Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 
Nominative masculine plural form of αληθής .
 
Accusative masculine plural form of αληθής .
 
Vocative masculine plural form of αληθής .
 
Nominative feminine plural form of αληθής .
 
Accusative feminine plural form of αληθής .
 
Vocative feminine plural form of αληθής .

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "αληθείς", μεταφραστική μνήμη

add example
el την Αλ Κάιντα, τους Ταλιμπάν και τον Οσάμα Μπιν Λάντεν
en Al Qaida, the Taliban and Usama bin Laden
el Το πρώτο ερώτημά μου είναι απλό: Για ποιον λόγο πήγαμε στο Αφγανιστάν; Πήγαμε στο Αφγανιστάν με έναν στόχο: να διαλύσουμε τα στρατόπεδα εκπαίδευσης της Αλ Κάιντα, τη βάση στήριξης της διεθνούς τρομοκρατίας, τα οποία απειλούσαν και εμάς και τη σταθερότητα της περιοχής.
en My first question is simple: Why did we go to Afghanistan? We went to Afghanistan with one objective: to dismantle the al-Qaeda training camps, the support base of international terrorism, which were threatening us and threatening stability in the region.
el Η οδηγία ‧/‧/ΕΚ της Επιτροπής, της ‧ης Απριλίου ‧, για τροποποίηση της οδηγίας ‧/‧/ΕΚ όσον αφορά τη σουκραλόζη (E ‧) και το άλας ασπαρτάμης-ακετοσουλφάμης (E ‧), πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία
en Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ April ‧ amending Directive ‧/‧/EC as regards E ‧ sucralose and E ‧ salt of aspartame-acesulfame is to be incorporated into the Agreement
el Υπήρχαν επίσης ίχνη από τετραχλωροαιθυλένιο φωσφορικά άλατα, οινόπνευμα, αιθέρες και υποχλωριώδες άλας νατρίου
en There were also traces of perchloroethylene, phosphates, alcohol, ethers and sodium hypochlorite
el Σε ταινία που είδε το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο έτος, ο αρχηγός της αλ- Κάιντα Οσάμα μπιν Λάντεν έστρεψε τις τελευταίες απειλές του σε χώρες της Ευρώπης, κυρίως σε όσες έχουν συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες
en In a tape released late last year, al-Qaeda leader Osama bin Laden directed his latest threats at European countries, particularly those that have co-operated with the United States
el Ο Βαγ ώας είχε πει, ότι η αγ άπη ξέφευγ ε από τον Αλ έξαν δρο... όσο η ανακάλ υψη της " Ακρης του Κ όσμου, αν όχι περισσότερο
en I remember a remark of Bagoas ' once...... that love eluded Alexander as much, if not more...... than finding the end of the world
el Από τον Χασάν Αλ- Τζαχίρι, ένα πρώην Ιρακινό στρατηγό
en My Hassan Al- Jahiri, a former Iraqi general
el Αιγύπτιος της Αλ Κάιντα, ζει στην Τζακάρτα
en Egyptian- born Al- Qaeda living in Jakarta
el Μου κρατάς τα πόδια, Αλ
en Hold my legs, will you, Al?
el Η σημαντικότερη υπόθεση της Τουρκίας εδώ και χρόνια είναι επίσης η πρώτη που έχει να κάνει με φερόμενα μέλη της αλ- Κάιντα
en Turkey 's highest-profile case in years is also its first involving suspected al-Qaeda members
el Φοβάμαι πως θα φτάναμε σε κάποιο σημείο στον Ατλαντικό...... όπου κι αυτή η χειρονομία θα είναι μάταιη. ́Αλαν, έχεις κάτι πολύ ελκυστικό
en I' m afraid we' d reach a point on the Atlantic coast...... where even that gesture would be unavailing.There' s something appealing about you
el Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του αραβικού τηλεοπτικού σταθμού Αλ-Αραμπίγια πριν από λίγα χρόνια, η οδυνηρή αλήθεια σήμερα είναι ότι, αν και δεν είναι όλοι οι Μουσουλμάνοι τρομοκράτες, όλοι οι τρομοκράτες είναι Μουσουλμάνοι.
en As the chairman of the Arab television station al-Arabiya asserted a few years ago, it is a painful reality that these days, although not all Muslims are terrorists, all terrorists are Muslim.
el " Η Τουρκία χτίζει εντατικά την εικόνα της στον Αραβικό κόσμο τα τελευταία χρόνια και δεν μπορεί να διακινδυνεύσει να χαρακτηριστεί υποστηρικτής της δικτατορίας ", ανέφερε ο Μουσταφά Ελ- Λαμπάντ, διευθυντής του Κέντρου Αλ- Σαρκ για Περιφερειακές και Στρατηγικές Μελέτες στο Κάιρο
en " Turkey has been building up its image in the Arab world intensively over the past few years and cannot risk being classified as supporter of dictatorship, " said Mustafa El-Labbad, director of the Al-Sharq Centre for Regional and Strategic Studies in Cairo
el Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ της Επιτροπής, της ‧ης Μαρτίου ‧, που τροποποιεί για ‧η φορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ amending for the ‧th time Council Regulation (EC) No ‧/‧ imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
el Μ ’ έπεισε η Σέρι να μη δώσω στο Άλαν το φάρμακό του
en I let Sherry convince me not to give Alan his medication
el Υπόθεση T-‧/‧: Απόφαση του Πρωτοδικείου της ‧ης Σεπτεμβρίου ‧- Yusuf και Al Barakaat International Foundation κατά Συμβουλίου και Επιτροπής («Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας- Περιοριστικά μέτρα εις βάρος προσώπων και οντοτήτων συνδεομένων με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν- Αρμοδιότητα της Κοινότητας- Δέσμευση κεφαλαίων- Θεμελιώδη δικαιώματα- Jus cogens- Δικαστικός έλεγχος- Προσφυγή ακυρώσεως»
en Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ September ‧- Yusuf and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission (Common foreign and security policy- Restrictive measures taken against persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaeda network and the Taliban- Competence of the Community- Freezing of funds- Fundamental rights- Jus cogens- Review by the Court- Action for annulment
el Η Τουρκική αστυνομία εξαρθρώνει μεγάλο δίκτυο της αλ- Κάιντα
en Turkish police disrupt major al-Qaeda network
el Άλλοι ανώτεροι διεθνείς αξιωματούχοι ήταν η αρχηγός εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάθριν Άστον, ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Λιβύη Αμπντελιλάχ Μοχάμεντ Αλ Κχατίμπ και ο Πρεσβευτής του Αραβικού Συνδέσμου Χεσχάμ Γιουσέφ
en Other senior international officials included EU foreign policy chief Catherine Ashton, UN Special Envoy for Libya Abdelilah Mohamed Al Khatib and Arab League Ambassador Hesham Youssef
el Ναι, ' Αλαν, σε καταλαβαίνω
en Yes, Alan, I understand you
el Κάθε δισκίο περιέχει ‧ mg αλενδρονικού οξέος ως τριυδρικό μονονατριούχο άλας του διφοσφωνικού οξέος
en Each tablet contains ‧ mg alendronic acid as alendronate sodium trihydrate
el Emine Bozkurt, Louis Michel και Michèle Striffler, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε και κατά ορισμένων φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στη Σομαλία (B
en Emine Bozkurt, Louis Michel and Michèle Striffler, on behalf of the LIBE Committee, on restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, in respect of Zimbabwe and in view of the situation in Somalia (B
el Στην κοινή θέση ‧/‧/ΚΕΠΠΑ η Κοινότητα καλείται να διατάξει τη δέσμευση των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων του Οσάμα Μπιν Λάντεν, των μελών της οργάνωσης Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν και λοιπών προσώπων, ομάδων, επιχειρήσεων και άλλων φορέων που συνδέονται μαζί τους, όπως αναφέρονται στον κατάλογο που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις ‧ και ‧ του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ενημερώνονται τακτικά από την επιτροπή των ΗΕ που συστάθηκε δυνάμει της απόφασης ‧ του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
en Common Position ‧/‧/CFSP calls upon the Community to freeze the funds and economic resources of Usama bin Laden, members of the Al-Qaida organisation and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them, as referred to in the list drawn up pursuant to UNSCR ‧ and ‧ to be updated regularly by the UN Committee established pursuant to UNSCR
el Είμαι ο Αλαν
en This is Alan
el Ο ιδρυτής της Αλ Κάιντα μπορεί να είναι νεκρός, όμως η τρομοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή, λένε οι πολιτικοί
en The al-Qaeda founder may be dead but terrorism remains a serious threat, politicians agree
el Θα ενθαρρύνουμε την περιφερειακή συνεργασία ανάμεσα στο Μάλι, τη Μαυριτανία και τον Νίγηρα σε επιχειρησιακό επίπεδο, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού και πιο αποτελεσματικά την απειλή της Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ, το οργανωμένο έγκλημα και την εγχώρια εγκληματικότητα.
en We will encourage regional cooperation between Mali, Mauritania and Niger at an operational level so they can jointly and more effectively face the threat of al-Qaeda in the Islamic Maghreb, organised crime and domestic banditry.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2259 φράσεις που ταιριάζουν φράση αληθείς.Βρέθηκαν σε 0,935 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.