προφορά:  

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • προφανώς   
     
    From appearances alone.

Άλλες έννοιες:

 
seems to
 
To appearances; apparently.

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "seemingly", μεταφραστική μνήμη

add example
They insisted on the liberalisation and privatisation of structural sectors and public services, seemingly indifferent to the consequences of this policy for millions of people on low incomes.Επέμειναν στην απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση διαρθρωτικών τομέων και δημόσιων υπηρεσιών, αδιαφορώντας φαινομενικά για τις συνέπειες αυτής της πολιτικής για εκατομμύρια ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα.
The inherent difficulties of dealing with the unsolved and often seemingly intractable challenges posed by the Western Balkans could be compounded by events taking place outside the regionΟι υπάρχουσες δυσκολίες της αντιμετώπισης των άλυτων και συχνά δυσεπίλυτων φαινομενικά προκλήσεων που θέτουν τα Δυτικά Βαλκάνια μπορούν να συνδυαστούν με τα γεγονότα που συμβαίνουν έξω από την περιοχή
The seemingly bitter criticism of the Inter Governmental Conference put forward in the resolution principally expresses a desperate need on the side of the European Parliament to appropriate greater power for their own purpose and to increase the demand for a central superpower in Europe.Η φαινομενικά δηκτική κριτική κατά της Διακυβερνητικής Διάσκεψης που διατυπώνεται στην πρόταση ψηφίσματος εκφράζει κυρίως μια απεγνωσμένη ανάγκη από πλευράς Ευρωκοινοβουλίου να αποσπάσει περισσότερη εξουσία προς ίδιον όφελος καθώς και να ενισχύσει το αίτημα δόμησης μιας συγκεντρωτικής μεγάλης δύναμης στην Ευρώπη.
With consensus seemingly breaking out between Parliament and Council, I was pleased to be able to support the Council's text and the agreed amendments, even if the latter were, in the end, not adopted.Με την ομοφωνία η οποία φαινομενικά επικράτησε μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, με ευχαρίστησε το γεγονός ότι είχα τη δυνατότητα να στηρίξω το κείμενο του Συμβουλίου και τις συμφωνημένες τροπολογίες, ακόμη και αν οι τελευταίες, εν τέλει, δεν εγκρίθηκαν.
The complex and seemingly random nature of the lists of substances provided in the Annex to this proposal and to Council Directive ‧/‧/EC suggest that attention should now be paid to improving the quality and availability of the data currently held, before adding massively to that currently storedΗ σύνθετη και φαινομενικά απρογραμμάτιστη φύση των καταλόγων των ουσιών που παρατίθενται στο Παράρτημα της παρούσας πρότασης και της οδηγίας ‧/‧/EK του Συμβουλίου, συνηγορεί πλέον υπέρ της επίδειξης προσοχής για τη βελτίωση της ποιότητας και της δυνατότητας πρόσβασης στα επί του παρόντος διαθέσιμα στοιχεία, πριν από τη μαζική προσθήκη άλλων δεδομένων στα ήδη υπάρχοντα
The EU sustainable development strategy concentrates presently on a few of the most seemingly urgent unsustainable trends in our societies- climate change, transport, public health and natural resourcesΗ στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη εστιάζεται επί του παρόντος σε ορισμένες μη βιώσιμες τάσεις των κοινωνιών μας που χρήζουν προφανώς άμεσης επέμβασης: αλλαγή του κλίματος, μεταφορές, δημόσια υγεία και φυσικοί πόροι
They must, however, explain and demonstrate why seemingly realistic and significantly less restrictive alternatives would be significantly less efficientΠρέπει ωστόσο να εξηγούν και να αποδεικνύουν γιατί κάποιες εναλλακτικές λύσεις που φαίνονται ρεαλιστικές και σημαντικά λιγότερο περιοριστικές θα ήσαν σαφώς λιγότερο αποτελεσματικές
Madam High Representative, I come from a country which seemingly has nothing to do with the Arctic, but I can assure you that even in the Czech Republic, many citizens are interested in what position the Union will adopt as far as foreign policy is concerned, including influencing the future of the Arctic.Κυρία Ύπατε Εκπρόσωπε, προέρχομαι από μια χώρα που δεν έχει εκ πρώτης όψεως καμία απολύτως σχέση με την Αρκτική, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ακόμα και στην Τσεχική Δημοκρατία, πολλοί πολίτες επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τη στάση που θα κρατήσει η Ένωση όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της επιρροής της στο μέλλον της Αρκτικής.
We also welcome the pressure being brought to bear for a re-examination of the question of NGOs, so as to devise rules better suited to their activities, rather than imposing on them a seemingly unjustifiable fiscal regime subjecting them to irrecoverable VAT.Είμαστε επίσης υπέρ της πίεσης που ασκείται ώστε να επανεξεταστεί το θέμα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και να μελετηθούν ρυθμίσεις οι οποίες θα είναι πιο συνεπείς με τη δραστηριότητα που ασκούν οι οργανώσεις αυτές και δεν θα τις καθιστούν αντίθετα θύματα ενός φορολογικού συστήματος που απ' ότι φαίνεται δεν δικαιολογείται κατά κανένα τρόπο να τις υποχρεώνει σε καταβολή ΦΠΑ χωρίς καμία δυνατότητα ανάκτησης.
At the same time it called for an audit of the broadcaster 's financial operations, seemingly hinting at irregularitiesΠαράλληλα, ζήτησε το λογιστικό έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων του σταθμού, που ξεκάθαρα υποδηλώνει την ύπαρξη παρατυπιών
Even the most seemingly random events have logic behind themΑκόμη και τα πιο φαινομενικά τυχαία γεγονότα έχουν λογική πίσω τους
Ladies and gentlemen, I understand only too well how tempting it is, when faced with the seemingly endless cycle of acts of violence and violent retaliation, to give in firstly to our emotions, whether positive or negative.Κυρίες και κύριοι, κατανοώ άριστα ότι μπροστά στην ατελείωτη, όπως φαίνεται, αλληλοδιαδοχή των βίαιων πράξεων και βίαιων αντιδράσεων, είναι πολύ μεγάλος ο πειρασμός να παρασυρθούμε αρχικά από τη συγκίνησή μας, θετική ή αρνητική.
I believe that they have everyone's support, and this significant conceptualisation effort to express things that are so seemingly different and at times seemingly incompatible is absolutely outstanding.Θεωρώ ότι έχουν την υποστήριξη όλων και αυτή η σημαντική προσπάθεια εννοιοκρατίας για την έκφραση των πραγμάτων που είναι τόσο φαινομενικά διαφορετικά και μερικές φορές φαινομενικά ασύμβατα είναι εντελώς αξιοσημείωτη.
Mr President, let me use the short time available to comment on two seemingly minor points in the budget, which could nonetheless have major consequences.Κύριε Πρόεδρε, θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα για να σχολιάσω δύο λεπτομέρειες του προϋπολογισμού. Οι λεπτομέρειες, όπως γνωρίζουμε, μπορεί να έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις.
Greater vigilance is needed because like you I am convinced that it is extremely important to monitor the activities of private organisations involved in looking after these children or in putting forward seemingly attractive proposals for the provision of education and so on, some of which may be a front for illegal activities.Χρειάζεται περισσότερη επαγρύπνηση επειδή, όπως κι εσείς, έτσι και εγώ είμαι πεπεισμένος ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρακολουθούνται οι δραστηριότητες των ιδιωτικών οργανώσεων που εμπλέκονται στην αναζήτηση αυτών των παιδιών ή στην προώθηση εμφανώς ελκυστικών προτάσεων για την παροχή εκπαίδευσης και ούτω καθεξής, πολλές εκ των οποίων ενδέχεται να αποτελούν πεδίο για παράνομες δραστηριότητες.
I therefore hope that, by making a genuine attempt to reconcile seemingly opposing points, we will actually come up with a new and better way of tackling the problem for the whole of Europe and not just in regard to Italy.Ευελπιστώ, συνεπώς, ότι, αν επιδιώξουμε πραγματικά να συμφιλιώσουμε τις εκ πρώτης όψεως αντιτιθέμενες απόψεις που υποστηρίζουμε εδώ, θα μπορέσουμε σίγουρα να καταλήξουμε σε έναν νέο και καλύτερο τρόπο χειρισμού του προβλήματος για το σύνολο της Ευρώπης και όχι μόνον όσον αφορά την Ιταλία.
We got the number of the getaway car, seemingly stolenΣτην αρχή νομίσαμε ότι ήταν κλεμμένο αυτοκίνητο
It was mentioned during the debate that the proposal seemingly reprimands some of the social partners.Αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι η πρόταση φαίνεται να επιτιμά ορισμένους από τους κοινωνικούς εταίρους.
What is more, in future, the customs services in those countries that are signatories to the agreement will seemingly be given permission to search telephones, laptop computers and personal stereos on the pretext of combating piracy, in line with the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) Agreement, which was meant to combat terrorism.Επιπλέον, στο μέλλον, θα δίδεται, από ό,τι φαίνεται, άδεια στις τελωνειακές υπηρεσίες των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συγκεκριμένη συμφωνία να διενεργούν έρευνες σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητούς υπολογιστές και προσωπικές στερεοφωνικές συσκευές με το πρόσχημα της καταπολέμησης της πειρατείας, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την Εταιρεία Παγκόσμιων Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών (SWIFT), η οποία συνήφθη με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
That would explain why there' s all these, you know, seemingly spontaneous, worldwide, innovative leaps in science, in the artsΑυτό θα εξηγούσε...... τα φαινομενικά αυθόρμητα άλματα της επιστήμης και της τέχνης
(FR) Mr President, for some time now, the influx of migrants has been portrayed as a seemingly unacceptable threat.(FR) Κύριε Πρόεδρε, εδώ και λίγο καιρό, το μεταναστευτικό ρεύμα περιγράφεται ως μια φαινομενικά απαράδεκτη απειλή.
Yesterday I rose to refer to an inaccuracy which had seemingly occurred with my colleague, Mr Macartney, regarding an error, he claims, in translation.Χθες αναφέρθηκα σε μια ανακρίβεια, που κατά τα φαινόμενα συνέβη στον συνάδελφό μου κ. Macartney, η οποία αφορά, όπως ισχυρίζεται, ένα μεταφραστικό λάθος.
A child approaches the two and, at a certain point during the conversation, Basescu seemingly hits the boy hard on the chinΈνα παιδί πλησιάζει και τους δυο και, σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Μπασέσκου φαίνεται να χτυπά το αγόρι δυνατά στο σαγόνι
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 209 φράσεις που ταιριάζουν φράση seemingly.Βρέθηκαν σε 1,927 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.