προφορά: IPA: tə'buː /təˈbuː/

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

 • ταμπού   
  (Noun  n)
   
  inhibition or ban
   
  An inhibition or ban that results from social custom or emotional aversion.
 • απαγορεύω   
 • ἄγος   

Άλλες έννοιες:

 
mark as taboo
 
To ban.
 
Excluded or forbidden from use, approach or mention.
 
excluded or forbidden from use, approach or mention
 
avoid
 
To mark as taboo.
 
(in Polynesia) Something which may not be used, approached or mentioned because it is sacred.
 
ban
 
To avoid.
 
in Polynesia: something which may not be used

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "taboo", μεταφραστική μνήμη

add example
Homosexuality is taboo in Albania-- and was not decriminalised untilΟι ομοφυλοφιλία αποτελεί ταμπού στην Αλβανία – και μέχρι το ‧ δεν είχε αποποινικοποιηθεί
Things that are taboo at first, such as the euro, may appeal later on.Κάτι που στην αρχή είναι ταμπού, όπως το ευρώ, μπορεί αργότερα να πραγματοποιηθεί.
Is it not high time for a master plan to be drawn up with all speed – one rather like the one that NASA drew up to address the anticipated climate change as long ago as the 1980s – which would list what we can expect to have to cope with in great detail and without taboos, not even the taboo against the evacuation of certain currently inhabited areas? Here in Europe, we will not be able to afford to rebuild – every year or every three years – the places we are still protecting.Μήπως είναι καιρός να καταρτιστεί γρήγορα ένα βασικό σχέδιο –σαν εκείνο που είχε καταρτίσει η NASA για την αναμενόμενη τότε αλλαγή του κλίματος ήδη κατά τη δεκαετία του 1980– το οποίο να απαριθμεί λεπτομερώς τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, διεξοδικά και χωρίς ταμπού, ούτε καν το ταμπού της εκκένωσης συγκεκριμένων περιοχών, οι οποίες επί του παρόντος κατοικούνται; Εδώ στην Ευρώπη δεν θα έχουμε τους πόρους για να ανοικοδομούμε –κάθε έτος ή κάθε τρία έτη– τις περιοχές που εξακολουθούμε να προστατεύουμε.
If we look at the example of freedom of speech and opinion, it is true that there is a lively debate taking place on a number of topics which were previously taboo, including the rights of minorities and sexual minorities, Mr Cashman.Αν εξετάσουμε το παράδειγμα της ελευθερίας έκφρασης και γνώμης, είναι αλήθεια ότι διεξάγεται ζωηρός διάλογος για μια σειρά από θέματα τα οποία παλαιότερα αποτελούσαν ταμπού, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των σεξουαλικών μειονοτήτων, κύριε Cashman.
That is why I believe that no issue should be taboo any more.Γι' αυτόν το λόγο, πιστεύω ότι κανένα θέμα δεν πρέπει πλέον να θεωρείται απαγορευμένο.
This is what the Herman report, in particular, tried to do, by not evading the "taboo' issues such as lack of a political mechanism to warn us of any abuse of monetary power on the part of the ECB which might be to the detriment of the general interest, or the risk of seeing day to day decisions on the external value of the euro being taken by the ECB and not the Ecofin Council, contrary to the measures of the Treaty.Αυτό προσπαθούσε κυρίως να επιτύχει η έκθεση Herman, χωρίς να αποφεύγει να αναφερθεί στα προβλήματα-ταμπού, κυρίως στα προβλήματα της απουσίας πολιτικών οργάνων τα οποία θα προλάμβαναν τυχόν κατάχρηση από την ΕΚΤ της νομισματικής εξουσίας, εις βάρος του γενικού συμφέροντος και παρά τον κίνδυνο να καταλήξουμε στο σημείο να αποφασίζει όχι το Ecofin αλλά η ΕΚΤ, μέρα με την ημέρα, για την εξωτερική αξία του ευρώ, αντίθετα με τις διατάξεις της Συνθήκης.
With the report on the trafficking of persons, we in the Committee on Women's Rights have embarked on a course to take us out of the taboo zone.Με την έκθεση για τη σωματεμπορία ακολουθήσαμε στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ένα δρόμο, ο οποίος μας οδηγεί έξω από την ζώνη ταμπού.
It is taboo in Brussels and Frankfurt to question the viability of the monetary union-- and this is understandable; for the Euro is as much a political construct as an economic oneΣτις Βρυξέλλες και τη Φραγκφούρτη θεωρείται ταμπού να αμφισβητείται η βιωσιμότητα της νομισματικής ένωσης – αυτό είναι κατανοητό εφόσον το ευρώ είναι και πολιτικό και οικονομικό κατασκεύασμα
Whenever the Socialist Group in the European Parliament attempts to give the Members' assistants a proper contract, with all the usual social security guarantees, the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats tries to stand in the way of such a statute for assistants. The word 'statute' really is taboo for the PPE-DE.Όποτε η Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιχειρεί να προσφέρει στους βοηθούς των βουλευτών μία κατάλληλη σύμβαση, με όλες τις συνήθεις εγγυήσεις κοινωνικής ασφάλειας, η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών προσπαθεί να σταθεί εμπόδιο στη θέσπιση ενός τέτοιου καταστατικού για τους βοηθούς. " λέξη "καταστατικό" (statute) πραγματικά είναι λέξη ταμπού για την ομάδα PPE-DE.
Today, after some effort, Serbia has ‧ signed donor cards and transplantation is no longer a tabooΣήμερα, έπειτα από κάποιες προσπάθειες, η Σερβία έχει ‧ υπογεγραμμένα δελτία δωρητών και η μεταμόσχευση δεν αποτελεί πλέον ταμπού
We must examine them without fear and debate them without any taboos.Πρέπει να τα εξετάσουμε χωρίς φόβο και να τα συζητήσουμε χωρίς ταμπού.
The delegation felt free to talk about Albania 's difficult economic situation, breaking a long taboo in which only the successes of communism were to be mentionedΗ αποστολή ένοιωθε ελεύθερη να μιλήσει για τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της Αλβανίας, σπάζοντας ένα μακρόχρονο ταμπού σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να αναφέρονται μόνο οι επιτυχίες του κομμουνισμού
You have violated this taboo.Έχετε παραβιάσει αυτό το ταμπού.
The issue has, for the most part, been a taboo among legislatorsΤο ζήτημα αυτό, τα περισσότερα χρόνια, αποτελούσε ταμπού για τους νομοθέτες
It seems that there are no taboo subjects, if even the creeping transfer of powers in the direction of Brussels can be questioned.Πράγματι, φαίνεται ότι δεν αποτελεί πλέον ταμπού το να τολμά κάποιος να αμφισβητεί το υπερβολικά μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων που επαφίεται στις Βρυξέλλες.
Secondly, Mr President, we in this House should not accept taboos such as those on looking into nuclear power again, as part of our energy mix.Δεύτερον, κύριε Πρόεδρε, εμείς σε τούτο το Σώμα δεν πρέπει να αποδεχόμαστε την ύπαρξη θεμάτων ταμπού, όπως είναι εκείνα που αφορούν την επανεξέταση της πυρηνικής ενέργειας ως σκέλους του ενεργειακού μας μείγματος.
Our societies are demanding the right to happiness, pleasure and freedom, and the removal of taboos.Οι κοινωνίες μας ζητούν δικαίωμα στην ευτυχία, την κατάρριψη των ταμπού, την ευχαρίστηση, την ελευθερία.
Madam President, there is not a lot to say about Vietnam, other than this is the first time that our Parliament is preparing to give its opinion on a matter which, sadly, is still taboo for many Members of our European Parliament.Κυρία Πρόεδρε, αναφορικά με το Βιετνάμ δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να λεχθούν εκτός από το ότι είναι η πρώτη φορά κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζεται να αποφανθεί για ένα θέμα που εξακολουθεί να παραμένει ταμπού, δυστυχώς, για πολλούς ευρωβουλευτές.
I believe this is the right system for seeking resources and ensuring that efficiency is no longer a taboo subject.Πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό σύστημα προκειμένου να αναζητηθούν πόροι και να διασφαλιστεί ότι η απόδοση δεν είναι πλέον ένα απαγορευμένο θέμα.
We do not want any subject to be taboo here; we want openness, variety, diversity, flexibility and realism.Δεν σκοπεύουμε να απαγορεύσουμε τίποτα εδώ· θέλουμε άνοιγμα, ποικιλία, διαφορετικότητα, ευελιξία και ρεαλισμό.
Madam President, I wish to raise an issue which seems to be taboo in the EU institutions, and that is the issue of colonisation.Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να θίξω ένα ζήτημα που φαίνεται να αποτελεί ταμπού για τα όργανα της ΕΕ, και αυτό είναι το ζήτημα της αποίκισης.
" A taboo has been broken, " Oran told the Istanbul-based Armenian newspaper Agos" Ένα ταμπού έχει διαλυθεί ", είπε ο Οράν στην αρμενική εφημερίδα με έδρα την Κωνσταντινούπολη Agos
The language question- a problem, but not a tabooΤο γλωσσικό ζήτημα- ένα πρόβλημα, όχι όμως ταμπού
There are some taboos in Europe; however, it is my belief that we will be unable to have a comprehensive discussion on how to end the crisis if we cannot tackle this topic without taboos, and so I welcome the work carried out by Commissioner Šemeta on alternative taxation.Υπάρχουν μερικά ταμπού στην Ευρώπη· ωστόσο, αποτελεί πεποίθησή μου ότι δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε μια συνολική συζήτηση για τον τρόπο τερματισμού της κρίσης αν δεν μπορέσουμε να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα χωρίς ταμπού, συνεπώς, επικροτώ το έργο που επιτέλεσε ο Επίτροπος Šemeta αναφορικά με την εναλλακτική φορολόγηση.
This is a word which is steeped in taboos.Είναι μία λέξη γεμάτη ταμπού.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 252 φράσεις που ταιριάζουν φράση taboo.Βρέθηκαν σε 0,643 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.