Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • αλωνιστική μηχανή   

Άλλες έννοιες:

 
(zoology) Any of several large pelagic sharks of the genus Alopias , which have a very long tail; more commonly called thresher sharks.
 
A modern farm machine for threshing grain, now a part of combine harvesters rather than a separate implement.
 
(agriculture, obsolete) A now-obsolete hand tool for threshing, also called a flail.
 
Anything or anyone that threshes.

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "thresher", μεταφραστική μνήμη

add example
Threshers ; maize huskers and maize threshers ; harvesting machinery , animal drawn ; straw or fodder presses ; fanning mills and similar machines for screen ing seeds and cereal gradersΠαντοειδείς μηχαναί καθαρι σμού σπόρων και παρόμοιαι μηχαναί διά την συλλογήν των σπόρων , ως και διαλογείς δημητριακών
Threshers ; maize huskers and maize threshers ; harvesting machinery , animal drawn ; straw or fodder presses ; fanning mills and similar machines for screening seeds and cereal gradersΜηχαναί αλωνιστικοί , άποφλοιωτικαί καί εκκοκκιστικοί αραβοσίτου , μηχαναί διά τήν συγκομιδήν διά ζωική ; έλξεως , πιεστήρια άχυρων ή χορτονομών .
Threshers ; maize huskers and maize threshers ; harvesting machinery , animal drawn ; straw or fodder presses ; fanning mills and similar machines for screen ing seeds and cereal gradersΠαντοειδείς μηχαναί καθαρι σμού σπ όρων και παρόμοιοι μηχαναί διά την δισλογήν των σπόρων , ως και διαλ.ογείς δημητριακών
These are old corn threshers which have been modified to turn more slowly, so that the beans are not broken, which is what would happen with a combine harvesterΠρόκειται για αλωνιστικές μηχανές σιταριού, των οποίων το εξάρτημα αλωνίσματος έχει μετατραπεί ώστε να περιστρέφεται πιο αργά, για να μην θραύονται οι σπόροι, όπως θα συνέβαινε με μια θεριζοαλωνιστική μηχανή
Threshers ; maize huskers and maize threshers ; harvesting machinery , animal drawn ; straw or fodder presses ; fanning mills and similar machines for screen ing seeds and cereal gradersΠαντοειδείς μηχαναί καθαρισμού σπόρων και παρόμοιοι μηχαναί διά την διαλογήν των σπόρων , ως και διαλογείς δημητριακών
Threshers ; maize huskers aud maize threshers ; lun vesting machiuery , animal drawn ; straw or fodder presses ; fanning mills and similar machines for screen ing seeds and cereal gradersΠαντοειδείς μηχαναί καθαρι σμού σπόρων και παρόμοιαι μηχαναί δια την συλλογήν των σπόρων , ως και διαλογείς δημητριακών
CPA ‧.‧.‧: Parts of harvester and threshers n.e.cCPA ‧.‧.‧: Μέρη θεριστικών και αλωνιστικών μηχανημάτων π.δ.κ.α
Because their skin is delicate lingots are always threshed in traditional threshers, called boguesesΛόγω εξάλλου της λεπτής υφής του φλοιού του, το lingot εκκοκκίζεται πάντοτε με παραδοσιακές μηχανές, καλούμενες bogueuses
How I got runned over by a thresherΜε πάτησε μία αλωνιστική
Catches of thresher sharks are also now banned throughout the zone . On controls , the IOTC adopted the port state control scheme , in keeping with measures already approved by the FAO , to combat landings of illegally caught fish .Σε εpiίpiεδο ελέγχου , η CTOI υιοθέτησε το κ αθεστώ ελέγχου του κράτου του λιένα , σε συφωνία ε τα έτρα piου έχει ήδη λάβει ο FAO , ε σκοpiό την καταpiολέηση των εκφορτώσεων piαράνο-ων αλιευάτων .
Threshers ( all kinds )- κάθε τιΆου
Threshers ; maize huskers and maize threshers ; harvesting machinery , animal drawn ; straw or fodder presses ; fanning mills and similar machines for screen ing seeds and cereal gradersΠαντοειδείς μηχαναί καθαρισμού σπόρων και παρόμοιαι μηχαναί δια την διαλογήν των σπόρων , ως και διαλογείς δημητριακών
Once they are dry, they are brought indoors, stored in a dry, airy place, then threshed in traditional threshers called bogueses, which do not break the beans, or with a flailΑφού ξηρανθούν, τα Lingot du Nord συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται σε χώρο ξηρό και ευάερο, κατόπιν εκκοκκίζονται με παραδοσιακές μηχανές, τις bogueuses, με τις οποίες αποφεύγεται η θραύση των φασολιών, ή με μαστίγιο
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 13 φράσεις που ταιριάζουν φράση thresher.Βρέθηκαν σε 0,183 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.