Μεταφράσεις σε Αγγλικά:

  • cost-benefit analysis   

Παρόμοιες φράσεις στο λεξικό Ελληνικά Αγγλικά. (3)

ανάλυση κόστουςcost analysis
ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότηταςcost-effectiveness analysis
ανάλυση κόστους-οφέλουςcost-benefit analysis

Παράδειγμα με ποινές "ανάλυση κόστους-ωφέλειας", μεταφραστική μνήμη

add example
επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να προβεί σε αξιολόγηση επιπτώσεων, η οποία θα περιλαμβάνει εκτενή ανάλυση της πιθανής ωφέλειας και του κόστους των νομοθετικών και μη επιλογών, και της αντίστοιχης ακτίνας δράσης τους·Welcomes the Commission decision to conduct an impact assessment, which should include a thorough analysis of the potential costs and benefits of both legislative and non-legislative options, and their respective scope
Έως τις ‧ Δεκεμβρίου ‧ το αργότερο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία και με βάση πρόταση της Επιτροπής, καθορίζουν στόχους για την τρίτη πενταετή φάση ‧ έως ‧, βάσει της πρακτικής πείρας που αποκομίζουν τα κράτη μέλη από τις δράσεις για επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην παράγραφο ‧ και βάσει των πορισμάτων επιστημονικών ερευνών και τεχνικών εκτίμησης, όπως οι αναλύσεις κύκλου ζωής και οι αναλύσεις κόστους-ωφελείαςNot later than ‧ December ‧, the European Parliament and the Council, acting by qualified majority and on a proposal from the Commission, shall fix targets for the third five-year phase ‧ to ‧, based on the practical experience gained in the Member States in pursuit of the targets laid down in paragraph ‧ and the findings of scientific research and evaluation techniques such as life-cycle assessments and cost-benefit analysis
εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζουν τη συνεπή υλοποίηση και εφαρμογή αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου· ότι κάθε περαιτέρω προσαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλη ανάλυση κόστους/ωφελείας και να μην εισάγει διακρίσειςwhereas the Member States and the Commission should ensure the consistent implementation and application of that regulation; whereas all further adjustments to existing legislation should be the subject of a proper cost/benefit analysis and should be non-discriminatory
Ακούσαμε για την ανάλυση κόστους-ωφελείας, για συντόμευση των νομοθετικών διαδικασιών. Πέντε χρόνια φθάνουν για να γίνει ένας νόμος, δεν χρειάζονται δέκα και παραπάνω.We have heard about cost-benefit analyses, about shorter legislative processes; five years are enough to make a law, not ten at least.
Επομένως, δεν ισχύει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με μία ανάλυση κόστους-ωφέλειας.It is not, therefore, the case that one must begin with a cost-benefit analysis.
Πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα και δεν μπορούν να υπόκεινται σε μια απλή ανάλυση κόστους-ωφέλειας.These are fundamental rights, and a simple cost-benefit analysis is inappropriate where these are concerned.
εκφράζει ανησυχία, αν και στηρίζει την πρόθεση του ΣΔΛΠ να βελτιώσει τα υπάρχοντα πρότυπα, καθώς οι συνεχείς αναπροσαρμογές, ακόμη και οι μικρές αλλαγές, μπορεί να επιφέρουν κόστος και να οδηγήσουν σε πολυδάπανες αλλαγές στις μεγάλες επιχειρήσεις· πιστεύει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνονται μόνο όταν κρίνονται αναγκαίες μετά από ανάλυση κόστους-ωφελειών·Expresses concern, while supporting the intention of the IASB to improve existing standards, about the fact that making continual adjustments, and even small changes, can be costly and result in expensive changes for large companies; believes that any changes should happen only when they are deemed necessary following a cost-benefit analysis
επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε ως επιπόλαιη την πρώτη ανάλυση κόστους-ωφέλειας για την δημιουργία εκτελεστικού οργανισμού· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να εκφέρει κρίση για την ολοκληρωθείσα τον Ιούλιο ‧ δεύτερη ανάλυση εγκαίρως εν όψει της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής·Notes that the Court has dismissed the first cost-benefit analysis for the creation of an Executive Agency as superficial; asks the Court to evaluate the second one, which was finalised in July ‧, in time for the competent committee's own initiative report
εκτιμώντας ότι το πεδίο για περαιτέρω νομοθετική ή μη δράση, σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια και να συζητηθεί, πρέπει δε να αξιολογηθεί πλήρως η επίδραση μιας τέτοιας δράσης στους μετέχοντες, στους ισχύοντες κανόνες και, ειδικότερα, στην υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερομένους παράγοντες· εκτιμώντας ότι πρέπει να εφαρμοσθούν οι αρχές καλύτερης ρύθμισης και να διεξαχθούν αναλύσεις κόστους/ωφέλειαςwhereas scope for further legislative or non-legislative action at EU level should be clearly identified and debated, and the impact of such action on stakeholders, the rules in force and, in particular, completion of the internal market should be fully assessed in consultation with all relevant stakeholders; whereas the principles of better regulation should be followed and cost-benefit analyses should be conducted
Πρώτον, πρέπει να υπάρξει ακριβής παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων, η εκτίμηση των οποίων ανέρχεται αρχικά στα τρία δισεκατομμύρια ευρώ περίπου, που θα αφορά την επιλογή εταίρων, ως επί το πλείστον βιομηχανιών και τη συμμετοχή τους, όπως και μια τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης κόστους-ωφέλειας και των συνεπειών σε επίπεδο οικονομίας και απασχόλησης.First of all, we must accurately monitor the funding, initially estimated to be in the region of EUR three billion, as well as the partners chosen, particularly private industries, and their involvement. We must also carry out an in-depth analysis of the cost-effectiveness and the implications for the economy and employment.
Σε μια πρόσφατη ανάλυση κόστους-ωφέλειας, η Επιτροπή συμπέρανε ότι οι τιμές ύψους 30 mg/m3 αποτελούν τον καλύτερο συμβιβασμό.In a recent cost-benefit analysis, the Commission concluded that values of 30 mg/m3 are the best compromise.
Επιπλέον, θέλουμε οι αναλύσεις κόστους-ωφέλειας και η συμμόρφωση με την κοινοτική νομοθεσία να είναι διαφανείς για το κοινό και να μην παραποιούνται, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν.In addition, we want cost-benefit analyses and compliance with EU legislation to be transparent to the public and not to be fudged, as has been the case in the past.
Τρίτον, όσον αφορά την ανάγκη για ανάλυση κόστους/ωφέλειας, για ανάλυση της οικονομικής βιωσιμότητας και για ανάλυση της κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης των έργων, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ‧/‧ του Συμβουλίου της ‧ης Ιουνίου ‧ περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία, αυτές απαιτούνται μόνο εάν υπάρχει αίτηση για κοινοτική συγχρηματοδότηση και τα έργα θεωρούνται μεγάλαThirdly, as far as the need for a cost-benefit analysis, an analysis of the economic viability and the socioeconomic impact of the projects is concerned, in line with the requirements of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ laying down general provisions on the Structural Funds they will only be required if there is a request for Community co-financing and the projects are considered major ones
Η στρατηγική βασίζεται σε ανάλυση σχέσης κόστους και ωφέλειας της επέκτασης των συστημάτων αυτώνThis strategy shall be based on a cost-benefit analysis of the use of these systems
Για αυτόν τον λόγο το Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του τον Οκτώβριο του 1997, ζήτησε από την Επιτροπή να διεξάγει μελέτη - μια ανάλυση κόστους/ωφέλειας - σχετικά με τις αλιευτικές συμφωνίες.This is why, at its meeting in October 1997, the Council asked the Commission to carry out a study - a cost-benefit analysis - on fisheries agreements.
Η αγορά δεν δημιουργεί αυτόματα ένα βέλτιστο ασφαλείας· ο κλάδος προβαίνει σε μία στάθμιση των αγαθών, συντάσσοντας μία ανάλυση κόστους-ωφελειών μεταξύ της ασφάλειας από την μία πλευρά και του κόστους της από την άλλη.The market does not automatically guarantee maximum security; the sector weighs up the goods and carries out a cost-benefit analysis between security on the one hand and the cost of security on the other.
καλεί την Επιτροπή, παραλλήλως προς την ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών του ΔΝΟ, κατόπιν ανάλυσης της σχέσης κόστους-ωφέλειας, να υποβάλει πρόταση σχετικά με την καθιέρωση των ελαχίστων περιβαλλοντικών και υγειονομικών απαιτήσεων για την ανακύκλωση των προς απόσυρση πλοίων, την οποία θα συνοδεύσει με πρόγραμμα πιστοποίησης·Calls on the Commission, in parallel with the development of IMO guidelines, and subject to a cost-benefit analysis, to come forward with a proposal establishing minimum environmental and health requirements for the recycling of end-of-life vessels, supported by a certification scheme
Δεν έχουμε όμως στη διάθεσή μας ανάλυση κόστους/ωφέλειας ούτε και αρκετά συγκεκριμένα στοιχεία.But we do not have a cost/benefit analysis and enough concrete information.
ζητεί να διενεργείται εκ των προτέρων ανάλυση κόστους/ωφέλειας για κάθε μέτρο που έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο και για κάθε μείζονα δράση που πρόκειται να αναληφθεί· συνιστά, όταν το όφελος είναι μάλλον ασήμαντο, να εξηγεί η Επιτροπή γιατί το μέτρο τερματίζεται· επισημαίνει ότι είναι σκόπιμο να συμμετέχουν τα κράτη μέλη όταν αξιολογείται η σκοπιμότητα εφαρμογής ενός μέτρου·Calls for an ex-ante cost-efficiency analysis for every action having a considerable financial impact and every major action to be undertaken; recommends that, when the benefit is likely to be insignificant, the Commission explain why it has come to its conclusion; notes that it is sensible to involve the Member States in the assessment of whether a measure should be implemented
Ναι, νέα πρότυπα θα πρέπει να εγκριθούν μόνο εάν είναι χρήσιμα και απαραίτητα, μετά από προσεκτική ανάλυση κόστους-ωφέλειας.Yes, new standards should only be adopted if they are useful and necessary, after a careful cost-benefit analysis.
Όσον αφορά τον οικονομικό αντίκτυπο της διαλειτουργικότητας, μέχρι ποίου σημείου έχει ή δεν έχει νόημα να εγγυηθούμε ένα ενιαίο σύστημα για το μέλλον, θέμα που, κατά ένα τρόπο, έθεσε ο κ. Vatanen, πρέπει να πω ότι, προτού προταθεί οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με μια εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, πρέπει να πραγματοποιηθεί μια ανάλυση κόστους - ωφέλειας που θα δικαιολογεί την οικονομική προσπάθεια που θα χρειαστεί.With regard to the economic impact of interoperability, on the question of whether or not it makes sense to guarantee a single system in the future, an issue which in a sense Mr Vatanen also raised, I must say that, before proposing any decision on harmonised technical requirements, we must carry out a cost-benefit analysis which will justify the economic effort which will be required.
Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες σχετικά με την οικονομική ανάλυση που υποστηρίζει τους προτεινόμενους κοινούς στόχους ασφαλείας και τις κοινές μεθόδους ασφαλείας, την αξιολόγηση του κόστους και των ωφελειών της τεχνικής προδιαγραφής διαλειτουργικότητας (ΤSI), καθώς και τον καθορισμό της στρατηγικής ανάπτυξης της ΕΕ για το ERTMS (αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων του ERTMS σε επιλεγμένους διαδρόμους συγκοινωνίαςThis appropriation is intended to cover the cost related to the economic analysis supporting the recommended CSTs and CSMs, the evaluation of cost and benefits of TSI, the definition of the EU deployment strategy for ERTMS (evaluation of the economic implications of ERTMS on select corridors
Σε συνδυασμό με τις αυστηρότερες απαιτήσεις για τις αιτήσεις και τη μηχανογράφηση της διαδικασίας, ένα έγγραφο εργασίας για την ανάλυση κόστους-ωφέλειας και ένας ενημερωμένος οδηγός ΑΚΩ θα βελτιώσουν την ποιότητα των ΑΚΩ και θα παρέχουν ένα κοινό πλαίσιο για την εκτίμηση των σχεδίωνTogether with the stricter requirements for applications and the computerisation of processing, a working document on cost-benefit analysis and an updated CBA guide should improve the quality of CBAs and provide a common framework for project appraisal
τονίζει ότι η κατάργηση των ρυθμιστικών περιορισμών, η ελάφρυνση του διοικητικού βάρους της κοινοτικής νομοθεσίας και η διεισδυτική ανάλυση κόστους-ωφελείας για τη νομοθεσία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας· επισημαίνειότι σήμερα δεν είναι ικανοποιητική η αξιολόγηση του αντικτύπου της νομοθεσίας της ΕΕ στις επιχειρήσεις, ούτε η αξιολόγηση των οικονομικών πτυχών της επι-κουρικότητας και της αναλογικότητας· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ανεξάρτητη συμβουλευτική ομάδα για την αξιολόγηση του αντικτύπου των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ στις επιχειρήσεις·Emphasises that deregulation and reduction of the administrative burden of Community legislation and incisive cost-benefit analyses of legislation are key requirements for meeting the Lisbon objectives; notes that the assessment of the impact of EU legislation on business, and of economic aspects of subsidiarity and proportionality, is currently unsatisfactory; asks the Commission to establish an independent advisory group to assess the business impact of EU regulation
τα αποτελέσματα της ανάλυσης κόστους-ωφελειώνthe results of the cost-benefit analysis
Βλέπετε τη σελίδα 1. Βρέθηκαν 44219 φράσεις που ταιριάζουν φράση ανάλυση κόστους-ωφέλειας.Βρέθηκαν σε 8,757 ms.Οι μεταφραστικές μνήμες που δημιουργούνται από ανθρώπινες, αλλά να ευθυγραμμίζονται με τον υπολογιστή, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει λάθη. Προέρχονται από πολλές πηγές και δεν ελέγχονται. Να προειδοποιούνται.