Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

 
Nominative masculine plural form of αληθής .
 
Accusative masculine plural form of αληθής .
 
Vocative masculine plural form of αληθής .
 
Nominative feminine plural form of αληθής .
 
Accusative feminine plural form of αληθής .
 
Vocative feminine plural form of αληθής .

    Εμφάνιση κλίση

Παράδειγμα με ποινές "αληθείς", μεταφραστική μνήμη

add example
el Ε ‧ ΑΛΑΣ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟ ΤΟΥ p-ΥΔΡΟΞΥΒΕΝΖΟΪΚΟΥ ΑΙΘΥΛΙΟΥ
en E ‧ SODIUM ETHYL p-HYDROXYBENZOATE
el Συνολικό EDTMP (EDTMP. H‧O) Άλας νατρίου Ασβεστίου-EDTMP (Ca) Συνολικό νάτριο (Na) Ενέσιμο ύδωρ
en Total EDTMP (as EDTMP. H‧O) Calcium-EDTMP sodium salt (as Ca) Total sodium (as Na) Water for Injections
el Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ της Επιτροπής, της ‧ης Νοεμβρίου ‧, που τροποποιεί για ‧η φορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν
en Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ amending for the ‧th time Council Regulation (EC) No ‧/‧ imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
el Φυσικά, άλλοι πέντε γάλλοι πολίτες εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι στην έρημο του βόρειου Μάλι από την Αλ Κάιντα στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ.
en Of course, another five French citizens are still being held hostage somewhere in the desert of northern Mali by al-Qaeda in the Islamic Maghreb.
el Οι τράπεζες των ΗΠΑ έλαβαν εντολή να δεσμεύσουν τα περιουσιακά στοιχείων τριών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (Β- Ε), τα οποία είναι ύποπτα για χρηματοδότηση του τρομοκρατικού δικτύου αλ- Κάιντα την Πέμπτη ( ‧ Μαΐου
en US banks were ordered to freeze the assets of three Bosnia and Herzegovina (BiH) charities, suspected of financing the al-Qaeda terrorist network Thursday ( ‧ ay
el Στο πλαίσιο της επιχείρησης που ηγήθηκε η DEA, η οποία οδήγησε στις συλλήψεις που έλαβαν χώρα στο Βουκουρέστι, ένας τρίτος ύποπτος στην υπόθεση-- ο Μονζέρ αλ Κασάρ-- συνελήφθη την ίδια ημέρα από τις Ισπανικές αρχές στη Μαδρίτη
en As part of the DEA-led operation that resulted in the Bucharest arrests, a third suspect in the case-- Monzer al Kassar-- was detained on the same day by the Spanish authorities in Madrid
el Για τη νόσο του Paget, το Aclasta μελετήθηκε σε δύο μελέτες, με συμμετοχή συνολικά ‧ ασθενών, στις οποίες συγκρίθηκε με τη ρισεδρονάτη (άλλο διφωσφονικό άλας) για χρονικό διάστημα έξι μηνών
en In Paget s disease, Aclasta has been studied in a total of ‧ patients in two studies, where it was compared with risedronate (another bisphosphonate) over six months
el Τις κρύες νύχτες, οι γυναίκες μου κοιμούνται στις σκηνές των στάβλων, ώστε ο Αλ Χατάρ να έχει την άνεσή του στο δωμάτιό τους
en On cold nights, my wives sleep in the stable tents so that Al- Hattal is comfortable and appeased
el Ο Αλούς Μπερίσα, ιδιοκτήτης μιας μικρής μονάδας εκτροφής κοτόπουλων στην Ποντουίεβα, είναι βέβαιος πως τα πτηνά του είναι υγιή
en Alush Berisha, owner of a small chicken farm in Podujeva, is confident that his birds are healthy
el Ι < αλύτερα να μην το σκέφτεσαι
en I wouldn" t worry about her
el Ξέρεις, Αλ, αυτά τα ‧ δολάρια εμένα δε θα με ωφελούσαν...... αλλά σ ' αυτόν θα πιάσουν τόπο
en A boat he' il never finish.So once again, a woman gives up her dream for a man
el Αλ θαη δελ παξαηεξήζεθαλ άιιεο εμειηθηηθέο δξάζεηο, νη εθαξκνδόκελεο δόζεηο δελ ήηαλ αξθεηά πςειόηεξεο από ηηο αλζξώπηλεο ζεξαπεπηηθέο δόζεηο γηα λα απνδείμνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθό πεξηζώξην αζθάιεηαο
en Although no other developmental effects were observed, the applied doses were not sufficiently in excess of the human therapeutic dose to provide an adequate margin of safety
el Ήμουν με τη Τζούλια Μίλικεν όταν έπαθε το έμφραγμα ο Άλαν
en I was with Julia Milliken when Alan had his heart attack
el Δηλώνω ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζω, οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι αληθείς και παρέχονται καλή τη πίστη
en I declare that the information provided is true to the best of my knowledge and is given in good faith
el Ο Άλαν θα τα καταφέρει
en Alan can handle it
el Η Λαίδη Ντι σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα... μαζί με τον σύντροφό της Ντόντι Αλ- Φαγιέτ
en Lady Di, Princess of Wales... died in a car crash last night... with her companion Dodi Al- Fayed
el Άλαν, ψάξε τα αρχεία πάλι!
en Alan, go through the records again
el Ναι, μα σχετικά με τον ' Αλαν...... ήλπιζα ότι θα μπορούσες να μου πεις πώς να με συγχωρήσει
en Except, you know, for the big, gnarly scar on your chest.They' re prepping the OR. We got the best surgeon available
el Ο αρθρογράφος Νάσερ Αλίου, ο οποίος εργάστηκε με τον Ρουγκόβα τη δεκαετία του ‧ αναφέρει στους SETimes πως αν και ο εκλιπόντας ηγέτης είχε συγκριθεί συχνά με τον Γκάντι, οι δυο άνδρες είχαν διαφορετικές φιλοσοφικές ρίζες
en Columnist Naser Aliu, who worked with Rugova during the ‧ s, tells SETimes that although the late leader was often compared to Gandhi, the two men had different philosophical roots
el Άλαν, είσαι πλούσιος!
en Alan, you' re rich!
el Εν τω μεταξύ, οι λαϊκές εξεγέρσεις και η απαιτήση για δημοκρατία και βασικά δικαιώματα στη Μέση Ανατολή έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι σε όλη την περιοχή έχουν στραφεί κατά της βίαιης τακτικής της αλ- Κάιντα και προτιμούν την απείθεια κατά της αρχής και την ειρηνική διαμαρτυρία
en Meanwhile, the popular uprisings and demands for democracy and basic rights in the Middle East have shown that people across the region turned against al-Qaeda 's violent tactics of al-Qaeda in favour of civil disobedience and peaceful protest
el Στο ευαγγέλιο μπορεί να βρει κανείς μια θαυμάσια παραβολή, σύμφωνα με την οποία: “Καλόν το άλας· εάν δε το άλας άναλον γένηται, εν τίνι αυτό αρτύσετε; Έχετε εν εαυτοίς άλα, και ειρηνεύετε εν αλλήλοις”.
en The gospel contains a fine fable which states: Salt is good; but if salt has lost its saltiness, how can you season? Have salt in yourselves, and be at peace with one another.
el Τον Μάρτιο αυτού του έτους, η Interpol επισήμανε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η Αλ Κάιντα ετοιμάζεται να διαπράξει ενέργειες βιολογικής τρομοκρατίας. " κλίμακα της καταστροφής που θα μπορούσε να προκύψει με αυτόν τον τρόπο υπερβαίνει κατά πολύ τις επιθέσεις της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου.
en In March of this year, Interpol pointed out that there are serious indications that al-Qaeda is preparing to commit acts of biological terrorism. The scale of the destruction that could result in that way far outstrips that of the attacks in New York, Madrid and London.
el Ανθρακικό άλας, το οποίο χρησιμοποιείται στην κατασκευή μπουκαλιών μπύρας, και... πυριτικό άλας, το οποίο μπορείς να βρεις σε κουζίνες εστιατορίων
en Sodium carbonate, which is used to make beer bottles, and... baro- silicate which you might find in restaurant kitchens
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 2259 φράσεις που ταιριάζουν φράση αληθείς.Βρέθηκαν σε 0,991 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.