Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • ιικός   
    (Adjective  )
     
    relating to a virus in biological sense
  • ιογενής   

Άλλες έννοιες:

 
Relating to a virus.
 
(marketing) A video, image or text spread by "word of mouth" on the internet or by e-mail for humorous, political or marketing purposes.
 
caused by a virus
 
(virology) Of or relating to a biological virus.
 
(virology) Caused by a virus.
 
(advertising and marketing) Spread by word of mouth, with minimal intervention in order to create buzz and interest.
 
(computing) Of the nature of an informatic virus; able to spread copies of itself to other computers.

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Αγγλικά Ελληνικά. (3)

acute viral nasopharyngitisοξεία ρινοφαρυγγίτιδα; κοινό κρυολόγημα; κρυολόγημα
acute viral rhinopharyngitisοξεία ρινοφαρυγγίτιδα; κοινό κρυολόγημα; κρυολόγημα
viral upper respiratory tract infectionοξεία ρινοφαρυγγίτιδα; κοινό κρυολόγημα; κρυολόγημα

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "viral", μεταφραστική μνήμη

add example
Purevax RC is used to vaccinate cats from the age of ‧ weeks against the following diseases: feline viral rhinotracheitis (a flu-like illness caused by a herpesvirus), feline calicivirosis (a flu-like illness with inflammation of the mouth caused by a calicivirusΤο Purevax RC χρησιμοποιείται για τον εμβολιασμό γατών ηλικίας ‧ εβδομάδων και άνω κατά των ακόλουθων νόσων: • της ιογενούς ρινοτραχειίτιδας της γάτας (νόσος τύπου γρίπης που προκαλείται από ερπητοϊό), • της καλυκοΐωσης της γάτας (νόσος τύπου γρίπης με φλεγμονή του στόματος που προκαλείται από καλυκοϊό
Viral enteritisΙογενής εντερίτις
Ribavirin had no significant effect on the initial viral kinetics over the first ‧ to ‧ weeks in patients treated with the combination of ribavirin and pegylated interferon alfa-‧a or interferon alfaΗ ριμπαβιρίνη δεν είχε κανένα σημαντικό αποτέλεσμα στην αρχική κινητική του ιού κατά τη διάρκεια των πρώτων ‧ εβδομάδων σε ασθενείς που έλαβαν αγωγή με το συνδυασμό ριμπαβιρίνης και πεγκυλιωμένης ιντερφερόνης άλφα-‧α ή ιντερφερόνης άλφα
In the first study of treatment-experienced patients, those adding Viread to their existing treatment had a fall in viral load of ‧ % after ‧ weeks, compared to a rise of ‧ % in the placebo groupΣτην πρώτη μελέτη σε ασθενείς που είχαν λάβει κατά το παρελθόν θεραπεία για τον HIV, οι ασθενείς που πρόσθεσαν το Viread στην ήδη υπάρχουσα θεραπεία τους παρουσίασαν μείωση στο ιικό φορτίο κατά ‧ % μετά από ‧ εβδομάδες, σε σύγκριση με την αύξηση κατά ‧ % που παρουσίασε η ομάδα που έλαβε εικονικό φάρμακο
No differences in frequency of bilirubin elevations were observed between these patients and those without viral hepatitisΚαμιά διαφορά δεν παρατηρήθηκε στη συχνότητα των αυξήσεων της χολερυθρίνης μεταξύ αυτών των ασθενών και εκείνων χωρίς ιογενή ηπατίτιδα
ori Recombinant interferon alfa-‧b also inhibits viral replication in vitro and in vivoΗ ανασυνδυασμένη ιντερφερόνη άλφα-‧b αναστέλλει επίσης τον ιικό πολλαπλασιασμό in vitro και in ντ
to detect viral artheritis, a sero-neutralization test (dilution ¿ 1/‧) supplemented, in the event of a positive result, by virological examination of total semen with a negative resultγια την ανίχνευση της ιογενούς αρτηρίτιδος, δοκιμασία ορροεξουδετέρωσης (διάλυμα
It' s some kind of viral infectionΕίναι κάποιο είδος ιογενούς λοίμωξης
When determining the volume of diagnostic specimens being shipped, the viral transport media must be taken into accountΌταν καθορίζεται ο όγκος των διαγνωστικών δειγμάτων που αποστέλλονται, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεταφέρεται ο ιός
The probabilities of achieving a sustained virological response with ‧ or ‧ weeks of treatment if viral suppression was achieved at week ‧ were ‧ % (‧ of ‧) and ‧ % (‧ of ‧), respectivelyΟι πιθανότητες επίτευξης παραμένουσαςιολογικής ανταπόκρισης με ‧ ή ‧ εβδομάδες θεραπείας αν η ιική καταστολή είχε επιτευχθεί τη ‧η εβδομάδα ήταν ‧ % (‧ στους ‧) και ‧ % (‧ στους ‧), αντίστοιχα
In addition, the MAH agreed to include a warning for the drop formulation, stating that the confirmation of the diagnosis by a practitioner specialized in allergy should be sought before starting a treatment with cetirizine in children under the age of ‧, as symptoms of viral infections of the upper respiratory system are misinterpreted as allergic in this age groupΕπιπλέον, ο ΚΑΚ συμφώνησε να συμπεριλάβει προειδοποίηση για το σκεύασμα σταγόνων, η οποία να δηλώνει ότι πριν από την έναρξη της θεραπείας με κετιριζίνη σε παιδιά ηλικίας κάτω των ‧ ετών, πρέπει να προηγείται επιβεβαίωση της διάγνωσης από γιατρό εξειδικευμένο στις αλλεργίες, καθώς τα συμπτώματα των ιογενών λοιμώξεων του άνω αναπνευστικού συστήματος στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία παρερμηνεύονται ως αλλεργικά συμπτώματα
When loss of viral RNA suppression occurred, it was typically associated with replacement of circulating susceptible virus with resistant viral variantsΟταν παρατηρήθηκε απώλεια της καταστολής του ιικού RNA, σχετιζόταν χαρακτηριστικά με την αντικατάσταση του κυκλοφορούντος ευαίσθητου ιού με ανθεκτικές ποικιλίες ιού
Interactions of cidofovir/probenecid and anti-HIV drugs or drugs used to treat common chronic viral infections in this population, such as HCV and HBV-related hepatitis, have not been investigated in clinical trialsΗ αλληλεπίδραση της cidofovir, της προβενεσίδης και φαρμάκων κατά του HIV, ή φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση κοινών χρόνιων ιογενών λοιμώξεων στον πληθυσμό αυτό, όπως ηπατίτιδας σχετιζόμενης με HCV και HBV, συμπεριλαμβανομένων και των αναστολέων πρωτεάσης του αντι-HIV, δεν έχει ερευνηθεί σε κλινικές μελέτες
II.‧ [Requirements for species susceptible to Viral haemorrhagic septicaemia (VHS), Infectious haematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anaemia (ISA), Koi herpes virus (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, and/or White spot disease intended for a Member State, zone or compartment declared disease free or subject to a surveillance or eradication programme for the relevant diseaseII.‧ [ [Απαιτήσεις για είδη ευπαθή σε λοιμώδη αιμορραγική σηψαιμία (VHS), μολυσματική νέκρωση του αιματοποιητικού (IHN), λοιμώδη αναιμία του σολομού (ISA), ιό του έρπητα του ψαριού σαζάνι (νόσο KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, ή/και σύνδρομο των λευκών κηλίδων, τα οποία προορίζονται για κράτος μέλος, ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί απαλλαγμένο από τις σχετικές ασθένειες ή υπόκειται σε πρόγραμμα επιτήρησης ή εξάλειψης για τις σχετικές ασθένειες
Avian influenza is an infectious viral disease in poultry and birds, causing mortality and disturbances which can quickly take epizootic proportions liable to present a serious threat to animal and public health and to reduce sharply the profitability of poultry farmingΗ γρίπη των ορνίθων αποτελεί λοιμώδη ιογενή ασθένεια των πουλερικών και των πτηνών, που προκαλεί θνησιμότητα και διαταραχές οι οποίες είναι δυνατόν να λάβουν ταχέως διαστάσεις επιζωοτίας και η οποία μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία και να μειώσει κατακόρυφα την κερδοφορία της πτηνοτροφίας
An atazanavir resistance phenotype is expressed in all recombinant viral clones containing the I‧L substitution in a variety of genetic backgroundsΈνας φαινότυπος αντοχής στην atazanavir εκφράζεται σε όλους τους ανασυνδυασμένους ιικούς κλώνους που περιέχουν την υποκατάσταση Ι‧L σε μια ποικιλία γενετικών υπόβαθρων
Sebivo is indicated for the treatment of chronic hepatitis B in adult patients with compensated liver disease and evidence of viral replication, persistently elevated serum alanine aminotransferase (ALT) levels and histological evidence of active inflammation and/or fibrosisΤο Sebivo ενδείκνυται για τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας Β σε ενήλικες ασθενείς με αντιρροπούμενη ηπατική νόσο και ενδείξεις ιικού πολλαπλασιασμού, επιμένοντα αυξημένα επίπεδα αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης (ALT) ορού και ιστολογική ένδειξη ενεργής φλεγμονής ή/και ίνωσης
II.‧.‧. during the last ‧ days prior to collection of the semen have been kept on holdings where no equine animal showed clinical signs of equine viral arteritisII.‧.‧. κατά τη διάρκεια των τελευταίων ‧ ημερών που προηγήθηκαν της συλλογής του σπέρματος διέμεναν σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες τα ιπποειδή δεν εμφάνισαν κλινικά συμπτώματα ιογενούς αρτηρίτιδας των ιπποειδών·
Serious infections (bacterial, viral, fungal) have been reported during treatment with alpha interferons including PegasysΈχουν αναφερθεί σοβαρές λοιμώξεις (βακτηριακές, ιικές, μυκητιασικές) κατά τη διάρκεια της αγωγής με ιντερφερόνες άλφα συμπεριλαμβανομένου του Pegasys
If you stop taking VIRAMUNE Taking all doses at the appropriate times greatly increase the effectiveness of your medicinal product combination regimen and reduce the development of viral resistanceΕάν σταματήσετε να παίρνετε το VIRAMUNE Η λήψη όλων των δόσεων στους κατάλληλους χρόνους μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού της φαρμακευτικής αγωγής και να μειώσει την ανάπτυξη αντοχής του ιού
It also recommends a strengthening of cooperation between Member States in this area, with regard to both the definition of the severity of viral outbreaks, and decision making.Συνιστάται επίσης να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα, όσον αφορά τόσο τον ορισμό της σοβαρότητας των εκδηλώσεων του ιού όσο και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
While this should allow the country’s scientists to gain experience in the handling of dangerous pathogens like the SARS coronavirus, or viral hemorrhagic fever viruses, it may also bring about risks, especially in countries which are not able to reserve sufficient funds for the long-term maintenance of their facilities and do not provide adequate training for staffΜολονότι το γεγονός αυτό αναμένεται να παράσχει στους επιστήμονες των χωρών αυτών τη δυνατότητα να αποκτήσουν πείρα στο χειρισμό επικίνδυνων παθογόνων, όπως ο κορονοαϊός του ΣΟΑΣ ή οι ιοί του ιογενούς αιμορραγικού πυρετού, ενδέχεται να εγκυμονεί και κινδύνους, ιδίως σε χώρες που δεν είναι σε θέση να διαθέσουν επαρκή κονδύλια για μακροχρόνια συντήρηση των εγκαταστάσεών τους και δεν παρέχουν επαρκή κατάρτιση στο προσωπικό
K‧N was the most frequently observed RT substitution in viral isolates from patients who experienced a significant rebound in viral load during clinical studies of efavirenz in combination with indinavir or zidovudine + lamivudineΗ Κ‧Ν ήταν η πιο συχνά παρατηρούμενη υποκατάσταση RT σε ϊικά απομονωμένα στελέχη από ασθενείς στους οποίους σημειώθηκε μία σημαντική απότομη αύξηση στο ϊικό φορτίο κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών με εφαβιρένζη σε συνδυασμό με ινδιναβίρη ή zidovudine + lamivudine
in the case of an uncastrated male horse, either Equine viral arteritis has been officially recorded during the last six monthsαν πρόκειται για μη ευνουχισμένο επιβήτορα, δηλώθηκε επισήμως ότι εμφανίστηκε λοιμώδης αρτηρίτις στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 820 φράσεις που ταιριάζουν φράση viral.Βρέθηκαν σε 1,293 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.