Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • ιικός   
    (Adjective  )
     
    relating to a virus in biological sense
  • ιογενής   

Άλλες έννοιες:

 
Relating to a virus.
 
(marketing) A video, image or text spread by "word of mouth" on the internet or by e-mail for humorous, political or marketing purposes.
 
caused by a virus
 
(virology) Of or relating to a biological virus.
 
(virology) Caused by a virus.
 
(advertising and marketing) Spread by word of mouth, with minimal intervention in order to create buzz and interest.
 
(computing) Of the nature of an informatic virus; able to spread copies of itself to other computers.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (3)

acute viral nasopharyngitisοξεία ρινοφαρυγγίτιδα; κοινό κρυολόγημα; κρυολόγημα
acute viral rhinopharyngitisοξεία ρινοφαρυγγίτιδα; κοινό κρυολόγημα; κρυολόγημα
viral upper respiratory tract infectionοξεία ρινοφαρυγγίτιδα; κοινό κρυολόγημα; κρυολόγημα

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "viral", μεταφραστική μνήμη

add example
What contribution is the Commission making towards ensuring that anti-viral drugs are made available in time on a sufficient scale in Europe?Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για τον έγκαιρο και επαρκή εφοδιασμό της Ευρώπης με ιοκτόνα φάρμακα
The paper addresses key issues identified as the result of an extensive consultation process, such as management and co-ordination, surveillance, prevention, mitigation and response, which covers the availability of vaccines and anti-virals, and finally communication and researchΤο έγγραφο εξετάζει ζητήματα κλειδιά τα οποία καθορίστηκαν κατόπιν εκτεταμένης διαδικασίας διαβούλευσης, όπως είναι η διαχείριση και ο συντονισμός, η επιτήρηση, η πρόληψη, ο περιορισμός και η αντίδραση, που καλύπτουν τη διαθεσιμότητα των εμβολίων και των αντιιικών φαρμάκων, και τέλος η επικοινωνία και η έρευνα
Venezuelan equine viral encephalomyelitisιογενής εγκεφαλομυελίτιδα της Βενεζουέλας, προσβάλλουσα τους ίππους
Low viral load= ‧ IU/mL; High viral load= > ‧ IU/mL RVR = rapid viral response (HCV RNA undetectable) at week ‧ and HCV RNA undetectable at weekΧαμηλό ιικό φορτίο = ≤ ‧. ‧ IU/mL; Υψηλό ιικό φορτίο= > ‧. ‧ IU/mL RVR = ταχεία ιική ανταπόκριση (μη ανιχνεύσιμο HCV RNA) την ‧η εβδομάδα και μη ανιχνεύσιμο HCV RNA την ‧η εβδομάδα
In addition, some Member States have been granted additional guarantees in relation to viral diseases and these guarantees require additional on-farm surveillanceΕπιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη δόθηκαν πρόσθετες εγγυήσεις σε σχέση με τις ιογενείς νόσους και οι εγγυήσεις αυτές απαιτούν πρόσθετη επιτόπια παρακολούθηση στις εκμεταλλεύσεις
Therefore, viral isolates having at least ‧ of these specific mutations would be considered resistant for atazanavirΕπομένως, στελέχη του ιού που έχουν τουλάχιστον ‧ από αυτές τις ειδικές μεταλλάξεις θα θεωρούνται ανθεκτικά στην atazanavir
Clinical trial results All clinical trials recruited patients with chronic hepatitis B who had active viral replication measured by HBV DNA, elevated levels of ALT and a liver biopsy consistent with chronic hepatitisΑποτελέσματα κλινικών δοκιμών Σε όλες τις κλινικές δοκιμές στρατολογήθηκαν ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα Β που είχαν ενεργή αναπαραγωγή του ιού όπως αυτή μετρήθηκε με προσδιορισμό του DNA HBV, αυξημένα επίπεδα ALT και βιοψία ήπατος σύμφωνη με χρόνια ηπατίτιδα
iv) Maedi/Visna or caprine viral arthritis/encephalitisiv) Maedi/Visna (προϊούσα πνευμονία προβάτων) ή λοιμώδης αρθρίτιδα/εγκεφαλίτιδα των αιγών
Genotype ‧ Low viral load High viral load GenotypeΓονότυπος ‧ Χαμηλό ιικό φορτίο Υψηλό ιικό φορτίο
Resistance was correlated with the accumulation of mutations in the viral genome that resulted in the expression of amino acid substitutions in the viral proteaseΗ αντοχή σχετίσθηκε με τη συσσώρευση μεταλλάξεων στο γένωμα του ιού, η οποία οδήγησε στην έκφραση υποκαταστάσεων αμινοξέων στην πρωτεάση του ιού
whereas anti-virals constitute the first pillar of medical prevention and intervention until vaccines become availableλαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντιιικά φάρμακα αποτελούν τον πρώτο πυλώνα της ιατρικής πρόληψης και παρέμβασης, έως ότου καταστούν διαθέσιμα τα εμβόλια
a virus isolation test (fluorescent antibody test or immunoperoxidase test) for bovine viral diarrhoea, which in the case of an animal less than six months of age has been deferred until that age was reachedδοκιμασία απομόνωσης του ιού (δοκιμασία με φθορίζοντα αντισώματα ή δοκιμασία ανοσοϋπεροξειδάσης) για ιογενή διάρροια των βοοειδών, η οποία στην περίπτωση ζώου ηλίας κάτω των έξι μηνών έχει αναβληθεί έως ότου το ζώο φθάσει στην ηλικία αυτή·
Predictability of response and non-response in HCV/HIV Co-infection Early virological response by Week ‧, defined as a ‧ log viral load decrease or undetectable levels of HCV-RNA, has been shown to be predictive for sustained responseΠροβλεψιμότητα ανταπόκρισης και μη ανταπόκρισης σε HCV/HIV Ταυτόχρονη λοίμωξη Πρώιμη ιολογική ανταπόκριση μέχρι την Εβδομάδα ‧, οριζόμενη ως μία μείωση ιϊκού φορτίου κατά ‧ log ή μη ανιχνεύσιμα επίπεδα του HCV-RNA, έδειξε να είναι προγνωστική για την παρατεταμένη ανταπόκριση
Viral resistance to abacavir develops relatively slowly in vitro, requiring multiple mutations for a clinically relevant increase in EC‧ over wild-type virusΗ ιική αντοχή στην αβακαβίρη αναπτύσσεται σχετικά αργά in vitro και απαιτεί πολλαπλές μεταλλάξεις για μία κλινικά σχετική αύξηση του ΕC‧ ως προς τον αρχέγονο τύπο του ιού
*RVR = rapid viral response (HCV RNA undetectable) at week ‧ and HCV RNA undetectable at week ‧; **RVR = rapid viral response (HCV RNA negative) by week ‧ LVL= ‧ IU/mL; HVL= > ‧ IU/mL* RVR = ταχεία ιική ανταπόκριση (μη ανιχνεύσιμο HCV RNA) την ‧η εβδομάδα και μη ανιχνεύσιμο HCV RNA την ‧η εβδομάδα ** RVR = ταχεία ιική ανταπόκριση (μη ανιχνεύσιμο HCV RNA) την ‧η εβδομάδα ‧ = < ‧. ‧ IU/ml, HVL = > ‧. ‧IU/ml
either [II.‧.‧.‧. a serum neutralisation test for equine viral arteritis with negative result at a serum dilution of ‧ in ‧;]είτε [II.‧.‧.‧. δοκιμή αδρανοποίησης ορού για τη ιογενή αρτηρίτιδα των ιπποειδών με αρνητικά αποτελέσματα σε διάλυμα ορού ‧ προς ‧·]
The directive provides for continuous updating, at least annually, of laboratory tests to identify bacterial or viral pathogens and other infective agents, as well as upgrading to the most sophisticated technology for safer and more effective sterilisation of blood and blood components.Η οδηγία προβλέπει τη συνεχή ενημέρωση, τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, των εργαστηριακών εξετάσεων για τον εντοπισμό παθογόνων παραγόντων, βακτηριακής φύσεως ή από ιούς και άλλους μολυσματικούς παράγοντες, όπως επίσης προβλέπει την ενημέρωση των πιο προηγμένων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη αποστείρωση του αίματος και των συστατικών του.
Serious infections (bacterial, viral, fungal) have been reported during treatment with alpha interferons including PegasysΈχουν αναφερθεί σοβαρές λοιμώξεις (βακτηριακές, ιικές, μυκητιασικές) κατά τη διάρκεια της αγωγής με ιντερφερόνες άλφα συμπεριλαμβανομένου του Pegasys
Avian Influenza (AI) is a highly contagious viral disease of poultry, which can also spread to other animals and occasionally to humansΗ γρίπη των πτηνών (ΓΠ) είναι μια άκρως μολυσματική ιογενής νόσος των πουλερικών, η οποία μπορεί να εξαπλωθεί και σε άλλα ζώα, ενίοτε δε και στον άνθρωπο
Shortening the treatment duration in patients with genotype ‧ and high viral load (HVL) (> ‧, ‧ IU/ml) at baseline who become HCV RNA negative at week ‧ and remain HCV RNA negative at week ‧ should be considered with even more caution since the limited data available suggest that this may significantly negatively impact the sustained virologic responseΗ περικοπή της διάρκειας θεραπείας σε ασθενείς με γονότυπο ‧ και υψηλό ιικό φορτίο (HVL) (> ‧. ‧IU/ml) πριν από την έναρξη της αγωγής οι οποίοι επιτυγχάνουν μη ανιχνεύσιμο HCV RNA την ‧η εβδομάδα και το οποίο παραμένει μη ανιχνεύσιμο την εβδομάδα ‧, θα πρέπει να εξετάζεται με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή καθώς τα περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα υποδεικνύουν ότι αυτό μπορεί να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στην παραμένουσα ιολογική ανταπόκριση
Around half of the children tested had viral loads below ‧ copies/ml after ‧ weeks of taking Crixivan with two other antiviral medicinesΤα μισά περίπου παιδιά που εξετάστηκαν εμφάνισαν ιικό φορτίο κάτω από ‧ αντίγραφα/ml ύστερα από αγωγή ‧ εβδομάδων με Crixivan σε συνδυασμό με δύο άλλα αντιιικά φάρμακα
In treatment-experienced patients, the number of patients switching from lamivudine to Emtriva with viral loads below ‧ copies/ml was similar to the number who continued taking lamivudine after ‧ weeks (‧ % and ‧ %, respectivelyΣε ασθενείς που είχαν λάβει πρότερη θεραπεία για τον HIV, ο αριθμός των ασθενών που άλλαξαν τη λαμιβουδίνη με Emtriva και παρουσίασαν ιικό φορτίο κάτω από ‧ αντίγραφα/ml ήταν αντίστοιχος με τον αριθμό των ασθενών που συνέχισαν να λαμβάνουν λαμιβουδίνη μετά από ‧ εβδομάδες (‧ % και ‧ %, αντίστοιχα
Emtriva may lower the amount of HIV in the blood (viral loadΤο Emtriva μπορεί να μειώσει την ποσότητα του HIV ιού στο αίμα (ιϊκό φορτίο
By competing with the natural substrate deoxyguanosine TP, entecavir-TP functionally inhibits the ‧ activities of the viral polymeraseΣυναγωνιζόμενη με το φυσικό υπόστρωμα δεοξυγουανοσίνη ΤΡ, η entecavir-TP αναστέλλει λειτουργικά τις ‧ δράσεις της ιικής πολυμεράσης
FISH FARMS APPROVED WITH REGARD TO THE FISH DISEASES VIRAL HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA (VHS) AND INFECTIOUS HAEMATOPOIETIC NECROSIS (IHNΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΗΣ ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ (ΙΑΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ (ΛΑΝ) ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΨΑΡΙΑ
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 820 φράσεις που ταιριάζουν φράση viral.Βρέθηκαν σε 1,577 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.