Μεταφράσεις σε Ελληνικά:

  • διεθνείς μεταφορές   

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Γαλλικά Ελληνικά. (2)

Association internationale du transport aérienIATA
transport international routierδιεθνείς οδικές μεταφορές

Παράδειγμα με ποινές "transport international", μεταφραστική μνήμη

add example
Le troisième paquet ferroviaire fixe au ‧er janvier ‧ l'ouverture à la concurrence du transport international de passagersΗ τρίτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους καθορίζει για την ‧η Ιανουαρίου ‧ το άνοιγμα στον ανταγωνισμό των διεθνών επιβατικών μεταφορών
Il ne s'agit donc pas là d'édicter des normes de sécurité sur le conditionnement, mais de fournir les informations nécessaires aux autorités portuaires de l'UE en fonction des marchandises transportées, d'adapter les annexes techniques et de modifier le rôle du comité communautaire correspondant afin d'adapter la législation communautaire aux normes internationales.Δεν πρόκειται εδώ να υπαγορεύσουμε κανόνες ασφαλείας σχετικά με τις συσκευασίες, αλλά να προσφέρουμε την απαραίτητη πληροφόρηση στις κοινοτικές λιμενικές αρχές σχετικά με το εμπόρευμα που μεταφέρεται, να προσαρμοστούν τα τεχνικά παραρτήματα και να τροποποιηθεί η δράση της αντίστοιχης κοινοτικής επιτροπής ώστε να εκσυγχρονιστεί έτσι η κοινοτική νομοθεσία σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.
Le transport international de passagers englobe également le droit de prendre des passagers sur chaque point situé entre le lieu de départ et le lieu d'arrivéeΓια τις διεθνείς μεταφορές επιβατών ισχύει επίσης το δικαίωμα παραλαβής επιβατών σε όλους τους σταθμούς μεταξύ του σημείου εκκίνησης και του τελικού προορισμού
En ce qui concerne les mesures communautaires en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre par les navires, le ‧e programme d'action en matière d'environnement prévoit que la Commission doit définir et entreprendre des actions spécifiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre par les transports maritimes si rien en ce sens n'est convenu par l'Organisation maritime international d'iciΌσον αφορά τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μείωση των ρύπων με δράση θερμοκηπίου από τα πλοία, το έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει και να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις για τη μείωση των εκπομπών ρύπων με δράση θερμοκηπίου από τα πλοία εφόσον στην περίπτωση που δεν συμφωνηθούν τέτοιου είδους μέτρα στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού μέχρι το
Je voudrais vous rappeler que 50 % des services de transport de marchandises sont maintenant internationaux et que ce chiffre devrait augmenter à l'avenir.Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το 50% των εμπορευματικών μεταφορών είναι τώρα διεθνείς και ότι πρόκειται να αυξηθούν στο μέλλον.
considérant que des normes ne devraient, dans un premier temps, être imposées que pour les véhicules lourds qui sont le plus souvent utilisés en transport international et quότι οι προδιαγραφές αυτές, σε ένα πρώτο στάδιο, θα επιβληθούν μόνο στα βαρέα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται, ως επί το πλείστον, για διεθνείς μεταφορές και ότι, στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές δυνατότητες και την εμπειρία των κρατών μελών, θα μπορούσαν να επεκταθούν στα ελαφρά επαγγελματικά όχήματα
souligne le besoin d'actifs spatiaux pour que les activités politiques et diplomatiques de l'Union européenne puissent se fonder sur des informations indépendantes, fiables et complètes pour soutenir ses politiques pour la prévention des conflits, pour ses opérations de gestion de crises et pour la sécurité mondiale, en particulier la surveillance de la prolifération d'armes de destruction massive et de leurs modes de transport, la vérification du respect des traités internationaux, la surveillance de la contrebande transnationale d'armes légères et de petit calibre, la protection d'infrastructures sensibles et celle des frontières de l'Union européenne ainsi que la protection civile en cas de crises et de catastrophes naturelles ou anthropiquesυπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητοι οι διαστημικοί πόροι προκειμένου να μπορούν οι πολιτικές και διπλωματικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βασίζονται σε ανεξάρτητες, αξιόπιστες και πλήρεις πληροφορίες για την υποστήριξη των πολιτικών πρόληψης των συγκρούσεων, ενεργειών διαχείρισης κρίσεων καθώς και για την παγκόσμια ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο της διασποράς των όπλων μαζικής καταστροφής και των μέσων μεταφοράς τους και την επανεξέταση των διεθνών Συνθηκών, το διεθνικό λαθρεμπόριο ελαφρού οπλισμού και φορητών όπλων, την προστασία των κρίσιμων υποδομών και των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την προστασία των πολιτών σε περίπτωση φυσικών καταστροφών καθώς και καταστροφών και κρίσεων που προκαλούνται από τον άνθρωπο·
Résolution législative du Parlement européen du ‧ mai ‧ sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CODΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ‧ης Μαΐου ‧ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
relative à l’introduction d’une procédure nationale liée à l’accès au marché pour les transporteurs aériens communautaires installés en République de Bulgarie, sur des lignes aériennes déterminées conformément aux contrats internationaux de la République de Bulgarie avec des pays hors de l’Union européenneγια την καθιέρωση εθνικής διαδικασίας παροχής πρόσβασης στην αγορά σε κοινοτικούς αερομεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας σε συμφωνημένα αεροπορικά δρομολόγια στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
La responsabilité d’un État concernant la protection adéquate des matières nucléaires s’étend au transport international de celles-ci jusqu’à ce que cette responsabilité ait été transférée en bonne et due forme à un autre État, comme il convientΗ ευθύνη κάθε κράτους όσον αφορά τη διασφάλιση της επαρκούς προστασίας πυρηνικού υλικού εκτείνεται στη διεθνή μεταφορά του, μέχρις ότου η εν λόγω ευθύνη μεταβιβαστεί δεόντως σε άλλο κράτος, κατά τα προβλεπόμενα
Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CEE) no ‧/‧ déterminant les modalités d'application des articles ‧ et ‧ du traité aux transports maritimes et modifiant le règlement (CE) no ‧/‧ de manière à étendre son champ d'application au cabotage et aux services internationaux de tramp (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που καταργεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. ‧/‧ για τον καθορισμό του τρόπου εφαρμογής των άρθρων ‧ και ‧ της συνθήκης στις θαλάσσιες μεταφορές και τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ όσον αφορά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ώστε να συμπεριλάβει τις ενδομεταφορές και τις διεθνείς μεταφορές με ελεύθερα φορτηγά πλοία (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Dans la mesure où les wagons de fret sont fréquemment utilisés pour le transport international et où l'entité chargée de l'entretien peut souhaiter utiliser des ateliers dans plusieurs États membres, l'organe de certification devrait être en mesure de réaliser ses contrôles dans l'ensemble de la CommunautéΔεδομένου ότι οι εμπορευματικοί συρμοί χρησιμοποιούνται συχνά σε διεθνείς μεταφορές και καθώς ένας υπεύθυνος για τη συντήρηση φορέας μπορεί να επιθυμεί να χρησιμοποιήσει συνεργεία εγκατεστημένα σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ο οργανισμός πιστοποίησης θα πρέπει να μπορεί να ασκεί τους ελέγχους του στο σύνολο της Κοινότητας
Objet: Défibrillateurs sur les moyens de transport internationauxΘέμα: Απινιδωτές σε διεθνή μέσα μεταφορών
Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à la mise en œuvre d’un programme de promotion des alternatives au transport routier international de fret, dénommé Marco Polo IIΗ πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος με την ονομασία Marco Polo II, που αποσκοπεί στην προώθηση εναλλακτικών λύσεων αντί των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών
pour le transport international de voyageurs par route pour compte dγια τη διεθνή οδική μεταφορά επιβατών για λογαριασμό άλλου
Pour le personnel de la MSA, ainsi que pour les ressources et moyens de transport de la MSA, le franchissement des frontières de la République d’Indonésie s’effectue aux points officiels de passage, aux ports maritimes et via les couloirs aériens internationauxΤο προσωπικό της ΑΜΜ και τα περιουσιακά στοιχεία και μεταφορικά μέσα της ΑΜΜ εισέρχονται/εξέρχονται των συνόρων της Δημοκρατίας της Ινδονησίας στα επίσημα σημεία εισόδου/εξόδου των συνόρων, στα λιμάνια και μέσω των διεθνών αεροδιαδρόμων
Deuxièmement, le Conseil propose d'ajouter un nouveau paragraphe à l'article 8, qui dispose que la Commission soutient financièrement les États membres, en tant que de besoin, pour la traduction dans leur langue officielle de l'ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route), du RID (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses) et de l'ADN (Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures).Δεύτερον, το Συμβούλιο προτείνει να προστεθεί μια νέα παράγραφος στο άρθρο 8 η οποία ορίζει ότι η Επιτροπή θα παράσχει χρηματοδοτική υποστήριξη στα κράτη μέλη για τη μετάφραση στις αντίστοιχες επίσημες γλώσσες τους της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνείς Μεταφορές Επικινδύνων Εμπορευμάτων Οδικώς, των Κανονισμών για τις Διεθνείς Μεταφορές Επικινδύνων Εμπορευμάτων Σιδηροδρομικώς και της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνείς Μεταφορές Επικινδύνων Εμπορευμάτων με Εσωτερική Ναυσιπλοΐα.
Dès lors on ne conçoit pas ce qui justifie d'exiger en plus une période probatoire de trois ans pour le trafic international, qui dans la rédaction actuelle du paragraphe, viendrait s'ajouter aux deux années éventuellement instituées pour le transport national, pour passer de la catégorie de conducteurs des locomotives de manœuvre à celles de conducteurs de trains de lignes (passagers ou marchandisesΜε βάση τα παραπάνω, δύσκολα μπορεί να δικαιολογηθεί η απαίτηση για πρόσθετη τριετή δοκιμαστική περίοδο για τις διεθνείς μεταφορές, περίοδος που με βάση την διατύπωση της παραγράφου αυτής, ουσιαστικά προστίθεται στην ήδη ισχύουσα διετή δοκιμαστική περίοδο που απαιτείται για τις εθνικές μεταφορές, προκειμένου να περάσει ένας οδηγός από την κατηγορία οδηγών μηχανών ελιγμών στην κατηγορία οδηγών τρένων μεταφορών (επιβατών και εμπορευμάτων
CONVENTION DOUANIÈRE RELATIVE AU TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES SOUS LE COUVERT DE CARNETS TIR (CONVENTION TIR DEΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΛΤΙΟΥ TIR (ΣΥΜΒΑΣΗ TIR
qui satisfait aux conditions fixées, conformément à la réglementation communautaire concernant l’accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationauxπληροί τους όρους που ισχύουν, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα επιβατών σε εθνικές και διεθνείς μεταφορές·
Décision du Conseil du ‧ mars ‧ concernant la position de l’Union européenne à l’égard du projet de décision ‧/‧ et du projet de recommandation ‧/‧ du comité mixte créé en vertu de l’accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobusΑπόφαση του Συμβουλίου, της ‧ης Μαρτίου ‧, σχετικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το σχέδιο απόφασης ‧/‧ και το σχέδιο σύστασης ‧/‧ της μεικτής επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει της συμφωνίας Interbus σχετικά με τις έκτακτες διεθνείς μεταφορές επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία
pour le transport international de marchandises par route pour compte d’autruiγια τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου
Sa gestion et son exploitation des conduites de transport de gaz naturel pourraient avoir comporté notamment i) un refus d'accorder l'accès aux capacités disponibles sur le réseau de transport (accumulation de capacités), ii) une offre de capacité de façon moins utile (dégradation des capacités) et iii) une limitation stratégique de l'investissement (sous-investissement stratégique), sur son réseau international de gazoducsΙδίως, η διαχείριση και η λειτουργία των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου της ENI μπορεί υποθετικά να συνεπάγεται i) άρνηση παροχής πρόσβασης σε διαθέσιμη δυναμικότητα στο δίκτυο μεταφοράς (capacity hoarding), ii) παροχή πρόσβασης κατά λιγότερο αποτελεσματικό τρόπο (capacity degradation) και iii) στρατηγική περιορισμού των επενδύσεων (strategic underinvestment) στο διεθνές δίκτυο αγωγών μεταφοράς
Selon moi, le marché de l'aviation est effectivement le secteur des transports qui nécessite une réglementation européenne, car c'est là que les marchés internationaux des États membres jouent le plus grand rôle.Κατά την άποψή μου, η αγορά των αερομεταφορών είναι όντως ο τομέας μεταφορών που απαιτεί ευρωπαϊκή ρύθμιση, καθώς εδώ είναι που διαδραματίζουν τον μεγαλύτερο ρόλο οι εθνικές αγορές των κρατών μελών.
Shell Deutschland Oil GmbH: du ‧ septembre ‧ au ‧ mars ‧; Shell Deutschland Schmierstoff GmbH: du ‧er avril ‧ au ‧ mars ‧; Deutsche Shell GmbH: du ‧ janvier ‧ au ‧ mars ‧; Shell International Petroleum Company Limited: du ‧ janvier ‧ au ‧ mars ‧; The Shell Petroleum Company Limited: du ‧ janvier ‧ au ‧ mars ‧; Shell Petroleum NV: du ‧er juillet ‧ au ‧ mars ‧; The Shell Transport and Trading Company Limited: du ‧ janvier ‧ au ‧ marsShell Deutschland Oil GmbH: από τις ‧ Σεπτεμβρίου ‧ έως τις ‧ Μαρτίου ‧· Shell Deutschland Schmierstoff GmbH: από την ‧η Απριλίου ‧ έως τις ‧ Μαρτίου ‧· Deutsche Shell GmbH: από τις ‧ Ιανουαρίου ‧ έως τις ‧ Μαρτίου ‧· Shell International Petroleum Company Limited: από τις ‧ Ιανουαρίου ‧ έως τις ‧ Μαρτίου ‧· Shell Petroleum Company Limited: από τις ‧ Ιανουαρίου ‧ έως τις ‧ Μαρτίου ‧· Shell Petroleum NV: από την ‧η Ιουλίου ‧ έως τις ‧ Μαρτίου ‧· Shell Transport and Trading Company Limited: από τις ‧ Ιανουαρίου ‧ έως τις ‧ Μαρτίου ‧·
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 86075 φράσεις που ταιριάζουν φράση transport international.Βρέθηκαν σε 16,233 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.