Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 • settler     
  (Noun  ) (noun   )
   
  someone who settles in a new location, especially one who makes a previously uninhabited place his home
   
  someone who settles in a new location, especially one who makes a previously uninhabited place his home
 • planter   
  (noun   )

Παράδειγμα με ποινές "έποικος", μεταφραστική μνήμη

add example
el Μια από τις προτάσεις που θα έκανα είναι ότι οι πρόσφατες συζητήσεις μεταξύ του κ. Olmert και του κ. Mahmoud Abbas σχετικά με μια -εκ των πραγμάτων- οριστική λύση για την υφιστάμενη κατάσταση θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις διαπραγματεύσεις, τις οποίες ο ίδιος ο κ. Olmert, ένας νεαρός βουλευτής, πραγματοποίησε το 1987 και κατά τις οποίες ο ίδιος και η PLO (Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης) διαπραγματεύθηκαν στην πραγματικότητα κατ' ιδίαν να συζητήσουν σχετικά με την πρωτεύουσα του παλαιστινιακού κράτους στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σχετικά με τα σύνορα του 1967 και σχετικά με την επιστροφή ορισμένων εποίκων.
en One of the propositions I would make is that the recent talks between Mr Olmert and Mr Mahmoud Abbas about - in effect - a final status solution, should reflect the negotiations that Mr Olmert himself, a young parliamentarian, had in 1987, where he and the PLO negotiated privately actually to talk about the capital of the Palestinian state in East Jerusalem, about the borders of 1967, and about some settlers returning.
el Ότι αυτός ο ποινικός κώδικας που ισχύει στα κατεχόμενα εδάφη εφαρμόζεται μόνο στους Παλαιστίνιους και όχι στους εποίκους.
en That the penal code applied in the occupied territories applies only to Palestinians, and not to the colonists.
el Αίμα και δάκρυα χύθηκαν σήμερα καθώς οι Ισραηλινοί άρχισαν την αναγκαστική εκκένωση των Εβραίων εποίκων από τα σπίτια τους
en Tears and blood were shed today as Israel began the forced evacuation of Jewish settlers from their homes
el Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, μαζί με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, στην οποία συμμετείχαν βουλευτές από όλες τις πολιτικές ομάδες, επισκεφτήκαμε την οικογένεια al-Kurd στο σπίτι της, και γίναμε αυτόπτες μάρτυρες του εκφοβισμού και της βίας που υφίσταται καθημερινά από τους εποίκους, οι οποίοι έχουν ήδη εγκατασταθεί σε κάποια από τα σπίτια.
en Only last week, with the European Parliament's delegation in the occupied Palestinian territories, made up of MEPs from all the political groups, we visited the al-Kurd family in their house, and were direct witnesses of the bullying and violence that they were subjected to daily by the settlers, who were already in some of the houses.
el Σε αυτές τις εκλογές ο Mugabe συνδύασε συνήθειες και μεθόδους που αρμόζουν σε έναν πόλεμο απελευθέρωσης, κάποιες φορές αντιμετωπίζοντας τον πολιτικό του αντίπαλο ως τον έποικο κατακτητή που έπρεπε να διώξει.
en Mugabe has brought to these elections the customs and methods of a war of liberation, on occasion treating political rivals as if they were colonial occupiers who needed to be banished.
el Μαζί με το ζήτημα του καθεστώτος της Ιερουσαλήμ και το πρόβλημα του νερού και των εποίκων, το θέμα των προσφύγων συνιστά έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για την επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή.
en The problem of the refugees, together with the status of Jerusalem, the problems of water and the settlers, is one of the key factors relating to peace in the Middle East.
el Ορισμένοι θεωρούν και τους δύο λαούς ως επιγόνους ρωμαϊκών φυλών στα Βαλκάνια, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι κατάγονται από εκλατινισμένους εποίκους
en Both peoples are considered by some to represent descendants of Roman peoples in the Balkans, while others argue that they descended from Romanised colonists
el Ερωτάται το Συμβούλιο αν θεωρεί ότι η ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και σ; αυτή την περίπτωση τί μέτρα προτίθεται να πάρει για να αντιμετωπίσει τις τουρκικές απειλές εναντίον της σε περίπτωση εγκατάστασης του αμυντικού αντιαεροπορικού συστήματος, αν επιδοκιμάζει την πρόταση της αποστρατιωτικοποίησης της νήσου υπό διεθνείς εγγυήσεις με την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων κατοχής και των εποίκων στα πλαίσια μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και αν ο στόχος αυτός εμπεριέχεται στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η ΕΕ στην περιοχή.
en Does the Council believe that it is the inalienable right of the Republic of Cyprus to strengthen its defence capability and, if so, what measures will it take in response to Turkish threats against Cyprus should it install the anti-aircraft defence system? Does the Council support the proposal to demilitarize the island under international guarantees with Turkey withdrawing its occupying troops and settlers in the context of a just and viable settlement of the situation in Cyprus on the basis of UN resolutions?
el Δεν είναι δυνατόν -απλώς δεν είναι δυνατόν- μέσα σε ένα κλίμα έντασης όπως αυτό που επικρατεί εκεί, 400 έποικοι που έχουν μεταφερθεί εκεί σκόπιμα, να κάνουν τη ζωή δύσκολη σε 150.000 Παλαιστινίους.
en It is not possible - it is simply not possible - that, in such a climate of tension, there should be an artificial influx of 400 settlers creating difficulties for 150, 000 Palestinians.
el Ο καταυλισμός είναι η προσωποποίηση της απόστασης μεταξύ του Μαρόκου και του λαού της Σαχάρας, ανεξαρτήτως του αριθμού των εποίκων και των στρατιωτών που εισήγαγαν στην περιοχή, από την οποία εκδίωξαν εκατοντάδες γηγενείς κατοίκους.
en The camp is the epitome of the distance between Morocco and the Saharan people, no matter how many settlers and soldiers they have introduced into the area from which they expelled thousands of genuine inhabitants.
el Σε αυτήν την απομονωμένη περιοχή, ένα μεγάλο κομμάτι του παλαιστινιακού πληθυσμού ζουν σαν σαρδέλες, χωρίς εργασία, χωρίς εισόδημα και χωρίς επαρκή στέγαση. " συνετή απόφαση για την απομάκρυνση των χωριών των ισραηλινών εποίκων από αυτήν την παράκτια λωρίδα ίσως ήταν θετική για όσους ζούσαν σε αυτά και ήταν αντικείμενο μίσους για τους γύρω τους, αλλά δεν είχε κανένα νόημα για τους υπόλοιπους.
en In this isolated area, a large section of the Palestinian population live like sardines, with no job, with no income and with no adequate housing. The wise decision to remove the Israeli colonist villages from this coastal strip may have done something for those who had lived in them and who were hated by those around them, but hardly anything for anyone else there.
el Αντιθέτως, η εταιρεία Walt Disney εξασφάλισε τα δικαιώματά της επί του Μίκυ Μάους και, στο τέλος της σειράς, ο Μίκυ Μάους σκοτώνεται από έναν εβραίο έποικο.
en Instead, the Walt Disney company asserted its rights over Mickey Mouse, and at the end of the series, Mickey Mouse was killed off by a Jewish settler.
el Θέμα: Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ισραήλ και το ζήτημα των οικισμών εποίκων
en Subject: EU‐Israel trade agreement and the question of the colonies
el Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή που η ειρηνευτική διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, θύμα προμελετημένων επιθέσεων και διαφόρων προκλήσεων, δεν θα υπενθυμίσουμε εδώ το άνοιγμα ενός τούνελ στην αραβική χώρα, τους επαναλειπτικούς αποκλεισμούς που εμποδίζουν την κυκλοφορία όλου του πληθυσμού, την εγκατάσταση νέων εξτρεμιστικών εποίκων, τις ομαδικές τιμωρίες, τους νεκρούς που προκάλεσαν οι απόπειρες δολοφονίας και την καταστολή.
en Mr President, at a time when the peace process is in a critical state, victim of premeditated aggression and multiple provocation, we will not dwell here on the opening of a tunnel in the Arab town, the repeated cordoning off which prevents an entire population from moving around, the installation of new extremist colonists, the collective reprisals, the deaths resulting from attacks, and the repression.
el Μια ομάδα εξτρεμιστών εποίκων - όχι φτωχοί Εβραίοι που υπέστησαν διωγμούς και σώθηκαν από τη φοβερή τραγωδία του Ολοκαυτώματος, αλλά φονταμενταλιστές που πιστεύουν ότι η συγκεκριμένη έκταση τους ανήκει ελέω θεού - διεκδικεί την ιδιοκτησία του σπιτιού καθώς και 26 ακόμη κατοικιών στην ίδια περιοχή, επικαλούμενη, όπως ανέφερε ο κ. Ματσάκης, έναν οθωμανικό κώδικα του δεκάτου ενάτου αιώνα αναμφίβολης γνησιότητας, που αμφισβητείται ακόμη και από τις αμερικανικές αρχές.
en A group of extremist settlers - not poor Jews who were persecuted and escaped from the dreadful tragedy of the Holocaust, but fundamentalists who believe that that land is theirs by divine right - is claiming ownership of the house and 26 other homes in the same district, on the basis, as Mr Matsakis said, of an Ottoman code dating from the nineteenth century of undoubted authenticity, disputed even by the US authorities.
el Ακουσα μόλις χθες από το BBC κάποιον επικεφαλής ενός κόμματος Τουρκοκυπρίων Τουρκοκυπρίων όχι εποίκων που έχουν μείνει οι μισοί στην Κύπρο και έλεγαν: "Επιτέλους, Τούρκοι, αφήστε μας να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού και εσείς θέλετε να μπείτε, αφήστε μας να μπούμε εμείς νωρίτερα".
en Only yesterday on the BBC I heard the head of a party of Turkish-Cypriots - Turkish-Cypriots, not settlers - half of whom have remained in Cyprus, appealing to the Turks to let them join the European Union. Turkey wanted to join and he felt that it should let them join earlier.
el Ακόμα κι αν δεν βρούμε κάποιον πλανήτη να εποικήσουμε...... μπορούμε να ζήσουμε επ ' άπειρον στο Μητρικό
en Number Six) Even if we don' t find a planet to colonize, we can live indefinitely on the baseship
el Αυτοί είναι στις περισσότερες περιπτώσεις έποικοι που έφθασαν αργότερα εκεί.
en In most cases those will be settlers who arrive later.
el Ανακαλύψαμε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα που προκαλείται από φανατικά, αδιάλλακτα άτομα, με αρχές που θέτουν υπεράνω όλων, τα οποία υπάρχουν βέβαια και στις δύο πλευρές, αν και η τάση αυτή φαίνεται να είναι πιο έντονη μεταξύ των θρησκευτικά φανατικών εποίκων που συχνά δεν διαμένουν στη χώρα αυτή από πολύ καιρό.
en What we found was an explosive atmosphere generated by fanatical people who are incapable of reaching compromises and for whom principles rule the day. They are there on both sides, I might add, although there appear to be more of them amongst the fundamentalist settlers, many of whom are still fairly new to the country.
el Ο Κουτλού Ανταλί, διακεκριμένος συγγραφέας και δημοσιογράφος, είχε κατ'επανάληψη στο παρελθόν ασκήσει με άρθρά του έντονη κριτική στο καθεστώς Ντενκτάς, στιγματίζοντας ιδιαίτερα: πρώτον, τη μαζική παρουσία στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου εποίκων που αποτελούν ξένο σώμα προς την τουρκυπριακή κοινότητα, και δεύτερον, τη συστηματική κατατρομοκράτηση των πολιτικών αντιπάλων του Ντενκτάς.
en Kutlu Adali, a distinguished author and journalist, had in the past repeatedly written articles severely criticising the Denktash regime, and condemning in particular: first, the mass introduction to the occupied part of Cyprus of colonists who constitute a foreign element of Turkish Cypriot society, and secondly, the systematic terrorisation of Denktash's political opponents.
el Φταίνε τα δέντρα; Ναι, επειδή μπορούσαν να καλύψουν ενδεχόμενες επιθέσεις των Παλαιστινίων εναντίον των εποίκων που κάνουν τους αφέντες και τους κατακτητές, καταστρέφοντας παλαιστινιακά σπίτια και καλλιέργειες.
en Was there something wrong with the trees? Only in that they could have served as cover for any Palestinian attacks against the settlers who are overrunning the country and treating it as theirs, destroying Palestinian houses and crops.
el Βρισκόμαστε ενώπιον ενός σοβαρού παγώματος της ειρηνευτικής διαδικασίας και μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι νέα εδάφη κατεχόμενα από εποίκους ήταν η απάντηση στο αίτημα που προωθήθηκε από τις συμφωνίες του Όσλο, δηλαδή "ειρήνη έναντι εδαφών».
en We are faced with a serious deadlock in the peace process, and we were able to see that the settlement of new land was the response to the request put forward by the Oslo Accords, which was 'peace for land' .
el Τουρκία μεταφέρει εποίκους σε αυτό το τμήμα της Κύπρου και συνεπώς είναι υπεύθυνη για σοβαρή δημογραφική αλλοίωση.
en Turkey is transferring population to this part of Cyprus and is therefore responsible for a severe demographic change.
el Βασική αιτία του προβλήματος είναι η υπερβολική αύξηση του πληθυσμού στο Μπαγκλαντές και παράλληλα το γεγονός ότι οι έποικοι συχνά προέρχονται από πολύ φτωχές οικογένειες που ελπίζουν σε μία καλύτερη ζωή.
en The basic cause of the problem is overpopulation in Bangladesh and the settlers often come from very poor families who hope for a better life.
el Οι τουρκοκύπριοι έχουν εξεγερθεί εναντίον της οικονομικής δυσπραγίας που τους έχει επιβάλει η τουρκική κατοχή, εναντίον της παρουσίας των εποίκων οι οποίοι αλλοιώνουν τη σύνθεση του πληθυσμού και τους οδηγούν στην εξαφάνιση, εναντίον της επέλασης του Ισλάμ με την ανέγερση εκατοντάδων τζαμιών και με τους θρησκευτικούς δασκάλους που στέλνει ο κύριος Ερντογάν στην κατεχόμενη Κύπρο και αγωνίζονται με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας για να επιβιώσουν.
en The Turkish Cypriots are protesting against the economic adversity imposed on them by the Turkish occupation, against the presence of colonisers who alter the demographic of the population, and are causing them to disappear, and against the onslaught of Islam, with hundreds of mosques being built and religious teachers being sent by Erdoğan to occupied Cyprus, and they are fighting for survival under the flag of the Republic of Cyprus.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 84 φράσεις που ταιριάζουν φράση έποικος.Βρέθηκαν σε 0,631 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.