Παράδειγμα με ποινές "πιστοποιητικό γεννήσεως", μεταφραστική μνήμη

add example
el Η VRV αναφέρει ότι θα χρησιμοποιήσει την ενίσχυση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών κατάρτισης και διατήρησης γενεαλογικών μητρώων ζώων, εισαγωγής των δεδομένων για τις γεννήσεις και τα γενεαλογικά μητρώα στη βάση δεδομένων, καθώς και παραγωγής και έκδοσης ζωοτεχνικών και γενεαλογικών πιστοποιητικών
de Nach Aussage von VRV wird die Beihilfe zur Bestreitung der Verwaltungskosten für das Anlegen und Führen dieser Herdbücher verwendet, darunter für das Eintragen von Geburts- und Abstammungsangaben in die Datenbank und das Erstellen und Liefern von tierzüchterischen Bescheinigungen und Abstammungsnachweisen
el Αναφέρει ότι θα χρησιμοποιήσει την ενίσχυση για την πληρωμή διοικητικών δαπανών εκπόνησης και τήρησης γενεαλογικών βιβλίων, στα οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία γέννησης και τα γενεαλογικά μητρώα της βάσης δεδομένων, καθώς και τη σύνταξη και έκδοση ζωοτεχνικών και γενεαλογικών πιστοποιητικών
de Die vzw gibt an, die Beihilfe für die Zahlung von Verwaltungskosten für das Anlegen und Führen dieser Herdbücher zu verwenden, darunter das Eintragen von Geburtsangaben und Abstammungsangaben in die Datenbank und das Erstellen und Liefern von tierzüchterischen Bescheinigungen und Abstammungsnachweisen
el Η KHV αναφέρει ότι θα χρησιμοποιήσει την ενίσχυση για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών που συνεπάγονται η δημιουργία και η τήρηση των εν λόγω γενεαλογικών μητρώων και για την καταχώριση των στοιχείων γέννησης και των στοιχείων των γενεαλογικών μητρώων στη βάση δεδομένων, καθώς και για τη σύνταξη και έκδοση ζωοτεχνικών και γενεαλογικών πιστοποιητικών
de Die KHV gibt an, die Beihilfe für die Zahlung der Verwaltungskosten für das Anlegen und Führen dieser Herdbücher zu verwenden, darunter das Eintragen von Geburtsangaben und Abstammungsangaben in die Datenbank und das Erstellen und Liefern von tierzüchterischen Bescheinigungen und Abstammungsnachweisen
el Τόπος γέννησης: Sidi Kacem, Μαρόκο
de Geburtsort: Sidi Kacem, Marokko
el Ημερομηνία (ημέρα/μήνας/έτος) και τόπος γέννησης: ...
de Geburtsdatum (TT/MM/JJJJ) und Geburtsort: ...
el Απευθύνω λοιπόν την εξής έκκληση: ας μην αφήσουμε τα ναυπηγεία να καταρρεύσουν, ας μην καταστρέψουμε τον τόπο γέννησης της "Αλληλεγγύης" και ας μην αποτιμούμε την ιστορική αξία των ναυπηγείων σε ευρώ.
de Daher mein Appell: Lassen wir nicht zu, dass die Werft zugrunde geht, dass der Geburtsort der Solidarność vernichtet wird und dass wir den historischen Wert der Schiffswerft in Euro messen!
el Ημερομηνία γέννησης
de Geburtsdatum
el Τόπος γέννησης: Ben Aoun, Τυνησία
de Geburtsort: Ben Aoun, Tunesien
el Τόπος γέννησης: Johor, Μαλαισία
de Geburtsort: Johor, Malaysia
el παιδιατρικός πληθυσμός: το τμήμα του πληθυσμού μεταξύ γεννήσεως και ‧ ετών
de pädiatrische Bevölkerungsgruppe: den Teil der Bevölkerung zwischen der Geburt und ‧ Jahren
el Ημερομηνία γέννησης: περίπου το
de Geburtsdatum: ca
el Τόπος γέννησης: περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν
de Geburtsort: Bezirk Zurmat, Provinz Paktia, Afghanistan
el [ΙΙ.‧.‧ [προέρχεται από ζώα που παρέμειναν από τη γέννησή τους ή κατά τους τελευταίους τρεις μήνες χωριστά από δίχηλα ζώα∙]
de II.‧.‧ [das Fleisch stammt von Tieren, die von Geburt an oder zumindest in den letzten drei Monaten getrennt von wildlebenden Klauentieren gehalten wurden;]
el Τα Β κύτταρα επανήλθαν στις φυσιολογικές τιμές σ ’ αυτά τα ζώα μέσα σε ‧ μήνες από τη γέννηση τους και δεν επέδρασαν αρνητικά στην αντίδραση στην ανοσοποίηση
de Bei diesen Tieren normalisierte sich die Anzahl der B-Zellen innerhalb von ‧ Monaten nach der Geburt, ohne die Immunisierungsreaktion zu beeinträchtigen
el Τόπος γέννησης: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Φιλιππίνες
de Geburtsort: Sitio Banga Maiti, Barangay Tranghawan, Lambunao, Iloilo, Philippinen
el Τόπος γέννησης: Hekaima Al-Mehdiya, Τυνησία
de Geburtsort: Hekaima Al-Mehdiya, Tunesien
el Mangwana, Paul Munyaradzi· Υπουργός Επικρατείας για τη Χειραφέτηση και τη Συμμετοχή των Ιθαγενών, ημερομηνία γέννησης
de Mangwana, Paul Munyaradzi; Staatsminister für Einheimischenförderung, geb
el για τον προσκεκλημένο: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, αριθμό του εγγράφου ταυτότητας, χρόνο και σκοπό του ταξιδιού, αριθμό εισόδων και, ενδεχομένως, ονοματεπώνυμο συζύγου και τέκνων που συνοδεύουν τον προσκεκλημένο·
de zum Gast: Name und Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Nummer des Ausweispapiers, Zeitpunkt und Zweck der Reise, Häufigkeit der Einreise und gegebenenfalls Name des Ehepartners und der Kinder, die den Gast begleiten
el Ημερομηνία γέννησης/τόπος γέννησης: ‧ Οκτωβρίου ‧, Vukovar, Κροατία
de Geburtsdatum/Geburtsort: ‧.‧.‧ in Vukovar, Kroatien
el Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία
de Geburtsort: Tunis, Tunesien
el Τόπος γέννησης: Hazarkhel, περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν
de Geburtsort: Dorf Hazarkhel, Bezirk Zurmat, Provinz Paktia, Afghanistan
el " σημασία των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορεί να αποδοθεί στον καθοριστικό ρόλο τους για την έναρξη μιας πραγματικής επανάστασης στον κόσμο της επιστήμης, όχι μόνο με την ανακοίνωση της γέννησης της βασισμένης στη γνώση κοινωνίας, αλλά και επειδή καθιστούν δυνατή μια βιώσιμη προσέγγιση της χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων.
de Die Bedeutung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) kann auf ihre wichtige Rolle zurückgeführt werden, die ihnen beim Beginn einer wahren Revolution in der Welt der Wissenschaft zukommt. Dabei läuten diese Technologien nicht nur die wissensbasierte Gesellschaft ein, sondern stellen auch einen nachhaltigen Ansatz zur Nutzung von möglichen natürlichen Ressourcen dar.
el είτε[διέμεναν στην περιοχή που περιγράφεται στο σημείο II.‧.‧ από τη γέννησή τους ή τουλάχιστον κατά τους τρεις τελευταίους μήνες που προηγήθηκαν της σφαγής·]
de entweder[Sie wurden von Geburt an oder zumindest in den letzten drei Monaten vor ihrer Schlachtung ununterbrochen in dem Gebiet gemäß Nummer II.‧.‧. gehalten.]
Βλέπετε τη σελίδα 3. Βρέθηκαν 15838 φράσεις που ταιριάζουν φράση πιστοποιητικό γεννήσεως.Βρέθηκαν σε 3,1 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.