προφορά: IPA: /nɔk.tyʁn/  

Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • νυκτόβιος   
    (Adjective  m)
  • νυκτερινός   
  • νυκτιάτικος   
  • νυχτερινός   
  • νυχτόβιος   
  • νύχτα     
  • ξενύκτης   

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Γαλλικά Ελληνικά. (1)

vie nocturneνυχτερινή ζωή

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "nocturne", μεταφραστική μνήμη

add example
Dans quelques études, la réduction de l' hypoglycémie nocturne était aussi associée avec une augmentation du nombre d' épisodes hypoglycémiques durant la journéeΣε ορισμένες μελέτες, η μείωση των επεισοδίων νυκτερινής υπογλυκαιμίας, συσχετίσθηκε με αύξηση των επεισοδίων υπογλυκαιμίας κατά τη διάρκεια της ημέρας
(ES) M. le Président, comme je l'ai indiqué le mois dernier lors du débat que nous avons tenu au Parlement sur la suppression de la réserve obligatoire, qui s'est déroulé pendant une séance nocturne, la hausse des prix des produits agricoles devrait susciter un débat approfondi sur la direction que prend la politique agricole commune.(ES) Κύριε Πρόεδρε, όπως ανέφερα τον προηγούμενο μήνα κατά τη συζήτηση που διεξαγόταν στο Σώμα για την αναστολή της υποχρεωτικής παύσης καλλιέργειας, σε νυχτερινή συνεδρίαση επίσης, η αύξηση στις τιμές των αγροτικών προϊόντων πρέπει να γίνει αφορμή για εμπεριστατωμένο διάλογο για την κατεύθυνση προς την οποία κινείται η κοινή γεωργική πολιτική.
C' est une journée que l' humanité a attendu... depuis que nous avons levé les yeux vers le ciel nocturne... et que nous nous sommes demandé quelles merveilles nous attendaient là- haut... sur la surface de notre belle et mystérieuse compagne du cosmosΗ ανθρωπότητα περίμενε αυτή την ημέρα από τότε που σηκώσαμε το βλέμμα στο νυχτερινό ουρανό και αναρωτηθήκαμε τι μας περιμένει εκεί πάνω στην όμορφη, μυστηριώδη συντρόφισσά μας στο σύμπαν
Nous avons démontré nous l ' avons dit hier lors de la séance nocturne qu ' il existe des preuves évidentes que des repérages qui ont été effectués dans le passé à des fins environnementales ont été utilisés à des fins militaires pendant la guerre du Golfe et ont été transmis à nos hôtes israéliens de cette après-midi .Τελευταίο αλλά όχι και ακροτελεύτιο , χαιρετίζουμε την πρόοδο που σημειώθηκε στον προϋπολογισμό όσο ν αφορά τις γραμμές που αφορούν τον εκδημοκρα τισμό .
Madame le Président, comme nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce débat nocturne, je ne peux que faire chorus avec les collègues qui se disent sincèrement heureux de voir enfin aboutir une directive après cette période de dix ans.Πρόεδρε, στην αρχή περίπου αυτής της νυκτερινής συζήτησης δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω κι εγώ με τους συναδέλφους που εκφράζουν τη μεγάλη τους ικανοποίηση για το γεγονός ότι επιτέλους θα υπάρχει οδηγία μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια.
Afin de réduire le risque de survenue d' une hypoglycémie nocturne ou de début de journée, les patients qui remplacent leur schéma d' insuline basale de ‧ injections journalières d' insuline NPH par une injection quotidienne de Lantus doivent réduire leur dose quotidienne d' insuline basale de ‧ % durant les premières semaines de traitementΠροκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος νυκτερινής υπογλυκαιμίας και εκείνης που εμφανίζεται πολύ πρωί, οι ασθενείς οι οποίοι αλλάζουν το σχήμα της βασικής ινσουλίνης από ινσουλίνη NPH χορηγούμενη δύο φορές την ημέρα σε σχήμα Lantus χορηγούμενο εφάπαξ ημερησίως θα πρέπει κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της αγωγής να ελαττώσουν την ημερήσια δόση της βασικής ινσουλίνης κατά ‧ %
Xolair est indiqué, en traitement additionnel, pour améliorer le contrôle de l asthme chez les adultes et les adolescents (à partir de ‧ ans) atteints d asthme allergique persistant sévère, ayant un test cutané positif ou une réactivité in vitro à un pneumallergène perannuel, et qui, malgré un traitement quotidien par un corticoïde inhalé à forte dose et un bêta‧-agoniste inhalé à longue durée d action, présentent une réduction de la fonction pulmonaire (VEMS < ‧ % de la valeur théorique), des symptômes diurnes ou des réveils nocturnes fréquents, et des exacerbations sévères, multiples et documentées de l asthmeΤο Xolair ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία για τη βελτίωση του ελέγχου του άσθματος σε ενήλικες και έφηβους (ηλικίας άνω των ‧ ετών) ασθενείς με σοβαρό επίμονο αλλεργικό άσθμα, οι οποίοι είναι θετικοί σε δερματική δοκιμασία ή in vitro αντίδραση σε ένα χρόνιο αερομεταφερόμενο αλλεργιογόνο και οι οποίοι έχουν μειωμένη πνευμονική λειτουργία (FEV‧ < ‧ %), εμφανίζουν συχνά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή νυχτερινές αφυπνίσεις και οι οποίοι παρουσίασαν πολλαπλές τεκμηριωμένες σοβαρές παροξύνσεις άσθματος παρά τη χορήγηση υψηλών, ημερησίων δόσεων, εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών και μακράς δράσης εισπνεόμενου βήτα-‧ αγωνιστή
Garanties pour travail en période nocturneΕγγυήσεις για νυχτερινή εργασία
D ' aucuns regretteront , c ' est vrai , les empoignades de naguère , les longues séances nocturnes , le rituel des mauvais sandwiches et des bières tièdes , bref , le folklore perdu .Ως προς την ουσία , δεν χρειάζεται να πω τίποτε περισσό τερο .
Comme Mme Diez de Rivera Icaza l'a indiqué dans son rapport, particulièrement dangereux est le problème du bruit nocturne qui nuit à une importante fonction physiologique - le sommeil - indispensable pour la vie de chaque individu: le fait de ne pas pouvoir dormir influe grandement sur la qualité de vie des personnes.Με αυτή την έννοια, όπως ήδη έχει πει η εισηγήτρια, ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το πρόβλημα του νυκτερινού θορύβου, που καθιστά αδύνατη τη φυσιολογική λειτουργία του ύπνου, λειτουργία απαραίτητη για τη ζωή όλων των ατόμων: η έλλειψη δυνατότητας ύπνου σε κατάλληλες συνθήκες αλλάζει όντως σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των ανθρώπων.
Le Président . Cela déborde quelque peu le cadre de la question initiale , mais du point de vue des activités nocturnes , il est permis de poser aussi ce genre de question .Το έγγραφο αυτό περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για τη συνέχεια που δόθηκε σε μια έκθεση του Φεβρουαρίου 1987 .
La littérature indique par ailleurs que les haricots bruns supportent la sécheresse, mais qu’ils sont très sensibles au gel nocturne et ont besoin de temps sec et chaud durant la période de maturation pour être de bonne qualitéΥποστηρίζεται επίσης ότι τα καφέ φασόλια είναι ανθεκτικά στην ξηρασία, αλλά πολύ ευαίσθητα στους νυχτερινούς παγετούς και χρειάζονται ξηρές και θερμές καιρικές συνθήκες κατά την ωρίμαση, προκειμένου να είναι υψηλής ποιότητας
des Places ( EDN ) . - Monsieur le Président , chers collègues , qu ' ils soient diurnes ou nocturnes , les oiseaux volent , se nourrissent , pillent , polluent , chantent et se cachent pour mourir ! Us sont , dans toutes ces fonctions , les amis , les ennemis , les confidents des hommes ; dans ce sens , ils ne font pas mieux que les parlementaires qui , se sentant pousser des ailes , s ' envolent vers leur inévitable destinée .Για τους λόγους αυτούς , υποστηρίζω το διάβημα των γαλλικών αρχών που αποσκοπεί στη εξασφάλιση παρέκκλισης δυνάμει της αρχής της επικουρικότητας και ζητώ ως τελική ημερομηνία λήξης της θηρευτικής περιόδου να ορισθεί η 28η Φεβρουαρίου .
Le médecin a pris en compte le DEP, les symptômes diurnes et nocturnes, le recours à un traitement de secours, la spirométrie et les exacerbationsΟ ιατρός μπορούσε να λάβει υπόψη του την τιμή PEF, τα συμπτώματα κατά τη διάρκεια ημέρας και νύχτας, τη χρήση αγωγής διάσωσης, τη σπιρομέτρηση και τις παροξύνσεις
La plus importante de ces études (n=‧) a inclus des patients âgés de ‧ à ‧ ans et qui avaient une spondylarthrite ankylosante active définie par des scores d échelle visuelle analogique (VAS) ‧ pour la durée et l intensité moyennes de la raideur matinale, associée à des scores VAS ‧ pour au moins ‧ des ‧ paramètres suivants: évaluation globale par le patient; moyenne des valeurs VAS pour la douleur dorsale nocturne et la douleur dorsale totale; moyenne des ‧ questions de l Indice Fonctionnel de la Spondylarthrite Ankylosante de Bath (BASFIΗ μεγαλύτερη από αυτές τις μελέτες (n=‧) περιλάμβανε ασθενείς ηλικίας μεταξύ ‧ και ‧ ετών με ενεργή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, που ορίσθηκε στην κλίμακα οπτικής αναλογίας (VAS) με βαθμολογία ≥‧ για τη μέση διάρκεια και έντασης της πρωινής δυσκαμψίας καθώς και με βαθμολογία VAS ≥‧ για τουλάχιστον ‧ από τις ‧ ακόλουθες παραμέτρους: σφαιρική αξιολόγηση από τον ασθενή, μέση τιμή βαθμολογίας VAS για νυκτερινό οσφυικό πόνο και σύνολο οσφυικού πόνου, καθώς και ο μέσος όρος ‧ ερωτήσεων του λειτουργικού δείκτη Bath αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (BASFI
Cependant, de telles prestations, si elles constituent une extension sans discontinuité de prestations diurnes, ne seront considérées comme du travail de nuit que pour autant qu’elles empiètent d’au moins ‧ h ‧ sur la période nocturneΩς νυκτερινή εργασία αμείβεται η εργασία που πραγματοποιείται μεταξύ ‧:‧ και ‧:‧ πάντως, εάν η εργασία αυτή αποτελεί συνέχεια χωρίς διακοπή της ημερήσιας εργασίας, θεωρείται ως νυκτερινή μόνο όταν υπεισέρχεται στη νυκτερινή περίοδο κατά τουλάχιστον ‧ ώρα και ‧ λεπτά
Les États membres peuvent subordonner le travail de certaines catégories de travailleurs de nuit à certaines garanties , dans des conditions fixées par les législations et/ ou pratiques nationales , pour des travailleurs qui cou rent un risque de sécurité ou de santé lié au travail durant la période nocturne .Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν ως προϋπόθεση της νυκτερινής εργασίας ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων ορισμένες εγγυήσεις , υπό όρους που καθορίζονται από τις εθνικές νομοθεσίες ή / και πρακτικές , για τους εργαζόμενους οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο ασφαλε ίας ή υγείας οφειλό μενο στη νυκτερινή εργασία .
La masse tumorale élevée est définie par la présence de l un au moins des critères suivants: masse tumorale à l origine (> ‧ cm), atteinte d au moins trois sites ganglionnaires (chacun > ‧ cm), présence de symptômes systémiques (perte de poids > ‧ %, fièvre > ‧°C pendant plus de ‧ jours, ou sueurs nocturnes), splénomégalie dépassant l ombilic, syndrome de compression ou d obstruction d un organe majeur, atteinte orbitaire ou épidurale, épanchements séreux, ou leucémieΩς υψηλό φορτίο όγκου καθορίζεται η ύπαρξη τουλάχιστον ενός εκ των κάτωθι: ευμεγέθους νεοπλαστικής μάζας (> ‧ cm), διήθησης τριών ή περισσοτέρων λεμφαδενικών θέσεων (έκαστη μεγέθους > ‧ cm), συστηματικών συμπτωμάτων (απώλεια βάρους > ‧ %, πυρετός > ‧°C για περισσότερο από ‧ ημέρες ή νυκτερινές εφιδρώσεις), σπληνομεγαλίας όπου ο κάτω πόλος του σπλήνα εξικνείται κάτωθεν νοητού οριζοντίου επιπέδου διερχομένου δια του ομφαλού, συνδρόμου απόφραξης ή συμπίεσης μείζονος σημασίας οργάνων, κογχικής ή επισκληριδίου διήθησης, ορώδης συλλογή ή λευχαιμίας
Définition des termes « temps de travail » , « période de repos » , « période nocturne » : toute période d ' au moins se pt heures , telle que définie par la législation nationale , comprenant en tous cas , l ' intervalle compris entre vingt-quatre heures et cinq heures ; « travailleur de nuit » : tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier ou une partie de son travail annuel ( partie définie par les États membres ) ; « travail posté » : tout mode d ' organisation du travail en équipe suivant lequel les travailleurs occupent successivement les mêmes postes , selon un certain rythme , à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines .Ορισμοί « χρόνος εργασίας » , « περίοδος ανάπαυσης » , « νυχτερινή εργασία » : η εργασία που εκτελείται στη διάρκεια περιόδου τουλάχιστον 7 συνεχόμενων ωρών που περιλαμβάνονται μεταξύ 24.00 και 05.00 ' « εργαζόμενος τη νύχτα » : κάθε εργαζόμενος ο ο ποίος επιτελεί κατά τη νυχτερινή περίοδο τουλάχιστον τρεις ώρες από τον ημερήσιο χρόνο εργασίας του ή μέρος της ετήσιας εργασίας του ( μέρος καθοριζόμενο από τα κράτη μέλη ) · « εργασία σε βάρδια » : μέθοδος οργάνωσης της εργασίας σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι καταλαμβάνουν διαδοχικά τις ίδιες θέσεις , με βάση έναν καθορισμένο ρυθμό , σε διαφορετικές ώρες σε δεδομένη περίοδο ημερών ή εβδομάδων .
Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l'UEΕξοπλισμός νυκτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης και συσκευές ενίσχυσης της εικόνας, εκτός από τον ελεγχόμενο από τον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο ΕΕ
Tu te rappelles ma pollution nocturne?Θυμάσαι την ονείρωξη που είχα
Dans sa proposition de modification la Commission propose qu’il y ait une période de travail incluant au moins ‧ heures de travail effectuées durant la période nocturneΣτην πρόταση τροποποίησης, η Επιτροπή προτείνει να υπάρχει μια περίοδος εργασίας η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας
Chez les patients diabétiques de type ‧, les essais cliniques ont montré que le risque d hypoglycémie nocturne était moins important avec l insuline asparte qu avec l insuline humaine solubleΚλινικές μελέτες σε ασθενείς με διαβήτη τύπου ‧ επέδειξαν μειωμένο κίνδυνο νυκτερινής υπογλυκαιμίας με την insulin aspart σε σύγκριση με τη διαλυτή ανθρώπινη ινσουλίνη
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 307 φράσεις που ταιριάζουν φράση nocturne.Βρέθηκαν σε 0,451 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.