Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • Van Gogh Museum   

Παράδειγμα με ποινές "Μουσείο Βαν Γκογκ", μεταφραστική μνήμη

add example
el Μουσεία, το σπίτι της Ανν Φρανκ, Βαν Γκογκ
en Museums, the Anne Frank house, Van Gogh
el Έκθεση με τίτλο " Βαν Γκογκ, Μοντριάν και η Σχολή Ζωγράφων της Χάγης " εγκαινιάστηκε στις ‧ Μαρτίου στη Γκαλερί Klovicevi Dvori στο Ζάγκρεμπ
en An exhibition titled " Van Gogh, Mondrian and The Hague School of Painters " opened on ‧ arch at the Klovicevi Dvori Gallery in Zagreb
el Λοιπόν αυτός είναι ένας από τους τελευταίους πίνακες που ζωγράφισε ποτέ ο Βαν Γκογκ
en So this is one of the last paintings Van Gogh ever painted
el Δεν πιστεύω του Βαν Γκογκ
en I doubt it' s a Van Gogh
el Ο Βαν Γκόγκ ήταν τελείως τρελλός. πιο τρελλός κι από μένα κι ας μην το πιστεύετε
en Van Gogh was a complete loon-- crazier than me, if you can believe it
el Εδώ είναι ο τελευταίος πίνακας του Βίνσεντ Βαν Γκογκ,Που αυτοκτόνησε μόλις στα
en We have here the last work of Vincent Van Gogh, who committed suicide at only
el Ο βαν Γκογκ σε κουτί, κυρίες μου
en Van Gogh in a box, ladies
el Ο βαν Γκογκ σε αριθμούς
en Van Gogh by numbers?
el Αν η Έιμυ Ποντ μπορεί να αντέξει τότε μπορεί κι ο Βίνσεντ Βαν Γκογκ
en If Amy Pond can soldier on, then so can Vincent Van Gogh
el Η καλύτερη αυτοπροσωπογραφία του Βίνσεντ βαν Γκογκ
en The better self- portrait of Vincent Van Gogh
el Αλλά για ' μένα ο Βαν Γκογκ είναι ο καλύτερος ζωγράφος απ ' όλους
en But, to me, Van Gogh is the finest painter of them all
el Προσφυγή του Χρίστου Γκόγκου κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ασκήθηκε στις ‧ Φεβρουαρίου
en Action brought on ‧ February ‧ by Christos Gogos against the Commission of the European Communities
el Ο Χρίστος Γκόγκος, κάτοικος Waterloo, Βέλγιο, εκπροσωπούμενος απο το δικηγόρο Χαρίσιο Ταγρά, άσκησε ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις ‧ Φεβρουαρίου ‧ προσφυγή κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
en An action against the Commission of the European Communities was brought before the Court of First Instance of the European Communities on ‧ February ‧ by Christos Gogos, resident in Waterloo, Belgium, represented by Kharis Tagaras, lawyer
el Γκογκ, Ντράμαλαχ, άρχοντα των ποντικών, άκουσέ με
en Moloch, Gog, Drammlach, Lord of the Rats
el Υπόθεση C-‧/‧ P: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της ‧ής Μαΐου ‧- Χρίστος Γκόγκος κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Αίτηση αναιρέσεως- Υπάλληλοι- Εσωτερικός διαγωνισμός για τη μετάβαση από μία κατηγορία σε άλλη- Διορισμός- Κατάταξη σε βαθμό- Άρθρο ‧, παράγραφος ‧, του ΚΥΚ- Πλήρης δικαιοδοσία- Χρηματική διαφορά- Διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του Πρωτοδικείου- Εύλογο χρονικό διάστημα- Αίτημα δίκαιης αποζημιώσεως
en Case C-‧/‧ P: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ May ‧- Christos Gogos v European Commission (Appeals- Officials- Internal competition for promotion from one category to another- Appointment- Classification in grade- Article ‧ of the Staff Regulations- Unlimited jurisdiction- Dispute of a financial character- Length of proceedings before the General Court- Reasonable time- Claim for equitable compensation
el Με διάταξη της ‧ης Ιανουαρίου ‧, ο πρόεδρος του πέμπτου τμήματος του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε τη διαγραφή των υπό συνεκδίκαση υποθέσεων T-‧/‧, T-‧/‧, T-‧/‧, T-‧/‧, T-‧/‧ και T-‧/‧, Νικόλαος Γεωργιόπουλος κ.λπ., Παναγιώτης Αδαμόπουλος κ.λπ., Αθανάσιος Ράμμος, Σταυρούλα Γκόγκου-Σκαρπατζή κ.λπ., Νικόλαος Ανδρικάκης κ.λπ., Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος κ.λπ. κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
en By order of ‧ January ‧, the President of the Fifth Chamber of the Court of First Instance of the European Communities has ordered the removal from the Register of Case T-‧/‧, T-‧/‧,T-‧/‧, T-‧/‧, T-‧/‧, and T-‧/‧, Nicolas Georgiopoulos and Others, Panayotis Adamopoulos and Others, Athanassios Rammos, Stavroula Gogos-Skarpatzi and Others, Nikolaos Andrikakis and Others, Konstantinos Athanassopoulos and Others v Commission of the European Communities
el Έχεις κι εσύ έναν Γκογκάν
en It' s top secret
el Απόφαση του Πρωτοδικείου της ‧ης Οκτωβρίου ‧- Γκόγκος κατά Επιτροπής
en Judgment of the Court of First Instance of ‧ October ‧- Gogos v Commission
el Με την αίτηση αναίρεσης κατά της απόφασης Τ-‧/‧ της ‧.‧.‧, Χρίστος Γκόγκος κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο αναιρεσείων Χρίστος Γκόγκος προβάλλει πρώτον, δύο λόγους για την θεμελίωση του αιτήματος αναίρεσης της απόφασης του Πρωτοδικείου
en In his appeal against the judgment of ‧ October ‧ in Case T-‧/‧ Christos Gogos v Commission of the European Communities, the appellant Christos Gogos puts forward, first of all, two pleas to substantiate his claim that the judgment of the Court of First Instance should be set aside
el Αναιρεσείων: Χρίστος Γκόγκος (εκπρόσωποι: N. Κορογιαννάκης, Δικηγόρος και Π. Κατσιμάνη, Δικηγόρος
en Appellant: Christos Gogos (represented by: N. Korogiannakis and P. Katsimani, lawyers
el Τί πίνακας είναι;- Ενας χαμένος Bαν Γκογκ
en A possible lost van Gogh.The Lilies in the Field?
el Υπόθεση T-‧/‧: Απόφαση του Πρωτοδικείου της ‧ης Οκτωβρίου ‧- Γκόγκος κατά Επιτροπής (Υπαλληλική υπόθεση- Υπάλληλοι- Εσωτερικός διαγωνισμός για τη μετάβαση σε άλλη κατηγορία- Διορισμός- Κατάταξη σε βαθμό- Άρθρο ‧, παράγραφος ‧, του ΚΥΚ
en Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ October ‧- Gogos v Commission (Staff case- Officials- Internal competition for change of category- Appointment- Classification in grade- Article ‧ of the Staff Regulations
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2000 φράσεις που ταιριάζουν φράση Μουσείο Βαν Γκογκ.Βρέθηκαν σε 0,828 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.