Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • cost-benefit analysis   

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (4)

Ανάλυση κόστους-οφέλους
COBA: COst - Benefit Analysis; COst - Benefit Analysis

Παράδειγμα με ποινές "ανάλυση κόστους-ωφέλειας", μεταφραστική μνήμη

add example
el Αυτό έγινε στην επιτροπή, όταν ζητήσαμε να γίνει πραγματογνωμοσύνη για την εν λόγω έκθεση – ή μάλλον μια ανάλυση κόστους-ωφέλειας. Τότε ήσασταν κατά αυτής της πραγματογνωμοσύνης, κύριε Kronberger.
en There was in committee when we asked for an expert opinion, or rather, a cost-benefit analysis, on this report to be drawn up, something that you, Mr Kronberger, opposed.
el Σε μια πρόσφατη ανάλυση κόστους-ωφέλειας, η Επιτροπή συμπέρανε ότι οι τιμές ύψους 30 mg/m3 αποτελούν τον καλύτερο συμβιβασμό.
en In a recent cost-benefit analysis, the Commission concluded that values of 30 mg/m3 are the best compromise.
el αξιολόγηση (αξιολογήσεις αντίκτυπου στην υγεία/αναλύσεις κόστουςωφέλειας) πολιτικών και μέτρων·
en evaluation (health impact assessments/cost-benefit analyses) of policies and measures
el Πρώτον, πρέπει να υπάρξει ακριβής παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων, η εκτίμηση των οποίων ανέρχεται αρχικά στα τρία δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, που θα αφορά την επιλογή εταίρων, ως επί το πλείστον βιομηχανιών και τη συμμετοχή τους, όπως και μια τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης κόστους-ωφέλειας και των συνεπειών σε επίπεδο οικονομίας και απασχόλησης.
en First of all, we must accurately monitor the funding, initially estimated to be in the region of EUR three billion, as well as the partners chosen, particularly private industries, and their involvement. We must also carry out an in-depth analysis of the cost-effectiveness and the implications for the economy and employment.
el σχολιασμένες περιλήψεις και αναλύσεις σχετικά με πίνακες αποτελεσμάτων· αξιολόγηση προσδοκώμενων αποτελεσμάτων των σχεδίων και σχέσης κόστους/ωφέλειας (προκαταρκτική αξιολόγηση)· σύγκριση αρχικών εκτιμήσεων με προβλέψεις (μεταγενέστερη αξιολόγηση
en summarising and critically analysing management charts; assessing the expected impact of projects and the cost-benefit ratio (pre-assessment); comparing original estimates with provision (post-assessment
el Επιπλέον, πιστεύω ότι είναι αναγκαία η διενέργεια μίας οικονομικής εκτίμησης, ιδίως μίας ανάλυσης κόστους/ωφελείας των επιπτώσεων στους παραγωγούς, πριν οριστεί ημερομηνία για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής αναγνώρισης.
en Furthermore, I believe that an economic assessment, notably a cost-benefit analysis of the impact on producers, is necessary before fixing a date for the introduction of EID.
el επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε ως επιπόλαιη την πρώτη ανάλυση κόστους-ωφέλειας για την δημιουργία εκτελεστικού οργανισμού· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκφέρει κρίση για την ολοκληρωθείσα τον Ιούλιο ‧ δεύτερη ανάλυση εγκαίρως εν όψει της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής·
en Notes that the Court has dismissed the first cost-benefit analysis for the creation of an Executive Agency as superficial; asks the Court to evaluate the second one, which was finalised in July ‧, in time for the competent committee's own initiative report
el τονίζει ότι το ‧ % του ύδατος που χρησιμοποιείται στην ΕΕ θα μπορούσε να εξοικονομηθεί· ζητεί συγκεκριμένα μέτρα και οικονομικά κίνητρα για την προώθηση μιας περισσότερο αποτελεσματικής και αειφόρου χρήσης του ύδατος· ζητεί, παρομοίως, την ευρεία εγκατάσταση μετρητών που θα υπολογίζουν την κατανάλωση νερού προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εξοικονόμηση, η εκ νέου χρήση και η αποδοτική και ορθολογική χρήση των υδάτων· ενθαρρύνει τα πλέον πληττόμενα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τμήμα των διαρθρωτικών τους ταμείων για προγράμματα με στόχο τη βελτίωση της χρήσης και της εξοικονόμησης υδάτων· ενθαρρύνει τις αρχές που είναι αρμόδιες για τις λεκάνες απορροής των ποταμών να διεξαγάγουν ανάλυση κόστους-ωφελείας για μέτρα εναλλακτικής διαχείρισης των υδάτων σε όλους τους τομείς·
en Stresses that ‧ % of the water used in the EU could be saved; calls for concrete measures and financial incentives to promote a more efficient and sustainable use of water; calls, likewise, for the widespread installation of metering devices to measure water consumption in order to encourage saving, re-use and the efficient and rational use of water; encourages the Member States most affected to use part of their structural funds for projects to improve water use and water saving; encourages river basin authorities to pursue a cost-benefit analysis for alternative water management measures in all sectors
el Γενικά, οι δηλώσεις για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, που συνηγορούν υπέρ της βελτίωσης της ανάλυσης κόστους-ωφελείας, περιλαμβάνουν μεγαλύτερη διαφάνεια και σαφήνεια για το προσωπικό που απασχολείται εδώ -είτε μόνιμα είτε προσωρινά- και συνιστούν ποιοτική βελτίωση, γεγονός το οποίο, σε συνάρτηση με την επονομαζόμενη "έκθεση για τη διενέργεια εμπεριστατωμένου ελέγχου" της Επιτροπής σχετικά με τους πίνακες προσωπικού αποτελεί θετικό βήμα προόδου που πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, να μελετηθεί και να επιδιωχθεί συστηματικότερα.
en Taken overall, the statements concerning the decentralised agencies, advocating improved cost-benefit analysis, make for greater transparency and greater clarity about the staff actually employed there - whether permanently or temporarily - and they constitute a qualitative step forward which, in conjunction with the Commission's so-called 'screening report' on establishment plans, amounts to positive progress and must be further developed, studied and more thoroughly pursued.
el πριν από την εφαρμογή της προσαύξησης, υποβάλλονται στην Επιτροπή χρηματοοικονομικά σχέδια για την υποδομή στην οποία θα εφαρμοσθεί η προσαύξηση καθώς και ανάλυση κόστους/ωφέλειας για το νέο έργο υποδομής
en financial plans for the infrastructure on which the mark-up is applied and a cost/benefit analysis for the new infrastructure project are submitted to the Commission in advance of the mark-up's application
el Ως εκ τούτου, σας καλώ να εξετάσουμε μήπως πρέπει εδώ να γίνει ανάλυση κόστους-ωφέλειας.
en However, I should like to stress that the Commission does not need a central database per se in order to exercise its control function and I would therefore suggest that a cost-benefit analysis should be considered here.
el Οι δραστηριότητες σχετικά με τους περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία, θα επικεντρωθούν σε ενέργειες δημόσιας υγείας που αναπτύσσουν δίκτυα για τη συγκέντρωση βέλτιστων πρακτικών, κατευθυντήριων γραμμών και διορθωτικών μέτρων σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο, σχετικά με την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κόστους- ωφέλειας
en Environmental determinants activities, in line with the Environment and health action plan; will focus on public health actions developing networks for the collection of best practices, guidelines and remedial measures at national and local level, concerning indoor air quality including cost/benefits analyses
el θεωρεί πολύ λυπηρό το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχει λάβει καμιά ενημέρωση σχετικά με την ανάλυση κόστους-ωφελείας των συστημάτων ελέγχου των κονδυλίων της ΕΕ όπως είχε ζητήσει στο ψήφισμα που συνόδευε την απόφαση περί απαλλαγής για το οικονομικό έτος ‧·
en Deeply regrets the fact that so far it has not received any information about the cost-benefit analysis of the control system for EU funds, as it had requested in the resolution accompanying the decision on discharge in respect of the financial year
el Δεύτερον, παράλληλα με την έγκριση του ελάχιστου επιπέδου τεχνικής εναρμόνισης που προτείνεται στην έκθεση, την εκ των προτέρων ανάλυση κόστους-ωφέλειας και τον καθορισμό προτεραιοτήτων κατά τη θέσπιση ΤΠΔ, η Ομάδα μου δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συμπερίληψη των κοινωνικών εταίρων, των συνδέσμων και οργανώσεων των επιβατών και χρηστών στη διαδικασία επεξεργασίας και ελέγχου των τεχνικών προδιαγραφών της διαλειτουργικότητας.
en Secondly, in addition to agreeing to the minimum level of technical harmonisation proposed in the report, the preparation of ex ante cost-benefit analyses and the order of priorities for drawing up TSIs, my group sets particular store by including the social partners, associations and organisations, passengers and users in the work of drafting and checking technical specifications for interoperability.
el ανάπτυξη τυποποιημένης μεθοδολογίας αναλύσεων κόστους-ωφελείας των πολιτικών για το οινόπνευμα με σκοπό την αξιολόγηση του οικονομικού αντίκτυπου των υφιστάμενων πολιτικών για το οινόπνευμα στην ΕΕ·
en development of a standardised methodology of cost-benefit analyses of alcohol policies to evaluate the economic impact of existing alcohol policies in the EU
el Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να επαναλάβω, έχοντας κυρίως υπόψη τις δημοσιονομικές πτυχές, ότι πραγματοποιήθηκαν μόλις δύο τριμερείς διάλογοι -στις 7 Μαρτίου και στις 18 Απριλίου- στο πλαίσιο των οποίων ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να θέσουμε το ζήτημα των υπηρεσιών, των εκτελεστικών οργανισμών, των κοινών επιχειρήσεων και όλης της νέας διαχείρισης που δημιούργησε μια κοινή βάση στη νομοθεσία, τις συμφωνίες, τη χρηματοδότηση, τις αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και απαλλαγής τους προσεχείς μήνες.
en Mr President, if I may reiterate, with particular regard to budgetary aspects, we have just held two trialogues - on 7 March and 18 April - further to which we shall hopefully be able to give the issue of the agencies, the executive agencies, the joint undertakings and all the new administration that has been created a common basis in legislation, agreements, financing, cost-benefit analyses and discharge over the coming months.
el λαμβάνοντας υπόψη ότι η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων πρέπει να είναι απολύτως διαφανής, ώστε να αποτελεί δίκαιο μέσο επιδίωξης της ισορροπημένης αειφόρου περιφερειακής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και να προσφέρει επίσης μέσα διενέργειας αναλύσεων αντικτύπου των κρατικών ενισχύσεων, καθιστώντας έτσι δυνατή την εφαρμογή της αρχής της βέλτιστης σχέσης κόστους ωφελείας
en whereas the allocation of State aid should be fully transparent so as to constitute an equitable instrument for balanced sustainable regional development and the strengthening of economic and social cohesion, and also offer a means of conducting State aid impact analyses and thereby allowing the application of the better value for money principle
el Κάτι τέτοιο με προβληματίζει αρκετά διότι το ζητούμενο δεν ήταν να χρησιμοποιηθεί μια ανάλυση κόστους-ωφέλειας ως εργαλείο για να κριθεί αν θα θεσπισθεί η αρχή της προφύλαξης, αλλά ότι η αρχή της προφύλαξης προηγείται.
en In that case, I am rather concerned, because the idea was really that a cost-benefit analysis should not be used as a tool for deciding whether the precautionary principle should be introduced. Instead, the precautionary principle should come first.
el " αρχική πρόταση της Επιτροπής πολύ σωστά επιζητούσε διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς και τη διενέργεια οικονομικής ανάλυσης κόστους/ωφελείας για τις οικονομικές επιπτώσεις.
en The original Commission proposal was perfectly correct in seeking stakeholder consultation and in seeking economic-impact cost-benefit analysis.
el καλεί ωστόσο την Επιτροπή να λάβει πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη όχι μόνο θα αξιολογούν αποτελεσματικά την ποιότητα των σχεδίων που προτείνονται για χρηματοδοτική συνδρομή (ανάλυση κόστους/ωφελείας), αλλά και θα ορίζουν απαρέγκλιτες ρεαλιστικές προθεσμίες·
en Calls on the Commission, however, to take more steps to ensure that Member States not only effectively assess the quality of projects put forward for assistance (cost-benefit analysis), but also rigorously define the practicable deadlines
el τονίζει ότι η κατάργηση των ρυθμιστικών περιορισμών, η ελάφρυνση του διοικητικού βάρους της κοινοτικής νομοθεσίας και η διεισδυτική ανάλυση κόστους-ωφελείας για τη νομοθεσία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας· επισημαίνειότι σήμερα δεν είναι ικανοποιητική η αξιολόγηση του αντικτύπου της νομοθεσίας της ΕΕ στις επιχειρήσεις, ούτε η αξιολόγηση των οικονομικών πτυχών της επι-κουρικότητας και της αναλογικότητας· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ανεξάρτητη συμβουλευτική ομάδα για την αξιολόγηση του αντικτύπου των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ στις επιχειρήσεις·
en Emphasises that deregulation and reduction of the administrative burden of Community legislation and incisive cost-benefit analyses of legislation are key requirements for meeting the Lisbon objectives; notes that the assessment of the impact of EU legislation on business, and of economic aspects of subsidiarity and proportionality, is currently unsatisfactory; asks the Commission to establish an independent advisory group to assess the business impact of EU regulation
el Όμως, αγαπητή κυρία Επίτροπε, εμείς στην Επιτροπή Αλιείας δεν μπορούμε ακόμη να βάλουμε τις φωνές, επειδή εξακολουθείτε να μην μας δίνετε τις αναλύσεις κόστους-ωφελείας για τις αλιευτικές συμφωνίες μας που εδώ και τόσον καιρό μας έχετε υποσχεθεί.
en However, we in the Committee on Fisheries cannot really go to town, Commissioner, because you have still not provided us with the long-promised cost-benefit analyses on our fisheries agreements.
el αναγνωρίζει ότι, εξαιτίας των μεταβολών στα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και το εργατικό δίκαιο, οι επιλογές της Επιτροπής όσον αφορά την ευελιξία με ασφάλεια ερμηνεύονται πολύ μονόπλευρα, αφού δεν λαμβάνουν υπόψη το κόστος που συνεπάγονται τα μέτρα αυτά· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει ανάλυση κόστους-ωφελείας σχετικά με τις εν λόγω μεθόδους· υπενθυμίζει ότι η έννοια της ευελιξίας με ασφάλεια μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μόνο σε μακροπρόθεσμη βάση·
en Considers that, in view of the changes in national social security systems and labour law, the interpretation of the Commission's flexicurity options is too one-sided, since it takes no account of the costs the measures involve; calls, therefore, calls on the Commission to carry out a cost-benefit analysis on those options; recalls that a flexicurity concept can be put into practice only in the long term
el Επιπλέον, το Συμβούλιο σημειώνει ότι, βάσει του άρθρου ‧ παράγραφος ‧ του κανονισμού για τον Οργανισμό, έχουν ήδη προβλεφθεί στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, μεταξύ άλλων για τους κοινούς στόχους ασφάλειας, λεπτομερείς αναλύσεις κόστους-ωφέλειας·
en Moreover, the Council notes that, on the basis of Article ‧ of Agency Regulation, Recommendations of the European Railway Agency, inter alia on CSTs, already require detailed cost-benefit analyses
el Το ζητούμενο όσον αφορά αυτήν την κατηγορία επιπτώσεων είναι να συνδυαστούν ιδίως οι ποιοτικές αναλύσεις και η σχέση κόστους-ωφέλειας
en The specific aim is to combine qualitative analyses with an analysis of the particular costs and benefits associated with this type of impact
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 44219 φράσεις που ταιριάζουν φράση ανάλυση κόστους-ωφέλειας.Βρέθηκαν σε 8,526 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.