Παράδειγμα με ποινές "πιστοποιητικό γεννήσεως", μεταφραστική μνήμη

add example
el πιστεύει ακράδαντα ότι η τοπική ανάληψη της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ μπορεί να ενισχυθεί μέσω της συμμετοχής των εθνικών κοινοβουλίων, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβαίας διάδρασης και της οικοδόμησης ικανοτήτων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των χωρών εταίρων, καθώς και των συστημάτων υποστήριξης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), των τεχνολογικών ικανοτήτων για την ανάπτυξη συστημάτων ψηφοφορίας κορυφαίας τεχνολογίας, της παροχής δελτίων ταυτότητας σε περιπτώσεις που τα πιστοποιητικά γέννησης και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα ιθαγένειας δεν είναι διαθέσιμα·
de ist der festen Überzeugung, dass die örtliche Eigenverantwortung der EU-Entwicklungszusammenarbeit durch die Einbeziehung der nationalen Parlamente gestärkt werden kann, einschließlich wechselseitiger Interaktion und Kapazitätsaufbau zwischen dem Europäischen Parlament und den Parlamenten der Partnerländer; dies sollte auch Unterstützungssysteme in der Informations- und Kommunikationstechnologie, Technologiekapazitäten zur Erstellung von aktualisierten Wählerverzeichnissen und die Ausstellung von Personalausweisen, wenn keine Geburtseintragungen oder sonstigen Identitätsnachweise vorhanden sind, umfassen
el Η VRV αναφέρει ότι θα χρησιμοποιήσει την ενίσχυση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών κατάρτισης και διατήρησης γενεαλογικών μητρώων ζώων, εισαγωγής των δεδομένων για τις γεννήσεις και τα γενεαλογικά μητρώα στη βάση δεδομένων, καθώς και παραγωγής και έκδοσης ζωοτεχνικών και γενεαλογικών πιστοποιητικών
de Nach Aussage von VRV wird die Beihilfe zur Bestreitung der Verwaltungskosten für das Anlegen und Führen dieser Herdbücher verwendet, darunter für das Eintragen von Geburts- und Abstammungsangaben in die Datenbank und das Erstellen und Liefern von tierzüchterischen Bescheinigungen und Abstammungsnachweisen
el Τόπος γεννήσεως: Al-Mukalla, Υεμένη
de Geburtsort: Al-Mukalla, Jemen
el Ημερομηνία γέννησης
de Geburtsdatum
el αναγνωρίζει ότι μια κοινωνία που τοποθετεί τα παιδιά στο κέντρο των πολιτικών της, αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση του ποσοστού γεννήσεων· τονίζει ότι είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον φιλικό προς την οικογένεια και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών και των παιδιών καθώς και οι συνθήκες υλοποίησης των πραγματικών οικογενειακών επιθυμιών·
de bekräftigt, dass eine Gesellschaft, die Kinder ins Zentrum ihrer Politik stellt, die Voraussetzung für eine höhere Geburtenrate ist; betont die Notwendigkeit, ein familienfreundliches Umfeld zu schaffen und die Bedingungen für das Leben der Familien und der Kinder sowie für die Erfüllung reeller Familienwünsche zu verbessern
el Τόπος γεννήσεως: Βαγδάτη, Ιράκ
de Geburtsort: Bagdad, Irak
el των ανήλικων άγαμων τέκνων των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο ‧, ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης ή την ιθαγένειά τους, εκτός αν έχουν ανεξάρτητο δικαίωμα διαμονής στο Μαυροβούνιο· των συζύγων
de minderjährige unverheiratete Kinder der in Absatz ‧ genannten Personen unabhängig von ihrem Geburtsort oder ihrer Staatsangehörigkeit, es sei denn, sie besitzen ein eigenständiges Aufenthaltsrecht in Montenegro
el Ημερομηνία γεννήσεως
de Geburtsdatum
el Σε ‧ κλινικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από το ‧ έως και το ‧, το PROCOMVAX χορηγήθηκε σε ‧ βρέφη, ηλικίας περίπου ‧ μηνών, τα οποία είχαν λάβει προηγουμένως μία εφάπαξ δόση εμβολίου ηπατίτιδας Β κατά τη γέννησή τους
de In vier zwischen ‧ und ‧ durchgeführten klinischen Studien wurden ‧ Kinder, die nach der Geburt eine Dosis eines Hepatitis B-Impfstoffs erhalten hatten, im Alter von etwa ‧ Monaten mit PROCOMVAX geimpft
el Σήμερα οι Αλβανοί ζητούν την ίδρυση ενός κράτους Κοσοβάρων διότι η μετανάστευση από την Αλβανία και το ποσοστό γεννήσεων των Σέρβων που μειώνεται τους δίνουν την πλειοψηφία σε μια επαρχία όπου, πενήντα χρόνια πριν, ήταν μειονότητα.
de Wenn die Albaner heute die Bildung eines kosovarischen Staates fordern, so geschieht dies, weil sie durch die Einwanderung aus Albanien und die sinkende Geburtenrate unter den Serben eine Mehrheit in einer Provinz erreicht haben, wo sie vor 50 Jahren in der Minderheit waren.
el Ημερομηνία γέννησης: περίπου το
de Geburtsdatum: ca
el Για κάθε ζώο, η βάση δεδομένων αναφέρει τον κωδικό αναγνώρισης, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, τη φυλή ή πληροφορίες για τα εξωτερικά γνωρίσματα του δέρματος του ζώου, καθώς και τον κωδικό αναγνώρισης της μητέρας (ή στην περίπτωση ενός ζώου εισαγόμενου από τρίτη χώρα, τον αριθμό αναγνώρισης που χορηγείται κατά την είσοδο και που συνδέεται με τον αρχικό αριθμό αναγνώρισης), τον αριθμό αναγνώρισης της εκμετάλλευσης γέννησης, τους αριθμούς αναγνώρισης όλων των εκμεταλλεύσεων όπου βρισκόταν το ζώο και τις ημερομηνίες της κάθε μετακίνησής του
de Zu jedem Tier sind der Kenncode, das Geburtsdatum, das Geschlecht, die Rasse oder die Farbe sowie der Kenncode des Muttertiers (bzw. bei aus einem Drittland eingeführten Tieren die beim Zugang zugeteilte Kennnummer, die eine Verbindung zur Ursprungskennnummer aufweisen muss), die Kennnummer des Geburtsbetriebs, die Kennnummern aller Betriebe, in denen das Tier gehalten wurde, sowie die Daten jeder Verbringung verzeichnet
el Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: ‧.‧.‧, Visok, Βοσνία-Ερζεγοβίνη
de Geburtsdatum/Geburtsort: ‧.‧.‧, Visoko, Bosnien und Herzegowina
el Τόπος γέννησης: περιφέρεια Panjwaee, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν
de Geburtsort: Bezirk Panjwaee, Provinz Kandahar, Afghanistan
el Ημερομηνία γέννησης: περίπου
de Geburtsdatum: circa
el Τόπος γέννησης: περιφέρεια Arghandab, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν
de Geburtsort: Bezirk Arghandab, Provinz Kandahar, Afghanistan
el Τόπος γέννησης: Oneiza, Σαουδική Αραβία
de Geburtsort: Oneiza, Saudi-Arabien
el Τόπος γέννησης: Ζανζιβάρη, Τανζανία
de Geburtsort: Sansibar, Tansania
el Τόπος γέννησης: Riyadh, Σαουδική Αραβία
de Geburtsort: Riad, Saudi-Arabien
Βλέπετε τη σελίδα 3. Βρέθηκαν 15838 φράσεις που ταιριάζουν φράση πιστοποιητικό γεννήσεως.Βρέθηκαν σε 7,443 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.