Παράδειγμα με ποινές "πιστοποιητικό γεννήσεως", μεταφραστική μνήμη

add example
el πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοαντίγραφο αυτού
de Geburtsurkunden oder Fotokopien davon
el Προσωρινά εθνικά δελτία ταυτότητας, στρατιωτικά δελτία ταυτότητας και πιστοποιητικά γέννησης εκδοθέντα από την κυβέρνηση του προς ο η αίτηση συμβαλλόμενου μέρους
de von der Regierung der ersuchten Vertragspartei ausgestellte vorläufige nationale Personalausweise, Militärausweise und Geburtsurkunden
el Αναφέρει ότι θα χρησιμοποιήσει την ενίσχυση για την πληρωμή διοικητικών δαπανών εκπόνησης και τήρησης γενεαλογικών βιβλίων, στα οποία καταχωρούνται τα στοιχεία γέννησης και τα γενεαλογικά μητρώα της βάσης δεδομένων, καθώς και τη σύνταξη και έκδοση ζωοτεχνικών και γενεαλογικών πιστοποιητικών
de Die vzw gibt an, die Beihilfe für die Zahlung von Verwaltungskosten für das Anlegen und Führen dieser Herdbücher zu verwenden, darunter das Eintragen von Geburtsangaben und Abstammungsangaben in die Datenbank und das Erstellen und Liefern von tierzüchterischen Bescheinigungen und Abstammungsnachweisen
el Τόπος γέννησης: Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος
de Geburtsort: Alexandria, Ägypten
el καλεί τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη αποτελεσματικού συντονισμού των πολιτικών με σκοπό την ενθάρρυνση των καταχωρίσεων των γεννήσεων, ειδικότερα με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών και των υπαγόμενων σε αυτά αρμοδίων οργανισμών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με μια κοινή ατζέντα η οποία θα προάγει την αποτελεσματική αντιμετώπιση σε παγκόσμια κλίμακα·
de fordert die Gemeinschaftsorgane und die Mitgliedstaaten auf, sich insbesondere in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen und ihren einschlägigen Agenturen verstärkt für eine effiziente Koordinierung der Maßnahmen zur Ausweitung der Geburtenregistrierung einzusetzen, mit dem Ziel, sich auf einen gemeinsamen Fahrplan zu einigen, um eine effiziente weltweite Lösung zu erarbeiten
el Παρά ταύτα, βρισκόμαστε στην ευνοϊκή θέση να μην χρειάζεται να περιμένουμε τη γέννηση της Συνταγματικής Συνθήκης σε αυτό το θέμα, καθώς η Συνθήκη του Άμστερνταμ παρέχει μια μετάβαση, μια "γέφυρα".
de Wir sind dennoch in der glücklichen Lage, in dieser Hinsicht nicht auf die Geburt des Verfassungsvertrags warten zu müssen, da der Vertrag von Amsterdam ja eine Überleitung, die so genannte "Passerelle", vorsieht.
el Ημερομηνία γέννησης
de Geburtsdatum
el Τόπος γέννησης
de Geburtsort
el Ημερομηνία γέννησης: περίπου το
de Geburtsdatum: ca
el όνομα και ημερομηνία γεννήσεως του/των συνοδευόντων τέκνων
de Name und Geburtsdatum des/der mitreisenden Kindes/Kinder
el Τόπος γέννησης: επαρχία Νινγκαρχάρ, Αφγανιστάν
de Geburtsort: Provinz Nangarhar, Afghanistan
el Η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση κατοικίας και την ιθαγένεια του προσώπου που την υπογράφει
de Die Bekundung muss mindestens den Namen, das Geburtsdatum, die Wohnanschrift und die Staatsangehörigkeit der unterstützenden Person erkennen lassen
el Είμαι της άποψης ότι εμείς στην Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσουμε, στη βάση των κοινών αξιών μας, ότι οι γυναίκες ειδικότερα οι οποίες ξεκινούν μια οικογένεια έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ του κατά πόσον θα σταματήσουν πλήρως να εργάζονται ή θα εργάζονται μόνον με καθεστώς μερικής απασχόλησης μετά τη γέννηση του παιδιού τους, προκειμένου να το φροντίσουν.
de Ich bin der Meinung, dass wir in Europa auch aufgrund unserer Wertegemeinschaft dafür sorgen müssen, dass insbesondere Frauen, die Mutter werden, das Recht haben, frei zu wählen, ob sie nach der Geburt ihre Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise einstellen, um sich ihrem Kind zu widmen.
el Με δεδομένες τις μεγάλες διαφορές στα ποσοστά γεννήσεων, στα ποσοστά θανάτων και στις μεταναστευτικές ροές σε περιφερειακό επίπεδο, ποιος είναι ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η πολιτική συνοχής για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής
de Welche Rolle kann die Kohäsionspolitik in Bezug auf den demografischen Wandel und vor dem Hintergrund großer Unterschiede in Bezug auf Geburts- Sterbe- und Einwanderungsraten spielen?
el Τόπος γεννήσεως: Vinkovci, Δημοκρατία της Κροατίας
de Geburtsort: Vinkovci, Republik Kroatien
el Η αυξανόμενη έκκληση των ευρωπαίων πολιτών να εστιαστεί η προσοχή στην οικογένεια, φαίνεται να επέφερε θετικά αποτελέσματα εκ μέρους της Γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ, η οποία πρότεινε μια μεγάλη συμμαχία μεταξύ των θεσμικών οργάνων με σκοπό τον συντονισμό των πολιτικών, έτσι ώστε να αντισταθμιστεί η μείωση των γεννήσεων και η αύξηση των ηλικιωμένων
de Die seitens der Unionsbürger wachsende Forderung nach Aufmerksamkeit für die Familie scheint gleichwohl beim deutschen EU-Ratsvorsitz auf positives Echo gestoßen zu sein: dementsprechend hat er eine große Allianz zwischen den Institutionen vorgeschlagen, um koordinierte Politiken zu fördern, mit denen der Geburtenrückgang und die Zunahme der Zahl älterer Menschen ausgeglichen werden können
el Τόπος γέννησης: Petnjica, Savnik, Μαυροβούνιο, Σερβία και Μαυροβούνιο
de Geburtsort: Petnjica, Savnik, Montenegro, Serbien-Montenegro
el Τόπος γέννησης: Ινδία
de Geburtsort: Indien
el Είμαι βέβαιος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήθελε μαζί με εμένα να σας συγχαρεί για τη γέννηση του εγγονού σας σήμερα.
de Ich bin sicher, das Europäische Parlament wird sich meinen Glückwünschen zur heutigen Geburt Ihres Enkels anschließen.
el Ημερομηνία γέννησης: Περίπου το
de Geburtsdatum: ca
el Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: ‧.‧.‧, Rogatica, Βοσνία-Ερζεγοβίνη
de Geburtsdatum/Geburtsort: ‧.‧.‧, Rogatica, Bosnien und Herzegowina
el Οι δαμαλίδες Génisses Fleur d’Aubrac εκτρέφονται στις εγκαταστάσεις ενός μόνον παραγωγού, από τη γέννησή τους έως τη σφαγή, ή μπορούν να έχουν μεταβιβαστεί μία μόνον φορά
de Die Génisses Fleur d’Aubrac werden von der Geburt bis zum Schlachten bei einem einzigen Züchter gehalten oder maximal an einen weiteren Besitzer abgegeben
el Έχει αναφερθεί μιτοχονδριακή δυσλειτουργία σε HIV αρνητικά βρέφη τα οποία είχαν εκτεθεί in utero ή/και μετά τη γέννηση σε νουκλεοσιδικά ανάλογα
de Es liegen Berichte über mitochondriale Funktionsstörungen bei HIV-negativen Kleinkindern vor, die in utero und/oder postnatal gegenüber Nukleosidanaloga exponiert waren
el Ημερομηνία γεννήσεως
de Geburtsdatum
Βλέπετε τη σελίδα 3. Βρέθηκαν 15838 φράσεις που ταιριάζουν φράση πιστοποιητικό γεννήσεως.Βρέθηκαν σε 2,698 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.