Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • cost-benefit analysis   

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (4)

Ανάλυση κόστους-οφέλους
COBA: COst - Benefit Analysis; COst - Benefit Analysis

Παράδειγμα με ποινές "ανάλυση κόστους-ωφέλειας", μεταφραστική μνήμη

add example
el υπενθυμίζει ότι αυτές οι θέσεις του προϋπολογισμού επελέγησαν βάση ενδελεχούς εξέτασης των ειδικών εκθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των Συγκεφαλαιωτικών Εκθέσεων σχετικά με τη διαχείριση των πιστώσεων εκ μέρους της Επιτροπής, του εγγράφου ενημέρωσης για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού που συνέταξε η Επιτροπή και των αναλύσεων κόστους-ωφελείας που διεξήχθησαν κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής Προϋπολογισμών και λαμβάνοντας υπόψη τα δελτία δραστηριότητας που συντάσσουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής·
en Recalls that these budget lines were selected on the basis of a thorough examination of the special reports of the Court of Auditors, the Synthesis Reports on the Commission's management of funds, the Budget Forecast Alert prepared by the Commission, and cost-benefit analyses carried out at the request of the Committee on Budgets and taking into account the activity statements prepared by the Commission services
el εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνεπή υλοποίηση και εφαρμογή αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου· ότι κάθε περαιτέρω προσαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλη ανάλυση κόστους/ωφελείας και να μην εισάγει διακρίσεις
en whereas the Member States and the Commission should ensure the consistent implementation and application of that regulation; whereas all further adjustments to existing legislation should be the subject of a proper cost/benefit analysis and should be non-discriminatory
el θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον των νέων κρατών μελών και της ευρωζώνης στο σύνολό της, να πραγματοποιείται προσεκτική ανάλυση του κόστους και των ωφελειών της υιοθέτησης του ευρώ σε πρώιμο στάδιο, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη στην ευρωζώνη έχει σημαντικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τα μέσα νομισματικής πολιτικής και απαιτεί τη δέουσα ευελιξία για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία παραμένει το διαθέσιμο μακροοικονομικό μέσο· ζητεί τη δημοσιοποίηση των εν λόγω αναλύσεων·
en Considers that it is in the interests of the new Member States and of the euro zone to conduct a careful analysis of the costs and benefits of adopting the euro at an early stage, in particular taking into account that membership of the euro zone has important consequences as regards monetary policy instruments and requires an appropriate degree of room for fiscal policy, which remains the macro-economic instrument available; calls for these analyses to be made public
el επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να προβεί σε αξιολόγηση επιπτώσεων, η οποία θα περιλαμβάνει εκτενή ανάλυση της πιθανής ωφέλειας και του κόστους των νομοθετικών και μη επιλογών, και της αντίστοιχης ακτίνας δράσης τους·
en Welcomes the Commission decision to conduct an impact assessment, which should include a thorough analysis of the potential costs and benefits of both legislative and non-legislative options, and their respective scope
el Για έργα αξίας μικρότερης των 50 εκατομμυρίων ευρώ, η Επιτροπή δεν θα αξιολογεί πλέον αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και υπάρχει το ενδεχόμενο να μην διεξάγονται πλέον.
en For projects with a value under EUR 50 million, the Commission will no longer evaluate cost-benefit analyses and it may be that these analyses will no longer be carried out.
el αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και άλλες οικονομικές αναλύσεις και παραδοχές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των μέτρων και των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο σημείο iii), και
en cost-benefit and other economic analyses and assumptions used within the framework of the measures and activities referred to in point (iii); and
el Σε μια πρόσφατη ανάλυση κόστους-ωφέλειας, η Επιτροπή συμπέρανε ότι οι τιμές ύψους 30 mg/m3 αποτελούν τον καλύτερο συμβιβασμό.
en In a recent cost-benefit analysis, the Commission concluded that values of 30 mg/m3 are the best compromise.
el εκφράζει ανησυχία, αν και στηρίζει την πρόθεση του ΣΔΛΠ να βελτιώσει τα υπάρχοντα πρότυπα, καθώς οι συνεχείς αναπροσαρμογές, ακόμη και οι μικρές αλλαγές, μπορεί να επιφέρουν κόστος και να οδηγήσουν σε πολυδάπανες αλλαγές στις μεγάλες επιχειρήσεις· πιστεύει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνονται μόνο όταν κρίνονται αναγκαίες μετά από ανάλυση κόστους-ωφελειών·
en Expresses concern, while supporting the intention of the IASB to improve existing standards, about the fact that making continual adjustments, and even small changes, can be costly and result in expensive changes for large companies; believes that any changes should happen only when they are deemed necessary following a cost-benefit analysis
el για τις επενδύσεις σε υποδομή, την ανάλυση του κόστους και των κοινωνικοοικονομικών ωφελειών από το έργο, στην οποία πρέπει να εμφαίνεται το προβλεπόμενο ποσοστό χρησιμοποίησης, οι προβλεπόμενες επιπτώσεις στην ανάπτυξη ή ανασυγκρότηση της περιφέρειας για την οποία πρόκειται, και η εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων περί των δημοσίων έργων
en in the case of investment in infrastructure: the analysis of the costs and the socio-economic benefits of the project, including an indication of the anticipated rate of use, the foreseeable impact on the development or conversion of the region concerned, and the application of Community rules on public contracting
el την ανάλυση κόστους-ωφελειών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών, αξιολόγηση των κινδύνων καθώς και στοιχεία για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου·
en a cost-benefit analysis, including financial costs and benefits, a risk assessment and information on the economic viability of the project
el Δεν έχουμε όμως στη διάθεσή μας ανάλυση κόστους/ωφέλειας ούτε και αρκετά συγκεκριμένα στοιχεία.
en But we do not have a cost/benefit analysis and enough concrete information.
el επισημαίνει ότι η νομοθεσία της Κοινότητας απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάθε τρία χρόνια σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων εξάλειψης της ασθένειας του αφθώδους πυρετού και τις αντίστοιχες κοινοτικές δαπάνες· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή δεν έχει τηρήσει αυτή την υποχρέωση· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει μια τέτοια σφαιρική αξιολόγηση κάθε τρία χρόνια, αρχίζοντας από το ‧· θεωρεί ότι η αξιολόγηση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη αναλύσεις κόστους- ωφέλειας της στρατηγικής της Κοινότητας·
en Notes that Community legislation requires the Commission to submit a report to Parliament and the Council every three years on the application of foot-and-mouth disease eradication measures and the corresponding Community expenditure; regrets that the Commission has not hitherto discharged this obligation; asks the Commission to submit such a comprehensive evaluation every three years, starting in ‧; considers that this evaluation should take into account cost-benefit analyses of the Community's strategy
el Χάρη στο έργο της Επιτροπής Προϋπολογισμών -αν και καλό θα ήταν ο εισηγητής της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών να είχε συμβάλει περισσότερο στην εν λόγω διαδικασία- εξετάζοντας τις δικές μας αναλύσεις κόστους-ωφέλειας, τις εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα έγγραφα ενημέρωσης για τις προβλέψεις του προϋπολογισμού και τις συγκεφαλαιωτικές εκθέσεις που παρέχει η Επιτροπή, μπορέσαμε να προσδιορίσουμε αρκετές γραμμές για τις οποίες ψηφίσαμε ομόφωνα αποθεματικό 30% σε πρώτη ανάγνωση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών.
en Thanks to the work of the Committee on Budgets - though it would have been nice if the rapporteur of the Committee on Budgetary Control could have contributed more to this process - by looking at our own cost benefit analyses, at the Court of Auditors' reports, at the budget forecast alert and at the synthesis reports provided by the Commission, we have been able to identity a number of lines which we unanimously have voted into reserve at 30% on first reading in the Committee on Budgets.
el καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη της σε οιαδήποτε ανάλυση κόστους-ωφελείας των πολιτικών υπέρ του κλίματος τη δυνατότητα εγκρίσεως μέτρων συνοριακής προσαρμογής για το εμπόριο, με στόχο την αντιστάθμιση οιουδήποτε ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μπορεί να έχουν οι παραγωγοί των χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τον άνθρακα βιομηχανικών χωρών
en Calls on the Commission to take into account in any cost-benefit analyses of climate policies the possibility to adopt border adjustment measures on trade in order to offset any competitive advantage producers in industrialised countries without carbon constraints might have
el τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-ωφελειών
en the results of the cost-benefit analysis
el Η εκ των υστέρων αξιολόγηση των ΑΑ, που διενεργήθηκε το ‧, θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει στην ενσωμάτωση των εκ των υστέρων αξιολογήσεων στη διαδικασία διεξαγωγής των αναλύσεων του αντικτύπου από την ΕΑΕ, ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί εις βάθος προβληματισμός όσον αφορά τους δείκτες και την ευστοχία τους, καθώς και την εγκυρότητα των αξιολογήσεων, είτε έχουν σχέση με την ανάλυση κόστους-ωφέλειας είτε βασίζονται σε ποιοτικές εκτιμήσεις
en An appraisal of ex post impact assessments was carried out in ‧, as a result of which the Impact Assessment Board may well introduce ex post evaluations into the procedures for drawing up IAs in a bid to ensure that greater consideration is given to indicators and their relevance and the validity of the assessments, be they cost-benefit analyses or qualitative appraisals
el Ευελπιστώ ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση στην πρόταση του εισηγητή να αναπτυχθούν στενότερες σχέσεις εργασίας μεταξύ του Οργανισμού και της Επιτροπής, καθώς και στην πρόταση για δημιουργία από τον Οργανισμό ενός μητρώου δεδομένων που θα συμπεριλαμβάνει τη νομοθεσία και τις αναγκαίες πληροφορίες με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και μια ανάλυση κόστους-ωφέλειας.
en I would hope that there will be a positive response to the rapporteur's proposal for a closer working relationship between the Agency and the Commission and also for the establishment of a data register by the Agency which would include legislation and information to improve the enforcement of EU environmental policy including a cost/benefit analysis.
el σχολιασμένες περιλήψεις και αναλύσεις σχετικά με πίνακες αποτελεσμάτων· αξιολόγηση προσδοκώμενων αποτελεσμάτων των σχεδίων και σχέσης κόστους/ωφέλειας (προκαταρκτική αξιολόγηση)· σύγκριση αρχικών εκτιμήσεων με προβλέψεις (μεταγενέστερη αξιολόγηση
en summarising and critically analysing management charts; assessing the expected impact of projects and the cost-benefit ratio (pre-assessment); comparing original estimates with provision (post-assessment
el καλεί την Επιτροπή να προβεί επειγόντως στην ανάλυση του κόστους-ωφέλειας εναλλακτικών, ευρύτερων μέτρων περιστολής, ιδιαίτερα δε του κόστους-ωφέλειας των μέτρων που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τη θέση του της ‧ης Ιουνίου ‧·
en Calls on the Commission to urgently analyse the costs and benefits of alternative, more far-reaching abatement measures and, in particular, the costs and benefits of the measures adopted by the European Parliament in its position of ‧ June
el τονίζει ότι, σύμφωνα με την προσέγγιση κόστους-ωφελείας που εμφαίνεται στην παράγραφο ‧ του ψηφίσματος APS, ξεκίνησε προσέγγιση ποιοτικής αξιοποίησης των πόρων χάρη στη διοργάνωση ακροάσεων για θέματα πολιτικής στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και σε ενδελεχή ανάλυση ορισμένων πηγών πληροφόρησης σχετικά με την ποιότητα της δαπάνης των κονδυλίων της ΕΕ και την εκτέλεση του προϋπολογισμού· σημειώνει ότι οι τροπολογίες του προϋπολογισμού συντάχθηκαν, μεταξύ άλλων, βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν με τον τρόπο αυτό· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συμμετείχαν στην τάση για αξιοποίηση των πόρων·
en Highlights that, in line with the cost-benefit approach set out in paragraph ‧ of the APS resolution, a qualitative value for money approach was started through policy hearings in the Committee on Budgets, and a thorough analysis of a number of sources of information on the quality of spending of EU funds and on budget implementation; notes that budget amendments were prepared inter alia on the basis of the information thus obtained; welcomes the fact that Council, Commission and Parliament all participate in a valuefor-money trend
el τονίζει ότι η κατάργηση των ρυθμιστικών περιορισμών, η ελάφρυνση του διοικητικού βάρους της κοινοτικής νομοθεσίας και η διεισδυτική ανάλυση κόστους-ωφελείας για τη νομοθεσία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας· επισημαίνειότι σήμερα δεν είναι ικανοποιητική η αξιολόγηση του αντικτύπου της νομοθεσίας της ΕΕ στις επιχειρήσεις, ούτε η αξιολόγηση των οικονομικών πτυχών της επι-κουρικότητας και της αναλογικότητας· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ανεξάρτητη συμβουλευτική ομάδα για την αξιολόγηση του αντικτύπου των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ στις επιχειρήσεις·
en Emphasises that deregulation and reduction of the administrative burden of Community legislation and incisive cost-benefit analyses of legislation are key requirements for meeting the Lisbon objectives; notes that the assessment of the impact of EU legislation on business, and of economic aspects of subsidiarity and proportionality, is currently unsatisfactory; asks the Commission to establish an independent advisory group to assess the business impact of EU regulation
el τονίζει ότι το ‧ % του ύδατος που χρησιμοποιείται στην ΕΕ θα μπορούσε να εξοικονομηθεί· ζητεί συγκεκριμένα μέτρα και οικονομικά κίνητρα για την προώθηση μιας περισσότερο αποτελεσματικής και αειφόρου χρήσης του ύδατος· ζητεί, παρομοίως, την ευρεία εγκατάσταση μετρητών που θα υπολογίζουν την κατανάλωση νερού προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εξοικονόμηση, η εκ νέου χρήση και η αποδοτική και ορθολογική χρήση των υδάτων· ενθαρρύνει τα πλέον πληττόμενα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τμήμα των διαρθρωτικών τους ταμείων για προγράμματα με στόχο τη βελτίωση της χρήσης και της εξοικονόμησης υδάτων· ενθαρρύνει τις αρχές που είναι αρμόδιες για τις λεκάνες απορροής των ποταμών να διεξαγάγουν ανάλυση κόστους-ωφελείας για μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης των υδάτων σε όλους τους τομείς·
en Stresses that ‧ % of the water used in the EU could be saved; calls for concrete measures and financial incentives to promote a more efficient and sustainable use of water; calls, likewise, for the widespread installation of metering devices to measure water consumption in order to encourage saving, re-use and the efficient and rational use of water; encourages the Member States most affected to use part of their structural funds for projects to improve water use and water saving; encourages river basin authorities to pursue a cost-benefit analysis for alternative water management measures in all sectors
el Η στρατηγική βασίζεται σε ανάλυση σχέσης κόστους και ωφέλειας της επέκτασης των συστημάτων αυτών
en This strategy shall be based on a cost-benefit analysis of the use of these systems
el ζητεί να διενεργείται εκ των προτέρων ανάλυση κόστους/ωφέλειας για κάθε μέτρο που έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο και για κάθε μείζονα δράση που πρόκειται να αναληφθεί· συνιστά, όταν το όφελος είναι μάλλον ασήμαντο, να εξηγεί η Επιτροπή γιατί το μέτρο τερματίζεται· επισημαίνει ότι είναι σκόπιμο να συμμετέχουν τα κράτη μέλη όταν αξιολογείται η σκοπιμότητα εφαρμογής ενός μέτρου·
en Calls for an ex-ante cost-efficiency analysis for every action having a considerable financial impact and every major action to be undertaken; recommends that, when the benefit is likely to be insignificant, the Commission explain why it has come to its conclusion; notes that it is sensible to involve the Member States in the assessment of whether a measure should be implemented
el Δεύτερον, παράλληλα με την έγκριση του ελάχιστου επιπέδου τεχνικής εναρμόνισης που προτείνεται στην έκθεση, την εκ των προτέρων ανάλυση κόστους-ωφέλειας και τον καθορισμό προτεραιοτήτων κατά τη θέσπιση ΤΠΔ, η Ομάδα μου δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συμπερίληψη των κοινωνικών εταίρων, των συνδέσμων και οργανώσεων των επιβατών και χρηστών στη διαδικασία επεξεργασίας και ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών της διαλειτουργικότητας.
en Secondly, in addition to agreeing to the minimum level of technical harmonisation proposed in the report, the preparation of ex ante cost-benefit analyses and the order of priorities for drawing up TSIs, my group sets particular store by including the social partners, associations and organisations, passengers and users in the work of drafting and checking technical specifications for interoperability.
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 44219 φράσεις που ταιριάζουν φράση ανάλυση κόστους-ωφέλειας.Βρέθηκαν σε 17,348 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.