιών, ενώ ο αντίκτυπος κάθε μεμονωμένης απόφασης φαίνεται ασήμαντος ή εντελώς οριακός
Aliu 's comments were seemingly provoked by an interview Gruevski gave over the weekend, in which he suggested that the DPA was working on behalf of foreign interestsΤα σχόλια του Αλίου προκλήθηκαν προφανώς από συνέντευξη του Γκρουέφσκι το Σαββατοκύριακο, στην οποία ανέφερε ότι το DPA εργαζόταν για λογαριασμό ξένων συμφερόντων
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 209 φράσεις που ταιριάζουν φράση seemingly.Βρέθηκαν σε 0,528 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.