Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • Bing Translator   
     
    The service that allows users to translate text and web pages into different languages using the Microsoft statistical machine translation system.

Παράδειγμα με ποινές "Μεταφραστής Bing", μεταφραστική μνήμη

add example
el Κεράσια των ποικιλιών Burlat, Tilagua, Planera, Nadal, Picota και Picota Ambrunesa (κύριες ποικιλίες), Stark Hardy Geant, Bing και Van (επικονιαστήριες ποικιλίες), προερχόμενων από το Prunus avium, L, Prunus cerasum, L ή των υβριδίων τους, προοριζόμενων για ανθρώπινη κατανάλωση υπό μορφή νωπών προϊόντων
en Fruit of the varieties Burlat, Tilagua, Planera, Nadal, Picota and Picota Ambrunesa (main varieties), Stark Hardy Geant, Bing and Van (pollinating varieties), derived from Prunus avium, L., Prunus cerasum, L. or hybrids thereof destined for human consumption fresh
el Και αυτή στα δεξιά είναι η Bai Bing
en And the one on the right is Bai Bing
el Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αφού συμφωνήσω με τα σχόλια που έκαναν οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από εμένα και επίσης αφού ενστερνιστώ τα αιτήματα της κ. Muscardini, θα ήθελα να σας μεταφέρω μια εικόνα από το βιβλίο του Italo Calvino με τίτλο Τα κοσμοκωμικά, στο οποίο το "bing bang" περιγράφεται ως μια συμπαγής υλική μάζα στην οποία κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για τον άλλον ή για την καταγωγή του άλλου.
en Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, endorsing the comments made by the Members who spoke before me and also espousing the requests made by Mrs Muscardini, I would like to recall an image from a book by Italo Calvino entitled Cosmicomics, in which the big bang is described as an indistinct mass of matter in which nothing is known about anyone or about anyone's origins.
el Θα επιθυμούσα το σύνθημα "περισσότερη Ευρώπη" , που επέλεξε η ισπανική Προεδρία, να μεταφραστεί φέτος από τη μεταρρύθμιση στην οριστική ενσωμάτωση της αλιείας στην κοινή αγορά, όπως θα επιθυμούσα μια ΚΑΠ με περισσότερη συμμετοχή, μια ΚΑΠ στον ορισμό και εφαρμογή της οποίας δεν θα συμμετείχαν μόνο οι κεντρικές κυβερνήσεις, αλλά και οι περιφέρειες, όπου αυτές έχουν αρμοδιότητες σε αλιευτικά θέματα, και φυσικά οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες.
en I would like the motto 'more Europe' , chosen by the Spanish Presidency, to be converted this year into the definitive integration of fishing into the single market, and I would like a CFP to be more participatory, a CFP whose definition and application involve the presence not only of central governments but also of the regions, of regions with competences in the field of fishing, and of course economic and social actors.
el αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L
en Instructs its President to forward this Decision and the resolution that forms an integral part of it to the Director of the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the Council, the Commission and the Court of Auditors, and to arrange for their publication in the Official Journal of the European Union (L series
el Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
en After the two-week deadline has passed, the list of corrections to votes and voting intentions will be finalised so that it can be translated and published in the Official Journal
el Ωστόσο, προκειμένου να αυξηθεί η αξιοπιστία των σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων καθώς και άλλων μέσων μεταφοράς, εναλλακτικών προς τις οδικές μεταφορές, η ΕΟΚΕ τονίζει εκ νέου ότι επείγει πλέον να μεταφραστούν οι προθέσεις σε πράξεις και να διατεθεί ή να επιβληθεί στις σιδηροδρομικές, στις θαλάσσιες και στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές ένα πολύ σημαντικότερο μέρος των πιστώσεων απ' ό,τι συμβαίνει σήμερα, κυρίως στο πλαίσιο της χρηματοδότησης σχεδίων για τα ΔΕΔ-Μ καθώς και στο πλαίσιο των πιστώσεων που χορηγούνται στα νέα κράτη μέλη και στην περιοχή των Βαλκανίων
en Lastly, in order to give credibility to freight rail transport and indeed to other non-road modes of transport, the Committee again points out that it is time to translate intentions into action by reserving or allocating a larger share of appropriations for rail, sea and river infrastructures than they receive today, in particular in TEN-T project funding, and in funding granted to the new Member States, as well as the Balkans region
el Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να ενημερώσω εσάς και το Σώμα ότι εντόπισα στην πρόταση κοινού ψηφίσματος που παρουσιάστηκε εξ ονόματος επτά πολιτικών Ομάδων μερικά σημαντικά μεταφραστικά λάθη σε ορισμένες εκδόσεις. Τα εντόπισα στην ισπανική και την αγγλική έκδοση.
en Madam President, I just wanted to tell you and the Assembly that I have detected in the joint motion for a resolution, tabled by seven political groups, a number of significant translation errors in some versions, in particular the Spanish and English versions.
el Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι η απόφαση να μεταφραστούν τμήματα μόνον του επιστημονικού κειμένου είναι πολιτική.
en I would like to stress that the decision to translate only parts of the academic text is a political one.
el Εντούτοις, οι εν λόγω εκθέσεις δεν περιλαμβάνονται στη διάταξη των εργασιών, διότι δεν έχουν ακόμα μεταφραστεί.
en Nonetheless, these reports are not on the order of business, because they have not yet been translated.
el Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος ‧- Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ
en Statement of revenue and expenditure of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year ‧- Amending Budget No
el αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στον διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L
en Instructs its President to forward this Decision and the Resolution that forms an integral part of it to the Director of the Translation Centre for the bodies of the European Union, the Council, the Commission and the Court of Auditors, and to arrange for their publication in the Official Journal of the European Union (L series
el αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το συνοδευτικό ψήφισμα στον Διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L
en Instructs its President to forward this decision and the accompanying resolution to the Director of the Translation Centre for the bodies of the European Union, the Council, the Commission and the Court of Auditors and to have them published in the Official Journal of the European Union (L series
el Τι θα κάνει ο Χάρτης των Γυναικών για να αντιμετωπίσει αυτήν την αντίληψη περί ανισότητας; Με ποιον τρόπο θα μπορούσε το περιεχόμενο του Χάρτη των Γυναικών να μεταφραστεί σε μετρήσιμους και σαφείς στόχους;
en How will the Women's Charter tackle this perception of inequality? How can the content of the Women's Charter be translated into measurable goals and clear targets?
el Ειδική Έκθεση αριθ. ‧/‧ του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (άρθρο ‧ του Κανονισμού) (ψηφοφορία
en Translation expenditure (Rule ‧) (vote
el Τα μέρη ή τα κράτη ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, ανάλογα με την περίπτωση, παραιτούνται αμοιβαία από κάθε απαίτηση επιστροφής δαπανών οι οποίες προέρχονται από την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, ενδεχομένως, από τις δαπάνες για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες, καθώς και για διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι
en The Parties or the SADC EPA States, as the case may be, shall waive all claims on each other for the reimbursement of expenses incurred pursuant to this Protocol, except, as appropriate, for expenses of experts and witnesses, and those of interpreters and translators who are not public service employees
el Το Συνέδριο εξέτασε τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος που έκλεισε στις ‧ Δεκεμβρίου
en The Court of Auditors has examined the annual accounts of the Translation Centre for the bodies of the European Union for the financial year ended ‧ December
el Τι επιδιώκουμε; Επιδιώκουμε μία πρακτική που εφαρμόζουμε μέχρι σήμερα να μεταφραστεί σε κανονισμό.
en What is our intention? Our intention is that a practice we have been applying up until now should become a rule.
el Αποστολή του Κέντρου αποτελεί η παροχή στους οργανισμούς της ΕΕ καθώς και σε κάθε θεσμικό όργανο της ΕΕ και οργανισμό που προσφεύγει στις υπηρεσίες του, των μεταφραστικών υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τις δραστηριότητές τους
en The Centre's role is to provide the EU bodies, and any other EU Institutions and Bodies which call upon its services, with the translation services necessary for their activities
el σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος
en on the closure of the accounts of the Translation Centre for the bodies of the European Union for the financial year
el Ωστόσο, η πρόθεση αυτή πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες πράξεις και ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι έτοιμος σε περίπτωση που χρειαστούν επιπλέον πιστώσεις πληρωμών, όπως σωστά τονίζει η έκθεση.
en However, this intention has to turn into concrete deeds, and the EU budget has to be ready in case additional payment appropriations are needed, as the report correctly highlights.
el σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος ‧, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Κέντρου
en on the annual accounts of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year ‧, together with the Centre’s replies
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1482 φράσεις που ταιριάζουν φράση Μεταφραστής Bing.Βρέθηκαν σε 1,103 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.