Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • ιικός   
    (Adjective  )
     
    relating to a virus in biological sense
  • ιογενής   

Άλλες έννοιες:

 
Relating to a virus.
 
(marketing) A video, image or text spread by "word of mouth" on the internet or by e-mail for humorous, political or marketing purposes.
 
caused by a virus
 
(virology) Of or relating to a biological virus.
 
(virology) Caused by a virus.
 
(advertising and marketing) Spread by word of mouth, with minimal intervention in order to create buzz and interest.
 
(computing) Of the nature of an informatic virus; able to spread copies of itself to other computers.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (3)

acute viral nasopharyngitisοξεία ρινοφαρυγγίτιδα; κοινό κρυολόγημα; κρυολόγημα
acute viral rhinopharyngitisοξεία ρινοφαρυγγίτιδα; κοινό κρυολόγημα; κρυολόγημα
viral upper respiratory tract infectionοξεία ρινοφαρυγγίτιδα; κοινό κρυολόγημα; κρυολόγημα

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "viral", μεταφραστική μνήμη

add example
However, under the procedure laid down in Article ‧), exemptions from the exit ban may be decided on in particular for animals situated in part of the zone where there is a proven absence of viral circulation or of vectorsΩστόσο, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου ‧ παράγραφος ‧, μπορεί να αποφασισθούν παρεκκλίσεις από την απαγόρευση εξόδου για τα ζώα που βρίσκονται σε ένα τμήμα της ζώνης όπου έχει αποδειχθεί η απουσία κυκλοφορίας ιών ή η απουσία φορέων
The statistics tell of the existence of a growing viral pathology due to chemical and biological contamination , produced by inadequate ventilation , defective installation and , above all , deficient maintenance of a rtificial ventilation . All this has been aggravated by the scant attention paid to this problem up to now , undervaluing its risk to health .ΠΡΟΕΔΡΟΣ . — Μετά από την επίδειξη αυτής της ιδιαί τερης βρετανικής ευαισθησίας για την σοκολάτα , το λόγο έχει ο συνάδελφος Diez de Rivera Icaza .
Overall treatment for ‧ weeks resulted in lower sustained viral response (‧ %) than treatment for ‧ weeks (‧ %) (pΣυνολικά η θεραπεία διάρκειας ‧ εβδομάδων είχε σαν αποτέλεσμα χαμηλότερη παραμένουσα ιική ανταπόκριση (‧ %) έναντι της θεραπείας για ‧ εβδομάδες (‧ %) (p
Viral isolates recovered from PBMCs of patients enrolled in efavirenz clinical studies who showed evidence of treatment failure (viral load rebound) were assessed for susceptibility to NNRTIsΙικά απομονωμένα στελέχη από περιφερικά μονοπύρηνα κύτταρα στο αίμα (PBMC) ασθενών που συμμετείχαν σε κλινικές μελέτες του efavirenz και τα οποία παρουσίασαν στοιχεία αποτυχίας της θεραπευτικής αγωγής (απότομη αύξηση του ιικού φορτίου), εκτιμήθηκαν ως προς την ευαισθησία σε μη νουκλεοσιδικούς αναστολείς της ανάστροφης τρανσκριπτάσης (NNRTI
In study NV‧ in patients infected with viral genotype ‧ or ‧, all patients received Pegasys ‧ g sc qw and a ribavirin dose of ‧ mg and were randomized to treatment for either ‧ or ‧ weeksΣτη μελέτη NV‧ η οποία διενεργήθηκε σε ασθενείς με ιικό γονότυπο ‧ ή ‧, όλοι οι ασθενείς έλαβαν ‧ μg Pegasys υποδορίως την εβδομάδα και δόση ριμπαβιρίνης ‧mg και τυχαιοποιήθηκαν σε θεραπεία ‧ ή ‧ εβδομάδων
Member States shall take all necessary measures to ensure that the manufacturing and purifying processes used in the preparation of medicinal products derived from human blood or human plasma are properly validated , attain batch-to-batch consistency and guarantee , insofar as the state of technology permits , the absence of specific viral contamination .Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι διαδικασίες παρασκευής και κάθαρσης οι χρησιμοποιούμ ενες για την παρασκευή φαρμάκων με βάση το ανθρώπινο αίμα ή το πλάσμα ανθρώπινου αίματος να είναι καταλλήλως εγκεκριμένες , εξασφαλίζουν δε οι παρτίδες να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις και , στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικά δυνατόν , την απουσία λοιμογόνων ιών .
The main measures of effectiveness were the proportion of patients with undetectable levels of HIV in the blood (viral load) or the change in viral load after treatmentΟι βασικοί δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας ήταν η αναλογία των ασθενών με μη ανιχνεύσιμα επίπεδα του HIV στο αίμα τους (ιικό φορτίο) ή η αλλαγή στο ιικό φορτίο μετά από τη θεραπεία
I ran a culture test to see if the pellet was a catalyst for a germ/viral growthΕκανα καλλιεργεια για να δω αν ηταν καταλυτης για αναπτυξη ιων
In patients with high viral load at baseline (> ‧ copies/ml) ‧ (‧ %) patients in the lopinavir/ritonavir group and ‧ (‧ %) patients in the fosamprenavir with ritonavir group had plasma HIV-‧ RNA < ‧ copies/mlΣε ασθενείς με υψηλό αρχικό ιικό φορτίο (> ‧. ‧ αντίγραφα/ml) ‧ (‧ %) των ασθενών στην ομάδα λοπιναβίρης ριτοναβίρης και ‧ (‧ %) των ασθενών στην ομάδα φοσαμπρεναβίρης με ριτοναβίρη είχαν HIV-‧ RNA πλάσματος < ‧ αντίγραφα/ml
The Directive extends the scope of Directive 66 / 403 / EEC , amended by Directive 88 / 359 / EEC authorizing Member States to take more stringent measures against viral diseases , to other harmful organisms . 2 .Η οδηγία επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 66 / 403 / ΕΟΚ , όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 88 / 359 / ΕΟΚ , που επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα όχι μόνο κατά των ιών αλλά και κατά κάθε άλλου επιβλαβούς οργανισμού . 2 .
However, as with all inactivated viral vaccines, one does not expect harm for the foetusΩστόσο, όπως για όλα τα εμβόλια από αδρανοποιημένους ιούς, δεν αναμένονται βλάβες στο έμβρυο
In clinical trials, lamivudine in combination with zidovudine has been shown to reduce HIV-‧ viral load and increase CD‧ cell countΣε κλινικές δοκιμές η λαμιβουδίνη σε συνδυασμό με ζιδοβουδίνη απέδειξε ότι μειώνει το ιικό φορτίο του HIV-‧ και αυξάνει τον αριθμό των CD‧ κυττάρων
All right, there' s a viral outbreak at the Santa Beatriz prisonΕντάξει, υπάρχει ένα ιογενές ξέσπασμα στις φυλακές της Σάντα Μπίατρις
a virus isolation test (fluorescent antibody test or immunoperoxidase test) for bovine viral diarrhoea, which in the case of an animal less than six months of age has been deferred until that age was reachedδοκιμασία απομόνωσης του ιού (δοκιμασία με φθορίζοντα αντισώματα ή δοκιμασία ανοσοϋπεροξειδάσης) για ιογενή διάρροια των βοοειδών, η οποία στην περίπτωση ζώου ηλίας κάτω των έξι μηνών έχει αναβληθεί έως ότου το ζώο φθάσει στην ηλικία αυτή·
Commission Decision of ‧ January ‧ amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC approving programmes for the purpose of obtaining the status of approved zones and of approved farms in non approved zones with regard to viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) in fish (notified under document number CΑπόφαση της Επιτροπής, της ‧ης Ιανουαρίου ‧, για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της απόφασης ‧/‧/ΕΚ για την έγκριση προγραμμάτων με στόχο την απόκτηση του καθεστώτος των εγκεκριμένων ζωνών και των εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων σε μη εγκεκριμένες ζώνες όσον αφορά την ιογενή αιμορραγική σηψαιμία (ΙΑΣ) και τη λοιμώδη αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ) στα ψάρια [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε ‧]
In addition, the fact that Corsica is an island helps to keep the clementine trees free from various serious viral diseasesΕξάλλου, το γεγονός ότι η Κορσική είναι νησί επιτρέπει να προστατεύεται ο οπωρώνας της κλημεντίνης από την ανάπτυξη πολυάριθμων σοβαρών ιώσεων από τις οποίες σήμερα είναι απαλλαγμένος
E.g., the presence of replication competent virus in stocks of non-replication competent viral vectors must be excludedΠρέπει π.χ. να αποκλειστεί η παρουσία ιών ικανών για αναπαραγωγή σε αποθέματα μη ικανών για αναπαραγωγή φορέων ιών
In addition, some Member States have been granted additional guarantees in relation to viral diseases and these guarantees require additional on-farm surveillanceΕπιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη δόθηκαν πρόσθετες εγγυήσεις σε σχέση με τις ιογενείς νόσους και οι εγγυήσεις αυτές απαιτούν πρόσθετη επιτόπια παρακολούθηση στις εκμεταλλεύσεις
Very common side effects Infections (including bacterial, viral and fungal) Heart and lungs: shortness of breath, cough Digestive problems: diarrhoea, feeling or being sick (nausea, vomiting) Skin, hair, eye, general: skin rash, fever, swelling around hands and feet, headache, feeling tired or weak, bleeding Pain: pain in the muscles, abdominal (tummy) pain Tests may show: low blood platelet count, low white blood cells count (neutropenia), anaemia, fluid around the lungsΠολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες Λοιμώξεις (περιλαμβανομένων βακτηριακών, ιογενών και μυκητιασικών) Καρδιά και πνεύμονες: δύσπνοια, βήχας Προβλήματα πέψης: διάρροια, αίσθηση αδιαθεσίας ή αδιαθεσία (ναυτία, έμετος) Δέρμα, τρίχωμα, οφθαλμοί, γενικά: δερματικό εξάνθημα, πυρετός, οίδημα γύρω από τα χέρια και τα πόδια, κεφαλαλγία, αίσθημα κόπωσης ή εξασθένισης, αιμορραγία Πόνος: πόνος στους μυς, κοιλιακός πόνος Οι εξετάσεις μπορεί να δείξουν: χαμηλό αριθμό αιμοπεταλίων, χαμηλό αριθμό λευκοκυττάρων (ουδετεροπενία), αναιμία, υγρό γύρω από τους πνεύμονες
Authorities uncovered new evidence linking the terrorist organization called V, to the St. Mary' s viral attack on London ‧ years agoΟι Αρχές αποκάλυcαν καινούργια στοιχεία...... που συνδέουν την τρομοκρατική οργάνωση, με το όνομα " V "...... με τη μολυσματική έξαρση στο Σεντ Μέρι, πριν από ‧ χρόνια
It is, therefore, recommended to not keep these two animal species in the same units unless tests have shown the colonies to be free from this viral infectionΩς εκ τούτου, συνιστάται να μην διατηρούνται τα εν λόγω δύο ζωικά είδη στις ίδιες μονάδες, εκτός εάν αποδειχθεί κατόπιν τεστ ότι ο ως άνω ιός δεν απαντά στις αποικίες
In the second study, the combination of lopinavir and ritonavir caused a greater reduction in viral load than Reyataz taken without ritonavir after ‧ weeksΣτη δεύτερη μελέτη, ο συνδυασμός λοπιναβίρης και ριτοναβίρης επέφερε μεγαλύτερη μείωση στο ιικό φορτίο σε σύγκριση με το Reyataz χορηγούμενο χωρίς ριτοναβίρη, μετά από ‧ εβδομάδες
Viral escape from maraviroc can occur via ‧ routes: the selection of virus which can use CXCR‧ as its entry co-receptor (CXCR‧-using virus) or the selection of virus that continues to use exclusively CCR‧ (CCR‧-tropic virusΙολογική διαφυγή από το maraviroc μπορεί να συμβεί μέσω ‧ οδών: της επιλογής ιού ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον CXCR‧ ως συνυποδοχέα εισόδου (ιός που χρησιμοποιεί τον υποδοχέα CXCR‧) ή της επιλογής ιού ο οποίος συνεχίζει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τον CCR‧ (CCR‧-τρόπος ιός
The choice of new antiretroviral agent(s) to be used in combination with efavirenz should take into consideration the potential for viral cross-resistance (see sectionΚατά την επιλογή του (ων) αντιρετροϊικού (ών) παράγοντος (ων) που θα χρησιμοποιηθεί (ούν) σε συνδυασμό με η εφαβιρένζη θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο της ϊικής διασταυρούμενης αντοχής (βλέπε παράγραφο
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 860 φράσεις που ταιριάζουν φράση viral.Βρέθηκαν σε 0,539 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.