Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • Bing Translator   
     
    The service that allows users to translate text and web pages into different languages using the Microsoft statistical machine translation system.

Παράδειγμα με ποινές "Μεταφραστής Bing", μεταφραστική μνήμη

add example
el Κεράσια των ποικιλιών Burlat, Tilagua, Planera, Nadal, Picota και Picota Ambrunesa (κύριες ποικιλίες), Stark Hardy Geant, Bing και Van (επικονιαστήριες ποικιλίες), προερχόμενων από το Prunus avium, L, Prunus cerasum, L ή των υβριδίων τους, προοριζόμενων για ανθρώπινη κατανάλωση υπό μορφή νωπών προϊόντων
en Fruit of the varieties Burlat, Tilagua, Planera, Nadal, Picota and Picota Ambrunesa (main varieties), Stark Hardy Geant, Bing and Van (pollinating varieties), derived from Prunus avium, L., Prunus cerasum, L. or hybrids thereof destined for human consumption fresh
el Και αυτή στα δεξιά είναι η Bai Bing
en And the one on the right is Bai Bing
el Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, αφού συμφωνήσω με τα σχόλια που έκαναν οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από εμένα και επίσης αφού ενστερνιστώ τα αιτήματα της κ. Muscardini, θα ήθελα να σας μεταφέρω μια εικόνα από το βιβλίο του Italo Calvino με τίτλο Τα κοσμοκωμικά, στο οποίο το "bing bang" περιγράφεται ως μια συμπαγής υλική μάζα στην οποία κανείς δεν γνωρίζει τίποτα για τον άλλον ή για την καταγωγή του άλλου.
en Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, endorsing the comments made by the Members who spoke before me and also espousing the requests made by Mrs Muscardini, I would like to recall an image from a book by Italo Calvino entitled Cosmicomics, in which the big bang is described as an indistinct mass of matter in which nothing is known about anyone or about anyone's origins.
el Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν τις υπηρεσίες μεταφραστών freelance και εργασίες δακτυλογράφησης και κωδικοποίησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες
en These appropriations are intended to cover the services of external translators and typing and data-input work sent out
el Απαλλαγή ‧: Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
en discharge: Translation Centre for the bodies of the European Union
el Η πολιτική ώθηση της νομισματικής ένωσης θα πρέπει τώρα να μεταφραστεί ως μοχλός πίεσης στις κυβερνήσεις των κρατών μελών για ένα επιταχυνόμενο ρυθμό των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, για μια μείωση των δημοσίων δαπανών, για μια μείωση της φορολογικής πίεσης, για μια μείωση της υπερβολικής ακαμψιίας της εργασίας, για μια προσπάθεια αποτελεσματικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών, και με αυτό αναφέρομαι ιδιαίτερα στο τραπεζικό σύστημα.
en The political impulse of monetary union should now spur on the governments of the states to faster structural reforms, to a reduction in public expenditure, to a lightening of the tax burden, to a reduction in the excessive rigidity of employment and to an effort to make services efficient, and here I am thinking of the banking system in particular.
el Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Kέντρου των Oργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος ‧ [C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC)]- Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών
en Report on the discharge for implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year ‧ [C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC)]- Committee on Budgetary Control
el Ταυτόχρονα, η Επιτροπή ανέλαβε τη δημιουργία στη Μάλτα ενός μεταφραστικού γραφείου, προκειμένου να συνδράμει τις αρχές της χώρας στην εξεύρεση λύσης για το πρόβλημα αυτό
en At the same time, the Commission undertook to set up in Malta a translation field office in order to assist the Maltese authorities in finding a solution to this problem
el Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
en After the two-week deadline has passed, the list of corrections to votes and voting intentions will be finalised so that it can be translated and published in the Official Journal
el Αυτό με τη σειρά του μπορεί να μεταφραστεί σε οικονομικά και κοινωνικά οφέλη καθιστώντας, μεταξύ άλλων, τους χώρους που θα φέρουν το σήμα πιο ελκυστικούς για τους τουρίστες. " επιλογή των χώρων που θα λάβουν το σήμα θα συμβάλει επίσης στην αύξηση του ενδιαφέροντος και της γνώσης της νεότερης γενιάς για τις ιδέες και τους λαούς της Ευρώπης και με αυτόν τον τρόπο θα φέρει τους κατοίκους της Ευρώπης πιο κοντά.
en This, in turn, may translate into economic and social benefits, inter alia, by making the sites awarded the label more attractive to tourists. Selecting sites to be awarded the label will also help to increase the younger generation's interest in, and knowledge of, the ideas and peoples of Europe, and, in so doing, will bring Europe's inhabitants closer together.
el Η μεταφραστική εργασία θα πραγματοποιείται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο
en The translation work will be carried out by the Translation Centre for the Bodies of the European Union in Luxembourg
el Έκθεση σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος ‧ (SEC‧ [[‧]]- C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC))- επιτροπή CONT
en Report on discharge in respect of the implementation of the budget of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year ‧ (SEC‧ [[‧]]- C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC))- CONT Committee
el Μιλάμε στην ουσία για την αξιοποίηση της πολύ βασικής, καθαρά ακαδημαϊκής έρευνας στην οποία διακρίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μεταφραστεί σε προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά και οι θέσεις εργασίας να δημιουργούνται εντός της ΕΕ αντί να δημιουργούνται στο εξωτερικό.
en It is about taking the very basic blue-sky research that we do so well in the European Union, and translating it all the way to the marketplace so that we provide the jobs here, and they are not provided abroad.
el τις δαπάνες για τις υπηρεσίες έκτακτων μεταφραστών και μεταφραστών freelance, καθώς και δακτυλογράφησης
en the services of freelance or temporary translators and typing
el Μεταφραστικό Κέντρο στο Λουξεμβούργο
en Translation Centre, Luxembourg
el Στην τροπολογία 5 για παράδειγμα στο πρωτότυπο γαλλικό κείμενο αναγράφεται »doit obtenir» , που μεταφράστηκε σαν «πρέπει να επιτραπεί», που δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
en In Amendment No 5, for example, the words 'doit obtenir ' in the original French version have been translated as 'debe permitirse ' , which is not the same thing.
el Πρώτον, τα πολιτικά στοιχεία τα οποία συμφωνήθηκαν θα πρέπει να μεταφραστούν σε νομικά κείμενα.
en First, the political elements agreed upon will have to be translated into legal texts.
el Όταν παρέλθει αυτή η προθεσμία, η κατάσταση των διορθώσεων ψήφου θα κλείσει για να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
en After the two-week deadline has passed, the list of corrections to votes will be finalised so that it can be translated and published in the Official Journal
el Πρόσθεσε ότι η Σερβία θα αποδειχθεί καλός συνεργάτης των Ηνωμένων Πολιτειών και πως αυτό θα μεταφραστεί σε καλύτερες εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών και θα βοηθήσει τις Σερβικές εταιρείες να κερδίσουν τις συμβάσεις ανοικοδόμησης στο Ιράκ
en He added that Serbia would prove itself a good partner of the United States and that this would translate into better trade relations between the two countries and help Serbian firms win reconstruction contracts in Iraq
el Οι λέξεις "μια κατάλληλη" δεν μεταφράστηκαν ορθά στα γαλλικά.
en The words 'as appropriate' have not been properly translated into French.
el Έξοδα μεταφράσεων από το Μεταφραστικό Κέντρο
en Translation costs of CDT
el Εγώ σύγκρινα το κείμενο με τους ρούνους ασπίδας των Βίκινγκ...... και βρήκα πως ένα απ' τα γράμματα μεταφράστηκε λάθος
en But after comparing the text... to the runes on this Viking shield...I found that one of the letters had been mistranslated
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 1482 φράσεις που ταιριάζουν φράση Μεταφραστής Bing.Βρέθηκαν σε 0,806 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.